Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Underkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre tros- og livssynspolitikken i dialog med tros- og livssynssamfunnene for å skape en mer helhetlig og samlet politikk på dette området. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil skape likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at det opprettes flere livssynsnøytrale seremonilokaler. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å sikre alle innbyggere likeverdige seremonier ved bryllup og gravferd. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at utenlandske forkynnere som har arbeid av varig karakter i trossamfunn skal gjennomgå opplæring om norsk språk og det norske samfunnet. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Høyre For å styrke Kirken og andre trossamfunn vil Høyre videreføre støtten til trosopplæring. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Høyre For å styrke Kirken og andre trossamfunn vil Høyre videreføre medlemsstøtten til tros- og livssynssamfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre samarbeide med innvandrerorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor i det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at beboere på alders- og sykehjem skal ha mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål (prestetjeneste m.m.). Partiprogram OMSORGSTJENESTER TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle reell tros- og religionsfrihet. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for dialog på tvers av livssyn og religioner for å fremme gjensidig forståelse og respekt. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere en ordning der all ekteskapsinngåelse skjer borgerlig for å sikre trossamfunnene frihet. Partiprogram FAMILIE TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil trappe opp bevilgningene til trosopplæringsreformen i tråd med Stortingets intensjoner. Partiprogram TROSSAMFUNN UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle kirkesamfunn, inkludert Den norske kirke og kristne organisasjoner, rett til selv å bestemme i lærespørsmål, ansettelser og i spørsmål om ordninger. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kampen mot antisemittismen. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF mener at FNs høykommissær for flyktningers (UNHCRs) retningslinjer om religionsforfølgelse må nedfelles i forskrifter og legges til grunn ved behandlingen av saker hvor beskyttelse påberopes på grunn av religiøs forfølgelse. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil likestille behandlingen av religiøse og politiske asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2009-2013 Venstre Venstre vil tillate reklame for politiske partier, frivillige organisasjoner og trossamfunn. Partiprogram MASSEMEDIER POLITISKE PARTIER TROSSAMFUNN
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne blasfemiparagrafen. Partiprogram STRAFFERETT TROSSAMFUNN
2009-2013 Venstre Venstre vil likestille finansieringen av alle tros- og livssynssamfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Venstre Venstre vil endre formålsparagrafene for offentlige samfunnsinstitusjoner slik at de blir livssynsnøytrale og inkluderende. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke støtta til tros- og livssynsdialog på tvers av trosretningene og mellom konfesjoner innen samme trosretning. Partiprogram TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre tilgang til livssynsnøytrale seremonirom i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi alle elever i grunnskolen mer kunnskap om de voksende religiøse minoritetene i Norge, deres historie, grunnverdier og religiøse utøvelse. Partiprogram GRUNNSKOLE TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi alle elever i grunnskolen bred kunnskap om kristendommens og Kirkens særegne plass i norsk historie og samfunnsutvikling. Partiprogram GRUNNSKOLE TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre ei samfunnsorientert etterutdanning for trossamfunnsledere for minoritetsgrupper, som setter dem bedre i stand til å ta oppgaver som for eksempel familierettledning tilpasset det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn blant religiøse minoriteter i Norge. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi tilskudd til vedlikehold av private gudshus, som bedehus og moskeer. Partiprogram KULTURVERN TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for at moskeer, synagoger og andre gudshus også blir tatt vare på som kulturminner. Partiprogram KULTURVERN TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sette stiftelsen Kirkeforskning økonomisk i stand til å utvide virksomheten, for å øke kunnskapen om religiøst liv i et stadig mer flerkulturelt samfunn. Partiprogram FORSKNING TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi støtte til forsking om og dokumentasjon av tros- og livssynsutøving hos religiøse minoriteter i Norge. Partiprogram FORSKNING TROSSAMFUNN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette arbeidet for at skolen og barnehagen ikke favoriserer et bestemt tros– eller livssyn, men bygger sitt arbeid på universelle verdier nedfelt i menneskerettighetene. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER TROSSAMFUNN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er mot å forby klesdrakter eller kleskoder som uttrykker kulturell, sosial eller religiøs tilhørighet. SV mener det skal ligge svært tungtveiende hensyn til grunn dersom det innføres begrensninger i retten til å bære slike. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at norsk lovverk, inkludert formålsparagrafen i skole og barnehage, bedre skal gjenspeile det flerkulturelle samfunnet og behovet for toleranse og trosfrihet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Alle har rett til å praktisere religion og livssyn etter eget ønske, og alle religioner og livssyn skal ha rett til likeverdig statlig finansiering. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre trosopplæringsreformen. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge fram en sak om tros- og livssynspolitikken i dialog med tros- og livssynssamfunnene med sikte på å skape en samlet politikk for området. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til flere livssynsnøytrale seremonilokaler. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at utenlandske forkynnere som har arbeid av varig karakter i trossamfunn skal gjennomgå opplæring i norsk språk og om det norske samfunnet. Regjeringserklæring INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for livssynsnøytralt lovverk om tros- og livssynssamfunnenes rolle i Norge. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en utvidelse av støtteordninger for å sikre livssynsnøytrale seremonirom til begravelser, konfirmasjoner, bryllup og andre seremonier. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at lesbiske og homofile par skal sikres mulighet for vigsel i Den norske kirke så lenge kirken har vigselsrett. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utvikles en nordisk offentlig imamutdanning på norske læresteder i dialog med muslimske miljøer. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for At ledere og ansatte i religiøse menigheter skal ha et offentlig kurs med opplæring i norsk lov og den plass menneskerettigheter, religionsfrihet og demokratiet har i Norge. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at trossamfunn må følge Likestillingsloven for å få statsstøtte. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2013-2017 Venstre Venstre vil ikke sette krav til politiske standpunkt utover støtte til demokratiet og menneskerettighetene når trossamfunn eller organisasjoner med religiøst fundament mottar offentlig støtte. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre retten til å gå i religiøse og kulturelle plagg eller benytte religiøse symboler i det offentlige rom. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Venstre Venstre vil alltid arbeide for minoriteter og grupper i befolkningen som ikke har sterke stemmer i offentligheten. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at enkeltpersoner og organisasjoner kan utøve si tro og livssyn uten stadig innblanding. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at den indre selbestemmelsesrett skal være reell i alle tros- og livsynssamfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil videreføre støtten til trosopplæring i Den norske kirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre Den norske kirke full råderett i tros- og ansettelsesspørsmål. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil basere de økonomiske tilskuddene til tros- og livsynssamfunn på prinsippet om likebehandling. Staten skal ikke kunne bruke økonomiske virkemidler for å styre lovlig aktivitet i regi av tros- og livssynssamfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at ytringsfrihet gjelder på samme måte for religionskritiske som for religiøse ytringer. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate religiøse symboler og plagg som benyttes av sivile i det offentlige rom. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre foreldrenes rett til å ivareta sine barns oppdragelse ut fra eget livssyn. Foreldreretten begrenses av barnets rett til respekt for sitt likeverd og beskyttelse mot integritetskrenkelser. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil opprettholde dagens vigselsordning og tilbudet om borgerlig vigsel til dem som ønsker en seremoni i regi av staten. Partiprogram FAMILIE TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne boplikt for prester i Den norske kirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra til å beskytte og styrke den enkeltes rett til selv å velge tro eller å ikke ha en tro. Norge skal, i samarbeid med likesinnede land, ta opp brudd på trosfriheten i direkte kommunikasjon med land der slike menneskerettighetsbrudd forekommer. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP mener at hijab, niqab eller burka er kvinneundertrykkende plagg. Disse skal derfor ikke brukes i grunnskolen. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP mener at kristendommen skal ha en særstilling i RLE-faget, og at det ikke skal være noen tvil om at skoleeier skal ha frihet til å trekke vår kristne kulturarv inn i skolehverdagen og at skolegudstjenester skal være lov. Det skal selvsagt også være mulig å søke fritak fra utøvende aktiviteter. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre kristendom og den kristne kulturarv i grunnopplæringen. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil skape en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk i dialog med tros- og livssynssamfunnene. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre arbeidet med å opprette flere livssynsnøytrale seremonilokaler. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke tilgangen på borgerlige vigselsmenn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å sikre alle innbyggere likeverdige seremonier ved bryllup og gravferd. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil støtte Den norske kirke i dens arbeid med å videreutvikle valgordningen. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN VALG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre trosopplæringsreformen. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at pårørende får god nok informasjon om begravelser, blant annet at de uoppfordret får oversikt over kostnader knyttet til begravelsesbyråer, og omfanget av og retten til gravferdsstøtte slik at alle kan bidra til en verdig markering av sine nærmestes liv. Partiprogram FORBRUKERSAKER TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at ekteskapslovens § 16 må endres til å bli livssynsnøytral, og ikke omtale eller regulere vigslere i Den norske kirke spesielt. Trossamfunnene vedtar sin egen liturgi. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil ikke tillate at [politi, påtalemakt og dommere] bærer synlige religiøse symboler. Partiprogram DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet For å sikre nødvendig legitimitet og representativitet for de kirkelige organer, er det nødvendig å videreutvikle den kirkelige valgordningen. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre en offentlig finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde offentlig støtte til trossamfunn utenfor Den norske kirke, private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke for oppføring og kjøp av bygg for utøvelse av sin religiøse tro. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fullfinansiere trosopplæringsreformen. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at alle trossamfunn som mottar statsstøtte skal ha et minste antall medlemmer. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke tallet på preste- og diakonstillinger for å sikre prestenes arbeidsvilkår og bedre rekrutteringen til tjenesten. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre økt tilgang til livssynsnøytrale seremonirom. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke finansieringen og støtten til vedlikehold og rehabilitering av kirkebygg, blant annet ved å realisere verdier i Opplysningsvesenets fond. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn til 50 000 kroner for privatpersoner og til 100 000 kroner for bedrifter. Partiprogram KULTUR SKATTER TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til å uttrykke tro gjennom bruk av religiøse symboler, smykker eller plagg i det offentlige rom. Det må være unntak for politiets uniformer og for fagdommere i retten. På arbeidsplasser og skoler bør det imidlertid ikke være en lovfestet rett å få bruke plagg som skjuler identiteten. Man må kunne finne lokale løsninger dersom plagg ikke er til hinder for læring, deltakelse eller å løse arbeidsoppgaver. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle reell tros- og religionsfrihet. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre trossamfunn med vigselsrett fortsatt rett til ikke å måtte vie i strid med sin lære. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne som mottar offentlig omsorg sikres mulighet til trosutøvelse og aktiv deltakelse i tros- og livssynssamfunn. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at beboere på alders- og sykehjem skal ha mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål (prestetjeneste med mer). Partiprogram OMSORGSTJENESTER TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for dialog mellom mennesker som tilhører forskjellige religioner og livssyn gjennom økonomisk støtte til paraplyorganisasjoner for trossamfunnene. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle trossamfunn rett til å bestemme i lærespørsmål og ansettelser. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle elever rett til å starte og drive elevstyrte livssynsbaserte aktiviteter som for eksempel skolelag. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at skolen skal gi elevene forståelse og respekt for sin egen og andres religiøse bakgrunn, blant annet ved at RLE blir obligatorisk fag i lærerutdanningen. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en fullfinansiering av trosopplæringsreformen og sikre at små menigheter og trossamfunn får en tilstrekkelig andel av midlene. Partiprogram TROSSAMFUNN UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at RLE-undervisningens vektlegging av ulike religioner skal ta hensyn til både de ulike religionenes utbredelse i den norske befolkningen som helhet og lokalt i klassen. Minst halvparten av undervisningen skal være om kristendom, og navnet endres til KRLE (Kristendom, religion, livssynskunnskap og etikk). Partiprogram TROSSAMFUNN UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre Den norske kirke full råderett i tros- og ansettelsesspørsmål. Den norske kirke bør være et eget rettssubjekt, og på sikt bør statskirkeordningen oppheves. En fremtidig kirkelov må være en kortfattet rammelov som sikrer at kirken selv bestemmer sin indre organisering. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Den norske kirkes handlefrihet skal sikres gjennom en rammelov for Dnk som gir kirken mulighet til å organisere sitt indre liv gjennom kirkens egne organer. En fremtidig kirkeordning må omfatte en finansieringsordning som sikrer kirken og andre tros- og livssynssamfunn likeverdig finansiering. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre ordningen med at Den norske kirke har ansvaret for gravferdsforvaltningen. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha finansieringsordninger som likestiller Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle trossamfunn skal ha rett til å bygge tilstrekkelig mange gudshus. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde tilskuddsordningen til private kirkebygg og vurdere om bevilgningene til ordningen er tilstrekkelige med tanke på økningen i byggekostnader de senere årene. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide retten til ulønnet permisjon på helligdager for religiøse minoriteter fra to til fire dager årlig. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at institusjoner som sykehjem, fengsler og sykehus så langt det er mulig skal servere mat som er akseptabel for religiøse minoriteter, og legge til rette for samtaler med representanter for tros- og livssynssamfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt tillate omskjæring av guttebarn i Norge, og legge til rette for at dette kan gjøres på en forsvarlig måte. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det jødiske miljøet i Oslo og i Trondheim og andre trossamfunn som opplever trusler skal få økonomisk støtte for sikringstiltak og vakthold i de periodene det er nødvendig. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke stille krav om fem års høyere utdanning for å gi arbeidstillatelse for religiøse ledere. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre teologi som universitetsfag og åpne for ikke-kristne former for teologi om det er behov for det. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tros- og livssynssamfunns uavhengighet til på egne premisser å bidra til samfunnsutviklingen. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil likestille og likebehandle alle tros- og livssynssamfunn, juridisk og økonomisk. Partiprogram TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med innvandrerorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor. Regjeringserklæring INNVANDRERE KULTUR TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil atarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at den indre selvbestemmelsesretten skal være reell i alle tros- og livssynssamfunn. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre støtten til trosopplæring i Den norske kirke. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil basere de økonomiske tilskuddene til tros- og livssynssamfunn på prinsippet om likebehandling. Staten skal ikke kunne bruke økonomiske virkemidler for å styre lovlig aktivitet i regi av tros- og livssynssamfunn. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne boplikt for prester i Den norske kirke. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la den enkelte skole fastsette regler for bruk av religiøse plagg og symboler der hvor skolen selv finner det nødvendig. Regjeringserklæring SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle trossamfunn rett til å bestemme i lærespørsmål og ansettelser. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe jødehat gjennom å følge opp handlingsplanen mot antisemittisme og iverksette ulike tiltak, som å styrke undervisningen i skolen om Holocaust, ha tiltak mot mobbing av jødiske elever, gi løpende støtte til sikkerhetsutgifter og dagvakt ved jødiske institusjoner og vurdere endringer i straffeloven for å sikre sterkere reaksjoner på hatkriminalitet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevisstheten hos helsepersonell om å ivareta pasienters åndelige behov og jobbe for at døende pasienter skal ha gode muligheter for samtale med prest eller annet trospersonell i henhold til deres eget livssyn. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at KRLE-undervisningens vektlegging av ulike religioner skal ta hensyn til både de ulike religionenes utbredelse i den norske befolkningen som helhet og lokalt i klassen. Om lag halvparten av undervisningen skal være om kristendom. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at elever skal få delta i skolegudstjenester og andre aktiviteter som formidler menneskers tro og kulturarv. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at en modul om KRLE skal være obligatorisk i lærerutdanningen – både som grunnlag for undervisning i KRLE, og som forutsetning for å bedre forstå elever med ulike bakgrunner. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en god og forutsigbar finansiering av [Bibelskoler], og det må sikres at de kan beholde sin egenart og egne målsetninger. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre midler til pilegrimsleder og gamle ferdselsveier. Partiprogram KULTURVERN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ivareta den kristne kulturarven i møte med skole, samfunnsliv, næringsliv, sosiale tjenester og lovverk. Partiprogram KULTUR TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle reell tros- og religionsfrihet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for dialog mellom mennesker som tilhører forskjellige religioner og livssyn gjennom økonomisk støtte til paraplyorganisasjoner for trossamfunnene. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en fullfinansiering av trosopplæringsreformen og sikre at små menigheter og trossamfunn får en tilstrekkelig andel av midlene. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde tilskuddsordningen til private kirkebygg og andre gudshus og vurdere om bevilgningene til ordningen er tilstrekkelige med tanke på økningen i byggekostnader de senere årene. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at det kan bygges flere livssynsnøytrale seremonirom. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre trossamfunn med vigselsrett fortsatt rett til ikke å måtte vie i strid med sin lære. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle elever rett til å starte og drive elevstyrte livssynsbaserte aktiviteter som for eksempel skolelag. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide retten til ulønnet permisjon på helligdager for religiøse minoriteter fra to til fire dager årlig. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at institusjoner som sykehjem, fengsler og sykehus så langt det er mulig skal servere mat som er akseptabel for religiøse minoriteter, og legge til rette for samtaler med representanter for tros- og livssynssamfunn. Partiprogram FENGSLER HELSEINSTITUSJONER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at alle som mottar helse- og omsorgstjenester får oppfylt sin rett til å praktisere sin tro eller livssyn. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det jødiske miljøet i Oslo og i Trondheim og andre trossamfunn som opplever trusler skal få økonomisk støtte for sikringstiltak og vakthold i de periodene det er nødvendig. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre teologi som universitetsfag og åpne for ikke-kristne former for teologi om det er behov for det. Partiprogram HØYERE UTDANNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det fortsatt skal tilbys rituell omskjæring på guttebarn ved alle helseforetak. Partiprogram HELSEVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at religiøs tilknytning skal gjennomgås i første asylintervju. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle konverteringssaker blir behandlet i nemndmøter med personlig oppmøte. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge må bidra mer aktivt for å ivareta sikkerheten til forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter som er forfulgt for sin tros skyld. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til å uttrykke tro gjennom bruk av religiøse symboler, smykker eller plagg i det offentlige rom så lenge dette ikke er til hinder for læring, deltakelse eller å løse arbeidsoppgaver. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil hindre segregering av elever på bakgrunn av religion eller kjønn. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det gis tilbud om et introprogram for religiøse ledere fra utlandet. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det innføres restriksjoner mot finansiering av trossamfunn fra stater som ikke selv praktiserer religionsfrihet. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at innsatsen mot ekstrem sosial kontroll styrkes og at det etableres en støttetjeneste for avhoppere fra ekstreme miljøer. Partiprogram RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder forebyggende tiltak og exit-tiltak. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at tjenestemottakere i institusjoner skal ha mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål (prestetjeneste med mer). Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn til 50 000 kroner for privatpersoner og til 100 000 kroner for bedrifter. Partiprogram SKATTEFRADRAG TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde søn- og helligdagene som hviledager, uten vidtgående handelsvirksomhet. Partiprogram STATSFORVALTNING TROSSAMFUNN VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for inkludering av sivilsamfunnsaktører, inkludert religiøse aktører og ledere, i det langsiktige forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, både nasjonalt og internasjonalt. Disse må inkluderes i utviklingen av nye strategier og handlingsplaner. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at diskriminering, undertrykkelse og manglende trosfrihet tar slutt og vil sikre like rettigheter for minoriteter og annerledes troende som bor i Midtøsten. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stå opp for de forfulgte kristne, og gjennom politiske kanaler støtte dem og trygge deres situasjon. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre forbud mot hijab i grunnskolen. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forby bruk av heldekkende plagg (burka og nikab) i alle undervisningsinstitusjoner, i tillegg til forbud mot kjønnsdelt undervisning. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at religiøse ledere ikke inkluderes i spesialistkvoten. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ikke tillate synlige religiøse, ideologiske eller politiske symboler som del av Forsvarets uniformer. Partiprogram FORSVAR TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forby rituell omskjæring av guttebarn. Partiprogram HELSEVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre forbud mot hijab i grunnskolen og forbud mot bruk av heldekkende plagg (burka og nikab) i alle undervisningsinstitusjoner. Partiprogram GRUNNSKOLE TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre kristendom og den kristne kulturarv i grunnopplæringen. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en handlingsplan mot etnisk og religiøs diskriminering. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at hovedlinjene i finansieringsordningen av tros- og livssynssamfunn skal sikre forutsigbarhet og vil være som i dag, med unntak av at vi vil se nærmere på beregningsgrunnlaget for støtten og vurdere om kriteriene er tilstrekkelige og relevante. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en vesentlig økning av minimumskravet til antall medlemmer for å få økonomisk støtte, fra dagens krav om 10 medlemmer. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil i forbindelse med økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunnene stille krav om minst 40 prosent representasjon av kvinner i styringsorganer som forvalter statlig støtte. Kravet gjelder ikke organer som tar stilling til teologiske spørsmål, og vil først gjelde fra 2020. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil i forbindelse med økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunnene stille krav om demokratisk valgte representanter i styringsorganene som forvalter den statlige støtten. Kravet gjelder ikke organer som tar stilling til teologiske spørsmål, og vil først gjelde fra 2020. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav til personer som kommer til Norge for å praktisere som religiøse ledere at de skal ha eller skaffer seg kunnskap om den religiøse rådgivningsrollen i møte med vold i nære relasjoner, eksilerfaringer og sentrale verdier i det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette en egen likestillingspott som tros- og livssynssamfunn kan søke om midler til likestillingsarbeid fra. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at offentlige institusjoner som sykehus, sykehjem og fengsel tilrettelegger for at pasienter og innsatte får anledning til å ivareta tros- og livssynsutøvelse ved samtaler med prest eller et tilsvarende tilbud for personer med en annen religiøs tilhørighet. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kreve åpenhet fra tros- og livssynssamfunn om pengegaver (og annen materiell støtte) fra utlandet, og utrede på hvilket grunnlag utenlandske gaver eller økonomisk støtte kan begrenses. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene og motvirke fremvekst av religiøse domstoler. Partiprogram DOMSTOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for midler til lokale dialogtiltak tros- og livssynssamfunn i mellom, og mellom disse fellesskapene og samfunnet for øvrig. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget. Partiprogram GRUNNSKOLE TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at personer som har religiøs eller kulturell begrunnelse for å ikke delta i aktivitet eller arbeid ikke skal få økonomisk støtte av det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere hvordan staten kan bidra til vedlikeholdet av kirkebygg som utgjør en viktig del av vår kulturarv. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTUR KULTURVERN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kringkastet reklame for politiske budskap fra partier, organisasjoner og trossamfunn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil fullføre skillet mellom stat og kirke ved å fjerne gjenværende henvisninger til bestemte kirkesamfunn og trosretninger i Grunnloven. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE GRUNNLOVEN STATSFORFATNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil skille tydelig mellom den verdslige og den livssynstilknyttede delen av ekteskapsinngåelsen, og innføre borgerlig ekteskapsinngåelse som en generell ordning. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre RLE-faget i grunnskolen slik det var i 2013. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke sette krav til politiske standpunkt utover støtte til demokratiet og menneskerettighetene når trossamfunn eller organisasjoner med religiøst fundament mottar offentlig støtte. Partiprogram FINANSER MENNESKERETTIGHETER STATSBUDSJETTET TROSSAMFUNN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre retten til å gå i religiøse og kulturelle plagg eller benytte religiøse symboler i det offentlige rom. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn. Partiprogram BARN FAMILIE TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil underlegge religiøse barne- og ungdomsorganisasjoner som får statlig støtte de samme reglene som andre barne- og ungdomsorganisasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle ordningen med automatisk oppføring av nyfødte i tros- og livssynssamfunn (tilhørigordningen). Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve Lov om helligdager og helligdagsfred. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnehageloven og rammeplanen for barnehager religions- og livssynsnøytral. Partiprogram BARN BARNEHAGER LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi økonomisk hjelp mot diskriminering gjennom å støtte et mangfold av organisasjoner som arbeider for å styrke rettighetene til kvinner og LHBT-befolkningen innenfor religiøse samfunn. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe støtte til diskriminering ved å fjerne statsstøtten til trossamfunn som benytter seg av unntaksadgangen i likestillingsloven. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en lav obligatorisk medlemsavgift for de trossamfunn som ønsker å motta statsstøtte. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby utdanning av religiøse ledere i Norge for å bidra til å sikre at norsk språk og verdier som demokrati, likestilling og menneskerettigheter får en naturlig plass i alle trossamfunn. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER SPRÅK TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre Grunnloven slik at paragrafer som henviser til en særskilt religion endres eller fjernes. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at statlig støtte skal kunne nektes hvis et trossamfunn bidrar til å spre ekstremisme eller oppfordrer til alvorlig sosial kontroll mot kvinner eller skeive. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene overtar ansvaret for drift av gravlundene, for å sikre likeverdig behandling av alle livssyn. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skillet mellom stat og kirke fullføres. Gode arbeidsforhold, lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte i Den norske kirke, som tidligere har hatt staten som arbeidsgiver, må sikres i denne prosessen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DEN NORSKE KIRKE LØNN OG INNTEKT TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte organisasjoner som yter hjelp til mennesker i religiøse bruddprosesser. Partiprogram KULTUR TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe rasisme og diskriminering, antisemittisme og islamofobi. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre våre religiøse miljøer mot ekstrem påvirkning. SV vil gjøre det ulovlig å motta pengegaver fra diktaturer til norske trossamfunn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en reell selvbestemmelsesrett i alle tros- og livssynssamfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå alle støtteordninger til tros- og livssynssamfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre gravferdsordninger for alle trossamfunn, også for humanistiske eller sekulære samfunn. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at ytringsfriheten fortsatt gjelder på samme måte for både religiøse og religionskritiske ytringer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde en egen kirkelov for regulering av forholdet mellom Den norske kirke og staten. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at soknet fortsatt skal være den grunnleggende enhet i Den norske kirke med status som selvstendig rettssubjekt. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det fortsatt skal være prestetjeneste i hvert sokn, prost i hvert prosti og biskop i hvert bispedømme. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre Den norske kirke forutsigbare økonomiske rammebetingelser som ivaretar lokal tilstedeværelse tilsvarende som dagens struktur. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre den finansielle ansvarsdelingen mellom staten og kommunene. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre lokalsamfunnets ansvar for kirkebygg og gravplass. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde begge lokalkirkelige organer; de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene, men tydeliggjøre arbeidsfordeling. Menighetsrådenes innflytelse bør styrkes. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt medlemsinnflytelse og ytterligere demokratisering av Den norske kirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det fortsatt skal være adgang til å avholde skolegudstjenester, men at deltakelse må være frivillig. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte språkkrav og introduksjonsprogram for religiøse ledere fra utlandet. Partiprogram KULTUR SPRÅK TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte restriksjoner når det gjelder finansiering av trossamfunn fra utlandet. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil likebehandle alle tros- og livssynssamfunn. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre tros- og livssynssamfunn selvråderett i tros- og ansettelsesspørsmål. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha en livssynsnøytral formålsparagraf for skolen og barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil erstatte faget KRLE med faget FRED (filosofi, religion, etikk, dialog) som et inkluderende og mangfoldig religions- og livssynsfag i norsk skole. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en livssynsnøytral ekteskapslov. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kommunene ansvaret for organisering av gravplasser og arbeide for flere gravplasser tilpasset alle livssyn. Partiprogram KOMMUNER TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for etablering av flere livssynsfleksible seremonirom. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at barnehagen skal ha en religionsfri formålsparagraf. Partiprogram BARNEHAGER TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skolen skal ha en religionsfri formålsparagraf. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at den norske staten skal være adskilt fra alle trossamfunn. Partiprogram STATSFORFATNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil at tros- og livssynssamfunn må behandles på lik linje med andre frivillige organisasjoner som søker støtte til sin virksomhet. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil anerkjenne ethvert tros- og livssynssamfunns rett til å etablere seg, men ikke akseptere aktiviteter som bryter med norsk lov. Partiprogram TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for et filosofi-, livssyns- og religionsfag som ikke favoriserer noen trosretninger. Elevene i grunnskolen må få en nøytral opplæring om forskjellige ideologier og religioner. Innen et slikt fag er etablert, må det innføres full fritaksrett. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene må disponere lokaler der det er mulig å tilrettelegge for seremonier tilpassa de ulike tros- og livssynssamfunns behov. Partiprogram KOMMUNER TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen. Regjeringserklæring RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi arbeidsgiver styringsrett til å nekte ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg i arbeidstiden. Regjeringserklæring INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre ordningen med at personer som takker nei til arbeid av religiøs overbevisning skal fratas offentlig støtte. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene og motvirke fremvekst av religiøse domstoler. Regjeringserklæring LIKESTILLING RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede hvordan predikanter som oppfordrer til vold og terror kan hindres innreise i landet. Regjeringserklæring INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha en bred gjennomgang av offentlig tros- og livssynspolitikk og vurdere nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil oppheve lovreguleringen av barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn (tilhørighetsordningen). Regjeringserklæring BARN TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede måter å sikre åpenhet om utenlandske donasjoner til trossamfunn og religiøse foreninger som mottar offentlig støtte. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp etableringen av en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi religiøse ledere kunnskap om den religiøse lederrollen, demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme med videre. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kreve skriftlig bekreftelse fra tros- og livssynssamfunn som fremmer krav om tilskudd om at de er kjent med og vil overholde vilkårene for tilskudd. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for mer livssynsnøytrale gravferdsseremonier. Regjeringserklæring TROSSAMFUNN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Representantforslag om verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur Til behandling
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om at religiøse eller ideologiske reservasjoner mot arbeid skal gi reduksjon eller stans av ytelser Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 100 (legge inn ordet «religion» i bestemmelsen) Til behandling
17. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 2, § 4, § 9, § 16, § 44, § 99 og tittel på kapittel B (om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke) Til behandling
25. mai 2020 Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 4 og 16 (forholdet mellom stat og kirke) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 2, 4, 9, 16 og 44 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen) Behandlet
23. mar 2020 Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) Behandlet
23. mar 2020 Representantforslag om lukket fritids- og undervisningsopplegg med overnatting i trossamfunn Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
4. jun 2018 Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester Behandlet
19. mar 2018 Representantforslag om krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig støtte Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2017 Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017 Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2016 Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital) Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler Behandlet
13. apr 2016 Representantforslag om en helhetlig tros- og livssynspolitikk Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. jun 2015 Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot antisemittisme Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 2, 4 og 16 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 4 og 16 (om forholdet stat/kirke) Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. jun 2014 Lov om rituell omskjæring av gutter Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion) Behandlet
17. mar 2014 Representantforslag om en handlingsplan mot antisemittisme Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. nov 2013 Valg av et medlem til styret for stiftelsen til støtte av jødiske institusjoner eller prosjekter utenfor Norge Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om faget religion, livssyn og etikk Behandlet
9. jun 2013 Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget. PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer Behandlet
9. jun 2013 Diskrimineringslovgivning (om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom Behandlet
6. mai 2013 Representantforslag om å forby synlige religiøse eller politiske symboler som del av Forsvarets uniformer Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat Behandlet
10. okt 2012 Valg av et medlem til styret for stiftelsen til støtte av jødiske institusjoner eller prosjekter utenfor Norge Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om ytringsfrihet og religion Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om forholdet stat/kirke Behandlet
20. mai 2012 Endringer i kirkeloven m.m. Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge Behandlet
7. jun 2011 Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om en markeringsdag for jødenes skjebne Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om ikke å tillate at politisk eller religiøs aktivitet i Norge finansieres av kapital med base i totalitære, islamistiske regimer Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om ikke å gi oppholds- og arbeidstillatelse til imamer med tilknytning til totalitære, islamistiske regimer Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om bruk av hijab i barneskolen Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
11. nov 2010 Representantforslag om en fellesnordisk imamutdannelse Behandlet
27. okt 2010 Representantforslag om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Behandlet
10. jun 2010 Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke Behandlet
7. jun 2010 Endringer i barnehageloven Behandlet
30. mai 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom Behandlet
8. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 Behandlet