Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Underkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bruke trygd som lønnstilskudd for å få folk i arbeid. Partiprogram SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at deltidsansatte i private og offentlige pensjonskasser får rettferdig pensjon. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvide foreldrepermisjonen til 48 uker med 100 prosent lønn, og at 14 av disse ukene skal forbeholdes far. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke fars selvstendige permisjonsrettigheter. Hver av foreldrene skal gis foreldrepenger på basis av egen opptjening. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at adopsjonsstøtten skal knyttes til folketrygden og settes til 1 G. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at barn i familier som lever på sosialstønad skal ha selvstendig rett til aktivitetsutøvelse. Partiprogram BARN TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre framtidens avtalefestede pensjon (AFP). Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en rett til 10 dager permisjon pr. år for omsorgsansvar for nære pårørende. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre yrkesskadeordningen, slik at den blir enkel og rettferdig. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil følge bedre opp dem som har delvis arbeidsevne, og utvikle metoder for arbeidsevnevurderinger, slik at den enkelte lettere kan få tilbud om passende jobb. Partiprogram SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle regelverket for trygd og skatt ved opphold i utlandet. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre gjøre det enklere for trygdede å delta i ulønnet frivillig arbeid. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke familiene vil Høyre gi rett til foreldrepenger uavhengig av 6-månedersregelen når barn fødes innen ett år etter utløp av permisjonstiden for forrige barn. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke familiene vil Høyre sikre begge foreldrene selvstendig opptjeningsrett til permisjonstiden de selv tar ut. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke familiene vil Høyre at foreldrene skal stå fritt til å dele permisjonstiden mellom seg etter eget ønske. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke familiene vil Høyre videreføre kontantstøtten for å sikre foreldrenes valgfrihet. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke familiene vil Høyre gi mottakere av omsorgslønn samme rett som andre lønnsmottakere til pensjonspoeng, dagpenger og trygdeytelser. Partiprogram OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre utrede en ordning med rett til pensjonspoeng for godtgjørelse til fosterforeldre i tråd med hva andre arbeidstakere har, når forhold rundt fosterbarnet fører til at de må tre ut av arbeidslivet eller ikke kan gå inn i arbeidslivet. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe vil Høyre føre en politikk som gjennom skattenivå og stønadssystemer sikrer at det alltid lønner seg å jobbe. Partiprogram SKATTER TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre at selvstendig næringsdrivende får like rettigheter knyttet til foreldrepermisjon og barns sykdom som arbeidstakere. Partiprogram NÆRINGSLIV TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre omforme velferdssystemet, skattesystemet og regelverket for ansettelser slik at aktivitet blir hovedprinsippet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKATTER TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre stille strengere krav for trygdeytelser og sosialhjelp - alle med arbeidsevne skal møtes med krav til aktivitet når de mottar støtte. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre gjøre det mulig å gå ned til 20 prosent uføretrygd. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre sikre at NAV-reformen lykkes. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre at det lages individuelle planer for hvordan den enkelte kan hjelpes tilbake til jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre at unge som oppsøker et sosialkontor, umiddelbart skal møtes med et tilbud om aktivitet etter mønster av ulike "snu i døra"-prosjekter. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre at den sykmeldte om mulig etter tre måneder skal over på aktivt tiltak i form av rehabilitering eller attføring, uten at dette skal føre til redusert sykelønn. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre at gradert sykemelding skal være den normale formen for sykemelding. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre ansvarliggjøre legene i sterkere grad i arbeidet med å redusere sykefraværet. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN TRYGDER
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre at ingen skal kunne sykmeldes i mer enn seks måneder av sin fastlege. Partiprogram HELSEPERSONELL TRYGDER
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre at retten til å bli sykmeldt skal følge den helsefaglige vurderingen som ligger til grunn for sykmeldingen. Etter seks måneders sykmelding må pasienten konsultere en spesialist. Partiprogram HELSEPERSONELL TRYGDER
2009-2013 Høyre For å trygge fremtidige pensjoner vil Høyre stå fast ved pensjonsforliket. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Høyre For å trygge fremtidige pensjoner vil Høyre føre en økonomisk politikk som trygger finansieringen av pensjonene. Partiprogram FINANSER TRYGDER
2009-2013 Høyre For å trygge fremtidige pensjoner vil Høyre utrede et system for fondsbasering av tilleggspensjonene. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Høyre For å trygge fremtidige pensjoner vil Høyre heve det fradragsberettigede sparebeløpet i de individuelle pensjonsspareordningene (IPS) kraftig. Partiprogram SKATTEFRADRAG TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide foreldrepermisjonen til 68 uker (16 måneder) som må benyttes innen barnet fyller 10 år. Permisjonen deles fritt, med unntak av 10 uker som er forbeholdt mor og 10 uker som er forbeholdt far. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil endre permisjonsreglene, slik at man ikke mister uker av permisjonstiden ved fødsel før termin. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi alle fedre rett til foreldrepermisjon uavhengig av mors yrkestilknytning. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi fedre rett til lønn ved 14 dagers permisjon i forbindelse med fødsel. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rehabiliteringspenger og attføringspenger skal medregnes i opptjeningsgrunnlaget for foreldrepenger. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at selvstendig næringsdrivende må få like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottaker. Partiprogram FAMILIE NÆRINGSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre rett til dobbel foreldrepermisjon ved flerbarnsfødsler. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke engangsstønaden ved fødsel til 2 G. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke adopsjonsstøtten til 2 G. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre søskenbonus, slik at kvinner kan beholde rettighetene til foreldrepenger selv om de ikke er i lønnet arbeid mellom foreldrepermisjonene. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre bedre studiefinansieringsordninger for studenter i foreldrepermisjon og gi rett til pappapermisjon for studenter, samt sikre gode ordninger i overgang mellom studium og arbeid. Partiprogram LIKESTILLING STUDIEFINANSIERING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi selvstendig næringsdrivende like rettigheter i sykelønnsordningen som lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre bedre permisjonsrettigheter for å ta omsorgsarbeid ved sykdom i hjemmet. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid også fra tiden før 1992. Partiprogram HELSEPERSONELL TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en gjennomgang av yrkesskadeordningene og rette opp skjevhetene som spesielt rammer kvinner. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi far rett til lønnet foreldrepermisjon basert på egen opptjening, uavhengig av mors yrkesaktivitet. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med deling av pensjonsopptjening ved skilsmisse ved ekteskap over 10 år. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til pleiepenger når barnets helsetilstand gjør at foreldrene ikke kan stå i arbeid, også når foreldre ikke har opptjente rettigheter til dette. Nivået på slik utbetaling bør settes til 4,5 G per år. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til omsorgslønn og eventuelt andre støtteordninger til foreldrene i inntil 3 måneder etter at et barn med nedsatt funksjonsevne dør. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at NAV skal ha mulighet til større fleksibilitet etter en individuell vurdering for å kunne gjøre unntak fra treårsgrensen og kostnadstaket for utdanning som attføring. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at egenandelen på hjelpemidler for selvstendig næringsdrivende må reduseres. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle ordningen med omsorgslønn. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at sykehusopphold fortsatt skal være gratis. Partiprogram SYKEHUS TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til mer aktiv seniorpolitikk i staten ved å la den enkelte etat bære kostnaden ved avgang til AFP. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av refusjonsordningene for fysioterapeuter for å redusere ventetid og gjøre tjenestene lettere tilgjengelige for pasientene. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en reform av tannhelsetjenesten basert på offentlig ansvar og styring, refusjon fra folketrygden og begrensing av egenbetalingen. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for bedre skatte- og trygdeordningene for kunstnere som er selvstendig næringsdrivende. Partiprogram KULTUR SKATTER TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ekstern evaluering av hele bredden av norsk politikks innvirkning på utviklingsland. Dette skal skje i form av en regelmessig rapportering til Stortinget og vil inkludere bl.a. pensjonsfond utland, handel og investeringer. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TRYGDER UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at innvandrere som mottar sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram, og som ikke kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper, må få delta på fortsatt norskopplæring. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtten fra Statens lånekasse for utdanning legges til grunn som opptjeningsgrunnlag for trygdeordninger dersom studenten ikke får arbeid etter endt utdanning. Partiprogram STUDIEFINANSIERING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge klare føringer på NAV, slik at personer med mulighet til helt eller delvis arbeidsdeltakelse kan komme raskt i gang med et relevant attføringsløp, og at personer uten reell mulighet til å komme tilbake til arbeid får en rask og ubyråkratisk overgang til en varig trygdeordning. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at velferdsordningene må innrettes slik at det lønner seg å ta arbeid med mindre viktige sosiale hensyn tilsier noe annet. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at mulighetene for å gi permanent lønnstilskudd til personer med nedsatt funksjonsevne blir benyttet aktivt. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til hjelpemidler som gjør det lettere for personer med nedsatt funksjonsevne å stå i ordinært arbeid. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at uførepensjonsordningen i fremtiden skal utformes slik at det lønner seg å prøve seg i arbeidslivet, uten fare for at mindre inntektsendringer medfører store kutt i pensjon. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil tilpasse AFP-ordningen til målene i pensjonsreformen i tråd med pensjonsforlikene i Stortinget, ved at alle får et tidligpensjonstillegg ved fylte 62 år. Personer som velger å fortsette i arbeid etter 62 år, skal tjene på dette også i form av høyere pensjon. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre og fornye en avtale om inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet, men med mulighet for staten til å foreslå endringer i den økonomiske ansvarsfordelingen mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere i sykelønnsordningen dersom vedtatte målsettinger om redusert sykefravær ikke nås. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gå kritisk gjennom særalderbestemmelser for å se om de er tilstrekkelig begrunnet i viktige HMS-hensyn. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke tilbakevirkende kraft for pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid, slik at flere kommer inn under ordningen. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at en allmenn folketrygd og obligatoriske tjenestepensjonsordninger skal kunne suppleres med gode muligheter for individuell pensjonssparing. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et regelverk for folketrygdens ansvar for dagpenger ved permisjon som er tilpasset arbeidsmarkedssituasjonen. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil at alle eneansatte i egne selskaper kan få samme skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som alle andre. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil likestille selvstendig næringsdrivende med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten å øke trygdeavgiften. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV TRYGDER
2009-2013 Venstre Alle foreldre med syke barn under 13 år har rett til å være sammen med barnet inntil 10 dager i året og få utbetalt full lønn for dette. Lovverket bør omfatte en ordning som i tillegg sikrer foreldre lønn ved å følge barn til sykehus fram til de er 18 år. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer. Partiprogram OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil øke minstepensjonen til 2 G. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en garantert minsteinntekt (borgerlønn) til alle norske statsborgere over 18 år. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil at borgerlønn må bli samkjørt med de standardiserte ytelsene fra folketrygden. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil at borgerlønnen skal finansieres av staten. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Venstre [Venstre vil at borgerlønn] må sees i sammenheng med reduserte kommunale utgifter til økonomisk sosialhjelp. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil at borgerlønn i første omgang kan bli innført til langtidsmottakere av sosialhjelp. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil heve fritaket for egenandel på helsetjenester for barn til 16 år. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2009-2013 Venstre Dersom målene i avtalen mellom partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) nås, mener Venstre at dagens sykelønnsordning skal videreføres. Hvis ikke, kan det være nødvendig med endringer. Kronikere og fravær ved barns sykdom skal i så tilfelle skjermes. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for Avtalefestet pensjon (AFP) for alle. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil bedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende i forbindelse med svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten økning i trygdeavgiften. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en tidsavgrenset ordning for studenter som har fullført lavere eller høyere grad, men som ikke har opptjent rett til foreldrepenger. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde kontantstøtten. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Venstre [Venstre] vil se om det er hensiktsmessig å samordne [kontantstøtten] med barnetrygden. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre fosterforeldre som er ute av ordinært arbeid rett til sykepenger og pensjonspoeng. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil at adopsjonsstøtten øker til 1 G. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil utrede muligheten for bedre pensjonsordninger for kunstnere. Partiprogram KULTUR KUNST TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at det blir oppretta fleire statlege program for traineear for personar med nedsett funksjonsevne og medverke til kunnskap om uføretrygd som varig lønnstilskot i norsk arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det skal lønne seg å kombinere pensjon med arbeid og fjerne avkortingsreglane for alle under 70 år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Folketrygda framleis skal vere berebjelken i inntektssikringa for pensjonistar. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at oppsparing av inntektsavhengig tilleggspensjon skal sikre ei oppsparing i folketrygda som gjev pensjonsutbetalingar i samsvar med eigen innsats. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at omsorgsopptening ved pass av eigne barn eller pleie av nære pårørande skal sikre kompensasjon for avbrot i inntektsbringande arbeid. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at pensjonspremiar i alle offentlege pensjonsordningar skal vere kjønnsnøytrale og at andre kollektive pensjonsspareordningar blir kjønnsnøytralt utforma. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at tenestepensjonsordningar skal utformast slik at dei verkar som eit supplement til folketrygda og byggjer opp under arbeidslina. Dette gjeld også AFP. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at sjølvstendig næringsdrivande skal sikrast likeverdige høve til pensjonssparing med lønnstakarar gjennom forsikringsbaserte ordningar som supplement til folketrygda. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at dei statlege tilskota til AFP-pensjonar må gjevast med tilsvarande effekt på pensjonsutbetalingane også for dei som ikkje blir omfatta av AFP-ordningar. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at ulønna omsorgsarbeid etter opprettinga av folketrygda i 1967 og fram til 1992 skal gje opptening av pensjonspoeng etter 1992-reglane. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide sjukepengeperioden ut over eitt år for personar med alvorlege diagnosar som er under aktiv behandling. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje sjølvstendige næringsdrivande same rettar som arbeidstakarar til sjukelønn, også ved sjukdom hos barn og andre pårørande. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje pårørande rett til pleiepengar til omsorg for sjuke og sterk pleietrengande familiemedlemer, på line med dagens ordning for barn under 18 år. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utprøving, rehabilitering, kvalifisering og attføring blir sikra langvarige og føreseielege avtalar dersom tilbod blir brukt. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Nav-reforma kontinuerleg blir evaluert og korrigert for å unngå køar og flaskehalsar i behandlingssystemet. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje den lokalpolitiske innverknaden over Nav-kontora gjennom lokale styre eller brukarråd. Partiprogram LOKALFORVALTNING TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at verkemiddelapparatet til Nav blir brukt slik at rehabilitering og attføring til arbeid kan starte uavhengig av om sjukemeldingsperioden er over eller ikkje. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje tilbodet med arbeidsretta rehabilitering til dømes gjennom tilbod der opptrening av helsa og arbeidstrening går føre seg parallelt. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle og styrkje kvalifiseringsprogrammet i heile landet med mål om at alle skal få rett til individuell plan med mål om arbeid, og færrast mogeleg skal trenge sosialhjelp. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje brukarmedverknaden i Nav-systemet. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreutvikle kontantstøtteordningen, ved å målrette den mot familier der en av foreldrene er hjemme med barn under to år. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener det må bli enklere å kombinere arbeid og trygd. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener det bør være en tydelig lavinntektsprofil på trygdeoppgjørene, der minstepensjonen og ytelsene til unge uføre prioriteres. Partiprogram BARN TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for et pensjonssystem som sikrer alle innbyggere en pensjon å leve av, og bidrar til å utjevne økonomiske forskjeller. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener folketrygden skal drives og styres av det offentlige, og vil gå imot alle forslag til privatisering. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker et ytelsesbasert pensjonssystem, og vil gjeninnføre besteårsregelen. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke pensjonsopptjeningen under omsorgs– og foreldrepermisjon. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot alle forslag til svekkelser av AFP-ordningen, og forsvare muligheten til å gå av ved 62 år. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en samordning av pensjonskassene for tjenestepensjon i privat sektor, og sikre arbeidstakerne større innflytelse over hva slags tjenestepensjonssparing bedriften velger. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre pensjonsopptjening for studenter. Partiprogram TRYGDER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke endre sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at avtalen videreføres ut over avtaleperioden. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre ektefelledelt beskatning, slik at hjemmearbeidende ektefelles innsats skatte- og trygdemessig likestilles med utearbeidende ektefelles innsats. Partiprogram LIKESTILLING SKATTER TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil modernisere kontantstøtten. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at dagens ordning med fysioterapihjemler skal erstattes med offentlig godkjenning, kombinert med ordinær refusjon dekket av NAV. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at pårørende som er i arbeid får rett til tidsbegrenset sykelønn når de pleier sine nærmeste som er alvorlig syke. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha et forutsigbart og langsiktig pensjonssystem. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gi dem som ikke har opptjening gjennom yrkesaktivitet en pensjon det er mulig å leve av. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne avkortningen mellom gifte og samboende pensjonister. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil videreføre alderspensjonen gjennom folketrygden. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil regulere grunnbeløpet/pensjonsytelsene gjennom årlige trygdeoppgjør. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre pensjonistorganisasjonens forhandlingsrett. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ikke avkorte pensjonsinntekter mot arbeidsinntekt. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke minstepensjonen for alle minstepensjonister til 2G uansett uavhengig av sivil status. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre opptjening av pensjonspoeng for verneplikt. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en ny modell for individuell pensjonssparing med skattefradrag (IPS). Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil beholde besteårsregelen. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil videreføre en pensjonsordning for etterlatte. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for like rettigheter for kvinner og menn i etterlatte ytelser. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil videreføre ordningen med etterlattepensjon til mindreårige barn. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at AFP skal bygge på den opprinnelige intensjonen ved at den ivaretar sliterne. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at ordningen utvides til også å omhandle de som ikke er bundet av en tariffavtale. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at man ikke kan kombinere arbeid og AFP, derfor opprettes det et toleransebeløp. Overskridelse medfører avkortning av AFP (forkortet). Partiprogram ARBEIDSVILKÅR TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre offentlige tjenestepensjonsordninger til nettoordninger. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne "negativ" effekt. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil erstatte dagens uførepensjon med førtidspensjon. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre arbeidsevnevurdering som kriterium for innvilgelse av førtidspensjon. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avkorte ytelsen mot arbeidsinntekt. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil samle alle ytelser til rehabilitering og attføring i en ytelse. Partiprogram TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bruke lønnstilskudd som alternativ til trygd for utsatte grupper. Regjeringserklæring LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomgå reglene for yrkesskadeerstatning. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ved tilpasningen av reglene for uføres ytelser til pensjonsreformen sikre en fortsatt god uføreordning i Norge. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil målrette og styrke en ordning med kontantstøtte til ettåringer. Vesentlige endringer i kontantstøtteordningen vil bli varslet i god tid. Vi vil vurdere å øke engangsstønaden. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti Selvstendig næringsdrivende bør ha rett til sykepenger fra første sykedag, på lik linje med andre arbeidstakere. Partiprogram NÆRINGSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for gjøre det enklere for personer med voksenrett til videregående opplæring å kombinere dette med dagpenger. Partiprogram TRYGDER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti En ny minsteytelse i folketrygden. SV vil erstatte dagens engangsstønad med en minsteytelse (2 G) i Folketrygden som sikrer alle barn en god start. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for ̊åpne muligheter for å ta utdanning i perioder man mottar dagpenger, slik at man kan være i aktivitet i perioder med arbeidsløshet. Partiprogram TRYGDER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at uføretrygden opprettholdes på et nivå som hindrer ytterligere fattigdom, og at barnefamilier og unge uføre gis støtte minst tilsvarende dagens nivå. Partiprogram BARN TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at overgangsstønaden opprettholdes, og at mottakere av stønaden sikres tilgang til utdanning eller annen arbeidsrettet aktivitet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for fleksible ordninger som sikrer lengre bruk av eldre arbeidstakeres kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et pensjonssystem som sikrer et godt pensjonsnivå til yrkesgrupper med lav lønn og kort forventet levealder. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for kollektive og tariffestede pensjonsordninger for å dempe den enkelte arbeidstakers risiko. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å stimulere til etablering av brede pensjonsordninger i privat sektor, som blant annet vil nøytralisere kjønnsforskjeller. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for gradvis øke minimumssatsene i obligatorisk tjenestepensjon, og innføre obligatorisk uføredekning. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlig ansattes pensjon videreføres på et nivå på minst 2/3-deler av sluttlønn. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for alå sammen alle offentlige tjenestepensjonsordninger til en felles ordning. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kontantstøtten omgjøres til en ventestønad for folk som ikke har fått barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på 2 G for foreldre som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det satses mer på oppsøkende virksomhet og tilrettelegging for arbeidslivet for småbarnsforeldre som står utenfor arbeidslivet og mottar trygdeytelser. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at hjelpemiddelformidlingen styrkes og opprettholdes som del av folketrygden. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn som har dysleksi får de hjelpemidler de trenger til skolegangen sin, og at ordningen med stønad til datahjelpemidler gjeninnføres. Partiprogram SKOLER TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at stønadsordningene for bilfinansiering gjennom folketrygden opprettholdes og styrkes. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at heistilskuddene styrkes, slik at flere kan slippe å flytte. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å legge om integreringstilskuddet slik at raskere bosetting belønnes og at utbetalingstiden kortes ned til tre år. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flyktninger som selv finner bolig skal kunne bosette seg i en kommune på eget initiativ. For å øke tilflyttingen til distriktene bør flyktninger som bosetter seg i distriktskommuner kunne få økt støtte, samtidig som Oslo og andre pressområder unntas muligheten for slik bosetting. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE KOMMUNER TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil heve skattefradraget for innbetaling til egen tjenestepensjon for selvstendig næringsdrivende fra maksimalt 4 til 6 prosent. Partiprogram NÆRINGSLIV TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil åpne for at pleiepenger kan ytes også under 50 %. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne den øvre aldersgrensen på 26 år for hjelpemidler til fysisk aktivitet. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil inkludere utgifter til maskinell medisindosering (multidose) i egenandelsordningen. Partiprogram SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil la den enkelte ta med seg sine pensjonsrettigheter, uansett om man arbeider i det offentlige, privat bedrift eller egen virksomhet. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne de fleste pensjonsprivilegier for særskilte sektorer og tariffområder, samtidig som Skattefradrag for individuelle forsikrings- og pensjonsspareordninger økes og gjøres mest mulig like for alle. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle de statlige bidragene til avtalefestet pensjon (afP) og gi incentiver for at folk skal jobbe lenger, og ikke kortere. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil reformere offentlige pensjonsordninger i tråd med pensjonsreformen og endringene i private pensjonsordninger. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil omfordele barnetrygden slik at de med lav inntekt får mer barnetrygd enn i dag på bekostning av de med høy inntekt. Partiprogram BARN TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre offentlige ytelser til foreldre med separat bosted uavhengig av hvor barnet er folkeregistrert, og dele ytelsene etter samvær. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke adopsjonsstøtten til 1 G. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne de geografiske begrensningene i investeringsmandatet til Oljefondet (SPU). Partiprogram OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke bevilgningene til Etikkrådet slik at rådet kan behandle flere saker og fange opp flere selskaper i fondets portefølje hvis virksomhet åpenbart bryter med fondets etiske retningslinjer. Partiprogram OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil at det stilles krav om grundigere begrunnelser fra Finansdepartementet de tilfeller hvor departementet velger å ikke følge Etikkrådets tilrådninger. Partiprogram DEPARTEMENTER OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil ta i bruk «best i klassen-filtrering» for større deler av fondets portefølje. Partiprogram OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre økt åpenhet rundt Oljefondets aktive eierskapsutøvelse, og at offentligheten får innsyn i hvilke selskaper Norges Bank Investment Management (NBIM) fører dialog med og hva dialogen dreier seg om. Partiprogram NORGES BANK OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre åpenhetskrav i utstederlandet for investeringer i statsobligasjoner. Partiprogram OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide Oljefondets investeringsprogram rettet mot klimavennlige investeringer. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette investeringsprogram med egne mandat rettet mot bærekraftige investeringer i fattige land og lavinntektsland. Partiprogram OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke skattefordelen ved privat pensjonssparing. Partiprogram SKATTER TRYGDER
2013-2017 Høyre Høyre vil føre en økonomisk politikk som trygger finansieringen av pensjonene. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Høyre Høyre vil utrede et system for fondsbasering av tilleggspensjonene. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Høyre Høyre vil gå igjennom alle aldersgrenser i lovverket for å tilpasse dem til pensjonsreformen og sikre at vi ikke støter arbeidsføre og arbeidsvillige eldre ut av arbeidslivet. Høyre vil respektere inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet, men søke å bringe pensjonsvilkårene i offentlig og privat sektor nærmere hverandre. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Høyre Høyre vil heve det fradragsberettigede sparebeløpet i de individuelle pensjonsspareordningene (IPS) og redusere skatteprosenten ved uttak til 28 prosent. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Høyre Høyre vil jobbe mer for et mer enhetlig pensjonssystem i privat og offentlig sektor. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for frivillig ektefelledelt beskatning, slik at ektefelles innsats skatte- og trygdemessig kan likestilles. Partiprogram LIKESTILLING SKATTER TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil skille Norges Bank og Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram FINANSER NORGES BANK TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere sentral behandling av skattespørsmål [for nordmenn i utlandet]. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil motarbeide enhver form for dobbeltbeskatning av utflyttede nordmenn. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at opparbeidet pensjon blir behandlet som en personlig rettighet, som fritt kan tas med ut av landet [for nordmenn i utlandet]. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå toll- og avgiftsregler for hjemflytting til Norge. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for økt kompetanse ved Nav Internasjonal [for nordmenn i utlandet]. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forbedre godkjenningsrutiner når det gjelder ytelser i utlandet [for nordmenn i utlandet]. Partiprogram TRYGDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Arbeidstakere med utenlandsk statsborgerskap må ha rett og plikt til opptjening av pensjonspoeng under folketrygden, og rett til helsetjenester. Flere sosiale ytelser må imidlertid gis under forutsetning av at innvandrere er villige til å integrere seg og lære norsk. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Sosiale ytelser bør i større grad knyttes til statsborgerskap eller andre hensiktsmessige avgrensinger. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gradert sykemelding, men mener at sykemeldingsgraden i langt større omfang bør baseres på den enkeltes arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet vil opprettholde en ordning med dagpenger for dem som av forskjellige grunner blir arbeidsledige i en periode. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at pårørende som er i arbeid får opprettholdt sine rettigheter om tidsbegrenset sykelønn når de pleier sin nærmeste som er alvorlig syk. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for en utvidet sykelønnsordning for alvorlig sykdom. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utrede en tidskontoordning som kan bidra til at mennesker med alvorlig diagnose har bedre muligheter til å komme tilbake til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil lovfeste regler som regulerer permitteringsadgang. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil justere permitteringsordningene i takt med arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Ytelser fra folketrygden skal være en lovfestet rettighet, ikke en sosial ytelse som er avhengig av politiske prioriteringer. Fremskrittspartiet aksepterer omfordeling i folketrygdsystemet. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Offentlig tjenestepensjon må innrettes slik at den kan opptjenes og tillegges folketrygdens ytelser uten samordning. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Frp vil arbeide for en ny og fremtidsrettet tidligpensjonsordning (AFP) som er mer rettet mot dem som virkelig trenger den. Dette innebærer at man finner tilbake til utgangspunktet, samt at statens bidrag til ordningen må utvides til også å gjelde de som ikke er omfattet av en tariffavtale. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at det statlige bidraget [i AFP-ordningen] skal omfatte alle pensjonister. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet For å unngå at mange offentlig ansatte i fremtiden kan komme til å stå ovenfor valget om å fortsette i arbeid ut over fylte 67 år, eller tape fremtidige pensjonsinntekter, vil FrP arbeide for at man får den tilnærmet samme ordningen som i privat sektor. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at fribeløpet i ny uførestønad økes. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en mer fleksibel gradering for å komme inn i uføreordningen. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at uføregraden med jevne mellomrom kartlegges. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Det skal fastsettes en minsteytelse som alle har rett til etter fylte 67 år – også de som ikke har vært i arbeid eller/og innbetalt premie. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres en hovedregel om at ingen under 40 år skal gis varig uførestønad, med mindre det er helt åpenbart, at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vi sikre unge som står i fare for å havne på uføretrygd et eget utviklingsløp. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å øke tilleggspensjonsopptjeningen for de med ytelsen ung ufør. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet vil fjerne avkortingen på 15 % av grunnpensjonen/garantipensjonen til gifte og samboende pensjonister. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet mener pensjonistene skal ha den samme kjøpekraftsutvikling som de yrkesaktive, og godtar ikke dagens underregulering med 0,75 pst av løpende pensjoner. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet godtar ikke at det gis bedre ytelser til personer uten opptjening enn til borgere med lang botid og opptjening i folketrygden. Supplerende stønad for de med kort botid avvikles. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at Nav ikke skal kunne overprøve legespesialisters helseerklæringer [i forbindelse med alvorlig syke barn]. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at begrepet "varig ustabil tilstand" fjernes. Det må være den faktiske sykdomstilstanden som er avgjørende for om pleiepenger skal innvilges eller ikke. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Pensjoner skal beskattes som inntekt, men med et særfradrag for alder. Beskatning av pensjonsytelser med omfordeling innenfor gruppen, eller grupper, av pensjonister aksepteres ikke. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at retten til pleiepenger beholdes selv om barnet i perioder kan delta i barnehage, skole og SFO. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Unge uføre som det er helt åpenbart at ikke kan delta i arbeidslivet, og som er født ufør, eller blitt minst 80 % uføre før fylte 26 år, skal sikres ytelsen ung uføre. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Årlige [pensjons]innskudd inntil folketrygdens grunnbeløp (1 G) skal være skattfrie. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil fjerne avkortingen i uførestønaden for gifte og samboende. Dagens behovsprøvde ordning med barnetillegg beholdes, men vi vil innføre et øvre tak på hva man kan få i uføretrygd, inkludert barnetillegg. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Det må innføres en langt mer fleksibel gradering for å komme inn i uføreordningen, og nedre grense settes til 20 % uførhet. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet De uføre skal ha samme kjøpekraftsutvikling som de yrkesaktive. Vi vil videre arbeide for at fribeløpet i ny uførestønad økes. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle anskaffelsesregelverket og ha fleksible regler for anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at graderte ytelser og mulighet til å være delvis i arbeid ved sykdom eller uførhet skal være et aktivt virkemiddel for helse og deltakelse. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at krav om aktiv arbeidssøking, kvalifisering eller rehabilitering skal brukes aktivt ved sosialhjelp, slik at en raskest mulig skal kunne stå på egne ben. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at behandling for fysiske eller psykiske helseplager skal kombineres med deltakelse i arbeid eller arbeidsrettet trening, såfremt det er forsvarlig. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at personer med rusproblemer skal få tett oppfølging i form av en kombinasjon av hjelp til å mestre rusproblemene og arbeidstrening. Oppfølgingen skal tilbys i form av et individuelt program etter modell av kvalifiseringsprogrammet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi unge under 25 år som blir arbeidsledige, målrettede tiltak for å føre dem tilbake i arbeid eller utdanning eller tilby dem en skreddersydd aktivitetsplan med arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre flere tilknytning til arbeidet gjennom tidsbegrensede og langsiktige lønnstilskudd. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre dem som har behov for attføring god individuell oppfølging. attføringsbedriftene skaper viktige attføringstilbud og skal garanteres forutsigbare rammevilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen mot trygdemisbruk gjennom samling av offentlig informasjon som informasjon om arbeidsforhold, skatteinnbetalinger, informasjon fra folkeregisteret og trygdeutbetalinger. Partiprogram PERSONVERN SKATTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil iverksette tydelige sanksjoner, inkludert tap av rettighet for en periode, ved misbruk av sykepengeordningen. Partiprogram SOSIALE TJENESTER STRAFFERETT TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at norske utenriksstasjoner i samarbeid med skattemyndighetene og NAV skal bidra til å oppdage og stoppe misbruk av trygdemidler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTEADMINISTRASJON SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vri innsatsen fra kontantoverføringer til tjenester der det er mulig, samt i større grad knytte plikter til kontantoverføringer, slik at de ikke kan eksporteres. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede kjøpekraftsjustering av eksporterbare ytelser fra folketrygden, med unntak av uføretrygd og alderspensjon. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere medlemskapsbestemmelsene i Folketrygden for å forhindre misbruk av folketrygdytelsene. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil knytte krav om boplikt for kontantstøtten. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at offentlige ytelser og barnebidrag holdes tilbake fra bortføreren ved internasjonal barnebortføring. Partiprogram SOSIALE TJENESTER STRAFFERETT TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke rådgivning om gjeld og økonomi ved NAV-kontoret og sørge for at dette inngår som en del av oppfølgingen i individuell plan. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil erstatte overgangsstønaden for eneforsørgere med aktivitetsrettede tiltak og barnehageplass etter at barnet er fylt ett år. Partiprogram BARNEHAGER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode offentlige ytelser for personer som ikke kan delta i arbeidslivet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre pensjonsreformen og innføre ny uføretrygd fra 2015. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en fortsatt god pensjon og at den kan kombineres med å være i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre rammebetingelsene for AFP i privat sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere aldersgrenser i sammenheng med arbeidslivets utvikling og tilpasse disse til pensjonsreformarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til at flere eldre står i arbeid også etter fylte 70 år. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre dagens målrettede kontantstøtte, men stille krav om at en av foreldrene skal være hjemme med barnet i den perioden kontantstøtten mottas. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre rett til sykepenger for selvstendig næringsdrivende, som for lønnsmottakere, ved fravær på grunn av sykt barn. Partiprogram NÆRINGSLIV TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke barnetrygden og beholde den som en målrettet, universell ordning. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke engangsstønaden. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke redusere dagens stønader, men heller stille større krav om aktivitet der det er mulig. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil verne om sykelønnsordningen. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at permanent uføretrygd ikke skal innvilges til personer under 40 år, unntatt i tilfeller der det er åpenbart at vedkommende ikke vil kunne komme i arbeide. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide ordningen med pleiepenger til foreldre med omsorg for alvorlig syke barn med varig/ikkevarig lidelse. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at velferdsytelser i større grad enn i dag utbetales som lønnstilskudd i stedet for som passive ytelser. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil endre engangsstønaden ved fødsel til en ordning med et minimum av foreldrepenger tilsvarende 2 G i folketrygden (p.t. kr 164 244). Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre studenter med barn og studenter som venter barn fleksible ordninger. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil over tid utvide foreldrepermisjonen til 68 uker (16 måneder), og gjøre den mer fleksibel slik at uttak av permisjonstiden kan fordeles helt frem til barnet fyller 10 år. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil la familien selv bestemme fordelingen av foreldrepengene, med unntak av 10 uker som er forbeholdt mor og 10 uker som er forbeholdt far, og gi far selvstendig uttaksrett til disse ukene. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre som får barn med mindre enn 2 års mellomrom minst like mye foreldrepenger i den andre som i den første fødselspermisjonen. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med pappapermisjon for studenter. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utredes om pensjonsopptjening for ektepar og samboere med barn skal baseres på samlet inntekt delt på to. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi far rett til foreldrepermisjon basert på egen opptjening, uavhengig av mors yrkesaktivitet. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at NAVs refusjon av foreldrepenger til arbeidsgiver skal reflektere eventuelle lønnsøkninger i løpet av permisjonstiden. Partiprogram FAMILIE LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til pleiepenger når barnets helsetilstand gjør at foreldrene ikke kan stå i arbeid, også når foreldre ikke har opptjente rettigheter til dette. For disse bør nivået på en slik utbetaling settes til 4,5 G per år. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til omsorgslønn og eventuelt andre støtteordninger til foreldrene i inntil 3 måneder etter at et barn med nedsatt funksjonsevne dør. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide muligheten for at flere som har nedsatt arbeidsevne skal få tilbud om tidsubestemt lønnstilskudd. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at NAV skal ha mulighet til større fleksibilitet etter en individuell vurdering for å kunne gjøre unntak fra treårsgrensen og kostnadstaket for utdanning som attføring. Partiprogram TRYGDER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at egenandelen på hjelpemidler for selvstendig næringsdrivende må reduseres. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle og trappe opp satsene for omsorgslønn og gi flere mulighet til å bruke ordningen. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at familier som selv tar store omsorgsoppgaver, må få tilbud om omsorgslønn. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre tilbudet og kompetansen om barnepalliasjon. Partiprogram BARN SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle den statlige ventelønnsordningen for nye tilfeller og erstatte den med aktive, arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av refusjonsordningene for fysioterapeuter for å redusere ventetid og gjøre tjenestene lettere tilgjengelige for pasientene. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en reform av tannhelsetjenesten basert på offentlig ansvar og styring, refusjon fra folketrygden og begrensing av egenbetalingen. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ordningen med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjeneste. Partiprogram OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre og utvide ordningen med omsorgslønn. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at norske studenter i utlandet med barn har samme rettigheter til kontantstøtte som studenter i Norge. Partiprogram HØYERE UTDANNING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av regelverket, slik at dette ikke blir til hinder for at man i en overgangsfase kan motta støtte selv om man for eksempel kan ha eierandeler i en bedrift med sikte på å kunne forsørge seg selv i fremtiden. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til hjelpemidler i folketrygden for å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene fremdeles skal fastsette sosialhjelpssatser, basert på levekostnadene i området. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnetrygd, kontantstøtte og barns gaver eller barns inntekter fra for eksempel sommerjobb ikke skal regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være summen man tjener, og ikke antall timer man jobber, som skal danne grunnlaget for graderingen av dagpenger dersom man er delvis arbeidsledig. Partiprogram TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke forskrift for foreldrebetaling i barnehagen ved å stille krav om at forsørgere med inntekt under 2 G skal betale maksimalt 40 prosent av gjeldende makssats. Partiprogram BARNEHAGER TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil indeksregulere barnetrygden og andre statlige velferdsordninger ved å knytte dem til folketrygdens grunnbeløp (G). Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil behovsprøve barnetrygden fra og med barn nr tre per kvinne, for barn født fra og med 2015. For adoptiv- og fosterbarn gis full trygd for alle barn. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 %. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde kontantstøtten for barn mellom 1–3 år. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette som vilkår for kontantstøtten at den må tas ut i redusert arbeidstid og fordeles mellom foreldrene etter samme delingsbrøk som foreldrepermisjonen. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil vurdere alternative behandlingsformer, med tanke på godkjenning av utdanning og trygderefusjon for behandlingsformer med dokumentert effekt. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil iverksette tiltak for å gjøre det enklere å være delvis i arbeid i perioder med psykisk sykdom, og på den måten unngå varig uførhet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil levealderjustere uføres alderspensjon på lik linje med øvrige pensjonister. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå gjennom dagens velferdsordninger for å sikre at det lønner seg å jobbe, herunder utrede barnetillegget i uføretrygden. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere tiltak som kan begrense og stanse trygdeeksport, men innenfor de internasjonale avtalene Norge er bundet av. Regjeringserklæring TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp Brochmann-utvalgets anbefalinger om en omlegging av stønader fra kontantytelser til tjenester. Regjeringserklæring TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil reformere ordningene med omsorgslønn og pleiepenger for foreldre med syke og funksjonshemmede barn som oppfølging av Kaasa-utvalgets innstilling. Regjeringserklæring TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre dagens sykelønnsordning. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å redusere sykefraværet, blant annet gjennom en ny IA-avtale, innføring av nasjonale mål om økt bruk av gradert sykemelding og tidligere intervensjon i sykemeldingsperioden. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykemeldingsprosessen ved å innføre veiledende, normerte sykemeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille krav om at ingen skal kunne sykemeldes mer enn 6 måneder av sin egen fastlege. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trygge fremtidens pensjoner gjennom en ansvarlig økonomisk politikk. Regjeringserklæring TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen i både privat og offentlig sektor. Dette innebærer blant annet at man sammen med partene i arbeidslivet finner løsninger som reduserer forskjellene mellom pensjonssystemene i privat og offentlig sektor. Regjeringserklæring TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre statens bidrag til avtalefestet pensjon i privat sektor. Regjeringserklæring TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for trygge og forutsigbare rammer for privat pensjonssparing og private tjenestepensjonsordninger. Regjeringserklæring TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til privat pensjonssparing gjennom å øke de årlige sparebeløpene og vurdere innføring av lik sats i beskatning ved sparing og uttak. Regjeringserklæring TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere avkortingen av pensjon for gifte og samboende pensjonister fra 15 til 10 prosent. Regjeringserklæring TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere, med særlig fokus på lavterskeltiltak og arbeidstrening rettet mot unge for å sikre en permanent overgang til arbeidslivet. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bevare kontantstøtten, og utvide ordningen til å inkludere toåringer. Regjeringserklæring BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede omgjøring av kontantstøtten til en lovpålagt kommunal ytelse. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle regelverket for foreldrepermisjon. Regjeringserklæring BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en selvbetjent nettløsning for uttak av foreldrepermisjon. Regjeringserklæring BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Fedrekvoten settes til 10 uker. Det åpnes for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier. Kriterier som åpner for unntak knyttes til sykdom, fars arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå bidrags- og støtteordninger knyttet til omsorg for barn for å utvikle et enklere og mer rettferdig regelverk. Regjeringserklæring BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at det skal kunne stilles krav om deltakelse på norskopplæring ved utbetaling av arbeidsledighetstrygd. Regjeringserklæring INNVANDRERE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at familier som selv tar store omsorgsoppgaver må få tilbud om omsorgslønn. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til å beholde omsorgslønn og eventuelt andre støtteordninger til foreldrene i inntil 3 måneder etter at et barn med nedsatt funksjonsevne dør. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil evaluere pensjonsreformen ut fra et kjønnsperspektiv. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil endre engangsstønaden ved fødsel til en ordning med et minimum av foreldrepenger tilsvarende 2 G i folketrygden. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fedre må få rett til fedrekvote uavhengig av mors tilknytning til arbeidslivet. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å utvide kontantstøtten med 3 måneder, til totalt 14 måneder. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at én dag i barnehage kun skal føre til trekk i én dags kontantstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper som mottar kontantstøtte skal få norskopplæring der det legges til rette for barnepass, uten å få trekk i kontantstøtten. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre hverdagen enklere ved over tid å utvide foreldrepengeperioden og gjøre den mer fleksibel, slik at uttak av den økte permisjonstiden kan fordeles utover et lengre tidsrom enn i dag. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle foreldre må få beholde retten til foreldrepenger som ved forrige barn når det er mindre enn to år mellom fødslene. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rett til bruk av kontantstøtteordningen inntil barnet begynner på skolen. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fosterhjem må kunne benytte kontantstøtte. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke foreldrepermisjonen med fire uker ved 100 prosent lønn og fem uker ved 80 prosent lønn, og at den økte permisjonstiden kan tas ut frem til barnet fyller 10 år. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kvotene til 14 uker for hver av foreldrene og 3 uker før fødsel til mor. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle fedre rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel eller omsorgsovertakelse. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at studenter som blir foreldre må sikres gode og fleksible permisjonsordninger, slik at foreldrepermisjon kan tas ut når det passer studentene best. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre som får barn med mindre enn 2 års mellomrom minst like mye foreldrepenger i den andre som i den første foreldrepermisjonen. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at antallet ekstrauker med foreldrepenger ved flerlingfødsler utvides, og sikre at foreldrene kan være hjemme samtidig lenger enn i dag. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil endre reglene for foreldrepenger slik at kvinner som lå an til å fullføre opptjeningsperioden på 6 måneder, men blir avbrutt på grunn av prematur fødsel likevel får rett på foreldrepenger. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fosterforeldres pensjonsvilkår skal bedres. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at inntekten for fosterforeldre i kommunal og statlig regi skal bli pensjonsgivende. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at hvis fosterforeldre mister inntekt/jobb, skal ikke vederlag som fosterforeldre samordnes med andre NAV-ordninger. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtten fra Statens lånekasse for utdanning legges til grunn som opptjeningsgrunnlag for trygdeordninger dersom studenten ikke får arbeid etter endt utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at særaldersgrensene for pensjon heves og for enkelte grupper fjernes. Partiprogram OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon, blant annet ved å avskaffe særskilte arbeidstidsbegrensende regler for yrkesaktive personer over 70 år. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at pensjonsreformens intensjoner i virkning blir mest mulig samsvarende i både private og offentlige pensjonsordninger. Partiprogram OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for bedre ordninger med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjeneste. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide pleiepengeordningen til flere grupper enn alvorlig syke barn og kreftpasienter i terminal fase. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere om folketrygdens stønadsordninger for tannhelse bør utvides, og om flere grupper bør inkluderes i ordningene. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til pleiepenger når barnets helsetilstand gjør at foreldrene ikke kan stå i arbeid, også når foreldre ikke har opptjente rettigheter til dette. For disse bør nivået på en slik utbetaling settes til 4,5 G per år. Partiprogram BARN SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at pensjonsvilkår for ideelle aktører ikke svekker deres mulighet i offentlige anbudsrunder. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at summen av de økonomiske virkemidlene (skatt, ulike tilskudd og trygd) skal være slik at det lønner seg å arbeide, så sant ikke tungtveiende sosiale hensyn tilsier noe annet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere å øke pensjonsnivået for de som arbeider ufrivillig deltid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være summen man tjener, og ikke antall timer man jobber, som skal danne grunnlaget for graderingen av dagpenger dersom man er delvis arbeidsledig. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil samordne trygdeordningene bedre slik at de fremmer lyst og mulighet til å arbeide. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide muligheten for at flere som har nedsatt arbeidsevne skal få tilbud om tidsubestemt lønnstilskudd. Partiprogram LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til hjelpemidler i folketrygden for å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til at arbeidsgivere blir enda mer kjent med de mulighetene og ordningene som finnes for hjelp til å tilrettelegge en arbeidssituasjon for personer med nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utredes om pensjonsopptjening for ektepar og samboere med barn skal baseres på samlet inntekt delt på to. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forbedre godkjenningsrutiner når det gjelder ytelser i utlandet. Partiprogram SKATTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at opparbeidet pensjon blir behandlet som en personlig rettighet som fritt kan tas med ut av landet. Partiprogram SKATTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at velferdsytelser som mottas i utlandet (ikke pensjon) skal lønns- og prisjusteres etter det landet man bor i. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en god sykelønnsordning som i likhet med dagens ordning sikrer den enkelte en trygg og forutsigbar inntekt ved sykdom. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha utredet muligheten for å innføre en tidskontoordning hvor varighet av sykepenger avhenger av sykemeldingsandel, men samtidig innenfor en maksimalperiode på inntil 2 år. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at man i langt større grad tar utgangspunkt i den enkeltes arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde rett til tidsbegrenset sykelønn for pleie av sine nærmeste ved alvorlig sykdom. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for en utvidet sykelønnsordning for alvorlig sykdom. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utrede en tidskontoordning som kan bidra til at mennesker med alvorlig diagnose har bedre muligheter til å komme tilbake til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde en ordning med dagpenger for dem som av forskjellige grunner blir arbeidsledige i en periode. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utrede Folketrygdens bærekraft over tid. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at pensjoner skal reguleres med samme prosentvise utvikling som lønnsmottagere. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere reduksjon/fjerning av pensjonsdelen av folketrygdavgiften for pensjonister. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil endre dagens avkortningspraksis, slik at man ikke foretar avkortning i foreldrenes sosialhjelp når de har barn under 18 år som bor hjemme og som har egen inntekt under den skattemessige friinntektsgrensen. Partiprogram FAMILIE SKATTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et øvre tak på hvor mye man kan få i samlet sosiale ytelser. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne samordning av tjenestepensjon og ytelser fra folketrygden i offentlig sektor. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre offentlig ansatte samme mulighet til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt, som i privat sektor. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fortsette arbeidet med å fjerne den gjenværende avkortingen. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne avkortningen i uførestønaden for gifte og samboende. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at fribeløpet i ny uførestønad økes. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en mer realistisk gradering for å komme inn i uføreordningen. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres en hovedregel om at ingen under 40 år skal gis varig uførestønad, med mindre det er helt åpenbart, at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre unge som står i fare for å havne på uføretrygd veiledning og oppfølging. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å øke tilleggspensjonsopptjeningen for dem med ytelsen ung ufør. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at statlig barnetrygd og kontantstøtte erstattes av kommunale barnetrygd og kontantstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at fødselspermisjon og foreldrepenger videreføres, med en selvstendig opptjenings- og uttaksrett for begge foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil reformere ordningene med arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det mer lønnsomt for personer som lever på trygd, å delta noe i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre planlegging, oppfølging og gjennomføring av ordningen med Arbeidsavklaringspenger slik at flere kommer tilbake i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha økt bruk av gradert uføretrygd. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at personer med gradert uføretrygd skal få brukt sin arbeidskapasitet. NAV får et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset denne gruppen både i offentlig og privat sektor. Kommunene får i tillegg en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn. Ordningen innføres for personer født i eller etter 1990. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke NAV sin rolle som arbeidsformidler og tilrettelegger for arbeidsgivere og arbeidstakere gjennom brukervennlige digitale verktøy og kompetente og løsningsorienterte medarbeidere. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke NAVs arbeidslivskompetanse, herunder karriereveiledning og formidling av arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi økt handlefrihet til ansatte i NAV slik at de kan lage individuelle planer for tilbakeføring til arbeidslivet basert på brukerens forutsetninger. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at NAV skal gis mulighet til å gjennomføre flere arbeidsmarkedstiltak i egen regi, samtidig som attføringsbedrifter og andre ikke-kommersielle bedrifter skal være de dominerende leverandører av tjenester til personer med nedsatt arbeidsevne. Både NAV og tiltaksarrangører bør i sterkere grad benytte ordinære arbeidsplasser (i kombinasjon med lønnstilskudd og oppfølging etter behov), da dette viser seg å ha best resultat. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre mangfold og kvalitet i vekst- og attføringsbransjen gjennom godt samarbeid mellom bransjen og NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeidsledige under 30 år med påbegynt videregående opplæring skal få muligheten til å fullføre mens de mottar dagpenger. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeidsledige kandidater til fagprøve etter opplæringsloven må kunne ha rett til å beholde dagpengene også når kurs er på dagtid og det er en del av den arbeidsledige sin aktivitetsplan. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha tettere oppfølging av unge arbeidsledige i NAV (NAV Ung) og aktivt styrke ungdomsgarantiene i dette arbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det samlede pensjonssystemet skal sikre gode pensjonsnivåer som også gjør at de som må ta ut pensjon tidlig, har mulighet til det. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre pensjonsreformen, sikre en bærekraftig folketrygd og fortsette arbeidslinja. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke AFP i privat sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil regelverket for tjenestepensjoner i privat sektor skal forenkles og forbedres for å gi ansatte og bedrifter bedre tilpasningsmuligheter og legge til rette for at det inngås tariffavtaler om pensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en felles lovgiving om tjenestepensjon slik at det blir mest mulig like regler for blant annet kostnader ved jobbskifte, obligatorisk medflytting av rettigheter fra tidligere ordninger og likepensjon mellom menn og kvinner. Dette lovverket må inneholde krav om opptjening av pensjon fra første krone og første måned, krav om livslange utbetalinger eller minst 85 år uansett ordning. Regelverket må være bedre tilpasset tariffavtaler om pensjon og dermed mulighet for å etablere brede ordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge om offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP slik at den blir tilpasset både folketrygden og privat AFP. Dette skal skje gjennom forhandlinger med de ansattes organisasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre drøftingsretten til pensjonistenes og arbeidstakernes organisasjoner, i tråd med pensjonsforliket. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil Avvikle kontantstøtten. Familier som har søkt om barnehageplass, kan motta ventestøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys. Partiprogram BARN BARNEHAGER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil en helhetlig gjennomgang av ordningene for foreldre til syke barn og barn med særlige behov, med mål om å forenkle og styrke rettighetene til familiene. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere vilkårene for ordninger rettet mot foreldre til syke barn, inkludert forhøyet hjelpestønad, slik at ytelsene også kan gis etter fylte 18 år når foreldre har omsorg for kronisk syke barn. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan foreldres rettigheter til omsorgspenger for fravær ved egne barns sykdom delvis kan tas i bruk av andre nære pårørende. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede ulike former for økonomiske støtteordninger for å sikre inntekt i kortvarige omsorgssituasjoner for syke foreldre eller nære slektninger og gjøre det enklere å kombinere yrkesaktivitet med tunge omsorgsoppgaver. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke trygdeordninger og rettigheter i folketrygden for næringsdrivende, blant annet når det gjelder sykepenger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil la selvstendig næringsdrivende beholde opptjente rettigheter til dagpenger i inntil tre år ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ordningen med pensjonssparing for næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil far skal få lik rett til opparbeiding av foreldrepenger basert på eget arbeidsforhold og inntekt, uavhengig av mors rettigheter. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil fedre skal ha 2 uker betalt omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi far rett til å være hjemme samtidig med mor i forbindelse med flerlingfødsler, i 2 uker før fødsel og 12 uker etter. I tillegg gi flerlingforeldre ti uker ekstra permisjonskvote til fri fordeling. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil at aleneforeldre med flerlinger skal ha krav på ekstra støtte i 12 uker etter fødsel og ti uker lenger permisjonskvote. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle kontantstøtten. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi ventestøtte for familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass eller som av andre særlige grunner ikke kan ha barn i barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd ved å sørge for fleksible permisjonsregler og tidligere avklaring for langtidssykemeldte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en reform med jevnere satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sykelønn. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en moderat egenandel i sykepengeordningen. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil korte ned perioden med arbeidsavklaringspenger og bruke eventuelle besparing på tiltak for å få flere tilbake i arbeid. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny politikk mot fattigdom og øke de økonomiske ytelsene for noen av dem som har minst. Partiprogram FINANSER SKATTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at foreldre som mangler opptjening til foreldrepermisjon får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2G). Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre gode barnetillegg i ytelser i folketrygden, som dagpenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at de som trenger det skal ha aktivitetsstøtte. Alle barn fra 5 år i familier som lever på minsteytelser og sosialhjelp skal ha rett til aktivitetsstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR SOSIALE TJENESTER TRYGDER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge om og øke bostøtten slik at også de som har minst kan få et trygt sted å bo. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det i løpet av perioden gis tilskudd til et betydelig antall ungdomsboliger (leie og leie-til-eie), også for de som ikke studerer. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tilskuddsordningen for bygging av kommunale utleieboliger ved at det utarbeides en lov om ikke-kommersielle boliger som sikrer at alle tilskudd og husleie går til drift, vedlikehold, oppgradering og investering, og ikke kan tas ut i utbytte. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å motvirke kuttene og de sosialt urettferdige sidene ved pensjonsreformen. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ansatte i offentlig sektor skal ha gode pensjonsordninger, og mener at arbeidstakerne både i staten og kommunene skal ha reell forhandlings- og konfliktrett i spørsmålet om ny offentlig tjenestepensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerme uførepensjonister fra levealdersjusteringen av alderspensjonen. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at avkortingsreglene i pensjonsoppgjøret må endres slik at pensjonistene ikke får vedvarende negativ kjøpekraftsutvikling. Løpende pensjon i folketrygden skal reguleres om lag på linje med lønnsveksten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aa det må bli enklere å få opptjent pensjon. Pensjonsopptjening skal starte for alle stillinger som varer over 6 måneder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det må minst innføres et gulv i pensjonsordningen som sikrer at pensjonistenes kjøpekraft opprettholdes også i år med lav lønnsvekst. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en lov som sikrer at alle offentlig ansatte får beholde sitt pensjonsnivå ved konkurranseutsetting eller privatisering. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tidligpensjonsordninga for sliterne i arbeidslivet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi de berørte organisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eldre som ønsker det skal månedlig motta pensjonsslippen på papir. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det nødvendige skattenivået for å trygge velferden og sikre velferdsstaten på sikt. Partiprogram FINANSER SKATTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tettere oppfølging av tiltak i NAV, slik at personer ikke blir utnyttet som gratis arbeidskraft i langvarige praksisplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi NAV-støtte til å ta høyere utdanning til folk som av ulike grunner risikerer å bli stående permanent utenfor arbeidslivet. Partiprogram HØYERE UTDANNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en livsoppholdsytelse tilpasset voksne i utdanning, som sikrer at ingen må ta opp lån for å fullføre grunnskole eller videregående skole og sikre voksenopplæringstilbud som kan kombineres med omsorgsforpliktelser og deltidsjobb/vikarjobb. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjelpemiddelformidlingen og opprettholde den som en del av folketrygden for å sørge for at alle har likeverdig tilgang til hjelpemidler. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for å ta utdanning i perioder der man mottar dagpenger, slik at man kan være i aktivitet i perioder med arbeidsløshet. Partiprogram SKOLER SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forenkle dagpengeregelverket slik at gjennomsnittsberegning av tidligere arbeidstid fører til at det lønner seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at økonomisk sosialhjelp må være på et nivå man kan leve av. Derfor bør statlige satser opp til det som behøves for et normalt livsopphold, for eksempel ved bruk av SIFOs standardbudsjett. Barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at uføretrygden holder et nivå som hindrer fattigdom og at barnefamilier og unge uføre gis mer støtte enn i dag. Det skal lages en kompensasjonsordning for dem som tapte på endringene i uførereformen, og barnetillegget skal tilbake til samme nivå som før det borgerlige flertallet gjennomførte kutt i ordningen. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at overgangsstønaden for enslige foreldre opprettholdes, styrkes og at mottakere av stønaden sikres tilgang til utdanning eller annen arbeidsrettet aktivitet. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at mottakere av arbeidsavklaringspenger får vurdering og tiltak raskere enn i dag, for å unngå lengre perioder med arbeidsløshet eller manglende deltakelse i utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at satsen for unge som deltar i kvalifiseringsprogrammet, som i dag er lavere enn for voksne mottakere, heves til tilsvarende nivå som andre mottakere, og at barnetillegget på arbeidsavklaringspenger økes for å gi trygghet og mer nærhet til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at minsteytelsene i folketrygden økes, slik at folketrygden sikrer et anstendig livsopphold. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med pleiepenger gjennomgår endringer som sørger for raskere avklaring for familiene, mindre utrygghet og mer forutsigbarhet. Samtidig vil vi se på ordningen med omsorgslønn for å få til forbedringer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre foreldrepenger for alle, ved at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på to ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt over 49 uker for familier uten egen opptjening. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre far eller medmor rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel utenom fedrekvote. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle fedre/medmødre skal gis selvstendig uttaksrett, i første omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre permisjonsordninger for flerlingfamiliene, gjennom lengre permisjon som kan tas ut samtidig med to voksne hjemme, ved å gi familier som får trillinger eller flere dobbel fødselspermisjon og ved å gi to uker fri ved fødsel per fødte barn. Også familier som adopterer søsken bør få styrkede rettigheter. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil reversere kutt i foreldrepermisjonen. Mor og fars/medmors kvote skal økes med fire uker hver. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en mer fleksibel foreldrepermisjon ved å gi mulighet til å ta ut permisjon med 90 prosent lønn i tillegg til dagens ordninger med 80 og 100 prosent lønn. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvinner med premature barn rett til sykemelding i stedet for permisjon frem til termintidspunktet. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en ventestønad. SV vil avskaffe kontantstøtten og bruke pengene til en ventestønad for foreldre til barn som ikke har fått barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tannhelse skal bli en del av folketrygden. SV vil fase inn en refusjon av alle tannlegeutgifter over 2500 kr etter statlig fastsatte takster. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing på linje med arbeidstagere. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil utrede utvidelse av sosiale ordninger for personer som starter egen bedrift. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde barnetrygden og vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke engangsstønaden til unge foreldre som ikke har opparbeidet seg rettigheter i arbeidslivet. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge om engangsstønaden ved barnefødsler slik at den utbetales over en lengre tidsperiode. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil foreldre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne kravet om at fedre må gi en skriftlig begrunnelse for hvorfor de skal ta ut permisjon av felleskvoten. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil bedre fødelspermisjonsordningene for foreldre med flerlinger. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre det enklere å ta ut permisjonen slik det passer den enkelte familie, for eksempel gjennom økt mulighet for gradert permisjonsuttak og mulighet til å ta ut permisjonsdager sammen som en del av fellesperioden. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre delvise partsrettigheter for fosterforeldre. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre pensjonspoeng for alle fosterforeldre som må ta yrkespermisjon for å følge fosterbarnet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde en kontantstøtte, men vurdere dagens innretning. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil at dagens fordeling av permisjonstiden videreføres. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre støtteordningene til studenter med barn. Partiprogram FAMILIE TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi norske utenlandsstudenter muligheten til å jobbe ved siden av studiet uten å miste medlemskapet i folketrygden. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre et nasjonalt forsøk der en andel av det statlige trygdebudsjettet overføres til kommunene, slik at de får ansvar for å finansiere noe av trygden sammen med staten, og får beholde pengene de ville brukt på å utbetale trygd, dersom de lykkes i å hjelpe utsatte grupper inn i arbeidslivet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil fullføre gjennomføringen av pensjonsreformen i offentlig og privat sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil forebygge og begrense tidlig avgang fra arbeidslivet via helserelaterte trygdeytelser. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil som hovedregel fjerne muligheten til å bli varig uføretrygdet for dem som er under 30 år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for å endre reglene for EØS-borgeres trygderettigheter til den norske stat. Partiprogram EU/EØS SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for universelle velferdsrettigheter for norske borgere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette tiltak som begrenser «trygdeeksport» fra Norge. De som har arbeidsforhold i Norge skal ha plikter og rettigheter på linje med norske arbeidstakere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et desentralisert NAV med kompetanse, tjenester og økt beslutningsmyndighet på det enkelte lokalkontor. Regelverket må åpne for fornuftige, lokale tilpasninger. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for et mer fleksibelt NAV-regelverk og bedre samhandling mellom NAV, kommuner og fylkeskommuner for å hindre at brukere faller mellom flere stoler. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil endre anbudspraksisen i NAV slik at også mindre attføringsbedrifter kan levere tilbud. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke trekkordninger fra trygd og stønader til husleie/bokostnader mer aktivt for å sikre at flere vanskeligstilte kan få en stabil bosituasjon i leid eller eid bolig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde barnetrygden som en god og universell ordning, samt prisjustere den. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre den målrettede kontantstøtteordningen for barn mellom ett og to år. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. Partiprogram BARN TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det lettere å beholde dagpenger/NAV-stønad under videreutdanning og tillate all deltakelse på kurs. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50%. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en nasjonal minstenorm for sosialhjelp. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk kontekst og gjennomføre pilotforsøk for å samle erfaringer om virkning og innretning.ar mindre deltidsstillinger. Partiprogram STATSFORVALTNING TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til at brukere av NAV med særlig lav inntekt skal kunne bruke honnørkort. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede justering av ytelser til personer som bor i land med lavere levekostnader. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om dokumentert effekt for alle behandlingsformer som berettiger trygderefusjon. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at retten til hjelpemidler fortsatt skal være statlig finansiert gjennom folketrygden, og formidles gjennom hjelpemiddelsentralene i samarbeid med kommunene. Partiprogram KOMMUNER TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en forsøksordning med samfunnslønn. Dette vil på sikt kunne erstatte sosialhjelp, studielån og flere trygdeordninger. En slik samfunnslønn må som et minimum følge anbefalingene fra SIFO. Partiprogram LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ingen skal miste dagpengene uten å ha fått tilbud om jobb eller utdanning. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at sosialhjelpssatsene skal opp på SIFO-nivå ved øremerking av statlige midler. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at barnetillegget for mottakere av arbeidsavklaringspenger heves til samme nivå som og reguleres i samsvar med barnetillegget for de som er varig uføretrygda. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at overgangsstønaden må økes og stønadsperioden forlenges fra tre til ti år. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at de samme trygderettigheter som gjelder for nordmenn skal gjelde for flyktninger og innvandrere, uavhengig av botid. Innvandrere med lovlig opphold skal ha rett til uførepensjon på minst minstepensjonsytelse etter vanlige helsekriterier, uten forutsetning om tidligere medlemskap i folketrygden. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en alderspensjon gjennom folketrygden som gir alle nok til å leve av. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at levealdersjusteringen avvikles. Det er usosialt at de som er utslitt og har få leveår igjen når de blir pensjonister skal betale for andre med mindre belastende arbeid, god helse og høyere forventet levealder. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle skal tjene opp pensjon til 67 år, også uføre og AFP-pensjonister. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at pensjonen skal følge lønnsutviklingen i samfunnet, både under opptjening og utbetaling. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at alleårsregelen må erstattes med nye opptjeningsregler som utjevner forskjeller i arbeidslivet. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle skal ha mulighet til å gå av med tidligpensjon ved fylte 62 år. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at AFP (avtalefestet pensjon) i offentlig sektor må beholdes som en tidligpensjonsordning, ikke endres til en tilleggspensjon slik det er gjort i privat sektor. Partiprogram STATSFORVALTNING TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at inntektsgrensa for å få lov til å gå av med AFP må oppheves. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at AFP-ordninga må endres slik at rettighetene beholdes selv om arbeidstaker mister jobben eller blir syk de siste tre år før fylte 62 år. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at AFP som tidligpensjon må gjeninnføres i privat sektor. Som et første skritt må det innføres en tilleggspensjon forbeholdt de som slutter helt eller delvis i arbeidslivet før fylte 67 år. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at uføres pensjon skal være til å leve av og gi trygghet. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at uføres pensjon skal være pensjon, ikke stønad. Leger, ikke saksbehandlere, skal vurdere uførhet og uføregrad. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at uførepensjonister skal skattes som pensjonister og ikke rammes av levealdersjustering. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at uføre skal fortsatt få barnetillegg og andre tilleggsytelser uten inntektstak på samlet pensjon og barnetillegg. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at tjenestepensjonene må styrkes, ikke svekkes. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i privat sektor må administreres av partene i en samlet ordning, ikke overlates til forsikringsselskaper som bare vil ha profitt. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) skal være basert på lik innbetaling og må gi livsvarige utbetalinger. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) må inneholde en forsikring mot uførhet. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at satsene for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) må økes og være like for alle inntekter. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at tjenestepensjon skal opptjenes fra første dag og første krone. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at folketrygden må stadig utvikles og forbedres for å gi alle økonomisk trygghet. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at minstepensjonen heves til 2,5 G (ca. 230 000 kr) uten levealdersjustering. 1G er grunnbeløpet i folketrygden og er i 2016 kr. 92 576. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at inntekter opp til 6 G skal ha ei pensjonsdekning på minst 2/3 av tidligere lønn ved 40 års opptjening. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ordningen med pensjonspoeng for omsorgsarbeid gis tilbakevirkende kraft til 1967 for alle nye pensjonister. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for opptjening av pensjonspoeng for all utdanning etter fylte 18 år. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for fulle folketrygdrettigheter for alle med minst 20 års botid i Norge. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at forsikringsselskapene må gjøre premiene i pensjonsforsikringene kjønns- og aldersnøytrale. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil at på sikt skal økt arbeidsgiveravgift brukes til å øke folketrygden, slik at tjenestepensjoner blir overflødige. Partiprogram AVGIFTER TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil fjerne kontantstøtta. Partiprogram BARN TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil sørge for at trygde- og pensjonsregler ikke skal virke diskriminerende for kvinner. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økning av engangsstønad ved fødsel til 200 000 kr. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at trygdeytelser og sosialhjelp ikke skal kuttes som virkemiddel for å få folk ut i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det ikke skal stilles krav om botid for flyktninger og innvandrere. Alle skal ha de samme trygderettighetene. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at personer som har flyttet til Norge i voksen alder skal sikres en fullverdig pensjon som kompenserer for at de ikke kan opparbeide seg full opptjening. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil forsvare sykelønnsordninga. Ingen nye byrder på folk med dårlig helse og ingen nye byrder på bedrifter som har dem ansatt. Partiprogram TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innrette trygde- og skattesystemet for å stimulere til arbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SKATTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede et system med fast aktivitetsplikt, arbeid for trygd eller sosiale ytelser for unge som står i fare for å falle permanent ut av arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at NAV håndhever aktivitetskravet for sykmeldte, eksempelvis i tråd med «Hedmarksmodellen», og sikre bedre oppfølging av og aktivitet for personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser, blant annet arbeide for aksept i EU for kjøpekraftjustering av velferdsytelser. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV EU/EØS TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å utvide den nasjonale TT-ordningen. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere tiltak for harmonisering og forenkling av trygdesystemet. Regjeringserklæring TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere en nasjonal forsøksordning hvor en andel av det statlige trygdebudsjettet overføres til utvalgte kommuner som får ansvar for å finansiere noe av trygden sammen med staten, og får beholde besparelsen dersom de lykkes i å hjelpe utsatte grupper inn i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV KOMMUNER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trygge fremtidens pensjoner gjennom en ansvarlig økonomisk politikk. Regjeringserklæring TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen i både privat og offentlig sektor. Dette innebærer blant annet at offentlig tjenestepensjon må gi gode insentiver til arbeid, og legge til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor. Regjeringserklæring TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven. Regjeringserklæring STATENS PERSONALPOLITIKK TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre statens bidrag i avtalefestet pensjon i privat sektor, men ikke øke utover dagens nivå verken når det gjelder kostnad eller andel, dersom partene i arbeidslivet velger å opprettholde ordningen. Regjeringserklæring TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for trygge og forutsigbare rammer for privat pensjonssparing og private tjenestepensjonsordninger. Regjeringserklæring TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere tiltak som bidrar til at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid, herunder vurdere ytterligere heving av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke bostøtten for barnefamilier. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at foreldrepermisjonen deles i tre like deler. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre muligheten for pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere belastningen av egenandelene ved å holde dem på et moderat nivå, samtidig som man forbedrer skjermingsordningene for kronisk syke. Regjeringserklæring HELSEVESEN TRYGDER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. jan 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere) Til behandling
16. des 2020 Representantforslag om et julebidrag til arbeidsløse Behandlet
16. des 2020 Ny saldering av statsbudsjettet 2020 Behandlet
11. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2021 - lovsaker Behandlet
2. des 2020 Representantforslag om endringer i samordningsloven slik at samordningsfellen oppheves Behandlet
2. des 2020 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2020) Behandlet
30. nov 2020 Endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser) Behandlet
30. nov 2020 Endringer i folketrygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 og 2) Behandlet
30. nov 2020 Statens Pensjonsfond 2020 Behandlet
30. nov 2020 Endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon) Behandlet
26. nov 2020 Statsbudsjettet 2021 Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å fjerne karenstiden for mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen Behandlet
11. nov 2020 Representantforslag om et anstendighetsløft for pensjonister Til behandling
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
9. nov 2020 Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør) Behandlet
9. nov 2020 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om å rette opp i feil i regelverket som gjør at uføre mister pensjon Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om å sikre hjelpestønad for barn under langvarige sykehusopphold Til behandling
21. okt 2020 Representantforslag om å gjeninnføre ferietillegget til dagpengene Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om likestilling mellom ektepar, registrerte partnere og samboere når det gjelder etterlatte- og ektefellerettigheter i offentlige og private tjenestepensjoner Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om å legge til rette for at flere forsøker å stå i arbeid tross helseutfordringer Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om at religiøse eller ideologiske reservasjoner mot arbeid skal gi reduksjon eller stans av ytelser Til behandling
15. okt 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
12. okt 2020 Regulering av pensjoner i 2020 og pensjonisters inntektsforhold Til behandling
12. okt 2020 Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020: 9 Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. aug 2020 Brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Representantforslag om forskudd til arbeidsledige som ikke har fått penger de har rett på Behandlet
16. jun 2020 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 Behandlet
16. jun 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
8. jun 2020 Pensjonar frå statskassa Behandlet
7. jun 2020 Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) Behandlet
2. jun 2020 Representantforslag om straff for påvirkning til trygdemisbruk Behandlet
26. mai 2020 Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
18. mai 2020 Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte ande lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon) Behandlet
18. mai 2020 Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om tydeliggjøring av folketrygdlovens regler og forpliktelser til internasjonale avtaler Behandlet
4. mai 2020 Representantforslag om å rette opp urettferdige velferdskutt Behandlet
4. mai 2020 Representantforslag om etablering av Nav-ombud Behandlet
27. apr 2020 Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.) Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven og endring i skattebetalingsloven Behandlet
5. apr 2020 Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
15. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv.(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
15. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), kap. 2541 post 70 Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet Behandlet
24. feb 2020 Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 Behandlet
3. feb 2020 Meddelelse fra stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk i Stortingets møte 15. januar 2020 om at hun trekker tilbake forslag om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død, jf. Dokument 8:11 L (2019-2020) Behandlet
29. jan 2020 Representantforslag om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng Behandlet
15. des 2019 Ny saldering av statsbudsjettet 2019 Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering) Behandlet
26. nov 2019 Representantforslag om Nav-skandalen og mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Behandlet
25. nov 2019 Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold Behandlet
19. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
18. nov 2019 Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død Trukket
21. okt 2019 Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning) Behandlet
17. jun 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
13. jun 2019 Endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende) Behandlet
11. jun 2019 Statens pensjonsfond 2019 Behandlet
11. jun 2019 Representantforslag om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren Behandlet
6. jun 2019 Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr) Behandlet
5. jun 2019 Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.) Behandlet
4. jun 2019 Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon) Behandlet
4. jun 2019 Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor) Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden (folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd) Behandlet
28. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019-2022) Behandlet
28. apr 2019 Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
28. apr 2019 Pensjonar frå statskassa Behandlet
1. apr 2019 Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) Behandlet
1. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.) Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om bedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om endring av lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet Behandlet
13. feb 2019 Representantforslag om ideelle aktørers historiske pensjonsutgifter Behandlet
13. feb 2019 Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning Behandlet
6. feb 2019 Representantforslag om pensjon fra første krone Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
18. des 2018 Ny saldering av statsbudsjettet 2018 Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (redusert anslag for utgifter til legemidler) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Representantforslag om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget, for å vise landets eldre den respekten de fortjener Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
9. des 2018 Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
2. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å sikre veteraner i internasjonale operasjoner etter 2010 klageadgang på vedtak i erstatningssaker om psykiske skader som følge av utenlandstjeneste Behandlet
21. nov 2018 Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak) Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om styrking av norsk tannhelse Behandlet
11. jun 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutear) Behandlet
10. jun 2018 Statens pensjonsfond 2018 Behandlet
10. jun 2018 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
10. jun 2018 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2017 Behandlet
5. jun 2018 Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.) Behandlet
3. jun 2018 Endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Behandlet
3. jun 2018 Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018) Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV Behandlet
6. mai 2018 Pensjonar frå statskassa Behandlet
19. mar 2018 Endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning) Behandlet
5. mar 2018 Representantforslag om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd Behandlet
28. feb 2018 Eksport av norske velferdsytelser Behandlet
19. des 2017 Ny saldering av statsbudsjettet 2017 Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen Behandlet
10. des 2017 Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017) Behandlet
10. des 2017 Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) Behandlet
3. des 2017 Statsbudsjettet 2018 Behandlet
29. nov 2017 Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold Behandlet
29. nov 2017 Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon) Behandlet
29. nov 2017 Representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten Behandlet
18. jun 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
15. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om rett til pensjonsslipp på papir tilsendt i posten Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om å evaluere ordningen om at landets pensjonister og uføre i dag ikke får sine pensjons- og trygdeutbetalinger på papir Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform, jf. sykepleierordningen slik at ansatte beholder minst like gode pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor Behandlet
7. jun 2017 Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.) Behandlet
7. jun 2017 Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektsikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser) Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om å styrke sosiale rettar for sjølvstendig næringsdrivande Behandlet
5. jun 2017 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2016 Behandlet
5. jun 2017 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 Behandlet
5. jun 2017 Statsrekneskapen 2016 Behandlet
22. mai 2017 Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
22. mai 2017 Pensjonar frå statskassa Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om å sikre at Stortinget behandler landets pensjonister med respekt gjennom full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget Behandlet
10. mai 2017 Representantforslag om å innføre en økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for fosterforeldre som mottar ytelser fra Nav Behandlet
10. mai 2017 Representantforslag om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser for fosterforeldre ved sykdom eller arbeidsløshet Behandlet
3. mai 2017 Endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir) Behandlet
3. mai 2017 Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år) Behandlet
17. apr 2017 Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn) Behandlet
5. apr 2017 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte) Behandlet
20. mar 2017 Endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
19. des 2016 Ny saldering av statsbudsjettet 2016 Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2016 Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.) Behandlet
11. des 2016 Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold Behandlet
8. des 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid Behandlet
4. des 2016 Statsbudsjettet 2017 Behandlet
16. nov 2016 NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet Behandlet
16. jun 2016 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga Behandlet
15. jun 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
9. jun 2016 Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) Behandlet
2. jun 2016 Statsrekneskapen 2015 Behandlet
2. jun 2016 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 Behandlet
30. mai 2016 Endringer i barnetrygdloven (barnetrygd ved opphold i utlandet) Behandlet
25. mai 2016 Endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar - bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid) Behandlet
25. mai 2016 Årsmelding 2015 om pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
25. mai 2016 Oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten Behandlet
18. mai 2016 Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen) Behandlet
27. apr 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av endringer i dagpengeregelverket) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
17. des 2015 Ny saldering av statsbudsjettet 2015 Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
10. des 2015 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
7. des 2015 Endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga) Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om å sikre pensjon ved privatisering Behandlet
6. des 2015 Endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap) Behandlet
6. des 2015 Endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier) Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om utredning av en endring i regelen for enke-/enkemannspensjon under kap. 7 i lov om Statens pensjonskasse knyttet til samboeres rettigheter Behandlet
6. des 2015 Endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon) Behandlet
2. des 2015 Statsbudsjettet 2016 Behandlet
9. nov 2015 Representantforslag om bedre muligheter for Nav til å bruke skjønn og løse feil som oppstår i enkle saker som ikke omhandler trygdesvindel Behandlet
16. jun 2015 Representantforslag om å sikre en varig kompensasjonsordning for uføre etter uførereformen Behandlet
15. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon) Behandlet
10. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015) Behandlet
4. jun 2015 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 Behandlet
4. jun 2015 Statsrekneskapen 2014 Behandlet
4. jun 2015 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2014 Behandlet
27. mai 2015 Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
20. mai 2015 Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog) Behandlet
27. apr 2015 Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) Behandlet
6. apr 2015 Initiativdebatt om virkningene av uførereformen (initiativ fra arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
23. mar 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) Behandlet
23. mar 2015 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon Behandlet
4. mar 2015 Gjennomgang av ordninga med supplerande stønad til personar over 67 år med kort butid i Noreg Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
17. des 2014 Ny saldering av statsbudsjettet 2014 Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatter, avgifter og toll 2015 - lovsaker Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om strategi for betre arbeidsmoglegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å gi unge som er innvilget uføretrygd, tilgang på hjelp og tiltak fra Nav for å komme i arbeid Behandlet
7. des 2014 Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon) Behandlet
7. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å gi trygge vilkår og bedre samarbeid mellom Nav og befolkningen ved hjelp av opprettelse av et Nav-ombud Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
1. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Behandlet
30. nov 2014 Statsbudsjettet 2015 Behandlet
30. nov 2014 Statsbudsjettet 2015 Behandlet
19. nov 2014 Representantforslag om en norsk klimaprosent Behandlet
17. nov 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (yrkesskadedekning og tilbakebetaling) Behandlet
19. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) Behandlet
18. jun 2014 Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Behandlet
16. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014) Behandlet
2. jun 2014 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 Behandlet
2. jun 2014 Statsrekneskapen 2013 Behandlet
2. jun 2014 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2013 Behandlet
2. jun 2014 Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen) Behandlet
19. mai 2014 Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) Behandlet
19. mar 2014 Representantforslag om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper Behandlet
24. feb 2014 Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover Behandlet
18. des 2013 Representantforslag om å fase ut investeringene i fossil energi i Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2013 Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop 184 L (2012-2013) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 198 L (2012-2013) Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 193 L (2012-2013) Lov om arbeidsskadeforsikring Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012-2013) Flere i arbeid Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringer i lønnsgarantiloven, permitteringsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven (samleproposisjon) Behandlet
5. des 2013 Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Behandlet
5. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
25. nov 2013 Statsbudsjettet 2014 Behandlet
25. nov 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 2 S) Behandlet
19. jun 2013 Endringar i statsbudsjettet for 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav Behandlet
17. jun 2013 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2013 Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om lik rett til alderspensjon uavhengig av sivil status og ektefelles inntekt Behandlet
16. jun 2013 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
12. jun 2013 Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2012 Behandlet
12. jun 2013 Statsrekneskapen 2012 Behandlet
12. jun 2013 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2012 Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om å styrke etikkarbeidet i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om at løpende alderspensjoner reguleres i takt med lønnsutviklingen Behandlet
3. jun 2013 Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om gjeninnføring av særreglene for dagpengemottakere over 64 år, og øvrige endringer i folketrygdloven kapittel 4 Behandlet
6. mai 2013 Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.) Behandlet
28. apr 2013 Representantforslag om opprettelse av en ny krigspensjonsordning for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om overgangsordninger for studenter som blir gravide rett etter fullført utdannelse Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
18. mar 2013 Samtykke til inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012 Behandlet
18. mar 2013 Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger) Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om endringer i foreldrepermisjonsordningen Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om å kjøpekraftjustere kontantstøtte og barnetrygd i forhold til utgiftsnivået i bostedslandet Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig syke barn Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV Behandlet
17. des 2012 Ny saldering av statsbudsjettet 2012 Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
10. des 2012 Endringer i folketrygdloven Behandlet
9. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
9. des 2012 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover Behandlet
9. des 2012 Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven Behandlet
9. des 2012 Endringer i lov om Folketrygdfondet Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Samtykke til inngåelse av avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av 20. juni 2012 Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier) Behandlet
26. nov 2012 Statsbudsjettet 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
14. nov 2012 Representantforslag om et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken Behandlet
7. nov 2012 Representantforslag om endringer i folketrygdloven om beregning av sykepenger for frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt Behandlet
7. nov 2012 Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Behandlet
10. okt 2012 Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven Behandlet
13. jun 2012 Endringar i statsbudsjettet for 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
13. jun 2012 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2012 Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om reduksjon av Statens pensjonsfond utland sine investeringer i selskaper som ødelegger tropisk skog Behandlet
11. jun 2012 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 Behandlet
11. jun 2012 Statsrekneskapen 2011 Behandlet
11. jun 2012 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2011 Behandlet
29. mai 2012 Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAVs ytelsesforvaltning Behandlet
9. mai 2012 Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden) Behandlet
7. mai 2012 Representantforslag om utvidet sykelønnsordning for kreftpasienter, samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning. Behandlet
6. mai 2012 Endringer i folketrygdloven Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om å gjøre endringer i dagens regelverk i sosialhjelpen til mor eller far Behandlet
29. feb 2012 Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser Behandlet
6. feb 2012 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
19. des 2011 Nysaldering av statsbudsjettet 2011 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
11. des 2011 Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Behandlet
7. des 2011 Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (refusjon av legemidlet ticagrelor) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2011 Samleproposisjon hausten 2011 (endringar i folketrygdlova) Behandlet
24. nov 2011 Representantforslag om å forbedre ordningen med gruppe 2-biler til personer med alvorlige funksjonsnedsettelser Behandlet
23. nov 2011 Statsbudsjettet 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen Behandlet
9. nov 2011 Endringar i folketrygdlova og i enkelte andre pensjonslover Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag om endring av regelverket for yrkesskadeforsikring Behandlet
9. nov 2011 Årsmelding 2010 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse Behandlet
15. jun 2011 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representanskap for 2010 Behandlet
15. jun 2011 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Behandlet
15. jun 2011 Statsrekneskapen 2010 Behandlet
14. jun 2011 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda Behandlet
14. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende en ordning der arbeidsgiver kompenseres økonomisk med kortere arbeidsgiverperiode Behandlet
13. jun 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011(takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter) Behandlet
7. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende endring av lover og regelverk slik at det blir opp til det enkelte foreldrepar hvordan de vil fordele foreldrepermisjonen mellom seg. Behandlet
7. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende endring av lover og regelverk slik at begge foreldre får lik uttaksrett. Behandlet
7. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende nødvendige lovendringer for å ivareta begge foreldres rett til foreldrepenger ved samlivsbrudd. Behandlet
5. jun 2011 Representantforslag om endringer i folketrygdloven (en likestilt finansieringsordning av førerhunder og servicehunder) Behandlet
5. jun 2011 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (om raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Behandlet
29. mai 2011 Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om endring av lovverket for foreldrepenger ved barns død Behandlet
18. mai 2011 Økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovfesting av permitteringer) Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer) Behandlet
21. mar 2011 Representantforslag om statlig tilskuddsordning for tilrettelegging av bolig for personer med funksjonsnedsettelse Behandlet
20. mar 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte Behandlet
13. mar 2011 Representantforslag om om å redusere sykefraværet gjennom en bedre utnyttelse av "Raskere-tilbake-ordningen" Behandlet
13. mar 2011 Representantforslag om praksis ved tildeling av pleiepenger Behandlet
10. mar 2011 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om fjerning av aldersgrensen på 26 år for dekning til hjelpemidler til trening og aktivisering for funksjonshemmede Behandlet
21. feb 2011 Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister) Behandlet
2. feb 2011 Endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott Behandlet
16. des 2010 Ny saldering av statsbudsjettet 2010 Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010) Behandlet
12. des 2010 Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. Behandlet
12. des 2010 Endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn Behandlet
12. des 2010 Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. Behandlet
12. des 2010 Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv Behandlet
8. des 2010 Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv. Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
1. des 2010 Oversendelsesforslag om lovendringer om utenlandske statsborgere som fratas medlemskap i folketrygden Behandlet
1. des 2010 Oversendelsesforslag om å avvikle ordningen med dagpenger for innsatte med utenlandsk statsborgerskap. Behandlet
1. des 2010 Representantforslag om å innføre 450-timersregel for å forhindre at innvandrere faller utenfor arbeidsmarkedet Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. nov 2010 Endringer i folketrygdloven Behandlet
17. nov 2010 Endringar i folketrygdlova mv. Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om offentlige tjenestepensjonene til nettoordninger Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om beregning av levealdersjustering. Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om praktisering av gradert sykemelding i små og mellomstore bedrifter Behandlet
16. jun 2010 Statsrekneskapen 2009 Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om pensjonspoeng. Behandlet
16. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
16. jun 2010 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 Behandlet
15. jun 2010 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
14. jun 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
13. jun 2010 Lov om avtalefestet pensjon Behandlet
7. jun 2010 Oversendelsesforslag om edrene som fortsatt ikke har rett til å ta ut foreldrepenger. Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om foreldrepermisjonen mellom mor og far Behandlet
26. mai 2010 Endringer i folketrygdloven mv. Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om vilkårene for enkeltpersonsforetak Behandlet
10. mai 2010 Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om endring av folketrygdloven Behandlet
18. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven Behandlet
17. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Behandlet
8. mar 2010 Representantforslag om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om styrking av etikkarbeidet i Statens pensjonsfond - Utland Behandlet
1. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 Behandlet
1. mar 2010 NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet Behandlet
17. feb 2010 Oversendelsesforslag om lov som varetar sliterne og de som ikke er bundet av en tariffavtale. Behandlet
3. feb 2010 Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om lov som integrerer de kommunale oppgaver som tillegges Nav. Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om enslige forsørgere sammenlignet med foreldrepar sett i lys av utviklingen siden overgangsstønaden ble innført. Behandlet
16. des 2009 Ny saldering av statsbudsjettet 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse m.m. Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv. Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. Behandlet
7. des 2009 Endringar i lov om Statens pensjonsfond Behandlet
7. des 2009 Endringer i folketrygdloven mv. Behandlet
7. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Statsbudsjettet 2010, Gul Bok Behandlet
18. nov 2009 Årsmelding for 2008 fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Behandlet
16. nov 2009 Endringer i folketrygdloven mv. Behandlet