Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke tilgjengeligheten for forhåndsstemming, og gi større mulighet til å avgi stemme ved offentlige institusjoner som sykehus, omsorgsboliger, høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler. Partiprogram VALG
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil avskaffe prøveordningen med direkte ordførervalg. Partiprogram VALG
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å forenkle stemmegivningen, og gjennomføre forsøk med elektronisk valg. Partiprogram VALG
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre beholde fylkene som valgkretser til Stortinget. Partiprogram FYLKER VALG
2009-2013 Høyre For å forbedre valgordningen vil Høyre innføre et personvalgstillegg i listevalget til Stortinget. Partiprogram STORTINGSREPRESENTANTER VALG
2009-2013 Høyre For å forbedre valgordningen vil Høyre innføre muligheten til å stryke listekandidater både ved kommune- og stortingsvalg. Partiprogram KOMMUNER STORTINGSREPRESENTANTER VALG
2009-2013 Høyre For å forbedre valgordningen vil Høyre la hver enkelt kommune selv bestemme om de ønsker en ordning med direktevalg av ordfører eller ikke. Partiprogram KOMMUNER VALG
2009-2013 Høyre For å forbedre valgordningen vil Høyre at stortingsvalg ikke skal avholdes samme år som kommune- og fylkestingsvalg. Partiprogram VALG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha separate valg til menighetsråd i Den norske kirke, og ikke koble disse til politiske valg. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE VALG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for bruk av elektronisk stemmegiving ved valg. Partiprogram VALG
2009-2013 Venstre [Venstre vil] holde fast ved at lokalvalgene ikke foregår samtidig med stortingsvalget [for at lokalvalgene ikke skal drukne i nasjonal politikk]. Partiprogram VALG
2009-2013 Venstre Venstre vil gjeninnføre muligheten til å stryke kandidater ved lokalvalg. Partiprogram VALG
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommunene frihet til å avgjøre om de ønsker direkte valg på ordfører og varaordfører. Partiprogram KOMMUNER VALG
2009-2013 Venstre Venstre vil gi velgerne adgang til å påvirke personvalget også ved stortingsvalg. Partiprogram VALG
2009-2013 Venstre Venstre vil at stemmerettsalderen skal være 16 år. Partiprogram VALG
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha tre sterke direktevalde folkevalte nivå. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VALG
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en ordning hvor velgerne gis rett til å kreve nytt valg av Storting hvis minst 25 prosent av velgerne skriver under på et slikt krav. Partiprogram VALG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at enhver avgitt stemme ved stortingsvalg skal telle likt, uten hensyn til hvor i landet den er avgitt. Partiprogram VALG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle Sametinget. Partiprogram SAMER VALG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP ønsker å endre dagens valgordning slik at alle valg samles hvert fjerde år. Partiprogram VALG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at innbyggerne skal kunne kreve saker avgjort ved folkeavstemninger ved at det samles inn underskrifter fra minst ti prosent av de stemmeberettigede innbyggerne til støtte for kravet, eller ved at minst en tredjedel av medlemmene i storting, fylkesting eller kommunestyrer forlanger folkeavstemning. Partiprogram VALG
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre forsøk med stemmerett ved lokalvalget i 2011 for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret. Regjeringserklæring KOMMUNER VALG
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sammen med kirkens organisasjoner gjennomgå og forbedre valgordningen for Kirkevalget og medlemsregisteret. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å senke stemmerettsalderen til 16 år. Partiprogram VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for utvide stemmeretten til å omfatte flere av de som har bodd sammenhengende i Norge og hatt lovlig oppholds- og arbeidstillatelse her i mange år. Partiprogram INNVANDRERE VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det blir enkelt å stemme ved valg, særlig gjennom godt tilgjengelige valglokaler for alle. Partiprogram VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som utvider demokratiet ved å senke stemmerettsalderen til 16 år. Partiprogram GRUNNLOVEN VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som gir mulighet til å levere grunnlovsforslag nærmere stortingsvalget for å få mer debatt om grunnlovsforslagene. Partiprogram GRUNNLOVEN VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for mer bruk av deltagende demokrati. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at folkeavstemninger kan tas i bruk i viktige spørsmål og at direktevalg på ordfører gjøres mulig. Partiprogram VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tas inn en bestemmelse i valgloven om at kommunestyrer, fylkesting og Storting høsten før valg drøfter likestillingsstatus i det gjeldende folkevalgte organet. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LIKESTILLING STORTINGET VALG
2013-2017 Venstre Venstre vil senke stemmerettsalderen for Stortings- og lokalvalg til 16 år. Partiprogram VALG
2013-2017 Venstre Venstre vil gi velgerne adgang til å påvirke personvalget også ved Stortingsvalg. Partiprogram VALG
2013-2017 Venstre Venstre vil kreve større åpenhet om partibidrag og valgkampstøtte fra personer, bedrifter og organisasjoner. Partiprogram VALG
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene frihet til å velge ordfører ved direktevalg. Partiprogram VALG
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate kommunestyrer å vedta mistillit til ordfører. Partiprogram VALG
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre muligheten til å stryke kandidater ved lokalvalg. Partiprogram VALG
2013-2017 Venstre Venstre vil holde valgdagen til kommunestyrer og fylkesting separat fra Stortingsvalg. Partiprogram VALG
2013-2017 Høyre Høyre vil gi velgerne større innflytelse ved å innføre et personvalgstillegg ved stortingsvalg og øke personvalgstillegget for fylkestingsvalg. Partiprogram VALG
2013-2017 Høyre Høyre vil gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke kandidater ved kommune- og fylkestingsvalg. Partiprogram VALG
2013-2017 Høyre Høyre vil beholde ordningen med stortingsvalg og lokalvalg i ulike år. Partiprogram VALG
2013-2017 Høyre Høyre vil fortsette forsøk med elektronisk avstemning i valglokalet. Partiprogram VALG
2013-2017 Høyre Høyre vil beholde 18 år som stemmerettsalder ved valg. Partiprogram VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at enhver avgitt stemme ved stortingsvalg skal telle likt. Partiprogram VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil at folket gjennom folkeavstemninger skal gis adgang til å avgjøre viktige politiske saker. Partiprogram FYLKER SAMER VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet Stemmeretten skal være allmenn og ikke begrenset til bestemte etniske grupper, derfor vil vi avvikle Sametinget. Partiprogram SAMER VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil legge ned fylkestingene og sametinget og endre dagens valgordning slik at valg til kommunestyrer og til Stortinget gjennomføres samlet hvert fjerde år. Partiprogram FYLKER SAMER VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker at fylkenes representasjon ved stortingsvalg skal avgjøres ut fra hvor mange stemmeberettigede som bor i hvert fylke. Partiprogram VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil at innbyggerne i store samfunnsmessige saker skal kunne kreve disse avgjort ved folkeavstemning ved at det samles inn underskrifter fra minst ti prosent av de stemmeberettigede innbyggerne til støtte for kravet. Partiprogram VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi ønsker et system der folket gjennom folkeavstemninger med simpelt flertall får direkte beslutningsrett. Partiprogram VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det iverksettes en egen valgfrihetsreform i offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNER VALG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå valgloven med sikte på å gi partiene lokalt større mulighet til å velge hvor mange de vil forhåndskumulere. Partiprogram POLITISKE PARTIER STATSFORFATNING VALG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil oppfordre kommunene til å gjennomføre todagersvalg. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utprøving av elektroniske valg. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde vinmonopolordningen og sikre ordningens legitimitet ved å endre loven slik at vinmonopolet kan holde åpent på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften, samt på valgdagen. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER RUSMIDLER VALG VAREHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil støtte Den norske kirke i dens arbeid med å videreutvikle valgordningen. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN VALG
2013-2017 Senterpartiet Sp vil endre Grunnloven slik at areal og tallet på norske statsborgere, ikke folkeregistrerte, ligger til grunn for fordelingen av stortingsmandater mellom fylkene. Partiprogram GRUNNLOVEN VALG
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for en valgordning som gir velgerne større direkte makt over personsammensetningen på Stortinget. Partiprogram VALG
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsatt ha stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg annethvert år. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VALG
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde felles myndighets- og stemmerettsalder på 18 år. Partiprogram VALG
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre de politiske partiene full frihet ved oppsetting av lister til stortings-, sametings-, fylkestings- og kommunestyrevalg. Partiprogram VALG
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil senke sperregrensen for å få utjevningsmandater ved stortingsvalg til 2 %. Partiprogram STORTINGET VALG
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå inn for at kommuner og fylkeskommuner oftere gjennomfører folkeavstemninger om viktige enkeltspørsmål, og utrede hvilke krav til oppslutning og flertall som bør stilles for at resultatet av en folkeavstemning skal være bindende. Partiprogram VALG
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil senke stemmerettsalderen ved lokalvalg til 16 år. Partiprogram LOKALFORVALTNING VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom informasjonskampanjer sikre at alle stemmeberettigede er godt informert om valget og hvor de kan stemme. De bør settes av særlig midler til informasjonstiltak rettet mot ungdom og minoritetsmiljøene. Partiprogram INNVANDRERE SAMFERDSEL VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre grunnlovsfesting av valgkretsene ved stortingsvalg. Partiprogram GRUNNLOVEN VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til «listebæring» utenfor valglokalene på valgdagene. Partiprogram VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil være åpne for e-valg forutsatt at sikkerheten er ivaretatt. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre barn og unge opplæring og trening i demokrati inntil de oppnår stemmerettsalder. Partiprogram BARN VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi lokale ungdomsråd, der ungdom kan uttale seg om politiske saker i kommunene, samme lovmessige status som eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram LOKALFORVALTNING UNGDOMSARBEID VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi eldrerådene handlingsrom til å spille en aktiv rolle og medvirke til eldre menneskers samfunnsdeltakelse og anspore til å få eldres kompetanse og engasjement ut i samfunnet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at folket gjennom folkeavstemninger skal gis adgang til å avgjøre viktige politiske saker. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at stemmeretten skal være allmenn og ikke begrenset til bestemte etniske grupper, derfor vil vi avvikle Sametinget. Partiprogram SAMER STATSFORVALTNING VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge ned fylkestingene og Sametinget og endre dagens valgordning slik at valg til kommunestyrer og til Stortinget gjennomføres samlet hvert fjerde år. Partiprogram FYLKER KOMMUNER SAMER VALG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre og utvide forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg. Partiprogram UNGDOMSARBEID VALG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at valgordningen i Den norske Kirke sikrer at medlemmer til lokalt, regionalt og sentralt nivå organiseres gjennom direkte valg og gjennomføres samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet til, kommune- og fylkestingsvalgene. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve større åpenhet om partibidrag og valgkampstøtte fra personer, bedrifter og organisasjoner. Partiprogram STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil senke stemmerettsalderen for stortings- og lokalvalg til 16 år. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil gi velgerne utvidet adgang til å påvirke personvalg både ved stortingsvalg og lokalvalg, ved å tillate både strykning og kumulering ved begge valg. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil endre valgkretsene ved stortingsvalg slik at de samsvarer med nye regioner. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunestyret adgang til å vedta mistillit mot ordfører, og velgerne mulighet til å stryke kandidater ved lokalvalg. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil at et eventuelt norsk EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det regionale folkevalgte nivået ved å flytte makt fra statlig nivå. SV vil ha sterkere fylker, som skal ta over ansvaret for sykehus og få flere oppgaver og større ansvar på områder som samferdsel, distrikts- og regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøvern og arealforvaltning, landbruk og kultur. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at makt og posisjoner ikke går i arv og derfor erstatte monarkiet med republikk. Partiprogram GRUNNLOVEN KONGEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke velgernes innflytelse i Stortingsvalg. Derfor vil SV gjøre det lettere å stemme fram kandidater på listene. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette ned stemmerettsalderen til 16 år. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide bruken av folkeavstemninger i viktige spørsmål for Norge. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at eventuell sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner skal være frivillig og basert på lokale prosesser og folkeavstemminger. Sammenslåinger vedtatt i stortingsperioden 2013-2017 skal oppheves dersom kommuner og/eller fylker sjøl ønsker det. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil motvirke EØS-avtalens svekkelse av det lokale folkestyret så langt som tilknytningsformen åpner for, og på sikt si opp avtalen og inngå samarbeidsavtaler med EU som ivaretar lokale og nasjonale behov for selvstyre. Partiprogram EU/EØS STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke velgernes mulighet til å påvirke personvalget ved valg til Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene, men ikke gjeninnføre mulighet til å stryke kandidater. Partiprogram EU/EØS FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere, heller enn antall innbyggere. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil nedsette et offentlig utvalg for å utrede konsekvensene av endrede valgkretser til stortingsvalget. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Det norske folket skal selv påvirke avgjørelsen om Norge skal være medlem i EØS, og Senterpartiet har et framtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap. Partiprogram EU/EØS STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å øke valgdeltakelsen ved nasjonale og lokale valg. Partiprogram VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi velgerne større påvirkning over hvem som velges inn på Stortinget ved at de kan kumulere stortingskandidater når de stemmer. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil i større grad benytte folkeavstemninger og innbyggerhøring for at hver borger skal kunne delta i viktige beslutninger. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at folkevalgte organer reflekterer mangfoldet i befolkningen best mulig. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre folk med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i samfunnsliv og demokratiske arenaer. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil senke stemmerettsalderen til 16 år. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for rett til å stemme ved stortingsvalg etter fem års permanent oppholdstillatelse. Partiprogram INNVANDRERE VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre reelle partialternativer ved valg. Partiprogram VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil avholde flere folkeavstemninger. Partiprogram VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil sette ned sperregrensa til 2 prosent ved stortingsvalg. Partiprogram VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre god dekning i riksdekkende radio og TV for alle landsomfattende partier som stiller lister i valg. Forby politisk reklame på TV og radio. Partiprogram MASSEMEDIER VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at første delingstall i valgordninga skal være 1. Partiprogram VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil beholde arealfaktoren og fylkesvise valgkretser for å beholde geografisk fordeling av stortingsrepresentanter. Partiprogram VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil utvide antallet utjevningsmandater. Partiprogram VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil at personer som stiller til valg må være bosatt i fylket/kommunen de stiller til valg i. Partiprogram VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil gi 16-åringer stemmerett ved kommunevalg. Partiprogram VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp valglovutvalgets innstilling, herunder vurdere å endre valgkretsene ved stortingsvalg slik at de samsvarer med de nye regionene. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi velgerne større innflytelse ved valg. Regjeringserklæring VALG

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Til behandling
14. jun 2020 Midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag) Behandlet
14. jun 2020 Endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om ny § 85 a (om folkeavstemning) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsframlegg om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 57 (valgordningen) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder) Behandlet
14. jan 2019 Representantforslag om endring av inndelingslova § 17 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
28. mai 2018 Endringar i vallova (valdistrikt ved stortingsval, rett til å stille liste ved val mv.) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
6. nov 2017 Riksvalgstyrets avgjørelse av klager ved stortingsvalget 2017 Behandlet
5. okt 2017 Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter Behandlet
20. jun 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité Behandlet
22. mai 2017 Endringer i valgloven (tidspunkt for vedtak om todagersvalg) Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om å tillate stryking av listekandidater ved fylkesting- og kommunestyrevalg Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. jun 2016 Endringar i valgloven (personval ved stortingsval, frist for godkjenning av førehandsstemmer mv.) Behandlet
6. jun 2016 Representantforslag om endring i valgloven. Beslutningen om valg skal holdes over én eller to dager skal kunne treffes av bystyre/kommunestyre som alminnelig flertallsvedtak Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerett) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 4 B: Grunnlovsforslag 3 på bokmål og nynorsk Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endring av § 57 i Grunnlova (berre norske borgarar skal reknast med ved mandatfordelinga) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endringer av Grunnloven § 57 (Valgordningen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
18. jun 2015 Representantforslag om folkeavstemning om mottak av syriske flyktninger og en økning av hjelpen i nærområdene med én mrd. kroner Behandlet
8. jun 2015 Endringar i valgloven (om ansvar for valkort mv.) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. okt 2013 Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter Behandlet
19. jun 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité Behandlet
29. apr 2013 Endringer i valgloven og kommuneloven Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. jun 2012 Representantforslag om å innføre kumulering ved stortingsvalg Behandlet
4. jun 2012 Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet om fordeling av mandater på valgdistrikter ved stortingsvalget i 2013 og 2017, datert 7. mai 2012 Behandlet
25. mar 2012 Grunnlovsforslag om oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. apr 2011 Endringer i valgloven og kommuneloven Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om valgordningen Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om å gjeninnføre adgangen til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om å stanse forsøk med å avgi elektronisk stemme utenfor valglokale Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om økt bruk av bindende folkeavstemninger i Norge Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag vedrørende statsråders bruk av embetsverk på politiske arrangementer i og utenfor valgkamp Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Riksvalgstyrets avgjørelse av klage ved stortingsvalget 2009 Behandlet
6. okt 2009 Innstilling fra fullmaktskomiteen om fullmaktene Behandlet