Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at bilaterale investeringsavtaler med land i sør må fremme utvikling. Landene må gis rett til reguleringer og til å stille krav om teknologioverføring og lokal vareproduksjon. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at utdanning og likestilling skal prioriteres i bistanden. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at norsk bistand ikke skal kanaliseres gjennom organisasjoner og programmer som stiller krav til privatisering og en liberalistisk økonomisk politikk. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at norsk bistand skal være minst 1 prosent av BNP. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere arbeid mot korrupsjon, samt kontroll og administrasjon av bistanden. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at utviklingsprosesser- og programmer hvor Norge deltar, skal være åpne og transparente. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at alle barn blir vaksinerte og får et grunnleggende helsetilbud. Partiprogram BARN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil være en pådriver i arbeidet med gjeldslette og bidra til en økt innsats i FN og multilaterale fora, slik at illegitim gjeld slettes. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til en gjennomgang av reglene for ODA-godkjenning av bistand. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at utviklingsland kan utvikle fiskeriforvaltning og -kontroll som et ledd i global innsats mot overfiske. Partiprogram FISKERIER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at Norge gjennom utviklings og bistandspolitikken bidrar til å gi våre samarbeidsland handelskompetanse, bl.a. ved Aid-for-Trade. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi mer oppmerksomhet til jobbskaping, bærekraftig næringsliv og handel i bistandsarbeidet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre fattige land handlingsrom for å velge utviklingsstrategier som tar hensyn til egne behov. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom Aid-for-Trade-programmet bygge opp infrastruktur og produksjon i utvalgte land som vi har gitt tollfrihet, med tanke på import til Norge fra de samme landene. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen gjennom multilaterale organisasjoner til blant annet egne programmer rettet mot kvinner og handel. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter i land hvor kvinner systematisk blir diskriminert. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen for tiltak mot avskoging i utviklingsland til om lag tre milliarder kroner årlig. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil åpne for noe større midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland innenfor rammen av bistandsprosjekter i enkelte land. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre bidra til vekst og økte investeringer i utviklingslandene. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre støtte arbeidet for et nytt handelsregime gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO ) og gi flere fattige land tollfri adgang til det norske markedet på samme vilkår som MUL -landene (Minst Utviklede Land). Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre videreføre et høyt norsk bistandsnivå, men konsentrere bistanden både tematisk og geografisk. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre skjerpe kravene til demokratiutvikling og korrupsjonsbekjempelse i mottakerlandene. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre at støtten til det sivile samfunn i større grad skal inngå i bistandsarbeidet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre videreføre helse- og vaksinasjonsprogrammene. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre prioritere kvinners rettigheter og fattige menneskers bruks- og eiendomsrettigheter. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre støtte mikrofinansiering som kan bidra til å gi enkeltmennesker i fattige land muligheten til å utvikle sin egen bedrift og arbeidsplass. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ekstern evaluering av hele bredden av norsk politikks innvirkning på utviklingsland. Dette skal skje i form av en regelmessig rapportering til Stortinget og vil inkludere bl.a. pensjonsfond utland, handel og investeringer. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TRYGDER UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til 1,4 prosent av BNI innen 2013, og til 2 prosent på lengre sikt. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere Norges offentlige bistand til de fattigste landene i Afrika Sør for Sahara, redusere antall samarbeidsland, og konsentrere bistanden om færre land og færre områder. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre de frivillige bistands- og hjelpeorganisasjonene en fortsatt viktig rolle i norsk bistand. Partiprogram KULTUR UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stoppe utvanningen av norsk bistand ved at blant annet klimakvoter og klimatiltak ikke skal regnes som en del av bistandsbudsjettet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at all bistand skal være ubundet i forhold til norske næringsinteresser. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode kontrollfunksjoner for all bistand. Partiprogram RIKSREVISJONEN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at hovedområdene for norsk bistand er helse, utdanning og næringsutvikling og godt styresett. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge i sterkere grad skal prioritere forebyggende tiltak i kampen mot HIV/AIDS. Partiprogram HELSEVESEN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke utviklingslandenes adgang på verdensmarkedet og åpne for mer handel med alle utviklingsland, ikke bare de fattigste. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til kapasitetsbygging i fattige land for å muliggjøre handel. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til næringsutvikling i Sør, og til sterkere samarbeid mellom næringsliv i Nord og Sør. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale regler som styrker kapitalsvake utviklingslands evne til å ivareta sine interesser i forhandlinger om investeringsavtaler. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en ordning med skattefradrag for gaver fra norske bedrifter og enkeltpersoner til statlige bistandsprosjekter. Partiprogram SKATTEFRADRAG UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal arbeide for at utviklingslandenes innflytelse i Verdensbanken og IMF (Det internasjonale pengefondet) må økes. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av norsk utlånspraksis og ettergi all illegitim gjeld. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal arbeide for etableringen av en effektiv og rettferdig tvisteløsning i internasjonale lån- og tilbakebetalingspørsmål for blant annet å sikre at land i fremtiden ikke tvinges til å betale illegitime lån. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at betingelsene for gjeldsettergivelse i hovedsak skal handle om at frigjorte ressurser skal komme de fattigste til gode og brukes til å nå tusenårsmålene. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal arbeide for at gjeld ettergis også til lavinntektsland som viser seg å ikke kunne innfri tusenårsmålene uten gjeldsslette. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at prinsippet om åpenhet må bli gjort gjeldende for internasjonale låneavtaler. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil [at Norges skal] være villig til å påta oss å finansiere utslippsreduserende tiltak i utviklingsland, som tiltak i industri- og energiproduksjon og bevaring av regnskog, i tillegg til omfattende tilpasningstiltak for fattige og sårbare land. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det legges en klimaavgift på alle flyreiser, og at pengene fra denne går til klimatiltak i fattige land. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et permanent organ for å koordinere og samordne norsk innsats i internasjonale operasjoner. Dette omfatter både militær innsats, utviklingsbistand og humanitære bidrag. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil støtte land som ønsker å styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke FNs apparat for å lede og koordinere internasjonale styrker, nødhjelp og utviklingsbistand. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil ta initiativ til å opprette et globalt konkurransetilsyn for å sikre at markeder ikke preges av store globale monopoler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for mikrokredittordninger. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at en større del av Statens pensjonsfond investeres i utviklingslands markeder når dette ikke svekker avkastningen for fondet som helhet. Partiprogram FINANSER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge oppretter et såkornfond for innvandrere fra fattige land som ønsker å starte næringsvirksomhet i hjemlandet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at Clean Development Mechanism og Joint Implementation («klimakvoter») ikke bare skal vurderes etter pris, men også etter hvor tiltakene kan ha størst utviklingseffekt. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge innfører et program som sikrer minst utviklede land (MUL-land), lavinntektsland og afrikanske mellominntektsland full adgang til norske markeder. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere handelsvridende subsidier. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at norsk bistand skal ligge på minst 1 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI). Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at det skal være større åpenhet i forbindelse med tildeling av budsjettstøtte og annen bistand. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke det sivile samfunn i utviklingsland. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at arbeidet med uavhengig monitorering og evaluering av bistandens effekt styrkes, blant annet gjennom å gi Riksrevisjonen et hovedansvar for evalueringen. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal oppgradere eksisterende stipendprogrammer for studenter fra fattige land, og gi flere muligheten til å ta høyere utdannelse i Norge. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil prioritere områdene der de norske bidragene regnes å ha størst effekt. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil videreføre arbeidet for bedre styresett i utviklingsland, herunder gjennom styrking av det sivile samfunn (både uformelle og formelle strukturer). Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil intensivere anti-korrupsjonsarbeidet i utviklingsland gjennom oppbygging og styrking av nasjonale riksrevisjoner og gjennom styrking av the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere stat til stat-bistanden til land som ikke viser vilje til demokratisering, respekt for grunnleggende menneskerettigheter og korrupsjonsbekjempelse. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at staten og kommunane gjer rettferdige innkjøp som solidaritetshandling, og for å spreie kunnskap om prosessar som hindrar velstandsutvikling i utviklingsland. Partiprogram HANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for at ein ny internasjonal avtale skal byggje på teknologioverføring til utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for nye mekanismar retta mot dei fattigaste landa, med sikte på å skape økonomisk vekst med låge klimagassutslepp. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at store rein-energiprosjekt i utviklingsland der norske bistandsmidlar medverkar, må leggje til rette for at teknologi og anlegg på sikt blir tilbakeført til vertslandet (heimfall). Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at energibehovet for dei fattigaste må dekkjast gjennom prioritering av klimanøytrale, desentraliserte og lokale løysingar. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at økonomiske tilskot til regnskogbevaring må vere basert på nasjonale planar med lokal forankring. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal halde fram med å gje Sentral- og Aust-Europa fagleg hjelp for å fjerne og destruere sivile og militære atominstallasjonar som kan vere ein alvorlege miljøfare. Partiprogram ATOMVÅPEN MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje stønad til samarbeid mellom frivillige organisasjonar i Noreg og utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal forsvare retten til å styrkje marknadstilgangen for utviklingslanda til Noreg på kostnad av annan, og subsidiert, import frå den rike delen av verda. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide internasjonalt for at alle former for eksportstønad og dumping av matvarer skal stanse. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg støttar naudsynte sikringsmekanismar for nasjonal mattryggleik og utvikling i landbruksproduksjonen til utviklingslanda. Partiprogram JORDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot ein investeringsavtale gjennom WTO, eller bilaterale investeringsavtalar med utviklingsland. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal trekkje alle krav retta mot utviklingsland i GATS-forhandlingane i WTO. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje betre til rette for at varer som både rike og fattige land produserer, blir importerte frå dei fattigaste landa (MUL). Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide aktivt for å gjere mogeleg teknologideling med utviklingsland, slik at dei kan få del i teknologiutviklinga. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil på sikt auke bistanden til 1,5 prosent av BNI. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vidareføre ei line der Noreg i aukande grad legg vekt på å hjelpe med å byggje rammeverk basert på institusjonar og lovgjeving, og som styrkjer eigenkontrollen i utviklingslanda med naturressursar, næringspolitikk, sysselsetjingspolitikk og velferdspolitikk. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til å styrkje rettssystemet i utviklingslanda. Partiprogram RETTSVESEN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til å halde fokus på dei områda der det kan bli konflikt mellom eigeninteressene til Noreg og utviklingshjelpa. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle ein ”ver varsam"-plakat for bistanden slik at uheldig samanblanding blir unngått og at handelspolitikken i Noreg, WTO og i bilaterale avtalar ikkje tek frå utviklingslanda politisk handlingsrom til å føre ein politikk for utvikling. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil hjelpe til å styrkje lokalsamfunn, kvinneorganisasjonar, fagrørsle, landbruksorganisasjonar, miljøorganisasjonar og parlamentarikarar, slik at dei kan halde regjeringane og næringslivet sitt ansvarleg for interessene til folket. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til å styrkje regionalt samarbeid, produksjon og handel i utviklingsland. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte opp om tiltak som styrkjer sør-sør-handel gjennom deira eigne preferansesystem. Partiprogram HANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte opp om velferdsutvikling gjennom støtte til skule, helse, infrastruktur og kollektive transportsystem under demokratisk kontroll. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at støtte som ikkje øver press på norsk økonomi ved å bruke arbeidskraft i Noreg, skal definerast utanfor handlingsregelen. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil jobbe for å oppnå FN sitt tusenårsmål for fattigdomsnedkjemping. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for ei auka satsing på landbruksbistanden, stønad til FAO og stønad til genbankar og planteforedling. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil jobbe for ein bistand som sikrar produksjon og styrking av rettane til familiebruket i utviklingsland, med særleg vekt på å hindre diskriminering av kvinner som bønder og matprodusentar. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje prosjekt som kan hjelpe utviklingsland inn på norske marknader på kostnad av den auka importen frå blant anna EU. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte folkelege rørsler som arbeider for jordlause, for kvinner og familiejordbruk – som ein viktig føresetnad for eit berekraftig jordbruk. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte lokale program for bioenergiproduksjon med tanke på å dekkje lokale, nasjonale og regionale behov. Partiprogram ENERGI LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil hjelpe med å utvikle regelverk som varetek rettane til bonden til å vidareforedle eigen produksjon og dele tradisjonell kunnskap om genetiske ressursar. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil hjelpe til med å utvikle ressursvennleg, robust og berekraftig landbruksproduksjon som medverkar til å styrkje både matvaretryggleik og energibehov, med vekt på minst mogeleg transport. Partiprogram ENERGI LANDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil modernisere styringa av Verdsbanken og Pengefondet ved å gje utviklingslanda medansvar og representasjon i styrande organ. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at medverknad frå Noreg til internasjonale klimatiltak (førebygging og tilpassing) kjem i tillegg til utviklingshjelpa, fordi det er medverknad til fellesgoda våre. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil dekkje utgifter til flyktningar i Noreg utanfor bistandsbudsjettet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at u-land med gjeldsproblem skal kunne søkje FN om ein uavhengig gjennomgang av gjelda og om gjeldslette. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil slette resten av gjelda frå u-landa til Noreg og arbeide for ein gjennomgang av norsk utlånspraksis, medrekna Garantiinsituttet for eksportkreditt (GIEK) og Statens Pensjonsfond – Utland gjennom norske statsobligasjonar. Noreg skal ikkje knyte krav om strukturreformer til gjeldsslette og vil arbeide for at andre kreditorar også avstår frå slike krav. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at bistand, lån eller gjeldsslette ikkje skal stille krav om liberalisering eller privatisering. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg tek initiativ overfor likesinna land til å utarbeide retningsliner for ansvarleg utlån og fremje prinsippet om kreditoransvar også i dei internasjonale finansinstitusjonane, med mål om eit bindande regelverk for ansvarleg långjeving. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil krevje at norske bistandsmidlar til dei palestinske områda kjem den palestinske befolkninga til gode på best mogeleg måte. Det betyr at NGO-ar framleis må få ein monaleg del av bistanden, sjølv om statsbygging er målsetjinga på sikt. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil jobbe for at det blir gjeve bistand til sjølvstyrestyresmaktene i Palestina og for at Israel skal betale tilbake heilt midlar til Palestina. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at bevaring av naturmangfold, spesielt i utsatte regnskogsområder, gjøres til en prioritert oppgave i norsk utviklingspolitikk. Partiprogram NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal arbeide aktivt for å styrke de faglige, sosiale og demokratiske rettighetene i så vel fattige som rike land, og gi politisk og økonomisk støtte til fagbevegelser, demokratibevegelser og sosiale bevegelser. Sterke, uavhengige folkelige organisasjoner i sivilsamfunnet er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Partiprogram UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at Norge øker støtten til uavhengige valgobservatører. Partiprogram UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SVs langsiktige mål er at IMF og Verdensbanken erstattes av demokratiske organisasjoner under FN-kontroll. SV vil foreslå omfattende reform av disse institusjonene. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for en dreining av støtten fra Verdensbanken til FN-organisasjonene. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener at dersom det kommer en forespørsel fra utviklingsbankene ALBA Bank og Banco Sur om innskudd, bør Norge vurdere å imøtekomme disse på bekostning av innskudd i IMF og Verdensbanken. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Norge må fortsette å jobbe for at all illegitim gjeld slettes både i Norge og internasjonalt, og at det opprettes en internasjonal gjeldsdomstol fortrinnsvis i FN-regi som vurderer gjeld basert på kriterier om legitimitet og bærekraftighet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Norge bør også foreta en gjennomgang av norsk utlånspraksis, herunder Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) og norske statsobligasjoner. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Norge bør ta initiativ overfor likesinnede land til å utarbeide retningslinjer for ansvarlig utlån og fremme prinsippet om kreditoransvar også i de internasjonale finansinstitusjonene, med mål om et bindende regelverk for ansvarlig långivning internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Norge må fortsette opptrappingen av bistanden. Norske bevilgninger til utviklingssamarbeid bør trappes opp videre fra 1 prosent av bruttonasjonalinntekten. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Bistanden må være klart fattigdoms– og kvinnerettet, og kvaliteten må vurderes kritisk for å sikre varige resultater i samsvar med intensjonene. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at utdanningsretta bistand skal prioriteres høyt. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Norge må støtte og ta initiativ til globale vaksinasjonsprogrammer, samtidig som det arbeides for at disse i større grad enn i dag passes inn i utviklingen av de enkelte lands helsevesen. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at en langt større del av medisinsk forskning skal brukes på de sykdommene som rammer mennesker i fattige land, som malaria og AIDS. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV støtter kravet om at alle former for eksportsubsidier til landbruket fjernes raskest mulig. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV støtter kravet fra de fleste land i den tredje verden om at WTO ikke må utvides med nye avtaler om investeringer, konkurranseregler, offentlige innkjøp og tilrettelegging for økt handel. Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil også gå imot at Norge og EFTA bruker bilaterale handelsavtaler til å innføre regler på disse områdene som er avvist i WTO. Kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter må være avgjørende når det forhandles om nye avtaler. Partiprogram EU/EØS FN MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil begrense statlig bistand. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil oppmuntre til frivillig bistand gjennom humanitære organisasjoner. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gi hjelp til land som uforskyldt er kommet i nød ved for eksempel naturkatastrofer. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil unngå at norsk bistand bidrar til korrupsjon. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil kanalisere u-hjelp til landene som arbeider aktivt for å åpne for frihandel og som er villige til å balansere sine offentlige budsjetter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener miljørelatert bistand bør utgjøre 15 prosent av norsk bistand. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at bevilgningene til utviklingssamarbeid skal holdes over 1 prosent av BNI. Samtidig skal vi fokusere på bistandens kvalitet. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at utviklingsland får større politisk handlingsrom i utforming av nasjonale utviklingsstrategier, og styrke fattige lands kapasitet og mulighet til å fremme sine interesser i IMF, Verdensbanken og WTO. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at volum av norsk bistand til Verdensbanken skal gjøres avhengig av bankens resultat i reform- og demokratiseringsprosesser. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Utviklingsprogrammer og nødhjelpstiltak i regi av FN-organer skal prioriteres. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Norsk multilateral bistand skal ikke gå til programmer som pålegger mottakerne liberalisering eller privatisering av offentlig virksomhet. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil prioritere kvinners rett til helse, utdanning og politisk deltakelse, og kamp mot overgrep mot kvinner. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide internasjonalt for å sikre kvinners reproduktive helse, for å avkriminalisere abort og styrke det internasjonale arbeidet mot trafficking. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ta et spesielt ansvar for tusenårsmålene 4 og 5 om barnedødelighet og Mødrehelse. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for internasjonale gjeldsslettemekanismer for behandling av illegitim gjeld, et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning og gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Kostnadene for bilateral gjeldslette skal ikke belastes bistandsbudsjettet, og det skal ikke stilles betingelser om privatisering. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ikke stille krav til MUL-land om liberalisering av tjenestesektoren i GATS-forhandlingene, og at offentlige tjenester ikke må liberaliseres. Det skal ikke stilles krav overfor øvrige u-land som berører viktige offentlige tjenester innen utdanning, strøm- og vannforsyning. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke landbruksbistanden for å styrke global matsikkerhet. Regjeringserklæring LANDBRUKSPRODUKTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil intensivere arbeidet med å få på plass gode returavtaler, føre en samlet og enhetlig returpolitikk og bruke bistands- og utviklingspolitikk til å understøtte arbeidet med å få til retur og reintegrering av personer uten lovlig opphold i Norge. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil etablere omsorgs- og utdanningstilbud for enslige mindreårige asylsøkere i deres opprinnelsesland. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fremme tilgang på utdanning og helsetjenester for alle som et viktig mål og virkemiddel i fordelingspolitikken. [internasjonalt]. Partiprogram UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge tar ansvar for å bidra til utvikling gjennom å bruke mer enn en prosent av brutto nasjonalinntekt til dette. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge gjennom utviklingspolitikken bidrar til forebygging av sykdommer, som HIV og malaria. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner og -aktører, som et ledd i arbeidet med å fremme demokrati og menneskerettigheter, bidra til fordeling og økt velferd og bekjempe korrupsjon. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utdanning og helse skal prioriteres høyt i utviklingspolitikken, og at målsetningen må være oppbygging av lokale offentlig tilgjengelige tilbud. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norsk utviklingspolitikk bidrar til omfordeling og ivaretar interessene til marginaliserte grupper gjennom å styrke sivilsamfunn, respektere individuelle og kollektive rettigheter og drive institusjonsbygging i fattige land. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge skal satse på katastrofeforebygging, risikoreduksjon og klimatilpasning og kunnskapsoverføring om dette mellom land i sør for å forhindre tap av menneskeliv, sikre robuste samfunn og realisere rettigheter. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norsk bistand er i verdenstoppen når det gjelder kvalitet, effekt og unngåelse av mislighold og korrupsjon. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at man ikke belaster utviklingsbudsjettet med midler til flyktningers opphold i Norge og at disse utgiftene føres på andre poster i statsbudsjettet. Partiprogram INNVANDRERE STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utviklingspolitikken brukes til å støtte opp under Norges fredsbyggingsinnsats. Partiprogram FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil alt norsk engasjement i lavinntektsland, enten det er snakk om statlige investeringer, tollvern, næringssamarbeid, klimasamarbeid eller bistandsoverføringer, skal bidra til fattigdomsreduksjon. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil føre en samstemt utviklingspolitikk, der alle Norges aktiviteter bidrar til å nå de utviklingspolitiske målene. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil sette av minimum 1 % av BNI til utviklingssamarbeid. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal gjeldsslettemekanisme for behandling av illegitim gjeld, og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig lånegivning. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for internasjonale reguleringer for å hindre hemmelighold i skatteparadiser og fremme en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge bør fortsette å støtte kapasitetsbygging av Skattemyndigheter i utviklingsland. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil ha fri import av varer fra alle lavinntektsland og lavere mellominntektsland. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere tiltak som øker kvinners deltakelse i økonomisk virksomhet. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil gi budsjettstøtte med betingelser knyttet til åpenhet og i mindre grad med betingelser knyttet til hvilken politikk landet skal føre. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bistanden til bærekraftig og konkurransedyktig landbruksproduksjon samt klimatilpasning av landbruk i utviklingsland. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke det sivile samfunn i utviklingsland, også gjennom å øke andelen øremerkede midler. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke menneskerettighetene og kvinners rettigheter i våre samarbeidsland, også innen områder som oppfattes som kontroversielle. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil ta initiativ til en skandinavisk, uavhengig evaluering av bistanden. Partiprogram NORDISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et kunnskapssenter for bistand som skal være uavhengig av Utenriksdepartementet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil bidra til å intensivere anti-korrupsjonsarbeidet i utviklingsland gjennom oppbygging og styrking av nasjonale riksrevisjoner og gjennom styrking av The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil bidra til økt implementering av FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, og om kvinners deltakelse i freds- og forsoningsarbeid. Partiprogram FN LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at grunnlaget for humanitært hjelpearbeid, den internasjonale humanitærretten og humanitære prinsipper respekteres. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil møte klimarelaterte kriser med nødvendig nødhjelp, men også med arbeid for tilpasning og forebygging. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil videreføre et høyt norsk bistandsnivå, men konsentrere bistanden både tematisk og geografisk slik at vi har evne til å forvalte den godt, vurdere effekten grundig og innføre endringer ved behov. Bistanden skal være tidsbegrenset der det er mulig. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil vri utviklingspolitikken bort fra tradisjonell bistand, i retning større grad av samstemthet, gjennom å benytte handelspolitikk, landbrukspolitkk, kompetanseoverføring, hjelp til å forvalte naturressurer og direkte investeringer som utviklingspolitiske virkemidler. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil skjerpe kravene til demokratiutvikling og korrupsjonsbekjempelse i mottakerlandene, særlig der stat til statsstøtte er aktuelt. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte finansieringsordninger som kan bidra til å gi enkeltmennesker muligheter til å utvikle sin egen bedrift og arbeidsplass, og prioritere støtte til utdanning, helse og kvinners og barns rettigheter. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil evaluere og reformere dagens finansieringsordninger for informasjonsstøtte til organisasjoner i Norge, og utrede gjeninnføring av et egenfinansieringskrav til norske bistands- og utviklingsorganisasjoner som mottar offentlig støtte. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre åpenhet i bistanden, og mulighet for offentligheten til å følge bistandsmidlene. Det må være full åpenhet om effektiviteten og måloppnåelsen hos internasjonale samarbeidspartnere og i multilaterale organisasjoner der Norge bidrar, og norsk støtte må rettes inn mot organisasjoner som leverer gode resultater. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil prioritere utdanning, særlig for jenter, i utviklingsarbeidet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke Nordfund og annen utvikling basert på private løsninger. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at menneskerettigheter, demokrati, rettsstat og ytringsfrihet får prege norsk utviklingspolitikk. Mottakerlandets vilje til å styre med grunnlag i disse prinsippene vil veie tungt ved vurderinger av innsats og økonomisk støtte fra Norge. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil stille krav om fremgang i arbeidet for åpenhet, presse-, ytrings-, og organisasjonsfrihet i alle land som mottar økonomisk støtte fra Norge. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil øke investeringer i utviklingsland hvor det foregår en positiv utvikling i demokratiseringsprosessen. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Bistanden som en statlig tvungen ordning må reduseres. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør vurderes å fryse gjeld for en tidsavgrenset periode til enkeltland som rammes av store naturkatastrofer som flom tørke etc. slik at landet kan bruke ressurser for å berge liv og helse for sine innbyggere. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil begrense statlig bistand. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner som blant annet rammer u-land. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil oppmuntre til frivillig bistand gjennom humanitære organisasjoner. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi hjelp til land som uforskyldt er kommet i nød ved for eksempel naturkatastrofer, eksempelvis ved å fryse låneforpliktelser overfor Norge. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil unngå at norsk bistand bidrar til korrupsjon. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil kanalisere u-hjelp til landene som arbeider aktivt for å åpne for frihandel og som er villige til å balansere sine offentlige budsjetter. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Norge bør fremforhandle returavtaler med en lang rekke land, og dette kan kobles til den generelle bistandspolitikken. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at utslipp av klimagasser fra avskogning og skogforringelse i utviklingsland, samt internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig globalt klimaregime. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN NATURSKADER SJØFART UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle klima- og skoginitiativet og vurdere å øke den norske innsatsen om den positive utviklingen fortsetter. Partiprogram MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på utvikling av fornybar energi i utviklingsland. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURSKADER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på likestilling i vår utenriks- og utviklingspolitikk. Vi vil arbeide for at kvinner får større makt og innflytelse i samfunnet og i spørsmål knyttet til eget liv og egen helse. Partiprogram LIKESTILLING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne de resterende norske eksportsubsidiene og arbeide for et forbud mot eksportsubsidier i WTO. arbeiderpartiet ønsker at Norge aktivt støtter programmer som for eksempel Aid for Trade som setter utviklingsland i stand til å delta i verdenshandelen. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal stille krav til at kriseprogrammer så langt som mulig beskytter de svakest stilte i landene som hjelpes, at de ikke svekker muligheten til å ivareta offentlig velferd og ikke bygger på prinsipper om privatisering av viktige fellesgoder. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at norsk bistand skal være minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at mottakeransvar skal være framtredende i vår utviklingspolitikk. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at vår utviklingspolitikk tydelig og konsekvent skal fremme demokrati, menneskerettigheter, rettferdig fordeling og jobbskaping. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke utviklingen av og rollen til det sivile samfunnet, fagbevegelsen og frie medier som pilarer for demokratiutvikling. [utviklingspolitikk]. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal ha et spesielt fokus på å fremme retten til organisering og på organiserte gruppers mulighet til å praktisere denne retten. [utviklingspolitikk]. Partiprogram UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det bilaterale samarbeidet med land i sør fremmer utvikling, teknologioverføring og lokal vareproduksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at vi måler resultater av bistanden både på fattigdomsreduksjon og på redusert ulikhet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nasjonale myndigheter ikke tvinges til å privatisere eller avgiftsbelegge offentlige velferdsgoder [utviklingspolitikk]. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsatt være en pådriver for gjeldssanering og nye finansieringsformer for utvikling, som for eksempel skatt på finanstransaksjoner. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at utdanning og likestilling skal prioriteres i bistanden. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at alle barn blir vaksinerte og får et grunnleggende helsetilbud [utviklingspolitikk]. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at norsk politikk er samstemt, noe som vil si at Norge påser at norsk politikk på ulike områder er gjensidig forsterkende, og samlet virker positivt inn på utviklingslandenes muligheter. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha en fortsatt sterk satsing på katastrofeforebygging og klimatilpassing [utviklingspolitikk]. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil aktivt fremme funksjonshemmedes rettigheter, bekjempe diskriminering og arbeide for å gi funksjonshemmedes barn tilgang til utdanning. [utviklingspolitikk]. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for omfattende og robuste internasjonale mekanismer for finansiering av klimatiltak i fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at Norge skal ha et fortsatt høyt nivå på utviklings- og nødhjelp. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Landbruk er en av sektorene som i årene framover bør prioriteres høyere på utviklingsbudsjettet, ettersom ingen andre næringer kan måle seg med landbruket når det gjelder å skape sysselsetting og økonomiske ringvirkninger for de aller fattigste i verden. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Norsk utviklingshjelp bør fokusere tematisk på områder der Norge kan bidra med særskilt kompetanse, deriblant landbruk, forvaltning av petroleumsressurser, marine ressurser og likestilling. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil medvirke til at andelen av landbruksimporten som kommer fra de minst utviklede land øker, forutsatt at det styrker landenes mulighet til å mette egen befolkning. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å føre en politikk som bidrar til utjevning både mellom og i land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil motarbeide korrupsjon, diktatur og vanstyre gjennom målrettet, faglig bistand og styrking av sivilsamfunnet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å styrke landbruksbistanden som et klimatiltak. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for at importerte varer som både rike og fattige land produserer blir importert fra de fattigste landene (MUL-landene). Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha som mål å øke satsingen på landbruksbistand til minimum 10 prosent av bistandsbudsjettet, og at bistanden skal dra veksler på den norske måten å organisere landbruket på. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge skal bruke bistand aktivt for å bidra til at det blir produsert nok mat i verden og samtidig redusere klimautslippene gjennom økt satsning på småskalaproduksjon i landbruket. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere åpning av verdenshandelen i WTO, samtidig som hensyn til norsk landbruk og utviklingslandene ivaretas. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti Nye finansieringsordninger kan både fremme økonomisk stabilitet og bidra til å finansiere bekjempelsen av fattigdom og klimaendringer. KrF mener Norge må lede an arbeidet internasjonalt for å få på plass slike globale finansieringsordninger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere Norges utslipp av klimagasser med 80 prosent innen 2050, og samtidig påta oss å finansiere utslippsreduserende tiltak i utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre finansieringen av bevaring av regnskog og andre tiltak i utviklingsland for å hindre globale klimaendringer. Tiltakene må underlegges samme kriterier som bistandsmidler, men skal ikke regnes som del av målet om å gi 1 prosent av BNI i bistand. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte etableringen av et rammeverk under FNs klimapanel som gjør det mulig for utviklingslandene å ta i bruk ny klimavennlig teknologi. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil investere i forskning, utvikling og kommersialisering av fornybare energiløsninger som er tilpasset konteksten i utviklingslandene. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre og videreutvikle «Energi+»-initiativet og «Ren Energi»-programmet, og sikre at disse balanserer målsettingene om reduserte utslipp og energitilgang for fattige. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil møte klimarelaterte kriser med nødvendig nødhjelp, men også med arbeid for tilpasning og forebygging, hvor det legges særlig vekt på å involvere kvinner. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden rettet mot oppfyllelsen av menneskerettigheter og bekjempelse av fattigdom slik at denne utgjør mer enn 1 % av BNI, uten at finansiering av bekjempelse av klimaendringer og finansiering av flyktningtiltak i Norge regnes med. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre frivillige organisasjoner en fortsatt viktig rolle i forvaltningen av norsk offentlig bistand. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF mener norsk utviklingspolitikk må baseres på mer kunnskap om religionens rolle, og at det må oppmuntres til økt samarbeid med religiøse aktører. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF mener at utdanning igjen må få høyeste prioritet for norsk utviklingspolitikk. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til helsetiltak særlig rettet mot mødre og barn. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil satse mer på forskning på hvordan bistanden kan gjøres mest mulig effektiv. Effekten av bistanden må evalueres ut fra realistiske målsettinger for hvert enkelt bistandsprosjekt. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti Norsk bistand må være rettet mot mottakernes uttalte behov og svakheter avdekket av FNs komiteer for overvåking av menneskerettighetskonvensjonene. Det er særlig grunn til å være forsiktig med områder der Norge har næringsinteresser, som innenfor olje og energi. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti Norge bør begrense antallet land vi samarbeider med direkte, slik at disse landene kan følges opp tettere. Bistanden skal i hovedsak rettes mot de fattigste landene, særlig i Afrika. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at all norsk utviklingspolitikk bidrar til bedre fordeling og til å bekjempe diskriminering. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil med utgangspunkt i FNs kvinnekonvensjon inkludere hensynet til likestilling i all norsk utviklingspolitikk og særlig prioritere innsats for å sikre jenters rett til utdanning. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innarbeide hensynet til funksjonshemmede i norsk bistand. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF mener det må stilles krav om at alle bistandsprosjekter har en gjennomtenkt plan for hvordan funksjonshemmede skal inkluderes. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal bidra til utvikling av demokrati og godt styresett. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om fremgang i arbeidet for åpenhet, presse-, ytrings-, tros- og organisasjonsfrihet i alle land som mottar norsk bistand. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil samle ansvaret for arbeidet for menneskerettigheter internasjonalt hos én Menneskerettighets- og utviklingsminister. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom demokratiutviklingsprosjekter ha et særlig fokus på grupper som ellers er svakt representert i den offentlige debatten. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til oppbygging av sterkere sivilsamfunn og fri presse i svake demokratier. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere bistand til å bygge opp lokale myndigheters utdannings- og helsesystemer. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal gi mer teknisk bistand til utviklingsland for å bygge opp deres evne til å drive inn skatt, bekjempe korrupsjon og bruke skatteinntektene effektivt. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil satse mer på å bygge opp lokal kapasitet til å forebygge og håndtere naturkatastrofer. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at i land der myndighetene har kapasitet og vilje til fattigdomsreduksjon og demokratisk utvikling, må bistand i større grad gis som budsjettstøtte. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle «Skatt for utvikling»-programmet som hjelper samarbeidsland med å bygge opp mer effektive skattesystemer, og «Olje for utvikling»-programmet som gir teknisk hjelp til å utnytte og sikre eierskap til inntektene fra oljeutvinning. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et «Fisk for utvikling»-program som på tilsvarende måte [som «Olje for utvikling»] kan bistå utviklingsland med å sikre bærekraftige inntekter fra fiskeriforvaltningen. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil satse sterkt på utdanning av kvalifiserte helsearbeidere og på å bidra til å videreutvikle de lokale helsesystemene. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette det pågående arbeidet med gjeldsrevisjon av utviklingslands gjeld og jobbe for bedre ordninger for konflikthåndtering knyttet til lånefinansiering og retningslinjer for ansvarlig långivning og låneopptak. Internasjonale finansinstitusjoner må ikke stille unødvendig strenge krav som hindrer utviklingsland i å investere i viktige områder som helse og utdanning. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en avtale i WTO som gir de fattigste landene tilgang til rike lands markeder, samtidig som at disse gis bedre mulighet til å beskytte sine markeder dersom de har behov for det. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi flere lavinntektsland tollfritak. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sette av minst 20 milliarder av Statens pensjonsfond utland til investeringer i fattige land. På sikt bør minst én prosent av fondet settes av til dette (per 2012 utgjør dette cirka 38 milliarder). Dette skal ikke regnes som bistand, men komme i tillegg til det fastsatte bistandsmålet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre forpliktende etiske retningslinjer for alle norske investeringer i aksjer og obligasjoner i utlandet, og underlegge statsobligasjoner retningslinjer for ansvarlig utlån. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til utvikling av bærekraftig og konkurransedyktig landbruksproduksjon samt klimatilpasning av landbruk i utviklingsland. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF er positive til «Energi+»- initiativet som søker å bidra til energitilgang for alle samtidig som CO2-utslipp reduseres. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti I påvente av en ny avtale i WTO bør Norge gå foran gjennom å gi flere fattige land tollfritak og stimulere til at import av landbruksvarer fra EU erstattes med import fra fattige land. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti All dumping av norske landbruksvarer i utlandet må stanses. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til arbeid med å muliggjøre eksport fra fattige til rike land (aid for trade). Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at regjeringen jevnlig rapporterer til Stortinget om konsekvenser av norsk politikk for utviklingslandene og ivaretakelse av menneskerettighetene. Rapportene skal også inneholde uavhengige eksterne vurderinger. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle forslag fra regjeringen til Stortinget med betydelige virkninger for utviklingsland må inneholde en vurdering av disse konsekvensene. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke evaluering og forskning om utviklingsspørsmål for å sikre mer effektiv bruk av bistandsmidlene og bedre kunnskap om virkningene. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at de ulike departementenes arbeid som påvirker utviklingslandene må koordineres ved en egen organisatorisk enhet innen Utenriksdepartementet eller ved Statsministerens kontor. Partiprogram DEPARTEMENTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et regjeringsoppnevnt råd bestående av representanter for blant annet næringslivet, forskning og det sivile samfunn for å sikre en bred debatt rundt samstemt utvikling, slik som foreslått av samstemthetsutvalget. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land, med en målsetting om samlet investeringsramme på minimum 20 milliarder kroner, og på sikt minst 1 prosent av hele pensjonsfondet. Partiprogram FINANSER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et investeringsfond innen Statens pensjonsfond utland med formål å investere i bedrifter og prosjekter innenfor energi- og miljøsektoren, med spesiell vekt på nyskapende og miljøvennlig energiteknologi. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge norsk bistandsarbeid på prinsippet om hjelp til selvhjelp og likeverdighet. Norsk bistand skal ikke bidra til å gjøre land bistandsavhengige. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at norsk nødhjelp og katastroferisikoreduksjon også skal rettes mot forebyggende klimatilpasningstiltak og håndtering av klimarelaterte katastrofer. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette nulltoleranse for korrupsjon som et overordnet mål for alt norsk bistandsarbeid. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at utviklingsland skal ha rett til å utnytte fornybare ressurser og teknologi slik at verdiskapning og bærekraft sikres. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å rette FNs avskogingsprogram REDD og «Energi for alle»-programmet Energy+ inn mot reelle kutt i klimagassutslipp, og for at satsingene skal styres lokalt. Partiprogram FN MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke mer av norske bistandsmidler på tiltak for økt landbruksproduktivitet og bedre vanntilgang, med økologiske metoder og lokal kontroll. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme kvinners aktive deltakelse i alle deler av utviklingslandenes økonomiske, politiske og sosiale liv. Kvinner må sikres mot voldelige overgrep. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme bistand rettet mot folkeopplysning og frie og uavhengige medier, slik at mottakerlandenes innbyggere selv kan holde sine institusjoner ansvarlige. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne Norsk bistand skal i størst mulig grad være mottakerorientert og lokalt forankret. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne For å bidra til en bedre orientering av bistanden bør land berømmes dersom de beskytter sin produksjon i oppbygningsfasen, fører en effektiv skattepolitikk, minimerer militærkostnadene og øker helse- og utdanningsbudsjettene. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til vaksinering mot sykdommer som rammer mange i fattige land og til å gjøre medisiner av høy kvalitet tilgjengelige for disse landene. Under store sykdomsutbrudd må medisiner tilbys gratis. Partiprogram SYKDOMMER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere utdanning, og særlig for jenter, sterkere i utviklingspolitikken. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet mot seksualisert vold i krigs- og konfliktsituasjoner, og særlig følge opp sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for økt frihandel, også mellom utviklingsland og industriland. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre ordninger som gir utviklingsland bedre tilgang til norske markeder. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil rette særlig oppmerksomhet mot utsatte grupper, som kvinner, barn, religiøse minoriteter, funksjonshemmede og seksuelle minoriteter. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonal solidaritet, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker ut av fattigdom, både i Norge og i fattige land. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde et høyt nivå på norsk bistand. Nasjonale myndigheters egeninnsats og politiske eierskap til egen utvikling er en forutsetning for norsk støtte. Solide samfunnsinstitusjoner, økonomisk og politisk åpenhet, vern om privat eiendomsrett, maktspredning og en velfungerende rettsstat er nøklene til økonomisk fremgang. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke andelen av bistanden som gis i samfinansiering med mottakerlandet. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Norsk bistand skal være tidsbegrenset der det er mulig, for å forhindre bistandsavhengighet og svekkelse av nasjonalt ansvar. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Norsk utviklingshjelp skal evalueres uavhengig, grundig og kritisk, og konklusjonene skal få betydning for fremtidig innsats. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede og innføre strengere krav til effektivitet og kontroll med norske bistandsmidler. Som et ledd i dette vil regjeringen gjennomgå eksisterende bistands- og samarbeidsavtaler med sikte på at antall mottakerland reduseres. Tematisk og geografisk konsentrasjon skal bidra til økt effektivitet og større kompetanse i oppfølging og administrasjon som følge av en smalere portefølje. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig grad trekker i samme retning. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil resultatorientere utviklingspolitikken, gjennomføre systematiske evalueringer med budsjettkonsekvenser og legge til rette for full åpenhet om omfanget, gjennomføringen og effektene av norsk utviklingspolitikk. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil praktisere nulltoleranse mot korrupsjon og misligheter. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke handelen med fattige land. Det skal legges til rette for import og handelsfasilitering. Regjeringserklæring UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle innsatsen innen global helse, særlig innen kvinne- og barnehelse. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere tematiske områder som menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse, utvikling av sivilsamfunn og godt styresett, samt humanitær bistand. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil i større grad stille krav til mottakerne av norsk bistand om fremgang innen områdene demokrati, rettsstatsutvikling og menneskerettigheter. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi en årlig utviklingspolitisk redegjørelse i Stortinget for å bidra til en bredere debatt om mål og virkemidler i utviklingspolitikken, dersom Stortinget ønsker dette. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge vekt på næringsutvikling, investeringer og økonomisk vekst i samarbeidsland gjennom et moderne og diversifisert virkemiddelapparat. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere kapasitetsbygging, kompetanseoverføring og teknisk bistand til samarbeidsland for å sette landene i stand til å forvalte egne ressurser. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til gjeldsslette for fattige land gjennom både internasjonale og bilaterale avtaler. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kvaliteten i det norske klima- og skoginitiativet ved å ta initiativ til en bred og uavhengig vurdering av effekten på utslipp og utviklingspolitiske mål. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å gi norsk landbruk forutsigbare rammer og opprettholde norsk matvareproduksjon, samtidig som vi vil åpne for økt handel med utviklingsland. Dette kan gjøres med å redusere import fra rike, vestlige land. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at samarbeid mellom norsk landbruk og landbruket i utviklingsland må stimuleres og videreutvikles. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtteordningene til landbruket skal innrettes slik at de ikke hindrer handel med fattige land. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land, med en målsetting om samlet investeringsramme på minimum 20 milliarder kroner, og på sikt minst én prosent av hele pensjonsfondet. Investeringer gjennom dette programmet skal ikke regnes inn som en del av bistandsprosenten. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et gjeldsregister i regi av det offentlige. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for en samstemthetsreform av norsk politikk, med målsetning om at alle sider ved norsk politikk som kan ha påvirkning på utviklingslandene trekker i samme retning. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at regjeringen jevnlig rapporterer til Stortinget om konsekvenser av norsk politikk for utviklingslandene og ivaretakelse av menneskerettighetene. Rapportene skal også inneholde uavhengige eksterne vurderinger. Partiprogram STATSFORVALTNING STORTINGET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at de ulike departementenes arbeid som påvirker utviklingslandene må koordineres ved en egen organisatorisk enhet ved Statsministerens kontor. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle forslag fra regjeringen til Stortinget med betydelige virkninger for utviklingsland må inneholde en vurdering av disse konsekvensene. Partiprogram STATSFORVALTNING STORTINGET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et regjeringsoppnevnt råd bestående av representanter for blant annet næringslivet, forskning og det sivile samfunn for å sikre en bred debatt rundt samstemt utvikling, slik som foreslått av samstemthetsutvalget. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ha en egen utviklingsminister. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi fattige land tollfordeler for sine varer på det norske markedet. Partiprogram TOLL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte utviklingsland i gjennomføringen av deres egne gjeldsrevisjoner og jobbe for bedre ordninger for konflikthåndtering knyttet til lånefinansiering og retningslinjer for ansvarlig långivning og låneopptak. Partiprogram STATSLÅN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en avtale i WTO som gir de fattigste landene tilgang til rike lands markeder, samtidig som det gis bedre mulighet til å beskytte egne markeder dersom de har behov for det. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til utvikling av bærekraftig og konkurransedyktig landbruksproduksjon samt klimatilpasning av landbruk i utviklingsland. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for økt lokal og regional handel i sør. Partiprogram HANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere arbeidet for å gi jenter tilgang på skolegang, og særlig øke innsatsen for å gi jenter ungdomsskole. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal etableres et investeringsprogram innen SPU, i første omgang på 20 milliarder kroner, som skal investeres i utviklingsland. På sikt bør det være et mål om at minst én prosent av fondet skal være investert i slike land. Partiprogram NORGES BANK UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norfund som utgangspunkt ikke skal investere i ikke-fornybar energi, som kull, olje eller gass. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en likestillingsstrategi for Norfund og deres investeringer. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil slette all illegitim gjeld i norsk utlånsportefølje, og arbeide for at illegitim gjeld slettes internasjonalt. Partiprogram FINANSER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge bør støtte opp om en uavhengig gjeldslettemekanisme. Partiprogram FINANSER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til helsetiltak særlig rettet mot mødre og barn. Partiprogram BARN LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere bistand til å bygge opp lokale myndigheters utdannings- og helsesystemer. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke menneskerettighetsdialoger med land med sårbare eller svake demokratier, og satse på bistand gjennom sivilsamfunn i land med autoritære regimer som ikke viser tegn til bedring, fremfor direkte stat-til-stat-samarbeid. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil inngå bistandssamarbeid der myndighetene viser vilje til å gå i riktig retning når det gjelder styresett, demokrati og menneskerettigheter. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal gi mer teknisk bistand til utviklingsland for å bygge opp deres evne til å drive inn skatt, bekjempe korrupsjon og bruke skatteinntektene effektivt. Partiprogram SKATTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil satse mer på å bygge opp lokal kapasitet til å forebygge og håndtere naturkatastrofer. Partiprogram NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at internasjonale planer og tiltak skal ha et likestillingsperspektiv. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at i land der myndighetene har kapasitet og vilje til fattigdomsreduksjon og demokratisk utvikling, må bistand i større grad gis som budsjettstøtte. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at norske myndigheter i større grad koordinerer sine ulike bidrag og bistand med andre land for å oppnå målrettede resultater. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for kvinners likestilling og rettigheter på verdensbasis, gi økt bistand til kvinner og støtte kvinnelig entreprenørskap i fattige land innen fornybar energi. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at en større andel av bistand brukes på utdanning, spesielt av jenter – for å styrke grunnutdanningen og utdanningstilbud for jenter og kvinner, særlig inn mot ungdomsskolen. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at utdanning og reproduktive rettigheter må være prioriterte områder. Partiprogram SVANGERSKAP UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om fremgang i arbeidet for åpenhet, presse-, ytrings-, tros- og organisasjonsfrihet i alle land som mottar norsk bistand. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom demokratiutviklingsprosjekter ha et særlig fokus på grupper som ellers er svakt representert i den offentlige debatten. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til oppbygging av sterkere sivilsamfunn og fri presse i svake demokratier. Partiprogram MASSEMEDIER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en omfattende reform av bistandsforvaltningen. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre god kvalitet i bistanden og effektiv utnyttelse av ressursene gjennom tilstrekkelige rutiner for kontroll og måling av resultater. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at vurderingen av resultatene av norsk bistand må tilpasses de ulike sektorene og legge større vekt på langsiktige, klare og mer realistiske mål og mindre vekt på detaljer og enkelttiltak. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at rapporteringskravene endres til å i mindre grad detaljstyre men heller etterspørre helhetlige resultater, slik at bistandsaktørene blir gitt større fleksibilitet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at vi skal gi minst 1 % av BNI årlig i offentlig bistand. Partiprogram STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at bistanden skal være på minst 1 % av BNI, eksklusiv midler til flyktningtiltak i Norge og klimatiltak, og arbeide for at den på sikt økes til 1,3 % av BNI eksklusiv midler til flyktningtiltak i Norge og klimatiltak. Partiprogram STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at prioriteringene for bistanden forankres i Stortinget gjennom flerårige langtidsplaner, og en «bistandsnøkkel» som angir fordelingen av bistandsbudsjettet til ulike formål. Partiprogram STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil konsentrere bistanden mot de fattigste landene, særlig i Afrika sør for Sahara. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte dagens «fokusland»-ordning med et tyvetalls «partnerland» som skal prioriteres bistandsmessig. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke bistanden som går til faglig rådgivning til fattige land, som Olje for utvikling, Fisk for utvikling, Skatt for utvikling, og samle disse programmene i én faglig rågivningstjeneste, «Kunnskapsbanken». Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ny ordning for mellomfinansiering av bistand, «Selvhjelpsordningen» til erstatning for overgangsbistanden, som skal brukes i skjæringspunktet mellom humanitær bistand og utvikling med særlig fokus på oppfølgingen av det humanitære toppmøtet. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en handlingsplan for Norges forpliktelser i The Grand Bargain, med tidsplaner, mål og tydelige mekanismer for gjennomføring og oppfølging. Partiprogram TRAKTATER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde frivillige organisasjoners sentral rolle i norsk bistand gjennom å styrke bevilgningene og utvide lengden på rammeavtalene. Partiprogram KULTUR UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for norsk utviklingspolitikk. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Norfund og statlig eide selskapers evne til å investere i fornybar energi i utviklingsland. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre og styrke Eksportkreditt og GIEKs ordninger for støtte til private investeringer i fornybar energi, uten at bistandsbudsjettet må dekke garantitap. Partiprogram ENERGI UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi bistand til å tilrettelegge for investeringer i fornybar energi i utviklingsland og til bevare regnskog, som tillegg til den prosenten av vår samlede inntekt (BNI) som skal gå til annen fattigdomsrettet bistand. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at den norske bistanden til aktører i internasjonale konflikter ikke bidrar til korrupsjon eller fremme av hatpropaganda. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere kontrollrutiner som sikrer at norsk bistand ikke går til å finansiere kjøp av våpen og terrorisme, herunder økonomiske bidrag til personer som er dømt for terrorhandlinger. Partiprogram FORSVAR UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge arbeider for et system som gjør at flyktninger med størst behov for beskyttelse blir prioritert for gjenbosetting og at forholdene i nærområdene forbedres slik at mennesker er i trygghet i nærområdene. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden og støtten til land som er vertskap til store flyktninggrupper, samtidig som det stilles strenge krav til innfrielse av grunnleggende menneskerettigheter for flyktningene. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fattige lands markedsadgang til Norge. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne tollsatser for MUL-land [minst utviklede land] samt redusere tollsatsene for andre U-land. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil begrense statlig bistand og antallet land som er bistandsmottakere. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner som særlig rammer u-land. Partiprogram HANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppmuntre til frivillig bistand gjennom humanitære organisasjoner. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi hjelp til land som uforskyldt er kommet i nød ved naturkatastrofer og tilsvarende. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil unngå at norsk bistand bidrar til korrupsjon og terrorisme. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil kanalisere u-hjelp til landene som arbeider aktivt for å åpne for frihandel og som er villige til å balansere sine offentlige budsjetter. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge viser sin støtte til demokratiske stater som er utsatt for internasjonal terrorisme eller trusler fra andre land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at land som mottar betydelig norsk bistand må akseptere asylsentre på sitt territorium som forutsetning for fortsatt norsk bistand. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke ressursbruken til flyktninghjelp i nærområdene. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal ta et sterkt lederskap på finansiering av klimatiltak og klimatilpasning i utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at kvinner som blir utsatt for seksuell vold eller voldtekt sikres muligheten til aborttjenester og oppfølging også i krigssoner. Partiprogram LIKESTILLING SVANGERSKAP UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at Norge er en stor og effektiv bidragsyter av humanitær bistand og arbeide aktivt for å forbedre koordineringen og responsevnen i det internasjonale humanitære systemet, samt drøfte på nytt grenseoppgang mellom humanitær sektor, langsiktig bistand og øvrige aktører. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke humanitær- og utviklingsbistand overfor sårbare stater og bidra til å sette disse bedre i stand til selv å ivareta egne innbyggeres sikkerhet og velferd. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den humanitære innsatsen i nabolandene til konfliktområder. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil mobilisere internasjonal støtte for å styrke beskyttelsen av hjelpearbeidere og helsetilbud i krig og konflikt. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke mottakerlandenes kapasitet til å innhente skatteinntekter for fellesskapet. Partiprogram SKATTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil holde fast ved at norsk bistand skal utgjøre minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt og rette oppmerksomheten mot innretning og effekt av bistanden. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille klare og etterprøvbare krav til mottakerne av norsk bistand. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om regelmessig evaluering og dokumentasjon av oppnådde resultater for å sikre kunnskapsbasert bistand. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere næringsutvikling, sysselsetting og anstendig arbeid i utviklingsbistanden innenfor rammen av organisert arbeidsliv. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsatt være en pådriver for utvikling av målrettede og effektive internasjonale mekanismer for utvikling etter mal fra opprettelsen av blant annet GAVI og det globale fondet for AIDS, tuberkulose og malaria. Vi ønsker flere løsninger der offentlig støtte til utvikling utløser private bidrag. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre satsingen på å sikre universell tilgang til skole og utdanning. Partiprogram UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke institusjonsbygging og bærekraftige skattesystemer gjennom «Skatt for utvikling» -programmet. Partiprogram SKATTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [at] initiativet for ren energi skal videreutvikles og integreres i klimasatsningen i utviklingsbistanden. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at sårbare og marginaliserte grupper skal prioriteres ved å integrere tiltak for disse på alle områder innen utviklingspolitikken. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte opp under sivilsamfunnsaktører i utviklingsland og utfordre maktbalansen mellom nord og sør. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at en større andel av ressursene ikke blir igjen i Norge og at faglig kompetanse bygges så nær målgruppene som mulig. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [at] utviklingspolitikken vår skal bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet, og på den måten redusere fattigdom. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom vår utviklingspolitikk fremme demokrati, godt styresett, menneskerettighetene, likestilling og rettferdig fordeling. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke utviklingsbistanden overfor sårbare stater og utviklingsland som huser et stort omfang av flyktninger, med særlig vekt på arbeid, helse, utdanning og demokratisk utvikling. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere å trygge rettigheter, bekjempe ulikhet og sikre skatteinntekter for fellesskapsløsninger. Partiprogram SKATTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre satsningen på å redusere barnedødelighet og for bedre mødrehelse, styrke primærhelsetjenesten i utviklingsland og prioritere jenters og kvinners helse. Partiprogram BARN HELSEVESEN LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil være en global pådriver for kvinners rett til prevensjon og abort. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til en reform av bistandsforvaltningen for å forbedre arbeidsdeling, styring og resultatmåling av utviklingspolitikken. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være en tydelig stemme og arbeide aktivt mot vann- og landran i utviklingsland. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til bærekraftig utvikling og bedring av miljøtilstanden i våre nærområder og i utviklingslandene gjennom integrering av miljøvern i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal spille en mer aktiv rolle i å utarbeide innovative finansieringsmekanismer, der også private aktører bidrar, som supplement til den offentlige finansieringen av klimatiltak i fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sette av betydelige midler til Det grønne klimafondet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp finansieringen av det norske klima- og skoginitiativet og inkludere blå skog (mangroveskog, tareskog med mer) i denne ordningen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede et nytt internasjonalt klimainitiativ hvor Norge betaler de minst utviklede land for å redusere utvinningen av kull og annen sterkt forurensende fossilenergi, etter modell fra klima- og skoginitiativet. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre garantiordninger og låneordninger til private selskaper som investerer i fornybar energi i u-land. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til å forebygge konflikter ved langsiktig bistand i utsatte områder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til en samstemt politikk der alle politikkområder, ikke bare bistand, tar hensyn til langsiktig og bærekraftig utvikling i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sette av minimum 1 % av BNI til utviklingssamarbeid. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Norads rolle som fagetat for norsk bistand, herunder ved å overføre ansvaret for langsiktig bistand fra UD til Norad. Støtte til klimatiltak i utlandet tas ut av utviklingsbistanden og overføres til KLD, samtidig som målet om at 1 % av BNI skal gå til bistand opprettholdes. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge slik at norsk næringsliv i større grad kan bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal fortsette å styrke kapasiteten til skattemyndigheter i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til anti-korrupsjonsarbeidet i utviklingsland gjennom styrking av nasjonale riksrevisjoner og parlamentenes kontrollfunksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at norske bistandsmidler ikke går til skatteparadiser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at FNs bærekraftsmål legges til grunn for norsk utviklingspolitikk og vår egen nasjonale politikk. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bistand til et begrenset antall stater, internasjonale institusjoner og ideelle aktører. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at evalueringsavdelingen i Norad skilles ut som et uavhengig organ med et eget budsjett. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere fagområder hvor Norge har spesielt gode forutsetninger for å utgjøre en forskjell. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for at FNs arbeid med kvinners rettigheter styrkes og følges bedre opp. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at grunnlaget for humanitært hjelpearbeid, den internasjonale humanitærretten og humanitære prinsipper må respekteres av alle stater. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil møte klimarelaterte kriser med nødvendig nødhjelp, men også med arbeid for tilpasning og forebygging. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at nødhjelp ikke skal gå på bekostning av langsiktig bistand. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at nødhjelp og langsiktig bistand ses i sammenheng, og at den langsiktige bistanden brukes aktivt som middel til å forebygge akutte kriser og styrke beredskapen den dagen krisen likevel rammer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil se på organiseringen av nødhjelpen og hvordan det er mulig å sikre at nødhjelpen i større grad kommer frem til de områdene hvor behovet for nødhjelp er størst, og til glemte konflikter og katastrofer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke mer av bistandsmidlene til styrking av lokal og regional handel, gjennom opplæring, utvikling og tilrettelegging for lokal og regional næringsvirksomhet i lavinntektsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring. Partiprogram AKSJER FINANSER HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge legger til rette for at fattige lands interesser ivaretas i alle handelsavtaler, blant annet gjennom å trekke alle krav mot fattige land om økonomisk liberalisering. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den internasjonale klimainnsatsen. Norge må øke sine bidrag til internasjonale klimatiltak og klimatilpasning kraftig hvert år fram mot 2020. Norges økonomiske kapasitet og historiske ansvar for klimaendringene må ligge til grunn for størrelsen på vår internasjonale klimainnsats. Økte bevilgninger til internasjonale klimatiltak må komme i tillegg til målet om 1 % bistand. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge presser på for at skattesamarbeid på tvers av land foregår i åpne internasjonale fora, der flest mulig, og da særlig fattige land, er inkludert, som for eksempel FN. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil demokratisere og flytte makt fra Verdensbanken og IMF. Vi vil endre på måten stemmer fordeles på, for å gi fattige land økt innflytelse. Samtidig vil vi styrke FN og støtte alternative finansinstitusjoner. Partiprogram BANKER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at lån fra IMF og Verdensbanken ikke skal kunne kobles til krav om privatisering, kutt i offentlige tjenester, eller liberalisering av økonomien som et vilkår for å gi slike lån. Partiprogram BANKER FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil dele IKT-løsninger som utvikles i Norge med land vi samarbeider med gjennom utviklingspolitikken for å bidra til sterkere institusjoner i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være en internasjonal pådriver for fattige lands tilgang på patentert medisin. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYKDOMMER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en omfordelende utviklingspolitikk. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Skatt for Utvikling-programmet, som bidrar til at utviklingsland kan avdekke skattejuks. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTEADMINISTRASJON SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal gjennomgå alle sine skatteavtaler med utviklingsland med mål om at de skal være minst like gode som FNs modellavtale. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge må fortsette arbeidet for at illegitim gjeld slettes både i Norge og internasjonalt. Det må opprettes en uavhengig og rettferdig gjeldsslettemekanisme under FN. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling gjennom å bruke mer enn én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til utviklingsbudsjettet. Dette skal være midler som kommer utviklingsland direkte til gode. Utgifter til flyktninger i Norge eller næringslivsstøtte uten dokumentert utviklingseffekt skal derfor ikke regnes inn i enprosenten. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre FNs nye bærekraftsmål styrende for prioriteringene i utviklingspolitikken. Norske egeninteresser skal ikke komme i veien for dette målet. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at utdanning og helse skal videreutvikles i utviklingspolitikken. Bistanden innen disse områdene skal støtte opp om utviklingslands egen evne til å gjøre grunnleggende velferdstjenester gratis for alle. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTDANNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge øker kjernestøtten til FNs organisasjoner og fond og styrker arbeidet for at tungrodde og byråkratiske systemer i organisasjonen effektiviseres. Partiprogram FINANSER FN STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norges satsing på bevaring av regnskog trappes videre opp. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge bidrar til at fattige land får økt tilgang til ren energi. Vi vil gi folk mulighet til å komme seg ut av fattigdom, og få bedre liv uten å øke utslippene av CO2. Prosjekter hvor vi er med å bygge ut fornybar energi må overholde lokaldemokrati og urfolksrettigheter. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at klimavennlige energiløsninger for de fattigste skal være en del av klimasatsingen. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke utviklingspolitikken også til å ta vare på naturen. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en tilpasning til klimaendringene. Styrke fattige lands evne til å tilpasse seg klimaendringene som allerede skjer. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner og -aktører, som et ledd i arbeidet med å fremme demokrati og menneskerettigheter, bidra til rettferdig fordeling og økt velferd og bekjempe korrupsjon. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge prioriterer utviklingssamarbeid som har som målsetting å styrke arbeideres faglige rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal gå foran internasjonalt for å fremme urfolks rettigheter. Vi vil utvikle nye retningslinjer og en konkret handlingsplan for norsk innsats for urfolk i utviklingspolitikken. Partiprogram UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge viderefører sitt lange freds- og demokratiengasjement og styrke det langsiktige utviklingsarbeidet i Latin-Amerika. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre rask humanitær innsats. Trappe opp midlene som bevilges til humanitær bistand og forebygging av humanitære konflikter. Styrke etablerte nødhjelpsfond slik at de raskt kan reagere ved ekstraordinære eller akutte katastrofer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forebygge katastrofer. Humanitær bistand må innrettes slik at den forsøker å forebygge og avverge tilsvarende katastrofer i framtiden. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den humanitære støtten til lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenopprette statsrådsposten utviklingsminister. Partiprogram DEPARTEMENTER REGJERINGEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORFATNING STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en samstemt politikk gjennom årlig rapportering til Stortinget om konsekvensene av norsk politikk for utviklingsland og menneskerettighetene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER STORTINGET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere bruk av eksterne konsulenter og styrke NORADs rolle i bistandsforvaltningen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse utbredelsen av konkurranseutsetting av bistand (tilskuddsmidler). Vi vil sikre at bistanden brukes til å bygge opp kompetanse i samarbeidslandene og dermed styrker målgruppene for bistanden. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre evalueringssystemene for norsk bistand. Vi vil bort fra et snevert måle- og telleregime og over til effektanalyser av bistanden som tar inn over seg bistandens sammensatte mål. Innrette evalueringssystemet på en måte som skaper tillit og fremmer selvstendighet og kreativitet innad i institusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at landkonsentrasjon i bistanden ikke skal gjelde andre kanaler enn stat-til-stat-bistanden. Bistanden bør være fleksibel for å kunne brukes der den har størst effekt med utgangspunkt i situasjonen i landene i samsvar med de overordna målene i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre et høyt nivå på norsk bistand. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å konsentrere bistanden tematisk og geografisk for å sikre god forvaltning og god effekt. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre prioriteringen av utdannelse, særlig for jenter [i utviklingshjelpen]. Partiprogram UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for økt handel mellom Norge og verdens fattige land. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere barnedødeligheten og styrke oppvekstgrunnlaget for barn ved å støtte helse- og ernæringstiltak som er særlig rettet mot kvinner. Partiprogram HELSEVESEN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at norsk bistand bidrar til ressursmobilisering i mottagerlandene. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til å øke norske investeringer gjennom offentlig og privat samarbeid og gjennom utvikling av bilaterale og multilaterale avtaleverk som sikrer best mulig rettslige rammer for investeringene. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte frivillige organisasjoners arbeid ved akutte humanitære katastrofer. Partiprogram KULTUR UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette en kritisk gjennomgang av norske utviklingsmidler for å sikre best mulige resultater. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke kontroll- og oppfølgingssystemer som sikrer at bistandsmidlene forvaltes av mottagerlandene etter intensjonen, og at denne informasjonen er åpen og tilgjengelig for offentligheten. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil innrette en større andel av innsatsen mot sårbare stater for å hindre krig, konflikt og ustabilitet. Partiprogram FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke Norfund og stimulere til flere private investeringer i utviklingsland. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil at det skal stilles tydelige krav til mottagere av norsk bistand om vilje til å fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsutvikling. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil bruke norsk bistand og nødhjelp for å avhjelpe situasjonen i flyktningers og asylsøkeres hjemland og nærområder. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil reagere mot land som nekter å ta imot sine egne borgere, gjennom å revurdere Norges bistand til disse landene. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide rammen for satsing på fornybar energi i utviklingsland under GIEK og Eksportkreditt. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at utviklingsland når målene i Paris-avtalen gjennom bidrag til FNs grønne fond og andre muligheter som ligger i Paris-avtalen. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal bidra med kunnskap, kompetanse og bistandskapital i kampen mot klimaendringer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk bistandspolitikk brukes aktivt i arbeidet med å sørge for at det blir produsert nok mat til verdens voksende befolkning. Det må samtidig satses på «klimasmart» landbruk for å redusere utslippene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide mot byråkratiseringen som truer kraften i og fornyelsen av bistandsarbeidet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at kvinner over hele verden får rett til å foreta egne valg og bestemme over sine egne liv. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe aktivt mot barneekteskap, og mot vold og overgrep mot kvinner og barn. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for å få fram sammenhengen mellom bedre familieplanlegging, mer bærekraftig folketallsutvikling og stabil økonomisk vekst. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte opp om ordningen med nettverkskreditt for kvinner både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at bistandsarbeid etter en katastrofe også må fokusere på at kvinner og barn i slike situasjoner er særlig utsatt for menneskehandel og trafficking. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre ordningen med en egen bistandsminister i Norge. Partiprogram DEPARTEMENTER REGJERINGEN STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte utviklingslandene sine muligheter til å bygge opp egen industri og matproduksjon. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte avtaler som legger til rette for økte norske investeringer i utviklingsland, forutsatt at det skjer på de lokale innbyggernes premisser. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil dele mer av vår rikdom for å bidra mer til å løse felles globale problemer som miljøutfordringer, fattigdom og humanitær nød. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en klimaprosent hvor 1% av nasjonalinntekten overføres årlig fra Statens pensjonsfond Utland til klimatiltak i utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å slette illegitim gjeld, og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere arbeid for å sikre kvinner utdanning og for å styrke kvinners rettigheter i utviklingsland. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtte til bekjempelse av neglisjerte tropiske sykdommer. Partiprogram SYKDOMMER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle Olje for utvikling-programmet og overføre ressursene til et nytt offensivt program for fornybar energi med vekt på å utvikle lokal produksjon og eierskap. Partiprogram OLJE OG GASS UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere bærekraftig jordbruk høyt i norsk utviklingssamarbeid som et verktøy for å redusere fattigdom og sikre produksjonsøkning uten å gå på bekostning av naturen. Partiprogram JORDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet med fiskeribasert bistand og bærekraftig forvaltning av fiskeriressurser. Partiprogram FISKERIER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra med å bygge opp robuste skattemyndigheter i land som behøver bistand ved å styrke programmer som “Skatt for utvikling”. Partiprogram SKATTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til flere norske private investeringer i utviklingsland. Partiprogram NÆRINGSLIV UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke Norfund aktivt til å investere i utviklingsland, med klare krav til bærekraft og utviklingseffekt. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil integrere hensynet til bærekraftig forvaltning av naturressurser som skog, jord og vann i alle utviklingsstrategier og planer Norge støtter gjennom bistand. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at WTO og handelsavtaler gir utviklingsland rett til å beskytte miljø og biologisk mangfold, egen næringsutvikling, samt menneskerettighetene, retten til fagorganisering og urfolks rettigheter. Partiprogram HANDEL MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og uavhengige medier for å styrke offentlighet og ansvarliggjøring i mottakerlandene. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil aktivt støtte ikkevoldelige aktører som kjemper for demokrati og menneskerettigheter, og støtte opplæring i ikkevold. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til vaksinering mot sykdommer som rammer mange i fattige land og til å gjøre medisiner av høy kvalitet tilgjengelige for disse landene. Under store sykdomsutbrudd må medisiner tilbys gratis. Partiprogram SYKDOMMER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningepolitikk. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke den humanitære bistanden for å hjelpe internt og regionalt fordrevne mennesker. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte tiltak som kan dempe og veie opp for hjerneflukt fra fattige land. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil slette gjeld til utviklingsland, avvikle dagens praksis med å gi næringslivsstøtte kamuflert som bistandsmidler og sørge for at Norge bruker bistandsmidler til flyktningarbeid i Norge. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at minst 1 prosent av BNI brukes til samfunnsutvikling i fattige land basert på reelle behov og ikke Norges egeninteresser, som for eksempel næringslivinteresser eller returavtaler for flyktninger og asylsøkere. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for en internasjonal utviklingspolitikk som styrker sivilsamfunnsorganisasjoner i sør, og som fokuserer på å bedre folks tilgang til gode helse- og utdanningstjenester. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte fattige i de minst utviklede landene (MUL), spesielt kvinner, med klimatilpasning. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det internasjonale nødhjelpsapparatet er i stand til å reagere raskt i en krisesituasjon. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at norsk og internasjonal humanitær innsats følger humanitære behov. Partiprogram UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Norge ikke bør inngå flere bilaterale handelsavtaler uten at lav- og mellominntektslands interesser blir ivaretatt. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge må være en sterk pådriver for at multilateral handelspolitikk gir utviklingsland reelle påvirkningsmuligheter. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre Norges innsats som en ledende bærekraftig investor i fattige land, gjennom blant annet Norfund. Regjeringserklæring MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med utsatte demokratiske land om økonomisk og demokratisk utvikling, særlig på Vest-Balkan og i Europas randstater. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, aktivt støtte målet om Israel og Palestina som to stater innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser, og støtte opp under demokratisk utvikling i Midtøsten. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at EØS-midlene bidrar til å styrke demokrati og rettsstat i Europa, samt bærekraftig økonomisk vekst. Regjeringserklæring EU/EØS UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en samstemt politikk for utvikling der FNs bærekraftsmål legges til grunn og ulike initiativ i størst mulig grad trekker i samme retning, i tråd med Stortingets behandling av Meld.St. 24 (2016 – 2017) Felles ansvar for felles fremtid. Regjeringserklæring FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde høy kvalitet på den humanitær bistanden, og sikre at hjelp kommer til mennesker med størst behov og til glemte konflikter og katastrofer. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil i større grad stille krav til mottakere av norsk bistand om fremgang innen områdene demokrati, sivilsamfunn, anti-korrupsjon, rettsstatsutvikling, menneskerettigheter og vilje til å balansere sine offentlige budsjetter. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere kapasitetsbygging, kompetanseoverføring og faglig bistand til samarbeidsland. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil anvende den offentlige bistanden slik at den også utløser private ressurser, bidrar til å nå bærekraftsmålene og til å skape gode arbeidsplasser i utviklingsland. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil reformere organiseringen av norsk utviklingspolitikk, for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv bistand, herunder rolledelingen mellom UD, Norad og andre aktører. Regjeringserklæring STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for frivillig bistand gjennom humanitære organisasjoner. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ikke støtte organisasjoner i de palestinske områdene som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til næringsutvikling og jobbskaping i lavinntektsland, og spesielt prioritere samarbeid med afrikanske lavinntektsland sør for Sahara som Norge har samarbeidsavtale med. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke handelen med fattige land. Det skal legges til rette for import og handelsfasilitering. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at norsk næringsliv i større grad kan bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken, og jobbe for at Norge fremforhandler skatteavtaler med flest mulig relevante land for å unngå dobbeltbeskatning. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet for å utvikle sivilsamfunn og godt styresett i utviklingsland. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde høy kvalitet på norsk bistand, og vil videreføre målet om én prosent av BNI til utviklingssamarbeid. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at norsk bistandsforvaltning bruker ressursene mer effektivt og at arbeidsdelingen mellom ulike aktører er best mulig. Regjeringserklæring UTVIKLINGSSAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2019 Til behandling
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (kap. 291, 292, 3291 og 3292 samt romertall III) Behandlet
13. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
3. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
10. mar 2020 Digital transformasjon og utviklingspolitikken Behandlet
11. feb 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.) Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om klimastreik for klimakutt Behandlet
27. mai 2019 Redegjørelse av utviklingsministeren om utviklingspolitikk Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
4. des 2018 Partnerland i utviklingspolitikken Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
2. mai 2018 Redegjørelse av utviklingsministeren om utviklingspolitikk Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om en helhetlig og uavhengig evaluering av utenriks- og utviklingspolitiske virkemidler i norsk politikk overfor Israel og Palestina Behandlet
14. jun 2017 Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Behandlet
14. jun 2017 Felles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om nye tiltak for å fremme likestilling Behandlet
1. mai 2017 Representantforslag om regnskogbevaring og tømmerhogst i DR Kongo Til behandling
17. apr 2017 Representantforslag om reform av utviklingspolitikken Behandlet
17. apr 2017 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan, inkludert rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har evaluert og trukket lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. apr 2016 Sammen om jobben - Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet Behandlet
16. mar 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.) Behandlet
8. feb 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
15. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om opprettelse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
27. mai 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi Behandlet
13. apr 2015 Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
12. jan 2015 Utdanning for utvikling Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
4. nov 2014 Redegjørelse av statsministeren om norske bidrag til Irak og Afghanistan Behandlet
9. jun 2014 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om utviklingen i Afghanistan og Norges engasjement i landet Behandlet
15. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 203 S (2012-2013) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. jun 2013 Redegjørelse av utenriksministeren, forsvarsministeren og utviklingsministeren om utviklingen i Sahel og Norges deltakelse i FN-operasjonen MINUSMA Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om høyere prioritering av utdanning for alle i norsk utviklingspolitikk Behandlet
11. jun 2013 Samtykke til sletting av Myanmars gjeld til Norge og inngåelse av garantier for helsetiltak i utviklingsland Behandlet
11. jun 2013 Endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland Behandlet
11. jun 2013 Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken Behandlet
6. jun 2013 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute) Behandlet
5. jun 2013 Regjeringens internasjonale kulturinnsats Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi Behandlet
6. mar 2013 Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om endringer i den statlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
28. mai 2012 Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
27. feb 2012 Representantforslag om krav om uavhengige evalueringer av bistanden Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2011 Samtykke til at Norge deltar i kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet Behandlet
12. des 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Samtykke til at Noreg tek del i påfyllinga av Det afrikanske utviklingsfondet Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
28. nov 2011 Utviklingen i Sørøst-Europa Behandlet
16. nov 2011 Mot en grønnere utvikling - om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken Behandlet
23. mai 2011 Representantforslag om årlig, offentlig korrupsjonsrapport fra landets største bistandsorganisasjoner Behandlet
27. apr 2011 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om norsk budsjettstrategi for bistand til FN Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Hjelp til flomofre i Pakistan Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om full åpenhet om norsk bistand Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om krav til antikorrupsjon og åpenhet i bistanden Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
17. feb 2010 Utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan og Norges sivile og militære engasjement i landet Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
26. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009, som følge av ny influensa A (H1N1) Behandlet