Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere vedlikehold og trafikksikkerhet vesentlig høyere innenfor bevilgningene til vei og bane. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å legge om bilavgifter slik at det lønner seg å ha en bil som forurenser lite. Partiprogram FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte bypakker med tiltak for å redusere biltrafikken og øke kollektivsatsing. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil for å sikre rasjonell framdrift av større samferdselsprosjekter vil Arbeiderpartiet gå inn for prosjektfinansiering av vei- og jernbanestrekninger. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre igangsette flere nye veiprosjekt basert på offentlig-privat samarbeid (OPS). Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre prioritere midtdelere for å skape tryggere veier. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre redusere de samlede bilavgiftene og vri dem i miljøvennlig retning. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre øke vrakpanten betydelig i en tidsbegrenset periode for å få en mer miljøvennlig og sikker bilpark. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre opprette et eget, uavhengig veitilsyn. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre gå imot overføring av det øvrige riksveinettet til fylkeskommunene. Partiprogram FYLKER STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre vurdere om det kan foretas endringer i kortbanenettet for fly der hvor det gjøres store investeringer for å styrke veiforbindelsene. Partiprogram LUFTFART VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre legge til rette for at mer av godstrafikken kan flyttes fra vei til sjø og jernbane. Partiprogram JERNBANER SJØFART VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre legge til rett for en forsert utvikling for tilrettelegging og tilgjengelighet for lavutslippsdrivstoff og ladestasjoner for el- og hybridbiler langs hovedveiene i Norge. Partiprogram FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre la hydrogenbiler få slippe gratis gjennom bomringen og ha gratis offentlig parkering, på lik linje med el-biler. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre gjennomføre tiltak for bedre innfartsparkering ved innfartsknutepunktene rundt landets større byer. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre ta i bruk energibesparende belysningsteknologi på offentlige veier og plasser. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en premie på 25 000 kroner ved kjøp av miljøvennlige biler. Partiprogram FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt bruk av elektriske biler og hybridbiler. Partiprogram FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde høye avgifter på drivstoff og bruke avgiftssystemet til å premiere de mest miljøvennlige løsningene. Partiprogram ENERGI FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti øke både produksjon og forbruk av bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge må være en pådriver for internasjonale avtaler som setter et punktum for produksjon av biler basert på fossilt drivstoff innen 2020, eller andre teknologiorienterte avtaler med tilsvarende ambisjonsnivå. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at veiopprustinger i størst mulig grad omfatter hele veistrekninger. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse offensivt på trafikksikkerhet for å få ned tallet på ulykker i trafikken. Særlig må det satses på tiltak for å hindre ulykker med barn og unge i trafikken gjennom å styrke trafikkopplæringen med økt vektlegging på etikk og holdninger i trafikken. Partiprogram BARN VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bussenes fremkommelighet med egne felt og prioritet i lyskryss. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte innsatsen til frivillige organisasjoner, lag og foreninger sitt arbeid med å gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak. Partiprogram KULTUR VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at godstransport flyttes fra vei til bane og sjø. Partiprogram JERNBANER SJØFART VEGTRAFIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vri avgiftene på nye biler for å få en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpark. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha meir automatisk trafikkovervaking av særleg ulukkesutsette vegstrekningar. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha hyppigare fartskontrollar for å motverke høg fart og farleg køyring. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha hyppigare kontrollar av dekk og utrusting på vogntog på vinterstid. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for fleire fysiske tiltak på vegane, som gul midtstripe, midtskilje og rumlemerking og punktvis breiare skuldrer i uoversiktlege parti for å redusere risikoen for kollisjonar og utforkøyringar. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje større delar av køyreopplæringa inn i vidaregåande skule. Partiprogram VEGTRAFIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for samanhengande god standard på lengre strekningar for å stimulere eit køyremønster som gjev reduserte utslepp. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en restriktiv politikk ovenfor nye kjøpesentre. Sentrene skal etableres slik at det fører til redusert bilbruk. Partiprogram BYGNINGSVESEN VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I forbindelse med tildeling av statlige tilskudd vil SV stille som betingelse at byområdene innfører rushtidsavgifter, restriktiv parkeringspolitikk eller andre tiltak som reduserer biltrafikken tilsvarende. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre miljøsoner i de største byene der kjøretøy med høye utslipp har innkjøringsforbud eller må betale høye avgifter. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere veibevilgninger i distriktene. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for færre parkeringsplasser i bysentrene og gjøre forsøk med bilfrie dager i sentrum av de store byene. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en forpliktende opptrappingsplan for etablering av ladestasjoner på parkeringsplasser og på bensinstasjoner. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en belønningsordning der statlig virksomhet og kommuner gis støtte til å kjøpe inn elbiler og plugg-inn-hybridbiler. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere opprustning av veinettet i distriktene gjennom mer penger til standardheving, fjerning av flaskehalser, rassikring og god vinterregularitet, samt satsing på gang– og sykkelveier. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke andelen av veibudsjettet som brukes til sikringstiltak for myke trafikanter. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere økt utbygging av midtdelere og andre fysiske tiltak for å trafikksikre veinettet samt gang– og sykkelveier. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha reduserte fartsgrenser der dette bidrar til tryggere trafikk, og vi vil øke både manuelle og automatiske trafikkontroller samt innføre tøffere sanksjoner mot uaktsom kjøring. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV gå imot OPS (offentlig-privat finansiering) som finansieringsform i veisektoren. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sette ned avgifter for å få raskere fornying av bilparken. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke hastigheten på moped til 60Km/t. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil endre kontantprinsippet innenfor veibygging slik at en kan belåne utbygginger basert på levetid og samfunnsnytten. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at staten har beslutningsmyndighet for valg av veitrase for europaveier, samt andre hovedfartsårer av nasjonal interesse. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at gang og sykkelveier prioriteres utbygget. Utbygging langs skoleveier må prioriteres. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det særlig langs stamveinettet etableres et tilstrekkelig antall raste og hvileplasser med standard tilpasset yrkessjåførenes behov, for å lette overholdelse av kjøre-og hvilebestemmelsen. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at bruk av MC som miljøvennlig og arealeffektiv transport utnyttes bedre og innarbeides i planer. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det åpnes for modulvogntog med økt lengde, og med økt totalvekt på våre stamveier. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at vrakpanten på personbiler økes. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at kjøretøyer som er godkjent i et land med tilnærmelsesvis likt godkjenningssystem automatisk skal godkjennes for bruk i Norge. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil overføre forvaltningsansvaret for bruk av snøscooter til lokale myndigheter og tillate personer som har fylt 13 år en begrenset anledning til å kjøre snøscooter under oppsyn. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre sambruksfelt for de med to eller flere personer i bilen. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kjøreopplæringen moderniseres, blant med bruk av kjøresimulator. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kjøreskolene overtar deler av statens vegvesens oppgaver ved førerprøver. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres bedre oppfølging av både de eldre og yngste bilførerne, herunder gradert førerkort av unge som kan gi mer kjøretrening. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det etableres et frittstående statens transporttilsyn, som står for kontroll av all transport , og påser at regler, særlig sikkerhetsbestemmelser følges. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføre en ordning med periodisk godkjenning og klassifisering av veinettet slik at slik at det settes minstekrav ved periodisk godkjenning av kjøretøyer. Partiprogram VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha en mer liberal holdning til motorferdsel i utmark vinterstid. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette omleggingen av bilavgiftene for å stimulere til valg av mer miljøvennlige biler. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre et løft for transport og kommunikasjon ved å følge opp Nasjonal Transportplan (2010-2019) i de årlige budsjetter, herunder følge opp den store satsingen på vedlikehold og nyinvesteringer på vegnettet. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK VEGVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre en ordning med fraktutjamning på drivstoff. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil tilrettelegge for at mer gods kan flyttes fra veg til bane. Regjeringserklæring JERNBANER VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vedta en tiltaksplan for raskere innfasing av kjøretøyer med lave eller ingen utslipp. Regjeringserklæring FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsatt støtte utbyggingen av ladesteder for elbiler. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil være pådriver internasjonalt for innføring av et sertifiseringssystem for biodrivstoff. Regjeringserklæring ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sette bærekraftskrav til 2. generasjons biodrivstoff, og fortsatt bidra til at slikt drivstoff kan produseres i Norge. Regjeringserklæring ENERGI FORURENSNING VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere vedlikehold, vegsikkerhet og framkommelighet i de områdene som er avhengig av transport på vei, og å starte arbeidet for å sikre to kjørefelt i hele riksvegnettet. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener det er svært viktig å opprettholde gunstige avgiftsordninger for utslippsfrie biler for å fremme omlegging fra fossile forbrenningsmotorer. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt bruk av elektrisitet, biogass og andre utslippsfrie drivstoff, blant annet gjennom en opptrapping av støtten til Transnova og utbygging av flere ladepunkt for elbiler. Partiprogram ENERGI MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at vedlikehold, vegsikkerhet og framkommelighet i distriktene prioriteres framfor nye store veiprosjekter i mer sentrale strøk. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utrede en helhetlig omlegging av avgiftene på bruk av bil, for å sikre at bilbruk er billigere i de områdene der det ikke finnes gode alternativer enn i områder med gode kollektive alternativer. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre likeverdig og kontinuerlig trafikkopplæring til alle barn og unge ved å innføre mer trafikkopplæring i barnehage og grunnskole. Partiprogram BARNEHAGER GRUNNSKOLE VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for øke bruken av 30-sone i sentrum av byene og i områder rundt skolene. Partiprogram SKOLER VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres et forbud mot rekkverk av wire for å beskytte MC-førere. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en gjennomgang av alt regelverk for å gjøre endringer på eget kjøretøy for å hindre unødige vanskeligheter og byråkrati. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bruken av veisalt begrenses så mye som mulig. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere ladestasjoner for el-biler, og opprette et hurtigladeprosjekt for strekningene mellom de store norske byene. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette et vedlikeholdsfond der avkastningen skal gå til opprustning av veier og jernbane. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil starte større OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid) på vei eller jernbane hvert år. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vill utarbeide en nasjonal motorveiplan. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil tilbakeføre til staten de veiene som ble overført til fylkeskommunene gjennom forvaltningsreformen. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil legge hensiktsmessige vei- og jernbanestrekninger inn i egne prosjektplaner for å sikre raskere realisering. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for at enkelte veiprosjekter, for eksempel fergeavløsningsprosjekter, kan ha lenger avskrivningstid. Partiprogram FERGER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle Statens vegvesen til å bli en rendyrket, profesjonell byggherre og legge kjøretøy- og tilsynsvirksomheten til et uavhengig veitraffiktilsyn. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil lage tryggere og sikrer veier ved å bygge fysisk adskilte kjøreretninger og flerfeltsveier for å oppnå bedre fremkommelighet og færre drepte og skadde i trafikken. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil endre veinormalene slik at terskelen for å bygge fysisk adskilte kjøreretninger og flerfeltsveier blir lavere. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge ut veier, jernbane og annen infrastruktur som er avgjørende for Norges konurransekraft, og ta i bruk nye utbyggingsmetoder som offentlig-privat samarbeid (OPS). Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil reversere forvaltningsreformen og tilbakeføre det som tidligere var øvrige riksveier, inkludert fergesamband, til staten. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne opp for at kommunene kan overta fylkesveier og overføre ansvaret for kollektivtrafikken til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke tillatt hastighet på moped. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke kapasiteten på landets veinett, for å oppnå bedre fremkommelighet og sikkerhet. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet ønsker å klassifisere veier som stamveier, øvrige riksveier og kommuneveier. Dette betyr at forvaltningsreformen reverseres slik at veiene fylkene overtok fra staten i 2010 tilbakeføres, og at de resterende fylkesveiene fordeles mellom staten og kommunene. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Prosjektering av riksveinettet skal prioritere ferjefrie forbindelser, og det må i større grad satses på firefelts motorveier med fysisk skille mellom kjøreretningene. Fysisk skille mellom kjøreretninger bør også etableres på andre høyt trafikkerte veier. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Ved igangsetting av bygging av nye veitraseer skal det sikres videre utbyggingsmuligheter. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at alle veier i Norge skal utbygges og drives i henhold til fastsatte standarder. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Inntil det skjer bør eksisterende bompengeprosjekter få rentefrie lån fra staten. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Veiprising, rushtidsavgifter, køprising eller andre betegnelser på skatter og avgifter som har til hensikt å fordyre transport, aksepteres ikke. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil nedbetale gjelden til bompengeselskapene og dermed fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre prosjektfinansiering av lengre korridorer for en mer effektiv utbygging. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi kommuner tilgang til rentefrie statlige lån som øremerkes opprustning, vedlikehold og nybygging [av veier]. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil endre kontantprinsippet innenfor veibygging slik at en kan belåne utbygginger basert på levetid og samfunnsnytte. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at staten har beslutningsmyndighet for valg av veitrasé for europaveier samt andre hovedfartsårer av nasjonal interesse. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere registreringsavgiften til selvkost for å dekke faktiske kostnader ved omregistrering av kjøretøy. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det i langt større grad enn i dag skal satses på rassikring og viltsikring av veinettet. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at gang- og sykkelveier prioriteres utbygget. Utbygging langs skoleveier må prioriteres. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det særlig langs stamveinettet etableres et tilstrekkelig antall raste- og hvileplasser med en standard tilpasset yrkessjåførenes behov, for å lette overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at bruk av MC som miljøvennlig og arealeffektiv transport utnyttes bedre og innarbeides i planer. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at stamveinettet bygges ut slik at modulvogntog skal kunne brukes på samtlige strekninger. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at vrakpanten på personbiler dobles. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at kjøretøyer som er godkjent i et land med tilnærmelsesvis likt godkjenningssystem, automatisk skal godkjennes for bruk i Norge. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at brukerfinansiering på offentlig vei skal avklares gjennom lokal folkeavstemning. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha et høyhastighetsveinett som binder byer og regioner sammen på en effektiv, sikker og miljømessig måte. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha større samsvar mellom fartsgrenser og veiens standard, samt øke fartsgrensen på moderne motorveier til 130 km/t. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre graderte førerkort for personer under 18 år. Dette innebærer at personer fra fylte 17 år kan ta et gradert førerkort der man får kjøre alene med noen restriksjoner på bruk av bil. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at kjøreopplæringen moderniseres, blant annet ved bruk av kjøresimulatorer. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at kjøreskolene overtar deler av Statens vegvesens oppgaver ved førerprøver. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres bedre oppfølging av både de eldre og yngste bilførerne, herunder gradert førerkort for unge som kan gi mer kjøretrening. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres en ordning med periodisk godkjenning og klassifisering av veinettet. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at veksten i persontrafikken i de største byområdene skal tas med buss, bane, tog, sykkel og gange. Vi vil derfor gjennomføre et nasjonalt løft for kollektivtransporten i de største byområdene. Dette vil vi gjøre gjennom gjensidige avtaler mellom staten, fylkeskommunene og kommunene. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI JERNBANER KOMMUNENES ØKONOMI VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere transportkorridorene og stamveinettet. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre nasjonal sykkelstrategi og satsing på sykkel og gange til en naturlig del av nasjonal transportplan. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det skal legges fram en samlet godsstrategi hvor det blant annet legges til rette for overgang for godstransport fra veg til sjø og bane og for en effektiv bruk av sjøvegen. Partiprogram HAVNER JERNBANER SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en næringsstrategi for å flytte mer gods fra veg til sjø. Partiprogram HAVNER JERNBANER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre drosjenes plass i en helhetlig kollektivtransport. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil redusere avstandene og øke konkurransemulighetene for næringslivet ved å øke veiinvesteringene betydelig. Partiprogram NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre et felles lovgrunnlag for interesseavklaring i plan- og bygningsloven for å redusere planleggingstid for veiprosjekter. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil avvikle ordningen med nasjonal godkjenning av bompengeprosjekt på fylkesveiene. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til rassikring slik at etterslepet kan fjernes. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at de delene av Statens vegvesen som primært arbeider med fylkesvegene skal overføres til fylkeskommunen og inngå som en ordinær del av fylkeskommunens administrasjon. Partiprogram FYLKER VEGTRAFIKK VEGVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke kapasiteten og regulariteten for godstransport i hele landet og redusere reisetider for persontrafikk. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle en god samordning av tilsyn for sikkerhet i luftfart, skipsfart og transport på land. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for et godt utbygd nettverk med ladestasjoner, herunder hurtigladestasjoner som gjør det mulig å bruke ladbare biler også på lengre turer. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale avtaler som pålegger bilfabrikantene at alle nye biler skal være basert på nullutslippsteknologi, i det minste på korte strekninger, fra 2020. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nye offentlige personbiler skal være miljøvennlige biler. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere bilfrie soner i byer der det er store problemer med forurenset byluft. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere befolkningstette byregioner til å ta i bruk prismekanismer som tar bedre hensyn tilat miljøkostnadene ved veibruk varierer gjennom døgnet (tidsdifferensierte bompengesatseretc.). Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil revidere veitrafikkloven slik at syklistenes rettigheter og plikter blir bedre avklart. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at driften av bompengeselskaper blir kostnadseffektiv. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at opprustingen av veier i størst mulig grad omfatter hele veistrekninger. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere tiltak som øker trafikksikkerheten særlig på veier med mye trafikk, blant annet ved fysiske skiller mellom motgående kjørefelt, å utbedre ulykkespunkter, utvide alle riksveier til to felt, økning i antall farts- og promillekontroller og bygging av miljøtunneler. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sette opp MC-vennlige underskinner på rekkverk i farlige svinger og sette i verk flere trafikksikkerhetstiltak også med tanke på motorsykler (nullvisjonsveier for MC). Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil satse offensivt på trafikksikkerhet for å få ned tallet på ulykker i trafikken. Særlig må vi satse på tiltak for å hindre ulykker med barn og unge i trafikken gjennom å styrke trafikkopplæringen med økt vektlegging på etikk og holdninger i trafikken. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil skjerpe kontrollene med dårlige skodde utenlandske trailere på grenseovergangene, og gå inn for bruk av kameraovervåking på alle grenseoverganger. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke oppfølgingen av trafikkskadde og pårørende. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte innsatsen til frivillige organisasjoner, lag og foreningers arbeid med å gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak. Partiprogram KULTUR VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil tilby føreropplæring som fag på videregående skoler. Partiprogram VEGTRAFIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre alkolås i alle skolebusser, busser, offentlige kjøretøyer og yrkeskjøretøyer. Partiprogram RUSMIDLER VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre midler til rassikring av riks- og fylkesveier. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede hvorvidt, og i hvor stor grad, dagens veistandard er tilpasset nye regler for kjøretøy. For eksempel vil trailere på 4,2 m høyde kreve at en del tunneler på riksveier og fylkesveier må heves. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil endre reguleringene av maksimal toppfart for mopeder slik at det blir lovlig å kjøre i opptil 60 km/t. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby import av nye biler med ren bensin- og dieseldrift fra og med 2015. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil beholde og øke insentivene til å kjøpe helelektriske biler minst fram til 2020. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge ut ladepunkt og hurtigladestasjoner for el-biler i høyt tempo over hele landet. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse investeringer som øker kapasiteten i riksveinettet. Nye investeringer bør begrenses til det som er motivert av klare miljø- eller sikkerhetshensyn. I stedet for å bygge firefelts veier med midtrabatt bør det settes opp midtdelere. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentra, stimulere kommunene til å bygge om eksisterende kjøpesentre og flytte mest mulig av detaljhandelen til sentrum. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeidet mellom kommuner om bompengesystemer. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere kommunene til å gjøre bysentrum bilfritt. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alle riksveier i byområdene med flere enn to felt skal ha kollektivfelt. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette i gang et program for å redusere bilbruken i de mindre byene, og øke andelen bilfrie arealer og gater. Det må bygges flere gang- og sykkelveier og sykkelfelt. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en belønningsordning for fylkeskommuner som utvikler tilpassede og fleksible kollektivtransporttilbud i distriktene, når det påvises at de fører til mindre bilbruk. Partiprogram FYLKER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere omfanget av veibygging og andre inngrep som bidrar til å stykke opp leveområdene for planter og dyr. Partiprogram NATURVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sterkt redusere bruken av veisalting ved å strø med sand. Partiprogram NATURVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge ut ladepunkter og hurtigladestasjoner for elbiler over hele landet, og arbeide for standardisering av plugger, både i Norge og andre land. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til etablering av bildelingsordninger. Partiprogram VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bevilgningene til veivedlikehold og rassikring i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere avstandsulempene og transportkostnadene gjennom en storstilt satsing på hovedveiene. Regjeringen vil også øke satsingen på annen infrastruktur. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene for å stimulere til en mer moderne og miljøvennlig bilpark. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide krav om at alle nye offentlige kjøretøy, og alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog, benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for økt trafikksikkerhet, og kortere og mer forutsigbar reisetid, for næringslivet og innbyggerne. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbyggingen mer effektivt, jf samarbeidsavtalen. Selskapet finansieres med egenkapital, men kan også ta opp lån med statsgaranti. Selskapet kan overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for utbygging av store samferdselsprosjekter. Man kan også overdra eksisterende prosjekter til selskapet. I forbindelse med statsbudsjettet fastsettes rammene for selskapet. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et infrastrukturfond på 100 mrd. kroner som bygges opp over inntil 5 år. Avkastningen øremerkes i statsbudsjettet til vei-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd og IKT-infrastruktur, med forutsigbar og varig finansiering av infrastruktur-investeringene som overordnet mål. Regjeringserklæring JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en god erstatningsordning for personer som får båndlagt sin eiendom til infrastrukturformål. Regjeringserklæring JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil starte arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur. Regjeringserklæring JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en proposisjon som drøfter samling av bompengeselskapene til ett eller et mindre antall selskaper som administrerer bompengeinnkreving, dersom det foreligger et effektiviseringspotensial. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at analysene knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet forbedres. I planleggingsprosesser må realistiske trafikkprognoser legges til grunn, slik at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med reelt behov. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme en sak som presenterer ulike løsninger for hvordan Stortinget i fremtiden skal kunne vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, og hvordan fagetatene kan overta ansvaret for detaljer og gjennomføring. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden. Målsettingen vil være en halvering av tiden. Innsigelser i planleggingsprosessen samordnes bedre. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) brukes som gjennomføringsstrategi. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bruken av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil investere en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur. Regjeringserklæring JERNBANER STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke sikkerheten på norske veier gjennom blant annet bygging av midtrekkverk og trygge veier med motorveistandard. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere bompengeandelen i nye prosjekter. Reduksjonen omfatter i hovedsak ikke bypakker og fergeavløsningsprosjekter. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at små veiprosjekter som ikke er knyttet til eksisterende veipakker, og som har en uforholdsmessig høy innkrevingskostnad, som hovedregel ikke skal ha bompengefinansiering. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at nedbetalingstiden i bompengeprosjekter kan forlenges. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre rammen i rentekompensasjonsordningen for fylkesveier. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ikke redusere ambisjonene for investering i vei eller jernbane som følge av reduksjon i bompengeinnkrevingen. Regjeringserklæring JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et uavhengig veitrafikktilsyn, og vurdere effektiviseringspotensialet knyttet til tettere integrering mellom de ulike statlige tilsynene innen transportsektoren. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke offentlig-privat samarbeid for å bygge ut flere døgnhvileplasser, og spesielt tilrettelegge for dette der det bygges ny vei. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha som ambisjon at nye, trygge, fullverdige norske motorveier dimensjoneres til en maksimalfartsgrense på 130 km/t. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre veinormalene slik at terskelen for å bygge midtrekkverk og flerfeltsveier senkes. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet med fokus på frivillige organisasjoner. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en belønningsordning for sykkeltiltak og lokale trafikksikkerhetstiltak, blant annet for skoleveier. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil begrense bruken av streknings-ATK, dvs fotobokser som fotograferer samtlige bilister og måler gjennomsnittsfart, og ikke innføre dette på nye strekninger før ordningen er evaluert. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riks- og fylkesvei i form av minstestandarder. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en nasjonal motorveiplan. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for jevnlig måling av brukertilfredsheten med riks- og fylkesveinettet. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øremerke deler av årsavgiften til det nye veiselskapet. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil egge frem en egen ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy, både MC og bil, etter modell av tilsvarende ordning i Sverige. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for effektive knutepunkter mellom de ulike transportformene. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for forpliktende avtaler mellom stat og kommune om boligbygging og bygging av infrastruktur som en del av bypakkene. Regjeringserklæring BOLIGSAKER JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til bygging av parkeringsplasser for innfartsparkering. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at drosjesentraler og bedrifter innen drosjenæringen kan organiseres på samme måte som andre bedrifter. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes for ruspåvirket kjøring i alvorlige tilfeller kan dømmes til å måtte installere alkolås i bilen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en statlig tilskuddsordning for å ruste opp for dårlig dimensjonerte punkter/flaskehalser på fylkesveier og kommunale veier til å tåle 60 tonns vogntog med 24 meter lengde. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha bedre sikring i områder der barn ferdes i trafikken, flere gang- og sykkelveier, tryggere veier og universell utforming. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke og styrke Nye Veiers portefølje og økonomiske rammer. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge ut nye strekninger dimensjonert for høye hastigheter slik det er vedtatt i Nasjonal transportplan, samt styrke vedlikeholdet av eksisterende infrastruktur. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil se opprustingen av lengre vegstrekninger i sammenheng, samtidig som en styrker arbeidet med å fjerne flaskehalser. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at veksten i tallet på personreiser skal komme innenfor kollektivtrafikken. Det må lønne seg å velge kollektivtransport fremfor privatbil. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere gatelys på strekninger med stor trafikk av syklende og gående. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at godstransport blir flyttet fra vei til bane og sjø, og passasjertrafikk fra fly til bane. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at båt- og fergesambandet til kommuner uten fastlandsforbindelse må integreres i riksveinettet. Partiprogram FERGER VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte bypakker med tiltak for å redusere biltrafikken. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere engangsavgiften på bil betydelig. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det høye avgiftsnivået på bil og bilbruk. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil realisere en nasjonal Motorveiplan der et høyhastighetsveinett skal binde landsdelene sammen. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke tillatt hastighet på moped så lenge kjøretøyet er konstruert for det, og tillate lett motorsykkel kjørt på vanlig førerkort klasse B. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke kapasiteten på dagens veinett for å oppnå bedre fremkommelighet og sikkerhet. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil nedbetale gjelden til bompengeselskapene og dermed fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre prosjektfinansiering av lengre transportkorridorer for en mer effektiv utbygging. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi kommuner rentefrie lån som øremerket opprustning, vedlikehold og nybygging. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil endre kontantprinsippet innenfor veibygging slik at en kan belåne utbygginger basert på levetid og samfunnsnytte. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at staten har beslutningsmyndighet for valg av veitrasé for hovedfartsårer av nasjonal interesse. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at registrerings- og omregistreringsavgiften kun skal dekke selvkost. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke bevilgningene til rassikring og viltsikring av veinettet. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere bygging av gang- og sykkelveier, spesielt langs skoleveier. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere et tilstrekkelig antall raste- og hvileplasser tilpasset yrkessjåførenes behov. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at bruk av MC som miljøvennlig og arealeffektiv transport utnyttes bedre og innarbeides i planer. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at stamveinettet bygges ut slik at modulvogntog skal kunne brukes på samtlige strekninger. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha et høyhastighetsveinett som binder byer og regioner sammen på en effektiv, sikker og miljømessig måte. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha større samsvar mellom fartsgrenser og veistandard, samt øke fartsgrensen på moderne motorveier til 130 km/t. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at viktige "næringsveier" tilbakeføres til staten fra fylkeskommunene. Partiprogram FYLKER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere å øke kapasiteten på eksisterende veier gjennom å bygge vei i to plan ved byer, større knutepunkter og flaskehalser. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at politiets ATK-senter skal avvikles og overføres til andre prioriterte politioppgaver. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere avgiftsbyrden og avvikle byråkratisk regelverk noe som vil komme norske bilister til gode. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut et tidsmessig høyhastighetsveinett som bygger landsdelene sammen gjennom en nasjonal motorveiplan. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kjøretøy registrert i Nord-Amerika, Japan og Sør-Korea automatisk skal godkjennes i Norge. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere regelverk slik at flere typer elektrisk drevne kjøretøy blir tillat i Norge. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere regelverk for ombygging og oppbygging av kjøretøy. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at driften av Statens Vegvesen sine trafikkstasjoner konkurranseutsettes. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvise bruk av rushtidsavgifter og tilsvarende for å regulere bilbruk. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres en ordning med periodisk godkjenning og klassifisering av veinettet. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ytterligere forsterke arbeidet med å slå ned på og fjerne useriøse aktører fra veiene. Partiprogram RETTSVESEN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse kjøre- og hviletidsbestemmelsen til norske forhold. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre obligatorisk forhåndsbetaling på bombrikker i tunge kjøretøy. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere flere døgnhvileplasser og raste- og hvileplasser som oppfyller yrkessjåførenes behov. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke innsatsen for å trygge de myke trafikantene ved å satse på gang- og sykkeltiltak, forebyggende arbeid og forskning. Partiprogram FORSKNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til etablering av flere bildelingsløsninger og gjøre tilgjengelig biloppstillingsplasser for bildeling nær knutepunkter og i nye, større bolig- og næringsprosjekter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle ulike modeller for miljødifferensierte bompengeordninger og lavutslippssoner med mål om at klimagassutslippene skal gå ned og luftkvaliteten i urbane områder skal bli levelig for alle. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at nybilsalget i 2025 skal være basert på nullutslippskjøretøy. Hvis den teknologiske utviklingen tillater det, bør dette skje raskere. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det etableres et landsdekkende nett av fyllestasjoner for nullutslippsbiler, og at avgiftssystemet fortsatt brukes aktivt for å stimulere til kjøp og bruk av klimavennlige biler. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette et eget CO2-fond for transport i næringslivet slik at transportørene kompenseres for eventuelle merkostnader ved kjøp av nye lastebiler, busser, og skip. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff til 40 prosent innen 2030. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge ut kollektivfelt i og rundt de store byene og vurdere å gjøre eksisterende filer på flerfelts innfartsveier om til kollektivfelt. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at staten skal bidra med inntil 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger i storbyområdene. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for å få mer gods over fra vei til sjø. Partiprogram SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil på sikt erstatte bompenger med veiprising som i større grad tar hensyn til kjøremengde og utslipp av klimagasser. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre veiutbyggingen mer helhetlig og sammenhengende. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre næringstrafikken fremkommelighet og gode kjøreforhold. Partiprogram NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et løft for å sikre fylkes- og riksveier mot flom og ras. Det må utarbeides en helhetlig plan for dette arbeidet. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kritisk gjennomgå den nye strukturen [«Nye veier»] med mål om å unngå unødvendig byråkratisering og sikre politisk styring av beslutninger og prioriteringer av veiprosjekter. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK VEGVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkes- og riksveier. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunktene utenfor de store byene og bygge flere kollektivfelt for å sikre bedre tilgjengelighet for buss. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke antall avganger der jernbanen representerer et reelt alternativ til biltrafikken. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke de statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut sammenhengende sykkelekspressveier i alle store byområder, som kobles til det sammenhengende sykkelnettet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil satse langsiktig på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle kommuner skal innføre krav om sykkelparkering ved kollektivknutepunkter, sentrumsområder og skoler i sine kommunale vedtekter. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere økte krav til veibredde/veiskulder på riksveier uten separat gang-sykkelvei. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere tilrettelegging av kryss for effektiv og trygg sykling. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere hastigheten i bygater for å gjøre det trygt å sykle i veien der egen infrastruktur ikke er mulig. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil legge bedre til rette for framkommelighet for bevegelseshemmede i det offentlige rom. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre vedlikehold av veinettet, og prioritere de mest trafikkerte områdene samt områder der bane og sjø ikke er transportalternativer. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke satsingen på tiltak som forhindrer ras, møteulykker, utforkjøringer og påkjørsler av fotgjengere og syklister. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for prosjektfinansiering av helhetlige veipakker som sikrer næringslivets behov gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS), der de finnes kontantstrøm til å dekke inn lånekostnadene. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle tilskuddsordningen for bompengeprosjekt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide en offentlig kvalitetsportal for trafikkskoler for å sikre seriøse aktører i bransjen. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre og styrke ordningen med fergeavløsningsmidler. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige samferdselsprosjekter skal inneholde en egen klimaanalyse. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det blir førstevalget for flere å sykle, gå eller kjøre kollektivt i hverdagen. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at kollektivinvesteringer skal følges opp med forpliktelser om å bygge tett rundt kollektivknutepunkt. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre sykkel til et trygt og effektivt transportmiddel i byer og tettsteder, gjennom tiltak for flere gang- og sykkelveier, og gode sykkelparkeringsordninger og bysykkel-løsninger. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til flere bilfrie soner i byer, hvor gater og plasser forbeholdes gående og syklende, og hvor kollektivtrafikken får tilgang til gode knutepunkter for raske og effektive på- og avstigninger. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å innføre lokale forbud mot bruk av dieselbiler i perioder med høy luftforurensning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere byer og tettsteder mulighet til å lage «bypakker» og inngå bymiljøavtaler med staten. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for bruk av el-bil og hybridbiler i landlige områder, bl.a. gjennom en offensiv satsing på hurtigladestasjoner langs ferdselsårer som binder sammen tettsteder også utenfor de større byene. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil se på vegprising der hvor det er køkostnader og store lokale forurensingsproblemer og hvor man har reelle transportalternativer. Partiprogram FINANSER FORURENSNING SAMFERDSEL SKATTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. Vi vil bruke avgiftssystemet til å sikre at ni av ti nye privatbiler og lette varebiler som selges i 2021 er nullutslippsbiler. Varebiltransporten må også bli utslippsfri gjennom bruk av avgifter og regulering. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre fordeler for elbiler i neste stortingsperiode. SV vil at nullutslippskjøretøy alltid skal ha maksimum halv pris på fossilbiler på parkering, bomringer og ferjer. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til tryggere og mer miljøvennlig trafikk ved å støtte utvikling av tjenester som skaper en tryggere trafikk, lavere klimagassutslipp og som på sikt legger til rette for mer bruk av førerløs teknologi. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil planlegge kompakte og trivelige byer ved å føre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet og stimulerer til fortetting, ivaretar matjord og grøntareal, sikrer universell utforming og fremmer levende sentrum i byer og tettsteder. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke finansieringen til kollektivtransporten. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aa det skal lønne seg å velge kollektivt. Bilbruk skal være dyrere i byområder, og det kan skje gjennom blant annet rushtidsavgift og parkeringsavgifter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forenkle vikepliktsreglene for sykkel og belønne kommuner som satser på sykkel. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere syklende og gående foran bilen. SV vil ha økt utbygging og vedlikehold av sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kollektivtransporten og taxinæringen skal være utslippsfri. SV vil sette krav i offentlige anbud og løyver om utslippsfri kollektivtransport og taxinæring. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at all vekst i persontrafikk i byer og tettsteder skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Veiprosjekter som motvirker dette skal ikke gjennomføres. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en parkeringspolitikk som reduserer biltrafikken. SV vil ha fordelsbeskatning av gratis parkeringsplasser, og fjerne parkeringsplasser der det kommer i konflikt med utbygging av sykkel- og gangveier. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre ren og trygg luft. Det må innføres lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle veiselskapet Nye Veier. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere trygge veier og bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet, gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre fergetilbud skal prioriteres framfor store prestisjeprosjekter. Partiprogram AVGIFTER FERGER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil si nei til fast veiforbindelse over Oslofjorden. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil si nei til ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på miljøvennlige hurtigbåter og ferger for framtiden og opprette et nasjonalt hurtigbåt- og fergeselskap som skal være pådriver for flåtefornyelse og etterspørre teknologi for nullutslippsfartøy. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ivareta kortbanenettet for fly i distrikter der tog ikke er et alternativ. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det lettere å reise kollektivt i distriktene. Vi vil satse på godt og regelmessig buss-, ferje- og båttilbud i distriktene kombinert med bestillingsdrosjer der det ikke er hensiktsmessig med faste ruter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på intelligente transportsystemer. Det må gjennomføres forsøksprosjekt med selvkjørende biler og teknologi for transportstyring. Det må gjøres forsøk med ubemannede godsbåter og havner, fortrinnsvis ved trafikale knutepunkt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et nasjonalt ungdomskort. SV vil ha et rimelig månedskort for tog, buss og båt som gjelder for reiser i hele landet for alle under 20 år. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke annengenerasjons biodrivstoff i en overgangsfase.. Biodrivstoffet må ikke importeres fra områder med store folkerettslige konflikter rundt bruk av landarealet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI OLJE OG GASS SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på å bygge ut og ruste opp vei, kollektivtrafikk og jernbane. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til rask innfasing av null- og lavutslippsløsninger, slik at transportsektoren blir utslippsfri. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere planleggingstiden på veiprosjekter ved å samordne innsigelser bedre. Der det er nødvendig for å sikre fremdrift på store, nasjonale transportprosjekter, skal man benytte statlige planer. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil holde kostnadene nede ved å videreutvikle veiselskapet Nye Veier AS og modernisere Statens vegvesen. Partiprogram VEGTRAFIKK VEGVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av intelligente transportsystemer (ITS) der det kan gi merverdi for samfunnet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil benytte offentlig-privat samarbeid der det gir merverdi for samfunnet ved utbygging av prosjekter. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil øke satsingen på tunnelsikkerhet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil øke trafikksikkerheten ved å bygge ut flere møtefrie veier, flere gang- og sykkelveier og ved å foreta flere kontroller av fart og rusmiddelbruk. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for føreropplæring og teknologiutvikling som bidrar til økt trafikksikkerhet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil ta i bruk nye beregningsmetoder for å vurdere prosjekters samlede samfunnsnytte. Det kan gjelde både nærmiljø, klimaeffekt og samlet økonomisk nytte for samfunnet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil realisere viktige samferdselsprosjekter raskere ved fortsatt bruk av bompengefinansiering. Staten skal alltid dekke minst 1/3 av utbyggingskostnadene på riksveiprosjekter. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil omklassifisere enkelte veier fra fylkesveier til riksveier. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet med flom- og rassikring på utsatte vei- og banestrekninger. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre norsk transportnæring like konkurransevilkår blant annet gjennom å bekjempe ulovlig kabotasje og innføre systemer slik at norske og utenlandske vogntog betaler bompenger på like vilkår. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at mobilnett bygges ut langs jernbane og kollektivtraseer i samarbeid med private aktører. Partiprogram JERNBANER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle et hensiktsmessig regelverk for [transport-]selskaper innenfor delingsøkonomien. Partiprogram SAMFERDSEL STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil at innfartsparkering skal etableres ved knutepunkter utenfor og i utkanten av byområder som en del av byvekstavtalene. Partiprogram KOMMUNER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil at staten finansierer minst 50 prosent av alle store kollektivutbygginger i og rundt de største byene og videreutvikler gode byvekstavtaler som stimulerer kollektiv- og sykkeltiltak. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil at det ved statlig medfinansiering av større kollektivsatsinger må settes krav til fortetting ved kollektivknutepunkter og stasjonsnære områder. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utbygging av infrastruktur til lav- og nullutslippsteknologi for kjøretøyer, ferger og skip i samarbeid med private aktører. Partiprogram FERGER MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav om lav- eller nullutslippsløsninger når kollektivtransport settes ut på anbud. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil tilrettelegge for at mindre trafikkerte veier, skogsbilveier, fjellveier og nedlagte jernbanestrekninger kan benyttes som sykkelveier. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil innrette avgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige kjøretøyer, og at avgiftene økes gradvis på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN VAREHANDEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å velge nullutslippskjøretøyer over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere tydelige regler og gode rammebetingelser som gjør Norge til et attraktivt marked for selvkjørende kjøretøyer. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for forsøk med førerløse nullutslippskjøretøyer. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommuner som ønsker det, skal kunne innføre køprising og ytterligere miljødifferensiering av satsene i bomringene, og gi kommunene gode verktøy som kan redusere lokale miljøproblemer. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre et CO2-fond etter modell av NOx-fondet som kan bidra til en rask reduksjon i klimagassutslippene fra tungtransport og skipsfart. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil la de største kommunene kunne få ansvar for fylkeskommunale oppgaver som veier, kollektivtransport og videregående skole. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til mindre bilbruk, mer samkjøring og bildelingsordninger for å gi rom til flere bilfrie gater for gående, syklister, kulturliv og handel. Partiprogram KOMMUNER KULTUR NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil få ned klimautslippene fra næringstransport/tungtransport, blant annet ved å etablere et CO2-fond for næringstransporten. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse tungt på klimaomstilling i ikke-kvotepliktig sektor. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha som mål at all offentlig transport skal være fossilfri innen 2025. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en storstilt satsing på bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren. Det er viktig å gi avgiftslettelser og øke andelen som er påbudt omsatt. Det må satses særlig på biodrivstoff i luftfarten. Biodrivstoffproduksjonen må ikke gå på bekostning av matproduksjon, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse kraftig på biogass som energibærer i transportsammenheng. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel er et viktig klimatiltak og det må settes inn økte økonomiske virkemiddel gjennom Enova for å etablere ytterligere produksjon på enkeltgårder og på større industrielle anlegg. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse stort på å bygge ut skogsveinettet og øke investeringene i den delen av samferdselsnettet som tømmertransporten er avhengig av. Partiprogram LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil la Nye Veier AS fullføre planlagte investeringer og deretter evaluere den videre organisering. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse kraftig på å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveger i løpet av NTP-perioden 2018-2029. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et forpliktende fylkesvegløft, der staten også bidrar med ekstra midler til store fylkesvegprosjekt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke satsingen på rassikring på riks- og fylkesvegene. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at fossil energibruk fra person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 % av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede såkalt avansert veiprising i områder hvor det finnes gode alternativer til privatbil. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Enovas ordninger for transportsektoren, ved at det etableres nye støtteordninger for lav- og nullutslippsteknologi for lastebiler og busser, og at støtteordningene for ferger og hurtigbåter styrkes. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at staten intensiverer arbeidet med å bygge ut infrastrukturen for el- og hydrogenbiler. Det må bygges flere energistasjoner i alle deler av landet for å møte behovene til de nye miljøvennlige transportmidlene. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha sterke støtteordninger for å fase inn hydrogen som energibærer i transportsektoren. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fjerne den statlige godkjenningsordningen for bompengeprosjekt på fylkesvegprosjekt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke satsingen på Nasjonale turistveier. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke satsingen på gang- og sykkelveg både i byer, tettsteder og langs skolevei. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for transportsyklistene ved å bygge flere sykkelfelt/egne traseer, slik at flere kan bruke sykkel til rask transport over lengre strekninger. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut sykkelhotell/sykkelparkering ved kollektivknutepunkt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge flere pendlerparkeringer rundt regionsentrene, slik at bilpendlere kan veksle over til jernbane eller buss på et naturlig knutepunkt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forenkle og samordne billettsystemene for kollektivtransport på tvers av fylkesgrenser. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil inngå bymiljøavtaler også for mellomstore byer og byområder. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke offentlige anbud til å fremme nullutslippsløsninger i kollektivtransporten. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre fylkeskommunene finansiering for fleksible og brukertilpassede bestillingstransport. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke TT-ordningen og fleksible kollektivtransport-ordninger (FLEXX). Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse på ordningen for Kollektivtransport i distriktene (KID-ordningen) som gjør det mulig for fylkene å teste nye modeller for kollektivtrafikk i spredtbygde strøk, for eksempel med modeller hvor taxi tas i bruk for å bringe folk til buss/tog. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det fortsatt skal være døgnberedskap på drosjer i hele landet. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2020, og fossile varebiler og busser innen 2025. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp stortingsvedtaket om å overføre gods fra vei til bane og sjø og satse på utslippsfrie fartøy i skipsfartsnæringen. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for trygg og ren luft i norske byer ved å jobbe for bedre kollektivløsninger, stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner samt gi lokalpolitikerne bedre muligheter til å innføre miljødifferensiering i biltrafikken. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruken av veisalt. Partiprogram FORURENSNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentre strengere ved å minimere bruken av dispensasjoner og begrense utvidelse av eksisterende sentre. Partiprogram VAREHANDEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre målet om nullvekst i personbiltransporten for alle byområder. Nullvekstmålet bør som et minimum legges til grunn i alle byer der det er aktuelt med bypakker. Partiprogram LOKALFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere tiltak som kan gi rask reduksjon i klimagassutslippene fra flytrafikken mellom de store byene og reduksjon av bilkjøring i byregioner. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere vedlikehold, trafikksikkerhet, prosjekter som leder trafikk utenom tettbygde strøk og nødvendige utbedringer av veinettet. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utbedre eksisterende veier med tanke på trafikksikkerhet fremfor å bygge store nye veianlegg mellom landsdelene. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå mot kapasitetsøkende motorveiutbygginger. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt med lett tilkomst til byer og tettsteder. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20% i løpet av stortingsperioden. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere den generelle hastigheten i tettbygde strøk fra dagens 50 km/t til 40 km/t, og til 30 km/t i byområder med blandet trafikk og rundt skoler og barnehager. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre hyppigere fartskontroller på ulykkesbelastede strekninger. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil omdisponere veiareal til kollektivfelt og miljøfelt på viktige innfartsårer til storbyene. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en forsøksordning med høyere vrakpant for fossilbiler dersom man kjøper utslippsfri bil eller elsykkel. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til opprettelse av bilfrie sentrum i byer og tettsteder blant annet gjennom by- og bygdemiljøpakker. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentre. Partiprogram NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på nullutslippslastebiler med mål om at 50% av lastebilene skal være utslippsfrie i 2025. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et CO2-fond for utvikling av nullutslippsteknologi for tungtransport, varebiler og busser. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil ha forbud mot kabotasjekjøring inntil bransjeavtale og andre virkemidler for å regulere utenlandsk transport i Norge er på plass. Partiprogram ARBEIDSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det ikke skal bygges kapasitetsøkende motorveier. Trafikksikkerhet skal ivaretas gjennom 2- og 3-feltsveier med midtdeler. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økning av veiavgiften for tungtransport. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at persontransport skal flyttes fra bil til kollektiv der det er mulig. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for gratis kollektivtrafikk i de store byene kombinert med restriksjoner på biltrafikken. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal vurderes større satsing på skinnegående transport i de store byene. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for flere bussavganger og halvering av prisene i mindre byer og tettsteder. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for veiprising i større byer. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for ingen utvidelse av veikapasitetet i storbyområdene – skrinlegg planlagte motorveiprosjekter. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for omgjøring av bil-kjørefelt på eksisterende flerfeltsveger i storbyområdene til bussfelt og eventuelt felt øremerket for godstransport. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at prisene på drivstoff skal differensieres, slik at drivstoff i distriktene er billigere enn i de store byene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal bygges ut god kapasitet av hurtigladere for elbil i alle kommunesenter. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at utbygging av fylkesveier, riksveier og stamveier ikke skal finansieres av bompenger. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Statens Vegvesen skal gjenreises som en samlet etat med ansvar både for bygging av infrastruktur og vedlikehold. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at veinettet skal være et nasjonalt ansvar. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at farlige veistrekninger og ulykkespunkter skal utbedres, med midtdelere der det er hensiktsmessig og rassikring på utsatte steder. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at de smaleste fylkes- og riksveiene skal utvides slik at de blir minimum 6 meter brede, og kan merkes med gul midtstripe. Partiprogram VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil ha kompenserende tiltak for avgiftssystemet knyttet til privatbil i de områder i distrikta hvor alternative kollektivtilbud ikke er på plass. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025. Merinntektene ved eventuell avgiftsøkning skal benyttes til å redusere trafikkforsikringsavgiften (tidligere årsavgiften) med tilsvarende sum. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil skjerpe virkemidlene for nyttetrafikk, kompensert med avskrivningssatser og annet. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN SKATTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre skattefordelene for el-bil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andel elektriske transportmidler. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha gode vilkår for godstransporten og bidra til ryddige konkurranseforhold innen næringen. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp ambisjonen om å overføre 30 prosent av gods over 300 km fra vei til sjø og bane innen planperiodens utløp. Regjeringserklæring MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere klimagassutslipp fra sektoren ved å fase inn null- og lavutslippsteknologi, øke omsetningen av bærekraftig biodrivstoff og føre en målrettet skatte- og avgiftspolitikk. Regjeringserklæring MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Regjeringserklæring MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og redusere omfanget av ulovlig kabotasje. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det formaliserte samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene for å sikre økt og målrettet kontroll av transportnæringen langs vei, i bedrift og terminal, og legge til rette for effektiv håndheving. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere økt bruk av gebyr som reaksjon ved mindre alvorlige overtredelser av regelverk. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil begrense bruken av streknings-ATK (automatisk trafikkontroll). Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere endringer i fartsgrenser slik at de er bedre tilpasset veiens beskaffenhet og moderne kjøretøy, deriblant vurdere økt fartsgrense på de beste motorveiene. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken til grunn og prioritere holdningsskapende arbeid, vedlikehold og fornying av infrastrukturen og møtefrie hovedveier for å øke trafikksikkerheten. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre skiltreglene slik at trafikanter kan få mer informasjon om bil- og sjåførrelaterte tjenester, slik som skilting til energipunkter, overnatting, spisesteder, knutepunkt og kulturattraksjoner. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede forenkling av førerkortkravene. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å forenkle kjøretøytekniske regler. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet. Regjeringserklæring AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere bompengebelastningen for bilistene. Regjeringserklæring AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at utenlandske vogntog forplikter seg til å betale bompenger og andre avgifter. Regjeringserklæring AVGIFTER NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan viktige eksportveier, som omfatter fylkesveier og riksveier, bedre kan opprustes til å dekke næringslivets transportbehov. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en rasteplasstrategi. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere innfartsparkering i tråd med NTP. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for pilotprosjekt for selvkjørende kjøretøy med hovedfokus på kollektivtrafikken. Regjeringserklæring SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette å redusere vedlikeholdsetterslepet i veisektoren. Regjeringserklæring VEGTRAFIKK

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
23. nov 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet Til behandling
2. nov 2020 Endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen) Til behandling
2. nov 2020 Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy) Til behandling
21. okt 2020 Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av næringslivsviktige trafikkstasjoner Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om å fjerne avgiftsfritak på luksus-elbiler og innføre miljøtiltak for folk flest i hele landet Behandlet
8. okt 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Til behandling
8. okt 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Til behandling
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Til behandling
8. okt 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om forenklinger for bobiler i Norge Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om transporttiltak i krisetid Behandlet
25. mai 2020 Endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. - utsatt iverksettelse) Behandlet
25. mai 2020 Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94 Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
25. mar 2020 Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.) Behandlet
25. mar 2020 Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR) Behandlet
23. mar 2020 Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om endring av Statens vegvesens vegnormaler for gang- og sykkelveg Behandlet
2. mar 2020 Endringer i vegtrafikkloven (opplæring) Behandlet
16. des 2019 Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser) Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
20. jun 2019 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om tiltak for tryggere transport på norske veger Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier Behandlet
12. jun 2019 Representantforslag om barnevennlig transport i by og bygd Behandlet
4. jun 2019 Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss) Behandlet
3. jun 2019 Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) Behandlet
4. mar 2019 Endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.) Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020 Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2018 Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter) Behandlet
28. nov 2018 Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter Behandlet
28. nov 2018 Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om likebehandling av kjøretøy for avfallsbasert biogass med kjøretøy for elektrisitet og hydrogen Behandlet
11. apr 2018 Samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014 (S-delen) Behandlet
11. apr 2018 Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) (Lov-delen) Behandlet
19. mar 2018 Endringer i vegtrafikkloven (alkolås) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
27. nov 2017 Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy Behandlet
27. nov 2017 Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.) Behandlet
20. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om tryggere og sikrere veitrafikk ved bruk av alkolås Behandlet
18. jun 2017 Oslopakke 3 - revidert avtale for perioden 2017-2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om bymiljøavtaler Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om taxinæringen Behandlet
11. jun 2017 Endringer i vegtrafikkloven Behandlet
11. jun 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719 Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om like konkurransevilkår for innenlandske og utenlandske aktører i lastebilnæringen Behandlet
22. mai 2017 Endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane) Behandlet
22. mai 2017 Endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven (billetteringsløsninger mv.) Behandlet
2. apr 2017 Endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis) Behandlet
22. mar 2017 Endringer i vegtrafikkloven § 43 b (behandling av personopplysninger) Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter Behandlet
6. mar 2017 Endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer) Behandlet
6. mar 2017 Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om å analyse av mulighetene for å forsere gjennomføring av bygging av vei og bane mellom Voss og Arna Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om kunnskapsbasert og bærekraftig bruk av biodrivstoff Behandlet
8. feb 2017 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
28. nov 2016 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om å legge til rette for autonome kjøretøy og skip Behandlet
28. nov 2016 Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om å slutte å bruke biodrivstoff basert på palmeolje Behandlet
16. jun 2016 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga Behandlet
9. jun 2016 Endringer i vegtrafikkloven (sykkelritt på veg) Behandlet
2. mai 2016 Representantforslag om lovhjemmel for lavutslippssoner Behandlet
4. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder Behandlet
11. jan 2016 Representantforslag om å utarbeide en egen Barnas transportplan Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
23. nov 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan Behandlet
23. nov 2015 Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. Behandlet
11. nov 2015 Endringar i yrkestransportlova (lovbrotsgebyr knytt til tildeling av tenestekonsesjonskontraktar) Behandlet
18. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
17. jun 2015 Representantforslag om å gi tilslutning til streknings-ATK på særlig ulykkesutsatte streknínger og i lengre tunneler Behandlet
14. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen) Behandlet
14. jun 2015 På rett vei - Reformer i veisektoren Behandlet
8. jun 2015 Endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering) Behandlet
1. jun 2015 Representantforslag om endringer for bobiler i Norge Behandlet
25. mar 2015 Representantforslag om at det svares merverdiavgift fra utenlandske selskaper som driver innenlandsk transport av personer og gods i Norge (kabotasje) Behandlet
4. mar 2015 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene nr. 1071/2009, nr. 1072/2009 og nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg Behandlet
4. mar 2015 Endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy) Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.) Behandlet
15. des 2014 Representantforslag om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
11. des 2014 Endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll og unntak fra lovens motorvognbegrep) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
16. jun 2014 Ein del saker om luftfart, veg og jernbane Behandlet
15. jun 2014 Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar) Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
17. jun 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Behandlet
17. jun 2013 Ein del saker på Samferdselsdepartementets område Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om strakstiltak for å gjennomføre nødvendig rassikring på E16 mellom Bergen og Voss Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om full statlig finansiering av videreføring av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø Behandlet
16. jun 2013 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
12. jun 2013 Endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om endring av bilavgiftene for å sikre mer miljøvennlige og trafikksikre biler Behandlet
27. mai 2013 Endringar i yrkestransportlova og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv. Behandlet
22. apr 2013 Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
21. nov 2012 Representantforslag om å innføre en midlertidig opphevelse av kabotasjereglene innenfor veibasert godstransport Behandlet
11. jun 2012 Innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø og ein del andre saker på Samferdseldepartementet sitt område Behandlet
30. mai 2012 Representantforslag om å gjøre "Barnas transportplan" til en integrert del av Nasjonal transportplan Behandlet
30. mai 2012 Representantforslag om graderte parkeringsbøter Behandlet
30. mai 2012 Endringar i veglova og vegtrafikkloven Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om måling av kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båt- og flytransport i Norge Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om en bedre hverdag for yrkessjåførene Behandlet
15. des 2011 Representantforslag om å oppheve den såkalte miljøfartsgrensen i Oslo Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
9. nov 2011 Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.) Behandlet
16. jun 2011 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om sikrere og bedre fremkommelighet for syklister Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom redusert bruk av veisalt Behandlet
5. jun 2011 Representantforslag om 4 mrd. kroner ekstra i straksbevilgning til vedlikeholdstiltak på veinettet Behandlet
5. jun 2011 Finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime - Vesleelva i Søndre Land Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om moderne rammebetingelser for taxinæringen Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å vintersikre utenlandske trailere på norske veier Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om konkrete tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å opprette et offentlig register over trafikkskoletilbudene i landet Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om kamp mot trafikkdøden Behandlet
14. feb 2011 Oversendelsesforslag vedrørende innføring av en administrativ gyldighet på 15 år for de lette førerkortklassene AM, A1, A2, A, B, B1 og BE Behandlet
9. feb 2011 Endringer i vegtrafikkloven Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om likebehandling av norske og utenlandske transportører på norske veier Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om å innføre målbar veistandard og etablering av selvstendig transporttilsyn Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om å opprette et selvstendig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn, som skal ha tilsynsansvar med veger, trafikanter og kjøretøyer Behandlet
5. des 2010 Endringer i vegtrafikkloven om kjøring i ruspåvirket tilstand Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
14. jun 2010 Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område Behandlet
14. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 10. juni 2010 (jf. Innst. 303 L): Stortinget ber regjeringen legge frem en sak med vurdering av en ordning med statlig regelverk og godkjenning a Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om godkjenningsordning for ombygde og amatørbygde kjøretøy Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om innføring av konkrete mål for hva som er god vei Behandlet
9. jun 2010 Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om å øke fartsgrensen på motorveier klasse A til 120 km/t Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om tiltak for å øke bruken av el-biler Behandlet
8. mar 2010 Drift og vedlikehald av vegnettet Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet