Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bevisst bygge miljøer rundt det underrepresenterte kjønn ved høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler som er tradisjonelt kjønnsdelt. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle nasjonale kartleggingsprøver og innføre slike prøver i videregående opplæring. Partiprogram SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for nært samarbeid mellom ungdomsskolene og de videregående skolene. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at elever på studieforberedende program kan ta deler av fag innenfor høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre de teoretiske fagene i yrkesfaglige studieprogram mer praksisnære, og legge opp til mer varierte undervisningsformer. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke antall læreplasser både i offentlig og privat sektor, blant annet gjennom å lovfeste retten til læreplass. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilbud om alternative løp i videregående opplæring som er mer praktisk rettet, samt gi flere tilbud der hele eller større deler av opplæringen foregår i arbeidslivet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil overføre god praksis i arbeidet mot frafall og sette inn tiltak der problemet er størst. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ingen med ungdomsrett skal måtte ta opp studielån for å gjennomføre videregående opplæring. Partiprogram STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at elever med fagbrev skal gis større mulighet til å søke høyere utdanning innenfor sitt fagområde. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle lærekandidatordningen og forsøkene med praksisbrev. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre forsøk med mentorordninger der ressurspersoner fra skoler og arbeidsliv følger opp enkeltelever som står i fare for avbryte opplæringen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil samarbeide med kommunene om miljøkontakter på de videregående skolene som kan bidra til å løse sosial problemer. Partiprogram KOMMUNER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilbud om intensiv undervisning før ny eksamen i fag eleven har strøket i. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at alle som ikke har videregående utdanning får mulighet til å ta dette - uavhengig av alder. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre innføre systematisk elevdeltakelse i evaluering av undervisningen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre iverksette et program for å stoppe frafall i skolen, med særlig vekt på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene bl.a. ved å styrke rådgivningstjenesten og dele denne i sosialrådgivning og yrkes- og utdanningsveiledning, og å gjøre systematiske forsøk med miljøarbeider på skoler med høyt frafall. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre arbeide for et mer tilpasset og differensiert undervisningstilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre åpne for bransjedrevne opplæringsløp i samarbeid med offentlige skoler i yrkesfaglige utdanningsprogram. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre åpne for at flere kommuner skal kunne drive videregående skoler også før fylkeskommunen blir nedlagt. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre oppheve aldersgrensen for rett til videregående opplæring. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre innføre valgfri skriftlig sidemålsundervisning. Partiprogram SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre innføre en lovfestet rett til fritt, karakterbasert skolevalg i videregående skoler, også på tvers av fylkesgrensene. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre stimulere til gründerånd og kunnskap om næringslivet gjennom bl.a. Ungt Entreprenørskap, ordninger som Tekniske og allmenne fag og tettere kontakt mellom skole og næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre styrke ordningen og øke lærlingtilskuddet øremerket små og verneverdige håndverksfag. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger for å øke antallet lærlingeplasser. Partiprogram AVGIFTER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre gi elever som har oppnådd grunnkompetanse, muligheten til å fortsette i et ordinært løp på videregående skole frem til fagbrev. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre åpne for at elever kan gjennomføre videregående opplæring på kortere tid. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre opprette spesialiserte videregående skoler for f.eks. teknologi og språk etter mønster av toppidrettsgymnasene. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre utvikle et system med anonym retting av prøver, som ikke går på bekostning av lærers individuelle tilbakemelding og oppfølging av elevene. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre innføre en ordning der russetiden starter den 17. mai og alle eksamener skal være unnagjort før dette. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre åpne for flere veier fra yrkesfag og fagbrev til høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre åpne for at flere kommuner skal kunne drive videregående skoler også før fylkeskommunen blir nedlagt. Partiprogram LOKALFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle det tilbudet som gis i ”Den kulturelle skolesekken” til elever i grunnskolen og den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rådgivningstjenesten og samarbeidet mellom ungdomskolen og videregående skole må styrkes. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at fellesfagene på yrkesforberedende studieretninger blir mer praktisk orientert. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke pedagogisk forskning og utviklingsarbeid som gir mer kunnskap om hvordan teoristoff kan tilrettelegges slik at yrkesfaglig motiverte elever finner det meningsfullt og interessant. Partiprogram FORSKNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle TAF-ordning (teknisk allmenne fag) i videregående skole. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en skolehelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet både i grunnskole og videregående skoler. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide bruken av lærekandidatordningen, for å sikre dem som trenger det, et kompetansebevis på et lavere nivå enn fagbrevet og dermed hindre frafall. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være krav om læringer i bedriften i alle offentlige anbud, der dette er relevant. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at retten til videregående opplæring må utvides slik at de som har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram, har rett til påbyggingskurs i fellesfagene. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til et desentralisert videregående skoletilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at føreropplæring må tilbys som fag på alle videregående skoler. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at retten til videregående opplæring forlenges med ett år. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at retten til videregående opplæring etter søknad om omvalg kan utvides med inntil to opplæringsår. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for en mer fleksibel modell i yrkesfagene med mulighet for mindre teori og mer praksis det første året. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre entreprenørskap i de yrkesfaglige studieretningene og styrke samarbeid mellom læringsinstitusjoner og næringsliv. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil videreutvikle lærekandidatordningen for å sikre at flest mulig går ut av videregående opplæring med dokumentasjon på sin kompetanse. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at lærlingtilskuddene økes, og at opplæringskontorene i små fag får en offentlig grunnfinansiering. Partiprogram STATSFORVALTNING STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre ungdomspartia og politiske organisasjonar rett til å utøve politisk aktivitet på dei vidaregåande skulane, etter avtale med dei respektive skular, og på ein slik måte at undervisninga ikkje blir forstyrra. Partiprogram POLITISKE PARTIER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å utarbeide årlige kvalitetsmeldinger for grunn- og videregående skole. Dette skal være et redskap for lokalpolitikere når de skal utvikle og forbedre kvaliteten. Partiprogram FYLKER GRUNNSKOLE KOMMUNER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunene skal ha et helhetlig ansvar for rådgivningstjenesten i grunn- og videregående skole. Partiprogram FYLKER GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at videregående opplæring skal være gratis og ha et bredt til bud over hele landet. Ungdom skal ha rett på plass. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil jobbe for en fullstipendiering for elever i den videregående skolen, ved blant annet å heve borteboerstipendet og ha et lærmiddelstipend som dekker utgifter i forbindelse med skoleutstyr. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke språkopplæringen. Gode kunnskaper i norsk og fremmedspråk er viktig både i videre studier og i arbeidslivet. Partiprogram SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at den videregående skolen skal ha tett kontakt med næringslivet for å fremme entreprenørskap i skolen. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke den yrkesrettede undervisningen og anerkjenne behovet og betydningen av mer praktisk rettet undervisning. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha større deler av kjøreopplæringa inn i videregående skole. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at opplæringen i norsk skal ta sikte på å utvikle elevenes praktiske ferdigheter i begge målformer. Vi vil derfor fortsatt ha opplæring, karakterer og eksamen i sidemål. Opplæringen kan bedres ved å ta sidemålet i bruk også i andre fag enn norsk. Sidemålet skal også komme tidligere inn i undervisningen enn i dag. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil verne elevenes rett til å bruke sitt eget språk i skolen. Nynorsk må sikres som fullverdig bruksspråk i den videregående skolen. Dette forutsetter blant annet at lærebøker og arbeidsbøker foreligger på begge målformer til samme tid og samme pris, og at det utvikles programvare på nynorsk. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for større variasjon i opplæringsformer i videregående skole. Dette forutsetter blant annet god tilgang til bibliotektjenester, internett-tilknytning, tilstrekkelig IKT-utstyr på alle skoler, samt etter- og videreutdanning av lærere. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fravær fortsatt skal føres på vitnemålet. Antall permisjonsdager utvides til 20 dager. Det skal gjelde tillitsvalgte både på riks-, regionalt og lokalt plan, deltakelse ved idretts- og kulturarrangement på krets- og/eller landslagsnivå. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre VG-linjer innenfor små fag rett til inntak av elever fra hele landet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke lærlingetilskuddet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lønnsutbetalinger til lærlinger. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha krav om at bedrifter som vinner større anbud i kommuner og fylkeskommuner skal ha lærlinger. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil skape flere lærlingeplasser gjennom økt informasjon til bedrifter, samordning mellom fylker, og ha flere lærlingeplasser i offentlig sektor. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere et samarbeid med næringslivet for å sikre verktøytilgang på de yrkesfaglige studieretningene. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre økonomisk støtte til lærlingeplasser innenfor tradisjonelle håndverksfag. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi flere elever med yrkesfag mulighet til å ta et praksissemester i et annet land i Europa i læretida. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunene utarbeider strategier for å hindre frafall i videregående skole. Dette kan være bedre registreringssystem for fravær, tettere oppfølging fra lærere, oppfølging fra helsestasjoner og bedre oppfølging av elever som bor på hybel. Partiprogram FYLKER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil redusere frafallet i videregående skole ved å øke antall lærlingeplasser betydelig og la elevene beholde retten til skoleplassen sin. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil legge til rette for alternative ordninger for elever som ikke klarer å fullføre skoleløpet innenfor normen. Det kan for eksempel være mer praksis og mindre teori, eller opplæring som fører til praksisbrev. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha et samarbeid med arbeidsmarkedstiltaksbedrifter for å få elevene som har droppet ut i aktivitet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tilby intensivkurs for elever som har strøket i ett eller flere fag. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det i samarbeid med vidaregåande skular blir sett i verk tiltak for å rekruttere til realfagsstudia. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere det mogeleg å velje fordjuping i norsk og nordisk i vidaregåande skule. Partiprogram SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje større delar av køyreopplæringa inn i vidaregåande skule. Partiprogram VEGTRAFIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for at samiske elever har gode og tilstrekkelige læremidler tilpasset samiske behov, og ta i bruk teleundervisning som et supplement både i grunnskolen og i videregående skole. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi alle samiske barn rett til undervisning i og på samisk i grunnskolen og videregående skole. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil likestille elever som har norsk og elever som har samisk som førstespråk i videregående skole, når det gjelder antall språk og timetall. Partiprogram SAMER SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at samisk kulturkunnskap skal være obligatorisk i grunnskolen og den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil reformere lærlingeordningen, slik at arbeidslivets parter i et samarbeid med det offentlige fastslår behovet for lærlingeplasser. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere hospiteringsordninger for yrkesfaglærere og instruktører i bedrift og skole. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er mot rent karakterbasert opptak, såkalt «fritt skolevalg», som inntaksform til videregående opplæring. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for gode videregående opplæringstilbud i distriktene for å motvirke at ungdom må flytte for å ta videregående opplæring. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil basere opptak til videregående skole på karakterer i fag som er relevante for elevens utdanningsprogram. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kostnadene til undervisning, bøker, materiell og utstyr bør dekkes av stykkprisfinansiering , uansett valg av utdanningsprogram. Partiprogram STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal avlegges eksamen i alle relevante fag innenfor vedkommendes utdanningsprogram. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for et bedre samarbeid mellom skole og næringsliv, blant annet ved å kombinere et læringstilskudd per elev, med fjerning av arbeidsgiveravgift for å dekke utgifter til den praktiske og teoretiske delen av yrkesutdanningen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at sidemålsopplæring skal være valgfritt. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil videreutvikle og styrke Ungt Entreprenørskap og lignende næringsrelevant elevarbeid. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forsterke rådgivningstjenesten. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil intensivere arbeidet med å redusere frafallet i videregående skole i tråd med St. meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utrede hvordan en kan lovfeste rett til læreplass, supplert med et forsterket alternativt løp i skole. Vi vil forsterke samarbeidet med partene i arbeidslivet for å få nok læreplasser og stille krav til offentlige virksomheter om å ta inn lærlinger. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle praksisveien til fagbrev og gjøre den tilgjengelig for flere elever. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti For styrke yrkesfagopplæringen i videregående opplæring: For å sikre yrkesfagelevene et godt opplæringstilbud, og skaffe flere dyktige fagarbeidere, vil SV gjøre fagopplæringen mer praktisk og yrkesretta, øke utstyrsstipendet og sikre læreplass til alle. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det gis gode muligheter til en fleksibel overgang mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke gjennomføringen av videregående skole og å øke læringsutbytte ved en mer praktisk, variert og relevant opplæring i alle fag. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å videreutvikle en god vurderingskultur som er rettferdig og læringsfremmende og gjennomføre forsøk med nye eksamensformer. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke rådgivertjenesten. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at elevdemokratiet i videregående har gode rammevilkår. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gjøre fellesfag og programfag på yrkesfaglige linjer mer praktiske og yrkesrettede. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre nye muligheter i opplæringsløpene slik at det er mulig å veksle mellom skole og praksis gjennom hele opplæringen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste retten til læreplass. Inntil det skjer vil SV arbeide for at alle elever som ikke får læreplass etter VG2 får rett til toårig praksisbasert opplæringsløp i skolens regi. Et slikt tiltak må følges opp med partnerskapskontrakter og praksisperioder i bedrifter eller virksomheter. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvikle alternative modeller til dagens ordning med to år i skole og to år som lærling slik at eleven tidligere kommer i kontakt med arbeidslivet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre krav om at bedrifter som får kontrakter med det offentlige tar i mot lærlinger. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle offentlige aktører, kommuner og virksomheter pålegges å fastsette klare og forpliktende mål for antall læreplasser i deres regi slik at alle får gjennomført utdanningen sin og at samfunnet får nok kvalifisert arbeidskraft. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kostnadene ved lærlingordningen betales av alle norske arbeidsgivere i fellesskap gjennom økt arbeidsgiveravgift. Inntektene tilføres et fond som dekker kostnader ved lærlinger, slik at kostnadene for utdanning av fremtidig arbeidskraft blir et spleiselag, og at ingen bedrifter kan unndra seg å bidra til opplæring. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordningen med opplæringskontor videreutvikles for å gi bedre oppfølging av både lærlinger og lærebedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at satsene på utstyrsstipend økes. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en forbedret seksualundervisning og at selvtillitskurs blir en del av pensum i videregående opplæring. Partiprogram LIKESTILLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for invitere til et spleiselag mellom arbeidslivet og staten for at voksne som har behov for det skal få tilbud om videregående opplæring på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fjerne kravet om at elever må ta ut sin rett til videregående opplæring (ungdomsretten) sammenhengende i løpet av fem år. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for gjøre det enklere for personer med voksenrett til videregående opplæring å kombinere dette med dagpenger. Partiprogram TRYGDER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvide ordningen med minoritetsrådgivere på videregående skoler. Partiprogram INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for lik rett til videregående opplæring for asylsøkende barn slik at det ikke blir opp til hvert fylke å vurdere dette tilbudet. Partiprogram BARN INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sette krav til minstestandarder for digitale verktøy og sikre at lærere og skoleledere gis nødvendig kompetanse. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for at skolen i større grad får muligheten til å drive forsøksvirksomhet, for på denne måten å bidra til pedagogisk utvikling. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi skolene frihet til å lage egne valgfag tilpasset elevenes ønsker og behov. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi mulighet til å styrke det faglige innhold i småskoler i distriktene ved å ta i bruk nye digitale løsninger og fjernundervisning. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil bruke resultatene fra nasjonale prøver til å kartlegge elevenes forutsetninger og behov for tilrettelagt opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil fortsette å videreutvikle de nasjonale kartleggingsprøvene som et verktøy for å gi tilpasset opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil ha åpenhet om resultatet av nasjonale prøver på en måte som gjør at skolenes resultater og utvikling ses i en større sammenheng. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre likeverdige tilbud på samisk og norsk språk for samiske barn. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi elever som har fått opplæring i samisk på grunnskolen en reell mulighet til denne opplæringa også i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil at alle elever i Norge får kunnskap om samer og samiske samfunnsforhold. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke andelen som fullfører videregående opplæring fra 70 % til minst 90 %. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for en mer praktisk opplæring i ungdomsskolen, blant annet gjennom praksisretting av undervisningsfagene og lokal frihet til å etablere valgfag. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere rådgiverteam med kompetanse innen spesialpedagogikk, psykologi og yrkesveiledning i alle kommuner. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil ha flere lærere med spesialpedagogisk kompetanse på hver skole. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke skolehelsetjenesten gjennom en opptrappingsplan med 1000 nye helsesøstre i løpet av fire å. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil igangsette en særskilt satsing på forbedret koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole rundt den enkelte elev som trenger støtte. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at statlige spesialskoler for sansetapgrupper beholdes dersom dette er nødvendig for å opprettholde kvaliteten. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bruken av praksisbrev og lærekandidatordningen for en mer skreddersydd videregående opplæring. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre statlige støtte til arbeidsinstitutt-modellen (AIB) og på sikt utvide AI til å bli et tilbud for ungdomselever i alle fylker. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle opplegget med «alternativ Vg3 i skole» for elever uten lærlingplass i samarbeid med næringslivet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil evaluere «2+2-modellen» og oppdelingen av utdanningsprogram og programområder på Vg1 og Vg2. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle undervisningsopplegg med mer yrkesretting og relevans i alle fag. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere skolen og næringslivet til å inngå forpliktende samarbeidsavtaler om yrkesopplæring. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre det mulig for eleven å starte ute i bedrift og ta teorien på et senere tidspunkt. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger, og øke lærlingtilskuddet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere flere læreplasser i staten. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil skape et bedre regelverk rundt utlysing av anbud, slik at det kommer tydelig frem at bedrifter som har tatt inn lærlinger vil kunne ha et fortrinn. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle og øke bruken av praksisbrev. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre behovsprøvd utstyrsstipend i videregående skole. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide og videreutvikle lektor II-stillinger der man kan ha stilling i næringslivet og i skolen samtidig. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi borteboende elever på videregående opplæring mulighet til å ha fastlege på både skolested og hjemsted. Partiprogram HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne aldersgrensen for retten til videregående opplæring. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil prioritere elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet. Ressursene konsentreres om dette fremfor på nye reformer. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet, og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre obligatoriske intensivkurs for de elevene som henger etter ved overgangene til ungdomsskolen og til videregående skole. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate differensiert undervisning når det er pedagogisk begrunnet. Elevene skal ikke deles inn permanent etter faglig nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi alle elever mulighet til å ta fag på høyere nivå når de er kvalifiserte for det. Elever med talenter må også gis utviklingsmulighet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for at skolene sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål i ungdomsskolen og den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke tekster både på bokmål og nynorsk i norskfaget. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjeninnføre maksgrense for ureglementært fravær i videregående skole. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi livslang rett til videregående opplæring ved å oppheve dagens aldersgrense. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate kontinuasjonseksamen i den videregående skolen om sommeren. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil flytte skriftlig eksamen til før russetiden. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for internasjonalt kvalitetssikrede utdanningstilbud som IB i grunnskole og videregående skole. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre et nasjonalt mål om at 90 prosent av elevene fullfører og består en videregående opplæring. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil la elevene i den videregående skolen evaluere undervisningen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre forsøk med anonym retting av tentamen og større elevarbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer, og utvikle temaskoler på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil øke lærlingtilskuddet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre konkrete mål for offentlige virksomheters inntak av lærlinger. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate alternative opplæringsløp, som for eksempel opplæringsprogrammer i bedrift, og utvide praksisbrevordningen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke muligheten for vekslingsmodell i yrkesopplæringen, der elevene veksler mellom opplæring i skole og bedrift under hele opplæringsløpet, og gjøre det mulig å ta fagbrev på engelsk. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for en yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, slik at elevene får en mer yrkesrelevant undervisning I disse fagene, og gi rett til påbygg etter oppnådd fagbrev. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil videreutvikle tilbudet om tekniske allmennfag (TAF-modellen) for elever som vil kombinere fagbrev og studiekompetanse. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi flere elever som har tatt fagbrev gis mulighet til opptak til høyere utdanning baser på fag- og realkompetanse. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil overføre videregående utdanning til kommunene og åpne for at flere kommuner skal kunne drive videregående skoler også før fylkeskommunen blir nedlagt. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stille krav om mastergrad for undervisningspersonell på studiespesialiserende i den videregående skolen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil basere opptak til videregående skole på karakterer i fag som er relevante for elevens utdanningsprogram. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at kostnadene til undervisning, bøker, materiell og utstyr bør dekkes av stykkprisfinansieringen, uansett valg av utdanningsprogram. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for et bedre samarbeid mellom skole og næringsliv, blant annet ved å kombinere et lærlingtilskudd per elev, med fjerning av arbeidsgiveravgift for å dekke utgifter til den praktiske og teoretiske delen av yrkesutdanningen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at sidemålsopplæring skal være valgfritt. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil videreutvikle og styrke Ungt Entreprenørskap og lignende næringsrelevant elevarbeid. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forsterke rådgivningstjenesten. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at statlig og kommunalt styrte virksomheter ved anskaffelser stiller krav om lærlingplasser der det er aktuelle lærefag. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere opplæring i grunnleggende ferdigheter og sikre at elevene lærer seg det de trenger for å lykkes i videre utdanning og samfunnsdeltakelse. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil si nei til kommersielle privatskoler og sørge for forutsigbare rammevilkår for alternative ideelle skoler. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom lovverket sikre 5-dagers skoleuke for alle elever over hele landet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan opprettelse av private skoler påvirker integrering og overveie å innføre krav i læreplan om integrering og tilknytning til nærmiljøet for disse skolene. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ledelse og skolefaglig kompetanse på alle nivåer i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp elevenes arbeidsmiljølov, gi statlig støtte til opprustning av skolebygg gjennom rentekompensasjonsordningen og stenge skoler som ikke er i forsvarlig tilstand. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI GRUNNSKOLE KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER STATSBUDSJETTET VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre daglig fysisk aktivitet [i skolen]. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre nulltoleranse mot mobbing ved å ansvarliggjøre voksenpersoner, styrke kunnskapen om regelverk og klageadgang blant elever og foreldre, etablere kommunale beredskapsteam og innføre sanksjoner mot skoler som ikke løser mobbesaker. Partiprogram BARNEVERN GRUNNSKOLE KOMMUNER SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke elevrådene og legge til rette for at elevene involveres i alle viktige beslutninger på skolen, samt starte forsøk med elevråd fra 1. klasse. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet med læringsstøttende vurdering og elevenes medvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gå igjennom hele kvalitetsutviklingssystemet for å sikre at dette bidrar til mer og bedre læring, framfor å fremme en prestasjonskultur basert på konkurranse og rangering av skoler. Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, internasjonale undersøkelser, kartleggingsprøver osv. skal være nyttige verktøy som skal fremme læring og benyttes til konkret forbedringsarbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil modernisere skolen gjennom en nasjonal strategi for IKT i skolen og utvikling av moderne digitale læremidler som et verktøy for tilpasset opplæring og ferdighetstrening. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utvikling av smarte digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi senter for IKT i utdanningen i oppdrag å anbefale og kvalitetssikre digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en nasjonal kvalitetsvurdering av trykte og digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke opplæringen i fremmedspråk og jobbe for at det tilbys flere fremmedspråk i den videregående skolen, som for eksempel kinesisk, russisk og arabisk. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi spesielt motiverte elever mulighet til å følge undervisning på høyere nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle leksehjelpsordninger som en integrert del av skoledagen, slik at elevene kan gjøre seg ferdige med mesteparten av arbeidsoppgavene før de kommer hjem. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå spesialundervisningen, redusere dokumentasjonskravene og innføre saksbehandlingsfrister for PP-tjenesten. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil knytte skole og SFO tettere sammen med kulturskole, idrett og frivillige aktiviteter, slik at elevene opplever et mest mulig helhetlig og variert aktivitetstilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke hjem/skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs og etablere mer direkte kontakt mellom kontaktlærer og foresatt både på barne- og ungdomstrinnet. Partiprogram FAMILIE GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke underveisvurderingen og gjennomføre forsøk med alternative eksamensformer [på ungdomstrinnet]. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi flere motiverte elever muligheten til å gjennomføre ungdomstrinnet med raskere progresjon og ta fag på videregående skolenivå. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skolerådgivningstjenesten på ungdoms- og videregåendetrinnet ved hjelp av etterutdanning og bedre samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke matematikkundervisningen, sikre at alle elever lærer seg de fire regneartene og legge mer vekt på matematisk forståelse og problemløsning. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for kompetanseheving og kompetansekrav hos lærerne samt utvikling av bedre undervisningsmetoder for å styrke opplæringen i matematikk. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle fylker legger til rette for at elevene kan spesialisere seg på realfag på høyt nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal ha en grunnutdanning som sikrer samfunnet god rekruttering for avansert IKT-kompetanse på lengre sikt. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke lærerutdanningen med hensyn til bruk av teknologi i opplæringen og sørge for at nye lærere blir i stand til å integrere teknologi i undervisningen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilby intensivopplæring mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring for elever med svake grunnleggende ferdigheter. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et løft for fag- og yrkesopplæringen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil yrkes- og praksisrette opplæringen i fellesfag på de yrkesfaglige studieretningene, uten å redusere kunnskapskravene. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i samarbeid med de faglige rådene gjøre yrkesfaglige utdanningsprogrammer mer fleksible gjennom vekslingsmodeller som kombinerer praktisk og teoretisk opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til etablering av flere lærerplasser i privat og offentlig sektor, blant annet gjennom etableringstilskudd, økning av lærlingtilskuddet, nasjonal formidlingstjeneste og mer bevisst innkjøpspolitikk. Vi vil prioritere de områdene der det er størst behov for flere plasser. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp samfunnskontrakten for flere læreplasser med mål om 20 prosent økning fram mot 2015. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi muligheten til å fullføre sin utdanning gjennom å tilby toårig praksisbasert opplæring i skole med mål om fagbrev for elever som ikke får ordinær læreplass. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det innføres en ordning med at elever med godkjent fagbrev gis muligheter til å gå videre til høyere utdanning, ved at de regnes som generelt studieforberedte. Det skal legges til rette for nødvendige forkurs, etter modell fra Y-veien. Det skal utredes hvordan studiepoeng skal beregnes og opptak til høyere utdanning gjennomføres. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå utstyrssituasjonen i videregående opplæring og etablere ordninger blant annet i samarbeid med næringslivet, som bidrar til at skolens undervisningsmateriell følger utviklingen i arbeidslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsvare ordninger med gratis læremidler og sikre at utstyrsstipendet dekker elevenes reelle utgifter til opplæring. Partiprogram FINANSER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre krav til nærvær i undervisningen for å kunne få karakter. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvide muligheten til å fullføre videregående opplæring for personer over 21 år. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi lærere tillit og støtte til å være tydelige ledere og fagpersoner. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å øke antallet lærere i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for bedre karriereveier og systematisk kompetanseutvikling, blant annet for å beholde dyktige lærere i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre flere femårige lærerutdanninger. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre forsøk med opptaksintervjuer og skikkethetsvurderinger til lærerutdanningene. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om obligatorisk forkurs for lærerstudenter som har lavere karakterer enn fire i norsk og matematikk fra videregående opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre mentorordninger som skal sikre bedre oppfølging av nyutdannede lærere. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre kompetansekrav for lærere i alle basisfag fra og med første årstrinn. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet etter- og videreutdanningsplasser og innføre rett og plikt til regelmessig etter- og videreutdanning for lærere. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et særskilt kompetanseløft for ufaglærte som har arbeidet i skolen i minimum 3 år. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre lærer- og undervisningsevaluering som et ledd i skolenes kvalitetsutviklingsarbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil avbyråkratisere skoledagen og styrke det totale læringsmiljøet gjennom å ansette flere yrkesgrupper som kan samarbeide med lærerne. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i størst mulig grad begrense lærerløse skoletimer og rekruttere flere fagpersoner, blant annet gjennom lærer 2-ordninger og mer fleksibel PPU-utdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere hospiteringsordninger der lærere og skoleledere kan få nyttig erfaring og kompetanse fra andre deler av arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre flere «Teach first»-prosjekter, der ingeniører, matematikere, forskere og andre med høy kompetanse kan undervise i skolen og bidra til å styrke skolens fagmiljø. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til sterkere skolelederkompetanse, og la spesielt motiverte kandidater gjennomføre lederutdanning i kombinasjon med jobb. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke IKT aktivt for å avbyråkratisere skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi alle elever fra 8. trinn til VG3 bedre tilgang til helsesøster og sørge for å rekruttere flere menn til yrket. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL LIKESTILLING SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle lærlinger skal omfattes av elev- og studentrabatt. Partiprogram STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å øke effektivitet i byggebransjen ved å fremme innovasjon, bruken av offentlige byggemodeller (BIM) og satsing på flere lærlinger gjennom skjerpede krav til anbud, innkjøp og kontrahering når offentlige myndigheter er avtalepart. Partiprogram BOLIGSAKER NÆRINGSUTVIKLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sidemålsundervisningen må styrkes, og alle elever må få egen karakter og eksamen i sidemål på vitnemålet både i ungdomsskolen og i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Yrkesfagene skal fortsatt unntas [karakter og eksamen i sidemål på vitnemålet i ungdomsskolen og i den videregående skolen]. Partiprogram SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet står fast på at det skal være obligatorisk skriftlig opplæring i begge skriftspråkene på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre leirskoletilbudet, bl.a. gjennom gode refusjonsordninger. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at alle kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter skal sette seg forpliktende mål for inntak av lærlinger. Kommunene skal ha minimum to lærlinger per 1000 innbygger. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at elever som fullfører en yrkesfaglig utdanning med fag-/svennebrev skal gis rett til å ta et påbyggingsår for å få generell studiekompetanse. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke lærlingtilskuddet til bedriftene, og fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke antall studieplasser på realfagsstudiene og jobbe for at det i samarbeid med videregående skoler og næringsliv settes i verk tiltak for å rekruttere til disse studiene. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver for å redusere ressursbruken knyttet til prøvene og unngå uheldig sammenligning mellom skoler. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil vurdere innføring av flere ulike utdanningsløp enn dagens hovedmodell (2 + 2) bedre tilpasset det enkelte yrkesfagprogram. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi flere elever tilbud om alternative opplæringsløp til hovedmodellen i dagens fagopplæring. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil splitte opp enkelte yrkesfagprogram slik at elevene gis mer tid til faglig fordypning og tidligere spesialisering. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi elever som stryker på eksamen mulighet til å ta opp eksamen på sensommeren, dette for at elevene skal slippe å vente et helt år på å ta opp eksamen igjen. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil åpne for ”hybrid-linjer” som kombinerer yrkesfag med studiespesialiserende fag etter modell av TAF (tekniske og allmenne fag), innenfor blant annet helsefag og naturbruk. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil tilby praksisbrev som et opplæringsløp i ved alle videregående skoler med yrkesfag. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunen skal gi tettere oppfølging av lærlingene gjennom hele læretida. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide utstyrstipendet slik at gratisprinsippet og behovet for utstyr i det enkelte fag ivaretas. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke antall studieplasser på realfagsstudiene og jobbe for at det i samarbeid med videregående skoler settes i verk tiltak for å rekruttere til disse studiene. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at teorifagene i videregående skole yrkesrettes bedre enn i dag. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav til at rådgiver har kompetanse innenfor rådgivning, og at samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole styrkes. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke lærerressursene i skolen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en systematisk, forutsigbar, forpliktende og kontinuerlig etter- og videreutdanning for lærere. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilpasset opplæring til hver enkelt elev, inkludert spesialundervisning for dem med spesifikke vansker. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at undervisningsmateriell for elever med nedsatt funksjonsevne skal foreligge til skolestart. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeid mot mobbing, voldsbruk og diskriminering må innarbeides i undervisningen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et mobbeombud i alle fylker. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke PPT og samordne denne tjenesten med skolehelsetjenesten slik at skoleeier får et samlet ansvar for elever i videregående opplæring. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at rådgivningstjenesten og samarbeidet mellom ungdomskolen og videregående skole må styrkes. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at også lærlinger må få tilbud om rådgivning. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke karriereveiledningen, med et spesielt fokus på samarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høyere utdanning, med sikte på et helhetlig utdanningsløp tilpasset den enkeltes forutsetninger og muligheter, samfunnets behov og muligheten til å få jobb. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde, og ved behov utvide, ordningen med rentefrie lån til fylkeskommunene til vedlikehold av eksisterende og bygging av nye skolebygg. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en frafallspott sentralt som skoler, kommuner, fylkeskommuner og andre kan søke tilskudd til gode prosjekter for å hindre at elever dropper ut av skolen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide Ny GIV-ordningen som skal hindre frafall i videregående skole til å omfatte flere årstrinn. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at fellesfagene på yrkesforberedende studieretninger blir mer praktisk orientert. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke pedagogisk forskning og utviklingsarbeid som gir mer kunnskap om hvordan teoristoff kan tilrettelegges slik at yrkesfaglig motiverte elever finner det meningsfullt og interessant. Partiprogram FORSKNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide satsingen på prosjekter der lærlinger går rett ut i lære, og tar teori tilpasset deres utdanningsløp i undervisningsbolker etter hvert som progresjonen i opplæringen tilsier det. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle TAF-ordningen (teknisk allmenne fag), og sikre at TAF-elever får ha elevstatus de to første årene av utdanningsløpet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en skolehelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet både i grunnskole og videregående skoler. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kristendommen skal ha en plass i skolens verdifag som gjenspeiler realiteten i vår historie og kulturarv. KrF vil ha minst 50 prosent kristendom i religions- og etikkfaget. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen for å gi læreren tid til å være pedagog og at yrkesgrupper som sosionomer kan trekkes inn for å følge opp elever med andre utfordringer enn de rent læringsmessige. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge forholdene bedre til rette for teoristerke elever, blant annet gjennom å gjøre mer kjent muligheten til å ta fag/kurs på høyere nivåer. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle entreprenørskap i skolen, for å gi elevene praktisk kunnskap og stimulere til nytenkning og kreativitet i næringslivet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide bruken av lærekandidatordningen, for å sikre dem som trenger det, et kompetansebevis på et lavere nivå enn fagbrevet og dermed hindre frafall. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være krav om lærlinger i bedriften i alle offentlige anbud, der dette relevant. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at retten til videregående opplæring må utvides, slik at de som har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram, har rett til påbygging til generell studiekompetanse. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et godt samarbeid mellom videregående skoler og universiteter/høyskoler og fagskoler med sikte på å motivere og forberede elevene på å ta de valgene som er riktige for dem. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det for voksne elever uten fullført videregående skole etableres samarbeid med NAV for å sikre finansiering og gjennomføringsprogresjon for disse. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for et bedre samarbeid mellom videregående skoler og universiteter/høyskoler for å sikre en sømløs overgang til høyere utdanning for elever med tilretteleggingsbehov. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt bruk av Vurdering for læring. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at landslinjene må sikres fullfinansiering fra staten. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil tilby føreropplæring som fag på videregående skoler. Partiprogram VEGTRAFIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere en ordning der statens borteboerstipend kan konverteres inn i et spleiselag for å få opprettet pendlerruter, slik at flest mulig 16-18-åringer skal kunne bo hjemme mens de går på videregående skole. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer, og utvikle temaskoler på ungdomstrinnet og i den videregående skolen, for eksempel realfagsgymnas i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi elever muligheten til å stryke opptil 14 dager fravær fra vitnemålet for politisk eller organisatorisk arbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppdatere utstyrsparkene ved de videregående skolene og sørge for oppdatert yrkes- og pedagogisk kompetanse hos lærere og veiledere. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at elever som begynner på yrkesfaglig opplæring skal ha rett til utdanning som fører fram til fagprøve. Offentlige virksomheter må pålegges å ta inn lærlinger. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke rådgivningstjenesten i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi alle elever rett til gratis psykologstøtte gjennom skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre mindreårige asylsøkere rett til videregående opplæring. Partiprogram INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke en kunnskapsbasert karriererådgivning i skolesystemet. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere elevenes lese- og skriveferdigheter gjennom hele skoleløpet. Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere norskfaget med sikte på å styrke faget som språkfag, gjøre sidemålsundervisningen mer engasjerende for elevene og forbedre karaktersettingen. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gradvis øke det nasjonale målet om hvor mange elever som skal fullføre og bestå videregående opplæring til 90 prosent. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la elevene i den videregående opplæringen evaluere undervisningen. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi elevene i den videregående opplæringen rett til fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en teknologisk skolesekk etter modell fra den kulturelle skolesekken. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke lærlingstilskuddet. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre mer ambisiøse mål for offentlige virksomheters inntak av lærlinger. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tillate alternative opplæringsløp, som for eksempel praksisnære opplæringsprogrammer i bedriftene. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide praksisbrevordningen, med mål om at alle fylker skal tilby dette. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle tilbudet til elever som vil kombinere fagbrev og studiekompetanse, for eksempel tekniske allmennfag (TAF), med mål om at alle fylker skal tilby dette. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for en yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke muligheten for at yrkesfagelever kan veksle mellom opplæring i skole og bedrift. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Y-veien og stoppe innføringen av opptak til enkelte studier på høyere utdanning basert på fagbrev. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på linjer på videregående skoler og på studier i høyere utdanning der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn. Partiprogram LIKESTILLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere om videregående skole bør få ansvaret for å skaffe lærlingplasser og formidle plasser fra lærebedrifter til elevene. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at videregående skole skal ha oppfølgingsansvar for elevene også i lærlingtida, inkludert kontakt med lærebedrift og nødvendig oppfølging. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fellesfagene på yrkesforberedende utdanningsprogrammer blir mer praktisk orientert. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke lærlingtilskuddet til et beløp som tilsvarer kostnaden ved en skoleplass i videregående. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at for å være med i offentlige anbud, skal det skal være krav om enten å ha lærlinger i bedriften eller at bedriften kan godtgjøre tilstrekkelig innsats for å skaffe dette. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilgang til utstyr og verktøy tilsvarende det elevene vil møte i yrkeslivet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge spesielt til rette for etter- og videreutdanning for lærere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at lærere på yrkesfag kan få etterutdanning som også gir undervisningskompetanse i fellesfagene. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at retten til videregående opplæring må utvides, slik at de som har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram, har rett til påbygging til generell studiekompetanse. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at skoleeier skal ha ansvar for at elever i videregående skole har tilgang til helsesøster. Partiprogram HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle videregående skoler skal ha innsatsteam som kan følge opp elever som står i fare for å falle ut av videregående. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke PP-tjenesten og gi dem rammer for å arbeide både individrettet og systemrettet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en frafallspott sentralt som skoler, kommuner, fylkeskommuner og andre kan søke tilskudd til gode prosjekter for å hindre at elever dropper ut av skolen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide bruken av lærekandidatordningen, for å sikre dem som trenger det et kompetansebevis på et lavere nivå enn fagbrevet og dermed hindre frafall. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne aldersgrensen for rett til videregående og 5-årsgrensen for retten til å fullføre. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det for voksne elever uten fullført videregående skole etableres samarbeid med NAV for å sikre finansiering og gjennomføringsprogresjon for disse. Partiprogram SOSIALE TJENESTER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke de yrkesfaglige utdanningene, blant annet gjennom et løft for yrkesfaglærerne, og stimulere flere til å ta yrkesfaglig utdanning. Partiprogram SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil jobbe for en kraftig utvidelse av ordningen med hospitering i bedrift for yrkesfaglærere, og legge til rette for mere samarbeid og utveksling mellom skole og næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere å øke dagens grense på 10 dager dokumentert fravær i den videregående skolen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeidsledige under 30 år med påbegynt videregående opplæring skal få muligheten til å fullføre mens de mottar dagpenger. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeidsledige kandidater til fagprøve etter opplæringsloven må kunne ha rett til å beholde dagpengene også når kurs er på dagtid og det er en del av den arbeidsledige sin aktivitetsplan. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre flere forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for faglig sterke elever blant annet gjennom å tilby faglig sterke elever å ta flere fag på høyere nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prøve ut flere alternative vurderings- og eksamensformer i videregående opplæring. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for at det tilbys flere fremmedspråk i den videregående skolen, som for eksempel kinesisk, russisk og arabisk. Partiprogram SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de yrkesfaglige programmene og sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt og seriøst. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for praksis gjennom hele yrkesfagopplæringen. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle elever som er kvalifisert, får læreplass. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for fleksible løp i flere utdanningsprogrammer, der elevene får veksle mellom skole og arbeidsliv gjennom uken. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette en ordning med nasjonal senterstatus for fremragende yrkesutdanning, etter modell av Senter for fremragende utdanning (SFU). Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil oppdatere utstyr på yrkesfagskolene slik at opplæringen blir mer relevant. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at alle kommuner årlig tilbyr minst to læreplasser per 1000 innbyggere. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke lærlingtilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at alle fylker skal ha elev- og lærlingombud. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil alle lærlinger skal få et lærlingebevis som gir samme fordeler som elever og studenter har. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det lettere å bytte fra studiespesialisering til yrkesfag. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kreve at kommunene og helseforetakene tilbyr flere praksisplasser og lærlingplasser innen helse- og omsorgsfag. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for tilstrekkelig med elevhybler og øke borteboerstipendet for ungdom mellom 15 -18 år fra en-inntektsfamilier, slik at retten til videregående opplæring skal være gratis og reell for alle. Borteboerstipendet skal fremdeles være behovsprøvd. Partiprogram FAMILIE STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal være enklere å kombinere praktisk arbeid og teori på yrkesfagslinjer. Vekslingsmodellen bør tilbys ved flere skoler. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at utstyrsparkene ved de videregående skolene tilsvarer de man finner i arbeidslivet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi alle elever som ikke har fullført fagopplæring et individuelt utformet kompetansebevis. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere ordningen med påbygg og gjøre det mulig å fullføre påbyggingsåret over to år. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at det blir enklere for elevene å skifte studieretning fra studiespesialisering til en fagutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke lærlingtilskuddet til næringslivet. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere læreplasser i staten og kommunene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om å bruke lærlinger ved offentlige anbud. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre gode tilbud, både for unge og voksne, innen tradisjonelle håndverksfag og små/kulturelt verneverdige fag. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil utbedre regelverket rundt utlysing av anbud slik at det kommer tydelig frem at bedrifter som har tatt inn lærlinger vil kunne ha et fortrinn. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide lektor II-ordningen til å inkludere flere fag slik at man får andre fagpersoner enn lærere inn i skolen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide tilbud om forsterket Vg3 for elever som ikke har fått tilbud om læreplass. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve fristen for å ta ut ungdomsretten til videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi elever som ikke har fått karakter i enkeltfag på videregående muligheten til å ta opp fagene i løpet av sommerferien. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bruken av praksisbrev og lærekandidatordningen for en mer skreddersydd videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere fraværsgrensen i videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle forsøk med ungdomslos for å fremme nærvær i skolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut fagskoletilbudet og gi flere mulighet til å velge høyere yrkesfaglig utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå finansieringen av tekniske og helse- og sosialfaglige fagskoler, for å sikre at det ikke er noen usaklig forskjellsbehandling i finansieringen. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoleeiere og med næringslivet for å heve kvaliteten og sikre praksisnær utdanning. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at rådgivingstjenestene på skolene får mer kunnskap om muligheter innenfor fagskolene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle systemet slik at fag fra fagskolen, i større grad kan gi fritak for enkelte fag i en høyere grad fra universitet eller høyskolesystemet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en ny læringsmiljølov som tar for seg hele utdanningsløpet fra barnehagen til høyere utdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplærling på linje med grunnopplæring (selv om asylanten er over 18 og uten opphold). Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at asylsøkere skal kunne ta videregående opplæring, også om de har videregående utdanning fra hjemlandet som ikke godkjennes i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en nasjonal plan for toppidrettskompetanse innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene. Partiprogram IDRETT KULTUR UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kjønnspoeng ved opptak til linjer på videregående skoler der det er stor overvekt av ett kjønn. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe mobbing. SV vil ha en et nasjonalt program for satsning med skolebasert kompetanseheving på hver eneste skole i landet, for å sette alle voksne i skolen bedre i stand til å forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Partiprogram ARBEIDSMILJØ BARN GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde lærere og annen nødvendige kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en nasjonal veiledningsordning for nyutdannede lærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tilpasset opplæring. Det må arbeides systematisk for at alle skoler skal være dysleksi- og dyskalkulivennlige. SV vil styrke skolens muligheter for å gi tilpasset opplæring, øke skolens spesialpedagogiske kompetanse og lovfeste retten til Statpeds tjenester. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre nynorsk. At elever lærer to skriftspråk i Norge, er et gode som ikke må svekkes. Alle elever skal møte både nynorsk og bokmål tidlig i skoleløpet. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vilkårene for nynorsk i skolen og endre opplæringsloven § 2-5 slik at også elever på ungdomsskolen får rett på opplæring i hovedmålet og rett til å høre til i egen målformgruppe. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eleven sin kunnskap i sidemålet vurderes, både på ungdomsskolen og i studieforberedende videregående opplæring gjennom egen standpunktkarakter og obligatorisk eksamen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer til erstatning for dagens eksamen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et opptakssystem som sikrer rett til å gå på nærskolen, og stanse fritt skolevalg mellom fylker. SV vil at opptaket til videregående opplæring ikke bare skal avgjøres av karakterene fra ungdomsskolen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere lærere. SV vil på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende. Denne normen vil vi innføre etter at ressursnormen for antall lærere i grunnskolen er gjennomført. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at hver krone skal komme elevene til gode. SV vil at alle private videregående skoler skal være organisert som stiftelser for å hindre at eiere av private skoler kan ta ut profitt fra fellesskapets eller foreldrenes midler. Private skoler skal inngå i fylkeskommunenes skolebruksplaner, slik at også antall private plasser kan reduseres dersom fallende elevtall gjør det nødvendig med endringer i den videregående skolestrukturen i et fylke. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD PRIVATSKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en fellesskole som gjør det mulig for alle å gjennomføre, og som sikrer god oppfølging og støtte for dem som står i fare for å falle fra. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre elevene godt utstyr. Mange yrkesfaglige linjer har for dårlig utstyr til å kunne ha skikkelig undervisning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det skal være gratis for elevene å gjennomføre videregående opplæring. SV vil øke utstyrsstipendet slik at det faktisk dekker elevenes utgifter. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre mer fleksibelt yrkesfag. Gjøre fellesfagene mer relevante for arbeidslivet elevene skal ut i. Fagbrevets stilling skal ikke svekkes ved at yrkesfag gjøres mer fleksibelt. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil i samarbeid med partene i arbeidslivet videreutvikle vekslingsmodeller, slik at eleven tidligere kommer i kontakt med arbeidslivet, yrkesrette læreplanene i fellesfagene og øke lærlingtilskuddet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det lettere å bytte til yrkesfag. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til flere skolehelsesøstre og psykologer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke etter- og videreutdanningstilbudet for yrkesfaglærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle en god vurderingskultur som er rettferdig og læringsfremmende, og gjennomføre forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer, til erstatning for dagens eksamen. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre elevene medbestemmelse. SV vil styrke elevmedvirkningen i skolen og sikre gode rammevilkår for at elevenes tillitsvalgte gis muligheter for deltakelse og innflytelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil evaluere ordningen med opplæringskontor, og utvikle disse i riktig retning for å sikre en bedre oppfølging av lærlinger og lærebedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for at elever kan ta privatisteksamen gjennom en depositumsordning hvor depositum delvis tilbakebetales ved oppmøte på eksamen. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prisdifferansiere privatisteksamen [ved] at privatisteksamen gjøres billigere for elever som trenger å ta eksamen for å ha godkjent studiekompetanse, enn for elever som kun vil forbedre karakter. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre lovfestet rett til læreplass til alle, og øke lærlingtilskuddet til kommunene. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en læreavgift for næringslivet basert på bedriftens størrelse. De innsamlede midlene fordeles til bedriftene som tar inn lærlinger. Ordningen skal forvaltes av partene i arbeidslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme aktive lærlingplasser gjennom offentlige innkjøp av varer og tjenester. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette fylkeskommunene i bedre stand til å ettergå og forbedre lærebedriftenes pedagogiske forutsetninger, i samarbeid med opplæringskontorene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FYLKER GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre to læreplasser per 1000 innbyggere per forvaltningsnivå i offentlige virksomheter. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne fraværsgrensen. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for forsøksordning med å starte skoledagen senere på videregående skoler det det er lokalt ønske om dette. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi likeverdige og fleksible utdanningsløp. Det skal legges til rette for at de ulike utdanningsløpene ivaretar sin særegenhet og styrkes på egne premisser. SV vil styrke fagskole- og mesterbrevutdanningen, og legge til rette for fleksible og smidige overganger mellom akademiske og yrkesfaglige utdanninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge større vekt på realkompetansevurderinger og muligheter til Y-veien. Det vil si opptak basert på relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kompetansekartlegging. Innvandrere må raskt få vurdert sin real- og formalkompetanse for å kunne påbegynne/fullføre en høyere utdanning. SV vil øke bevilgningene til NOKUT og utvide og videreutvikle arbeidet med kompetansepass for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i seksualundervisningen i barnehage og skole. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN LIKESTILLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke seksualundervisningen i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha selvforsvarskurs for jenter i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE LIKESTILLING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe sosial kontroll og æreskultur. Ordningen med minoritetsrådgivere ved videregående skoler skal trappes opp, og den flerkulturelle kompetansen styrkes. Innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse videreføres med kraft. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha skolehelsetjeneste tilgjengelig for alle elever. Vi vil lovfeste elevenes rett til helsesøster, og oppfylle normtallet fra Helsedirektoratet på antall helsesøstre per elev i grunnskole og videregående. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette løftet for yrkesfagene og for flere lærlingplasser. Partiprogram SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke hjelpetilbudet til utsatte barn og unge [i skolen]. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at elever som mangler grunnlag for karakter, eller får karakteren 1 i fag ved utgangen av ungdomsskolen, skal tilbys forberedende kurs eller få muligheten til å ta fag opp igjen før de begynner på videregående skole. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp forenklingen av læreplanene slik at de blir mer oversiktlige og gir rom for større faglig fordypning. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere antall karakterer i norskfaget fra tre til to, én for muntlig og én for skriftlig norsk. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil integrere kunnskap om og ferdigheter i informasjonsteknologi og digital utvikling bedre i fagene i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ta i bruk flere digitale læremidler for å styrke elevenes digitale ferdigheter, gjøre undervisningen mer variert og følge opp den enkelte elev bedre. En forutsetning for god digital undervisning er at lærerne har tilstrekkelig digital kompetanse. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil heve kompetansen blant dagens rådgivere, gjennom etter- og videreutdannelse, for å sette rådgivningstjenesten bedre i stand til å hjelpe ungdom til å ta gode utdannelses- og yrkesvalg. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at innen 2030 skal minst ni av ti elever som begynner i videregående opplæring, fullføre og bestå. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette systematisk utprøving av tiltak for å få frafallet ned, herunder tettere oppfølging av elever som står i fare for å droppe ut av skolen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at videregående skoler inngår samarbeid med institusjoner innen høyere utdannelse for å sikre at elever som ønsker det, skal få ta fag på høyere nivå. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere elever i videregående skole kan ta et semester i et annet land eller i en annen del av landet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre fritt skolevalg i alle fylker. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha bedre samarbeid mellom rådgivningstjenesten i skolen, NAV og karriereveiledningssentrene for å sette dem i stand til å nå ut til flere elever. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha entreprenørskap som valgfag i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil si ja til etablering av egne videregående skoler som satser på realfag, språk og økonomi, etter modell av toppidrettsgymnas. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av TAF/TIP som gjør det mulig for elever å kombinere yrkesfag og allmenn videregående. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil flytte skriftlig eksamen for avgangskullet til før 17. mai, uten å redusere det totale antall undervisningstimer. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere muligheten for raskere kontinuasjonseksamen for elever som har strøket til eksamen i videregående opplæring. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde en nasjonal fraværsgrense i den videregående skolen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre forsøk hvor elever på studieforberedende linjer i den videregående skolen får mulighet til å velge færre fag de siste to årene, men med mer fordypning i fagene som velges. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre det lettere å bytte fra et studieforberedende til et yrkesfaglig utdannelsesprogram. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil la flere elever i yrkesfagene få videregående opplæring med mye praksis og lite teori gjennom å opprette flere tilbud innenfor praksisbrevordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre elever og lærlingers rett til å vurdere undervisnings- og læringsmiljøet i skole og lærebedrift. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å øke lærlingtilskuddet og ha som mål at det på sikt skal ligge på samme nivå som kostnaden til en yrkesfaglig skoleplass. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene og ha oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil starte forsøk i utvalgte bransjer med et lærlingfond etter modell fra Danmark, for å få flere lærlingplasser. Staten og kommunene må gå foran og øke inntaket av lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av vekslingsmodeller, slik at flere elever får relevant praksis også de to første årene av yrkesutdannelsen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil jobbe for at fylkeskommunene og partene i arbeidslivet skal legge til rette for flere lærlingplasser i regionen, og for at de skal få større innflytelse til å påvirke yrkesopplæringen i tråd med behovene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle utdannelsesløp (Y-veien) som gir større utviklingsmuligheter og bedre overgang mellom fagbrev og høyere utdannelse. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at elever i den videregående skolen med dårlig motivasjon og læringsmestring kan tilbys utplassering i yrkeslivet eller alternativ opplæring i kortere perioder. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå den yrkesfaglige opplæringen og blant annet vurdere tiltak for flere lærlingplasser, opptakskrav for å ta påbygning og flere alternative opplæringsløp à la praksisbrevordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha flere alternative opplæringsarenaer hvor ungdom som sliter med motivasjonen, får jobbe praktisk og variert som en del av skoledagen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle fagskolene som en attraktiv og selvstendig utdannelsesvei. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til strukturendringer for å få sterkere fagskoler. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke fagskolene gjennom en forutsigbar og fleksibel statlig finansieringsordning som belønner kvalitetsforbedringer. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for tydelig arbeidsdeling mellom fagskolesektoren og universitets- og høyskolesektoren. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha tydelige, forutsigbare og gjensidige overgangsordninger mellom fagskoler og universiteter og høyskoler. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at rådgivningstjenesten i grunnskolen og den videregående skolen, NAV og de regionale karrieresentrene styrker sin kompetanse på fagskoleutdannelse for å bidra til synlighet og rekruttering til fagskolene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for nasjonale videregående opplæringstilbud i fag med få utøvere. Partiprogram KULTUR KULTURVERN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil la de største kommunene kunne få ansvar for fylkeskommunale oppgaver som veier, kollektivtransport og videregående skole. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle videregående skoler skal tilby flere vekslingstilbud skole/læretid slik at flere kan starte 62 læretida allerede fra Vg1. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at satsene til utstyrsstipend på videregående skole justeres i samsvar med det reelle kostnadsnivået på de ulike utdanningsprogrammene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke satsingen på internasjonalisering av videregående skole blant annet gjennom utveksling. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke ny teknologi, fjernundervisning o.l. for å tilby elevene størst mulig bredde i valg av fag. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere et spesielt realfagprogram i hver landsdel som et tilbud til elever som ønsker å spesialisere seg. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommuner som er alene om å gi videregående tilbud som dekker et nasjonalt behov for opplæring bør få ekstra midler over statsbudsjettet. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten slik at den kommer opp på de nasjonale målene for antall årsverk per elev. Alle videregående skoler skal være tilknyttet skolepsykolog eller tilsvarende tilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en mer fleksibel praktisering av fraværsreglementet i videregående skole, hvor det blir tatt hensyn til egenmelding/foreldremelding og rektors vurdering. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot frafall ved å styrke fylkeskommunens oppfølgingsansvar. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav om minst tre lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunen, og minst tre per 5000 innbygger i fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke lærlingtilskuddet i yrkesfaglig videregående. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det stilles krav til bedrifter ved anbudsinngåelse om at de må være lærebedrift og at de må ha lærling på oppdragsstedet. Dette må også gjelde utenlandske bedrifter. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunene i samarbeid med bedrift og opplæringskontor skal ha hovedansvaret for oppfølging av yrkesfagelever gjennom hele det fireårige løpet (både læretid og skoletid). Lærlingene skal ha tilgang til skolenes oppfølgingstjeneste som sosiallærer, skolehelsetjeneste og rådgivningstjeneste. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilpasse fagbrevene bedre til arbeidslivets behov. Det innebærer eventuelt endring og avvikling av enkelte fagbrev slik at de bedre reflekterer de yrker og kompetanser som etterspørres. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse på internasjonal utveksling, også for lærlinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UTDANNING UTENRIKSSAKER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skole- og utdanningstilbudet under soning. Partiprogram FENGSLER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeidet mellom lokalt næringsliv og yrkesopplæringsnemnda i opprettelse og bevaring av lokale kompetansemiljøer. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at læremateriell i skolen er utarbeidet av en uavhengig faglig aktør og at næringsinteresser ikke preger innholdet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha mer fleksibel og tilpasset fordeling av læretiden i bedrift i hele opplæringstiden. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby mer spesialisering på Vg1 og åpne for at fylkeskommuner kan samarbeide om opplæringstilbud på spesielle fagområder. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enklere å ta omvalg i videregående og å ta fag- og yrkesopplæring senere i livet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke andelen lærere på yrkesfag med både yrkes- og pedagogisk kompetanse. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille kompetanse- og kvalitetskrav til instruktører og oppfølgingen av læreplanen for fagopplæring i bedrift. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og øke lærlingtilskuddet i statsbudsjettet. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER STATSBUDSJETTET VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille strengere krav i offentlige anbud om bruk av lærlinger og fagarbeidere, samt fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre finansiering til videregående skoler, fagskoler og folkehøgskoler innen økologiske eller andre bærekraftige fagområder. Partiprogram MILJØVERN SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi fullt utstyrsstipend til elever på linjer der det er behov for særskilt utstyr for å gjennomføre utdanningen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomgå rådsstruktur og styringsorganer i fag- og yrkesopplæringen nasjonalt og regionalt, for å sikre at opplæringen blir mer relevant for elever og samfunn. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslig mindreårige asylsøkere, og som et minimum sikre at disse og unge papirløse alltid får fullføre videregående opplæring som er startet i Norge, også etter fylte 18 år. Partiprogram BARN INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det på videregående skal være maksimalt 20 elever på studieforberedende linjer og maksimalt 12 elever på yrkesfaglige linjer. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at fraværsreglene i videregående skole ikke skal utformes sånn at utsatte elevgrupper rammes. Rødt vil oppheve fraværsgrensa som den er i dag, og finne nye løsninger i samarbeid med elev- og lærerorganisasjonene. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at inntak til videregående skole ikke skal være basert på hvem som har best karakterer. Kvalifiserte elever skal sikres plass på nærmeste skole som tilbyr studieretningen de søker hvis de ønsker det. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at retten til videregående opplæring ikke må tidsbegrenses som i dag, men skal kunne tas ut hele voksenlivet. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å utvikle flere veier mellom studiespesialiserende og yrkesfaglige studieretninger. Det må utvikles et mangfold av veier mellom videregående utdanning og høyere utdanning som tar utgangspunkt i både praktiske og teoretiske sider ved de ulike utdanningene. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at gratisprinsippet skal gjelde for hele skolesystemet, også for elever som tar privatisteksamen. Partiprogram SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at fylkeskommunen skal tilby tilstrekkelig undervisning til elever som er meldt opp til privatisteksamen, for eksempel ved å utvide hospiteringsordningen ved eksisterende videregående skoler. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at forsøksordning med bruk av alternative vurderingsmetoder til privatisteksamen igangsettes, som for eksempel bruk av semesteroppgave eller hjemmeeksamen. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at retten til lærlingeplass må lovfestes. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at retten til fagopplæring i bedrift må lovfestes. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at teorifagene på yrkesfag må knyttes til yrkesfagets særegenheter. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at utstyrsstipendet må økes slik at det faktisk dekker utgiftene elevene har. Partiprogram VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at bedrifter som leverer til det offentlige skal ha lærlinger, både i bedriften og på kontrakter som inngås. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at alle lærlinger og elever under videregående opplæring må få et gratis helsetilbud. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for tiltak for å hindre frafall blant elever med minoritetsbakgrunn i videregående utdanning. Partiprogram INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ved offentlige anbud av tjenester skal kun opplæringsbedrifter m/lærlinger benyttes. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må etableres et sentralt register for lærlingplasser i hele den offentlige sektoren med årlig rapportering som publiseres. Statsrådene for de ulike sektorene må stille opp årlige måltall for lærlinger i sin sektor og de underliggende etater. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil lovfeste retten til lærlingplasser og styrke inntaket av lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere en ordning der alle arbeidsplasser i offentlige og private virksomheter – også de som ikke tar inn lærlinger – betaler en avgift proporsjonalt med antall ansatte. I den grad bedriftene tar inn lærlinger, returneres avgiften, og de mottar i tillegg det ordinære lærlingtilskuddet. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for flere tilpassede utdanningsløp, som vekslingsmodeller, praksisbrev og lærerkandidatordningen. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å skaffe flere læreplasser, blant annet gjennom å bedre de økonomiske ordningene, stille klare krav til det offentlige om å ta inn lærlinger og jobbe sammen med fylkeskommuner og arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille krav om at alle statlige etater og underliggende virksomheter skal ha lærlinger. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre fornyelsen av de yrkesfaglige studieprogrammene. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi arbeidslivet og partene større innflytelse over innholdet i yrkesopplæringen. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle modeller som bidrar til oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene og øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette satsingen på etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere gjennom yrkesfaglærerløftet. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og videreføre lektor 2-ordningen. Regjeringserklæring VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
13. des 2020 Representantforslag om å sikre tradisjons- og håndverksfag som bærere av norsk kulturarv Til behandling
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skole Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
20. mai 2019 Representantforslag om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
21. nov 2018 Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad Behandlet
4. jun 2018 Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole Behandlet
23. mai 2018 Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om å heve status for håndverksarbeid innen maling og muring Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om Anno 2020 - Et krafttak for den immaterielle kulturarven Behandlet
21. mai 2017 Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring) Behandlet
21. mai 2017 Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (tilskudd til frittstående skoler) Behandlet
11. des 2016 Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Behandlet
8. des 2016 Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Behandlet
8. des 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å endre reglene for fravær i videregående opplæring Behandlet
10. okt 2016 Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet Behandlet
13. jun 2016 Representantforslag om å oppheve fraværsgrensen på ti prosent i videregående opplæring Behandlet
8. jun 2016 Endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.) Behandlet
15. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. jun 2015 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.) Behandlet
20. mai 2015 Representantforslag om løft for yrkesfag Behandlet
4. mai 2015 Endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger) Behandlet
23. mar 2015 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker) Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om å oppheve kravet om sammenhengende uttak av retten til videregående opplæring Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. jun 2014 Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) Behandlet
21. mai 2014 Representantforslag om å trygge rekrutteringen til fiskeriene ved å sikre skolekvoter som sørger for en fullverdig opplæring av fremtidens fiskere Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om opprettelse av realfagsgymnas Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om å løfte lærerens stilling i grunn- og videregående skole Behandlet
13. jun 2013 På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om nye initiativ for å løfte yrkesfagene Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
8. okt 2012 Representantforslag om behovet for en helhetlig nasjonal plan for voksnes læring Behandlet
8. okt 2012 Representantforslag om behovet for en spissing av opplæringstilbudet som gis første året i videregående opplæring Behandlet
4. jun 2012 Utdanning for velferd Behandlet
4. jun 2012 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
17. nov 2011 Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (unntatt kapittel 6) Behandlet
30. mai 2011 Endringar i opplæringslova og privatskolelova Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om å avholde ekstra eksamen i fagene norsk og engelsk Behandlet
10. apr 2011 Opplæring av norske elever og om virkemåte for de norske seksjoner opprettet ved akademiene Rouen, Caen og Lyon av 14. juni 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. nov 2010 Representantforslag om hospiteringsordning for programfagslærere Behandlet
24. mar 2010 Utdanningslinja Behandlet
24. mar 2010 Representantforslag om nye læreplaner og mer fleksible opplæringsløp for yrkesfagene Behandlet
24. mar 2010 Representantforslag om forsterket innsats mot frafall i skolen Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
18. nov 2009 Avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole Behandlet