Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at prøvestansavtalen skal tre i kraft og en full gjennomføring av ikkespredningsavtalen. Partiprogram ATOMVÅPEN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil mobilisere for å redusere atomvåpnenes rolle gjennom å arbeide for en vellykket tilsynskonferanse i 2010. Om dette arbeidet ikke fører frem vil vi vurdere en egen konvensjon mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til fortgang i gjennomføringen av avtalene om kjemiske og biologiske våpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en internasjonal konvensjon som regulerer alle typer konvensjonelle våpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha særlig fokus på arbeidet for å få en internasjonal avtale om håndvåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for bredere tilslutning til minekonvensjonen og avtalen mot forbud av klasevåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra aktivt gjennom WTO for å utvikle et globalt handelsregime med internasjonale regler som sikrer en rettferdig handel. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at faglige rettigheter blir et sentralt element i et nytt globalt handelsregime. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR ØKONOMISK SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for internasjonale avtaler om globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og til styrking av FN-institusjonene: flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel eller avgift på valutatransaksjoner. Partiprogram FN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at norsk næringsliv må ta samfunnsansvar og respektere OECDs retningslinjer, FNs Global Compact, grunnleggende internasjonale miljø- og våpenkonvensjoner og grunnleggende ILO-konvensjoner, uansett hvor de opererer. Partiprogram TRAKTATER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil være en pådriver for en ny internasjonalt forpliktende klimaavtale. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at klimagasser fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland, samt internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig globalt klimaregime. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at en framtidig klimaavtale har ordninger som bidrar til tilpasningstiltak og teknologiutvikling, herunder teknologi for karbonfangst og -lagring. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke våre klimamålsettinger ytterligere dersom dette kan bidra til en ny og bedre internasjonal klimaavtale. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at EØS-avtalen må utnyttes effektivt og utvikles i takt med nye behov. Partiprogram EU/EØS TRAKTATER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale avtaler for å sikre norske bedrifter markedsadgang for marine produkter. Partiprogram FISKERIER TRAKTATER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for kjernefysisk nedrustning globalt sett. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å innføre en juridisk bindende, internasjonal avtale som setter strenge rammeverk rundt håndvåpenhandel og krever åpenhet omkring våpenfabrikkenes produksjon og eksport. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre universell sluttbrukererklæring. Partiprogram TRAKTATER
2009-2013 Venstre Venstre vil at videre utvikling av juridiske og institusjonelle forhold i nordområdene skal skje på basis av Havrettstraktaten, Arktisk råd og Den nordlige dimensjon. Partiprogram POLAROMRÅDER TRAKTATER
2009-2013 Venstre Venstre vil støtte arbeidet for en internasjonal konvensjon om våpenhandel. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Venstre Venstre vil støtte arbeidet med å håndheve konvensjonene om forbud mot miner og klasevåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Venstre Venstre vil videreføre arbeidet med en konvensjon om kontroll med håndvåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Venstre [Venstre] vil iverksette tiltak som gjør at Norge når sin Kyoto-forpliktelse innenlands (innen 2012) og at de norske utslippene reduseres med minst 25 prosent av 1990-nivå innen 2020. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at målet om ein maksimal temperaturauke på to gradar skal liggje til grunn for framtidige klimaavtalar. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for at det å ta vare på regnskogen blir inkludert i klimaavtalane, og medverke økonomisk til etablering av finansierings- og kontrollmekanismar. Partiprogram MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for eit system med straffetoll for land som ikkje underteiknar ein global klimaavtale etter Kyoto-avtalen. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for ein ny klimaavtale etter Kyoto-perioden, som inkluderer alle land. For å skape ei forståing hos alle for eit felles ansvar, må dei rike landa bere hovuddelen av kostnader som fattige land blir påførde som følgje av klimaendringane til no. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for fleire internasjonalt forpliktande miljøavtalar under FN. Partiprogram FN MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å styrkje Basel-konvensjonen for å hindre at miljøfarleg avfall blir eksportert til utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg tek initiativ til forhandlingar knytte til Havrettstraktaten om eit moratorium for prosjektering av olje og gass i dei arktiske områda, etter førebilete frå Antarktis der ein lukkast å bli einige om eit moratorium på 50 år for all kommersiell utvinning av mineral. Partiprogram POLAROMRÅDER TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å skjerpe og auke tilslutninga til den internasjonalen avtalen mot klasebomber. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går imot forslag om å utvide patentrettigheter til å gjelde patent på liv. Partiprogram HELSEVESEN TRAKTATER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener Norge bør gå foran som et internasjonalt foregangsland når det gjelder oppfølging av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRAKTATER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, blir fulgt opp og implementert. Partiprogram FN TRAKTATER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det foretas en gjennomgang av lovverket med sikte på å regulere de samfunnsområder som ILO– konvensjon når 169 omhandler. Partiprogram FN SAMER TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Skal vi løse klimautfordringen krever det internasjonalt samarbeid. Norge skal derfor arbeide for en mer omfattende og ambisiøs internasjonal klimaavtale som skal etterfølge Kyoto-avtalen. Regjeringserklæring MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for en klimaavtale som forplikter de rike landene til å betale både for egne utslippsreduksjoner og bidra til å finansiere utslippsreduksjoner i fattige land. Regjeringserklæring MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil overoppfylle Kyotoavtalen med 10 prosent. Regjeringserklæring MILJØVERN TRAKTATER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BIT) der dette er hensiktsmessig. Regjeringserklæring TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at FNs barnekonvensjon og prinsippet om barns beste skal være styrende for asylpolitikken. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til kraftfull gjennomføring av den nasjonale handlingsplanen for biologisk mangfold, som en oppfølging av FNs konvensjon om biologisk mangfold. Partiprogram NATURVERN TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at Norge må følge opp de internasjonale avtalene vi har skrevet under på når det gjelder utslipp til luft og vann. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp Parisavtalen og sikre at Norge gjennomfører tiltak som reduserer klimagassutslippene i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en handlingsplan for Norges forpliktelser i The Grand Bargain, med tidsplaner, mål og tydelige mekanismer for gjennomføring og oppfølging. Partiprogram TRAKTATER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det blir en robust implementering og gjennomføring av den internasjonal våpenhandelsavtalen, både i Norge og internasjonalt. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge skal tre ut av ILO-konvensjon nr. 169 [om urfolks rettigheter]. Partiprogram SAMER TRAKTATER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at nasjonale interesser blir ivaretatt ved inngåelse av internasjonale avtaler. Partiprogram TRAKTATER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil intensivere arbeidet for å få på plass flere bilaterale avtaler og frihandelsavtaler. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TRAKTATER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil starte et arbeid med sikte på at sentrale ILO-konvensjoner skal tas inn i menneskerettsloven. Partiprogram ARBEIDSLIV MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp Paris-avtalen. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp Paris-avtalen i samarbeid med EU, ved 43 prosent kutt i kvotepliktig sektor og 40 prosent kutt i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette arbeidet for å styrke internasjonale avtaler og konvensjoner for bærekraftig bruk av naturressursene og for beskyttelse av det marine miljø. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke internasjonale avtaler for å redusere miljøutslipp fra internasjonal skipstrafikk. Partiprogram MILJØVERN SJØFART TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre levedyktige rovdyrstammer i Norge i tråd med naturmangfoldloven og våre internasjonale forpliktelser. Partiprogram HUSDYR NATURVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidstakerrettigheter globalt gjennom vår utenriks-, handels- og utviklingspolitikk og sikre gjennomføring av ILOs kjernekonvensjoner. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsvare og fremme de universelle menneskerettighetene, og en verden fri fra forfølgelse, tortur og dødsstraff. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne dagens aupair-ordning og erstatte den med en ordning som gir reell kulturutveksling. Norge bør ratifisere ILO-konvensjon nummer 189 om tjenester i hjemmet. Partiprogram ARBEIDSLIV TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil være en pådriver for et ambisiøst og forpliktende internasjonalt samarbeid på miljøområdet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at internasjonale avtaler og regelverk gir rammebetingelser som ikke svekker den nasjonale miljøvernpolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver for at Parisavtalen og FNs bærekraftmål oppfylles. Partiprogram FN MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norges internasjonale forpliktelse for 2030 under Parisavtalen skal bli mer ambisiøs når den oppdateres i 2020, samt at denne forpliktelsen skal legge til grunn at Norge skal være klimanøytralt innen 2030 gjennom tiltak innenlands, opptak i skog og internasjonale tiltak. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til at Statens Pensjonsfond Utland sine investeringer er i tråd med de konvensjoner vist til i menneskerettsloven og andre etiske hensyn. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET TRAKTATER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at Norge kan være med å videreutvikle internasjonale avtaler om fri handel. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny handelspolitikk ved blant annet å forhandle fram en bedre avtale med EU enn dagens EØS, og si nei til avtaler som pålegger oss mer markedsliberalisme. Partiprogram EU/EØS FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve en offentlig evaluering av Schengen-avtalens konsekvenser. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot internasjonale handelsavtaler som svekker forbrukervern, regler for miljøvennlig produksjon, og som overfører makt og myndighet fra nasjonale myndigheter til multinasjonale selskaper og tvisteløsningsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN RETTSVESEN TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i arbeidslivet går foran WTO-regelverket. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge gjennomgår alle handelsavtaler vi har inngått, med sikte på å si opp avtaler som undergraver det norske arbeidslivet, eller er til skade for vår eller andre lands selvråderett eller skatteinntekter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at naturressurser som vann, villfisk og mineraler beskyttes mot privatisering i alle handelsavtaler Norge tar del i. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke nettolønnsordningen for å stimulere til at flere skip registreres i NOR-registeret. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe plastforurensing. Vi vil jobbe for internasjonale avtaler som sikrer opprydning og bekjemper marin forsøpling og mikroplast. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge jobber for en internasjonalt bindende traktat for ansvarliggjøring av multinasjonale selskaper når det gjelder menneskerettighetene, miljøskade og folkeretten. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil overholde de internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av for mottak av asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil basere handel over landegrensene på likeverdige avtaler under nasjonal kontroll. Partiprogram TRAKTATER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil at EØS-avtalen må erstattes av balanserte handelsavtaler som sikrer nasjonal kontroll. Partiprogram EU/EØS TRAKTATER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil ha ingen norsk tilknytning til TTIP eller TISA-avtalene. Partiprogram TRAKTATER UTENRIKSHANDEL

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
2. mar 2020 Samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018 Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning) Behandlet
25. nov 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018 Behandlet
21. okt 2019 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 20. juni 2019 Behandlet
6. jun 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018 Behandlet
6. jun 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018 Behandlet
1. apr 2019 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015 Behandlet
13. mar 2019 Samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU Behandlet
4. mar 2019 Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) Behandlet
4. jun 2018 Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole Behandlet
4. des 2017 Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
4. des 2017 Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
15. jun 2017 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 Behandlet
13. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av endringer av 15. oktober 2016 i Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget av 16. september 1987 Behandlet
5. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene av 28. april 2016 Behandlet
5. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Georgia av 27. juni 2016 Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland Behandlet
27. mar 2017 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 Behandlet
22. feb 2017 Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv Behandlet
9. jan 2017 Samtykke til godkjenning av protokoll om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område Behandlet
14. des 2016 Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP) Behandlet
21. nov 2016 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2014 Behandlet
14. nov 2016 Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og De Forente Arabiske Emirater Behandlet
14. nov 2016 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits Behandlet
14. nov 2016 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia Behandlet
13. jun 2016 Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992 Behandlet
7. jun 2016 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning om handel med fisk, alle av 3. mai 2016 Behandlet
11. mai 2016 Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet Behandlet
9. mai 2016 Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 18. september 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania Behandlet
9. mai 2016 Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama Behandlet
9. mai 2016 Endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.) Behandlet
18. jan 2016 Samtykke til ratifikasjon av protokoll om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia Behandlet
13. des 2015 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015 Behandlet
9. des 2015 Samtykke til godkjennelse av protokoll om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om handelsfasilitering) Behandlet
18. jun 2015 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Romania, undertegnet i Oslo 27. april 2015 Behandlet
9. jun 2015 Samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater Behandlet
7. jun 2015 Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat Behandlet
7. jun 2015 Samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015 Behandlet
13. apr 2015 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2013 Behandlet
16. mar 2015 Endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) Behandlet
4. feb 2015 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2012 Behandlet
14. des 2014 Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR Behandlet
10. des 2014 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg Behandlet
3. des 2014 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bulgaria Behandlet
3. des 2014 Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 21. august 1980 Behandlet
10. nov 2014 Samtykke til inngåelse av protokoll om Russlands tiltredelse til konvensjon om bygging og drift av et europeisk synkrotronstråleanlegg (ESRF) Behandlet
19. jun 2014 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Belgia, undertegnet i Oslo 23. april 2014 Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama av 24. juni 2013 Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av 25. november 2008 Behandlet
15. jun 2014 Endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk) Behandlet
15. jun 2014 Samtykke til tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter Behandlet
9. jun 2014 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2011 Behandlet
9. jun 2014 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2010 Behandlet
2. jun 2014 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Kypros, undertegnet i Nicosia 24. februar 2014 Behandlet
22. mai 2014 Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet Behandlet
21. mai 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina Behandlet
2. apr 2014 Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon og endringer i menneskerettsloven Behandlet
2. apr 2014 Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon og endringer i menneskerettsloven (Lovdelen) Behandlet
31. mar 2014 Endringer i lov 27. november 1992 nr. 109 om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) Behandlet
29. jan 2014 Samtykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing Behandlet
29. jan 2014 Endringar i kjøpsloven og avtaleloven - lovdelen Behandlet
15. jan 2014 Samtykke til ratifikasjon av avtale om våpenhandel av 2. april 2013 Behandlet
15. jan 2014 Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005 Behandlet
18. des 2013 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Niue om opplysningar i skattesaker underskriven i Oslo 9. september og i Alofi 19. september 2013 Behandlet
12. des 2013 Innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013 Behandlet
11. des 2013 Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 Behandlet
4. des 2013 Endring av skatteavtalen av mellom Norge og Tyskland Behandlet
20. jun 2013 Samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994 Behandlet
19. jun 2013 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO) Behandlet
16. jun 2013 Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, Behandlet
12. jun 2013 Bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.) Behandlet
6. jun 2013 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute) Behandlet
6. jun 2013 Ratifikasjon av Nagoya-protokollen til konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai 1992, om tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling Behandlet
3. jun 2013 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 12. januar 1990 mellom Norge og Nederland Behandlet
3. jun 2013 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Botswana om opplysningar i skattesaker Behandlet
3. jun 2013 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia Behandlet
13. mai 2013 Tiltredelse av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip av 15. mai 2009 Behandlet
13. mai 2013 Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll til FN-konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff Behandlet
22. apr 2013 Endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) Behandlet
22. apr 2013 Samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974 m.m. Behandlet
1. apr 2013 Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica Behandlet
1. apr 2013 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Panama om opplysningar i skattesaker Behandlet
1. apr 2013 Samtykke til å setje i kraft ein skatteavtala mellom Kongeriket Noreg og Republikken Sør-Afrika, underskriven i Cape Town 16. juli 2012 Behandlet
18. mar 2013 Samtykke til inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012 Behandlet
18. mar 2013 Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
18. mar 2013 Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) Behandlet
9. des 2012 Overenskomst mellom Norge og Hans Majestet Sultanen og Yang Di-Pertuan av Brunei Darussalam om opplysninger i skattesaker Behandlet
4. des 2012 Samtykke til inngåelse av avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av 20. juni 2012 Behandlet
14. nov 2012 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malta Behandlet
14. nov 2012 Skatteinformasjonsavtale med Republikken Guatemala Behandlet
14. nov 2012 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Polen Behandlet
24. okt 2012 Etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
5. jun 2012 Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Montenegro og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Montenegro Behandlet
30. mai 2012 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hongkong SAR og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR, alle av 21. juni 2011 Behandlet
28. mai 2012 Inngåelse av avtale om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS) Behandlet
6. mai 2012 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Georgia, undertegnet i Tbilisi 10. november 2011 Behandlet
19. mar 2012 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Peru Behandlet
19. mar 2012 Endringer i skipssikkerhetsloven Behandlet
29. feb 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Den Orientalske Republikken Uruguay om opplysningar i skattesaker Behandlet
29. feb 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Mauritius om opplysningar i skattesaker Behandlet
30. jan 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Bahrain Behandlet
30. jan 2012 Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados Behandlet
30. jan 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Costa Rica Behandlet
11. des 2011 samtykke til inngåelse av avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater Behandlet
30. nov 2011 Samtykke til inngåing avavtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane Behandlet
28. nov 2011 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Ukraina Behandlet
21. nov 2011 Protokoll om beredskap, aksjon og samarbeid ved forurensingsuhell med farlige og skadelige stoffer, Behandlet
9. nov 2011 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og India Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Makedonia Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Macaos Spesielle Administrative Region i Folkerepublikken Kina Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal, Behandlet
6. jun 2011 Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) Behandlet
30. mai 2011 Overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Seychellene om opplysningar i skattesaker Behandlet
23. mai 2011 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2009 Behandlet
25. apr 2011 Samtykke til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria Behandlet
10. apr 2011 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Albania Behandlet
10. apr 2011 Opplæring av norske elever og om virkemåte for de norske seksjoner opprettet ved akademiene Rouen, Caen og Lyon av 14. juni 2010 Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Montserrat Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Andorra om opplysningar i skattesaker Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Liechtenstein Behandlet
9. mar 2011 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Liberia om opplysningar i skattesaker Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Marshalløyene om opplysningar i skattesaker Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Vanuatu om opplysningar i skattesaker Behandlet
7. feb 2011 Samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland Behandlet
14. des 2010 Skatteavtale mellom Norge og Sveits Behandlet
29. nov 2010 Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen og en avtale med landbruksvarer Behandlet
17. nov 2010 Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om internasjonal innkreving av underholdsbidrag Behandlet
15. nov 2010 Samtykke til inngåing av avtale mellom EU og Island, Liechtenstein, Noreg og Sveits Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Dominicasamveldet om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Grenada om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Antigua og Barbuda om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Sankt Lucia om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Vincent og Grenadinene Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Christopher (Saint Kitts) og Nevis Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Skatteavtale mellom Norge og Tyrkia Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Belize om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Monaco om opplysningar i skattesaker Behandlet
27. okt 2010 Ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009-2014 Behandlet
11. okt 2010 Samtykke til tiltredelse av Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartøysløsøre Behandlet
16. jun 2010 Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen Behandlet
13. jun 2010 Samtykke til ratifikasjon av luftfartsavtale av 17. desember 2009 mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge Behandlet
24. mai 2010 Skatteavtale mellom Norge og Malawi Behandlet
24. mai 2010 Skattesaker mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland for så vidt angår Aruba Behandlet
24. mai 2010 Skatteavtalen mellom Norge og Nederland for så vidt angår De nederlandske Antiller Behandlet
24. mai 2010 Skattesaker mellom Norge og Bahamassamvelde Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og Samoa Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og republikken San Marino Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og Cookøyene Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Turks og Caicosøyene Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Anguilla Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Gibraltar Behandlet
11. jan 2010 Endring av skatteavtala mellom Noreg og Belgia Behandlet
11. jan 2010 Endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore Behandlet
11. jan 2010 Endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Østerrike Behandlet
11. jan 2010 Skatteavtale mellom Norge og Polen Behandlet
11. jan 2010 Skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Caymanøyene Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene Behandlet
7. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Bermuda Behandlet
18. nov 2009 Skatteavtale mellom Noreg og Qatar Behandlet
18. nov 2009 Skatteavtale mellom Noreg og Slovenia Behandlet
18. nov 2009 Avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole Behandlet
16. nov 2009 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2008 Behandlet