Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil føre stram kontroll med norsk våpeneksport, og arbeide for å få sluttbrukerklæring fra flest mulig land. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at flere land skal ha toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer til Norge. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte norsk næringsliv med å vinne innpass i nye land og markeder. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom Aid-for-Trade-programmet bygge opp infrastruktur og produksjon i utvalgte land som vi har gitt tollfrihet, med tanke på import til Norge fra de samme landene. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at norske bedrifter som opererer i utlandet har organisasjonsrett, lokal forhandlingsrett og akseptable arbeidsforhold. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at norsk næringsliv må ta samfunnsansvar og respektere OECDs retningslinjer, FNs Global Compact, grunnleggende internasjonale miljø- og våpenkonvensjoner og grunnleggende ILO-konvensjoner, uansett hvor de opererer. Partiprogram TRAKTATER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Høyre For å styrke havbruksnæringen vil Høyre arbeide for å bedre markedsadgangen til utlandet for fisk og fiskeprodukter bl.a. gjennom bilaterale handelsavtaler. Partiprogram FISKEOMSETNING HAVBRUK UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre legge forholdene bedre til rette for eksport av kunnskapsnæringenes varer og tjenester. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre arbeide for en åpnere verden og fri handel. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre utvikle handelen mellom Norge og Russland. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre at Norge skal jobbe for stabile rammebetingelser og like konkurransevilkår globalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre støtte arbeidet for et nytt handelsregime gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO ) og gi flere fattige land tollfri adgang til det norske markedet på samme vilkår som MUL -landene (Minst Utviklede Land). Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre bygge ut hovedlinjenettet for å bedre overføringskapasiteten mellom nord og sør i landet, bl.a. for å legge til rette for økt eksport av ny fornybar energi. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre at staten sammen med industrien skal danne industrikraftkonsortium, innenfor EØS-avtalen, for å sikre konkurransedyktige kraftavtaler for industrien. Partiprogram ENERGI EU/EØS NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for forpliktende etiske retningslinjer for investeringer i utlandet. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ekstern evaluering av hele bredden av norsk politikks innvirkning på utviklingsland. Dette skal skje i form av en regelmessig rapportering til Stortinget og vil inkludere bl.a. pensjonsfond utland, handel og investeringer. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TRYGDER UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at all bistand skal være ubundet i forhold til norske næringsinteresser. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke utviklingslandenes adgang på verdensmarkedet og åpne for mer handel med alle utviklingsland, ikke bare de fattigste. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide ordningene med tollfrihet for import av varer fra utviklingsland (GSP), men fortsatt målrette ordningen mot land med lav gjennomsnittlig inntekt pr innbygger. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til kjøp av ”rettferdige produkter” og stimulere til at alle kommuner blir Fair Trade- kommuner/byer. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle en sjømatpolitikk som sikrer en konkurransedyktig og allsidig sjømatnæring gjennom nyskaping, produktutvikling og satsing på eksportfremmende tiltak. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for å redusere handelshindringer for norsk fisk og fiskeprodukter i en ny WTO-avtale. Partiprogram FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet. Partiprogram EU/EØS FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil avvikle alle norske eksportsubsidier, inkludert omsetningsavgiften til osteproduksjon for eksport. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil kreve sluttbrukererklæringer fra alle land vi eksporterer våpen til. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til å styrkje regionalt samarbeid, produksjon og handel i utviklingsland. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil setje ned ein kommisjon etter modell av Sverige som kan overvake våpensal med utlandet. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det skal stilles klare krav til norske bedrifter om å respektere ILOs kjernekonvensjoner, som blant annet sikrer organisasjonsfrihet og forbyr barne– og slavearbeid. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for full åpenhet om norsk våpeneksport, og for at regelverket for våpeneksport håndheves langt strengere. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det opprettes et eksportkontrollråd, og at Stortinget involveres nærmere i godkjenning av Våpeneksportlisenser. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å påvirke andre land til å oppheve sine importbegrensninger. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft. Partiprogram ELEKTRISITET UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner som blant annet rammer u-land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne særnorske regler som blant annet forbyr innførsel av produkter som er lovlig i EU. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil prioritere arbeidet med å forhandle frem handelsavtaler som trygger verdiskaping i Norge og ivaretar hensyn til velferd, miljø og arbeidstakerrettigheter. Regjeringserklæring UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil i forhandlingene om bilaterale handelsavtaler med Russland, Kina, India og Ukraina utrede behovet for og utforming av bestemmelser om investeringsbeskyttelse med hvert enkelt av disse landene. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide i WTO for å fjerne eksportstøtte på landbruksvarer. Regjeringserklæring UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil prioritere det pågående arbeidet i EFTA om utvikling av bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter i framtidige handelsavtaler. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ivareta norske interesser innenfor fisk og landbruk i de pågående WTO-forhandlingene. Regjeringserklæring FISKERIER LANDBRUK ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge vekt på åpenhet om hvilke anmodninger Norge sender til andre land i GATS-forhandlingene, og så langt som mulig innenfor WTO-regelverket gi offentligheten innsyn i de anmodninger Norge mottar. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forsvare prinsippet om at WTO-regelverket og internasjonale miljøavtaler er likestilt, sidestilt og gjensidig støttende. Regjeringserklæring MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å fremme norsk eksport av fisk og fiskeprodukter samt andre eksportinteresser i de pågående WTO-forhandlingene. Regjeringserklæring FISKERIER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprettholde gode garanti- og finansieringsordninger til norske eksportbedrifter. Partiprogram INDUSTRI UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en vridning av norsk matimport bort fra EU over til land i sør. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ingen handelsavtaler som Norge inngår med land i sør, bilateralt eller gjennom EFTA, skal inneholde «TRIPS pluss»-formuleringer, dvs tekst om intellektuell eiendomsrett som går lenger enn WTOs TRIPS-avtale. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge legger til rette for at fattige lands handlingsrom til å utforme egen politikk og beskytte egne interesser ivaretas i alle handelsavtaler, blant annet gjennom å trekke alle krav mot fattige land om liberalisering. Norges forhandlingsposisjoner må være offentlige. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter skal være avgjørende når det forhandles om nye handelsavtaler som Norge inngår. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i arbeidslivet går foran WTO-regelverket. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge ikke inngår investeringsavtaler som gir investorer sterke pressmidler mot stater, som investor-stat-tvisteløysing og andre mekanismer for investeringsbeskyttelse. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener det er nødvendig å begrense det samlede omfanget av norsk våpeneksport og – produksjon. Partiprogram NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge praktiserer full åpenhet om norsk eksport av militært materiell, stanser all eksport til stater i krig, udemokratiske regimer eller regimer som systematisk undergraver menneskerettigheter. Norge må innføre sluttbrukererklæringer ved alt salg av militært materiell og etterkontroll av disse, sørge for offentlig tilgjengelig merking av all ammunisjon og en felles internasjonal merkeordning. SV vil kutte subsidier til norsk våpeneksport. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge skjerper inn regelen for komponenteksport. Norge må kreve re-eksportklausul for alt militært materiell som eksportertes, inkludert komponenter og deler. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at økt handel i nordområdene foregår på en bærekraftig måte, og at vi styrker samarbeidet med Russland for å etablere en god beredskap mot transportulykker og oljeutslipp i nord. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge skal delta aktivt i et internasjonalt samarbeid og å videreutvikle fri handel og like spilleregler på tvers av landegrensene. Partiprogram NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide aktivt for en ny WTO-avtale og om nødvendig gjøre norske innrømmelser knyttet til tollsatser for å få dette til. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle alle norske eksportsubsidier. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for å redusere handelshindringer for fisk og fiskeprodukter i en ny WTO-avtale. Partiprogram HAVBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil ha fri import av varer fra alle lavinntektsland og lavere mellominntektsland. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for å bedre markedsadgangen til utlandet for fisk og fiskeprodukter, også gjennom bilaterale handelsavtaler. Partiprogram FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil gradvis, over flere år, forberede norsk jordbruk på nye internasjonale handelsvilkår. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil av beredskapshensyn arbeide for å styrje selvforsyningen av mat. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil jobbe for mer frihandel. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fattige lands markedsadgang til Norge. Partiprogram HANDEL UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle bilaterale frihandelsavtaler. Partiprogram UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres nulltoll for samtlige u-land. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grensen for tollfri import økes. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Det må arbeides internasjonalt for å få på plass løsninger som sikrer muligheten for eksport av sjøpattedyr. Partiprogram FANGST UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for tilgang til internasjonale markeder gjennom frihandelsavtaler. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi forbrukerne tilgang til et bredere matvareutvalg. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre internasjonalt konkurransedyktige vilkår for skipsverft og underleverandører. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre konkurransedyktige norske skipsregistre (NOR og NIS). Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avskaffe bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve importbegrensninger for lovlige varer. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil arbeide for å påvirke andre land til å oppheve sine importbegrensninger. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne særnorske regler som blant annet forbyr innførsel av produkter som er lovlige i EU. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil påpeke at den norske eksporten av olje og gass dreier seg om viktige nasjonale ressurser som skal være underlagt norsk lovgivning og jurisdiksjon. Partiprogram OLJE OG GASS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre markedsadgang gjennom EØS-avtalen og aktivt arbeid opp mot EUs organer og trygge norske bedrifters mulighet til å konkurrere på lik linje i det europeiske markedet. Partiprogram EU/EØS NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil aktivt arbeide internasjonalt mot skattekonkurranse. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv næringspolitikk som tilrettelegger og styrker norsk næringslivs konkurransekraft. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle reiselivsnæringen med fokus på kvalitet og markedsføringen av Norge i utlandet. Partiprogram REISELIVSNÆRING UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bygge samfunnsøkonomisk lønnsomme overføringslinjer mellom Norge og utlandet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke mulighetene som overskuddskraft gir for å bidra til å balansere produksjon av vindkraft og andre variable energikilder i Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fremme ytterligere internasjonalisering og eksport fra den petroleumsrettede leverandørindustrien. Partiprogram OLJE OG GASS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en ny, utviklingsorientert WTO-avtale. Den handelsvridende interne støtten i industrialiserte land må reduseres. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne de resterende norske eksportsubsidiene og arbeide for et forbud mot eksportsubsidier i WTO. arbeiderpartiet ønsker at Norge aktivt støtter programmer som for eksempel Aid for Trade som setter utviklingsland i stand til å delta i verdenshandelen. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvide EFTAs nettverk av frihandelsavtaler til nye land med voksende markeder, blant annet i Afrika. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke GPS-ordningen aktivt til å gi flere land toll- og kvotefri markedsadgang for varer til Norge. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge opprettholder og videreutvikler et strengt regelverk for norsk våpeneksport. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeiderpartiet har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NATO UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at handels- og investeringsavtaler ikke må undergrave politisk sjølråderett og råderetten over naturressursene. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for at importerte varer som både rike og fattige land produserer blir importert fra de fattigste landene (MUL-landene). Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for å sikre videreutvikling av foredlingsindustrien slik at en størst mulig del av verdiskapingen skjer i Norge også i framtiden. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere åpning av verdenshandelen i WTO, samtidig som hensyn til norsk landbruk og utviklingslandene ivaretas. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for flere bilaterale handelsavtaler med land utenfor Europa innenfor rammen av EFTAs tredjelandsavtaler, såfremt det ikke går på bekostning av WTO-forhandlingene. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti I alle handelsavtaler er det viktig at Norges forpliktelser i henhold til Menneskerettighetskonvensjonen overholdes. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti I påvente av en ny avtale i WTO bør Norge gå foran gjennom å gi flere fattige land tollfritak og stimulere til at import av landbruksvarer fra EU erstattes med import fra fattige land. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til arbeid med å muliggjøre eksport fra fattige til rike land (aid for trade). Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensen for tollfrihet ved privat import fra 200 til 500 kroner. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede å la prinsippene for rettferdig handel (Fairtrade) gjelde for alle importvarer. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre Norge til verdens første Fairtrade-stat. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil totalforby import og omsetning av regnskogtømmer hentet fra sårbare/truede naturlige bestander og ikke-bærekraftige plantasjer. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby salg og distribusjon av svartlistede hageplanter. Partiprogram NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utnytte handlingsrommet i tollvernet bedre slik at mest mulig av bøndenes inntekter kommer gjennom prisene på det de produserer og selger. Om det er nødvendig for å nå inntektsmålet, må også overføringene over statsbudsjettet økes. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme prinsippet om nasjonenes matsuverenitet i alle internasjonale forhandlinger, arbeide for et mer fleksibelt tollregime og avvikle eksportsubsidiene for norske landbruksprodukter. Partiprogram LANDBRUK TOLL UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke fattige lands andel av matimporten til Norge. På sikt bør all slik import være sertifisert gjennom Fairtrade eller lignende ordninger. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke tollvernet til å sikre råvarepriser i tråd med det nasjonale kostnadsnivået og sørge for at kraftfôrprisen blir høyere enn prisen på grovfôr. Forråvarer som importeres må være garantert GMO-frie og sertifiserte etter økologiske og sosiale standarder. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve grensen for tollfri import. Regjeringserklæring TOLL UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Eksportkreditt Norge og GIEK. Regjeringserklæring SJØFART UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle det handelspolitiske samarbeidet med våre nærmeste naboer, inkludert EU, og arbeide for nye handelsavtaler gjennom EFTA. Regjeringserklæring EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for økt frihandel, også mellom utviklingsland og industriland. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for multilaterale handelsavtaler gjennom WTO for å skape stabile rammevilkår og like konkurransevilkår globalt, og samtidig inngå mer begrensede avtaler der det er nødvendig. Norge skal inngå bilaterale handelsavtaler frem til et multilateralt rammeverk foreligger. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på forskning og utvikling innen fiskeri- og havbruksnæringene, særlig for å øke merverdien av norske eksportprodukter. Regjeringserklæring FISKERIER FORSKNING UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre markedsadgangen til eksportmarkedene for fisk og fiskeprodukter, blant annet gjennom bilaterale handelsavtaler. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for en ytterligere liberalisering av internasjonal handel. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke handelen med fattige land. Det skal legges til rette for import og handelsfasilitering. Regjeringserklæring UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke overføringskapasiteten til utlandet, slik at norsk, fornybar energi kan erstatte europeisk, fossil energi. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke overføringskapasiteten til utlandet slik at norsk fornybar kraft kan erstatte fossil energi i våre naboland. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å gi norsk landbruk forutsigbare rammer og opprettholde norsk matvareproduksjon, samtidig som vi vil åpne for økt handel med utviklingsland. Dette kan gjøres med å redusere import fra rike, vestlige land. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at samarbeid mellom norsk landbruk og landbruket i utviklingsland må stimuleres og videreutvikles. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtteordningene til landbruket skal innrettes slik at de ikke hindrer handel med fattige land. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for en norsk investeringspolitikk basert på en tredelt bunnlinje hvor respekt for menneskerettighetene og miljøet sidestilles med finansielle mål. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil samle arbeidet med handelsavtaler i Utenriksdepartementet for å sikre intern koordinering og samstemthet innenfor handelsarbeidet. Partiprogram STATSFORVALTNING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre etiske retningslinjer også for norske kommuner og fylkeskommuners investeringer i aksjer og obligasjoner i utlandet, etter modell fra SPUs etiske retningslinjer og UNCTADs retningslinjer. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for bedre sikring av norsk våpeneksport, styrke kontrollen for å forhindre at det havner på avveie og videreutvikle de strenge etiske retningslinjene for norske våpenprodusenter. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav om sluttbrukererklæring fra alle land Norge selger våpen til, dette skal også være et krav ved salg til NATO-land. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NATO UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Norfund og statlig eide selskapers evne til å investere i fornybar energi i utviklingsland. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal gis økt innsyn i begrunnelser for avslag på og innvilgelser av søknader om norsk våpeneksport og spesifisering av hvilke kriterier som legges til grunn for hvert enkelt avslag. Partiprogram FORSVARSMATERIELL HANDEL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta stilling til en eventuell TTIP-avtale når det foreligger et forhandlingsresultat. Partiprogram UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere åpning av verdenshandelen i WTO, samtidig som hensyn til norsk landbruk og utviklingslandene ivaretas. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvide Garantiinstituttet for eksportkreditts virkemiddelapparat til å også kunne omfatte store fiskefartøy og andre større typer fartøy. Partiprogram FISKERIER SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for tilgang til internasjonale markeder gjennom frihandelsavtaler. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil kjøpe soningsplasser i utlandet. Partiprogram FENGSLER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne særnorske regler som blant annet forbyr innførsel av produkter som er lovlige i EU. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at norsk eksport av olje, gass og fisk dreier seg om viktige nasjonale ressurser som skal være underlagt norsk lovgivning og jurisdiksjon. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil reforhandle deler av EØS-avtalen . Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil kanalisere u-hjelp til landene som arbeider aktivt for å åpne for frihandel og som er villige til å balansere sine offentlige budsjetter. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre markedsadgang gjennom EØS-avtalen og arbeide opp mot EUs organer for å trygge norske bedrifters muligheter til å konkurrere på lik linje i det europeiske markedet. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke handlingsrommet i EØS til å fremme klimavennlige investeringer. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre industrien konkurransedyktige og langsiktige rammebetingelser som styrker Norge som vertsnasjon for fremtidsrettet industri blant annet ved å utnytte rammeverket i EU. Partiprogram EU/EØS INDUSTRI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vil i samarbeid med industrien legge til rette for at norske bedrifter skal kunne lykkes i markedet for produksjon av kritiske metaller for norsk og europeisk industri. Partiprogram EU/EØS INDUSTRI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et akseleratorprogram for vekstbedrifter med særlig eksportpotensial for å styrke kapitaltilgangen i en tidlig fase. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en handelspolitikk som gir norsk næringsliv god adgang til markeder i utlandet. Partiprogram NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke markedsadgangen for norsk sjømat. Partiprogram FISKEOMSETNING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle strategier for produktutvikling og økt eksport av rene norske produkter av høy kvalitet. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kartlegge behovet for tiltak på lufthavner for eksport av spesielt sjømat. Partiprogram FISKERIER LUFTFART UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innen våpeneksport ha som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NATO UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsvare og styrke WTO og det regelverket som legger til rette for verdenshandelen i en tid der disse utfordres fra mange hold. Partiprogram HANDEL INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke WTOs rolle. Partiprogram HANDEL INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at regionale og flernasjonale handelsavtaler tar inn grunnleggende standarder og rettigheter, som også kan bygges inn i globale handelsavtaler i regi av WTO. Partiprogram HANDEL INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for industriell utnyttelse av vannkraftressursene i Norge da dette gir høyere verdiskaping og sysselsetting enn eksport alene. Partiprogram UTENRIKSHANDEL VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra til en utslippsfri kraftforsyning i det europeiske nærområdet og utarbeide en strategi for å fremme norsk eksport av fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bygge flere utlandskabler for å øke overføringskapasiteten for fleksibel energi til Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å redusere handelshindringer for fisk og fiskeprodukter i en ny WTO-avtale. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny handelspolitikk ved blant annet å forhandle fram en bedre avtale med EU enn dagens EØS, og si nei til avtaler som pålegger oss mer markedsliberalisme. Partiprogram EU/EØS FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne nye dører for norsk industri. Norske eksportordninger skal stimulere til ny anvendelse av norsk teknologi, og søke nye markeder der norsk teknologi og produkter kan komme til anvendelse. Partiprogram FINANSER HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på verdensrommet. Det offentlige skal bidra til at norsk romindustri skal være en del av de store internasjonale satsingene på verdensrommet, og bidra til målrettet utvikling av økt norsk eksport av romteknologi. Partiprogram FORSKNING HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forbedre den demokratiske kontrollen med Statens Pensjonsfond Utland. SV vil opprette et eget kontrollorgan for fondet som skal ligge direkte under Stortinget, og ha mer åpenhet rundt forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring. Partiprogram AKSJER FINANSER HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utlands datterselskaper ut av skatteparadis. SV vil inkludere skatteunndragelse, skatteparadis og finansielt hemmelighold i de etiske retningslinjene og trekke fondet ut av selskaper med grove brudd på disse. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av fossil energi. Partiprogram AKSJER ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av all produksjon og alle tjenester knyttet til kjernevåpen. Partiprogram AKSJER ATOMVÅPEN ENERGI FINANSER FORSVAR NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom eierskapet i Statens Pensjonsfond Utland sikre grunnleggende menneskerettigheter, urfolks rettigheter og arbeidstakerrettigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk. Partiprogram AKSJER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN NÆRINGSLIV RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi Etikkrådet utvidet mandat til å jobbe med forslag til hele bransjer som kommer inn under negativ filtrering (såkalt produktbasert utelukkelse) fra Statens Pensjonsfond Utlands investeringer. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Statens Pensjonsfond Utland og statlig eide selskaper ikke investerer i bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen sårbar natur. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland ikke investerer i firma som produserer miljøgifter. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot internasjonale handelsavtaler som svekker forbrukervern, regler for miljøvennlig produksjon, og som overfører makt og myndighet fra nasjonale myndigheter til multinasjonale selskaper og tvisteløsningsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN RETTSVESEN TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge legger til rette for at fattige lands interesser ivaretas i alle handelsavtaler, blant annet gjennom å trekke alle krav mot fattige land om økonomisk liberalisering. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge ikke inngår investeringsavtaler som gir investorer sterke pressmidler mot stater, som investor-stat-tvisteløsning og andre mekanismer for investeringsbeskyttelse. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norges posisjoner i forhandlinger om handelsavtaler må være offentlige. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot TiSA-avtalen, som legger press på offentlige tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer demokratisk selvbestemmelse. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en ny handels- og samarbeidsavtale. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre fattige lands tilgang til norske markeder og vri norsk matimport bort fra EU og over til land i sør. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter og miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler som Norge inngår. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i arbeidslivet går foran WTO-regelverket. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge gjennomgår alle handelsavtaler vi har inngått, med sikte på å si opp avtaler som undergraver det norske arbeidslivet, eller er til skade for vår eller andre lands selvråderett eller skatteinntekter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at naturressurser som vann, villfisk og mineraler beskyttes mot privatisering i alle handelsavtaler Norge tar del i. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Økokrim og Arbeidstilsynet for å bekjempe skatteflukt og økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tette skattehull som gjør det mulig å slippe unna normal selskaps- og formuesskatt i Norge. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å unngå kutt i egne utslipp. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et sterkt norsk grensevern. Matproduksjon over hele landet skal ikke bli utkonkurrert av billig mat produsert under forhold langt under norsk standard for dyrevelferd og medisin- og giftbruk. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby import av foie gras fra tvangsfôrede dyr. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all eksport av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre eksportkontrollregelverket slik at reglene for våpeneksport også gjelder for norsk forsvarsindustris datterselskap i utlandet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et legalt rammeverk for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et forbud mot retten til førstebruk av atomvåpen, som i dag en del av NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kontrollen med våpeneksporten. Kreve sluttbrukererklæring på eksport av alle strategiske varer, inkludert til NATO-land. SV vil at det gjennomføres stikkprøver på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon og at avslag på våpeneksport til alle land utenfor NATO offentliggjøres. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil være en pådriver for fri handel og inngåelse av nye og bedre handelsavtaler. For å støtte norsk eksport og for å ivareta norske bedrifter og arbeidsplasser bør Norge vurdere å slutte seg til en eventuell handelsavtale mellom USA og EU. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for økt handel mellom Norge og verdens fattige land. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å redusere tollbarrierer overfor utviklingsland. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for automatisert fortolling ved import av utenlandske varer. Partiprogram FINANSER TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for en best mulig markedsadgang for norsk sjømatnæring. Partiprogram FISKEOMSETNING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at fiskeindustrien får handelspolitiske og industrielle rammevilkår med et tydelig verdikjedeperspektiv som sikrer lønnsomhet, økt produktutvikling og videreforedling. Partiprogram FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere en vekststrategi for at norsk næringsliv kan bli mer eksportrettet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide aktivt for like konkurransevilkår på tvers av landegrensene i den digitale økonomien, blant annet ved å være en pådriver for EUs digitale indre marked. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle regulering og rammeverk i god dialog med EU og delta aktivt i EUs arbeid med å realisere det digitale indre markedet, med mål om å fjerne handelshindringer. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil tilrettelegge for økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom gode støtteordninger og større samling av kompetansen i klyngemiljøer i alle deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et sterkt og velfungerende importvern som sikrer volum, volumvekst og prisuttak i norsk jordbruksproduksjon. Partiprogram FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte handlingsrommet i internasjonalt avtaleverk for å sikre best mulig tollvern. Norge må i tillegg søke samarbeid med andre land for å øke dette handlingsrommet, slik at tollvernet kan styrkes ytterligere. Partiprogram FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at framtidige WTO-avtaler og andre handelsavtaler må ivareta retten til egen matproduksjon. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt eksport av norsk fornybarkompetanse. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en handelspolitikk som tar utgangspunkt i vårt medlemskap i WTO. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot norsk tilknytning til TTIP- og TISA-avtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avvise internasjonale investeringsavtaler med investor/stat-tvisteløsningsmekanisme. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge arbeider for et nytt WTO-mandat basert på prinsippet om alle lands rett og plikt til egen matproduksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke importen fra MUL-land på bekostning av importen fra andre industrialiserte land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge skal bevilge minst 1% av BNI til utviklingshjelp. Oppfyllelse av bærekraftsmålene må være en hovedmålsetting i stortingsperioden 2017–2021, og særlig retten til vann. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge må arbeide for økt samkvem, handel og samarbeid med Russland i Nordområdene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby pelsdyroppdrett og import av produkter fra pelsdyroppdrett. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å ha like høye krav til dyrevelferd for norske og importerte varer. Partiprogram HUSDYR UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tette smutthull som i dag gjør at multinasjonale selskaper kan unngå skatt i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at norske statseide selskaper og deres datterselskaper ikke flytter funksjoner til utlandet med den hensikt å redusere skatt til norske myndigheter. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at nye handelsavtaler stiller klare klima- og miljøkrav og er i tråd med Parisavtalen. Partiprogram FN MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for større åpenhet i handelsforhandlinger slik at en opplyst demokratisk debatt kan finne sted. Partiprogram HANDEL ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norges forhandlingsmandat skal vedtas av Stortinget i forkant av forhandlinger om større handelsavtaler. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID STORTINGET UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte avtaler som legger til rette for økte norske investeringer i utviklingsland, forutsatt at det skjer på de lokale innbyggernes premisser. Partiprogram UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt der hvor verdiskapningen finner sted. Dette krever helt nye tilnærminger til beskatningen av multinasjonale selskaper, og langt større innsyn i selskapers virksomhet enn i dag. Partiprogram RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at multinasjonale konsern skattelegges med en enhetlig tilnærming, slik at man skattlegger basert på hele konsernets globale overskudd, heller enn nasjonale datterselskapers overskudd. Partiprogram RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi og støtte flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at norske våpenprodusenter ikke skal ha anledning til å selge våpen til autoritære regimer og til stater som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil basere handel over landegrensene på likeverdige avtaler under nasjonal kontroll. Partiprogram TRAKTATER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil at EØS-avtalen må erstattes av balanserte handelsavtaler som sikrer nasjonal kontroll. Partiprogram EU/EØS TRAKTATER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil ha ingen norsk tilknytning til TTIP eller TISA-avtalene. Partiprogram TRAKTATER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal etableres et eget regnskap for utslipp forårsaket i utlandet gjennom varer som importeres til Norge, og settes konkrete, tallfestede mål for reduksjon også av disse utslippene i samme takt som øvrige utslipp. Partiprogram MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil ha økt videreforedling av norske råvarer framfor å eksportere disse arbeidsplassene til utlandet. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil stanse planene om storstilt norsk krafteksport. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil foreløpig si nei til bygging av flere overføringslinjer og sjøkabler til utlandet. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil gjøre det obligatorisk for alle utenlandske bedrifter og foretak som opererer i Norge å ha yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Selv om en arbeider er utstasjonert fra utlandet for en kort periode, skal alle være forsikret når de jobber i Norge. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil stanse våpeneksport til bruk i aggresjonskriger, undertrykking og imperialistisk intervensjon i borgerkriger, og kreve sluttbrukererklæring for all våpeneksport fra Norge og våpen produsert i andre land av norskeide selskap. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil at kjøttproduksjon som er avhengig av kraftfor basert på importerte råvarer ikke skal regnes inn i selvforsyningsstatistikken. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil at innførsel av soyaprodusert fôr fra utlandet, i hovedsak Brasil, må reguleres. Dette har enorme miljøkonsekvenser og medfører en kraftig forringelse av kvalitet og næringsverdi for all norsk matproduksjon. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle det handelspolitiske samarbeidet med våre nærmeste handelspartnere, herunder EU. Regjeringserklæring EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil avvikle eksportstøtte til matproduksjon i tråd med WTO-forpliktelser. Regjeringserklæring LANDBRUKSPRODUKTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå det samlede apparatet som fremmer norske næringsinteresser i utlandet. Regjeringserklæring STATSFORVALTNING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom gode insentivordninger og større samling av kompetansen i klyngemiljøer i alle deler av landet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK KUNST UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke hele virkemiddelapparatet, inkludert Norwegian Energy Partners og Innovasjon Norge, for å bistå norske oljeteknologibedrifter internasjonalt. Regjeringserklæring OLJE OG GASS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle regionale lufthavner for å styrke sjømateksporten. Regjeringserklæring FISKERIER LUFTFART UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil blant annet jobbe videre med en handelsavtaler [sic] både med asiatiske land, Mercosur-landene og andre aktuelle handelspartnere. Regjeringserklæring UTENRIKSHANDEL

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit Til behandling
13. okt 2020 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
8. okt 2020 Representantforslag om bedre merking av matvarer Til behandling
19. apr 2020 Representantforslag om krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018 Behandlet
19. nov 2019 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
6. jun 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018 Behandlet
6. jun 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018 Behandlet
6. jun 2019 Representantforslag om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om eksport av norsk militært materiell til krigsområder Behandlet
24. apr 2019 Handelsnæringen - når kunden alltid har nett Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen Behandlet
7. jan 2019 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
28. feb 2018 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
29. jan 2018 Representantforslag om å utrede etableringen av et norsk globalt entrepenørskapsprogram Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly Behandlet
15. jun 2017 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 Behandlet
5. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Georgia av 27. juni 2016 Behandlet
5. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene av 28. april 2016 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2016 Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
21. nov 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
7. jun 2016 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning om handel med fisk, alle av 3. mai 2016 Behandlet
25. apr 2016 Sammen om jobben - Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet Behandlet
25. apr 2016 Nasjonal forsvarsindustriell strategi Behandlet
25. apr 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
18. jan 2016 Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2015 Samtykke til godkjennelse av protokoll om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om handelsfasilitering) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. jun 2015 Representantforslag om framlegging av rammeverket i TISA-avtala Behandlet
13. apr 2015 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
23. mar 2015 Representantforslag om å sikre at ulovlig fremskaffede produkter fra hai ikke importeres til Norge Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama av 24. juni 2013 Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av 25. november 2008 Behandlet
21. mai 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina Behandlet
7. apr 2014 Representantforslag om tollvern Behandlet
24. feb 2014 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
15. jan 2014 Samtykke til ratifikasjon av avtale om våpenhandel av 2. april 2013 Behandlet
18. des 2013 Samtykke om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012 Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
11. jun 2013 Endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland Behandlet
11. jun 2013 Samtykke til sletting av Myanmars gjeld til Norge og inngåelse av garantier for helsetiltak i utviklingsland Behandlet
9. jun 2013 Verdens fremste sjømatnasjon Behandlet
8. apr 2013 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
5. jun 2012 Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Montenegro og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Montenegro Behandlet
5. jun 2012 Eksportkredittloven Behandlet
30. mai 2012 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hongkong SAR og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR, alle av 21. juni 2011 Behandlet
19. mar 2012 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Peru Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Eksportfinansiering Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringer i Prop. 34 S (2011-2012). Eksportfinansiering Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
28. nov 2011 Eksport av forsvarsmateriell i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
28. nov 2011 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Ukraina Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
10. apr 2011 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Albania Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer Behandlet
9. mar 2011 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia Behandlet
7. feb 2011 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen og en avtale med landbruksvarer Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
27. okt 2010 Ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009-2014 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet