Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å bekjempe fattigdom vil Høyre styrke det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UNGDOMSARBEID
2009-2013 Høyre For å bekjempe fattigdom vil Høyre øke den særskilte støtten til barne- og ungdomstiltak som sikter seg inn mot områder i de største byene hvor mange opplever fattigdom. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UNGDOMSARBEID
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre styrke det målrettede, forebyggende arbeidet overfor barn og unge. Partiprogram RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og tilrettelegge for lavterskel musikktilbud for ungdom, som for eksempel tilbud om opplæring og utøvelse via fritidsklubber og rockeverksteder. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke støtteordningene for barne- og ungdomsorganisasjonene. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det blir lagt praktisk og økonomisk til rette for å etablere ungdomsråd der det er initiativ frå ungdomen sjølv, og der ungdomsråd har høyrings- og uttalerett i saker som rådet sjølv ønskjer. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gå inn for økt bruk av frivillige og ideelle organisasjoner i det forebyggende området ovenfor barn og unge. Partiprogram RUSMIDLER STATSFORVALTNING UNGDOMSARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere barne- og ungdomsaktivitet. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre gode støtteordninger til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Regjeringserklæring BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gå inn for økt bruk av frivillige og ideelle organisasjoner på det forebyggende området overfor barn og unge. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil knytte skole og SFO tettere sammen med kulturskole, idrett og frivillige aktiviteter, slik at elevene opplever et mest mulig helhetlig og variert aktivitetstilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner har egnede, rimelige, øvings- og fritidslokaler tilgjengelig. Partiprogram KOMMUNER KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for at kommunene har rusfrie fritidstilbud/fritidsklubber til ungdom. Partiprogram KOMMUNER RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at kommunene i pressområdene kan regulere store boligprosjekter som også gir mulighet til boligetablering for ungdom. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fremme økt utbygging av ikke-kommersielle utleieboliger blant annet gjennom boligsamvirket, og utvikle modeller hvor ungdom gradvis kan kjøpe utleieboligen. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette inn særlige tiltak overfor grupper som er sårbare for gjentakelser, som unge og rusavhengige. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre ungdomskoordinatorer ved alle konfliktrådene. Partiprogram RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at lån av offentlige anlegg og skoler til idrettsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år i størst mulig grad skal være gratis. Partiprogram IDRETT KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti Norske elever scorer høyt på demokratiforståelse. Det er viktig at barn og unge læres opp i demokrati og har medbestemmelsesrett over egen skolehverdag. Derfor ønsker KrF at elevrådsarbeid får plass i skolens ramme, og at det legges til rette for mulighet for deltakelse i organisasjon og politisk arbeid i kombinasjon med skolen. Partiprogram KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti På samme måte som det er lovpålagt å ha eldreråd i kommunene, må det være lovpålagt å ha en plattform, som ungdomsråd, der ungdom kan uttale seg om politiske saker i kommunene og bli lyttet til. Det bør også stimuleres til ungdomsråd, ungdommers kommunestyre og ungdommers fylkesting med ressurser og reell innflytelse. Partiprogram KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ungdommers demokratiske innflytelse i saker som angår dem, gjennom blant annet økt representasjon. Partiprogram STATSFORFATNING UNGDOMSARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en Ombudsperson for fremtidige generasjoner. Ombudet skal sørge for at hensynet til langsiktighet og bærekraft ivaretas i beslutningsprosesser og gis mandat til å kreve ny vurdering av beslutninger som fratar fremtidens unge deres muligheter. Partiprogram STATSFORVALTNING UNGDOMSARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at unge talenter skal få anledning til faglig utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, gjennom kulturskolene og deres samarbeid med blant annet frivillige aktører. Regjeringserklæring KULTUR UNGDOMSARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre barn og unge mulighet til gode kulturopplevelser, og vil blant annet satse på områder som korps, kor og ungdommens kulturmønstring. Regjeringserklæring KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ordningen «Inkludering i idrettslag» for å sikre inkludering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE LIKESTILLING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi lokale ungdomsråd, der ungdom kan uttale seg om politiske saker i kommunene, samme lovmessige status som eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram LOKALFORVALTNING UNGDOMSARBEID VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke støtten til frivillige organisasjoner som driver arbeid blant barn og unge. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et kunnskaps- og kvalitetsløft på dette området, og vil videreføre øremerkede midler til psykiatrisatsing for ungdom. Partiprogram HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utarbeides en nasjonal strategi for ungdomshelse for å gi en nødvendig kunnskapsøkning og for å gi bedre tilpasset behandling for ungdom i helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi tilskudd til organisasjoner som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter og/eller ferieaktiviteter. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilskuddsordningen for barn og unge i større bysamfunn. Partiprogram BARN LOKALFORVALTNING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at ordningen med miljø- og ungdomskort må fortsette, og at ordningen med studentrabatter må bli bedre. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilskudd til skreddersydde lokale transportordninger til unge og eldre som har bruk for tilrettelagt transport for å delta for eksempel på kulturaktiviteter. Partiprogram BARN OMSORGSTJENESTER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke storbystøtte til det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Partiprogram BARN KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en økt satsing på «Trygg by»-konsepter gjennom ulike tiltak for å forebygge voldtekter og annen voldsutøvelse. Partiprogram BARN KOMMUNER RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil møte unge lovbrytere med raske reaksjoner for å forebygge nye lovbrudd. Partiprogram RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprette en ungdomsdomstol og sette tydelige krav til den enkelte når straffereaksjonen skal iverksettes. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gripe inn tidlig og ha tett oppfølging med dem som er i ferd med å komme inn på en kriminell løpebane. Partiprogram RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gå inn for økt bruk av frivillige og ideelle organisasjoner på det forebyggende området overfor barn og unge. Partiprogram BARN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gjennomgang av finansieringsordningen for barne- og ungdomspsykiatrien. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere barne- og ungdomsaktivitet. Partiprogram BARN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at særlig sårbare grupper som unge, midlertidig ansatte og utenlandske arbeidere får tilstrekkelig opplæring i språk, arbeids- og sikkerhetskultur, og sammen med partene utforme tiltak som kan gi arbeids- og tjenesteinnvandrere grunnleggende kunnskaper om den norske arbeidslivsmodellen og om norsk fagbevegelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet, og gi flere den sjansen de trenger for å komme ut i arbeid, delta i arbeidslivets fellesskap og få en egen inntekt å leve av. Partiprogram ARBEIDSLIV UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre nasjonalt kulturkort for ungdom. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lovfeste et kommunal ungdomsråd eller tilsvarende. Partiprogram KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre og utvide forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg. Partiprogram UNGDOMSARBEID VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil gi et eget kulturløft for barn og unge, med vekt på mangfold og kvalitet. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil gi alle barn reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolene. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil foreta en bred evaluering av spillpolitikken og vurdere Norsk Tippings rolle. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR LOTTERI OG SPILL UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at de som trenger det skal ha aktivitetsstøtte. Alle barn fra 5 år i familier som lever på minsteytelser og sosialhjelp skal ha rett til aktivitetsstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR SOSIALE TJENESTER TRYGDER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte samarbeid mellom skole, idrettslag, kulturskoler og andre barne- og ungdomsforeninger i nærmiljøet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skolen skal være en del av lokalsamfunnet. Læringspotensialet ved å bruke relevante læringsarenaer utenfor skolen bør utnyttes bedre. SV vil stimulere til økt samarbeid med kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv, og som kan støtte opp under skolens brede kunnskapssyn. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre kunnskapsgrunnlaget om LHBT-personer som selger sex, og innføre målretta hjelpetiltak som retter seg mot sårbare ungdommer. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha lavterskel fritidstilbud for ungdom. Ungdom skal ha tilgang på lokaler der de kan bedrive fritidsaktiviteter på egne premisser uavhengig av bakgrunn. Partiprogram IDRETT KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barne- og ungdomsorganisasjoner skal ha tilgang på lokaler. Ofte må organisasjonene avlyse samlinger i mangel på sted å være. Kommunene skal være pliktig til å gi barne- og ungdomsorganisasjonene fri tilgang på skoler i helgene. Partiprogram KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i samfunn der alle føler seg ivaretatt. Partiprogram BARNEHAGER KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Exit-tiltak for å få ungdom ut av ekstreme miljøer. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil mobilisere frivilligheten for å bidra til å forebygge og motvirke rekruttering til kriminelle miljøer og ekstreme grupperinger. Partiprogram KULTUR RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere en relevant og faglig god førstelinjetjeneste innen psykisk helsevern i kommunene, med særlig vekt på tilbudet til barn og ungdom. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle og øke bruken av helsefaglige tiltak og metoder som reaksjon på mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd, herunder en ungdomskontrakt. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på Talent Norge. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil ha kulturskoler som gir barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk. Kulturskolenes rolle som regionale talentaktører må styrkes. Partiprogram BARN KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide nasjonale retningslinjer som sikrer at barne- og ungdomsråd får reell og meningsfull innvirkning. Partiprogram BARN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at barn og unge skal ha rett til medbestemmelse etter evne i alle sammenhenger som angår dem. Partiprogram BARN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en opptrapping av psykisk helsevern, spesielt rettet mot barn og ungdom. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil heve skolehelsetjenestens kompetanse på psykisk helse hos barn og unge. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien, og sørge for smidigere overgangsordninger mellom psykiske helsetjenester for barn og voksne. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere tiltak overfor barn og unge som er pårørende eller selv er rusavhengige. Partiprogram BARN RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for et mangfold av rimelige idretts- og fritidstilbud for barn og unge. Partiprogram BARN IDRETT KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide aldersgrensen for gratis innlandsfiske til 18 år. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke barn og unges kunnskap om natur og friluftsliv ved å øke bevilgningen til Den Naturlige Skolesekken og forsterke ute- og friluftslivsundervisningen i skolen. Partiprogram BARN IDRETT KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre ei ordning med rabatterte kulturkort for barn og unge over hele landet. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ungdom skal ha gode, rusfrie fritidstilbud. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at fritidsklubber skal bli lovpålagt, og kommunene må tilføres nok ressurser til å følge dette opp. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må opprettes flere ungdomshus, både selvstyrte og kommunalt styrte. Disse skal være rusfrie og ha kveldsåpne tilbud som ungdomshus, ungdomskafeer, diskotek og så videre. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kommunene skal sette av penger til å opprette ungdomsbase og/eller ungdomskontakter. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ungdoms egenorganisering skal støttes økonomisk. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal opprettes ungdomsråd i alle kommuner eller distrikter. Ungdomsrådet skal velges gjennom demokratiske valg av ungdom selv. Ungdomsrådet skal ha møte- og talerett i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret i saker som angår ungdom. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må tilrettelegges for kompetanseheving blant barne- og ungdomsarbeiderne. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ungdom med nedsatt funksjonsevne må ivaretas spesielt i skolesystemet og på arbeidsmarkedet. Ungdom med særskilte behov må sikres etterskoletidstilbud hele veien fra 8. klasse ut videregående skole uten egenandel. Rådgivningstjenester i skolesystemet må sikres kompetanse i spørsmål som gjelder funksjonsnedsettelse og utdanning/arbeidsliv. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette helsestasjoner for ungdom i alle kommuner, hvor ungdom blant annet kan få økt informasjon om grensesetting, seksuelle overgrep og om hvor man kan få hjelp. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere aktive lokaldemokratiske organ hvor barn og unge får rett og mulighet til reell innflytelse på saker som behandles. Partiprogram BARN LOKALFORVALTNING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at politi, helsestasjon og barnevern skal tilby skoler tverrfaglig undervisning/foredrag om vold, voldtekt og overgrep. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at det forebyggende ungdomsarbeidet styrkes. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke ungdomskulturen og la ungdommen skape og utvikle sine egne kulturuttrykk. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at fritidsklubber må lovfestes. Ungdom uten stemmerett taper altfor ofte i budsjettkampen. Fritidsklubber nedlegges, og det er for få kulturtilbud. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre ungdomskulturkort til 200 kroner på kultur- og fritidstilbud. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette flere ungdomshus styrt av ungdom. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette flere øvingslokaler for ungdom. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil øke tilgangen til gratis utleie av utstyr og instrumenter som kan gjøre det mulig for barn og ungdom å tilnærme seg kunst i ulike grener. Partiprogram UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at det offentlige må stille lokaler til rådighet slik at ungdom kan dyrke disse interessene. dataspill, film, grafisk produksjon, programmering og andre digitale uttrykksformer er kultur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned ungdomspanel som skal gi råd til regjeringen i aktuelle saker som for eksempel integrering, psykisk helse, frafall i videregående skole med mer. Regjeringserklæring UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter, og forenkle overgangen til ordinær bedrift. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom, blant annet gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene. Regjeringserklæring BARN RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre og forsterke samarbeidet mellom barnevern og ungdomspsykiatri. Regjeringserklæring BARNEVERN PSYKISK HELSE UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette satsingen på Talent Norge. Regjeringserklæring UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Regjeringserklæring BARN UNGDOMSARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Til behandling
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. jun 2019 Representantforslag om kulturskolen for alle Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om programmet "ERASMUS+" Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om tiltak for å sikre større handlingsrom og forutsigbarhet for barne- og ungdomsfrivilligheten Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om tiltak for økt trygghet i byene Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om tiltak for å forhindre unge i å utvikle rusavhengighet Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om bedre forebyggende tiltak for å hindre unges rekruttering til kriminalitet Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet