Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at flere land skal ha toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer til Norge. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom Aid-for-Trade-programmet bygge opp infrastruktur og produksjon i utvalgte land som vi har gitt tollfrihet, med tanke på import til Norge fra de samme landene. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å få god og aktiv konkurranse i markedet vil Høyre heve grensen for moms- og tollfritak fra 200 til 1000 kroner. Partiprogram AVGIFTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TOLL
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre føre en politikk som forbereder norsk landbruk på nye internasjonale handelsvilkår og utnytte mulighetene i en fremtidig WTO-avtale for å sikre kulturlandskap og fremtidig landbruk i hele landet. Partiprogram LANDBRUK TOLL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide ordningene med tollfrihet for import av varer fra utviklingsland (GSP), men fortsatt målrette ordningen mot land med lav gjennomsnittlig inntekt pr innbygger. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensen for avgiftsfrie varer ved privat import. Partiprogram MERVERDIAVGIFT TOLL VAREHANDEL
2009-2013 Venstre For å gjøre internetthandel enklere, vil Venstre forenkle regelverket for verdi- og postordresendinger fra utlandet slik at kostnadene ved gebyrer og fortolling reduseres. Partiprogram AVGIFTER POST TOLL
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil beholde tollkvotene for innførsel av alkohol. Partiprogram RUSMIDLER TOLL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for et bedre samarbeid mellom politi, tollvesen og lokale myndigheter i grenseområdene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje presset på å få bort ugrunna og urettferdig straffetoll mot norske sjømatprodukt i EU og USA. Partiprogram TOLL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve importbegrensninger for lovlige varer. Partiprogram MERVERDIAVGIFT TOLL VAREHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil ha fri import av varer fra alle lavinntektsland og lavere mellominntektsland. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at norske tollsatser og beskyttelsesregimer på sikt fjernes som en del av internasjonale forhandlinger. Partiprogram TOLL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres nulltoll for samtlige u-land. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grensen for tollfri import økes. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet mener tolletaten bør få begrenset politimyndighet og settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i kriminalitetsbekjempelsen på grensene. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør gis adgang for tolletaten til å skrive ut forenklede forelegg og således få avgjort de enkleste og mindre alvorlige saker på stedet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår for næringslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTEFRADRAG SKATTER TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde selvforsyningsgraden på om lag dagens nivå, gjennom å videreføre den norske modellen med et sterkt importvern. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK STATSBUDSJETTET TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og styrke norsk næringsmiddelindustri, og legge til rette for fortsatt tilgang på råvarer fra norsk landbruk. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER NÆRINGSLIV TOLL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi tollerne fullmakt til å gi forenklet forelegg for å oppnå en mer effektiv kontroll med grensekryssende kriminalitet og avlaste politiet for rutineoppdrag. Partiprogram TOLL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke grensekontrollen gjennom å tilføre økte ressurser til toll og politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil verne om den norske landbruksmodellen med et robust samvirke, et sterkt importvern og årlige forhandlinger mellom staten og aktørene i landbruket. Partiprogram ARBEIDSLIV LANDBRUK TOLL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha sterkere tiltak mot smugling til Norge gjennom bedre kontrollmekanismer, som blant annet flere mobile skannere og tilstrekkelige driftsmidler til kontrollarbeid. Partiprogram RUSMIDLER TOLL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kapasiteten til politiet og tollvesenet ved utsatte grensestasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme prinsippet om nasjonenes matsuverenitet i alle internasjonale forhandlinger, arbeide for et mer fleksibelt tollregime og avvikle eksportsubsidiene for norske landbruksprodukter. Partiprogram LANDBRUK TOLL UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke tollvernet til å sikre råvarepriser i tråd med det nasjonale kostnadsnivået og sørge for at kraftfôrprisen blir høyere enn prisen på grovfôr. Forråvarer som importeres må være garantert GMO-frie og sertifiserte etter økologiske og sosiale standarder. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve grensen for tollfri import. Regjeringserklæring TOLL UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle tollbehandlingen. Regjeringserklæring TOLL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utdanne flere narkohunder til bruk i politiet og Tollvesenet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER TOLL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kapasiteten til politiet og Tollvesenet ved utsatte grensestasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER TOLL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi fattige land tollfordeler for sine varer på det norske markedet. Partiprogram TOLL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ned tollbarrierer, men det må være basert på at andre land samtidig reduserer sine tollbarrierer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at norske tollsatser og beskyttelsesregimer fjernes over tid. Partiprogram TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne norsk industritoll. Partiprogram INDUSTRI TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere avgifter på grensehandelsutsatte varer. Partiprogram AVGIFTER TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å påvirke andre land til å oppheve sine importbegrensninger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve importbegrensninger for lovlige varer. Partiprogram TOLL VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå toll- og avgiftsregler for hjemflytting til Norge og gjeninnføre flyttegodsordningen for bil. Partiprogram AVGIFTER TOLL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke fri import av varer fra lavinntektsland og lavere mellominntektsland. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at alle rike land åpner sine markeder for varer fra lav- og mellominntektsland. Varer fra alle lavinntektsland og noen mellominntektsland må fritas all toll i Norge. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne all toll på varer som ikke er gjenstand for produksjon av betydning i Norge, for eksempel innenfor konfeksjon. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et sterkt norsk grensevern. Matproduksjon over hele landet skal ikke bli utkonkurrert av billig mat produsert under forhold langt under norsk standard for dyrevelferd og medisin- og giftbruk. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre ordningen med tollfri import fra de minst utviklede landene, og samtidig stille krav om at [jordbruks-]produksjonen er i tråd med FNs bærekraftmål. Partiprogram FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å redusere tollbarrierer overfor utviklingsland. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for automatisert fortolling ved import av utenlandske varer. Partiprogram FINANSER TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et sterkt og velfungerende importvern som sikrer volum, volumvekst og prisuttak i norsk jordbruksproduksjon. Partiprogram FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte handlingsrommet i internasjonalt avtaleverk for å sikre best mulig tollvern. Norge må i tillegg søke samarbeid med andre land for å øke dette handlingsrommet, slik at tollvernet kan styrkes ytterligere. Partiprogram FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke tollvesenets innsats ved grensene kraftig. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til strategisk og operativt samarbeid mellom tollvesen, grensemyndigheter og lokalt politi i grenseområdene. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi tollerne fullmakt til å gi forenklet forelegg for å oppnå en mer effektiv kontroll med grensekryssende kriminalitet og avlaste politiet for rutineoppdrag. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre rimelige inntekter til bøndene, hovedsakelig finansiert ved prisen på produktene ved et sterkt tollvern. Partiprogram LANDBRUK TOLL
2017-2021 Rødt Rødt vil at man øker tollbeskyttelsen av norske matråvarer og at det skal være sesongbeskyttelse på landbruksprodukter. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for gjensidig reduksjon i tollsatsene for å bidra til økt frihandel. Regjeringserklæring TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre de nest fattigste utviklingslandene bedre tollbetingelser enn øvrige mellominntektsland ved å redusere tollsatser for alle varer som omfattes av den norske tollpreferanseordningen. Regjeringserklæring TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for et rettferdig, globalt handelsregelverk under WTO som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling, også mellom utviklingsland og industriland. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå toll- og avgiftsregimet for nordmenn som flytter tilbake til Norge. Regjeringserklæring AVGIFTER TOLL UTENRIKSSAKER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
11. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2021 - lovsaker Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit Til behandling
14. jun 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga unntatt skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven samt endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft og endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter til folketrygden for 2020 Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag om bærekraftig turistfiske Behandlet
11. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett Behandlet
11. mai 2020 Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026 Behandlet
13. jun 2019 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen) Behandlet
27. mai 2019 Representantforslag om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
7. mar 2018 Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
11. des 2017 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2018 - lovsaker Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
15. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
15. jun 2017 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. jun 2016 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga Behandlet
12. jun 2016 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga Behandlet
9. mai 2016 Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte) Behandlet
27. apr 2016 Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2015 Skatter, avgifter og toll 2016 - lovsaker Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
4. mai 2015 Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.) Behandlet
4. mar 2015 Representantforslag om etablering av overvakingskamera på alle køyrbare norske grenseovergangar Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
19. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
15. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
7. apr 2014 Representantforslag om tollvern Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
16. jun 2013 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om en handlingsplan for å bekjempe smugling og ulovlig innvandring Behandlet
28. apr 2013 Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene) Behandlet
1. apr 2013 Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) Behandlet
1. apr 2013 Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om modernisering av norsk luftfart Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
14. nov 2012 Representantforslag om hvordan grensehandel kan reduseres Behandlet
11. jun 2012 Endringer i skatte- og tollovgivningen Behandlet
11. jun 2012 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
30. mai 2012 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hongkong SAR og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR, alle av 21. juni 2011 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
13. jun 2011 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
25. mai 2011 Representantforslag om tettere samarbeid og bedre metoder for toll- og politietaten i arbeidet mot ulovlig innvandring og annen kriminalitet Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Representantforslag om å fjerne tollsats på import av kjøtt i perioden 6. desember-31. desember 2010 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. jun 2010 Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet Behandlet
16. des 2009 Ny saldering av statsbudsjettet 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte- og avgiftsopplegget 2010 Behandlet