Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre mulighet for kompetanseheving/opplæring. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå det pedagogiske innholdet i språkopplæring for innvandrere. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en ordning hvor egne tillitsvalgte jobber spesielt med motivering og tilrettelegging av opplæring for ansatte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke voksenopplæringsorganisasjonene. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå og styrke voksnes rettigheter og støtteordninger til grunnopplæring. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at alle som ikke har videregående utdanning får mulighet til å ta dette - uavhengig av alder. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at utdanningsinstitusjonene i større grad enn i dag tilpasser sine tilbud for livslang læring og arbeidslivets behov. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre oppheve aldersgrensen for rett til videregående opplæring. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre innføre en ordning med stipendiater og etter- og videreutdanning i verneverdige håndverksfag. Partiprogram HØYERE UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre at voksne med mangelfull basiskompetanse som hindrer dem i arbeidsmarkedet, skal få bedre rettigheter og et hjelpetilbud for påfyll. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke voksnes basiskompetanse vil Høyre sørge for at det blir bedre samsvar mellom opplæringsretten og opplæringstilbudet. Partiprogram SYSSELSETTING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke voksnes basiskompetanse vil Høyre styrke lærerkompetansen innen voksenopplæringen. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke voksnes basiskompetanse vil Høyre sikre at alle som har problemer i arbeidslivet, automatisk får tilbud om å kartlegge sine språkferdigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV SPRÅK VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere flere prosjekter med kombinasjon av barnepass og norskopplæring uten at kontantstøtten blir fratatt deltakerne, og gjøre det mulig å tilby grupper med språkutfordringer gratis kjernetid i barnehage. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke antall norsktimer i introduksjonsprogrammet etter individuell vurdering og gjennomgå finansieringsordningen for språkopplæringen for å sikre denne tilstrekkelige ressurser. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi alle arbeidsinnvandrere tilbud om norskundervisning i samarbeid med arbeidsgiverne. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi tilbud om gratis norskundervisning i asylmottakene. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at innvandrere som mottar sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram, og som ikke kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper, må få delta på fortsatt norskopplæring. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre offentlig støtte til opprettholdelse og videreutvikling av folkehøyskolene og sikre offentlig støtte til opprettelse av nye og videreutvikling av eksisterende folkehøyskoler. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil ta initiativ til en gjennomgang av opplæringstilbudet for alle som får fast opphold i Norge. Dette gjelder både norskopplæring og godkjenning/kvalifisering for ulike arbeidsoppgaver. Venstre ønsker å se dette tilbudet i sammenheng med voksenopplæringen for øvrig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil tilby norskopplæring til asylsøkere og andre innvandrere som har krav på undervisning umiddelbart etter ankomst til Norge. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide introduksjonskurset for nyankomne og innføre eksamen ved avsluttet kurs. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Gjennomgå opplæringstilbudet for dem som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, herunder rusavhengige og asylsøkere, samt voksne som allerede er i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke satsingen på utvikling og drift av fjernundervisning og desentralisert undervisning. Partiprogram UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til å styrkje program for basiskompetanse for vaksne, bl.a. med økonomisk medverknad både frå dei offentlege og partane i arbeidslivet. Opplæring som arbeidsgjevar har direkte gevinst av, bør betalast av arbeidsgjevar. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til at det offentlege ansvaret for rett til grunnopplæring for vaksne til og med vidaregåande skule blir reelt og lik over heile landet ved at fylkeskommunane får eit samla ansvar. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil trekkje vidaregåande skular og høgare utdanningsinstitusjonar aktivt med i utforminga av eit system for livslang læring. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje vilkåra for vaksenlæring allment, bl.a. ved å fremje samarbeid mellom studieforbund, næringsliv og offentlege styresmakter. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke tilskota til studieforbunda. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til vidareutvikling av noverande studietilbod retta mot yrkesaktive og vidareutvikling av nye studium ved høgskular og universitet. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til auka bruk av IKT for å gjere det enklare å gjennomføre studium utan å måtte flytte til studiestadene. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre økt kunnskap om rusmidler blant skolelever, foreldre og lærere blant annet gjennom utvikling av læremidler og etterutdanning av lærere. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre helsearbeidere økt kompetanse om rusproblematikk og utvide tilbudet om opplæringstiltak for ufaglærte. Partiprogram RUSMIDLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for same høve til kompetanseutvikling gjennom heile yrkeslivet, uavhengig av alder. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre ei samfunnsorientert etterutdanning for trossamfunnsledere for minoritetsgrupper, som setter dem bedre i stand til å ta oppgaver som for eksempel familierettledning tilpasset det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse sterkere på maritim rekruttering og kompetanseheving hos eksisterende sjøfolk. Partiprogram UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre sikkerhetsopplæringen for fiskere. Partiprogram FISKERIER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi voksne samer som ønsker det, opplæring i samisk. Partiprogram SAMER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at det utarbeides konkrete etter– og videreutdanningsprogrammer for ansatte i omsorgsyrker i alle kommuner og i staten. Partiprogram HELSEVESEN VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å bedre omstillingsevnen og hjelpe folk ut i arbeidslivet vil SV styrke voksenopplæringen. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at språkkompetansen økes gjennom tilrettelagt norskopplæring og Morsmålsopplæring. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke den offentlige støtten til voksenopplæring. Regjeringserklæring SYSSELSETTING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utvikle forsøk med videregående opplæring for voksne arbeidsløse innen regelverket for arbeidsmarkedsopplæringen. Regjeringserklæring SYSSELSETTING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre god gjennomføring og kvalitet i introduksjonsprogrammet og sikre god overgang til opplæring eller arbeid. Regjeringserklæring INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke rett og plikt til norskopplæring fra 300 til 600 timer, samt innføre obligatorisk avsluttende prøve i norsk. Regjeringserklæring INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre krav for alle med plikt til norskopplæring om å ha bestått norskprøve eller statsborgerskapsprøve for å kunne få norsk statsborgerskap. Regjeringserklæring INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke plikten for arbeidsgivere til å drive opplæring for sine ansatte, særlig når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke finansieringa av universiteter og høgskoler og sikre et desentralisert utdanningstilbud, herunder etter- og videreutdanning. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØGSKOLER UNIVERSITETER VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å lovfeste retten til etter- og videreutdanning av lærere, og kommunenes plikt til medfinansiering, samt ved å øke de statlige bevilgningene til slik etter- og videreutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke rettighetene til voksenopplæring, også for arbeidsinnvandrere og asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke voksenopplæringen økonomisk og bidra til en bedre organisering av opplæringen i kommunene, ved blant annet å øke lærernes kompetanse. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at all grunnleggende kvalifisering, også grunnskoleopplæring, kan tas innenfor introduksjonsprogrammet. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tilbud om gratis undervisning i norsk for arbeidsinnvandrere. Kostnader til norskopplæring bør deles likt mellom staten, arbeidsinnvandrere og deres arbeidsgivere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre et opplæringstilbud for alle som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, herunder også asylsøkere. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi tilskudd til voksenopplæring i svømming. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Høyre Høyre vil ha en sterk satsing på lese- og skriveopplæing for voksne. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en effektiv og god voksenopplæringssektor, der kompetansegivende kurs som kan nyttiggjøres i et verdiskapende arbeidsliv prioriteres. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha på plass en nasjonal strategi for livslang læring, i samarbeid med arbeidslivsorganisasjoner, akademia og voksenopplæringsinstitusjonene. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav til arbeidsgivere om både tilstrekkelig språkopplæring og tilrettelegging av forståelse av norsk regelverk og arbeidskultur hos arbeidsinnvandrere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvide muligheten til å fullføre videregående opplæring for personer over 21 år. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en nasjonal strategi for livslang læring og etablere tilbud om livslang karriereveiledning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil invitere partene i arbeidslivet til et trepartssamarbeidet for å bidra til at det utvikles flere fleksible etter- og videreutdanningstilbud som gjør det mulig å kombinere arbeid og utdanning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle ordningen med kompetansetillitsvalgte til en permanent ordning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og gjøre det enklere å sannsynliggjøre ulike former for kompetanse. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprette flere relevante videreutdanningsplasser i nært samarbeid mellom høgskoler, studieforbund og lokalt arbeidsliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en nasjonal fagskoleplan og legge til rette for at dette tilbudet kan bli mer integrert del av utdanningssystemet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke BKA-programmet og andre tilbud om basiskompetanseopplæring i arbeidslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere bedriftene til å gjennomføre etter- og videreutdanning av ansatte. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skrive- og leseopplæringen for voksne. Innhold og kvalitet i lokale språkopplæringstiltak må sikres. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at voksne som står utenfor arbeidslivet skal få styrket sin grunnleggende digitale kompetanse. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bedre informasjonen til foreldre om mulighetene for utdanning og arbeid i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsatt sikre driftstilskudd til folkehøyskolene, videreføre stipendordninger og verdsette elevens innsats gjennom poeng ved opptak til andre skoler. Partiprogram PRIVATSKOLER VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke tilbudet innen livslang læring, herunder voksenopplæringstilbudet i regi av frivillige organisasjoner. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi livslang rett til videregående opplæring. Regjeringserklæring UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trappe opp bevilgningene til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Regjeringserklæring UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at alle som står utenfor arbeidsmarkedet, og som får hjelp av offentlige etater, automatisk får tilbud om kartlegging av grunnleggende ferdigheter. Regjeringserklæring UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en generell rett til kartlegging av grunnleggende ferdigheter for voksne. Regjeringserklæring UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette et program for basiskompetanse i frivilligheten (BKF), der landsomfattende frivillige organisasjoner og frivillighetssentralene kan søke om støtte til opplæringsaktiviteter for personer med manglende lesekompetanse. Regjeringserklæring UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en effektiv og god voksenopplæringssektor, der kompetansegivende kurs som kan nyttiggjøres i et verdiskapende arbeidsliv prioriteres. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha på plass en nasjonal strategi for livslang læring i samarbeid med arbeidslivsorganisasjoner, akademia og voksenopplæringsinstitusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere kompetansegivende, arbeidslivsrettede kurs. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere incentivordninger for livslang læring i samarbeid med arbeidslivet og voksenopplæringsinstitusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at voksenopplæringsorganisasjonene skal ha en sentral rolle i å gi voksne kompetansepåfyll gjennom livet. Partiprogram VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kartlegge fremtidige kompetansebehov nasjonalt og regionalt for bedre å tilpasse etter- og videreutdanningstilbudet til behovene i arbeidslivet, samt kartlegge behovene til folk som er i arbeid. Partiprogram UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en kvalitetsreform i voksenopplæringen slik at alle nyankomne sikres best mulig språk og samfunnsopplæring og at lærerne som tilbyr den har de virkemidler de trenger. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke status for lærere gjennom høyere krav til utdanning, sertifisering, og at etter- og videreutdanning reflekteres i lærernes lønn. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetansekrav og videreutdanningsopplegg for barnehagelærere og assistenter. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning innen IKT og sikre IKT i undervisningen som en del av lærerutdanningen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at datasikkerhet er en del av IKT opplæringen av ledere i statens topplederprogrammer, og innføres som obligatorisk kurs lik HMS for ledere generelt. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre livslang læring til en realitet. Partiprogram SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke mulighetene for omskolering, opptrening og praksisplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser i stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at folk får mulighet til etter- og videreutdanning hvis de vil omskolere seg mot slutten av arbeidslivet for å kunne stå lenger i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre grunnleggende opplæring av lekdommere. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en mer effektiv grunnutdanning og styrket årlig trening for soldater i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tiltak gjennom NAV i større grad skal bidra til formell kvalifisering. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kvalifiseringsprogrammet ved å jobbe for at tiltakene i programmet forbedres og blir mer individuelt tilpasset. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at nyankommende flyktninger med lite eller ingen formell utdanning får et helhetlig løp fra bosetting til arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi likeverdige og fleksible utdanningsløp. Det skal legges til rette for at de ulike utdanningsløpene ivaretar sin særegenhet og styrkes på egne premisser. SV vil styrke fagskole- og mesterbrevutdanningen, og legge til rette for fleksible og smidige overganger mellom akademiske og yrkesfaglige utdanninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kompetansekartlegging. Innvandrere må raskt få vurdert sin real- og formalkompetanse for å kunne påbegynne/fullføre en høyere utdanning. SV vil øke bevilgningene til NOKUT og utvide og videreutvikle arbeidet med kompetansepass for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et nytt opptakssystem [i høyere utdanning]. SV vil i samarbeid med sektoren og de ulike fagområdene utarbeide forslag til fornuftige og alternative opptakskriterier, som fremmer kvalitet og ivaretar arbeidslivets behov for nok kompetent arbeidskraft. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide ordningen med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og Basiskompetanse i frivilligheten (BKF), opplæring på arbeidsplassen og i frivilligheten i grunnleggende ferdigheter for voksne, slik som lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og utvikle voksenopplæringen. Voksne med rett til opplæring etter opplæringsloven skal ha et likeverdig tilbud til opplæring som det barn og unge har. De skal tilbys mulighet til opplæring med lærer eller i bedrift innen et bredt spekter av utdanningsprogram og det skal innføres kontaktlærere for disse. Partiprogram UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en livsoppholdsytelse tilpasset voksne i utdanning, som sikrer at ingen må ta opp lån for å fullføre grunnskole eller videregående skole og sikre voksenopplæringstilbud som kan kombineres med omsorgsforpliktelser og deltidsjobb/vikarjobb. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke fagutdanningen. Fagutdanning er både en ungdomsutdanning og en utdanning for voksne. SV vil legge til rette for at voksne skal få et bedre utdanningstilbud med sikte på fagbrev, og fjerne begrensingene til videregående opplæring. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke voksenopplæringsprogrammer i samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og videreutvikle introduksjonsprogrammet. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at unge deltakere (18-25 år) i introduksjonsprogrammet gis samme lønn som de eldre. De unge får i dag bare 2/3 av det de voksne får, selv om de kan ha familie og barn og for øvrig de samme utgifter som voksne. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle og styrke høgskole- og universitetsbaserte norskkurs for personer med høyere utdanning, for å knytte norskopplæringen mer opp til den utdanningen personen allerede har. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at regelverket for godkjennelse av utdannelser gjøres enklere. Vi vil at utdanning fra andre land lettere kan godkjennes i Norge, og vil innføre kvalifikasjonspass for flyktninger før godkjennelse. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kartlegge kompetansen hos flyktninger, asylsøkere og personer på familiegjenforening raskest mulig etter ankomst til Norge. Vi vil ha flere tilbud om kompletterende utdanning i høyere utdanning og i videregående skole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at familiegjenforente skal få gratis eller rimelig tilbud om norskopplæring. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norskopplæringen for voksne innvandrere skal skje på nynorsk i nynorskkommuner. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage en startpakke for arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere skal få en startpakke med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og tilbud om norskundervisning. Fagbevegelsen inviteres til å delta i dette. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KUNST SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha tilpassede undervisningstilbud innenfor grunnskolen kombinert med språkopplæring for voksne innvandrere uten basisutdannelse fra hjemlandet. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SPRÅK VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, og at antallet ufaglærte skal ned. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skoleledelse og klasseledelse skal vektlegges i grunnutdanning og i etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det tilbys etterutdanningskurs for lærere med kontaktlærerfunksjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at etterutdanning bør gi uttelling i studiepoeng på samme måte som videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere etter- og videreutdanning av lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge for livslang læring gjennom å styrke voksenopplæringstilbudet i regi av frivillige organisasjoner og studieforbund. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke desentraliserte høgskoletilbud og fjernundervisning, samt ivareta mulighetene for voksnes læring innenfor øvrige, offentlige skoletilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skole- og utdanningstilbudet under soning. Partiprogram FENGSLER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enklere å ta omvalg i videregående og å ta fag- og yrkesopplæring senere i livet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Rødt Rødt vil at retten til videregående opplæring ikke må tidsbegrenses som i dag, men skal kunne tas ut hele voksenlivet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å opprette et videreutdanningstilbud i spesialpedagogikk. Regjeringserklæring SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette den kraftige satsingen på etter- og videreutdanning og utvide videreutdanningstilbudet til flere fag. Regjeringserklæring SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle modeller som bidrar til oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene og øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette satsingen på etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere gjennom yrkesfaglærerløftet. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og videreføre lektor 2-ordningen. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke program for opplæring i arbeidslivet gjennom Kompetansepluss-ordningen. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide og igangsette en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan det kan bli enklere å få finansiering av livsopphold for voksne som ønsker å studere for å gjøre seg mer attraktive i arbeidsmarkedet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere insentivordninger for livslang læring. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere en ordning med Kompetansefunn etter modell av Skattefunn. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en generell rett til kartlegging av grunnleggende ferdigheter for voksne. Regjeringserklæring VOKSENOPPLÆRING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (kap. 291, 292, 3291 og 3292 samt romertall III) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
30. nov 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
13. mai 2020 Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon) endringer i friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. jun 2019 Representantforslag om en bred kompetansereform for arbeidslivet Behandlet
3. jun 2019 Endringer i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon) Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
20. feb 2017 Representantforslag om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (tilskudd til frittstående skoler) Behandlet
14. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. jun 2016 Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring Behandlet
16. mar 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. jun 2014 Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. feb 2013 Representantforslag om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud Behandlet
16. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. okt 2012 Representantforslag om behovet for en helhetlig nasjonal plan for voksnes læring Behandlet
19. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om ny giv for frivilligheten og det sivile samfunn Behandlet
17. nov 2011 Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (unntatt kapittel 6) Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om en tiårig handlingsplan for å heve lesekompetansen og sikre gode grunnleggende leseferdigheter hos voksne Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. mar 2010 Utdanningslinja Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet