Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kommunene tilstrekkelig med ressurser til å gi undervisning i samisk og nasjonale minoritetsspråk, og legge til rette for tospråklighet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at skoleelever i de samiske områdene skal kunne velge samisk i stedet for sidemål. Partiprogram SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil senke aldersgrensen for realkompetansevurdering. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilbud om språkopplæring også til innvandrere - særlig kvinner - som har bodd i Norge lenge. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at bedre ferdigheter i å lese og skrive er en del av arbeidsmarkedspolitikken. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at flere av fagskolene bør ha offentlig finansiering, herunder de helsefaglige. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre vitenskapsteoretisk og etisk kompetanse i forskerutdanningen. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke etter- og videreutdanning av kommunalt ansatte i pleie og omsorg. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sette i gang et program for økt bygging av ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger. Partiprogram BYGNINGSVESEN UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bygge minst 1000 studentboliger hvert år. Partiprogram BOLIGSAKER UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre føre en utdanningspolitikk som tar bedre høyde for kunnskapsnæringenes behov for spesialisert arbeidskraft. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre at det offentlige skal jobbe mer tverrfaglig og på tvers av etablerte strukturer for å få en mer målrettet og helhetlig kunnskapspolitikk. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre innføre en kompetansepott for utdanningsgruppene i offentlig sektor, herunder helsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre opprette flere undervisningssykehjem og styrke ordningen med undervisningshjemmesykepleie. Partiprogram OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre utvide studentopptaket til Politihøgskolen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre vurdere muligheten for etablering av en desentralisert utdanning på deltid til politietaten ute i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre styrke valgfriheten i offentlige velferdstjenester. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre i større grad ta i bruk brukerundersøkelser og kvalitetsmålinger, samt sikre åpenhet om disse. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre ha en økt satsing på etter- og videreutdanning, og legge spesielt stor vekt på dette hos lærere og ansatte i omsorgssektoren. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK UTDANNING
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre at utdanningen innvandrerne allerede har, kan brukes i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre styrke Forsvarets samarbeid med sivile myndigheter og andre aktører, f.eks. i sammenheng med utdanning, arbeidsmarked, kompetanseutveksling og infrastrukturløsninger. Partiprogram FORSVAR SAMFERDSEL UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset tilbud både i barnehager og gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som andre til opplæring, og tilbudene må kunne gis i nærområdene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må sørges for økte bevilgninger til studentsamskipnadene slik at de kan utvikle helsetilbudet for studenter. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kompetansen i hjelpeapparatet, både i første- og andrelinjetjenesten, gjennom grunnutdanning og videreutdanning. Partiprogram RUSMIDLER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt utdanningskapasitet for politiet som sikrer en økt bemanning på sikt. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse aktivt på utbygging av lokale idrettsanlegg og lette tilgangen til bruk av kommunale og fylkeskommunale anlegg og at alle kommuner har tilfredsstillende tilbud til svømmeopplæring. Partiprogram IDRETT KOMMUNER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom skole og frivillig idrettsarbeid. Partiprogram IDRETT UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil trappe opp bevilgningene til trosopplæringsreformen i tråd med Stortingets intensjoner. Partiprogram TROSSAMFUNN UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det, som en del av Kunnskapsløftet, blir utarbeidet nye læreplaner for opplæring i og på samisk, og at samisk kultur får sin rettmessige plass i kulturskolen. Partiprogram KULTUR SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at samiske læremidler skal være tilgjengelig på samme tidspunkt og til samme pris som norske læremidler. Partiprogram SAMER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal stilles tilstrekkelige midler til rådighet for utvikling av kvenske lærebøker. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det legges godt til rette for elevdemokrati i skolen, som en del av elevenes demokratiopplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeid mot mobbing, voldsbruk og diskriminering må innarbeides i skolens undervisning på alle trinn. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge forholdene bedre til rette for skoleflinke elever. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke helsetilbudet til studentene, særlig når det gjelder psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten skal finansiere og bygge flere studentboliger slik at antall studentboliger står i forhold til behovet. Det bør bygges 2 000 nye studentboliger i året for å få tilstrekkelig fremdrift på dette. Partiprogram BOLIGSAKER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at utenlandsstudenter med barn har samme rettigheter til kontantstøtte som studenter i Norge. Partiprogram FAMILIE UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til at flere skal få mulighet til videreutdanning. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at utdanning fra utlandet lettere må kunne godkjennes i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal innføres en statlig tilskuddsordning for fagskoler. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskudd til forskning og styrke samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det åpnes for at førerkortopplæring skal kunne finansieres gjennom Statens Lånekasse for Utdanning. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at landsdelens utdannings- og kompetansemiljøer både brukes og bygges opp til å delta i nordområdesatsingen hvor kompetanse er et hovedpunkt. Det må utvikles konkrete programmer under Norsk Forskingsråd for dette. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke satsingen på entreprenørskap i skolen og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer, næringsliv og skole. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil lage en samlet plan for oppbygging av forskningsprogrammer/akademiske stillinger i eldreomsorg. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2009-2013 Venstre [Venstre ønsker] en særlig satsing på real- og språkfag i kommende stortingsperiode. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre mener at] lærernes kompetanse innen IKT også må styrkes. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Venstre [Venstre mener at] i studieforberedende opplæring må begge målformer i større grad inkluderes i andre skolefag enn norsk, slik at elevene blir eksponert for begge målformer gjennom hele skolegangen. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha åpenhet om resultatet av nasjonale prøver og andre evalueringer av skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at elever må få gi tilbakemelding til lærere på undervisningen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en ordning der elever og deres foresatte får skriftlige tilbakemeldinger basert på faglig utvikling fra første klassetrinn. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et obligatorisk andre fremmedspråk fra mellomtrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at samiske elever sikres læremidler på samisk. Partiprogram SAMER UTDANNING
2009-2013 Venstre [Venstre ønsker at] årsakene til frafall [i videregående skole] må kartlegges ytterligere, og det må settes i gang målrettede tiltak for å motvirke dette. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha mer spesialpedagogisk kompetanse i grunnskolen og at innsatsen konsentreres om å hjelpe elevene i de første skoleårene slik at færrest mulig elever trenger videre hjelp senere i skolesystemet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre er positiv til at også andre yrkesgrupper trekkes inn i skolen for å styrke det sosialfaglige miljøet. Partiprogram SYSSELSETTING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha tettere oppfølging av elevene de første årene de går på skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha flere spesialpedagoger på den enkelte skole. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at retten til videregående opplæring forlenges med ett år. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at retten til videregående opplæring etter søknad om omvalg kan utvides med inntil to opplæringsår. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at alle skoler skal tilby utdannelses- og yrkesveiledning gjennom et rådgiverteam bestående av en lærer, en ekstern rådgiver – gjerne fra næringslivet - og dersom eleven selv ønsker det; en foresatt. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil bevare gratisprinsippet i skolen, men det må ikke praktiseres så strengt at ikke skolen kan få samle inn mindre beløp til ekskursjoner, leirskole og lignende. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Venstre Nynorske og samiske lærebøker må foreligge til samme tid og til samme pris som lærebøker på bokmål. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Styrke elevenes rettigheter om et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø og utvide Arbeidstilsynets mandat til også å gjelde dette. Partiprogram ARBEIDSMILJØ UTDANNING
2009-2013 Venstre Videreføre rentekompensasjonsordningen for offentlige skolebygg, og utvide denne til også å gjelde friskoler, slik at skoleeierne får adgang til å finansiere nybygg og renovering av eksisterende bygg. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Gjennomføre ordningen med gratis læremidler ved å gi et læremiddelstipend til den enkelte elev. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2009-2013 Venstre Synliggjøre samisk kultur i den kulturelle skolesekken. Partiprogram KULTUR SAMER UTDANNING
2009-2013 Venstre [Venstre ønsker at] kostnadene ved [et kompetanseår for lærere] skal dekkes gjennom et spleiselag mellom stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre gode og mange nok lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil legge om og utvide allmennlærerutdanningen til 5 år slik at det blir mer fokus på faglig fordypning, praksis og spesialisering. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette flere studieplasser ved praktisk-pedagogisk utdanning, slik at flere studenter med høy fagkompetanse får muligheten til å bli lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at lærere får mer fleksibilitet til å prioritere sin arbeidsdag utover undervisningstimene. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at rektor bruker mindre tid på administrative oppgaver og mer tid på å være pedagogisk leder. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gjeninnføre friskoleloven fra 2003 kombinert med et forbud mot direkte og indirekte utbytte, samt begrensninger på antall skoleplasser. Partiprogram PRIVATSKOLER UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke den offentlige finansieringen av friskoler til 90 prosent. Partiprogram PRIVATSKOLER STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram AVGIFTER UTDANNING
2009-2013 Venstre Gjennomgå opplæringstilbudet for dem som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, herunder rusavhengige og asylsøkere, samt voksne som allerede er i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke satsingen på utvikling og drift av fjernundervisning og desentralisert undervisning. Partiprogram UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil forenkle skjemaveldet ved å innføre standardskjema som kan være mest mulig felles for ulike søknadsprosesser. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oprette en egen utdanning for rådgivere. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fagutdanningene gjennomgås med hensyn til å gi forebygging og rehabilitering bredere plass. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil helsearbeidere må sikres økt kompetanse om demens gjennom opplæring og videreutdanning. Partiprogram OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre helsearbeidere i kommunen økt kompetansen om psykiske lidelser. Det gjelder fastleger, hjemmesykepleie, skolehelsetjenesten m.m. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utdanningskapasiteten av leger, sykepleiere, hjelpepleiere og annet sykehuspersonell tilpasses behovet. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje arbeids- og utdanningsrette verkemiddel for personar med nedsett funksjonsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for auka løyvingar til produksjon av studielitteratur for synshemma og dyslektikarar for å sikre like høve til utdanning og fagleg oppdatering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre rekruttering av førskolelærere, og arbeide for at andel faglærte i barnehagene økes. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil legge forholdene til rette på mottak slik at asylsøkere kan delta på språk- og arbeidskurs utenfor mottaket. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre ordningene for godkjenning av utdanning fra utlandet og gjøre det enkelt å få arbeids- og oppholdstillatelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utenlandske studenter som har tatt høyere utdanning i Norge bør gis rett til arbeidstillatelse i fem år etter fullført utdannelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tiltrekke internasjonal forskerkompetanse gjennom en utdanningspolitikk som setter kunnskapskrav fra grunnskole til universitet. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse sterkere på maritim rekruttering og kompetanseheving hos eksisterende sjøfolk. Partiprogram UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre rekruttering fra landsdelen gjennom utvikling av nordnorske utdanningstilbud for oljebransjen, der oljeindustrien mobiliseres og forpliktes til å delta i utviklingen av disse, samt benytter disse tilbudene for egne opplæringsbehov. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opplæringskvoter må tas av forskningskvotene som Norge har tilgjengelig. Kvotene innen hvitfisksektoren til opplæring må være så store at opplæringa har et faktisk innhold. Partiprogram FISKERIER FORSKNING UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre rekruttering til politiet og opprette flere studieplasser gjennom ny politihøgskole og gjennom fjernundervisning basert på det svenske politiets modell. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje Heimevernet for å sikre ei lokal vernebuing i heile landet gjennom betre utdanning, utstyrsnivå og kompensasjonsordningar. Partiprogram FORSVAR UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at Samisk høgskole skal utvikles til et nordisk samisk universitet. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at rettsvernet for samer styrkes ved at samiske rettsoppfatninger blir en del av jusstudiet ved universiteter. Partiprogram RETTSVESEN SAMER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre pensjonsopptjening for studenter. Partiprogram TRYGDER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsetjenesten i skolen og opprette flere helsestasjoner for ungdom. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke de estetiske fagene i skolen, og vektlegge estetisk kompetanse sterkere gjennom hele opplæringen. Partiprogram KULTUR UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti [SV] vil utvide kulturformidlingen i Den kulturelle skolesekken til å gjelde alle barn og unge fra barnehage til videregående skole. Partiprogram KULTUR UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke nynorskopplæringen både som hoved– og sidemål. Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre skoleringen av alle aktuelle offentlig ansatte slik at de lettere kan avdekke vold i nære relasjoner. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre Norge til en solidarisk kunnskapsnasjon der økt kunnskap bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og skjeve maktforhold i samfunnet. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den offentlige fellesskolen og utvikle den til en enda bedre arena for kunnskap og mestring. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en ny og variert skoledag som tar hensyn til at elever lærer forskjellig. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil i stortingsperioden ta skritt i retning av en slik skoledag. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke de estetiske fagene i skolen, Den kulturelle skolesekken og samarbeidet mellom skolen og kulturskolen. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke skolebiblioteksatsingen som den rødgrønne regjeringen har igangsatt. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil reformere lærlingeordningen, slik at arbeidslivets parter i et samarbeid med det offentlige fastslår behovet for lærlingeplasser. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere hospiteringsordninger for yrkesfaglærere og instruktører i bedrift og skole. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og profesjonalisere rådgivningstjenesten gjennom økte ressurser og ved klarere kriterier for kompetanse. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil spille på lag med lærerne og deres organisasjoner for å øke læreryrkets status gjennom bedre lønn og arbeidsforhold. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil forenkle styringssystemene i skolen, og styrke støtteapparatet rundt lærerne for at de i størst mulig grad skal få bruke tiden sin på aktiviteter som virker direkte inn på elevenes læringsutbytte. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil verne om gratisprinsippet i skolen, og sørge for at alle læremidler og skoleaktiviteter er gratis i hele skoleløpet. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Vi vil fullfinansiere leirskoleordningen, og gjøre leirskole til en obligatorisk del av det ordinære skoleløpet. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke stipendordningen for borteboende elever i videregående opplæring. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for at Statens lånekasse skal gi stipend til elever i videregående skole som velger å ta et utvekslingsår på skole i utlandet, både når dette året erstatter, og når det kommer i tillegg til, et skoleår i Norge. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for en skole som oppmuntrer til selvstendig, kritisk tenkning og stimulerer til økt demokratiforståelse og deltakelse. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den strukturelle elevmedvirkningen, blant annet gjennom økt elevrepresentasjon i skoleutvalg og andre representative organer. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at disse barnas rettigheter etter opplæringsloven blir godt ivaretatt. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede en ordning der ungdom under utdanning sikres på linje med arbeidstakere. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en nasjonal kartlegging av studentenes tilgang på psykososiale tjenester. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den økonomiske støtten til studentsamskipnadenes psykiske helsetilbud. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å opprettholde kunnskapsinstitusjonene som frie, uavhengige institusjoner med stor autonomi, eid og finansiert av det offentlige. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke basisfinansieringens andel av de totale bevilgningene til feltet, slik at institusjonene får større frihet og langsiktighet i sin planlegging. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fase ut de resultatbaserte komponentene og erstatte dem med finansieringsordninger som også tar kvalitative og strategiske hensyn. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunnskapsinstitusjonene økt frihet. Partiprogram UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en helhetlig strategi for bærekraftig utnytting av disse ressursene. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK REISELIVSNÆRING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at norsk lovverk, inkludert formålsparagrafen i skole og barnehage, bedre skal gjenspeile det flerkulturelle samfunnet og behovet for toleranse og trosfrihet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gjennomgang av særavgiftene som næringen betaler. Eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av næringen (Fiskeri). Partiprogram FORSKNING HAVBRUK UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere maritim utdanning og rekruttering av norsk ungdom til handelsflåten. Partiprogram SJØFART SYSSELSETTING UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren. Partiprogram FORSKNING OLJE OG GASS UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en ny politiutdanning i flere trinn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at befalskorpset får forutsigbare arbeidsforhold og utdanningsløp, og sikre at de tjenestegjørende får bedre økonomiske godtgjørelser. Partiprogram FORSVAR UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt utdanning av tannhelsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP mener at norsk må være hovedspråket i den norske skole. I kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk bør imidlertid samisk tilbys som valgfritt sidemål. Partiprogram SAMER UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at tilstrekkelig samisk undervisningsmateriell for [sidemålsopplæring i samisk språk] skal være tilgjengelig. Partiprogram SAMER UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde fagopplæring innen duodji i skoleverket. Partiprogram KULTUR SAMER UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre fortsatt høyt opptak av politistudenter, og fortsette arbeidet med å rekruttere flere kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn. Regjeringserklæring LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil igangsette arbeid med nye lokaler i Oslo for politihøgskolen, og etablere ny politiutdanning utenfor Oslo. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Verdiskapingen og sysselsettingen må styrkes i alle deler av landet, blant annet gjennom økt innsats på forskning og utvikling og gjennom å styrke samfunnets evne til å sikre alle tilgang til sentrale velferdsordninger som barnehage, utdanning, omsorg og helse. Regjeringen skal aktivt arbeide mot ytterligere sentralisering. Regjeringserklæring BARNEHAGER HELSEVESEN NÆRINGSLIV SYSSELSETTING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil sikre gratis skole, rimelige barnehageplasser, kultur og velferdstilbud slik at alle har råd til å delta. Regjeringserklæring BARNEHAGER HELSEVESEN KULTUR UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette satsingen på etter- og videreutdanning i skolen. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre arbeidet med å prøve ut nye evaluerings- og eksamensformer. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil beholde karakterene på ungdomstrinnet, men samtidig forbedre vurderingssystemet og lærernes kompetanse til å vurdere. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke informasjonsarbeidet, slik at flere blir kjent med sine muligheter for etter- og videreutdanning. Regjeringserklæring UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke fagskolenes rolle som tilbyder av yrkesrettet videreutdanning for fagarbeidere. Fagskolene skal sikres finansiering som gir forutsigbare rammer. Regjeringserklæring HØGSKOLER UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere tiltak for å hindre at så mange gutter med minoritetsbakgrunn faller ut av utdanningssystemet. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere endringer i språkopplæringen for minoriteter på bakgrunn av anbefalinger fra det offentlige utvalget som er oppnevnt. Regjeringserklæring INNVANDRERE SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi flere mulighet til morsmålsopplæring. I en globalisert verden er tospråklighet en ressurs. Regjeringserklæring INNVANDRERE SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjøre det enklere å få godkjent utdanning og relevant arbeidserfaring fra utlandet. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet Det bør innføres rett og plikt til etterutdanning og videreutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Høyre Høyre vil satse på en bedre lærerutdanning og en obligatorisk og systematisk etter- og videreutdanning for lærere. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Venstre Lærere må hele tiden ha rett og plikt til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en klar lovfesting av rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet eller veiledning innen tre måneder for ungdom under 25 år som ikke er i utdanning eller arbeid. Tiltakene skal ikke innebære at ungdom som kan ta utdanning med ordinær støtte fra Statens lånekasse får dette dekket av Folketrygden. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på flere studieplasser og kvalitet i høyere utdanning gjennom økt grunnfinansiering, og vi vil styrke de yrkesfaglige utdanningene gjennom mer praktisk undervisning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke det offentlige utdanningstilbudet for tjenestenæringene. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke kompetansekravene til de ansatte i barnehagene og trappe opp mot at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha pedagogisk kompetanse. Det skal stilles krav om at alle ansatte i barnehagene minst skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse og muligheten for dispensasjon fra kravene til pedagogisk utdanning skal innskrenkes. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en satsing på etter- og videreutdanning gjennom en kompetansestrategi som gir en betydelig økning av mulighetene for etter- og videreutdanning for de ansatte i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barnehageeier får en plikt til å tilby etter- og videreutdanning/sørge for kompetanseutvikling av sine ansatte. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprette flere nye heltids- og deltids studieplasser i barnehagelærerutdanningen, hvor arbeidsplassbasert utdanning er en del av deltidsplassene. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidet med å styrke førskolelærerutdanningen og øke rekrutteringen til førskolelæreryrket fortsettes. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke arbeidet for å avdekke overgrep og omsorgssvikt i barnehagen. Kunnskapen om dette må styrkes i førskolelærerutdanningen, og samhandlingen mellom barnevern, barnehage og andre relevante etater må bedre. Partiprogram BARN BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å jobbe for bedre læringsmiljø for ungene og bedre arbeidsforhold for lærerne. Eksempler på slike grupper er helsepersonell, barnevernspedagoger og miljøarbeider. Partiprogram ARBEIDSLIV GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å lovfeste retten til etter- og videreutdanning av lærere, og kommunenes plikt til medfinansiering, samt ved å øke de statlige bevilgningene til slik etter- og videreutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en plikt til og rett for nyutdannede førskolelærere og lærer til å få veiledning. Innholdet og omfanget av veiledningen må bestemmes nasjonalt, og bør kombineres med redusert undervisningstid for nyutdannede lærere. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at satsingen på økt rekruttering til lærerutdanningene videreføres. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å videreutvikle innholdet og kvaliteten i lærerutdanningene fra barnehage og opp til videregående opplæring. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at lærerutdanningen trappes opp til å bli en utdanning på masternivå. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke norsk- og matematikkopplæringen i lærerutdanningene. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke rektors rolle som leder og utvide tilbudet om styrer- og rektorutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidet for universell utforming og tilrettelagt opplæring skal prioriteres. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å legge til rette for at fagskolene kan videreutvikle seg som en naturlig del av vårt utdanningssystem. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges fram en stortingsmelding om livslang læring. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at partene i arbeidslivet inviteres til samarbeid om et løft for etter- og videreutdanning for de ansatte, og at det utvikles gode modeller og belønningsordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for invitere til et spleiselag mellom arbeidslivet og staten for at voksne som har behov for det skal få tilbud om videregående opplæring på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre studieforbundenes rolle, både som tilbydere av formelt kompetansegivende studier og av kurs til allmenn nytte. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sikre folkehøgskolene gode rammevilkår og fortsette samarbeidet om et sommerskoletilbud som en del av Ny Giv-satsingen for å redusere frafallet i videregående opplæring. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere en felles IKT-arkitektur for skolen basert på internasjonale standarder og felles påloggingsløsninger. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det er minstestandarder for skolenes infrastruktur, digitale enheter og nettilgang. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det stilles krav om at en økende andel av nye læremidler skal være digitale. Andelen skal økes utover perioden for å få fremme innovasjon hos forlagene. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres en godkjenningsordning for digitale læremidler, kommersielle og frie, som tilfredsstiller sentrale krav til læring, standarder, samhandling og språklig likestilling. Partiprogram SAMFERDSEL SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke lærerutdanningen: Alle nye lærere skal være i stand til å integrere pedagogisk IKT-bruk i undervisningen, og alle lærere skal motta tilbud om etter- og videreutdanning innen pedagogisk IKT-bruk. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at alle elever får like muligheter ved bruk av digitale verktøy og innhold. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi etter- og videreutdanning i IKT-bruk. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidstrening, utdanning eller annen aktivitet blir en rettighet for alle som står uten arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en rettighetsfesting av plass i kvalifiseringsprogrammet til de som har behov for det, og rett til å fullføre kvalifiseringen for de som er med. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for ̊åpne muligheter for å ta utdanning i perioder man mottar dagpenger, slik at man kan være i aktivitet i perioder med arbeidsløshet. Partiprogram TRYGDER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å pålegge kommersielle aktører et ansvar for opplæringen av nytt personell på lik linje med offentlige institusjoner, for eksempel gjennom et avgiftssystem. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke kompetansen innen avansert pleie og omsorg i distriktene gjennom målrettet etter- og videreutdanning, slik at pasienter med kroniske sykdommer kan få hjelp lokalt og slipper å reise til sykehuset. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at sykehusene gis pålegg om å tilby nok læreplasser for å ivareta samfunnets utdanningsbehov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at elevers og studenters tillitsvalgte får informasjon, muligheter for deltakelse og innflytelse der beslutninger tas. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en landsdekkende programsatsing for frie utdanningsvalg, SV vil blant annet vurdere om likestillingsstipend for det underrepresenterte kjønn kan brukes for å inspirere til utradisjonelle utdanningsvalg. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere et ressursmiljø for å styrke arbeidet med likestilling i førskole- og lærerutdanning og i læremidler. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at et forbud mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn skal inn i opplæringsloven. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at studenter og elever innen fag som helse- og sosial, politi, rettsvesen og utdanning får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram HELSEPERSONELL LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at helsefagene gir elever og studenter bedre kompetanse på områder som angår kvinners helse. Særlig er det behov for et løft når det gjelder temaer som vold mot kvinner, herunder seksuelle overgrep, voldtekt og kjønnslemlestelse. Partiprogram FOLKEHELSE LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at systemet for formidling av tegnspråktolker blir bedre og at det utdannes flere tolker. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at tegnspråkbrukere sikres faglig god opplæring i tegnspråk og deltaking i tegnspråklig miljø, uavhengig av hvor i landet de bor. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Øke innvandrerkvinners yrkesdeltagelse. SV vil styrke norskopplæringen, godkjenningsordningene for medbrakt kompetanse og det oppsøkende arbeidet rettet mot kvinner med innvandrerbakgrunn. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at opplæringen i norsk og samfunnskunnskap gjøres fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norskopplæringstilbudet er på et høyt nok nivå til at det gir reell mulighet til å bestå nødvendige norskprøver. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at all grunnleggende kvalifisering, også grunnskoleopplæring, kan tas innenfor introduksjonsprogrammet. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke den oppsøkende virksomheten for å tilby innvandrerkvinner arbeidskvalifisering og arbeidserfaring. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gjøre det enklere å få godkjent utdanning og relevant arbeidserfaring fra utlandet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at innsatsen for at unge med innvandrerbakgrunn ikke faller ut av skolen forsterkes, for å gi mer selvstendighet og mulighet til å ta egne valg. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tilrettelegges for at voksne minoritetsspråklige uten lese- og skriveferdigheter får grunnleggende basiskunnskaper i norsk. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke støtten til samisk språkopplæring og litteratur. Partiprogram SAMER SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre barn av romfolket skolegang. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bibliotekarutdanningen styrker opplæringen i kunnskapsdeling, formidling og digitale verktøy ytterligere. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle elever skal møte både nynorsk og bokmål tidlig i skolegangen, og at det skal være obligatorisk skriftlig opplæring i begge skriftspråk på ungdomstrinnet og i den videregående opplæringen. Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre gode rammer i tilskuddsordningen for norskspråklige lærebøker for høyere utdanning og at eksamen på egen målform skal gjelde alle institusjoner. Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for Sidemålsundervisninga må styrkes, og alle elever må få en egen karakter i skriftlig sidemål på vitnemålet, både i ungdomsskolen og i den videregående opplæringen (studieforberedende). Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sanksjoner mot forlag som ikke leverer alle læremidler til samme tid og pris på begge målformer. Partiprogram NÆRINGSLIV SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at faget norsk blir obligatorisk for alle som tar grunnskolelærerutdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ressurssituasjonen for filmutdanningene gjennomgås for å sikre studienes kvalitet. Partiprogram KULTUR UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidet med å rekruttere flere søkere med minoritetsbakgrunn til Politihøyskolen forsterkes. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for egne kompetansehevingstiltak om voldtekt for politijurister, statsadvokater, dommere og sakkyndige. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for støtte til demokratiske krefter som kjemper mot undertrykkende regimer. SV vil opprette en prøveordning hvor studenter i undertrykkende land som har blitt utvist på grunn av sitt arbeid for et mer demokratisk samfunn får mulighet til å komme til Norge og fullføre sin utdanning. Partiprogram UTDANNING UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke opplæring i temaet menneskehandel generelt og menneskehandel med barn spesielt for ansatte på asylmottak. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ha rekrutteringskampanjer og opptrappingsplaner for å sikre nok pedagogisk personell i barnehagen. Dette gjelder også knyttet til behov for nok samiskspråklig personell i samiske områder. Partiprogram BARNEHAGER SAMER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ha som målsetting at 50 prosent av de ansatte i barnehager skal ha relevant utdanning. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil likestille moms på digitale læremidler med moms på skolebøker. Partiprogram AVGIFTER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil igangsette en full gjennomgang av lærernes arbeidssituasjon for å redusere skolebyråkratiet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre fagkrav i alle enkeltfag for å undervise; fra og med ungdomstrinnet skal alle nytilsatte lærere ha 60 studiepoeng eller tilsvarende realkompetanse i faget de underviser i. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke opptakskravene på grunnskolelærerutdanningen ved å ha krav om karakteren 4 eller bedre i norsk og matematikk, for å sikre at alle lærerstudenter har tilstrekkelig kompetanse i de grunnleggende ferdighetene. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide grunnskolelærerutdanningen til en femårig mastergrad slik at det blir rom for mer praksis og mer faglig fordypning. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge ut ordningen med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunnskole og videregående skole. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en sertifiseringsordning for lærere i samråd med berørte parter i skolesektoren, som skal sees i sammenheng med rett og plikt til kompetanseheving. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at alle nytilsatte lærere omfattes av en veiledningsordning. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere studieplasser og heve kvaliteten ved praktisk-pedagogisk utdanning slik at flere studenter med høy fagkompetanse får muligheten til å bli lærere. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil at rektor og øvrig ledelse skal få utdanning i skoleledelse. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle flere karriereveier i skolen, og legge til rette for en gjennomgang og modernisering av stillingskategoriene for undervisningspersonell slik at disse bedre reflekterer kompetanse. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil igangsette tiltak for å øke antallet doktorgradsutdannede i undervisningsstillinger i grunnopplæringen. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil iverksette tiltak som sikrer rekruttering av samisk språkkompetanse, særlig for førskolelærere og lærere. Partiprogram SAMER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke satsningen på fjernundervisning og desentralisert undervisning. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge ut fagskoletilbudet slik at det åpnes muligheter for formell videreutdanning i flere yrkesfag, gjennom et utvidet samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle fleksible overganger mellom fagskole og høyere utdanning. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil likebehandle tekniske og helse- og sosialfaglige fagskoler. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle godkjenningen av kompetanse fra andre land. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre det mulig for folkehøgskoler å videreutvikle skoleslaget innenfor forutsigbare rammer. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke opplæringen til analfabeter gjennom økt statlig tilskudd. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre studieforbundene tilfredsstillende finansiering gjennom økte budsjettrammer. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide en offentlig kvalitetsportal for trafikkskoler for å sikre seriøse aktører i bransjen. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide stipendordninger for dem som ønsker å etablere studentbedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke satsingen på entreprenørskap i skolen og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer, næringsliv og skole. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ha en stipendordning for SMB-bedrifter der etter- og videreutdanning kan delfinansieres. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke de maritime kunnskaps- og utdanningsmiljøene innenfor sektoren. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK NÆRINGSLIV OLJE OG GASS UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke mulighetene for praksisnær kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten for å sikre god og stabil kvalitet på tjenestetilbudet. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke spesialiseringen av helsepersonell i primærhelsetjenesten for å heve kvaliteten på tilbudet. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke satsingen på utdanning i ledelse på alle nivåer av helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil utdanne helsepersonell til å yte pleie og omsorg, også ved hjelp av omsorgsteknologi, på en nærværende og etisk forsvarlig måte. Partiprogram HELSEPERSONELL SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser i stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER STATSFORVALTNING UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi undervisning i grunnleggende lesing, skriving og regning til arbeidstakere som trenger det. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke programmet for basiskompetanse (lese, skrive og regne) i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre gode ordninger for studenter som får barn umiddelbart etter studiene, slik at denne gruppen ikke lenger faller mellom to stoler og verken får studielån eller foreldrepenger. Partiprogram STUDIEFINANSIERING SVANGERSKAP UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en ordning med foreldrepenger for studenter som får barn like etter fullført grad. Partiprogram STUDIEFINANSIERING SVANGERSKAP UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil iverksette flere tiltak for å øke kompetansen i barnevernet, blant annet satse mer på forskning, bedre barnevernsutdanningene, styrke etter- og videreutdanningsmulighetene og tilbakeføre fagkompetansen fra staten til kommunen. Partiprogram BARNEVERN UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke seksualundervisningen i skolen. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke opptaket til Politihøgskolen for å bedre rekrutteringskapasiteten. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge på anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen for å styrke politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en nasjonal plan for toppidrettskompetanse innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene. Partiprogram IDRETT UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå krav til godkjenning av høyere utdanning slik at det blir enklere å få godkjent utdannelse fra et annet land. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil la barn som søker asyl ha rett til å få videregående undervisning mens søknaden behandles. Partiprogram BARN INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil effektivisere prosessen med å få vurdert og godkjent utdanning fra utlandet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning i flerkulturell forståelse og kommunikasjon. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil iverksette stimuleringstiltak for å rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte studenter som har blitt utvist på grunn av sitt arbeid for et mer demokratisk samfunn, ved å opprette en prøveordning hvor studentene får mulighet til å komme til Norge og fullføre sin utdanning. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre læreryrket til et høystatusyrke som motiverer de flinkeste elevene fra videregående skole til å ta lærerutdanning. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil gi alle elever mulighet til å ta fag på høyere nivå når de er kvalifiserte for det. Elever med talenter må også gis utviklingsmulighet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre et bredt folkehøgskoletilbud. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for internasjonalt kvalitetssikrede utdanningstilbud som IB i grunnskole og videregående skole. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke den praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU) for å sikre kvalifiserte lærere, spesielt på ungdomstrinnet og videregående skole. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre idrettsutøveres mulighet til å kombinere idrett og utdanning, og styrke toppidrettskompetansen innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene. Partiprogram IDRETT UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke insentiver so kobler utdanningsmiljøer med gründermiljøer, og som premierer de institusjonene som utvikler operative og effektive arenaer for kunnskapsdeling og innovasjon. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre den enkelte muligheten til i størst mulig grad å stå på egne ben. Arbeidet mot frafallet i videregående skole må styrkes, og om nødvendig må flere tilbys alternative utdanningsløp. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskning og utdanning for å stimulere verdiskapingen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere maritim utdanning og rekruttering av norsk ungdom til handelsflåten. Partiprogram HØYERE UTDANNING SJØFART UTDANNING VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en ny politiutdanning i flere trinn. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for større grad av private aktører innen utdanningssystemet. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge ned Utdanningsdirektoratet, og gå tilbake til et eksamenssekretariat. De oppgavene Utdanningsdirektoratet i dag har knyttet til forsking og internasjonale undersøkelser, kan legges til Kunnskapsdepartementet. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Det må innføres incentiv for å få personer med realfaglig bakgrunn fra andre deler av arbeidslivet inn i skoleverket. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at lærere skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stille krav til læreren om minimum 60 studiepoeng for å kunne undervise i fagene matematikk, norsk og engelsk fra 5.trinn. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi alle ansatte i skoleverket rett til et ”kompetansebyggingssemester” hvert sjuende år. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker en oppmykning av privatskoleloven, slik at det kan åpnes opp for bransjestyrt opplæring. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav til arbeidsgivere om både tilstrekkelig språkopplæring og tilrettelegging av forståelse av norsk regelverk og arbeidskultur hos arbeidsinnvandrere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det lettere for utenlandske arbeidstakere å bruke kompetansen sin i det norske arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil målrettet bruke ordningen med tilleggspoeng til utdanninger for det underrepresenterte kjønnet, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at statlig og kommunalt styrte virksomheter ved anskaffelser stiller krav om lærlingplasser der det er aktuelle lærefag. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at ideelle aktører skal være et supplement til det offentlige tilbud. Disse skal ha forutsigbare rammebetingelser, og kontraktenes lengde må sikre brukerne kvalitet og organisasjonene mulighet til å investere. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre tiltak som øker innflytelsen til elevene i skolen og til brukerne av offentlige tjenester. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre arbeidet for et kvalitetsløft i barnehagen ved å øke kompetansen hos de ansatte og ved å få flere faglærte i barnehagene. Vi vil ha flere pedagoger og fjerne muligheten til varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrere og pedagogiske ledere. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at elevene skal møtes med tydelige forventninger. Derfor vil vi utvikle tydeligere, nasjonale læringsmål og legge til rette for at elevene og foreldrene har kunnskap om læreplanmålene. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere opplæring i grunnleggende ferdigheter og sikre at elevene lærer seg det de trenger for å lykkes i videre utdanning og samfunnsdeltakelse. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tidlig innsats gjennom å etablere et «lese-skrive-regne-løfte» som gjør at elever med grunnleggende ferdigheter mye under forventet nivå, automatisk skal få ekstra intensivopplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil si nei til kommersielle privatskoler og sørge for forutsigbare rammevilkår for alternative ideelle skoler. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom lovverket sikre 5-dagers skoleuke for alle elever over hele landet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan opprettelse av private skoler påvirker integrering og overveie å innføre krav i læreplan om integrering og tilknytning til nærmiljøet for disse skolene. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ledelse og skolefaglig kompetanse på alle nivåer i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke elevrådene og legge til rette for at elevene involveres i alle viktige beslutninger på skolen, samt starte forsøk med elevråd fra 1. klasse. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet med læringsstøttende vurdering og elevenes medvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gå igjennom hele kvalitetsutviklingssystemet for å sikre at dette bidrar til mer og bedre læring, framfor å fremme en prestasjonskultur basert på konkurranse og rangering av skoler. Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, internasjonale undersøkelser, kartleggingsprøver osv. skal være nyttige verktøy som skal fremme læring og benyttes til konkret forbedringsarbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil modernisere skolen gjennom en nasjonal strategi for IKT i skolen og utvikling av moderne digitale læremidler som et verktøy for tilpasset opplæring og ferdighetstrening. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utvikling av smarte digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi senter for IKT i utdanningen i oppdrag å anbefale og kvalitetssikre digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en nasjonal kvalitetsvurdering av trykte og digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke opplæringen i fremmedspråk og jobbe for at det tilbys flere fremmedspråk i den videregående skolen, som for eksempel kinesisk, russisk og arabisk. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi spesielt motiverte elever mulighet til å følge undervisning på høyere nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle leksehjelpsordninger som en integrert del av skoledagen, slik at elevene kan gjøre seg ferdige med mesteparten av arbeidsoppgavene før de kommer hjem. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke hjem/skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs og etablere mer direkte kontakt mellom kontaktlærer og foresatt både på barne- og ungdomstrinnet. Partiprogram FAMILIE GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at flere ungdomskoler kan utvikle sin egen profil som temaskoler og legge til rette for at elever på ungdomstrinnet kan fordype seg innenfor utvalgte områder. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at ungdomsskoler har tilbud om elevbedrift og utplassering i arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE NÆRINGSLIV SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi flere motiverte elever muligheten til å gjennomføre ungdomstrinnet med raskere progresjon og ta fag på videregående skolenivå. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skolerådgivningstjenesten på ungdoms- og videregåendetrinnet ved hjelp av etterutdanning og bedre samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke matematikkundervisningen, sikre at alle elever lærer seg de fire regneartene og legge mer vekt på matematisk forståelse og problemløsning. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre to nye uketimer i matematikk på ungdomstrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for kompetanseheving og kompetansekrav hos lærerne samt utvikling av bedre undervisningsmetoder for å styrke opplæringen i matematikk. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle fylker legger til rette for at elevene kan spesialisere seg på realfag på høyt nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal ha en grunnutdanning som sikrer samfunnet god rekruttering for avansert IKT-kompetanse på lengre sikt. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke lærerutdanningen med hensyn til bruk av teknologi i opplæringen og sørge for at nye lærere blir i stand til å integrere teknologi i undervisningen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilby intensivopplæring mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring for elever med svake grunnleggende ferdigheter. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et løft for fag- og yrkesopplæringen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil yrkes- og praksisrette opplæringen i fellesfag på de yrkesfaglige studieretningene, uten å redusere kunnskapskravene. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i samarbeid med de faglige rådene gjøre yrkesfaglige utdanningsprogrammer mer fleksible gjennom vekslingsmodeller som kombinerer praktisk og teoretisk opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til etablering av flere lærerplasser i privat og offentlig sektor, blant annet gjennom etableringstilskudd, økning av lærlingtilskuddet, nasjonal formidlingstjeneste og mer bevisst innkjøpspolitikk. Vi vil prioritere de områdene der det er størst behov for flere plasser. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp samfunnskontrakten for flere læreplasser med mål om 20 prosent økning fram mot 2015. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi muligheten til å fullføre sin utdanning gjennom å tilby toårig praksisbasert opplæring i skole med mål om fagbrev for elever som ikke får ordinær læreplass. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det innføres en ordning med at elever med godkjent fagbrev gis muligheter til å gå videre til høyere utdanning, ved at de regnes som generelt studieforberedte. Det skal legges til rette for nødvendige forkurs, etter modell fra Y-veien. Det skal utredes hvordan studiepoeng skal beregnes og opptak til høyere utdanning gjennomføres. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå utstyrssituasjonen i videregående opplæring og etablere ordninger blant annet i samarbeid med næringslivet, som bidrar til at skolens undervisningsmateriell følger utviklingen i arbeidslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre krav til nærvær i undervisningen for å kunne få karakter. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvide muligheten til å fullføre videregående opplæring for personer over 21 år. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi lærere tillit og støtte til å være tydelige ledere og fagpersoner. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å øke antallet lærere i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for bedre karriereveier og systematisk kompetanseutvikling, blant annet for å beholde dyktige lærere i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre flere femårige lærerutdanninger. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre forsøk med opptaksintervjuer og skikkethetsvurderinger til lærerutdanningene. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om obligatorisk forkurs for lærerstudenter som har lavere karakterer enn fire i norsk og matematikk fra videregående opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre mentorordninger som skal sikre bedre oppfølging av nyutdannede lærere. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre kompetansekrav for lærere i alle basisfag fra og med første årstrinn. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet etter- og videreutdanningsplasser og innføre rett og plikt til regelmessig etter- og videreutdanning for lærere. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et særskilt kompetanseløft for ufaglærte som har arbeidet i skolen i minimum 3 år. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre lærer- og undervisningsevaluering som et ledd i skolenes kvalitetsutviklingsarbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil avbyråkratisere skoledagen og styrke det totale læringsmiljøet gjennom å ansette flere yrkesgrupper som kan samarbeide med lærerne. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i størst mulig grad begrense lærerløse skoletimer og rekruttere flere fagpersoner, blant annet gjennom lærer 2-ordninger og mer fleksibel PPU-utdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere hospiteringsordninger der lærere og skoleledere kan få nyttig erfaring og kompetanse fra andre deler av arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre flere «Teach first»-prosjekter, der ingeniører, matematikere, forskere og andre med høy kompetanse kan undervise i skolen og bidra til å styrke skolens fagmiljø. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til sterkere skolelederkompetanse, og la spesielt motiverte kandidater gjennomføre lederutdanning i kombinasjon med jobb. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke IKT aktivt for å avbyråkratisere skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en nasjonal strategi for livslang læring og etablere tilbud om livslang karriereveiledning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil invitere partene i arbeidslivet til et trepartssamarbeidet for å bidra til at det utvikles flere fleksible etter- og videreutdanningstilbud som gjør det mulig å kombinere arbeid og utdanning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle ordningen med kompetansetillitsvalgte til en permanent ordning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og gjøre det enklere å sannsynliggjøre ulike former for kompetanse. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprette flere relevante videreutdanningsplasser i nært samarbeid mellom høgskoler, studieforbund og lokalt arbeidsliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en nasjonal fagskoleplan og legge til rette for at dette tilbudet kan bli mer integrert del av utdanningssystemet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke BKA-programmet og andre tilbud om basiskompetanseopplæring i arbeidslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere bedriftene til å gjennomføre etter- og videreutdanning av ansatte. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skrive- og leseopplæringen for voksne. Innhold og kvalitet i lokale språkopplæringstiltak må sikres. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre 3 % -målet i forskningspolitikken. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi sjømatnæringen et utdanningsløft. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet og dialogen mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke de statlige midlene til helsetjenestene hos studentsamskipnadene. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha bedre seksualundervisning og legge til rette for flere informasjonsprosjekter om seksualitet. Partiprogram FOLKEHELSE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kunnskap om seksuelle overgrep og voldtekt skal være del av seksualundervisningen i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE STRAFFERETT UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle elever og studenter med dokumentert behov for tilrettelegging ved eksamen skal få det. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ordningen med funksjonsassistanse i skole og arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 ha som mål å øke andelen ansatte med formell kompetanse i helse- og omsorgssektoren slik at ¾ besitter slik kompetanse. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 øke antallet helsefagarbeidere, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i sektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL SYSSELSETTING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil lære av arbeidet som er gjort for å inkludere kvinner i tradisjonelt mannsdominerte utdanninger og yrker, og iverksette endringer som må til for å rekruttere bredere. Partiprogram LIKESTILLING SYSSELSETTING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi opplæring innen bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgsutdanningene. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke utdanning av helsepersonell i rehabilitering. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke befolkningens kunnskaper om psykisk sykdom, samt sikre kunnskap om psykisk helse blant helsepersonell. Helsestasjoner og skolehelsetjeneste skal prioriteres i kunnskapsløftet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL SKOLER SYKDOMMER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at bibliotekene skal bli enda viktigere kulturelle informasjons-, kunnskaps- og kultursentre enn de er i dag. Bibliotektjenester skal være gratis. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at frivillige innenfor idretten får støtte til å utvikle egen kompetanse og lederegenskaper. Partiprogram IDRETT UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at det er nok samiske læremidler av tilfredsstillende kvalitet i skolen. Partiprogram SAMER SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne flere samisktalende lærere, førskolelærere og helse- og sosialarbeidere. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL SAMER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre norskopplæringen mer differensiert og tilpasset den enkeltes behov. Det må legges til rette for alternative læringsmetoder til teori og tavleundervisning, særlig for de som er analfabeter eller har lite skolegang i utgangspunktet. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bedre informasjonen til foreldre om mulighetene for utdanning og arbeid i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil åpne for at skoleelever som bor nær grensa, kan ta hele eller deler av skolegangen sin i Finland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og forsterke det nordiske forsvarssamarbeidet gjennom materiellanskaffelser, deltakelse i internasjonale operasjoner, utdanning, overvåking, beredskap og krisehåndtering og arktiske spørsmål. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi unge asylsøkere rett til videregående skoletilbud. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil stimulere til mer bruk av norsk som fagspråk for å beholde mangfoldet i det norske språket og for å skape et mer inkluderende arbeids- og samfunnsliv der alle behersker språket som blir brukt. Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for at frivillige organisasjoner kan beholde og styrke sin rolle i løsningen av fellesskapet oppgaver. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre leirskoletilbudet, bl.a. gjennom gode refusjonsordninger. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at all ungdom skal få mulighet til å delta i elev- og ungdomsbedrift. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at alle kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter skal sette seg forpliktende mål for inntak av lærlinger. Kommunene skal ha minimum to lærlinger per 1000 innbygger. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at elever som fullfører en yrkesfaglig utdanning med fag-/svennebrev skal gis rett til å ta et påbyggingsår for å få generell studiekompetanse. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke lærlingtilskuddet til bedriftene, og fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sørge for mer midler til etter- og videreutdanning av lærere. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver for å redusere ressursbruken knyttet til prøvene og unngå uheldig sammenligning mellom skoler. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi alle rett til videregående opplæring ved å oppheve skillet mellom ungdom med og uten rett til videregående opplæring. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi flere elever tilbud om alternative opplæringsløp til hovedmodellen i dagens fagopplæring. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle agronomutdanningen, og gi alle agronomer rett til et års påbygging til studiekompetanse. Partiprogram LANDBRUK UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide og øke tilbudet om åpen fagskole i landbruket med blant annet ett års komprimert agronomutdanning tilpasset voksne. Partiprogram LANDBRUK UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker at alle elever i grunnskolen skal gis mulighet til minst en time fysisk aktivitet i skoletida daglig. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at teorifagene i videregående skole yrkesrettes bedre enn i dag. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at rådgivningstjenesten styrkes. Det bør vurderes å dele rådgivningstjenesten i en faglig og en sosial del. Det bør satses på en egen utdanning for rådgivere. I tillegg bør det bli flere nettbaserte løsninger for å få gode råd om videre utdanning. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti En større del av statsbudsjettet bør brukes til målrettede investeringer i infrastruktur som jernbane og vei og til oppbygging av humankapitalen gjennom økt satsing på utdanning, forskning og utvikling. En måte å gjøre dette på kan være gjennom å opprette egne fond innenfor samferdsel og forskning, der avkastningen fra disse fondene øremerkes til investeringer i den aktuelle sektoren. Partiprogram FORSKNING STATSBUDSJETTET UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre studenter med barn og studenter som venter barn fleksible ordninger. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kvaliteten i seksualundervisningen slik at den legger mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser. Partiprogram SVANGERSKAP UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være tilgang på gratis prevensjon for unge opp til 24 år, og at helsesøstres og jordmødres rett til å skrive ut resepter forlenges tilsvarende. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterkere vektlegging av omsorg ved livets slutt i grunn- og videreutdanningen av helsepersonell. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKDOMMER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke rekrutteringen av førskolelærere og spesielt mannlige. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle grunnutdanninger og videreutdanninger som vedrører arbeid med barn, pålegges å inkludere kunnskap om seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt i sine fagplaner. Partiprogram BARN UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke seksualundervisningen i skolen, og ha tydelig fokus på grensesetting og respekt for andres grenser. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at lærebøker for blinde må finnes tilgjengelig ved studiestart. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at NAV skal ha mulighet til større fleksibilitet etter en individuell vurdering for å kunne gjøre unntak fra treårsgrensen og kostnadstaket for utdanning som attføring. Partiprogram TRYGDER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at skolen skal gi elevene forståelse og respekt for sin egen og andres religiøse bakgrunn, blant annet ved at RLE blir obligatorisk fag i lærerutdanningen. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en fullfinansiering av trosopplæringsreformen og sikre at små menigheter og trossamfunn får en tilstrekkelig andel av midlene. Partiprogram TROSSAMFUNN UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at RLE-undervisningens vektlegging av ulike religioner skal ta hensyn til både de ulike religionenes utbredelse i den norske befolkningen som helhet og lokalt i klassen. Minst halvparten av undervisningen skal være om kristendom, og navnet endres til KRLE (Kristendom, religion, livssynskunnskap og etikk). Partiprogram TROSSAMFUNN UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fremme kvalitet i opplæringen ved å rekruttere de rette studentene til å bli lærere, sørge for at de får en solid og skolenær lærerutdanning og gi dem gode arbeidsvilkår som lærere. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil holde kampen mot mobbing høyt på den politiske dagsordenen, og ha en løpende vurdering av omfanget og effekten av de tiltakene som settes inn for å sikre nulltoleranse mot mobbing. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav til lederkompetanse for rektorer, men fastholde at rektor også skal ha pedagogisk kompetanse. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre læreres mulighet for etter- og videreutdanning, særlig i de fagene de underviser i. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et utdanningsløft for de ufaglærte i skolen. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en sertifiseringsordning for lærere. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for flere mastergradsutdannelser for lærere. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en systematisk, forutsigbar, forpliktende og kontinuerlig etter- og videreutdanning for lærere. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide bruken av lærekandidatordningen, for å sikre dem som trenger det, et kompetansebevis på et lavere nivå enn fagbrevet og dermed hindre frafall. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde fagskolene og utrede et finansieringssystem som sikrer statlig finansiering av flere fagskoler. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at flere skal få mulighet til videreutdanning. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre offentlig støtte til opprettholdelse og videreutvikling av folkehøgskolene. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en realfagssatsing på alle nivåer, herunder styrke utdanningen av realfaglærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte etableringen av en nasjonal portal for kurs- og utdanningsmuligheter for voksne, og dermed gjøre det lettere å orientere seg i hvilke læringsmuligheter som allerede finnes. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke undervisningen i personlig økonomi i skolen. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal bli lettere å få godkjent utdanninger fra utlandet. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde ettårig agronomutdanning for søkere med realkompetanse. Partiprogram LANDBRUK UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at basiskompetanseprogrammet (BKA) videreføres, med mulighet for å tilby opplæring for mennesker som ikke er i arbeid, i samarbeid med studieforbund og deres lokale lag og foreninger. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til desentralisert utdanning, som har nært samarbeid med relevant næringsliv i nærområdet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke grunnfinansieringen. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre kvaliteten i høyere utdanning ved å øke grunnbevilgningene til utdanningsinstitusjonene. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Venstre Studentene må tilbys faglig veiledning med klare tilbakemeldinger på alle nivåer i utdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til økt forutsigbarhet ved å innføre en langtidsplan for kunnskap og forskning. Planen skal inneholde mål for blant annet forskningsinnsats, stipendiatstillinger, studieplasser og investeringer i bygg og infrastruktur. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer, og utvikle temaskoler på ungdomstrinnet og i den videregående skolen, for eksempel realfagsgymnas i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at dagens selvkostprinsipp (utbytteforbud), som fungerer godt i skolesektoren, utvides til å gjelde innen kriminalomsorg, barnehage og utdanning. Partiprogram BARNEHAGER KRIMINALOMSORG UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle en policy for fritt lisensierte skolebøker for alle utdanningsnivåer, såkalte Open Educational Resources, i samarbeid med det eksisterende Nasjonal Digital Læringsarena. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke båndene mellom skole og samfunn, blant annet ved at elevene som ledd i undervisningen deltar i praktiske og samfunnsnyttige oppgaver, i og utenfor skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi elever muligheten til å stryke opptil 14 dager fravær fra vitnemålet for politisk eller organisatorisk arbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha yrkesrelevant praksisopplæring fra første år på yrkesfaglige program i videregående skole. Praksisen skal skje i nært samarbeid mellom skole og næringsliv. I ungdomsskolen bør adgangen til å prøve ut forskjellige yrker utvides. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppdatere utstyrsparkene ved de videregående skolene og sørge for oppdatert yrkes- og pedagogisk kompetanse hos lærere og veiledere. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at elever som begynner på yrkesfaglig opplæring skal ha rett til utdanning som fører fram til fagprøve. Offentlige virksomheter må pålegges å ta inn lærlinger. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi lærere tid og kompetanse til å drive god vurdering og reell, tilpasset opplæring, blant annet gjennom etterutdanning. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at elever som går ut av grunnskolen får et reelt valg mellom å velge teoretisk eller yrkesrettet videregående utdanning, eller gå ut i arbeidslivet en periode. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi insentiver for at lærere og annet pedagogisk personale skal benytte seg av etterutdanningstilbud. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sterkt redusere krav til rapportering som ikke er med på å fremme læring. Partiprogram UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre strengere krav til dokumentasjon av språkkompetanse i lærerutdanningen. Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alle statlige institusjoner på sikt skal følge målloven. Å tilby faglig påfyll i form av f.eks. nynorskkurs til offentlig ansatte, vil være et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Partiprogram SPRÅK STATSFORVALTNING UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at helseutdanninger skal fokusere mer på pasientens totale situasjon og sammenhengene mellom livsstil og levekår, somatisk og psykisk sykdom. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeidet mellom ulike helsefaglige retninger, og at dette skal gjenspeiles i grunnutdanningen av helsepersonell. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby de som jobber med pasientarbeid i helsevesenet regelmessige gjenoppfriskningskurs i støttende og empatisk kommunikasjon. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha en livssynsnøytral offentlig skole. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil definere tiltak mot mobbing tydeligere som et lederansvar, i skole, arbeidsliv og organisasjoner. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at innvandrere med høyre utdanning raskt får sin utdanning vurdert og hvis nødvendig får tilbud om oppdatering slik at utdanningen kan godkjennes. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke en kunnskapsbasert karriererådgivning i skolesystemet. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det offentlige, og særlig skolen, skal gå foran i bruken av fri programvare. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen ønsker å gjennomføre et kompetanseløft for de kvinnedominerte yrkene, blant annet i barnehage-, pleie- og omsorgssektoren. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme tiltak med sikte på at flere skal velge utradisjonelle utdanninger og karrierer, for å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Regjeringserklæring LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke mottaksskolene og bedre kontrollen av elevers kunnskaper før de overføres fra mottaksskole til annen grunn- eller videregående skole. Regjeringserklæring INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at alle elever raskest mulig får tilpasset opplæring etter den ordinære lærerplanen i norsk. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem konkrete tiltak for å styrke den maritime utdanningen. Regjeringserklæring HAVBRUK UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for mer bruk av IKT-verktøy i undervisningen. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil sikre idrettsutøveres mulighet til å kombinere idrett og utdanning, og styrke toppidrettskompetansen innen ulike idretter ved videregående skoler og høgskolene. Regjeringserklæring IDRETT UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse. Regjeringserklæring BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utdanne flere pedagoger. Regjeringserklæring BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at dyktige lærere skal fortsette å undervise, og at det skal bli mulig å stige i gradene som lærer og bli spesialist med økt lønn og status. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Staten skal bidra til finansieringen av nye karriereveier i skolen. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trappe opp etter- og videreutdanning gradvis, og på sikt innføre rett og plikt til etter- og videreutdanning. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre et særskilt krafttak innenfor matematikk ved at 10 000 lærere i grunnskolen tilbys videreutdanning i løpet av fem år. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre om lærerutdanningen til en femårig mastergradsutdanning. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kreve at alle lærere fra 1. trinn skal ha fordypning i de basisfagene de underviser i. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere nye karriereveier i skolen ved å innføre nye stillingskategorier, som lærerspesialist. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid for lærerne og skoleledelsen til kjerneoppgavene. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle og redusere omfanget av unødvendig byråkrati og rapporteringskrav. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere elevenes lese- og skriveferdigheter gjennom hele skoleløpet. Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å innføre flere skriftlige avgangseksamener for elever på 10. trinn. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere norskfaget med sikte på å styrke faget som språkfag, gjøre sidemålsundervisningen mer engasjerende for elevene og forbedre karaktersettingen. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjeninnføre statlig grunnskoler for hørselshemmede. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gradvis øke det nasjonale målet om hvor mange elever som skal fullføre og bestå videregående opplæring til 90 prosent. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la elevene i den videregående opplæringen evaluere undervisningen. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi elevene i den videregående opplæringen rett til fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom et kontinuerlig arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC med nødvendig programvare. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke rådgivningstjenesten for å støtte elevene i viktige utdanningsvalg og sosiale spørsmål. Det skal stilles krav om regelmessig etterutdanning. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det enklere for elever som trenger ekstra utfordringer å ta fag på høyere nivå. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer. Skolene skal lettere kunne spille på kompetanse i næringslivet i undervisningen. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle temaskoler i ungdomsskolen og den videregående skolen, for eksempel realfagsgymnas, i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Ungt Entreprenørskap som en viktig arena for samarbeid med arbeidslivet. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en teknologisk skolesekk etter modell fra den kulturelle skolesekken. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke lærlingstilskuddet. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre mer ambisiøse mål for offentlige virksomheters inntak av lærlinger. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tillate alternative opplæringsløp, som for eksempel praksisnære opplæringsprogrammer i bedriftene. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide praksisbrevordningen, med mål om at alle fylker skal tilby dette. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle tilbudet til elever som vil kombinere fagbrev og studiekompetanse, for eksempel tekniske allmennfag (TAF), med mål om at alle fylker skal tilby dette. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for en yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke muligheten for at yrkesfagelever kan veksle mellom opplæring i skole og bedrift. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Y-veien og stoppe innføringen av opptak til enkelte studier på høyere utdanning basert på fagbrev. Regjeringserklæring UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av utdanningsinstitusjonene. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke andelen av finansieringen til universitets- og høyskolesektoren som er resultatbasert. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fryse strukturen i høyere utdanning inntil effekten av nye universitetsopprettelser er evaluert, og sikre at vi får en struktur som gir miljøer med sterke fagprofiler. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på utvikling av fremragende studietilbud gjennom å benytte vitenskapelig spisskompetanse etter modell fra sentre for fremragende forskning. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke opptakskapasiteten innen ingeniør- og realfag. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve inntektstaket for studenter og justere studiestøtten utover pris- og kostnadsvekst. Regjeringserklæring STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre studiestøtte til førsteåret ved bachelorstudier i ikke-vestlige land og til freshman-året i USA. Regjeringserklæring STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut flere studentboliger og forenkle regelverket slik at det blir enklere å samarbeide med private. Regjeringserklæring BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke de tekniske fagskolene. Regjeringserklæring HØGSKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i utdanningen og i institusjonene. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi livslang rett til videregående opplæring. Regjeringserklæring UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trappe opp bevilgningene til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Regjeringserklæring UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at alle som står utenfor arbeidsmarkedet, og som får hjelp av offentlige etater, automatisk får tilbud om kartlegging av grunnleggende ferdigheter. Regjeringserklæring UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en generell rett til kartlegging av grunnleggende ferdigheter for voksne. Regjeringserklæring UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette et program for basiskompetanse i frivilligheten (BKF), der landsomfattende frivillige organisasjoner og frivillighetssentralene kan søke om støtte til opplæringsaktiviteter for personer med manglende lesekompetanse. Regjeringserklæring UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet. Skoler som oppfyller vilkårene skal ha rett til godkjenning, med mindre en helhetsvurdering tilsier at godkjenning vil gi negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Regjeringserklæring PRIVATSKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere kapitaltilskudd tiletablerte friskoler for oppgradering av eldre bygningsmasse. Regjeringserklæring PRIVATSKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne. Regjeringserklæring PRIVATSKOLER UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset tilbud både i barnehager og gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som andre til opplæring. Tilbudene må kunne gis i nærområdene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at lydbøker i grunnopplæringen og høyere utdanning skal være tilgjengelig i digitalt format ved semesterstart, og at gebyret på lydbøker opphører. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre insentiver for skoler som tilknytter seg prosjektet «Dysleksivennlig skole», som for eksempel tilskudd som kan brukes på kompetanseheving eller til fagutveksling lokalt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre tegnspråk som valgfag i ungdoms- og videregående skoler. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne den øvre aldergrensen på 26 år og taket på 3 års varighet for utdanning som arbeidsrettet tiltak. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at forebygging av mobbing og seksuell trakassering blir en del av utdanningen for rektorer, lærere og andre ansatte i skolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke seksualundervisningen i skolen, og vektlegge grensesetting og respekt for egne og andres grenser. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil senke terskelen for deltakelse i kurs- og læringsaktivitet for å styrke innvandreres og minoritetsgruppers adgang til livslang læring. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at samiske læremidler i grunnskolen skal være tilgjengelig og oppdatert etter de til enhver tid gjeldende læreplaner. Partiprogram SAMER UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal stilles tilstrekkelige midler til rådighet for utvikling av kvenske lærebøker. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at ved utdanning av helsepersonell må det legges sterkere vekt på rådgivning om rettigheter ved å bære frem barnet og om ettervirkninger av abortinngrep. Partiprogram HELSEPERSONELL SVANGERSKAP UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kvaliteten i seksualundervisningen slik at den legger mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser. Partiprogram BARN UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterkere vektlegging av omsorg og respekt ved livets slutt i grunn- og videreutdanningen av helsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at undervisning om relasjoner og samliv styrkes i ungdomsskolen. Partiprogram FAMILIE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle grunnutdanninger og videreutdanninger som vedrører arbeid med barn, pålegges å inkludere kunnskap om seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt i sine fagplaner. Partiprogram BARN UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en skole med et bredt syn på kunnskap og kompetanse i tråd med UNESCOs fire søyler for læring. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at sosial, kulturell og etisk kompetanse må regnes med som grunnleggende ferdighet på linje med lesing, regning, mestring av digitale verktøy og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre etter- og videreutdanning for skoleledelse. Partiprogram SKOLER STATENS PERSONALPOLITIKK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at utvekslingsorganisasjoner som opererer i Norge blir underlagt strenge kvalitetskrav på innhold i programmet og oppfølging av elevene før, under og etter utvekslingen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle elever mulighet til utveksling og at systemet for godkjenning av utdanningsår blir lettere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt samarbeid mellom offentlige, private og ideelle aktører slik at flere kan ta del i læringsaktiviteter der de er. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en realfagssatsing på alle nivåer. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke satsingen på entreprenørskap og matematikk-, natur- og teknologi (MNT)- fagene i de studieforberedende utdanningsprogrammene og inn i høyere utdanning. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at flere skal få mulighet til videreutdanning. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for raskere og bedre ordninger for godkjenning av utdanning og realkompetanse fra andre land, og tilrettelagte kurs og eksamener for å oppnå slik godkjenning om det er nødvendig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en veileder for alle arbeidsplasser som tar imot elever i språkpraksis, med fokus på språk, kommunikasjon og et tydelig mål og plan for praksisperioden. Partiprogram ARBEIDSLIV SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tilby mottaksplasser med grunnskole for unge voksne 16-20 år på videregående skoler, slik at denne gruppen av nyankomne flyktninger kan få opplæring i et aldersadekvat miljø. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forskriftsfeste krav om praksisplasser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen medisin, sykepleie og andre helsefag som sikrer god praksis- og turnusveiledning. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Kompetansepluss (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og Basiskompetanse i frivilligheten (BKF)) videreføres, med mulighet for å tilby opplæring for mennesker som ikke er i arbeid, i samarbeid med studieforbund og deres lokale lag og foreninger. Ordningen bør også kunne brukes under permittering. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskudd til forskning og styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og bedrifter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha tilbud om agronomutdanning også for de som har fullført annen yrkesutdanning. Partiprogram LANDBRUK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde ettårig agronomutdanning for søkere med realkompetanse. Partiprogram LANDBRUK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til desentralisert utdanning, som har nært samarbeid med relevant næringsliv i nærområdet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha reklamefrie skolebøker. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke undervisningen i personlig økonomi i skolen. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere arbeidet for å gi jenter tilgang på skolegang, og særlig øke innsatsen for å gi jenter ungdomsskole. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere bistand til å bygge opp lokale myndigheters utdannings- og helsesystemer. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at en større andel av bistand brukes på utdanning, spesielt av jenter – for å styrke grunnutdanningen og utdanningstilbud for jenter og kvinner, særlig inn mot ungdomsskolen. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at utdanning og reproduktive rettigheter må være prioriterte områder. Partiprogram SVANGERSKAP UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere maritim utdanning og rekruttering av norsk ungdom til handelsflåten. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ta i bruk kreative løsninger brukt i andre land for raskt å kunne sette opp flere studentboliger, slik som for eksempel brakke- eller containerstudentbyer av høy kvalitet. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil la private bygge studentboliger på lik linje med studentsamskipnadene. Partiprogram BOLIGSAKER NÆRINGSLIV STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke utbyggingstakten av studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere finansieringsordning for bygging av elevhybler etter samme modell som studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil endre politiutdanningen og rekrutteringen til politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en ny politiutdanning i flere trinn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at politijurister gis relevant etterutdanning/videreutdanning for å sikre kvalitet, kompetanse og effektivitet i politiarbeidet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det mulig med sykehjem eller omsorgsboligsenter hvor studenter også kan bo mot at de bidrar på ulike måter i bomiljøet. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for at lærlinger kan følge ordinær arbeidstid hos lærebedriften. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidsmarkedsbedriftenes utdanningstilbud, næringslivet og de videregående skolene. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for psykisk utviklingshemmede. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge ned Utdanningsdirektoratet og gå tilbake til et eksamenssekretariat. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at utviklingen av læreplanene og øvrig innhold i skolen legges til kvalifiserte personer fra institusjonene med lærerutdanninger i Norge. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en styrking av realfagene. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke rådgivningstjenesten, slik at elevene får informasjon om det mangfoldet av utdannings- og studietilbud som faktisk finnes. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kostnadene til undervisning, bøker, materiell og utstyr bør dekkes av stykkprisfinansieringen, uansett valg av utdanningsprogram. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at utdanningstilbudet skal gjenspeile det forventede behovet i samfunnet. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at privatister skal ha muligheten til å ta eksamen gjennom et hurtigløp. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere hvorvidt utlendinger som kommer til Norge for å studere skal måtte betale skolepenger på lik linje med det norske studenter må betale i studentens hjemland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre graderte førerkort for personer under 18 år. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kjøreopplæringen moderniseres, blant annet ved bruk av kjøresimulatorer. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kjøreskolene overtar Statens vegvesens oppgaver ved førerprøver. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres bedre oppfølging av både de eldste og yngste bilførerne, herunder gradert førerkort for unge og eldre slik at de kan få mer kjøretrening. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at dokumentert obligatorisk kjøreopplæring ikke medregnes som fravær i videregående skole. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere prøveordning med restriksjonsbelagte førerkort for unge. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre tilgangen på teknologisk spisskompetanse i Norge, gjennom blant annet økt rekruttering, flere studieplasser og styrka kunnskapsmiljøer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at arbeidstakere gjennom avtaler i arbeidslivet opparbeider seg rett til etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette nettverk for læring og utveksling på tvers av bransjer og sektorer. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til finansiering av etter- og videreutdanning som vil forbedre den enkeltes utsikter til jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke karriereveiledningstjenesten i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kontakten mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet for å kunne utnytte arbeidslivet som læringsarena bedre samt sikre kunnskap om, og gode holdninger til entreprenørskap allerede i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at utdanningsinstitusjonene legger bedre til rette for deltidsstudier. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke yrkesfagene og det tradisjonelle utdanningsløpet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at fag- og yrkesopplæringa, fagskolene, høyskolene og universitetene i fellesskap tilbyr relevante programmer som kan heve kunnskap og ferdigheter i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kartlegge fremtidige kompetansebehov nasjonalt og regionalt for bedre å tilpasse etter- og videreutdanningstilbudet til behovene i arbeidslivet, samt kartlegge behovene til folk som er i arbeid. Partiprogram UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tilskudd til opplæring i virksomheter. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil benytte utdanning som arbeidsrettede tiltak i større grad. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de regionale karrieresentrene som supplement til NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke samarbeidet mellom NAV og helseinstitusjonene og tilsvarende mellom NAV og utdanningsområdet. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at all ungdom under 25 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på 3 måneder. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere hospiteringsordninger for lærere, skoleledere og lærerutdannere, der de får mulighet til å få relevant erfaring og kompetanse fra andre deler av utdanningssystemet og arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke og forbedre de praktiske og estetiske fagene og gi lærere mulighet for etter- og videreutdanning også i disse fagene. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre studiepoeng på fagskolene slik at overganger mellom ulike nivåer i utdanningssystemet kan skje på en mer smidig måte. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre et nasjonalt opptakssystem for fagskoleutdanninger og legge frem en opptrappingsplan for nye studieplasser i tråd med arbeidslivets behov. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre den akademiske friheten og bidra til at publiserte forskningsresultater er tilgjengelig for alle. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at flere læresteder oppretter studietilbud på kveldstid og i helger. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle gode systemer som kan utvikle og anerkjenne god undervisningskompetanse. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre fagskolestudentenes rettigheter og gi mulighet til å søke medlemskap i studentsamskipnadene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilleggspoeng for fagskoleutdanning ved opptak til universiteter og høyskoler. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at fagskolene tilbyr solide, kvalitetssikrede yrkesutdanninger av høy kvalitet og kan levere etterspurt kompetanse til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flere studieplasser, spesielt innen realfag, IKT og andre strategiske fagområder for norsk arbeids- og samfunnsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå finansieringsordningen slik at den i større grad er knyttet til oppgavene de ulike virksomhetene reelt sett har, respektere egenarten ved lærestedene og belønne mangfold i sektoren. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et godt psykisk og fysisk helsetilbud for alle studenter, organisert gjennom samskipnadene og vertskommunene. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre satsingen på fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer og etablere nye forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse knyttet til næringsklyngene på disse områdene. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fornye og forbedre seksualundervisningen til å også omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grensesetting, relasjoner og ansvar. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere utdanningsstillinger og sikre god rekruttering av fastleger i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at kunnskap om velferdsteknologi blir en del av helseutdanningene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne flere og ansette ulike faggrupper i omsorgstjenesten. Partiprogram OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innen forskning og utvikling styrke den marine utdanningen og legge til rette for flere lærlinger. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til videreforedling, herunder gjeninnføre krav til de største aktørene [i fiskerisektoren] om lokal aktivitet og bearbeiding, FoU og tilbud om lærlinge- og traineeplasser. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre rekrutteringen av, kompetansen og konkurransekraften til norske sjøfolk. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en fagutdanning av kabinpersonale og offentlige investeringer i et utdannelsessystem for blant annet å unngå "pay to fly". Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at alle utdanninger til arbeid med barn inneholder opplæring om vold, overgrep og tegn på omsorgssvikt. Partiprogram BARN BARNEVERN UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for bedre kjønnsbalanse i utdanningsvalg og arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre nok samiske læremidler av tilfredsstillende kvalitet. Partiprogram SAMER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne flere samisktalende lærere, førskolelærere og helsearbeidere. Partiprogram HELSEPERSONELL SAMER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilby etter- og videreutdanning for ansatte i kriminalomsorgen. Partiprogram KRIMINALOMSORG UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utdanning og arbeidstrening under soningstiden. Partiprogram FENGSLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for ny utdanningsmodell for brann- og redningstjenesten, herunder ny lederutdanning. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre satsingen på å sikre universell tilgang til skole og utdanning. Partiprogram UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil legge større vekt på praksisopplæring i lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetanseheving hos ansatte både i barnehagen og i skolen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke status for lærere gjennom høyere krav til utdanning, sertifisering, og at etter- og videreutdanning reflekteres i lærernes lønn. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetansekrav og videreutdanningsopplegg for barnehagelærere og assistenter. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at nye krav til utdanning, etter- og videreutdanning og undervisningskompetanse reflekteres i lærernes lønn. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle flere karriereveier i skolen, og modernisere stillingskategoriene for undervisningspersonell slik at disse reflekterer kompetansen bedre. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sammen med lærerne gjennomgå lærernes arbeidssituasjon med tanke på å redusere skolebyråkratiet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for tett oppfølging av nyansatte lærere med en mentor som gir råd og tilbakemeldinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere kombinert med redusert undervisningstid den første perioden. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for målrettede seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere karriereveier for lærere gjennom å legge til rette for at de kan ta universitetsgrader, eksempelvis doktorgrad, innen sitt eget praksisfelt på egen arbeidsplass. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen, både på grunnskole- og lektorutdanningen. Venstre vil også legge til rette for etterutdanning og kurs i faget. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere praktisk-pedagogiske studieplasser, slik at flere studenter med en spesialisert fagkompetanse får mulighet til å bli lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil heve kvaliteten på praktisk-pedagogisk utdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere et kompetanseløft gjennom tilbud om etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle et program for å rekruttere flere fagutdannede til læreryrket. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut ordningen med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunnskole og videregående skole. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at skolens ledelse skal ha utdanning i ledelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en sertifiseringsordning for lærere i samarbeid med berørte parter i utdanningssektoren. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en god opplæring i både nynorsk og bokmål, og videreføre ordningen med egen sidemålskarakter. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at elevene skal få sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at nynorskdidaktikk styrkes i lærerutdanningen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for økt satsning på tegnspråklige pedagoger og kunnskap om tegnspråklig opplæringsløp i de pedagogiske utdanningene. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at norsk tegnspråk kan velges som andrespråk, fremmedspråk og valgfag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig for hver enkelt skole. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at spesialpedagogisk undervisning gis av pedagoger. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby foresatte veiledning i hvordan de kan følge opp skolearbeidet og skolehverdagen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha åpenhet om resultatene på de nasjonale prøvene slik at både foreldre, lærere, rektorer og skoleeiere har kunnskap om kvaliteten på skolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp skoler og kommuner som over tid har svake prestasjoner gjennom målrettet veiledning og nødvendige ressurser. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke lærerne og skoleledernes kompetanse i elevenes bruk av digitale medier, herunder sosiale medier og nettbasert dialog. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en offentlig nasjonal portal for digitale læremidler for norske og utenlandske leverandører, hvor skolene kan kjøpe digitale læremidler subsidiert gjennom offentlige tilskudd. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil få inn programmering/koding som en del av læreplanen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne moms på digitale læremidler slik at disse likestilles med trykte lærebøker. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning innen IKT og sikre IKT i undervisningen som en del av lærerutdanningen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en ekstra uketime i grunnskolen øremerket IT/IKT/programmering. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sette krav til minstestandarder for digitale verktøy og innføre støtteordninger for investering i smartboards, IKT-verktøy og infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at skoleeier skal ha et tydelig ansvar for å følge opp hver enkelt skoles arbeid med det psykososiale miljøet. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Fylkesmannen skal ha mulighet til å ilegge skoleeier tvangsmulkt hvis oppfølgingen av mobbesaker ikke er god nok. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre mobbeombud i hver region, og samtidig gjennomgå ombudsstrukturen for utdanningssektoren. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre rentekompensasjon for oppgradering av offentlige skolebygg og utvide den til også å gjelde friskoler. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til mer bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) ved bygging av nye skoleanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre universell utforming av samtlige offentlige undervisningsbygg i løpet av ti år. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre rammeplan for skolefritidsordningene. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at SFO skal inkludere flere aktiviteter innenfor ernæring, kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere kulturskolen i aktivitetstilbudet. Partiprogram KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre utdanningen for pedagoger i SFO. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for forsøk med skolemåltid i grunnskolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil lage et regelverk som sikrer at eierne av friskoler ikke tar ut direkte eller indirekte utbytte fra friskoler som har offentlig finansiering. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at friskoler skal beholde statlig støtte for elevene de har ansvar for selv om elever har ubegrunnet fravær ut over 20 dager. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha krav om minimum antall elever for at en friskole skal bli etablert. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke godkjenne friskoler dersom en etablering vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en egen rådgiverutdanning for å sikre elever god veiledning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne kravet om generell studiekompetanse ved enkelte studietilbud for å gjøre det enklere å ta høyere utdanning for elever med fagbrev. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal være enklere å kombinere praktisk arbeid og teori på yrkesfagslinjer. Vekslingsmodellen bør tilbys ved flere skoler. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at utstyrsparkene ved de videregående skolene tilsvarer de man finner i arbeidslivet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi alle elever som ikke har fullført fagopplæring et individuelt utformet kompetansebevis. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere ordningen med påbygg og gjøre det mulig å fullføre påbyggingsåret over to år. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at det blir enklere for elevene å skifte studieretning fra studiespesialisering til en fagutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke lærlingtilskuddet til næringslivet. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere læreplasser i staten og kommunene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om å bruke lærlinger ved offentlige anbud. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre gode tilbud, både for unge og voksne, innen tradisjonelle håndverksfag og små/kulturelt verneverdige fag. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil utbedre regelverket rundt utlysing av anbud slik at det kommer tydelig frem at bedrifter som har tatt inn lærlinger vil kunne ha et fortrinn. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide lektor II-ordningen til å inkludere flere fag slik at man får andre fagpersoner enn lærere inn i skolen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og bedre tilgang på psykologer, samt andre relevante fagdisipliner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for forbedret koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole for elever som trenger støtte. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere rådgiverteam med spesialpedagogisk, psykologisk og yrkesveiledningskompetanse i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide tilbud om forsterket Vg3 for elever som ikke har fått tilbud om læreplass. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve fristen for å ta ut ungdomsretten til videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi mulighet til å ta opp igjen fag fra ungdomsskolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi elever som ikke har fått karakter i enkeltfag på videregående muligheten til å ta opp fagene i løpet av sommerferien. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bruken av praksisbrev og lærekandidatordningen for en mer skreddersydd videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for en mer praktisk opplæring i ungdomsskolen, blant annet gjennom praksisretting av undervisningsfagene og lokal frihet til å etablere valgfag. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere fraværsgrensen i videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle forsøk med ungdomslos for å fremme nærvær i skolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre studieforbundene tilfredsstillende finansiering gjennom økte budsjettrammer. Partiprogram FINANSER SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt forskningsinnsats på læring i frivillig sektor. Partiprogram FORSKNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at studieforbundenes rett til bruk av offentlige undervisningslokaler utvides. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til at studieforbundene inkluderes i arbeidet med fylkeskommunale planer for livslang læring. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig for folkehøgskoler å videreutvikle skoleslaget innenfor forutsigbare rammer. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre 11 måneder studiestøtte for folkehøgskolestudenter. Partiprogram FINANSER SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for nye folkehøyskoler, for eksempel på Svalbard. Partiprogram SKOLER SVALBARD UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til forskning i verdensklasse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke undervisningskvaliteten på utdanningsinstitusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre studentene et godt studentliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer forskning og innovasjon i næringslivet. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på miljøer som er eller kan bli verdensledende innenfor sitt fagfelt. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle ordningene med sentre for fremragende forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), yngre fremragende forskere (YFF) og sentre for fremragende undervisning (SFU). Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke finansieringen av internasjonal nettverksbygging og utenlandsopphold for unge forskere, og rekruttere aktivt i egen PhD/post.doc–populasjon til faste forsknings- og universitetsstillinger. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for kommersialisering av forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den frie grunnforskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer publisering og formidling av forskning i åpne kanaler. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre de private institusjonene gode nok rammevilkår til å være reelle alternativer for studenter og forskere. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på aktiv deltakelse i EUs rammeprogrammer. Partiprogram EU/EØS FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide nye og forpliktende opptrappingsplaner for rekrutteringsstillinger på høyere utdanningsinstitusjoner, for eksempel for stipendiater og postdoktorer. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere muligheten for bruk av midlertidige ansettelser på høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig med fast ansettelse i vitenskapelig stilling selv om man forsker i et eksternt finansiert forskningsprosjekt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og norske forskere som vil arbeide i utlandet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre SkatteFUNN-ordningen for å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide gaveforsterkningsordningen for private og ideelle gaver til forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle SFI-ene (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og NCEene (Norwegian Center of Expertise) for å styrke nyskapings- og næringsperspektivene i norsk forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulerer til åpen forskningsformidling. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på ordningen med nærings-PhD og nærings-post.doc. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedrifter større adgang til direkte fradrag for forskning og utvikling. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTEFRADRAG SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en innovasjonsbro etter svensk modell for å bidra til at mer forskning og innovasjon med vekstpotensial omsettes i næringsvirksomhet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke virkemidlene for regional innovasjon og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til kommersialisering og innovasjon innen helsenæringen og etablere et nytt såkornfond som øremerkes helseinnovasjon. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle som underviser på universiteter og høyskoler skal ha relevant kompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi alle studenter rett på veileder som følger dem gjennom hele studieløpet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med å gi forskningsmiljøer med særskilt god undervisning status som Senter for fremragende undervisning (SFU). Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi ekstra bevilgninger til de beste undervisningsmiljøene for å motivere undervisningsinstitusjonene til å vektlegge undervisning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at god undervisning gir merittering. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske institusjoner for høyere utdanning må få flere engelskspråklige studieprogrammer for å gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale studenter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av forskningsmessig infrastruktur, vitenskapelig utstyr og til vedlikehold av bygningsmasse. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en tilskuddsordning til infrastruktur i private høyskoler (husleietilskudd). Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere Samordna opptak for utdanning, blant annet ved å fjerne tilleggspoeng for virksomhet som ikke er studierelatert, og ved å la utdanningsinstitusjonene få bestemme inntakskriterier og inntakskrav til studiene i større grad. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studiepoeng for praksisopphold og traineeships som er relevante for utdannelsen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil likestille merverdiavgift på forskningsrapporter på papir og i digital form. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut fagskoletilbudet og gi flere mulighet til å velge høyere yrkesfaglig utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå finansieringen av tekniske og helse- og sosialfaglige fagskoler, for å sikre at det ikke er noen usaklig forskjellsbehandling i finansieringen. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoleeiere og med næringslivet for å heve kvaliteten og sikre praksisnær utdanning. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at rådgivingstjenestene på skolene får mer kunnskap om muligheter innenfor fagskolene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle systemet slik at fag fra fagskolen, i større grad kan gi fritak for enkelte fag i en høyere grad fra universitet eller høyskolesystemet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil feste studiestøtten til grunnbeløp i folketrygden slik at den økes i takt med at grunnbeløpet i folketrygden økes, og ha et langsiktig mål om støttenivå på 1,5 G. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre innfasingen av 11 måneders studiestøtte. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en ny læringsmiljølov som tar for seg hele utdanningsløpet fra barnehagen til høyere utdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil heve kostnadsrammen for studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal bygges minimum 3000 studentboliger årlig, og at tilskuddet til nye boligenheter skal økes. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studentsamskipnadene støtte til kjøp av eksisterende bygg for bruk og ombygging til studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at studenter som velger privat høyere utdanning skal få en del av lånet il skolepenger som stipend, særlig hvis tilsvarende utdanning ikke finnes på offentlige institusjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter som er forfulgt i sitt hjemland mulighet til å fullføre studiene sine ved å gjøre ordningen ”Students at Risk” permanent. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke antall studieplasser slik at et større antall norske studenter kan utdanne seg i Norge. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn. Partiprogram BARN FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig å være delvis sykemeldt som student. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det forskes mer på studenters helse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for bedre psykisk studenthelse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at begrepet studenthelse må defineres. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på fjordsystemene som unike marine økosystem. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at forskning skal vris fra det fossile til det grønne. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forsking og utvikling av hydrogenproduksjon slik at denne blir mer energieffektiv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil vri store deler av forskningsmidlene som i dag går til forskning og utvikling i petroleumsbransjen slik at midlene i større grad kan benyttes til omstillingsrelevant forskning. Partiprogram ENERGI HØGSKOLER HØYERE UTDANNING OLJE OG GASS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt forskning på klimatilpasning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre regionale utdanningsstrukturer. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke universitets– og høyskoleutdanningen innenfor IT generelt og finansteknologi spesielt. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt forskningsinnsats knyttet til områder der Norge har stort potensial til å ta en posisjon internasjonalt, som finansiering av grønne investeringer. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha strenge etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha økt satsing på ressurs- og bestandsforskning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, som fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på protein- og energirike vekster som alternativ til import av soya og bruk av annen biomasse til produksjon av dyrefor. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på klimasmarte løsninger i landbruket. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre kompetanse i næringen gjennom god landbruksutdanning med økt vekt på naturforvaltning, og bedre muligheten for å ta videre- og etterutdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at datasikkerhet er en del av IKT opplæringen av ledere i statens topplederprogrammer, og innføres som obligatorisk kurs lik HMS for ledere generelt. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil bevilge forskningsmidler til åpen forskning på sivilsamfunnets sårbarhet og sikkerhet innen IKT. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi god opplæring i bruk av internett i skolen og i andre sammenhenger, for eksempel gjennom NAV og eldresentre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for kulturskoletilbud gjennom SFO. Partiprogram BARN FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre livslang læring til en realitet. Partiprogram SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke mulighetene for omskolering, opptrening og praksisplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser i stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at folk får mulighet til etter- og videreutdanning hvis de vil omskolere seg mot slutten av arbeidslivet for å kunne stå lenger i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte desentraliserte utdanningsopplegg fra høyskoler og universitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på nettundervisning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å kombinere arbeidssøking og utdannelse. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre et opplæringstilbud for alle som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, også for asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke opplæringen for analfabeter gjennom økt statlig tilskudd. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle godkjenningen av kompetanse fra andre land. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere kommunene til å gi arbeidstrening for innvandrere med relevant utdanning. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet med ordinært arbeid. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på skolen, lærerne og sikre tilpasset opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå kravene til godkjenning av høyere utdanning og fagkompetanse slik at det blir enklere å få godkjent utdanning fra et annet land. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplærling på linje med grunnopplæring (selv om asylanten er over 18 og uten opphold). Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at asylsøkere skal kunne ta videregående opplæring, også om de har videregående utdanning fra hjemlandet som ikke godkjennes i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å få godkjent utdanning fra utlandet og etablere flere tilbud om kompletterende utdanningstilbud i samarbeid med høyskoler og universitet for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre kravene til opptak i høyere utdanning så flyktninger med fullført skolegang fra hjemlandet anses å ha generell studiekompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot en moderat egenbetaling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeidsog samfunnsliv. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever per lærer, og til å styrke leksehjelpsordningen, skolebibliotek, skolehelsetjenesten og kontakten mellom hjem og skole. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi skolene mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning i flerkulturell forståelse og kommunikasjon. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke godta at religiøs overbevisning hindrer barns deltakelse i ordinær undervisning. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving og mer mental trening i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil integrere pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen gjennom desentraliserte fagskole- og høyskoletilbud for helsepersonell, og ved å styrke rekrutteringen til legespesialisering innen geriatri. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på telemedisin, e-helse og nye former for samhandling i helsesektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for mer forskningssamarbeid mellom de nordiske universitetssykehusene og styrke nordisk samarbeid mellom sykehus. Partiprogram HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til å gjøre nye boliger utslippsnøytrale og funksjonelle. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke muséenes forsknings- og formidlingskompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KULTURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en nasjonal plan for toppidrettskompetanse innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene. Partiprogram IDRETT KULTUR UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for å bygge kompetanse ved utdanning og praktisk kunnskapsbygging for kulturaktører. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre RLE-faget i grunnskolen slik det var i 2013. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kjønnspoeng ved opptak til linjer på videregående skoler der det er stor overvekt av ett kjønn. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning på studieretninger med mer enn 80 % studenter av ett kjønn. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil drive aktivt holdningsskapende arbeid i barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre seksualitetsundervisningen på grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at skolene arbeider mer aktivt med holdninger til kropp og seksualitet. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp dem som aldri møter til skolestart hvis det er mistanke om tvangsekteskap. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke politiutdanningen og styrke politietaten med flere sivile stillinger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og skolen. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre grunnleggende opplæring av lekdommere. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en mer effektiv grunnutdanning og styrket årlig trening for soldater i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategi for satsing på høyere utdanning og forskning [på Svalbard]. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLAROMRÅDER SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv, havn, forskning, utdanning og strategisk infrastruktur på Svalbard. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tiltak gjennom NAV i større grad skal bidra til formell kvalifisering. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme aktive læreplasser gjennom offentlige innkjøp av varer og tjenester. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kvalifiseringsprogrammet ved å jobbe for at tiltakene i programmet forbedres og blir mer individuelt tilpasset. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at nyankommende flyktninger med lite eller ingen formell utdanning får et helhetlig løp fra bosetting til arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle kunnskap og kompetanse på fornybar energi. Vi vil ha økt satsing på infrastruktur for forskning og undervisning. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barnehagelærerutdanninga gir studenter god kompetanse i både nynorsk og bokmål. Partiprogram BARN BARNEHAGER HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte hjemmelekser med skolelekser. Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som har mulighet til å få leksehjelp fra foreldrene når de kommer hjem. Elever skal få mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og ha fri når de kommer hjem. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle, og stimulere til økt bruk av naturen og lokalsamfunnet som læringsarenaer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ BARN FAMILIE FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN IDRETT KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste retten til leirskoletilbud. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape et lag rundt eleven. SV vil styrke samarbeidet med andre faginstanser og legge til rette for at flere yrkesgrupper skal inn i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilbakeføre forhandlingsansvaret for skoleverket til staten. Partiprogram FINANSER GRUNNSKOLE PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha bedre elevmedvirkning. Elever har kunnskap om hva som bidrar til et godt læringsmiljø. SV vil innføre elevrådstime på ungdomsskolen og sikre elevene flere muligheter for medbestemmelse, slik at kunnskapen deres kan være med og videreutvikle skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en nasjonal veiledningsordning for nyutdannede lærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tilpasset opplæring. Det må arbeides systematisk for at alle skoler skal være dysleksi- og dyskalkulivennlige. SV vil styrke skolens muligheter for å gi tilpasset opplæring, øke skolens spesialpedagogiske kompetanse og lovfeste retten til Statpeds tjenester. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre nynorsk. At elever lærer to skriftspråk i Norge, er et gode som ikke må svekkes. Alle elever skal møte både nynorsk og bokmål tidlig i skoleløpet. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vilkårene for nynorsk i skolen og endre opplæringsloven § 2-5 slik at også elever på ungdomsskolen får rett på opplæring i hovedmålet og rett til å høre til i egen målformgruppe. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eleven sin kunnskap i sidemålet vurderes, både på ungdomsskolen og i studieforberedende videregående opplæring gjennom egen standpunktkarakter og obligatorisk eksamen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at samisk språk og kultur skal ivaretas i skolen. SV vil videreutvikle og styrke fjernundervisningen i de tre samiske språkene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SAMER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre KRLE-faget. Kunnskap om forskjellige livssyn og religioner er nødvendig for å utvikle forståelse og respekt for våre medmennesker. SV vil innføre et felles, mangfoldig og sekulært religions- og livssynsfag i skolen. Vi vil reversere navneendringen på RLE-faget og fjerne kravet om at "om lag halvparten" av tiden skal brukes på kristendom. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha bedre seksualundervisning. SV vil styrke undervisningen om seksualitet, kjønnsidentitet, respekt for grenser, og samtykke. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tegnspråket. Skolene må i større grad forpliktes til å skape en reell tospråklig læringsarena når skolen har elever som skal ha opplæring etter § 2-16 i opplæringsloven. SV vil sikre statlig økonomisk kompensasjon til disse skolene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SPESIALUNDERVISNING SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil la flere lære tegnspråk ved å innføre tegnspråk som valgfag og fremmedspråk i ungdomsskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skolen skal være en del av lokalsamfunnet. Læringspotensialet ved å bruke relevante læringsarenaer utenfor skolen bør utnyttes bedre. SV vil stimulere til økt samarbeid med kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv, og som kan støtte opp under skolens brede kunnskapssyn. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre formålsparagrafen til skolen. Skolen skal i sitt verdigrunnlag være livssynsnøytralt og sekulært, skolen skal ha et bredt samfunnsmandat. Partiprogram GRUNNSKOLE LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer til erstatning for dagens eksamen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et mangfoldig og kvalitativt fagtilbud, slik at flest mulig ungdommer får et utdanningstilbud i nærheten av hjemstedet. Et desentralisert og variert opplæringstilbud hvor også de praktisk-estetiske fagene har sin plass, er viktig med tanke på næringsliv og tjenesteyting i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK GRUNNSKOLE KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et opptakssystem som sikrer rett til å gå på nærskolen, og stanse fritt skolevalg mellom fylker. SV vil at opptaket til videregående opplæring ikke bare skal avgjøres av karakterene fra ungdomsskolen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere lærere. SV vil på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende. Denne normen vil vi innføre etter at ressursnormen for antall lærere i grunnskolen er gjennomført. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at hver krone skal komme elevene til gode. SV vil at alle private videregående skoler skal være organisert som stiftelser for å hindre at eiere av private skoler kan ta ut profitt fra fellesskapets eller foreldrenes midler. Private skoler skal inngå i fylkeskommunenes skolebruksplaner, slik at også antall private plasser kan reduseres dersom fallende elevtall gjør det nødvendig med endringer i den videregående skolestrukturen i et fylke. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD PRIVATSKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en fellesskole som gjør det mulig for alle å gjennomføre, og som sikrer god oppfølging og støtte for dem som står i fare for å falle fra. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det skal være gratis for elevene å gjennomføre videregående opplæring. SV vil øke utstyrsstipendet slik at det faktisk dekker elevenes utgifter. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre mer fleksibelt yrkesfag. Gjøre fellesfagene mer relevante for arbeidslivet elevene skal ut i. Fagbrevets stilling skal ikke svekkes ved at yrkesfag gjøres mer fleksibelt. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil i samarbeid med partene i arbeidslivet videreutvikle vekslingsmodeller, slik at eleven tidligere kommer i kontakt med arbeidslivet, yrkesrette læreplanene i fellesfagene og øke lærlingtilskuddet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det lettere å bytte til yrkesfag. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til flere skolehelsesøstre og psykologer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke etter- og videreutdanningstilbudet for yrkesfaglærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle en god vurderingskultur som er rettferdig og læringsfremmende, og gjennomføre forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer, til erstatning for dagens eksamen. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre elevene medbestemmelse. SV vil styrke elevmedvirkningen i skolen og sikre gode rammevilkår for at elevenes tillitsvalgte gis muligheter for deltakelse og innflytelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil evaluere ordningen med opplæringskontor, og utvikle disse i riktig retning for å sikre en bedre oppfølging av lærlinger og lærebedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for at elever kan ta privatisteksamen gjennom en depositumsordning hvor depositum delvis tilbakebetales ved oppmøte på eksamen. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prisdifferansiere privatisteksamen [ved] at privatisteksamen gjøres billigere for elever som trenger å ta eksamen for å ha godkjent studiekompetanse, enn for elever som kun vil forbedre karakter. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre lovfestet rett til læreplass til alle, og øke lærlingtilskuddet til kommunene. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en læreavgift for næringslivet basert på bedriftens størrelse. De innsamlede midlene fordeles til bedriftene som tar inn lærlinger. Ordningen skal forvaltes av partene i arbeidslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke elev- og lærlingombudet, og opprette beredskapsteam mot mobbing for å bekjempe mobbing i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme aktive lærlingplasser gjennom offentlige innkjøp av varer og tjenester. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette fylkeskommunene i bedre stand til å ettergå og forbedre lærebedriftenes pedagogiske forutsetninger, i samarbeid med opplæringskontorene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FYLKER GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre to læreplasser per 1000 innbyggere per forvaltningsnivå i offentlige virksomheter. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne fraværsgrensen. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for forsøksordning med å starte skoledagen senere på videregående skoler det det er lokalt ønske om dette. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skolenes flerkulturelle kompetanse gjennom lærerutdanningen, og tilbud om etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi likeverdige og fleksible utdanningsløp. Det skal legges til rette for at de ulike utdanningsløpene ivaretar sin særegenhet og styrkes på egne premisser. SV vil styrke fagskole- og mesterbrevutdanningen, og legge til rette for fleksible og smidige overganger mellom akademiske og yrkesfaglige utdanninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på desentraliserte utdanningsløp slik at alle er sikret utdanning og videreutdanning uavhengig av hvor man bor i landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det attraktivt å satse på undervisning. God undervisning skal være meritterende, både for den enkelte og for institusjonen. Partiprogram UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsbasert undervisning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge større vekt på realkompetansevurderinger og muligheter til Y-veien. Det vil si opptak basert på relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opprettelse av yrkesfaglig høyere utdanning, som et parallelt tilbud til det eksisterende universitets- og høgskoletilbudet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kompetansekartlegging. Innvandrere må raskt få vurdert sin real- og formalkompetanse for å kunne påbegynne/fullføre en høyere utdanning. SV vil øke bevilgningene til NOKUT og utvide og videreutvikle arbeidet med kompetansepass for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et nytt opptakssystem [i høyere utdanning]. SV vil i samarbeid med sektoren og de ulike fagområdene utarbeide forslag til fornuftige og alternative opptakskriterier, som fremmer kvalitet og ivaretar arbeidslivets behov for nok kompetent arbeidskraft. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvaliteten i barnehagelærerutdanningen, ingeniørutdanningen og sosionomutdanningen ved å heve disse utdanningene en finansieringskategori. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre demokratisk styring av universitet og høyskoler. Rektor skal som hovedregel velges, ikke ansettes. Valg av ledere på lavere nivå og partssammensatte organer skal gjeninnføres. Eksterne styremedlemmer skal velges fra et langt bredere sjikt av samfunnet enn i dag og de ansatte skal ha styreflertall. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke folkehøgskolene. SV vil øke mangfoldet og støtten til folkehøgskolene, støtte folkehøyskoler som tar imot 15-åringer, og skape alternativer for de som trenger et modningsår før de starter på videregående. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer som sikrer et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle ordningen med krav om karakteren 4 i matematikk for opptak til lærerutdanningen, til fordel for smartere krav som for eksempel snittkarakter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre elleve måneders studiefinansiering knyttet til grunnbeløpet i folketrygden på minimum 1,5 G, og gradvis hevet stipendandel. Denne skal også omfatte elever/studenter på folkehøgskolene. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere faste stillinger på universitet og høyskoler. Bruken av midlertidige stillinger i akademia bør reduseres. Dette gjelder spesielt bruken av timelærerstillinger, midlertidige universitetslektorstillinger og andre midlertidige undervisningsstillinger for å dekke permanente undervisningsbehov. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsrekrutteringen. For å styrke yngre forskeres karrieremuligheter og bedre kjønnsbalansen, bør frigjorte stillinger vurderes å bli utlyst som førsteamanuensis i stedet for professor. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge flere og billigere studentboliger uten å fire på kvaliteten. Det skal bygges minimum 4000 nye studentboliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke byggingen av studentboliger kraftig. SVs mål er at det prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger i regi av studentsamskipnadene med mål om nasjonal dekningsgrad på minimum 20 %, og at minimum 50 % av byggekostnadene skal finansieres av staten. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at lærerutdanningene gir tilstrekkelig kompetanse til de som skal undervise i nynorsk som hovedmål og sidemål. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til bedre kjønnsbalanse i utdanningene. SV vil vurdere virkemiddel som kvotering i utdanninger med særlig skeiv kjønnsfordeling. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre studenters rettssikkerhet. Alle studenter skal ha tilgang på studentombud, både ved offentlige og private institusjoner. Det skal lages en læringsmiljølov for studenter, tilsvarende arbeidsmiljøloven, som blant annet skal gi studenter vern mot gjengjeldelse. Partiprogram ARBEIDSMILJØ HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at mangfold og flerkulturell kompetanse inkluderes i utdanningstilbudene for velferdsyrkene. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det etableres fleksible utdanningsløp som muliggjør at studenter kan veksle mellom ulike utdanningsløp i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at poeng opptjent på fagskolene skal telle som studiepoeng. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til å øke den samlede norske forskningsinnsatsen som andel av brutto nasjonalprodukt til det samme som andre industriland på sikt. Partiprogram FINANSER FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha forskerstyrt og mindre konkurransebasert forskning. Økt basis-/grunnbevilgning til universitet, høgskoler og forskningsinstitutt. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at en større del av de statlige forskningsmidlene går direkte til institusjonene. Norges Forskningsråds midler må i større grad brukes til frie og forskerinitierte prosjekter enn til programmer. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke samarbeidet mellom samfunnet, utdanningen og forskningen. Høyere utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter, arbeidslivet og de folkelige bevegelsene må i sterkere grad utveksle ønsker og melde inn behov. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for mer forskningsbasert utviklingsarbeid i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer på den ene sida, og offentlig sektor, næringsliv og det sivile samfunnet på den andre. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidsplassen som forsknings-, utviklings- og innovasjonsarena. Det gir økt relevans, økt nytte og trekker flere med. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at forsknings- og utviklingsresultater i størst mulig grad skal publiseres i åpne og tilgjengelige tidsskrifter. Alle kliniske studier skal registreres og de fullstendige metodene og resultatene skal publiseres. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom virkemidler som nærings-PhD-er (stipendiater delfinansiert av næringslivet) og utveksling av personell. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en etter- og videreutdanningsreform der arbeidstakerne får rettigheter til betalt permisjon for etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide ordningen med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og Basiskompetanse i frivilligheten (BKF), opplæring på arbeidsplassen og i frivilligheten i grunnleggende ferdigheter for voksne, slik som lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og utvikle voksenopplæringen. Voksne med rett til opplæring etter opplæringsloven skal ha et likeverdig tilbud til opplæring som det barn og unge har. De skal tilbys mulighet til opplæring med lærer eller i bedrift innen et bredt spekter av utdanningsprogram og det skal innføres kontaktlærere for disse. Partiprogram UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere universiteter, høgskoler, fagskoler og studieforbund til å skape mer fleksible studiemuligheter. Studier bør kunne gjøres på internett, via regionale studiesentre eller andre «utenfor campus»-løsninger samtidig som man er i arbeid. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre studieforbundenes finansiering og rolle, både som tilbydere av formelt kompetansegivende studier og av kurs til allmenn nytte. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kurs og annen ikke-formell kompetanse enklere skal kunne sammenliknes med formell kompetanse gjennom et system for innplassering i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi NAV-støtte til å ta høyere utdanning til folk som av ulike grunner risikerer å bli stående permanent utenfor arbeidslivet. Partiprogram HØYERE UTDANNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en livsoppholdsytelse tilpasset voksne i utdanning, som sikrer at ingen må ta opp lån for å fullføre grunnskole eller videregående skole og sikre voksenopplæringstilbud som kan kombineres med omsorgsforpliktelser og deltidsjobb/vikarjobb. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke fagutdanningen. Fagutdanning er både en ungdomsutdanning og en utdanning for voksne. SV vil legge til rette for at voksne skal få et bedre utdanningstilbud med sikte på fagbrev, og fjerne begrensingene til videregående opplæring. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i seksualundervisningen i barnehage og skole. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN LIKESTILLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke seksualundervisningen i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha selvforsvarskurs for jenter i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE LIKESTILLING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at studenter og elever som tar helse- og sosialfag eller utdanning relatert til politi, rettsvesen, skolevesen og barnehage, får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kunnskap om kjønnsidentitet skal ha en større plass i pedagogiske utdannelser. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til åpenhet og kunnskap om kjønnsroller gjennom aktivt holdningsendrende arbeid i skoler og barnehager, slik at alle barn kan vokse opp med trygghet og frihet til å ta sine egne valg. Partiprogram BARN BARNEHAGER LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene skal bestemme skolestruktur selv. Private skoler som har fått statlig godkjenning kan bare etableres med offentlig støtte dersom kommunene gjør positive vedtak om etablering. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at alle barn og unge som har rett på tilpasset opplæring og hjelpemidler får det og at de blir tilstrekkelig fulgt opp gjennom hele utdanningsløpet. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING RETTSVESEN SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette å styrke innsatsen for akademisk frihet internasjonalt, primært ved å støtte en permanent Students at Risk-ordning, og forbedre overvåknings- og uttaksmetodene gjennom UD. SV vil også støtte opp under ikke-statlige organisasjoners arbeid med å spre ordningen til andre land, primært i Norden. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle elever i Norge får kjennskap til samisk språk og kultur. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn og unge i samiske områder har rett på opplæring i og på samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke voksenopplæringsprogrammer i samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle Samisk høgskole til et globalt urfolksuniversitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre barn av romfolket skolegang. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE MENNESKERETTIGHETER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke IKT-næringen. Tilgangen på kompetanse må bedres for næringen, antall studieplasser innen IKT skal økes, og det offentlige skal gjennom sine innkjøp legge til rette for mer utvikling av norsk IKT, og det skal legges til rette for grønne datasentre. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden. Alle barn under 18 skal ha rett på skoleundervisning, også mens de venter på at asylsaken blir behandlet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe sosial kontroll og æreskultur. Ordningen med minoritetsrådgivere ved videregående skoler skal trappes opp, og den flerkulturelle kompetansen styrkes. Innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse videreføres med kraft. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle og styrke høgskole- og universitetsbaserte norskkurs for personer med høyere utdanning, for å knytte norskopplæringen mer opp til den utdanningen personen allerede har. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at regelverket for godkjennelse av utdannelser gjøres enklere. Vi vil at utdanning fra andre land lettere kan godkjennes i Norge, og vil innføre kvalifikasjonspass for flyktninger før godkjennelse. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kartlegge kompetansen hos flyktninger, asylsøkere og personer på familiegjenforening raskest mulig etter ankomst til Norge. Vi vil ha flere tilbud om kompletterende utdanning i høyere utdanning og i videregående skole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norskopplæringen for voksne innvandrere skal skje på nynorsk i nynorskkommuner. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage en startpakke for arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere skal få en startpakke med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og tilbud om norskundervisning. Fagbevegelsen inviteres til å delta i dette. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for å ta utdanning i perioder der man mottar dagpenger, slik at man kan være i aktivitet i perioder med arbeidsløshet. Partiprogram SKOLER SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at overgangsstønaden for enslige foreldre opprettholdes, styrkes og at mottakere av stønaden sikres tilgang til utdanning eller annen arbeidsrettet aktivitet. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle som skal jobbe med barn og familier får god kunnskap om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt gjennom studiene. Det må også tilbys tilstrekkelig etter- og videreutdanning. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre bedre traumekompetanse i hjelpesystemene. SV vil stille krav til opplæring i traumesensitiv omsorg i barnevernsinstitusjoner, i BUP og i skoler, og gå imot bruk av atferdsprogrammer som ART og så videre. Partiprogram BARN BARNEVERN HELSEINSTITUSJONER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha skolehelsetjeneste tilgjengelig for alle elever. Vi vil lovfeste elevenes rett til helsesøster, og oppfylle normtallet fra Helsedirektoratet på antall helsesøstre per elev i grunnskole og videregående. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha reklamefrie områder. Kjøpepresset følger oss overalt. Det skal finnes friområder fra presset, også i byer og tettsteder. Alle skoler skal være reklamefrie. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR MASSEMEDIER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grenserespektering, grensesetting og selvforsvarskurs inn i skolen. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en ungdomsgaranti med rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet aktivitet i 90 dager for unge under 25 år. Gode og individuelt vurderte og tilpassede opplegg for hver enkelt, tilgang til nødvendige tiltak og helsehjelp, avgjør manges mulighet til å komme i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby kulturskole for alle. Øke rammene til kulturskolen slik at flere får et tilbud, og gjeninnføre makspris på kulturskoleplass. SV vil ha noen gruppetilbud som er åpne for alle, og flere lavterskeltilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge kulturskolen som arbeidsplass. Kulturskolen bør ha faglig kompetente ansatte i hele og faste stillinger så vidt det er mulig. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre kulturskoletimen, så alle elever som ønsker det kan få god undervisning i teater, dans, kunst eller musikk på skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få kunsten inn i skolen. Øke skoleverkets kompetanse innenfor estetikk, kunst og kultur og gjøre de humanistiske fagene til en sentral del av hele utdanningsløpet. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KUNST SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. Ordningene bringer profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og eldre over hele landet. SV vil øke bevilgningene og bruke deler av midlene til transport. For å sikre kvaliteten trengs kompetanse- og utviklingsarenaer for bedre samarbeid mellom institusjonene og kunstnerne. Den kulturelle skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barne- og ungdomsorganisasjoner skal ha tilgang på lokaler. Ofte må organisasjonene avlyse samlinger i mangel på sted å være. Kommunene skal være pliktig til å gi barne- og ungdomsorganisasjonene fri tilgang på skoler i helgene. Partiprogram KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre barn og unge tilgang til gratis idrettsaktiviteter. SV vil gi økonomisk støtte til lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller. Parker og turområder må oppgraderes med aktivitetsmuligheter, som for eksempel klatrevegger, treningsapparater, isbaner og liknende. Skolen skal sikre mer fysisk aktivitet gjennom heldagsskolen. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et kompetansebevis i landbruket tilsvarende agronomkompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse skal vektlegges som likeverdig. Partiprogram HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i samfunn der alle føler seg ivaretatt. Partiprogram BARNEHAGER KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den offentlige fellesskolen. Ekstremisme forebygges når folk møtes på tvers av klasse, etnisitet og kultur i den norske fellesskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at utdanning og helse skal videreutvikles i utviklingspolitikken. Bistanden innen disse områdene skal støtte opp om utviklingslands egen evne til å gjøre grunnleggende velferdstjenester gratis for alle. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTDANNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre prioriteringen av utdannelse, særlig for jenter [i utviklingshjelpen]. Partiprogram UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet, med mål om at flere starter egen bedrift. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere antall karakterer i norskfaget fra tre til to, én for muntlig og én for skriftlig norsk. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle utdannelsesløp (Y-veien) som gir større utviklingsmuligheter og bedre overgang mellom fagbrev og høyere utdannelse. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på videreutdannelse av lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere om lærerprofesjonen selv skal ha et større ansvar for deler av skoleutviklingsmidlene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for strengere opptakskrav til lærerstudiene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil rekruttere flere yrkesfaglærere, blant annet gjennom rekrutteringsstipender. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil benytte stipendordninger for å gi ikke-kvalifisert utdannelsespersonell i skole og yrkesopplæring mulighet til å ta pedagogikkutdannelse og dermed kvalifisere seg til fast ansettelse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke hospiteringsordningene for yrkesfaglærere. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å etablere nye karriereveier i skolen, blant annet ved å videreføre nye stillingskategorier som lærerspesialist, for eksempel førstelærer og førstelektor, i henholdsvis grunnskolen og den videregående skolen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme bedre samarbeid mellom skole, høyere utdannelse og arbeidsliv, eksempelvis gjennom mer hospitering for lærere i arbeidslivet, forskningsnær undervisning og lektor 2-program. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fullføre og kvalitetssikre en femårig masterutdannelse for lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke satsingen på profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdannelsen og etter-og videreutdannelsen av lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi rektorer rett og plikt til etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på rektorskolen, blant annet ved å gjøre rektorutdannelsen til et permanent utdannelsesprogram. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke kompetansen om evnerike barn i lærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke kompetanse- og forskningsmiljøer om skoleeierrollen og stimulere til deling av den beste praksis. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil prøve ut en ordning hvor NAV kan gi tilbud om formell kompetanse på grunnskolenivå eller videregående opplæring, mens arbeidssøkeren mottar støtte fra NAV. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere en ordning med KompetanseFunn etter modell fra SkatteFunn, hvor bedriftene får kompensert for utgifter til kompetanseheving. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere universiteter, høyskoler og fagskoler til å utvikle etter- og videreutdannelsestilbud i tett dialog med arbeidslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle fagskolene som en attraktiv og selvstendig utdannelsesvei. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til strukturendringer for å få sterkere fagskoler. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke fagskolene gjennom en forutsigbar og fleksibel statlig finansieringsordning som belønner kvalitetsforbedringer. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for tydelig arbeidsdeling mellom fagskolesektoren og universitets- og høyskolesektoren. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha tydelige, forutsigbare og gjensidige overgangsordninger mellom fagskoler og universiteter og høyskoler. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at rådgivningstjenesten i grunnskolen og den videregående skolen, NAV og de regionale karrieresentrene styrker sin kompetanse på fagskoleutdannelse for å bidra til synlighet og rekruttering til fagskolene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle ordninger som støtter opp under fremragende miljøer innen utdannelse (SFU), forskning (SFF), innovasjon (SFI) og fornybar energi og miljøteknologi (FME). Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at vitenskapelig kvalitet veier tyngre for offentlige investeringer i forskning, og sikre at forskning som ikke leverer kvalitet eller mangler relevant formål, blir lagt ned. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre arbeidet med å etablere sterkere universiteter og høyskoler, blant annet gjennom bedre arbeidsdeling mellom lærestedene, slik at utdannelsestilbudene forankres i sterke og forskningsaktive fagmiljøer. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre felles nasjonale standarder for helseprofesjoner i utdannelsen. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre moderate skolepenger for studenter fra land utenfor EØS-området. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at utdanningsinstitusjonene kan ta i bruk supplerende inntaksformer som motivasjonsbrev, opptaksprøver og intervju. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil innfase 11 måneders studiestøtte frem mot 2020. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre støtteordningene til studenter med barn. Partiprogram FAMILIE TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi studenter mulighet til å oppta ytterligere lån i Lånekassen. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil heve inntektstaket for omgjøring av studielån til stipend. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre støtten til norske studenter i utlandet for å motivere flere studenter til å ta studier utenlands, blant annet ved å øke støtten til studenter som tar utdannelse ved velrenommerte universiteter i utlandet. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke programmer for kompetanseheving i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling for arbeidstagere gjennom hele yrkesløpet, og spesielt se på muligheter for økt kompetansebygging for seniorer. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha som mål at flere leger utdannes i Norge. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil utdanne flere med kompetanse på de eldres mer komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide bruk av praksis- og lærlingplasser og aspirantordninger ved kulturinstitusjoner som mottar statstilskudd. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at toppidrettsutøvere kan ta utdannelse ved siden av sitt utøverskap. Partiprogram IDRETT UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for nasjonale videregående opplæringstilbud i fag med få utøvere. Partiprogram KULTUR KULTURVERN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre et fullverdig samisk utdannelsestilbud fra barnehage til høyskolenivå. Partiprogram SAMER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i norske utdannelsesinstitusjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke muligheten for at innvandrere kan få bruke sin kompetanse, både gjennom godkjenningsordninger og supplerende opplæringstilbud for dem som har utdannelse fra hjemlandet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi mulighet for mer etter- og videreutdannelse for å sikre det offentlige best mulig kompetanse. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvide bruken av personrettede virkemidler i distriktspolitikken, som for eksempel nedskrivning av studielån. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for innovasjon og entreprenørskap i hele skoleløpet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med universell utforming av eksisterende skolebygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke forsknings- og utredningsarbeid for å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere økt lærertetthet i småskolen (1. til 4. klasse). Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, og at antallet ufaglærte skal ned. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skoleledelse og klasseledelse skal vektlegges i grunnutdanning og i etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav til kompetanse for lærere som skal undervise i praktisk-estetiske fag som kunst- og håndverk, musikk, mat og helse og kroppsøving. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle lærerstudenter må ha ett praktisk-estetisk fag som en del av grunnskolelærerutdanningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det tilbys etterutdanningskurs for lærere med kontaktlærerfunksjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at etterutdanning bør gi uttelling i studiepoeng på samme måte som videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere etter- og videreutdanning av lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at teori og praksis skal gå hånd i hånd gjennom utdanningen slik at elevene kan opparbeide seg dybdekunnskap og utvikle sine ferdigheter. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de nasjonale læreplanene fastsetter tydelige mål, men at det skal overlates til skolene å avgjøre hvordan målene skal nås. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at en fornyelse av fagene og fastsetting av kompetansemål bør dreie seg om fagområder, ikke enkelte fag. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke de praktiske og estetiske fagene. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde tilbudet i morsmålsopplæring i skolen. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil begrense testregimet i skolen, og forenkle vurderingsforskriften, samt avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de elevene i ungdomsskolen som ikke velger 2. fremmedspråk, skal få tilbud om arbeidslivsfag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke opplæringen i digitale ferdigheter og IKT i grunnskolen, inkludert koding. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det skal gis tilbud om leksehjelp ledet av pedagogisk personale i skolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at nærskoleprinsippet må gjelde slik at alle elever får rett til å gå på skolen som ligger i sitt nærmiljø for å unngå lang reisetid eller behov for å flytte på hybel. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at nødvendig informasjon må følge elevene når de går fra barneskole til ungdomsskole og fra grunnskole til videregående skole. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre skolefruktordningen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal kunne kreves egenandel. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre skoleelever tilgang til basseng, og styrke svømmeundervisningen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle elever får én times fysisk aktivitet hver dag. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolebibliotekene i samarbeid med de kommunale folkebibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle elever god og alderstilpasset seksualundervisning, med vekt på respekt for andre og grensesetting. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle elever rett til gratis leirskole. Partiprogram SKOLER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil verne om retten til gratis utdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle videregående skoler skal tilby flere vekslingstilbud skole/læretid slik at flere kan starte 62 læretida allerede fra Vg1. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at satsene til utstyrsstipend på videregående skole justeres i samsvar med det reelle kostnadsnivået på de ulike utdanningsprogrammene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke satsingen på internasjonalisering av videregående skole blant annet gjennom utveksling. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke ny teknologi, fjernundervisning o.l. for å tilby elevene størst mulig bredde i valg av fag. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere et spesielt realfagprogram i hver landsdel som et tilbud til elever som ønsker å spesialisere seg. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommuner som er alene om å gi videregående tilbud som dekker et nasjonalt behov for opplæring bør få ekstra midler over statsbudsjettet. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten slik at den kommer opp på de nasjonale målene for antall årsverk per elev. Alle videregående skoler skal være tilknyttet skolepsykolog eller tilsvarende tilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en mer fleksibel praktisering av fraværsreglementet i videregående skole, hvor det blir tatt hensyn til egenmelding/foreldremelding og rektors vurdering. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot frafall ved å styrke fylkeskommunens oppfølgingsansvar. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav om minst tre lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunen, og minst tre per 5000 innbygger i fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke lærlingtilskuddet i yrkesfaglig videregående. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det stilles krav til bedrifter ved anbudsinngåelse om at de må være lærebedrift og at de må ha lærling på oppdragsstedet. Dette må også gjelde utenlandske bedrifter. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunene i samarbeid med bedrift og opplæringskontor skal ha hovedansvaret for oppfølging av yrkesfagelever gjennom hele det fireårige løpet (både læretid og skoletid). Lærlingene skal ha tilgang til skolenes oppfølgingstjeneste som sosiallærer, skolehelsetjeneste og rådgivningstjeneste. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilpasse fagbrevene bedre til arbeidslivets behov. Det innebærer eventuelt endring og avvikling av enkelte fagbrev slik at de bedre reflekterer de yrker og kompetanser som etterspørres. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse på internasjonal utveksling, også for lærlinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UTDANNING UTENRIKSSAKER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke basisfinansiering av universitetene og høyskolene, inklusiv desentralisert høyskoleutdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at evne til å undervise vektlegges ved ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at studier blir mer praksisnære og at deltakelse i forskning blir en naturlig del av studiene. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha mer internasjonal utveksling, både integrert, men også at flere tar hele eller deler av graden utenlands. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot frafall i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre god studiefinansiering. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke lånekassens inntekts- og formuesgrense. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fagskoleutdanning gir studiepoeng. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det legges til rette for å utvikle enkelte kombinerte program for fagskole og universitets- og høgskole der det ligger til rette for det. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre bedre og fleksible overganger mellom fagskole og universitet/høgskole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de offentlige fagskolene fortsatt skal være fylkeskommunalt eide institusjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke studenthelsetilbudet ved samskipnadene og gi vertskommuner støtte til å opprette allmennlegestillinger for studenter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke norsk som fagspråk. Ansatte ved norske universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for å utvikle, vedlikeholde og formidle et godt norsk fagspråk. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge for livslang læring gjennom å styrke voksenopplæringstilbudet i regi av frivillige organisasjoner og studieforbund. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke folkehøgskolene, og bidra til å beholde folkehøgskolenes særpreg og egenart. Partiprogram HØGSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke desentraliserte høgskoletilbud og fjernundervisning, samt ivareta mulighetene for voksnes læring innenfor øvrige, offentlige skoletilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde skillet mellom barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at SFO fortsatt skal være et frivillig tilbud som utformes lokalt. Skoleeier skal ha ansvar for forsvarlig bemanning, utdannet personale og tilfredsstillende arealer. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvikle SFO som et fritidstilbud, ikke som en forlengelse av skoledagen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre gratis kjernetid i SFO for lavinntektsfamilier. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at «assistentressurs» for elever med spesielle behov også skal gjelde for SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for at kulturskoletilbud kan integreres i SFO-tiden og at det legges til rette for et økt samarbeid med frivillige organisasjoner, for eksempel idrettslag, om innholdet i SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre bedre kjønnsbalanse i topp- og mellomledersjiktet i høyere utdanning. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for å rekruttere flere menn til helse- og omsorgsfagene. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skole- og utdanningstilbudet under soning. Partiprogram FENGSLER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke rammene for kulturskolene slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene utvides til flere kunstuttrykk og sjangere. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for samarbeid mellom kulturskoler og frivillige lag og organisasjoner. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere en egen tilskuddsordning for kulturbygg eid av organisasjoner. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for egnede øvingslokaler og -utstyr for musikkutøvere på alle nivåer gjennom å øke musikkutstyrsordningen og gjøre ordningen sjangernøytral. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KULTURVERN KUNST LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det fortsatt skal være adgang til å avholde skolegudstjenester, men at deltakelse må være frivillig. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjenopprette en egen utdanning for Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsatt prioritere å øke ressursene til øving og trening av Heimevernet. Det årlige inntaket av vernepliktige økes, ved at man innfører seksmåneders HV-utdannelse, om nødvendig ved hjelp av «geografisk utskrivning» som sikrer et landsdekkende Heimevern. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse målrettet på omstilling av kompetanse og teknologi i olje- og gassindustrien og leverandørindustrien. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med næringsliv og fagmiljøer om raskt å implementere ny kunnskap om aktuelle samfunnsutfordringer i utdanningssystemet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke utdanning og forskning innen økologiske dyrkingsmetoder,karbonlagrende driftsmåter av jordsmonnet, samt digitalisering og teknologiutvikling for bionæringene. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle en policy for fritt lisensierte skolebøker for alle utdanningsnivåer, såkalte Open Educational Resources, i samarbeid med det eksisterende Nasjonal Digital Læringsarena. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at skole, bedrifter og nærmiljø tilbyr opplæring som ivaretar lokale ressurser og tradisjoner og det lokale næringslivets etterspørsel. Partiprogram LOKALFORVALTNING UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille kompetanse- og kvalitetskrav til instruktører og oppfølgingen av læreplanen for fagopplæring i bedrift. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomgå rådsstruktur og styringsorganer i fag- og yrkesopplæringen nasjonalt og regionalt, for å sikre at opplæringen blir mer relevant for elever og samfunn. Partiprogram UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enklere å ansette voksne uten studiekompetanse på bakgrunn av erfaring fra lønnet og ulønnet arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjeninnføre statlig finansiering av fagskolene. Regjeringserklæring HØGSKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Kriteriene for resultater knyttet til resultatbasert finansiering av universitet og høgskoler skal utredes. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at barnehager og alle deler av utdanningssystemet bør være skattefinansiert og gratis for brukerne. Helse- og sosialtjenester skal i hovedsak utføres av det offentlige og være uten egenandeler. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle skal få et gratis, godt og likeverdig utdanningstilbud uavhengig av kjønn, nasjonalitet, funksjonsevne, foresattes inntekt og hvor i landet de bor. Partiprogram UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at psykisk helse må vies mer tid i grunnskolelærerutdanningen. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke mulighetene til utdanning for eneforsørgere. Partiprogram FAMILIE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil bedre seksualundervisningen i skolen, slik at pornografi ikke danner grunnlaget for barns og ungdommers seksuelle opplæring. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil ivareta innsattes rett til utdanning og helsetilbud. Alle straffedømte skal få behandlings-, arbeids- og utdanningstilbud. Soningen skal ha et innhold. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for en utdanning av kulturarbeidere der antall studenter i de enkelte kunstretninger ses i sammenheng med behovet og tilgangen ved institusjonene. Partiprogram KULTUR UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at budsjettene ved kunstnerutdanningene ikke skal reduseres i takt med antall uteksaminerte studenter om dette antallet reduseres enkelte år. Det gjør det mulig å prioritere å ta inn elever på grunnlag av de nødvendige forutsetningene, ikke for å opprettholde økonomiske rammer satt av departementet. Partiprogram KUNST UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kulturskolene bygges ut med flere fag, tilby gratis undervisning for alle aldersgrupper. Partiprogram KULTUR UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til at flere skal velge utradisjonelle utdanninger og karrierer for å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, blant annet ved å gjøre ordninger som «Menn i helse» og «Jenter og teknologi» til landsdekkende ordninger. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at undervisningen ikke skal kunne kjønnsdeles av kulturelle og religiøse årsaker. Det har en egenverdi i at jenter og gutter har felles undervisning i alle fag. Regjeringserklæring LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det enklere for innvandrere å få godkjent utdannelse fra hjemlandet, eksempelvis helseutdanning. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samspillet mellom utdanningsinstitusjoner og privat næringsliv. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke landbruksutdanningen og iverksette kompetanserettede tiltak for å stimulere til rekruttering i næringene. Regjeringserklæring LANDBRUK UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for et godt utdanningstilbud. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp etableringen av en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse. Regjeringserklæring BARNEHAGER UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre tett samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner for å sikre at elever som ønsker det kan ta fag på høyere nivå. Regjeringserklæring UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for bedre samarbeid om digital kompetanse mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilpasse folkehøyskoletilbudet til studentenes valg slik at tilbud med lave søkertall fases ut og nye tilbud kommer til, samt gå i dialog med folkehøyskolene med sikte på å finne en modell for å fase ut kortkurs i tråd med budsjettavtalen for 2018. Regjeringserklæring UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle Norges global lederrolle i arbeidet med utdanning av høy kvalitet for alle. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme en strategi for å bidra til et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve statusen til læreryrket gjennom masterutdanningen for lærere, og ved satsing på systematisk etter- og videreutdanning og flere karriereveier i skolen. Regjeringserklæring UTDANNING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
18. feb 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien) Behandlet
15. feb 2021 Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
30. nov 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven) Behandlet
22. jun 2020 Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
13. mai 2020 Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon) endringer i friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om en bedre og mer effektiv lærerutdanning Behandlet
16. jun 2019 Representantforslag om en bred kompetansereform for arbeidslivet Behandlet
3. jun 2019 Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging) Behandlet
27. mai 2019 Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
4. des 2018 Representantforslag om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning Behandlet
4. jun 2018 Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) Behandlet
23. mai 2018 Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. jun 2017 Kultur for kvalitet i høyere utdanning Behandlet
1. mai 2017 Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning Behandlet
29. mar 2017 Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.) Behandlet
29. mar 2017 Representantforslag om endring av førerforskriften, jf. jernbaneloven 11. juni 1993 nr. 100 § 6 Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om en offensiv politikk for å øke antallet helsefagarbeidere Behandlet
20. feb 2017 Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
8. des 2016 Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler Behandlet
14. nov 2016 Representantforslag om en kompetansereform for kommunene Behandlet
10. okt 2016 Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om opprettelse av en KompetanseFunn-ordning Behandlet
8. jun 2016 Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.) Behandlet
8. jun 2016 Endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.) Behandlet
27. apr 2016 Representantforslag om nye kjønnsnøytrale titler til erstatning for helsesøster og jordmor Behandlet
13. apr 2016 Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om nødvendige regelendringer og tiltak for å sikre flere minoritetsspråklige formell utdanning og arbeid raskt Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. jun 2015 Representantforslag om å heve opptakskravene for lærerutdanningene Behandlet
4. mai 2015 Endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger) Behandlet
18. feb 2015 Endringer i studentsamskipnadsloven Behandlet
12. jan 2015 Utdanning for utvikling Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å gi unge under 25 år som ikke er i skole eller arbeid, rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet, veiledning og/eller jobbtilbud innen tre måneder Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012-2013) Likestilling kommer ikke av seg selv Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om videregående skoletilbud til pasienter i helseinstitusjon Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å styrke den maritime utdanningen Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift Behandlet
20. mar 2013 En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Behandlet
4. feb 2013 Representantforslag om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om nye initiativ for å løfte yrkesfagene Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om en styrket maritim utdanning i Norge Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
21. nov 2012 Representantforslag om en strategi for økt internasjonalisering i utdanning og arbeidsliv Behandlet
21. nov 2012 Representantforslag om etablering av en treårig profesjonsutdanning i karriereveiledning Behandlet
4. jun 2012 Endringer i studentsamskipnadsloven Behandlet
4. jun 2012 Utdanning for velferd Behandlet
28. mar 2012 Fordelingsmeldingen Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
26. mai 2011 Representantforslag om en styrket maritim utdanning i Norge Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om en ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen Behandlet
10. apr 2011 Opplæring av norske elever og om virkemåte for de norske seksjoner opprettet ved akademiene Rouen, Caen og Lyon av 14. juni 2010 Behandlet
16. feb 2011 Representantforslag om å styrke realfagene i hele utdanningsløpet Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Endringer i studentsamskipnadsloven Behandlet
5. des 2010 Endringer i fagskoleloven Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om oppheve § 18-2 i tilhørende forskrift Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport Behandlet
3. jun 2010 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.) Behandlet
24. mar 2010 Representantforslag om forsterket innsats mot frafall i skolen Behandlet
24. mar 2010 Utdanningslinja Behandlet
24. mar 2010 Representantforslag om nye læreplaner og mer fleksible opplæringsløp for yrkesfagene Behandlet
3. feb 2010 Representantforslag om forsterket innsats i kampen mot mobbing i skolen Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
18. nov 2009 Avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole Behandlet