Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for opprustning av eksisterende vannkraftverk. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre legge til rette for økt kraftproduksjon fra vannkraft ved å sikre bedre utnyttelse av vannressursene, modernisering av eldre kraftverk i allerede regulerte vassdrag og vurdere forsiktig utbygging i vernede områder. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Venstre Venstre vil forsterke saksbehandlingen slik at mini-, mikro og småkraftverksøknader behandles raskere. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til utbygging av mini-, mikro- og småkraftverk, der dette er forsvarlig ut fra bevaring av biologisk mangfold. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Venstre Venstre vil gå i mot utbygging av nye, store vassdrag. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med å redusere avrenning frå kloakk og landbruk til vassdrag og ha ei særskild satsing på naturbaserte reinseanlegg. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre offentleg eigarskap til vasskraftressursane. Særleg kommunane og fylkeskommunane er viktige eigarar for å sikre ei god forvalting av felles ressursar og bør derfor eige ein større del av vasskraftressursane. Partiprogram ENERGI FYLKER KOMMUNER VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til bygging av småkraft og leggje til rette for små kraftverk også i verna vassdrag når det ikkje kjem direkte i konflikt med vesentlege verneverdiar. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde og sikre hjemfallsinstituttet for vannkraftressurser, og utvide hjemfallsinstituttet til også å gjelde nye energisektorer. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut mer miljøvennlig vannkraft. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere hvorvidt enkelte vassfrag som i dag er vernet kan utbygges skånsomt. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle konsesjonsbehandlingen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at konsesjoner til små-, mini- og mikrokraftverk skal gis av kommunen. Partiprogram ENERGI KOMMUNER VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen på hvordan villaks og produksjonen av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ivareta hjemfallsinstituttet og fortsatt sikre et sterkt offentlig eierskap til vannkraftressursene, ved at de eies av det offentlige med minimum 2/3 og at det kun er selskaper med minimum 2/3 offentlig eierskap som kan få nye konsesjoner. Partiprogram ENERGI STATLIG EIERSKAP VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ytterligere øke saksbehandlingskapasiteten og saksbehandlingstakten i NVE og OED. Partiprogram ENERGI STATSFORVALTNING VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at den norske vannkrafttradisjonen videreføres ved at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vannkraftproduksjonen, får en del av skatteinntektene. Inngrep i naturmiljøet skal gjøres med forståelse og aksept fra berørte lokalsamfunn og slik at deler av inntektene tilfaller lokalsamfunnene også med endret teknologi for utnytting av vannkraft. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING NATURSKADER NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for både hensyn til miljø og kraftproduksjon i revideringen av tidligere gitte vannkraftkonsesjoner. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at revisjon av konsesjonsvilkårene for kraftutbygginger skal bidra til gode miljøtiltak og mest mulig naturlig artsmangfold i de utbygde vassdragene. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde [modellen med hjemfallsrett og nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene] slik at velstanden kommer også framtidige generasjoner til gode. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI EU/EØS VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil åpne for bygging av småkraftverk i verna vassdrag når dette ikke kommer i konflikt med verneverdiene. Partiprogram NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til vannovervåkning, kunnskapsøkning og gjennomføring av tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i sårbare vassdrag. Partiprogram NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha strenge miljøkrav for å hindre avrenning til vassdrag. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at vilkårsrevisjonene bidrar til at alle utbygde vassdrag får de samme vilkårene. Det er helt essensielt at Norge bruker denne muligheten til å heve miljøstandarden i vassdrag med eldre utbygginger til dagens standard. I mange tilfeller kan kraftproduksjonen økes samtidig som miljøet blir bedre ivaretatt. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp moderniseringen av vannkraftverk slik at kraftressursene i eksisterende magasiner utnyttes mer effektivt. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forvalte innsjøer og vassdrag slik at ferskvannsreservoarer og fiske- og rekreasjonsområder sikres for fremtidige generasjoner. Regjeringserklæring VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter i fjorder, elver, havner og innsjøer, samt begrense spredning av miljøgifter. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres. Regjeringserklæring ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at industrielle eiere av vannkraft, innenfor dagens konsolideringsmodell, kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang også i fremtiden. Regjeringserklæring ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre miljøtilstanden og bestrebe et mest mulig naturlig artsmangfold i regulerte vassdrag, samtidig som man hensyn tar vannkraftens reguleringsevne, klimabidrag, verdiskapingspotensial og flomdempingsegenskaper i revisjonen av de gamle vannkraftkonsesjoner. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for opprustning og re-investering i eksisterende vannkraftverk, blant annet ved å sikre at skatte- og avgiftssystemet ikke er til hinder for dette. Partiprogram AVGIFTER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at vannkraft kan utnyttes i enda større grad. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for utbygging av allerede vernede vassdrag knyttet til randsonen. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til å opprettholde industriens og private aktørers mulighet til å erverve inntil en tredjedel av kapitalen og stemmene i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper. Partiprogram AKSJER INDUSTRI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle konsesjonsbehandlingen. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tillate skånsomme og kunnskapsbaserte utbygginger i vernede vassdrag. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi behandling av gyroinfiserte vassdrag høy prioritet. Partiprogram NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for både hensyn til miljø og kraftproduksjon i revideringen av tidligere gitte vannkraftkonsesjoner. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at ved revisjon av vannkraftkonsesjonene og forbedring av miljø og vannkvalitetene skal det være et mål å i størst mulig grad sikre regulerbar vannkraftproduksjon. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at den norske vannkrafttradisjon videreføres ved at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vannkraftproduksjon får en del av skatteinntektene. Partiprogram KOMMUNER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [at inngrep i naturmiljøet skal gjøre med forståelse og aksept fra berørte lokalsamfunn og slik at deler av inntektene tilfaller lokalsamfunnene også med endret teknologi i for utnytting av vannkraft. Partiprogram KOMMUNER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for industriell utnyttelse av vannkraftressursene i Norge da dette gir høyere verdiskaping og sysselsetting enn eksport alene. Partiprogram UTENRIKSHANDEL VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide verneplanen for vernede vassdrag. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at områder som er tilknyttet vernede vassdrag ikke bygges ut. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide en verneplan for kystnær vassdragsnatur. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at EUs vanndirektiv implementeres på en god måte gjennom mindre bruk av unntak og utsettelse av miljømål for god vannkvalitet. Partiprogram ENERGI EU/EØS MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil modernisere og oppgradere eksisterende vannkraftverk fremfor å sette i gang nye, større utbygginger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at nye kraftutbygginger skjer i allerede utbygde områder og ikke i verdifulle naturområder. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil at miljøvurderinger i konsesjonsbehandlingen av nye vassdragsprosjekter i vassdrag som ikke er vernet må styrkes for å sikre at naturverdier blir forsvarlig kartlagt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle eksisterende/gamle vannkraftkonsesjoner og vassdragsreglement gjennomgås for å sikre Vanndirektivets krav om god økologisk tilstand i vassdraget. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å øke skjermingsfradraget (friinntekt) i grunnrentebeskatningen av vannkraftverk, for å sikre bedre lønnsomhet for fornybar kraftproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere innovasjonsprogram i vannsektoren. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for en mer ressurseffektiv organisering av norsk vannsektor. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et forutsigbart regime for kraft til prosessindustrien slik at norsk prosessindustri skal være verdensledende på klimaløsninger og fortsette å skape verdier i milliardklassen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et program for nullutslipp fra prosess- og materialindustrien i nært samarbeid med bransjen og de tillitsvalgte. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på grønn reindustrialisering, gjennom etablering av et testsenter for grønn offshore energi og regionale pilottestsentre for industrialisering av ny teknologi, og et fullskala testsenter for offshore energi. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forsvare og utvide verneplanene for vassdrag. Vi vil ikke bygge ut verna eller verneverdige vassdrag, og vi vil utarbeide en egen verneplan for kystnær vassdragsnatur. Ved store flomskader må alternative metoder for flomvern vurderes, herunder naturens egen flomdempende evne. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre naturverdier i allerede utbygde vassdrag. Revisjon av konsesjonsvilkårene for kraftutbygging skal bidra til gode miljøtiltak og reelle miljøforbedringer som i størst mulig grad sikrer det naturlige artsmangfoldet i de utbygde vassdragene. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utnytte eksisterende vannkraft bedre. Vi vil ha økt satsing på teknologiutvikling som bidrar til bedre utnyttelse av norske vannkraftanlegg. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare hjemfallsretten og sikre fellesskapets eierskap i Statkraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at vannkraften, som er en fornybar ressurs, må benyttes til å skape arbeidsplasser og erstatte fossil energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og rammevilkår. Statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være en forutsetning for eventuelle ytterligere mellomlandsforbindelser. Nye kabelprosjekter må veies opp mot norsk industriutvikling, arbeidsplasser og muligheten for utfasing av fossil energi i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV ELEKTRISITET ENERGI SYSSELSETTING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med salg av opprinnelsesgarantier for norsk vannkraft uten kobling til kraftomsetning, bør avvikles. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ruste opp og sikre statlig finansering av vassdrag og regionalparker tilknyttet flomberedskap, drenering og kraftproduksjon. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre gode rammebetingelser for investering og utvikling av eksisterende og nye vannkraftverk. Partiprogram ELEKTRISITET VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre det enklere å koble på egenprodusert energi gjennom strømnettet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil utarbeide en helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres, og gjennomgå dagens skatteregler. Partiprogram SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde dagens konsesjonsordninger for vannkraft. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre offentlig kontroll over vannkraftressursene gjennom konsesjonsbestemmelser og skatteregler som sikrer fellesskapets interesser. Dagens konsolideringsmodell, som innebærer at nye konsesjoner kun skal gis til selskaper der det offentlige eierskapet er minst to tredjedeler, skal legges til grunn for eierskap til vannkraftverk. Partiprogram SKATTER STATLIG EIERSKAP VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil åpne for utbygging i nye vassdrag for å sikre tilgang til ren og fornybar energi. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil tillate skånsom kraftutbygging i vernede vassdrag uten at det forringer verneverdiene. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke skjermingsfradraget i grunnrenteskatten, slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekt også blir bedriftsøkonomisk lønnsomme. Partiprogram ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil åpne for bygging av småkraftverk i vernede vassdrag i de tilfeller der dette ikke er i konflikt med verneverdiene og eksisterende næringer. Forebygging av flomskader må prioriteres også i vernede vassdrag. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil oppheve kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille for mindre energiselskap som driver nettvirksomhet. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fjerne minimums- og maksimumsverdien ved beregning av eiendomsskatt for kraftverk. Partiprogram ENERGI FINANSER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil supplere verneplanen for vassdrag med flere vassdrag og legge spesielt vekt på å verne mye kystnær vassdragsnatur i løpet av stortingsperioden. Partiprogram NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en restriktiv politikk for konsesjon til vannkraftverk og småkraftverk og prioritere opprustning og modernisering av eldre vannkraftverk fremfor nye utbygginger. Partiprogram ENERGI MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at norsk vannkraft ikke skal brukes til å elektrifisere norsk sokkel. Partiprogram ELEKTRISITET VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at vannkraftsektoren skal bli miljøvennlig. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at eksisterende vannkraftverk skal oppgraderes for å frigjøre 15 TWH ny energi uten nyutbygginger. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Rødt Rødt vil stanse nye store vannkraftutbygginger. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at totalforbud mot kraftutbygging i verna vassdrag skal gjeninnføres. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at oppgraderinger av eksisterende vannkraftverk må også tilfredsstille kravet om redusert miljøbelastning, gjennom f. eks. mindre grad av tørrlegging av vassdrag. Partiprogram VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Rødt Rødt vil opprettholde vannkraftkommunenes kraftinntekter. Disse er vederlag for forringelse av eget naturmiljø gjennom å stille naturressurser til rådighet for storsamfunnet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke norsk vannforvaltning og følge opp vannforskriften. Regjeringserklæring VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil supplere verneplanen for vassdrag med Øystesevassdraget. Regjeringserklæring NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom skatteregimet for norsk vannkraft. Regjeringserklæring VASSDRAGSREGULERING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
7. des 2020 Representantforslag om å endre vannkraftbeskatningen for å få flere lønnsomme investeringer Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
9. nov 2020 Representantforslag om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft Til behandling
2. nov 2020 Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om vern av Øystesevassdraget Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om kraftkabler til utlandet Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
12. jun 2017 Endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon) Behandlet
1. jun 2017 Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet Behandlet
6. des 2016 Varig flomvern i Opovassdraget mv. Behandlet
6. jun 2016 Endringer i lov om erverv av vannfall mv. (erverv av andel i offentlig ansvarlig selskap med konsesjonspliktige rettigheter til vannfall) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
30. nov 2015 Representantforslag om vannkraftkonsesjon i Nedre Otta Behandlet
27. apr 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (flommen på Vestlandet oktober 2014) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
4. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
19. nov 2014 Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven Behandlet
11. jun 2014 Endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova Behandlet
15. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
27. nov 2013 Flommen på Østlandet mai 2013 Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om tiltak for bedre utnyttelse av vannkraftressursene Bortfalt
13. mai 2013 Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven Behandlet
17. des 2012 Endringer i energiloven Behandlet
17. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
29. nov 2012 Representantforslag om norsk vannkraftpolitikk Behandlet
10. jun 2012 Om flom og skred Behandlet
18. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
15. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om å heve grensen for konsesjonsbehandling av kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 MW Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om flytting av inntaket til Verma kraftverk i Møre og Romsdal Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag om norsk vannkraftpolitikk Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å forlenge utleieperiode for vannkraftverk til 30 år Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet