Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gi kommunene ansvar for kliniske veterinærtjenester. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING VETERINÆRVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stille strenge men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til næringen. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN VETERINÆRVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart. Dyr har egenverdi og Mattilsynet må styrkes for å prioritere tilsyn med dyrevelferden. Partiprogram LANDBRUK VETERINÆRVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at dyr har akseptable transportforhold til slakteri. Partiprogram LANDBRUK VETERINÆRVESEN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
23. mar 2020 Representantforslag om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt Behandlet
12. feb 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket og regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om styrket dyrevelferd Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om regulering av hundeoppdrett Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. jun 2019 Redegjørelse av landbruks- og matministeren om tilsynsvirksomhet i Mattilsynet Behandlet
12. jun 2019 Lov om forbud mot hold av pelsdyr Behandlet
12. jun 2019 Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen Behandlet
3. jun 2019 Representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
5. mar 2018 Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge Til behandling
15. jun 2017 Representantforslag om merkeordninger på matvarer om dyrevelferd, grovfôrandel og antibiotikabruk Behandlet
15. jun 2017 Representantforslag om et forbud mot burhøns og påbud om merking av egg fra burhøns inntil forbudet er iverksatt Behandlet
2. apr 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om forbud mot import av gatehunder til Norge Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om nasjonale tiltak for å stanse forsøpling av havet og kysten Behandlet
12. mar 2017 Representantforslag om et løft for dyrevelferden i Norge Behandlet
9. jan 2017 Pelsdyrnæringen Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020 Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2015 Representantforslag om å sikre Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekking av Prop. 192 S (2012-2013) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Representantforslag om nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. apr 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet Behandlet
13. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
26. mai 2011 Representantforslag om endring av regelverk for mobile slakteri Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i legemiddelloven Behandlet
7. des 2009 Endringar i patentlova Behandlet
7. des 2009 Legemidler til mennesker og dyr Behandlet