Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre utarbeide en egen opptrappingsplan for utbygging av stamveinettet, herunder en nasjonal motorveiplan for å binde sammen regionene og storbyene. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre opprette et eget vedlikeholdsfond for vei og jernbane. Partiprogram JERNBANER VEGVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre prioritere midtdelere for å skape tryggere veier. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre øke satsningen på rassikring. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre iverksette strakstiltak på de mest ulykkesutsatte veistrekningene. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre at fylkesveiene i hovedsak skal bli kommunale. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VEGVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere tiltak som øker trafikksikkerheten særlig på høyt trafikkbelastede veier, blant annet ved fysisk skille mellom motgående kjørefelt, utbedring av ulykkespunkter, utvidelse av alle stamveier til to felt, kontroller og miljøtunneler. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det settes opp MC-vennlige underskinner på rekkverk i farlige svinger og iverksettes flere trafikksikkerhetstiltak også med tanke på motorsykler (nullvisjonsveier for MC). Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre midler til rassikring av riks- og fylkesveier. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil overføre ansvaret for hoveddelen av Statens vegvesen til de nye regionene ved at dagens regionkontorer legges under de folkestyrte regionene. Partiprogram LOKALFORVALTNING VEGVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil prioritere en forsert utbygging av kyststamvei Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim og tilgrensende veinett. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil prioritere utbedring av gjenværende flaskehalser og dårlige partier på E6 nord for Trondheim. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil bidra til prosjektfinansiering av helhetlige «veipakker» som sikrer næringslivets behov gjennom offentlig/privat samarbeid (OPS), spleiselag som inkluderer næringslivsbidrag og brukerbetaling i tillegg til statlige bevilgninger. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil intensivere bruken av midtrekkverk på ulykkesutsatte to- og trefeltsveier. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil bedre vedlikeholdet av det mest trafikkerte veinettet. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomføre eit krafttak for auka vedlikehald og investeringar på region- og stamvegane og oppfylle Nasjonal transportplan for investeringar. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med rassikring av farlege vegstrekningar både på region- og stamvegnettet. Løyvingar til rassikring må opp til 1 milliard per år. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke midlar frå ferjeavløysingsprosjektet som delfinansiering av vegprosjekt. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sjå vedlikehald og nybygg meir i samanheng over lengre strekningar og utføre arbeidet som samla prosjekt. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vektleggje miljø og verdiskapingspotensial ved prioritering av vegprosjekt. Partiprogram MILJØVERN VEGVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide perioden for ferjeavløsingsmidlar frå 15 til 30 år. Dette vil gjere det lettare å realisere ei rekkje vegutløysingprosjekt i distrikta. Partiprogram FERGER VEGVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil byggje Stad skipstunnel for å betre sjøvegskommunikasjonen og betre tryggleiken i eit farleg havområde. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere registreringsavgiften til selvkost for å dekke faktiske kostnader registrering/omregistrering av kjøretøy. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere og fjerne avgifter og skattelegging av transport og kjøretøy som ikke er relatert til betaling for bruk av infrastruktur eller faktiske utførte tjenester. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det i langt større grad enn i dag skal satses på rassikring og viltsikring av veinettet. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at de gjenstående veier som ikke er kommunale eller tilhører stamveinettet er riksveinettet og skal være under statlig ansvar. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kommunale veier skal utbygges og prioriteres både ut ifra sikkerhetsmessige hensyn og fremkommelighetshensyn. Særlig må sikkerheten rundt skoleveier og rundt andre samlingsteder som idrettshaller og lignende være svært høyt prioriterte oppgaver. Partiprogram VEGVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det særlig langs stamveinettet etableres et tilstrekkelig antall raste og hvileplasser med standard tilpasset yrkessjåførenes behov, for å lette overholdelse av kjøre-og hvilebestemmelsen. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at kjøretøyer som er godkjent i et land med tilnærmelsesvis likt godkjenningssystem automatisk skal godkjennes for bruk i Norge. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre et løft for transport og kommunikasjon ved å følge opp Nasjonal Transportplan (2010-2019) i de årlige budsjetter, herunder følge opp den store satsingen på vedlikehold og nyinvesteringer på vegnettet. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK VEGVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke satsingen på rassikringstiltak i tråd med Nasjonal Transportplan. Regjeringserklæring VEGVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke kontrollvirksomheten og sikkerhetsarbeidet på vegene. Regjeringserklæring VEGVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere en forsert utbygging av en ferjefri kyststamvei, E39 Kristiansand-Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim, og tilgrensende veinett. Partiprogram VEGVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil utbedre gjenværende flaskehalser og dårlige partier på E6 Trondheim - Fauske - Alta - Kirkenes. Partiprogram VEGVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil bidra til prosjektfinansiering av helhetlige «veipakker» som sikrer næringslivets behov gjennom offentlig/privat samarbeid (OPS), spleiselag som inkluderer næringslivsbidrag og brukerbetaling i tillegg til statlige bevilgninger. Partiprogram VEGVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre vedlikehold av veinettet, med fokus på de mest trafikkerte områdene. Partiprogram VEGVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil intensivere bruken av midtrekkverk på ulykkesutsatte to- og trefeltsveier. Partiprogram VEGVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et nasjonalt løft for investeringer, drift og vedlikehold av veg, jernbane og sjøveg. Partiprogram FERGER JERNBANER VEGVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjøre Statens vegvesen til en smidigere og mer effektiv aktør for utbygging, vedlikehold og drift av veinettet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at de delene av Statens vegvesen som primært arbeider med fylkesvegene skal overføres til fylkeskommunen og inngå som en ordinær del av fylkeskommunens administrasjon. Partiprogram FYLKER VEGTRAFIKK VEGVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke og styrke Nye Veiers portefølje og økonomiske rammer. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at driften av Statens Vegvesen sine trafikkstasjoner konkurranseutsettes. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kritisk gjennomgå den nye strukturen [«Nye veier»] med mål om å unngå unødvendig byråkratisering og sikre politisk styring av beslutninger og prioriteringer av veiprosjekter. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK VEGVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Statens vegvesen som har kompetanse til og erfaring med å gjennomføre store veiutbygginger. Partiprogram VEGVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil holde kostnadene nede ved å videreutvikle veiselskapet Nye Veier AS og modernisere Statens vegvesen. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at fremtidige nasjonale transportplaner gjøres mer overordnede og strategiske, for å sikre en mer kostnadseffektiv og mer helhetlig utbygging. Regjeringserklæring VEGVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere nye tiltak for å hindre at førere av kjøretøy unnlater å stoppe for kontroll av Statens Vegvesen. Regjeringserklæring VEGVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil planlegge og bygge nye veistrekninger med et langsiktig perspektiv slik at man tar høyde for en eventuell fremtidig kapasitetsutvidelse, hensyntatt kostnader. Regjeringserklæring VEGVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilføre Nye veier ytterligere prosjekter på de viktigste riks- og europaveiene. Regjeringserklæring VEGVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil modernisere Statens Vegvesen, med mål om større handlingsrom og mer effektiv tjenesteproduksjon. Regjeringserklæring VEGVESEN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
23. nov 2020 Auka finansieringsbehov og revidert framdriftsplan for E39 Rogfast i Rogaland og justering i vedtekne rammer for rv 13 Ryfast i Rogaland Til behandling
23. nov 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet Til behandling
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om at Statens vegvesens trafikkstasjon på Mysen i Indre Østfold opprettholdes Til behandling
2. nov 2020 Utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa - Gran grense inkl. Jaren - Amundrud/Almenningsdelet - Lygnebakken i Innlandet Til behandling
21. okt 2020 Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av næringslivsviktige trafikkstasjoner Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om konseptvalgutredning (KVU) av arm til Bergen fra E134 Til behandling
14. okt 2020 Representantforslag om å frata fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker Til behandling
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Til behandling
8. okt 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om forenklinger for bobiler i Norge Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
11. jun 2020 Utbygging og finansiering av E18 Lysaker-Ramstadsletta i Akershus Behandlet
8. jun 2020 Nokre saker om luftfart, veg og post Behandlet
4. jun 2020 Representantforslag om å sikre fremdrift i prosjektet E39 Rogfast Behandlet
18. mai 2020 Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår) Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om større bruk av to- og trefelts veier i stedet for firefelts motorveier Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
15. mar 2020 Forslag til takst- og rabattsystem for prosjektet rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland og til forlengelse av bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om endring av Statens vegvesens vegnormaler for gang- og sykkelveg Behandlet
16. des 2019 Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser) Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) Behandlet
27. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om rettferdige og sosiale alternativer til bompenger Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. jun 2019 Nokre saker om veg, jernbane og post Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet Behandlet
18. jun 2019 Finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen - Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark Behandlet
18. jun 2019 Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv - Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland Behandlet
18. jun 2019 Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg - Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag Behandlet
4. jun 2019 Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon) Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om å fjerne dagens ordning med bompengeinnkreving Behandlet
4. mar 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
28. nov 2018 Representantforslag om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren Behandlet
19. nov 2018 Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum - Bolna, i Nordland Behandlet
19. nov 2018 Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø - Seljord i Telemark Behandlet
19. nov 2018 Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold Behandlet
13. jun 2018 Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar Behandlet
28. mai 2018 Oslopakke 3 trinn 2 Behandlet
28. mai 2018 Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim - Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag Behandlet
28. mai 2018 Utbygging og finansiering av E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum i Buskerud og Oppland Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om mindre bompenger gjennom statlig overtakelse av garanti på bompengelån Behandlet
14. mai 2018 Gjennomføring av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering Behandlet
19. mar 2018 Miljøpakke Trondheim trinn 3 - forlenga innkrevjingsperiode og endringar i takst- og rabattsystemet Behandlet
19. des 2017 Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2017 Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland Behandlet
27. nov 2017 Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øydgarden i Oppland Behandlet
18. jun 2017 Finansiering og utbygging av E39 på strekningen Kristiansand vest - Lyngdal vest i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder Behandlet
18. jun 2017 Finansiering av prosjektet fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal Behandlet
18. jun 2017 Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen - Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2 Behandlet
18. jun 2017 Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar Behandlet
18. jun 2017 Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbrua i Sør-Trøndelag Behandlet
18. jun 2017 Nasjonal transportplan 2018-2029 Behandlet
18. jun 2017 Samferdselspakke for Kristiansandsregionen i Vest-Agder, fase 1 - forlenging av bompengeordninga Behandlet
22. mai 2017 Utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland Behandlet
22. mai 2017 Endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane) Behandlet
2. apr 2017 Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum - Skaret i Akershus og Buskerud Behandlet
2. apr 2017 Finansiering av prosjektet fv 17 / fv 720 Dyrstad - Sprova - Malm i Nord-Trøndelag, justert innkrevjingsopplegg E16 Kongsvinger - Slomarka og auka kostnadsramme E6 Helgeland nord Behandlet
29. mar 2017 Gjennomføring av rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering Behandlet
29. mar 2017 Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommunar i Rogaland Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om å analyse av mulighetene for å forsere gjennomføring av bygging av vei og bane mellom Voss og Arna Behandlet
8. feb 2017 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
30. nov 2016 Endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg) Behandlet
30. nov 2016 Endringar i veglova (Vegtilsynet) Behandlet
13. jun 2016 Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen - Moelv i Hedmark Behandlet
13. jun 2016 Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt - Dørdal i Telemark Behandlet
13. jun 2016 Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane Behandlet
29. mai 2016 Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand - Arendal i Aust-Agder Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering) Behandlet
14. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
10. des 2015 Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg Behandlet
11. nov 2015 Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense - Korgen, inkl. Brattåsen - Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland Behandlet
11. nov 2015 Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett - Linnes i Buskerud Behandlet
11. nov 2015 Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn - Bjørgo i Oppland Behandlet
17. jun 2015 Utbygging og finansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane Behandlet
17. jun 2015 Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Behandlet
14. jun 2015 På rett vei - Reformer i veisektoren Behandlet
14. jun 2015 Representantforslag om å sikre at ny E18 planlegges i tråd med klimaforliket og om opprettelsen av miljøfelt Behandlet
8. jun 2015 Nokre saker om luftfart, veg og jernbane Behandlet
8. jun 2015 Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås - Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen i Sør-Trøndelag Behandlet
11. mai 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Behandlet
4. mai 2015 Endringar i oreigningslova Behandlet
4. mar 2015 Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold Behandlet
4. mar 2015 Utbygging og finansiering av E134 Damåsen - Saggrenda i Buskerud Behandlet
4. mar 2015 Endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy) Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
3. des 2014 Representantforslag om utbyggingen av E18 Vestkorridoren og konsekvenser for luftkvalitet og klimagassutslipp Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
17. nov 2014 Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takst- og rabattopplegg for rv 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua) Behandlet
17. nov 2014 Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn - Rådal i Hordaland Behandlet
19. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) Behandlet
18. jun 2014 Beslutning om valg av ny trasé for E16 gjennom Lærdal Behandlet
18. jun 2014 Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms (Vegpakke Harstad) Behandlet
16. jun 2014 Ein del saker om luftfart, veg og jernbane Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om at bompenger også kan benyttes til nødvendige, eksterne beredskapstiltak (endring av veglova § 27) Behandlet
2. jun 2014 Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko Behandlet
2. jun 2014 Representantforslag om en oppdatering av investeringsplanene i Nasjonal transportplan Behandlet
2. jun 2014 Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekking av Prop. 194 S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord - Åmot i kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje i Telemark Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
4. des 2013 Delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen - Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1 Behandlet
19. jun 2013 Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen - Ørje og Knapstad - Retvet i Østfold og Akershus Behandlet
19. jun 2013 E6 Halselv - Møllnes i Finnmark - styrings- og kostnadsramme Behandlet
17. jun 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om å fullføre utbyggingen av rv 9 med gul midtstripe gjennom hele Setesdalen Behandlet
17. jun 2013 Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2 Behandlet
17. jun 2013 Forlenget bompengeinnkreving knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud Behandlet
17. jun 2013 Ein del saker på Samferdselsdepartementets område Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om strakstiltak for å gjennomføre nødvendig rassikring på E16 mellom Bergen og Voss Behandlet
17. jun 2013 Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad - Sky i Vestfold Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om enkle tiltak for å øke kapasiteten på riksveinettet i Oslo-området Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om bygging av ferjefri E39 basert på prosjektfinansiering og prosjektorganisering Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om full statlig finansiering av videreføring av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om å etablere tiltak for å innhente vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveiene Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om statlig finansiering av overskridelsene i Oslopakke 3 Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om en konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane Behandlet
27. mai 2013 E39 Rogfast i Rogaland - førehandsinnkrevjing av bompengar Behandlet
27. mai 2013 Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m. Behandlet
22. apr 2013 Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy) Behandlet
18. mar 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer Behandlet
17. mar 2013 Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga Behandlet
11. feb 2013 Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya - Sjoa i Oppland Behandlet
11. feb 2013 Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense - Jaren og Lygna sør i Oppland Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om bruk av mer moderne metoder i vei- og jernbaneutbygginger Behandlet
5. des 2012 Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella - Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Behandlet
5. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
21. nov 2012 Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Behandlet
11. jun 2012 Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland Behandlet
11. jun 2012 Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal-Leirvik og nedlegging av Narvik Lufthavn, Framnes (Nordland) Behandlet
11. jun 2012 Innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø og ein del andre saker på Samferdseldepartementet sitt område Behandlet
10. jun 2012 E16 Fønhus - Bagn Behandlet
30. mai 2012 Utbygging og finansiering Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal Behandlet
30. mai 2012 Endringar i veglova og vegtrafikkloven Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om statlig fullfinansiering av Oslopakke 3 Behandlet
15. des 2011 Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen Behandlet
15. des 2011 Forlenging av bompengeordninga i Nord-Jærenpakka i Rogaland Behandlet
15. des 2011 Representantforslag om mer effektive planprosesser for raskere realisering av nye veiprosjekter Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. jun 2011 Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag Behandlet
13. jun 2011 Revisjon og sluttføring av E18 Melleby - Momarken Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom redusert bruk av veisalt Behandlet
9. jun 2011 En del saker på Samferdselsdepartementets område Behandlet
5. jun 2011 Utviding av Aust-Agderpakka Behandlet
5. jun 2011 Finansiering og utbygging av rv 2 Kongsvinger (Kurusand) - Slomarka i Hedmark Behandlet
5. jun 2011 Finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime - Vesleelva i Søndre Land Behandlet
5. jun 2011 Representantforslag om 4 mrd. kroner ekstra i straksbevilgning til vedlikeholdstiltak på veinettet Behandlet
1. mai 2011 Rv 70 Oppdølstranda Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om konkrete tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om kamp mot trafikkdøden Behandlet
13. apr 2011 Utbygging og finansiering av rv 80 Løding - Vikan i Bodø kommune Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å vintersikre utenlandske trailere på norske veier Behandlet
9. feb 2011 Utbygging og finansiering av ny E39 mellom Astad og Knutset i Gjemnes kommune Behandlet
9. feb 2011 Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli-Langåker i Vestfold Behandlet
9. feb 2011 Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Møllnes-Kvenvik-Hjemmeluft Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om tiltak mot vedlikeholdsetterslep Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om likebehandling av norske og utenlandske transportører på norske veier Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om å innføre målbar veistandard og etablering av selvstendig transporttilsyn Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om å opprette et selvstendig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn, som skal ha tilsynsansvar med veger, trafikanter og kjøretøyer Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om å ta i bruk prosjektfinansieringsmodeller innenfor norsk samferdsel Behandlet
5. des 2010 Endringer i vegtrafikkloven om kjøring i ruspåvirket tilstand Behandlet
11. nov 2010 Utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband Behandlet
27. okt 2010 Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna - Ørgenvika i Buskerud fylke Behandlet
27. okt 2010 Representantforslag om endringer i beregningsmetode for samfunnsmessig nytte av investeringer i vei og jernbane Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en utvidet og bindende nasjonal investeringsplan for stamveinettet Behandlet
14. jun 2010 Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om økt bruk av bindende folkeavstemninger i Norge Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om fullfinansiering av Trondheimspakken Behandlet
9. jun 2010 Utviding og finansiering av Bergensprogrammet Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om innføring av konkrete mål for hva som er god vei Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet Behandlet
8. mar 2010 Drift og vedlikehald av vegnettet Behandlet
8. mar 2010 Kostnadsauke E6 Øyer - Tretten i Oppland Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Utbygging og finansiering av rv 78 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 Behandlet