Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide internasjonalt mot skattekonkurranse. Partiprogram SKATTER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge de grunnleggende arbeidstakerrettigheter og miljøstandarder til grunn for vår handels- investerings- og utviklingspolitikk. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge må gå foran i arbeidet med etiske retningslinjer for statlig virksomhet, eierskaps- og anbudspolitikk. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre føre en tydelig og forutsigbar politikk som støtter opp under de verdiene samfunnet vårt bygger på. Partiprogram NÆRINGSLIV UTENRIKSSAKER
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre at bekjempelse av terrorisme skal skje innenfor demokratiets og rettsstatens prinsipper. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre arbeide for økt oppmerksomhet fra EU, USA og NATO om utfordringene i nordområdene. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID NATO POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil trygge norsk sikkerhet og ivareta legitime norske territorielle, økonomiske, ideelle og miljømessige interesser, blant annet gjennom norsk deltakelse i NATO-samarbeidet. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL MILJØVERN NATO UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti Norge må som NATO-medlem og i solidaritet med befolkningen i Afghanistan stille våre styrker til rådighet for å støtte den demokratiske regjeringen i [Afghanistan]. Partiprogram NATO UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal være en pådriver for en fredelig løsning i Midtøsten som sikrer Israels eksistens innen trygge grenser og som anerkjenner palestinernes rett til selvstyre på eget territorium. Partiprogram FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at den norske ambassaden i Israel kan flyttes til Jerusalem. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må etterstrebes en løsning som også sikrer de kristne innbyggerne rettssikkerhet og kristne pilegrimers adgang til de hellige stedene. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at norsk bruk av utenlandsk arbeidskraft ikke skal tappe sårbare utviklingsland for helsefaglig kompetanse. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det ved uttak av naturresurser i regi av utenlandske selskaper, må sikres at vertslandet beholder en vesentlig del av ressursbeskatningen. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil økt produksjon av biodiesel skal ikke gå på bekostning av matproduksjon i fattige land. Derfor trengs det også en videre satsing på forskning, så en kan ta i bruk råvarer som ikke går på bekostning av landbruksareal og/eller eksisterende matproduksjon. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke flykommunikasjonene fra sentrale steder i Nord-Norge og øst til Kirkenes og Murmansk. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART UTENRIKSSAKER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en ordning som i spesielle tilfeller gir ambassader og konsulat mulighet til å gi mennesker på flukt asyl. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2009-2013 Venstre Venstre vil at norsk arkitektur må anvendes i omdømmebygging i utlandet. Partiprogram KULTUR UTENRIKSSAKER
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver i arbeidet med å forhindre at den globale temperaturen stiger med mer enn 2 grader celcius. Partiprogram MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå inn for at UNESCO-budsjettet blir utvida til også å omfatte vedlikehald av verdsarvobjekt, med særleg vekt på verdsarv i fattige land. Partiprogram KULTURVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide internasjonalt for at det blir oppretta eit bokfond i regi av FN. Fondet skal sikre bibliotek med innhald som ledd i demokratiseringsprosessar i den tredje verda. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre ei global flyavgift til gode for FN-finansiering. Partiprogram LUFTFART UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg, gjennom både klimaforhandlingar, IMO, WTO og internasjonale prosessar skal arbeide for klimaavgifter på internasjonal transport. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for tiltak mot "CO2-skatteparadis", dvs. land som prøver å gjere fråvær av utsleppskrav til ein konkurransefordel. Partiprogram MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at norsk petroleumsaktivitet i andre land ikkje undergrev rettane til innbyggjarane og suvereniteten deira over eigne ressursar. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg framleis skal vere ein pådrivar for effektive tiltak mot korrupsjon, kvitvasking og skatteparadis, som undergrev felles reglar og normer for ansvarleg handling og internasjonale reglar. Partiprogram FINANSER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for open informasjon om kapitalrørsler og bindande retningsliner for samfunnsansvaret til bedrifter for å hindre korrupsjon gjennom utanlandske selskap. Partiprogram FINANSER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide mot eikvar militarisering av verdsrommet. Partiprogram FORSVAR UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil framleis arbeide imot etablering av våpenskjoldet til USA i Europa. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide aktivt imot utvikling, lagring og bruk av biologiske og kjemiske våpen, gå imot alle planar om militær opptrapping i verdsrommet, og arbeide imot vidareutvikling av romvåpen i internasjonale forum. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje FN-registeret for konvensjonelle våpen ved at alle land forpliktar seg til å melde frå om produksjon og sal av våpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre sluttbrukarfråsegn av alle land ved våpensal, også til Nato-land, og stille vilkår ved eventuelt vidaresal. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta initiativ for å redusere omsetning og bruk av handvåpen spesielt i høve til statar i konflikt. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for ein norsk eigarskapspolitikk som hindrar staten i å eige selskap som produserer klasevåpen eller komponentar som produserer klasevåpen; både direkte gjennom oljefondet, og indirekte gjennom statlege selskap og selskap der staten har ein aksjemajoritet. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg snarast mogeleg destruerer klasevåpen som ligg i norske våpenlager. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå minstekrav til ansattes lønns– og arbeidsvilkår i selskaper som ønsker å bruke norske havner og flyplasser. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at disse selskapene følger norske retningslinjer for miljø, sikkerhet og faglige rettigheter ved sine anlegg i utlandet. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal arbeide aktivt for å styrke de faglige, sosiale og demokratiske rettighetene i så vel fattige som rike land, og gi politisk og økonomisk støtte til fagbevegelser, demokratibevegelser og sosiale bevegelser. Sterke, uavhengige folkelige organisasjoner i sivilsamfunnet er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Partiprogram UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Staten, kommuner og fylkeskommuner må i sin innkjøpspolitikk sikre seg at varer er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte, og at produsenten ikke bryter folkeretten eller internasjonale arbeids– og menneskerettskonvensjoner. Offentlig sektor skal ikke investere i slike selskaper. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at Norge øker støtten til uavhengige valgobservatører. Partiprogram UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke noe av rikdommen i oljefondet til et nødhjelpsfond. Et slikt fond vil være særlig viktig i katastrofesituasjoner som ikke får oppmerksomhet i media. Partiprogram FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at vår visjon om aktivt og solidarisk statlig eierskap også skal gjelde for pensjonsfondets investeringer i utlandet. Partiprogram FINANSER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge press på Israel og være pådriver i kampen mot apartheidmuren på den okkuperte Vestbredden i henhold til uttalelsen til den internasjonale domstolen i Haag. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for internasjonale sanksjoner mot Israel, og mener det må vurderes både økonomiske sanksjoner og sanksjoner innen kultur, idrett og akademia. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en internasjonal våpenboikott og våpenembargo mot Israel så lenge staten fortsetter sine angrep på den palestinske sivilbefolkningen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV støtter kravet om at blokaden oppheves, og vil ta initiativ til økt økonomisk samarbeid mellom Norge og Cuba. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta initiativ til at det etableres fond i FN-regi som kan bidra til å finansiere tiltak for beskyttelse av [flyktninger på flukt i eget land]. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge viser sin støtte til demokratiske stater som er utsatt for internasjonal terrorisme eller trusler fra andre land. Dette gjelder for eksempel land som USA, Israel og Taiwan. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere sentral behandling av skattespørsmål. Partiprogram SKATTER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere NAVs rolle i forhold til nordmenn i utlandet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere godkjenningsrutiner i forhold til ytelser i utlandet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bygge ut og gjennomføre strategien for anstendig arbeidsliv i andre land. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV UTENRIKSSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil være med og ta et internasjonalt ansvar for å bekjempe årsakene til at mennesker må flykte, og bidra til å beskytte flyktninger fra ytterligere nedverdigelse og nød. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for større internasjonal innsats for internt fordrevne flyktninger. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil etablere omsorgs- og utdanningstilbud for enslige mindreårige asylsøkere i deres opprinnelsesland. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bedre samordningen av arbeidet for å følge opp norske barn i utlandet. Regjeringserklæring BARN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å åpne for dobbelt statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norske selskap tar skatteansvar som en del av sitt samfunnsansvar. Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet), Norfund og statlig eide bedrifter skal ikke bruke skatteparadis ved investeringene sine, og disse aktørene må sammen med norske myndigheter jobbe for rettferdige skattenivåer i landene de opererer i. Partiprogram SKATTER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fremme tilgang på utdanning og helsetjenester for alle som et viktig mål og virkemiddel i fordelingspolitikken. [internasjonalt]. Partiprogram UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Internasjonal medisinindustri stopper i dag medisintilgang for fattige land. Det vil SV hindre. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Serke, uavhengige folkelige organisasjoner i sivilsamfunnet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, SV vil derfor prioritere støtte til slike bevegelser. [utenriks]. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at regjeringen tar et særskilt ansvar for å støtte opp om fagbevegelse og sivilsamfunn i stater der norsk næringsliv er til stede. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge må jobbe for at norske selskaper har dialog med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i utviklingsland. I statseide eller delvis statseide selskaper bør dette være et krav. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for Norge må kreve at norske selskaper respekterer grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Regjeringen må følge opp strategien for anstendig arbeidsliv fra 2008, og kreve at norske selskaper legger ILOs kjernekonvensjoner og Decent work agenda til grunn og at følger dette opp dette i praksis. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for støtte til demokratiske krefter som kjemper mot undertrykkende regimer. SV vil opprette en prøveordning hvor studenter i undertrykkende land som har blitt utvist på grunn av sitt arbeid for et mer demokratisk samfunn får mulighet til å komme til Norge og fullføre sin utdanning. Partiprogram UTDANNING UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge satser videre, både politisk og økonomisk, på den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at oljeselskaper som er skyldige i alvorlige brudd på menneske- eller arbeidsrettighetene i andre land ikke skal få lisenser på norsk sokkel. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti V vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt en skal gi støtte til slike operasjoner ut fra om de vil virke fredsbevarende og om de vil forhindre alvorlige brudd på folkeretten eller forbrytelser mot menneskeheten. Partiprogram FORSVAR FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV støtter ikke norsk deltakelse i internasjonale militæroperasjoner som bryter med dette [ folkeretten eller forbrytelser mot menneskeheten. ]. Norsk deltakelse i militære operasjoner i utlandet skal bare skje etter åpen behandling i Stortinget. Partiprogram FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge tar ansvar for å bidra til å sikre at Afghanistan tilføres ressurser til å bygge opp demokratiske institusjoner etter at de norske styrkene er trukket ut. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å rette internasjonale økonomiske sanksjoner mot Israels okkupasjonspolitikk. SV ønsker en internasjonal våpenboikott og våpenembargo mot Israel og andre stater som okkuperer områder i strid med folkeretten. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for̊ styrke internasjonale ordninger for kompensasjon og støtte til etterlatte etter ofre og skadde i krig. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge praktiserer full åpenhet om norsk eksport av militært materiell, stanser all eksport til stater i krig, udemokratiske regimer eller regimer som systematisk undergraver menneskerettigheter. Norge må innføre sluttbrukererklæringer ved alt salg av militært materiell og etterkontroll av disse, sørge for offentlig tilgjengelig merking av all ammunisjon og en felles internasjonal merkeordning. SV vil kutte subsidier til norsk våpeneksport. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at konvensjonene om masseødeleggelsesvåpen følges opp, at det etableres nye forbud mot slike våpen og at det skapes et internasjonalt press mot stater som måtte ha eller utvikle dem. Partiprogram ATOMVÅPEN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge skal fortsette å være en pådriver for en internasjonal Arms Trade Treaty for å bidra til en strengere våpenkontroll internasjonalt. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge iverksetter tiltak for at norske våpenfabrikker i utlandet underlegges de samme krav til eksportkontroll som om bedriftene hadde operert fra Norge. SV vil sette strengere krav til samfunnsansvar når det gjelder statlig eierskap i forsvarsindustrien. Partiprogram FORSVAR UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en grundig evaluering av Schengen-avtalen, og en utredning om alternativer til avtalen. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Dublinkonvensjonen oppheves til fordel for en omforent byrdefordeling mellom europeiske land i mottak av asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at politi, utlendingsforvaltning og ambassader gis en oppfølgingsplikt ved tvangsretur for å undersøke den utsendtes situasjon, og for å kunne iverksette eventuelle nødvendige tiltak for å bistå den tvangsutsendte dersom det viser seg at vedkommende utsettes for fare som følge av returen. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Schengenavtalen sies opp. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med å forhindre folkemord og andre forbrytelser mot menneskeheten, blant annet ved å støtte militær intervensjon når nødvendig. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke utenrikstjenestens kompetanse og engasjement på energiområdet. Partiprogram ENERGI UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom NATO, FN eller EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk deltagelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet. Partiprogram EU/EØS FN FN-STYRKER FREDSARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil fremme demokrati, menneskerettigheter, rettsstat og ytringsfrihet gjennom norsk utenrikspolitikk. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra til å trappe opp kampen mot overgrep mot sivile, også når de begås av eget lands myndigheter, blant annet gjennom å gjøre den internasjonale straffedomstolen så effektiv som mulig. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil øke norsk innsats for å styrke menneskerettighetene og motvirke tendenser til mer autoritært styre i Europa. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre sterk norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard. Partiprogram POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge viser sin støtte til demokratiske stater som er utsatt for internasjonal terrorisme eller trusler fra andre land. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil modernisere, effektivisere og styrke UDs organisasjon i overensstemmelse med prioriteringene i utenrikspolitikken. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil støtte internasjonale boikottaksjoner og sanksjoner mot stater som konsekvent bryter menneskerettighetene på en særlig brutal måte eller som står bak eller finansierer terroraksjoner i andre land. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet De konsulære tjenestene vil bli gjennomgått med sikte på å kunne yte mer effektiv bistand til norske virksomheter og norske borgere i utlandet. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere sentral behandling av skattespørsmål [for nordmenn i utlandet]. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil motarbeide enhver form for dobbeltbeskatning av utflyttede nordmenn. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at opparbeidet pensjon blir behandlet som en personlig rettighet, som fritt kan tas med ut av landet [for nordmenn i utlandet]. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå toll- og avgiftsregler for hjemflytting til Norge. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for økt kompetanse ved Nav Internasjonal [for nordmenn i utlandet]. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forbedre godkjenningsrutiner når det gjelder ytelser i utlandet [for nordmenn i utlandet]. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet I stedet for å ta mange flyktninger inn i Norge bør Norge i større grad bidra til å dekke utgiftene til flyktningmottak i flyktningenes egne nærområder. Det vil gi hjelp og trygghet til langt flere mennesker i slike områder for samme sum som det vil koste å ha én flyktning i Norge. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil aktivt arbeide internasjonalt mot skattekonkurranse. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på likestilling i vår utenriks- og utviklingspolitikk. Vi vil arbeide for at kvinner får større makt og innflytelse i samfunnet og i spørsmål knyttet til eget liv og egen helse. Partiprogram LIKESTILLING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at voldtekt i krigssoner klassifiseres som våpen / taktikk i krig i Roma statuttene til International Court of Crime (ICC). Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge jobber for å oppheve de politiske restriksjoner som i dag eksisterer på tilgang til aborttjenester. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke minoriteters rettigheter i vår utenrikspolitikk. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil motarbeide intoleranse, hatefulle ytringer og ekstremisme i alle former og avskygninger [internasjonalt]. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv Europapolitikk som ivaretar norske interesser og bidrar til å nå viktige målsettinger for Europa. Partiprogram EU/EØS EUROPARÅDET UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal ha et spesielt fokus på å fremme retten til organisering og på organiserte gruppers mulighet til å praktisere denne retten. [utviklingspolitikk]. Partiprogram UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge fremmer fordelingspolitikk og deler våre erfaringer med hensyn til omfordeling, likestilling og kvinners yrkesdeltakelse, trepartssamarbeid, skattepolitikk, forvaltning av naturressurser og demokratibygging. [utviklingspolitikk]. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide mot seksualisert vold og bruk av voldtekt i krig. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil at deltakelse i FN-ledede fredsoperasjoner skal prioriteres. Partiprogram FN-STYRKER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil føre en aktiv returpolitikk som både sikrer at flere kan reise tilbake frivillig og gjør det mulig å bruke tvangsmessig returer. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Oppholdet i mottak skal være så kort som mulig. Bosetting eller retur skal skje raskest mulig etter at vedtak er fattet. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Deltagelse i FN-ledede operasjoner må prioriteres. Partiprogram FN FN-STYRKER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det må forankres i Stortinget dersom regjeringen ønsker å sende norske styrker ut i væpnet konflikt utenfor NATOs grenser. Dagens ordning med konsultasjon i den utvidede utenrikskomiteen sikrer etter Senterpartiets mening ikke et godt nok ordskifte for å ta slike beslutninger. Partiprogram FORSVAR NATO STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for å innføre internasjonal beskatning av multinasjonale selskaper som er nullskatteytere etter nasjonale skattetilpasninger. Partiprogram SKATTER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at handels- og investeringsavtaler ikke må undergrave politisk sjølråderett og råderetten over naturressursene. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke grensekontrollen gjennom å tilføre økte ressurser til toll og politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe aktivt for å melde Norge ut av Schengen-avtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Nordisk råd som et koordineringsforum og institusjonens evne til å opptre som utenrikspolitisk aktør. Partiprogram NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke det nordiske samarbeidet om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF mener at Norge skal ha et nært forhold til Israel som Midtøstens eneste demokrati. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at Israel sikres sin rett til å kunne forsvare seg og til å leve i fred innenfor trygge og internasjonalt anerkjente grenser, og for at palestinerne skal få oppfylt sin rett til selvstyre på eget territorium. Partiprogram FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav om land-for-land-rapportering som forplikter selskaper til å oppgi nødvendig informasjon for å avgjøre hvor mye skatt som skal betales i hvert enkelt land. Partiprogram SKATTEAVTALER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om at norske bedrifter offentliggjør sine leverandørlister, slik at forbrukerne kan holde dem ansvarlige for hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal settes av betydelig mer ressurser til den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, spesielt Etikkrådet. Partiprogram FINANSER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Statens pensjonsfond utlands investeringsstrategi må endres fra et hovedfokus på fossil energi til et hovedfokus på fornybar energi. Partiprogram FINANSER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal bidra til utviklingen av et internasjonalt regelverk for mennesker som er på flukt på grunn av klimaendringer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede muligheten for å åpne for at flyktninger i spesielle tilfeller skal kunne søke om asyl fra norske ambassader. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at Finnmark og Kirkenes skal bli en viktig nasjonal og internasjonal inngangsport til Russland. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK REISELIVSNÆRING UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke flykommunikasjonene fra sentrale steder i Nord-Norge og østover til Kirkenes og Murmansk. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke nordområdene som transportkorridor mellom øst og vest. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle Norges gode forhold til Russland og legge til rette for et bredt samarbeid både innenfor næringsutvikling og folk til folk-samarbeid. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge deltar aktivt i Barentssamarbeidet og Arktisk Råd. Partiprogram NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge, i tillegg til å delta i FNs klimaforhandlinger, også arbeider i andre internasjonale fora og bilateralt for å oppnå kutt i klimagassutslipp globalt. Norge skal støtte at klimatiltak globalt håndteres gjennom FNs klimafond. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppgradere FNs miljøprogram til en egen FN-organisasjon, lik Verdens helseorganisasjon, for å skape forutsigbarhet i FNs miljøarbeid. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at støtte til klimatiltak i lavinntektsland i større grad skal komme gjennom FNs klimafond og gjennom teknologioverføring. Slik skal Norge bidra med støtte til utslippskutt og klimatilpasning utover bistandsbudsjettet. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge tar medansvar for det stadig økende antallet mennesker som blir flyktninger på grunn av ulevelige klimaforhold. Norge skal arbeide for at klimaflyktninger får flyktningstatus etter FNs flyktningkonvensjon. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge avstår fra å delta i internasjonale klimakvotesystemer. Så lenge Norge likevel deltar i internasjonale klimakvotesystemer, skal vi arbeide for at disse får et tydelig tak på antall kvoter, og for at taket skal trappes raskt ned. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Verdens helseorganisasjons opplysningsarbeid om sykdommene som rammer flest på verdensbasis. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SYKDOMMER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe for at flere kriminelle utlendinger skal sone straffen i hjemlandet, og om nødvendig finansiere eventuelle kostnader knyttet til dette. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å øke antall kvoteflyktninger dersom asyltilstrømmingen til Norge avtar. Regjeringserklæring INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for økt frihandel, også mellom utviklingsland og industriland. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for multilaterale handelsavtaler gjennom WTO for å skape stabile rammevilkår og like konkurransevilkår globalt, og samtidig inngå mer begrensede avtaler der det er nødvendig. Norge skal inngå bilaterale handelsavtaler frem til et multilateralt rammeverk foreligger. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre ordninger som gir utviklingsland bedre tilgang til norske markeder. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta opp FRA-loven knyttet til det svenske forsvarets etterretningsvirksomhet med svenske myndigheter. Regjeringserklæring PERSONVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for en ytterligere liberalisering av internasjonal handel. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilleggsfinansiere eventuelle nye utenlandsoperasjoner. Regjeringserklæring EU/EØS FN NATO UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle NORFUNDs investeringer i fornybar energi globalt. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en realistisk utenrikspolitikk tuftet på tydelige prioriteringer, forankret i liberale verdier og med det hovedformål å sikre sentrale nasjonale interesser. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil, jf samarbeidsavtalen, fremme demokrati, menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og ytringsfrihet gjennom norsk utenrikspolitikk, og rette mer oppmerksomhet mot sivile og politiske rettigheter, også i nærliggende land. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Norsk utenrikstjeneste skal i større grad enn i dag være et instrument for å fremme norske næringsinteresser i utlandet. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi energi en viktigere plass i norsk utenrikspolitikk. Regjeringserklæring ENERGI UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Freds- og forsoningspolitikken videreføres, og omfanget og innretningen gjennomgås for å prioritere prosesser og land hvor Norge har ressurser og kompetanse til som kan bidra til å oppnå resultater. Norsk innsats bør gjennomføres i samarbeid med nære allierte og viktige multilaterale aktører. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Nedrustning og ikke-spredning vil være viktige områder i regjeringens internasjonale arbeid. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, og aktivt støtte målet om en fremforhandlet løsning som innebærer at Israel og Palestina, som to stater, eksisterer i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge sin politikk på at alle mennesker har universelle rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil rette særlig oppmerksomhet mot utsatte grupper, som kvinner, barn, religiøse minoriteter, funksjonshemmede og seksuelle minoriteter. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonal solidaritet, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å etablere et servicekontor for nordmenn i utlandet i samarbeid mellom NAV og Skatteetaten. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta hensyn til at mange nordmenn bor i utlandet i forbindelse med internasjonale avtaler og utarbeidelse av lover og regler. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for internasjonale skoler og IB (International Baccalaureate) i Norge for å gjøre det lettere for familier å bo periodevis i utlandet. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en gjennomgang av kildeskatten. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre gode betingelser for Sjømannskirken. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge må bidra mer aktivt for å ivareta sikkerheten til forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter som er forfulgt for sin tros skyld. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil straffenivået for organisert kriminalitet må tilpasses det øvrige europeiske nivået. Partiprogram STRAFFERETT UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at land-for-land-rapportering skal utvides til å omfatte alle bransjer og selskaper av alle størrelser, og at land med støttefunksjoner skal inkluderes. Partiprogram STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi høyere prioritet til arbeid for ytrings- og trosfrihet internasjonalt og forsterke Norges arbeid for minoriteters rettigheter. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre ordningen med «Students at Risk» til en permanent ordning. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forebygge flukt og migrasjon relatert til klima og naturkatastrofer ved å prioritere forebyggende tiltak og klimatilpasning på̊ regionalt, nasjonalt og lokalt nivå̊ i sårbare stater som del av den humanitære innsatsen. Partiprogram INNVANDRERE MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil søke å bevare et godt forhold til Russland og legge til rette for økt lokalt samarbeid på tvers av grensen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke Utenriksdepartementets organisasjon og kompetanse innenfor utvalgte områder og bygge ned organisasjon og ressursbruk innenfor politiske områder som anses som mindre viktige. Partiprogram STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil modernisere og effektivisere UDs organisasjon for bedre å kunne følge opp prioriteringene i utenrikspolitikken. Partiprogram STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil begrense norsk deltakelse i utenlandsoppdrag. Partiprogram FORSVAR UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at deler av regelverket for helse, miljø og sikkerhet også skal gjelde under bygging av petroleumsinnretninger i utlandet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ OLJE OG GASS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at Sjømannskirken fortsatt skal være et viktig kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet, blant annet gjennom et særskilt tilskudd. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil aktivt delta i kampen mot internasjonal terrorisme. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne dagens aupair-ordning og erstatte den med en ordning som gir reell kulturutveksling. Norge bør ratifisere ILO-konvensjon nummer 189 om tjenester i hjemmet. Partiprogram ARBEIDSLIV TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra aktivt til inkluderende vekst i Europa, og arbeide for å styrke det europeiske samarbeidet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stå tydelig opp for verdiene av et åpent, samarbeidende og nært sammenknyttet Europa i en tid der nasjonalisme, proteksjonisme og fremmedhat er på fremmarsj. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjenreise nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Partiprogram POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for nye folkehøyskoler, for eksempel på Svalbard. Partiprogram SKOLER SVALBARD UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på aktiv deltakelse i EUs rammeprogrammer. Partiprogram EU/EØS FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og norske forskere som vil arbeide i utlandet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter som er forfulgt i sitt hjemland mulighet til å fullføre studiene sine ved å gjøre ordningen ”Students at Risk” permanent. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at Norge følger opp de internasjonale avtalene om utslipp til luft og vann som vi har skrevet under på. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje, samt utvikle det nordiske samarbeidet om pant. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at Norge kan bidra med sin maritime kompetanse til å få hentet opp søppel i fra havbunnen, slik at det kan bli resirkulert. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at EUs vanndirektiv implementeres på en god måte gjennom mindre bruk av unntak og utsettelse av miljømål for god vannkvalitet. Partiprogram ENERGI EU/EØS MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre EUs habitatdirektiv. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en felles nordisk forvaltningsplan som sikrer rovdyrenes langsiktige overlevelse både i Norge og Norden, videreføre ulvesonen og øke bestandsmålet på samtlige rovviltarter basert på faglige anbefalinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil være en pådriver for et ambisiøst og forpliktende internasjonalt samarbeid på miljøområdet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at internasjonale avtaler og regelverk gir rammebetingelser som ikke svekker den nasjonale miljøvernpolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til bærekraftig utvikling og bedring av miljøtilstanden i våre nærområder og i utviklingslandene gjennom integrering av miljøvern i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil gi permanent vern av sårbare områder inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark og i og ved iskanten og polarfronten. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver for at Parisavtalen og FNs bærekraftmål oppfylles. Partiprogram FN MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp klimafinansieringen til fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal spille en mer aktiv rolle i å utarbeide innovative finansieringsmekanismer, der også private aktører bidrar, som supplement til den offentlige finansieringen av klimatiltak i fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sette av betydelige midler til Det grønne klimafondet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp finansieringen av det norske klima- og skoginitiativet og inkludere blå skog (mangroveskog, tareskog med mer) i denne ordningen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede et nytt internasjonalt klimainitiativ hvor Norge betaler de minst utviklede land for å redusere utvinningen av kull og annen sterkt forurensende fossilenergi, etter modell fra klima- og skoginitiativet. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norges internasjonale forpliktelse for 2030 under Parisavtalen skal bli mer ambisiøs når den oppdateres i 2020, samt at denne forpliktelsen skal legge til grunn at Norge skal være klimanøytralt innen 2030 gjennom tiltak innenlands, opptak i skog og internasjonale tiltak. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre garantiordninger og låneordninger til private selskaper som investerer i fornybar energi i u-land. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal standard for landstrøm for skip. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HAVNER INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at internasjonal luftfart og sjøtransport regnes med i et lands totale klimautslipp. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ivareta lokalt eierskap i en global verden, t.d. innenfor kystnæringer/maritime næringer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe faktorer som internasjonalt bidrar til ulikhet, blant annet skatteparadiser og urimelig høye lederlønninger. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID LØNN OG INNTEKT ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at prinsippet om fossilfri bygge- og anleggsplass ligger til grunn ved offentlige byggeprosjekter. Norge bør implementere EUs bygningsdirektiv og innføre krav om nær nullenergibygg i 2020. Partiprogram BOLIGSAKER EU/EØS LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke ordninger som GIEK og Eksportkreditt til å styrke utvikling av fornybar energi i andre land. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at flere av de fremste reisedestinasjonene i Norge og Svalbard får verdensarvstatus. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere markedsadgang og ressurstilgang i internasjonale avtaler. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å redusere handelshindringer for fisk og fiskeprodukter i en ny WTO-avtale. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å gi norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet. Partiprogram EU/EØS FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverket innenfor sjømatsektoren. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette dedikerte FoU-programmer som binder industrien tettere opp mot leverandørindustrien og forskningsinstitusjonene for å bidra til utviklingen i bioøkonomien. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere strategisk samarbeid mellom Norge og ledende nasjoner på smartby-området. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal ratifisere den tredje tilleggsprotokollen i FNs barnekonvensjon, og at barns rettigheter skal innarbeides i grunnloven. Partiprogram BARN FAMILIE FN GRUNNLOVEN STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for større grad av arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å få arbeidstillatelse for statsborgere fra land utenfor EU, herunder studenter som har fullført utdanning i Norge. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide visumfriheten til å omfatte flere land. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre retten til asyl og en forsvarlig asylpraksis, på basis av Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte planer om felles europeisk system for fordeling av asylsøkere. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til å forebygge konflikter ved langsiktig bistand i utsatte områder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal ta imot flere overføringsflyktninger gjennom FN. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal arbeide for å innlemme klimaflyktninger i FNs flyktningkonvensjon, og åpne for asyladgang i Norge for mennesker som er drevet på flukt av ubeboelig klima. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre aldersundersøkelser av barn som både er fysiske og psykologiske, i tråd med FNs anbefalinger. Partiprogram BARN FAMILIE FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge UNHCR sine anbefalinger til grunn i klagesaker. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil stoppe tvangsreturer til land FNs høykommissær for flyktninger fraråder retur til. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre tilsyn med tvangsreturer i tråd med forpliktelsene etter EUs returdirektiv. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot en moderat egenbetaling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil inngå tettere samarbeid om flere spesialiserte helsetilbud med nabolandene våre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for mer forskningssamarbeid mellom de nordiske universitetssykehusene og styrke nordisk samarbeid mellom sykehus. Partiprogram HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i kulturfeltet. Partiprogram KULTUR KULTURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil implementere den nye personvernforordningen fra EU, som stiller strengere krav til private og offentlige virksomheter og gir nye rettigheter til borgerne. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gå mot innføring av et digitalt grenseforsvar. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke sette krav til politiske standpunkt utover støtte til demokratiet og menneskerettighetene når trossamfunn eller organisasjoner med religiøst fundament mottar offentlig støtte. Partiprogram FINANSER MENNESKERETTIGHETER STATSBUDSJETTET TROSSAMFUNN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et sterkt europeisk forsvarssamarbeid i NATO. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forankre internasjonale operasjoner i FN. Partiprogram FN FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre marinejegerne og kystjegerne i felles kommando, med fortsatt nærvær i nordområdene. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ny grensestasjon ved Storskog. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL GRENSESPØRSMÅL MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle et nærmere forsvarssamarbeid med de nordiske landene. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til videreutvikling av en felles europeisk sikkerhetspolitikk innenfor rammene av vårt NATO-medlemskap. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at internasjonale operasjoner som den klare hovedregel skal være forankret i FN. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at militære operasjoner uten FN-mandat kun skal skje der det foregår utstrakt og uakseptabel voldsbruk mot egne borgere eller andre stater. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en global rettsorden preget av internasjonalt samarbeid i FN og andre globale, regionale og subregionale organisasjoner. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FN gjennom reform av FNs sikkerhetsråd, samt oppfølging av anbefalingene fra høynivåpanelene for styrking av FNs fredsbyggingsarkitektur, FNs fredsoperasjoner og implementeringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Partiprogram FAMILIE FN FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet med EU og andre internasjonale institusjoner for å løse utfordringer knyttet til klimaendringer, migrasjon og fattigdom. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til en åpen verdensøkonomi. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til en samstemt politikk der alle politikkområder, ikke bare bistand, tar hensyn til langsiktig og bærekraftig utvikling i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet i Nordområdene for å sikre bærekraftig forvaltning av naturressurser og varig fred. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra til å finne felles europeiske løsninger på de store felles utfordringene, som klima og migrasjon. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at et eventuelt norsk EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre stabil og tilstrekkelig finansiering av FN ved å arbeide for at FNs medlemsland følger opp sine forpliktelser i form av pliktige og frivillige bidrag. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN HAVNER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre Sikkerhetsrådets sammensetning slik at rådet bedre reflekterer verdens befolkning. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre Sikkerhetsrådet mer demokratisk ved en utvanning av vetoretten. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med å forhindre folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og andre grove menneskerettighetsbrudd ved å styrke prinsippet om retten til å beskytte (R2P), herunder ved bruk av diplomatiske virkemidler, økonomiske sanksjoner og, i ytterste instans, ved militær intervensjon. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Den internasjonale straffedomstolen (ICC) finansielt og politisk,. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å få flest mulig nasjoner til å godta [Den internasjonale straffedomstolen (ICC)]s jurisdiksjon, og for at selvstyrende territorier får muligheten til å fremme sine saker for domstolene. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for styrket global oppfølging av anbefalingene i de omfattende gjennomgangene - utført av høynivåpaneler og levert i 2015 - om hhv. reform av FNs fredsbyggingsarkitektur, styrking av FNs fredsoperasjoner og styrket implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere at Norge bidrar med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver for opprettelse av et Health Impact Fund (HIF). Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge inntar en pådriverrolle for å gjenoppta Doha-forhandlingene. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Verdensbankens investeringer i større grad vris mot prosjekter som har miljø og klima i fokus. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge øker sitt bidrag til Verdensbanken med den hensikt å øke bankens kapital til bruk i miljø- og klimasaker. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil supplere, og på sikt erstatte, FNs menneskerettighetsråd med en internasjonal menneskerettighetsdomstol etter modell fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Partiprogram DOMSTOLER EU/EØS FN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FNs menneskerettighetssystem ved å ratifisere tilleggsprotokoller som gir klagerett i medhold av konvensjonene, i første rekke tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å reformere Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med mål om å gjøre den mer effektiv og styrke ressurstilgangen. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte land som vil styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre Norge til en pådriver for å utvikle det internasjonale menneskerettighetsapparatet til også å inkludere bedrifters ansvar for å respektere og ivareta menneskerettigheter. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FNs arbeid for kvinners rettigheter. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å styrke regionale menneskerettighetsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FNs arbeid for livssyns- og etniske minoriteter. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sette av minimum 1 % av BNI til utviklingssamarbeid. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Norads rolle som fagetat for norsk bistand, herunder ved å overføre ansvaret for langsiktig bistand fra UD til Norad. Støtte til klimatiltak i utlandet tas ut av utviklingsbistanden og overføres til KLD, samtidig som målet om at 1 % av BNI skal gå til bistand opprettholdes. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre innsatsen for utdanning, global helse, fredsarbeid, jobbskaping og tilgang til energi. Partiprogram ARBEIDSLIV FOLKEHELSE FREDSARBEID HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke innsatsen for næringsutvikling og handel. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge slik at norsk næringsliv i større grad kan bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal gjeldsslettemekanisme for behandling av illegitim gjeld og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal fortsette å styrke kapasiteten til skattemyndigheter i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til anti-korrupsjonsarbeidet i utviklingsland gjennom styrking av nasjonale riksrevisjoner og parlamentenes kontrollfunksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at norske bistandsmidler ikke går til skatteparadiser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at FNs bærekraftsmål legges til grunn for norsk utviklingspolitikk og vår egen nasjonale politikk. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bistand til et begrenset antall stater, internasjonale institusjoner og ideelle aktører. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at evalueringsavdelingen i Norad skilles ut som et uavhengig organ med et eget budsjett. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere fagområder hvor Norge har spesielt gode forutsetninger for å utgjøre en forskjell. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for at FNs arbeid med kvinners rettigheter styrkes og følges bedre opp. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at grunnlaget for humanitært hjelpearbeid, den internasjonale humanitærretten og humanitære prinsipper må respekteres av alle stater. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil møte klimarelaterte kriser med nødvendig nødhjelp, men også med arbeid for tilpasning og forebygging. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at nødhjelp ikke skal gå på bekostning av langsiktig bistand. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at nødhjelp og langsiktig bistand ses i sammenheng, og at den langsiktige bistanden brukes aktivt som middel til å forebygge akutte kriser og styrke beredskapen den dagen krisen likevel rammer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil se på organiseringen av nødhjelpen og hvordan det er mulig å sikre at nødhjelpen i større grad kommer frem til de områdene hvor behovet for nødhjelp er størst, og til glemte konflikter og katastrofer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for internasjonale reguleringer for å hindre hemmelighold i skatteparadiser. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke fri import av varer fra lavinntektsland og lavere mellominntektsland. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere tiltak som øker kvinners deltakelse i økonomisk virksomhet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke mer av bistandsmidlene til styrking av lokal og regional handel, gjennom opplæring, utvikling og tilrettelegging for lokal og regional næringsvirksomhet i lavinntektsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at alle rike land åpner sine markeder for varer fra lav- og mellominntektsland. Varer fra alle lavinntektsland og noen mellominntektsland må fritas all toll i Norge. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne all toll på varer som ikke er gjenstand for produksjon av betydning i Norge, for eksempel innenfor konfeksjon. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle infrastrukturprosjekter for en sikker og miljøvennlig transport, energioverføring og kommunikasjon mellom land og hav i nord. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en forbedret søk- og redningstjeneste sammen med nabostatene i takt med øket skipstrafikk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SIKKERHET TIL SJØS SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensning. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot introduserte arter og tungolje i polare strøk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den miljø og sikkerhetspolitiske beredskapen i takt med økt transport gjennom Nordøstpassasjen. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke norsk forvaltning av Svalbardsonen og integrere Svalbard tydeligere i norsk politikk for nordområdene og Arktis. Partiprogram POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp funnene i konseptvalgutredningen for havneutvikling i Longyearbyen. Partiprogram HAVNER POLAROMRÅDER SJØFART SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede ulike alternativer for energiforsyning på Svalbard, basert på bærekraftige og fornybare løsninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategi for satsing på høyere utdanning og forskning [på Svalbard]. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLAROMRÅDER SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv, havn, forskning, utdanning og strategisk infrastruktur på Svalbard. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede mulighet for marine næringer på Svalbard. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde bosetting [på Svalbard] ved å tilrettelegge for barnefamilier og styrke bærekraftig næringsutvikling. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp NVEs skredfarekartlegging i Longyearbyen med midler slik at det kan iverksettes nødvendige tiltak for trygge boforhold i Longyearbyen. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legges bedre til rette for solid kunnskapsbasert forvaltning av natur- og kulturminneverdier på Svalbard. Partiprogram KULTUR KULTURVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Longyearbyens evne til å være beredskapsknutepunkt i Arktis. Partiprogram POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny handelspolitikk ved blant annet å forhandle fram en bedre avtale med EU enn dagens EØS, og si nei til avtaler som pålegger oss mer markedsliberalisme. Partiprogram EU/EØS FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at alle norske selskaper, inkludert statlige selskaper, opptrer i tråd med FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring. Partiprogram AKSJER FINANSER HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom eierskapet i Statens Pensjonsfond Utland sikre grunnleggende menneskerettigheter, urfolks rettigheter og arbeidstakerrettigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot norsk medlemskap i EU. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve en offentlig evaluering av Schengen-avtalens konsekvenser. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot internasjonale handelsavtaler som svekker forbrukervern, regler for miljøvennlig produksjon, og som overfører makt og myndighet fra nasjonale myndigheter til multinasjonale selskaper og tvisteløsningsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN RETTSVESEN TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge legger til rette for at fattige lands interesser ivaretas i alle handelsavtaler, blant annet gjennom å trekke alle krav mot fattige land om økonomisk liberalisering. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot TiSA-avtalen, som legger press på offentlige tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer demokratisk selvbestemmelse. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en ny handels- og samarbeidsavtale. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre fattige lands tilgang til norske markeder og vri norsk matimport bort fra EU og over til land i sør. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter og miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler som Norge inngår. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i arbeidslivet går foran WTO-regelverket. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge gjennomgår alle handelsavtaler vi har inngått, med sikte på å si opp avtaler som undergraver det norske arbeidslivet, eller er til skade for vår eller andre lands selvråderett eller skatteinntekter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at naturressurser som vann, villfisk og mineraler beskyttes mot privatisering i alle handelsavtaler Norge tar del i. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede en eierskapsavgift for utenlandske eiere av norske foretak som skal gjenspeile formuesskatten. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opprettelsen av et mellomstatlig skatteorgan i FN med tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser til å bekjempe skatteparadis og internasjonal kapitalflukt. Partiprogram FINANSER FN ØKONOMISK SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi folk innsyn i verdens pengestrømmer ved å innføre utvidet land for land-rapportering i alle sektorer, også fra jurisdiksjoner med støttefunksjoner (datterselskap) i skatteparadis, og et internasjonalt register over finansformuer. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta reservasjonsretten aktivt i bruk så lenge EØS-avtalen består mot direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS FORURENSNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke nettolønnsordningen for å stimulere til at flere skip registreres i NOR-registeret. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den internasjonale klimainnsatsen. Norge må øke sine bidrag til internasjonale klimatiltak og klimatilpasning kraftig hvert år fram mot 2020. Norges økonomiske kapasitet og historiske ansvar for klimaendringene må ligge til grunn for størrelsen på vår internasjonale klimainnsats. Økte bevilgninger til internasjonale klimatiltak må komme i tillegg til målet om 1 % bistand. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å unngå kutt i egne utslipp. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for varige petroleumsfrie områder. SV vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et forbud mot bruk og frakt av tungolje lands norskekysten, og arbeide for et internasjonalt forbud mot bruk og frakt av tungolje i arktiske farvann. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aldri svekke kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at kvinner som er utsatt for voldtekt som våpen i krig skal ha samme rettigheter for beskyttelse som andre former for tortur, og får samme behandlingstilbud som voldsutsatte kvinner i Norge. Partiprogram HELSEVESEN MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at FN oppretter en FN-dag mot seksuelle overgrep. Partiprogram FN HELSEVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle norske utenriksstasjoner skal rapportere om situasjonen for LHBT-befolkningen der de opererer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at internasjonale selskaper betaler det de skal. SV vil utrede en ordning der beskatning av overskudd i selskaper baseres på hvert lands andel av omsetningen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge presser på for at skattesamarbeid på tvers av land foregår i åpne internasjonale fora, der flest mulig, og da særlig fattige land, er inkludert, som for eksempel FN. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beskytte menneskerettighetene. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ivareta selvråderetten. SV vil bevare kravet om ¾ flertall på Stortinget for å avgi suverenitet. I spørsmål om medlemskap i EU er det også et krav med flertall i folkeavstemning. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette støtte for fattige lands forhandlingsdelegasjoner i WTO. Dette må være finansiert ved en avgift som de rike landene i WTO betaler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil demokratisere og flytte makt fra Verdensbanken og IMF. Vi vil endre på måten stemmer fordeles på, for å gi fattige land økt innflytelse. Samtidig vil vi styrke FN og støtte alternative finansinstitusjoner. Partiprogram BANKER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at lån fra IMF og Verdensbanken ikke skal kunne kobles til krav om privatisering, kutt i offentlige tjenester, eller liberalisering av økonomien som et vilkår for å gi slike lån. Partiprogram BANKER FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar et internasjonalt initiativ for å bedre situasjonen for romfolket. De må sikres gode levekår med utgangspunkt i egne tradisjoner og levesett. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense stormaktenes hegemoni innenfor FN. Veto i Sikkerhetsrådet skal kunne overprøves ved 14 stemmer mot. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette å styrke innsatsen for akademisk frihet internasjonalt, primært ved å støtte en permanent Students at Risk-ordning, og forbedre overvåknings- og uttaksmetodene gjennom UD. SV vil også støtte opp under ikke-statlige organisasjoners arbeid med å spre ordningen til andre land, primært i Norden. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot innføring av et såkalt digitalt grenseforsvar og alle andre tiltak som fører til masseovervåkning av norske borgere. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at domenene for Svalbard og Bouvetøya skal benyttes som sikre, digitale frihavner, for forfulgte medier, blogger og lignende internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil dele IKT-løsninger som utvikles i Norge med land vi samarbeider med gjennom utviklingspolitikken for å bidra til sterkere institusjoner i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at flyktningkonvensjonen endres for å ivareta barns rettigheter bedre. SV vil arbeide for en tilleggsprotokoll om klimaflyktninger og internt fordrevne flyktninger slik at klimaflyktninger kan få opphold på humanitært grunnlag. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling, som skal fungere parallelt med FNs høykommissær for flyktningers kvotesystem. Partiprogram EU/EØS FN INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Norge skal ratifisere FNs konvensjon om migranters rettigheter. Partiprogram FN INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å føre en asylpraksis som er i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger. Partiprogram FN INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at ofre for menneskehandel kan få opphold i Norge selv om det ikke foreligger tiltale eller dom i saken. Det bør være tilstrekkelig for opphold at det er overveiende sannsynlig at personen er utsatt for menneskehandel og har samarbeidet med politiet. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre alle utlendingssaker med klagebehandling rett til muntlig behandling i en domstol, gjennom å erstatte Utlendingsnemnda med en Utlendingsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere å åpne for asylsøknader fremmet fra tredjeland. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre tilsyn med tvangsreturer i tråd med forpliktelser i EUs returdirektiv. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være en internasjonal pådriver for fattige lands tilgang på patentert medisin. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYKDOMMER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal gå foran for internasjonale initiativ for å bringe den usikre legemiddelsituasjonen under kontroll. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til eksport. SV vil øke Utenriksdepartementets eksportstøtte for kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre ordningen med tollfri import fra de minst utviklede landene, og samtidig stille krav om at [jordbruks-]produksjonen er i tråd med FNs bærekraftmål. Partiprogram FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beholde konvensjonsvernet. Flyktningkonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner skal bevares for å sikre oss alle trygghet og forsvar mot statlige overtramp om kriser rammer oss. Partiprogram INTERNASJONAL RETT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til et økonomisk system mot global ulikhet. For å bekjempe den globale ulikheten er det avgjørende at vi setter inn tiltak mot kapitalflukt, får fattige land ut av gjeldskrisen og stopper den økende tendensen til udemokratiske og ulikhetsskapende handelsavtaler. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en omfordelende utviklingspolitikk. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge jobber for en internasjonalt bindende traktat for ansvarliggjøring av multinasjonale selskaper når det gjelder menneskerettighetene, miljøskade og folkeretten. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Skatt for Utvikling-programmet, som bidrar til at utviklingsland kan avdekke skattejuks. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTEADMINISTRASJON SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal gjennomgå alle sine skatteavtaler med utviklingsland med mål om at de skal være minst like gode som FNs modellavtale. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge må fortsette arbeidet for at illegitim gjeld slettes både i Norge og internasjonalt. Det må opprettes en uavhengig og rettferdig gjeldsslettemekanisme under FN. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre internasjonale finansskatter, herunder en skatt på finanstransaksjoner, til inntekt for globale fellesgoder. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre at kriserammede land blir pålagt å privatisere og/eller kutte i offentlige tjenester. De kriserammede landene i Sør-Europa må få slettet og redusert gjelden for å hindre ytterligere vekst i arbeidsløshet og ødeleggelse av landenes velferdssystem. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling gjennom å bruke mer enn én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til utviklingsbudsjettet. Dette skal være midler som kommer utviklingsland direkte til gode. Utgifter til flyktninger i Norge eller næringslivsstøtte uten dokumentert utviklingseffekt skal derfor ikke regnes inn i enprosenten. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre FNs nye bærekraftsmål styrende for prioriteringene i utviklingspolitikken. Norske egeninteresser skal ikke komme i veien for dette målet. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og utvikle tiltak som innebærer direkte overføringer for å sikre omfordeling. Slike støtteordninger bør, som i Norge, i størst mulig grad være universelle. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at utdanning og helse skal videreutvikles i utviklingspolitikken. Bistanden innen disse områdene skal støtte opp om utviklingslands egen evne til å gjøre grunnleggende velferdstjenester gratis for alle. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTDANNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge øker kjernestøtten til FNs organisasjoner og fond og styrker arbeidet for at tungrodde og byråkratiske systemer i organisasjonen effektiviseres. Partiprogram FINANSER FN STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke utviklingspolitikken også til å ta vare på naturen. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en tilpasning til klimaendringene. Styrke fattige lands evne til å tilpasse seg klimaendringene som allerede skjer. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner og -aktører, som et ledd i arbeidet med å fremme demokrati og menneskerettigheter, bidra til rettferdig fordeling og økt velferd og bekjempe korrupsjon. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge prioriterer utviklingssamarbeid som har som målsetting å styrke arbeideres faglige rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal gå foran internasjonalt for å fremme urfolks rettigheter. Vi vil utvikle nye retningslinjer og en konkret handlingsplan for norsk innsats for urfolk i utviklingspolitikken. Partiprogram UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at støtte til kamp for kvinners likestilling og rettigheter skal være en integrert del av det norske samarbeidet i alle land hvor vi har et betydelig samarbeid. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kvinners rettigheter gjennom internasjonal politikk blant annet gjennom å ta opp kvinners rettigheter som tema internasjonalt. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge viderefører sitt lange freds- og demokratiengasjement og styrke det langsiktige utviklingsarbeidet i Latin-Amerika. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trappe opp støtten til organisasjoner som fremmer kvinners helse og reproduktive rettigheter, for å kompensere for konsekvensene av USAs såkalte munnkurvregel. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre rask humanitær innsats. Trappe opp midlene som bevilges til humanitær bistand og forebygging av humanitære konflikter. Styrke etablerte nødhjelpsfond slik at de raskt kan reagere ved ekstraordinære eller akutte katastrofer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forebygge katastrofer. Humanitær bistand må innrettes slik at den forsøker å forebygge og avverge tilsvarende katastrofer i framtiden. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den humanitære støtten til lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ambassadene i sentrale samarbeidsland for utvikling bør styrke sitt samarbeid med fagbevegelsen og sivilsamfunnet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en samstemt politikk gjennom årlig rapportering til Stortinget om konsekvensene av norsk politikk for utviklingsland og menneskerettighetene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER STORTINGET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere bruk av eksterne konsulenter og styrke NORADs rolle i bistandsforvaltningen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse utbredelsen av konkurranseutsetting av bistand (tilskuddsmidler). Vi vil sikre at bistanden brukes til å bygge opp kompetanse i samarbeidslandene og dermed styrker målgruppene for bistanden. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre evalueringssystemene for norsk bistand. Vi vil bort fra et snevert måle- og telleregime og over til effektanalyser av bistanden som tar inn over seg bistandens sammensatte mål. Innrette evalueringssystemet på en måte som skaper tillit og fremmer selvstendighet og kreativitet innad i institusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke informasjonsstøtten, med særlig vekt på å styrke organisasjoners vaktbikkjefunksjon overfor myndighetene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at landkonsentrasjon i bistanden ikke skal gjelde andre kanaler enn stat-til-stat-bistanden. Bistanden bør være fleksibel for å kunne brukes der den har størst effekt med utgangspunkt i situasjonen i landene i samsvar med de overordna målene i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar initiativ til et internasjonalt forbud mot dødsstraff. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, blir fulgt opp og implementert. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere. Å styrke lokale aktivister må være blant de prioriterte oppgavene for norske utenriksstasjoner, blant annet gjennom rettssaksobservasjoner og gjennom å styrke sivilsamfunnsaktører. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være pådriver for menneskerettigheter. SV vil at Norge skal ratifisere individklageordningene til FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i tillegg til FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FN FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et krav om at norske selskaper legger ILOs kjernekonvensjoner og agendaen om anstendig arbeidsliv til grunn og følger dette opp i praksis. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar et politisk initiativ for å styrke ILOs arbeid for å fremme og iverksette internasjonale arbeidsstandarder og grunnleggende arbeidstakerrettigheter i tråd med ILOs kjernekonvensjoner. Norske bidrag til dette arbeidet må økes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge arbeider for å endre sammensetningen i FNs Sikkerhetsråd slik at den bedre avspeiler verdens befolkningssammensetning, og at Generalforsamlingen tillegges større myndighet. Målet må være at de fem vetolandenes makt oppheves. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge anerkjenner Palestina som stat innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rette internasjonale økonomiske sanksjoner mot Israels okkupasjonspolitikk. Partiprogram INTERNASJONAL RETT ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal kreve at det gjennomføres en folkeavstemming om Vest-Saharas uavhengighet. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk støtte til fred og forsoningsarbeid. SV vil arbeide for fredelig konfliktløsning og respekt for internasjonal rett. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at kvinner og sivilsamfunnet deltar i fredsprosesser, konfliktløsning og forebygging av konflikt. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge ikke deltar i krigføring i NATO-regi, og avslutter alle NATO-bidrag «out-of-area». Partiprogram FORSVAR INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eventuell norsk deltakelse i militære operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vilkårene er at operasjonen har et FN-mandat og er under FN-ledelse. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle forespørsler om militære operasjoner må behandles i åpent storting og ikke i en lukket komite slik som er praksis i dag. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all eksport av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et forbud mot retten til førstebruk av atomvåpen, som i dag en del av NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kontrollen med våpeneksporten. Kreve sluttbrukererklæring på eksport av alle strategiske varer, inkludert til NATO-land. SV vil at det gjennomføres stikkprøver på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon og at avslag på våpeneksport til alle land utenfor NATO offentliggjøres. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil melde Norge ut av NATO. Partiprogram NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke forsvarssamarbeidet i Norden. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil påvirke NATO i rett retning. Så lenge Norge er medlem i NATO vil SV arbeide for at alliansen forsvarer nærområdene framfor å drive krig utenfor eget område. Vi vil også gå imot videre utvidelser av NATO og for nedrustning av alliansens atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et sterkt nasjonalt forsvar. SV ønsker å erstatte et forsvar innrettet mot NATOoperasjoner med et sterkt nasjonalt forsvar som virker avskrekkende og avspennende heller enn å bidra til et nytt våpenkappløp som øker spenningene mot Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil minimere alliert tilstedeværelse i Norge i fredstid. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre norsk deltakelse i NATOs rakettskjold som bidrar til å øke spenningen mellom NATO og Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde og styrke den bilaterale dialogen om nordområdene med Russland. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Barents-samarbeidet styrkes. Partiprogram POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en utenrikspolitikk som forsvarer norske interesser, demokratiet og menneskerettighetene. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke reaksjonsevnen, kampkraften og utholdenheten, legge til rette for allierte forsterkninger, styrke bilateralt og flernasjonalt samarbeid, øke den militære tilstedeværelsen og legge til rette for mer øving og trening. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at Norge opprettholder de forpliktelser som følger av NATO-samarbeidet, både ved å støtte opp om NATOs permanente tilstedeværelse i Norge og gjennom å ta ansvar for internasjonal sikkerhet og stabilitet som del av alliansen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil bekjempe internasjonal terrorisme gjennom politiske og økonomiske virkemidler og gjennom deltagelse i internasjonalt samarbeid og i internasjonale operasjoner. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et tett justispolitisk samarbeid med EU og internasjonale organisasjoner om grenseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en utenrikspolitikk som ivaretar norske interesser. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil være en garantist for EØS-avtalen og opprettholde et tett samarbeid med EU gjennom en aktiv europapolitikk. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke forpliktende samarbeid for å løse de grenseoverskridende utfordringer vi står overfor. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre et høyt nivå på norsk bistand. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til å øke norske investeringer gjennom offentlig og privat samarbeid og gjennom utvikling av bilaterale og multilaterale avtaleverk som sikrer best mulig rettslige rammer for investeringene. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at Norge skal gå i front internasjonalt i kampen for kvinners rettigheter og likestilling. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at det skal stilles tydelige krav til mottagere av norsk bistand om vilje til å fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsutvikling. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme det internasjonale arbeidet for å sikre like rettigheter og likebehandling for LHBTIQ-personer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil være pådriver internasjonalt i kampen mot barneekteskap og tilby bistand til utvikling av juridisk rettsvern mot tvangsekteskap og opplysningsvirksomhet for å få foreldre til å slutte med slik frihetsberøvende praksis. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil trappe opp arbeidet internasjonalt for å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter og muligheter for familieplanlegging. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være den fremste arktiske nasjon på innovasjon og forvaltning av ressursene både på land og i havet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke utviklingen av attraktive byer og lokalsamfunn i nordområdene for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft og styrke regionens konkurransekraft. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal ta en ledende rolle i å fremme den blågrønne økonomien og forvaltningen av ressursene i havet på en bærekraftig måte. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at norsk bosetning og aktivitet som omfatter næring, kunnskap, forvaltning og kultur, skal danne grunnlaget for videre utvikling på Svalbard. Det er vårt mål at det skal være en diversifisert næringsstruktur og aktivitet på Svalbard. Partiprogram POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at nordområdene skal være en fredelig og stabil region. Det skal sikres gjennom internasjonalt samarbeid og gjennom sivil og militær tilstedeværelse og aktivitet. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil overholde de internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av for mottak av asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil bruke norsk bistand og nødhjelp for å avhjelpe situasjonen i flyktningers og asylsøkeres hjemland og nærområder. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil norge skal gi flyktningstatus til personer som oppfyller kravene i FNs flyktningkonvensjon, og gi øvrige asylsøkere med rett til opphold subsidiær beskyttelse. Partiprogram FN INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke samarbeidet med andre europeiske land for å forhindre inhumane fluktruter og irregulær migrasjon og bekjempe menneskesmugling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte en bærekraftig fordeling av asylsøkere til Europa gjennom Dublin-avtalen. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle regulering og rammeverk i god dialog med EU og delta aktivt i EUs arbeid med å realisere det digitale indre markedet, med mål om å fjerne handelshindringer. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal arbeide internasjonalt for å beholde internett som en åpen plattform. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede de omfattende byråkratioppgavene som følger av EØS-avtalen. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil motvirke EØS-avtalens svekkelse av det lokale folkestyret så langt som tilknytningsformen åpner for, og på sikt si opp avtalen og inngå samarbeidsavtaler med EU som ivaretar lokale og nasjonale behov for selvstyre. Partiprogram EU/EØS STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke velgernes mulighet til å påvirke personvalget ved valg til Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene, men ikke gjeninnføre mulighet til å stryke kandidater. Partiprogram EU/EØS FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt. Det skal ikke åpnes for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2). Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge tar et lederansvar i arbeidet med å nå Parisavtalens mål, både gjennom internasjonalt samarbeid og ved å redusere nasjonale utslipp av klimagasser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for nye, store investeringer i klimavennlig industri i Norge. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil føre en aktiv politikk for å hindre at «svartelistearter» kommer inn i Norge. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke ha finsk-russisk ulv i Norge og derigjennom fjerne ulvesonen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil la grensebestander av store rovdyr telle som norske dyr. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samordne rovviltforvaltningen i Norge, Sverige og Finland bedre. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Landbruksmeldinga (2011/2012) skal ligge til grunn for forvaltningsplanene i alle rovviltregionene. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for havneutvikling i Nord ut fra et strategisk nordområdeperspektiv. Partiprogram HAVNER NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS LØNN OG INNTEKT UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen (art. 112) tas i bruk dersom fri flyt av arbeidskraft i EØS truer det norske arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for å endre reglene for EØS-borgeres trygderettigheter til den norske stat. Partiprogram EU/EØS SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for universelle velferdsrettigheter for norske borgere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette tiltak som begrenser «trygdeeksport» fra Norge. De som har arbeidsforhold i Norge skal ha plikter og rettigheter på linje med norske arbeidstakere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil i samarbeid med relevante sektorer og helsemyndighetene stille krav om testing av arbeidere for å hindre grenseoverskridende smitte. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse på internasjonal utveksling, også for lærlinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UTDANNING UTENRIKSSAKER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha mer internasjonal utveksling, både integrert, men også at flere tar hele eller deler av graden utenlands. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at asylsøkere som kommer fra trygge tredjeland skal få sine asylsøknader behandlet der. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med å utvise utenlandske kriminelle til soning i hjemlandet. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si opp avtalen om leie av soningsplasser i Nederland og bruke disse midlene på raskt å bygge opp soningskapasiteten i Norge. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge går ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnfører nasjonal grensekontroll. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde den nordiske passfriheten. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke tollvesenets innsats ved grensene kraftig. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til strategisk og operativt samarbeid mellom tollvesen, grensemyndigheter og lokalt politi i grenseområdene. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi tollerne fullmakt til å gi forenklet forelegg for å oppnå en mer effektiv kontroll med grensekryssende kriminalitet og avlaste politiet for rutineoppdrag. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en handelspolitikk som tar utgangspunkt i vårt medlemskap i WTO. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot norsk tilknytning til TTIP- og TISA-avtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avvise internasjonale investeringsavtaler med investor/stat-tvisteløsningsmekanisme. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge arbeider for et nytt WTO-mandat basert på prinsippet om alle lands rett og plikt til egen matproduksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke importen fra MUL-land på bekostning av importen fra andre industrialiserte land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge skal bevilge minst 1% av BNI til utviklingshjelp. Oppfyllelse av bærekraftsmålene må være en hovedmålsetting i stortingsperioden 2017–2021, og særlig retten til vann. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk bistandspolitikk brukes aktivt i arbeidet med å sørge for at det blir produsert nok mat til verdens voksende befolkning. Det må samtidig satses på «klimasmart» landbruk for å redusere utslippene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide mot byråkratiseringen som truer kraften i og fornyelsen av bistandsarbeidet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at kvinner over hele verden får rett til å foreta egne valg og bestemme over sine egne liv. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe aktivt mot barneekteskap, og mot vold og overgrep mot kvinner og barn. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for å få fram sammenhengen mellom bedre familieplanlegging, mer bærekraftig folketallsutvikling og stabil økonomisk vekst. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte opp om ordningen med nettverkskreditt for kvinner både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at bistandsarbeid etter en katastrofe også må fokusere på at kvinner og barn i slike situasjoner er særlig utsatt for menneskehandel og trafficking. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fremme internasjonal lovgivning for «allemannsrett» til naturressurser. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre ordningen med en egen bistandsminister i Norge. Partiprogram DEPARTEMENTER REGJERINGEN STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil være garantist mot norsk EU-medlemskap og gå mot alle forsøk på å fremme en norsk søknad om EU-medlemskap. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Det norske folket skal selv påvirke avgjørelsen om Norge skal være medlem i EØS, og Senterpartiet har et framtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap. Partiprogram EU/EØS STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere den norske EØS-kontingenten. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norske bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa skal frikobles fra EØS-avtalen og skal utformes på grunnlag av nasjonale prioriteringer. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen aktivt slik at Norge reserverer seg mot direktiver og forordninger som truer grunnleggende norske interesser eller hensynet til folks trygghet for arbeid, helse, miljø og sikkerhet. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avvise EU-regelverk som ikke er EØS-relevant. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for tettere samarbeid med Storbritannia i EU- og EØS-spørsmål. Norge må åpne for britisk medlemskap i EFTA. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre langsiktig finansiering av Forsvaret som møter våre forpliktelser i NATO. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil være tilbakeholdende med å inkludere flere medlemsland i NATO. Partiprogram NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning, deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si «nei» til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner utenfor NATO hvis det ikke foreligger en klar forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppen i EU. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge skal arbeide for en internasjonal, bindende avtale som forbyr atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge må arbeide for økt samkvem, handel og samarbeid med Russland i Nordområdene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve slutt på Sveriges overvåking av norsk internett-trafikk gjennom FRA-loven, samt all annen tilsvarende masseovervåkning utført av andre stater. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke statlig eierskap og internasjonale samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og økonomisk hemmelighold, herunder arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet og for opprettelsen av et internasjonalt skatteorgan i FN. Partiprogram FN SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede straffeavgift eller andre sanksjoner mot land som ikke følger opp Parisavtalen og andre internasjonale miljøavtaler. Partiprogram AVGIFTER FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt der hvor verdiskapningen finner sted. Dette krever helt nye tilnærminger til beskatningen av multinasjonale selskaper, og langt større innsyn i selskapers virksomhet enn i dag. Partiprogram RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at multinasjonale konsern skattelegges med en enhetlig tilnærming, slik at man skattlegger basert på hele konsernets globale overskudd, heller enn nasjonale datterselskapers overskudd. Partiprogram RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norske, statlige selskaper kan bidra til det globale grønne skiftet ved å utvikle, bygge, eie og drifte fornybar kraftproduksjon i utlandet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil møte nasjonalistiske strømninger med et brennende og grenseløst engasjement for menneskehetens felles fremtid og en oppriktig vilje til å sette hensynet til det globale fellesskapet fremfor kortsiktige nasjonale interesser. Partiprogram KULTUR UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for internasjonalt regelverk mot autonome, robotstyrte våpensystemer. Partiprogram FORSVARSMATERIELL KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke det internasjonale rettsvernet for natur og miljø. Partiprogram MILJØVERN RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en tydelig og dialogbasert russlandspolitikk med vekt på menneskerettigheter, demokrati og folkerett, og med mål om et vedvarende godt naboskap og sivilt samarbeid, særlig i Barentsregionen. Partiprogram POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for grundige evalueringer av norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner. Partiprogram FORSVAR UTENRIKSSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte akademisk boikott av Israel. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil stoppe sexturismen og motarbeide trafficking. Partiprogram LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil utvikle samarbeid med Palestina, Vest-Sahara og Kurdistan, og fremme norske tiltak mot okkupasjon og undertrykkingspolitikk i disse områdene. Støtte kampen for selvstyre og demokratiske rettigheter her, og støtte andre bevegelser som slåss for nasjonale, sosiale og demokratiske rettigheter. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel. Partiprogram UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til å forebygge konflikter og behov for migrasjon gjennom sterk internasjonal innsats, og koble Norge sterkere på de europeiske prosessene for et felles europeisk system som også kan innebære etablering av felles asylsentre utenfor EU og styrking av Schengen- landenes yttergrense. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BIT) der dette er mulig og hensiktsmessig. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om utenlandsstudier og norske studenter i utlandet. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere sivile og politiske rettigheter, utdanning og arbeid for kvinners rettigheter. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil søke å utdype bilaterale relasjoner med sentrale europeiske land. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere sikkerhet og stabilitet i Norges nærområder i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Regjeringserklæring SAMFUNNSSIKKERHET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre en bred satsing på klima og bevaring av regnskog, samt intensivere innsatsen for miljø og bekjempelse av miljøkriminalitet. Regjeringserklæring MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bistå norske borgere og norsk næringsliv i utlandet og sikre gode konsulære tjenester. Regjeringserklæring UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå toll- og avgiftsregimet for nordmenn som flytter tilbake til Norge. Regjeringserklæring AVGIFTER TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på å sikre trygge alternative kjernenett og ytterligere fiberkabler til utlandet. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTENRIKSSAKER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Representantforslag om rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i kampen mot covid-19 Behandlet
30. nov 2020 Mennesker, muligheter og norske interesser i nord Til behandling
29. nov 2020 Representantforslag om å lage en plan for hvor mange flere asylsøkere Norge skal evakuere fra Hellas i 2021 og at økningen i evakuerte asylsøkere innen Europa ikke skal føre til at Norge tar imot færre kvoteflyktninger via FN Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 25 og 26 (om forsvarsmakten og utenriksstyret) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (om mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) Til behandling
15. jun 2020 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om solidaritet med Hellas og hjelp til barn som er i flyktningleirer Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om å evakuere barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge og å støtte og bidra til den humanitære løsningen varslet av den tyske regjeringen Behandlet
19. apr 2020 Representantforslag om krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel Behandlet
4. mar 2020 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
3. mar 2020 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2019 Behandlet
14. jan 2020 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om situasjonen i Midtøsten Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om å legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak Behandlet
16. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarbeidet - en parallellrevisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon Behandlet
16. jun 2019 Representantforslag om å legge til rette for at alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning kan komme til Norge, samt sikre god barnefaglig oppfølging etter hjemkomst til Norge Behandlet
4. jun 2019 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018 Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet Behandlet
1. apr 2019 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011 Behandlet
13. mar 2019 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
13. mar 2019 Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union Behandlet
13. mar 2019 Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2018 Redegjørelse av utenriksministeren om FNs migrasjonsplattform Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å nedsette en ny norsk forsvarskommisjon Behandlet
27. sep 2018 Valg av nytt medlem og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling Behandlet
12. jun 2018 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om kampen mot ISIL Behandlet
12. jun 2018 Årsrapporter for 2017 fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord) Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
28. feb 2018 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
28. feb 2018 Representantforslag om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser Behandlet
12. feb 2018 Valg av nytt varamedlem til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner Behandlet
7. feb 2018 Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
7. nov 2017 Redegjørelse av utenriksministeren og innvandrings- og integreringsministeren om forhold knyttet til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Afghanistan og praksis for retur av tidligere asylsøkere dit Behandlet
6. nov 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling Behandlet
25. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om en helhetlig og uavhengig evaluering av utenriks- og utviklingspolitiske virkemidler i norsk politikk overfor Israel og Palestina Behandlet
14. jun 2017 Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Behandlet
31. mai 2017 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2016 Behandlet
12. mar 2017 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
21. nov 2016 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2014 og 2015 Behandlet
14. nov 2016 Redegjørelse av statsministeren om Norges bidrag til kampen mot ISIL Behandlet
1. jun 2016 Representantforslag om å sikre bredbåndstelekommunikasjon i nordområdene Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 25 (mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 3 B: Grunnlovsforslag 3 på bokmål og nynorsk Behandlet
9. mai 2016 Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.) Behandlet
25. apr 2016 Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken - Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap Behandlet
13. mar 2016 Representantforslag om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett Behandlet
10. mar 2016 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. okt 2015 Valg av nytt medlem og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling Behandlet
12. okt 2015 Redegjørelse av statsministeren om migrasjon/flyktningsituasjon rundt Middelhavet og i Europa Behandlet
18. jun 2015 Representantforslag om folkeavstemning om mottak av syriske flyktninger og en økning av hjelpen i nærområdene med én mrd. kroner Behandlet
18. jun 2015 Representantforslag om økt norsk innsats i forbindelse med den humanitære krisen i Syria og nærområdene Behandlet
17. jun 2015 Valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) Behandlet
27. mai 2015 Representantforslag om anerkjennelse av Palestina som egen stat Behandlet
29. apr 2015 Redegjørelse av statsministeren om situasjonen i Middelhavet og om den humanitære krisen i Syria og Irak Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om at kjøp av klimakvoter i utviklingsland ikke lenger skal brukes i det norske klimaregnskapet som erstatning for å kutte utslipp i Norge Behandlet
13. apr 2015 Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
11. mar 2015 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
4. feb 2015 Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet Behandlet
10. nov 2014 Redegjørelse av utenriksministeren og helse- og omsorgsministeren om smitteutbruddet av ebola i Vest-Afrika Behandlet
4. nov 2014 Redegjørelse av statsministeren om norske bidrag til Irak og Afghanistan Behandlet
9. jun 2014 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om utviklingen i Afghanistan og Norges engasjement i landet Behandlet
9. jun 2014 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2013 Behandlet
23. apr 2014 Endringer i vararepresentasjonen i Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
26. mar 2014 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
24. feb 2014 Representantforslag om evaluering av Norges engasjement i Afghanistan Behandlet
10. feb 2014 Redegjørelse av utenriksministeren om situasjonen og Norges engasjement i Syria og Sør-Sudan Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt de store sjøer i Afrika Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen Behandlet
13. jun 2013 Redegjørelse av utenriksministeren, forsvarsministeren og utviklingsministeren om utviklingen i Sahel og Norges deltakelse i FN-operasjonen MINUSMA Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2012 Behandlet
5. jun 2013 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan og Norges engasjement i landet Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2011 Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om innvandringspolitiske siktelinjer og endringer i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Til behandling
13. mai 2013 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan Behandlet
13. feb 2013 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
22. jan 2013 Redegjørelse av statsministeren om terrorangrepet i Algerie Behandlet
17. des 2012 Representantforslag om krav til russiske myndigheter om rensing av Norilsk Nickel Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om endringer i den statlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. jun 2012 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan samt norsk sivilt og militært engasjement Behandlet
28. mar 2012 Valg av et medlem til Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland Behandlet
15. feb 2012 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. nov 2011 Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn Behandlet
6. jun 2011 Bistand til nordmenn i utlandet Behandlet
23. mai 2011 Samarbeidet i OSSE i 2010 Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling for 2010 Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2010 Behandlet
8. mai 2011 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om situasjonen i Libya og norsk innsats Behandlet
27. apr 2011 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan Behandlet
11. apr 2011 Melding fra EOS-utvalget om overvåking av norske borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit (SDU) Behandlet
11. apr 2011 Redegjørelse av justisministeren om spørsmål knyttet til mulig ulovlig overvåkning av norske statsborgere Behandlet
10. apr 2011 Representantforslag om innstramming i sanksjonene overfor regimet i Iran Behandlet
28. mar 2011 Redegjørelse av statsministeren om situasjonen i Libya og Norges deltakelse i den internasjonale koalisjonsstyrken Behandlet
14. feb 2011 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet Behandlet
2. des 2010 Hjelp til flomofre i Pakistan Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Finansmarknadsmeldinga 2009 Behandlet
16. jun 2010 Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen Behandlet
16. jun 2010 Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene Behandlet
14. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 10. juni 2010 (jf. Innst. 303 L): Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til implementering av forordning (EF) nr. 1 Behandlet
13. jun 2010 Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) Behandlet
13. jun 2010 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010, (INSPIRE) Behandlet
13. jun 2010 Samtykke til ratifikasjon av luftfartsavtale av 17. desember 2009 mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge Behandlet
13. jun 2010 Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2009 Behandlet
13. jun 2010 Noregs deltaking i Europarådet i 2009 Behandlet
13. jun 2010 Samarbeidet i NATO i 2009 Behandlet
13. jun 2010 Noregs deltaking i den 64. ordinære generalforsamlinga i FN Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til OSSE Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA og EØS 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling for 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske Union (IPU) for 2009 Behandlet
13. jun 2010 Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover Behandlet
13. jun 2010 Endring i legemiddelloven Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om utredning om jernbaneforbindelse fra Sør-Varanger/Kirkenes til det russiske jernbanenettet Behandlet
9. jun 2010 Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven Behandlet
8. jun 2010 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009, kommisjonsforordning (EF). Behandlet
7. jun 2010 Endringer i bidragsinnkrevingsloven og barneloven Behandlet
7. jun 2010 Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag om småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater Behandlet
30. mai 2010 EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015) Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom Behandlet
24. mai 2010 Skattesaker mellom Norge og Bahamassamvelde Behandlet
24. mai 2010 Samtykke til å inngå en avtale mellom den norske stat ved Finansdepartementet og Det internasjonale valutafondet (IMF) Behandlet
24. mai 2010 Lån frå den norske staten til den latviske staten Behandlet
24. mai 2010 Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Behandlet
24. mai 2010 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2009, konsernrekneskap Behandlet
24. mai 2010 Skattesaker mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland for så vidt angår Aruba Behandlet
24. mai 2010 Skatteavtalen mellom Norge og Nederland for så vidt angår De nederlandske Antiller Behandlet
24. mai 2010 Skatteavtale mellom Norge og Malawi Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om kvinners/mors informasjonsplikt om barnefar og strafferettslige endringer i barneloven Behandlet
5. mai 2010 Utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag vedrørende norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
28. apr 2010 Endringer i finansavtaleloven mv. Behandlet
19. apr 2010 Innlemmelse i EØS-avtalen av rådsdirektiv om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og Samoa Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og republikken San Marino Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og Cookøyene Behandlet
25. mar 2010 Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010 Behandlet
25. mar 2010 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
24. mar 2010 SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse Behandlet
24. mar 2010 SAS AB- konvertibelt obligasjonslån Behandlet
24. mar 2010 Opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Bilbao-kontoret) Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om bistand til Island uavhengig av IceSave-avtalens skjebne Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevernet Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Turks og Caicosøyene Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Anguilla Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Gibraltar Behandlet
3. mar 2010 Ny varemerkelov Behandlet
3. mar 2010 Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten Behandlet
17. feb 2010 Utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan og Norges sivile og militære engasjement i landet Behandlet
15. feb 2010 Opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (Schengen) Behandlet
11. jan 2010 Endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Østerrike Behandlet
11. jan 2010 Skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg Behandlet
11. jan 2010 Endring av skatteavtala mellom Noreg og Belgia Behandlet
11. jan 2010 Skatteavtale mellom Norge og Polen Behandlet
11. jan 2010 Endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
6. jan 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Behandlet
6. jan 2010 Nordisk samarbeidd Behandlet
14. des 2009 EØS-komiteens beslutning om forbrukervern Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Caymanøyene Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i utlendingsloven Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Representantforslag om "datalagringsdirektivet" Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Svalbardbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i legemiddelloven Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i patentlova Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Utgangsstoffer for narkotika m.m. Behandlet
7. des 2009 Legemidler til mennesker og dyr Behandlet
7. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Bermuda Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
3. des 2009 Representantforslag om opptrapping av norsk klimapolitikk Behandlet
3. des 2009 Miljø- og utviklingsministers redegjørelse om status og framdrift i klimaforhandlingene Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Videreutvikling av Schengen-regelverket Behandlet
2. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
26. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009, som følge av ny influensa A (H1N1) Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
18. nov 2009 Skatteavtale mellom Noreg og Qatar Behandlet
18. nov 2009 Skatteavtale mellom Noreg og Slovenia Behandlet
18. nov 2009 Avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole Behandlet
18. nov 2009 Utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
16. nov 2009 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2008 Behandlet
11. nov 2009 Oppnevning av varamedlemmer for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer av Europautvalget Behandlet
21. okt 2009 Nordisk Råd Behandlet
21. okt 2009 Den Interparlamentariske Union (IPU) Behandlet
21. okt 2009 Den vesteuropeiske union Behandlet
21. okt 2009 Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) Behandlet
21. okt 2009 NATO-parlamentarikerforsamlingen Behandlet
21. okt 2009 Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
21. okt 2009 Europaparlamentet Behandlet
21. okt 2009 Delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
20. okt 2009 EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
11. okt 2009 Nobels fredspris for 2009 er tildelt Barack Obama Behandlet