Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha et inntektspolitisk samarbeid og en økonomisk politikk som sikrer arbeid til alle. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha et høyt nivå på arbeidsmarkedstiltak. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på særskilt oppfølging av utsatte grupper på arbeidsmarkedet, herunder langtidsledige, personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrerkvinner. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bruke trygd som lønnstilskudd for å få folk i arbeid. Partiprogram SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidsrettede tiltak og sikre forutsigbare og stabile rammebetingelser for vekst- og attføringsbedriftene. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bevisstgjøre arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor på en inkluderende rekrutteringspolitikk. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at flere menn ansettes i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil følge bedre opp dem som har delvis arbeidsevne, og utvikle metoder for arbeidsevnevurderinger, slik at den enkelte lettere kan få tilbud om passende jobb. Partiprogram SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for tilpassede og individuelle jobbtrenings- og opplæringstilbud for tidligere prostituerte. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for nye arbeidsplasser i nord gjennom utnyttelse av de naturgitte fortrinn for fiskerivirksomhet, petroleum, vindkraft, bergverk og reiseliv. Partiprogram POLAROMRÅDER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt arbeidsinnvandring. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil åpne for noe større midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland innenfor rammen av bistandsprosjekter i enkelte land. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre ha en årlig melding om status for forenklingsarbeidet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre gå gjennom regler og organisering av søknadsprosessen for ekspertinnvandrere for å sikre raskere tilgang på høykvalifisert arbeidskraft. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre lette arbeidsinnvandringen ved å etablere et felles servicesenter for politi, UDI, NAV og skatteetaten. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre utvide adgangen til midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre styrke "grønt kort"-ordningen for arbeidssøkere med særskilte behov for tilrettelegging av arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre satse på tiltaksplasser for dem med nedsatt arbeidsevne for å sikre at de som står lengst unna arbeidslivet, blir prioritert. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å styrke voksnes basiskompetanse vil Høyre sørge for at det blir bedre samsvar mellom opplæringsretten og opplæringstilbudet. Partiprogram SYSSELSETTING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å bekjempe fattigdom vil Høyre øke satsningen på arbeidskvalifisering og aktivisering, samt legge til rette for fleksible tiltaksløsninger og flere alternativer. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre at habilitering og rehabilitering skal være den neste store helsepolitiske satsningen. Partiprogram HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre utarbeide en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om habilitering og rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre styrke forskning og fag- og kompetanseutvikling innenfor habilitering og rehabilitering. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre utvikle et godt samarbeid og stabile rammevilkår rundt private rehabiliteringsinstitusjoner som holder god faglig kvalitet i sitt helsetilbud. Partiprogram HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre spesielt styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet for rusavhengige og barn med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN RUSMIDLER SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil åpne for at asylsøkere skal få arbeidstillatelse dersom de får jobb. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere å innføre yrkesopplæring i asylmottakene. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen. Partiprogram SKOLER SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det stimuleres til best mulig ressursutnyttelse i økonomien for å sikre verdiskaping, sysselsetting og bærekraftighet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge økt vekt på lokale arbeidsplasser når kvoter skal fordeles. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til hjelpemidler som gjør det lettere for personer med nedsatt funksjonsevne å stå i ordinært arbeid. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at uførepensjonsordningen i fremtiden skal utformes slik at det lønner seg å prøve seg i arbeidslivet, uten fare for at mindre inntektsendringer medfører store kutt i pensjon. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være mulig å søke om arbeidstillatelse fra Norge for kvalifiserte utenlandske arbeidssøkere som allerede befinner seg her. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha større ringvirkninger på land knyttet til utvinning og verdiskaping av både fiske- og petroleumsressurser. Landsdelen har utfordringer i å skape nye attraktive arbeidsplasser til særlig unge mennesker som ofte har få alternativer til å flytte. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HAVBRUK SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i tilknytning til konsesjoner og utvinningstillatelser stilles konkrete krav til oljeselskapene om aktiv deltakelse i å bygge kompetanse, trekke landsdelens bedrifter og næringer aktivt med i både utbyggings- og driftsfase. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYSSELSETTING
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til at kommuner og frivillige organisasjoner ansetter pensjonister som står utenfor arbeidslivet til lettere omsorgsoppgaver, for eksempel gjennom å halvere eller fjerne arbeidsgiveravgiften. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha flere traineestillinger i stat og kommune, og flere lærlingplasser også innenfor tjenesteytende næringer. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Venstre Venstre vil lage mer fleksible løsninger med hensyn til arbeidstid for eldre. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Venstre Venstre at det skal legges bedre til rette for å arbeide etter fylte 70 år også i det offentlige etter avtale med arbeidsgiver. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for at kommuner og frivillige organisasjoner kan ansette pensjonister som står utenfor arbeidslivet til lettere omsorgsoppgaver. Halvering eller fjerning av arbeidsgiveravgiften bør vurderes for å få dette til. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Venstre Venstre er positiv til at også andre yrkesgrupper trekkes inn i skolen for å styrke det sosialfaglige miljøet. Partiprogram SYSSELSETTING UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke legedekningen blant annet med geriatere og øke annen bemanning på sykehjem. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke andel av førskolelærere med innvandrerbakgrunn. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at distriktspolitikk, sysselsetjingspolitikk og likestillingspolitikk ikkje skal kunne utfordrast av internasjonale handelsreglar. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for bedre kvalitet i attføringsarbeidet og varighet på tiltakene som gjør at flere vil lykkes i både å få og beholde arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil holde nivået på arbeidsmarkedstiltak høyt selv når arbeidsløsheten er lav, sikre individuelt tilpassede opplegg og gi sikkerhet for økonomiske rettigheter i omstillingsperioder. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til at psykisk syke med lav inntekt og ustabile boforhold gis tilbud om tilrettelagt bolig og arbeidsplass. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den lovfestede fortrinnsretten for deltidsansatte ved nye ansettelser i en bedrift. Ved ledig arbeid skal kvalifiserte ansatte tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold til hel stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå å gi fagforeningene forhandlingsrett og lokal konfliktrett i saker som gjelder utvidelse av deltidsstillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er imot bruk av anbud i attføringsarbeidet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for en aktiv, framtidsrettet næringspolitikk, hvor det offentlige spiller en viktig rolle i utviklingen av nye næringer og i å legge til rette for sysselsetting og verdiskaping. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre tilgangen til høykompetent arbeidskraft globalt. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil myke opp regler for midlertidig ansettelse. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre konkurransedyktige norske skipsregistre (NOR og NIS). Partiprogram SJØFART SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere maritim utdanning og rekruttering av norsk ungdom til handelsflåten. Partiprogram SJØFART SYSSELSETTING UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke mulighet for vanlig arbeid. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forebygge og dempe skadebivirkningene av arbeidsledighet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet. Partiprogram SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil kreve mobilitet hos arbeidssøkere. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Verdiskapingen og sysselsettingen må styrkes i alle deler av landet, blant annet gjennom økt innsats på forskning og utvikling og gjennom å styrke samfunnets evne til å sikre alle tilgang til sentrale velferdsordninger som barnehage, utdanning, omsorg og helse. Regjeringen skal aktivt arbeide mot ytterligere sentralisering. Regjeringserklæring BARNEHAGER HELSEVESEN NÆRINGSLIV SYSSELSETTING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringens mål er et samfunn uten fattigdom. Vi vil bekjempe fattigdom ved å bringe flere tilbake til arbeidslivet slik at flere kan leve av egen inntekt. Regjeringserklæring SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha en variert flåte og rettferdig fordeling av fiskeressursene som bidrar til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha et høyt nivå på tiltaksplasser, tilpasset situasjonen på arbeidsmarkedet. Regjeringserklæring SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha høy tiltaksinnsats for ledige med sammensatte behov. Regjeringserklæring SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke satsingen på tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv og skjermet sektor. Regjeringserklæring SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bruke lønnstilskudd som alternativ til trygd for utsatte grupper. Regjeringserklæring LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å begrense antall nye uføre, og få flere uføre tilbake i arbeid. Regjeringserklæring SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre en sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringserklæring SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre ungdomsgarantien for alle under 25 år. Regjeringserklæring SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette norsk praksis ved ILO-94 ved all kontraktsinngåelse i offentlig sektor. Regjeringserklæring STATENS PERSONALPOLITIKK SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forsterke en målrettet innsats for at flest mulig kan leve av arbeidsinntekt. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bruke kvalifiseringsprogrammet for å få flere over fra passiv sosialhjelp til deltakelse i arbeidslivet. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke den offentlige støtten til voksenopplæring. Regjeringserklæring SYSSELSETTING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utvikle forsøk med videregående opplæring for voksne arbeidsløse innen regelverket for arbeidsmarkedsopplæringen. Regjeringserklæring SYSSELSETTING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for økt sysselsetting og lavere ledighet blant innvandrerbefolkningen. Vi vil ha særlig fokus på enkelte grupper av kvinner med lav sysselsetting. Regjeringserklæring INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide mot diskriminering og for en inkluderende rekrutteringspolitikk, blant annet i samarbeid med arbeidslivets parter, slik at innvandreres kompetanse kommer til nytte i det norske samfunnet på alle nivåer i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE SYSSELSETTING
2013-2017 Høyre Høyre vil utvide kommunenes ansvar innenfor arbeids- og velferdsforvaltningen, særlig i de brukerrettede ordningene. Partiprogram KOMMUNER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det offentlige byråkratiet og frigjøre arbeidskraft til privat sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bedre tilgangen til høykompetent arbeidskraft. Partiprogram NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre universiteter og høgskoler til en mer attraktiv karrierevei, blant annet ved å gjennomgå bruken av midlertidige ansettelser og sikre gode arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYSSELSETTING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning ved å heve taket i ordningen og lovfeste dagens ordning. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SJØFART SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en fortsatt god pensjon og at den kan kombineres med å være i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre rammebetingelsene for AFP i privat sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere aldersgrenser i sammenheng med arbeidslivets utvikling og tilpasse disse til pensjonsreformarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til at flere eldre står i arbeid også etter fylte 70 år. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 sette kommunene i stand til å øke med ytterligere 10 000 nye årsverk i helse og omsorgsektoren fram mot 2020, samtidig som det planlegges for en ytterligere vekst fra 2020. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 øke antallet helsefagarbeidere, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i sektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL SYSSELSETTING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette kommunene i stand til å øke med ytterligere 10 000 nye årsverk i helse og omsorgsektoren fram mot 2020, samtidig som det planlegges for en ytterligere vekst fra 2020. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil lære av arbeidet som er gjort for å inkludere kvinner i tradisjonelt mannsdominerte utdanninger og yrker, og iverksette endringer som må til for å rekruttere bredere. Partiprogram LIKESTILLING SYSSELSETTING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sammen med partene arbeide for en heltidskultur i omsorgsektoren. Det langsiktige målet er at hovedregelen i helsesektoren skal være heltidsstillinger. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle Longyearbyen ved å bidra til økt sysselsetting. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SVALBARD SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre og utvide «Ny sjanse» om et kvalifiseringsprogram for innvandrere som etter flere år i Norge fortsatt ikke er i arbeid. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for nye arbeidsplasser i nord gjennom utnyttelse av de naturgitte fortrinnene for fiskerivirksomhet, petroleum, vindkraft, bergverk og reiseliv. Partiprogram BERGVERK ENERGI FISKERIER OLJE OG GASS REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil heve den generelle aldersgrensen i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil over tid fase ut ulike særaldersgrenser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at velferdsytelser i større grad enn i dag utbetales som lønnstilskudd i stedet for som passive ytelser. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke satsingen på lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter, i samspill med attføringsbedrifter som tilbyr arbeidsmarkedstiltak. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille klarere kvalitets- og resultatkrav til leverandørene av arbeidsmarkedstiltak. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede et tidsbegrenset jobbskattefradrag ved overgang fra trygd til arbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede et system med arbeid for trygd/sosiale ytelser for unge som står i fare for å falle permanent ut av arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede et incentivbasert system for å gi flere mulighet til å formidle folk inn i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at uføre skal kunne ta i bruk restarbeidsevnen ved å gjennomføre uførereformen. Det vil være et mål at uføregraden i hvert tilfelle skal reflektere den reelle arbeidsevnen, og at gradert uføretrygd skal tas i bruk i større grad enn i dag. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere, med særlig fokus på lavterskeltiltak og arbeidstrening rettet mot unge for å sikre en permanent overgang til arbeidslivet. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke språkopplæring og andre målrettede tiltak slik at flere kvinner med minoritetsbakgrunn kan delta i arbeidslivet. Regjeringserklæring INNVANDRERE SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det offentlige byråkratiet og frigjøre arbeidskraft til privat sektor. Partiprogram STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et ROS [renhold, omsorg og servicearbeid]- og ROT [rehabilitering, ombygging og tilbygg]-fradrag for utførelser av tjenester i hjemmet. Partiprogram SKATTEFRADRAG SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skape gode rammebetingelser for næringsliv og nye arbeidsplasser. Partiprogram NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke finanspolitikken aktivt for å bekjempe arbeidsledighet og økte forskjeller. Partiprogram FINANSER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk som gir økt sysselsetting, mer rettferdig fordeling og bedre langsiktig bærekraft for velferdsstaten. Partiprogram SKATTER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til rettferdig fordeling og sysselsetting ved å sørge for at vanlige lønnsinntekter beskattes som i dag eller lavere i tråd med vårt alternative budsjett for 2017. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at kraftoverskuddet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge. Eventuelle nye utenlandskabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Partiprogram ENERGI SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en lovpålagt minimumsnorm for bemanning i barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke andelen ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse i barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rekrutteringen av menn til barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for flere stillingskategorier i barnehagene, for eksempel barnehagelektor, som vil styrke både rekruttering og den forskningsbaserte barnehagevirksomheten. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle et program for å rekruttere flere fagutdannede til læreryrket. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide nye og forpliktende opptrappingsplaner for rekrutteringsstillinger på høyere utdanningsinstitusjoner, for eksempel for stipendiater og postdoktorer. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere muligheten for bruk av midlertidige ansettelser på høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig med fast ansettelse i vitenskapelig stilling selv om man forsker i et eksternt finansiert forskningsprosjekt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at alle skal ha mulighet og incentiver til å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med rekrutteringskvoter for unge fiskere. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til bruk av redskapsgrupper og metoder som gir best mulig kvalitet på fisken, som krokfanget fisk/teiner. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil få flest mulig i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere fattigdommen i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et åpent og inkluderende arbeidsliv der det alltid lønner seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge videre på det tette samarbeidet mellom myndighetene og organisasjonene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for at pensjonssystem og andre offentlige stønader bidrar til at det lønner seg å jobbe og ikke er til hinder for å bytte sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste alle arbeidstakeres rettigheter knyttet til permittering. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne tjenestemannsloven og la arbeidsmiljøloven gjelde i staten, for å gi ansatte i staten samme rett til fast stilling som andre arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre nasjonal minstelønn som virkemiddel for å motarbeide sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å kombinere arbeidssøking og utdannelse. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at kommunene står som garantist og arbeidsgiver for dem som har rett og plikt til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for at flere kommer ut i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha raskere og enklere prosedyrer for å søke om arbeidstillatelse, visum og forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for større grad av arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å få arbeidstillatelse for statsborgere fra land utenfor EU, herunder studenter som har fullført utdanning i Norge. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere mulighet til å få arbeidspraksis utfra bakgrunn og forutsetninger, og kombinere arbeidspraksis med språkopplæring for flyktninger. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for mentorordninger og nettverksarenaer i arbeidslivet både for høytutdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor slik at kun kvalifikasjonene kommer frem av søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle og styrke ordninger som Jobbsjansen. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre kombinert kvalifisering og arbeid i bedrift for innvandrere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha krav om at alle kommuner i introduksjonsprogrammer skal tilby et minimum av forskjellige standardiserte løp tilpasset forskjellige forutsetninger. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren, med spesiell vekt på å øke andelen menn. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil spre statlige arbeidsplasser til flere regioner. Partiprogram ARBEIDSLIV REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil lokaliserer statlige arbeidsplasser og institusjoner i regionene på en slik måte at de fremmer god lokal byutvikling. Partiprogram ARBEIDSLIV REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere spesialiserte enheter som jobber med ulike former for økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre innsatsen for utdanning, global helse, fredsarbeid, jobbskaping og tilgang til energi. Partiprogram ARBEIDSLIV FOLKEHELSE FREDSARBEID HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta tilbake kontroll over arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE LØNN OG INNTEKT SKATTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha nasjonal kontroll over ressurser og infrastruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER HAVBRUK JERNBANER LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny likestillingspolitikk ved å sørge for rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenreise den aktive næringspolitikken blant annet ved å gjenreise det aktive statlige eierskapet, og bruke statens eiermakt til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og løse klimaproblemene samt bruke statlige midler til å utvikle løsninger som fattige land også kan ha nytte av. Partiprogram ARBEIDSLIV FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi ekstra tilskudd til kommunene for å sette i gang og forsere bygging av infrastruktur og offentlige byggeprosjekter når arbeidsløsheten er økende eller høy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SAMFERDSEL STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for kompetanseheving og flere ansatte ved lokalkontor i NAV, slik at brukere får individuell oppfølging og enkelt kan få bistand til å komme i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tiltak gjennom NAV i større grad skal bidra til formell kvalifisering. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motvirke arbeidsløsheten i næringene tilknyttet oljeindustrien gjennom målrettede tiltak, en politikk for flere oppdrag til norsk industri, og plugging av oljebrønner i Nordsjøen. Partiprogram ARBEIDSLIV ENERGI OLJE OG GASS SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kvalifiseringsprogrammet ved å jobbe for at tiltakene i programmet forbedres og blir mer individuelt tilpasset. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at nyankommende flyktninger med lite eller ingen formell utdanning får et helhetlig løp fra bosetting til arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) er statlig, for å sikre likebehandling over hele landet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilrettelegge for deltakelse i arbeidslivet slik at eldre som ønsker å jobbe skal ha mulighet å delta lenger i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre lovfestet og reell rett til heltid og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke retten til fast stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe anbudsregimet innen tiltaksapparatet i NAV til fordel for direkte avtaler. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at vannkraften, som er en fornybar ressurs, må benyttes til å skape arbeidsplasser og erstatte fossil energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og rammevilkår. Statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være en forutsetning for eventuelle ytterligere mellomlandsforbindelser. Nye kabelprosjekter må veies opp mot norsk industriutvikling, arbeidsplasser og muligheten for utfasing av fossil energi i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV ELEKTRISITET ENERGI SYSSELSETTING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde lærere og annen nødvendige kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi NAV-støtte til å ta høyere utdanning til folk som av ulike grunner risikerer å bli stående permanent utenfor arbeidslivet. Partiprogram HØYERE UTDANNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at mennesker med utviklingshemming sikres frihet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunn og arbeidsliv, ikke minst gjennom å stoppe forsøk på å bygge nye, store spesialinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at flere med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid og beholder arbeidstilknytningen sin gjennom riktig tilrettelegging, blant annet gjennom arbeidsmarkedsbedrifter, styrking av VTA-plasser og retten til reserverte avtaler i det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING RETTSVESEN SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en franchiselov. Loven må gjøre kjeden endelig ansvarlig for at arbeidsmiljøloven følges. Dagens franchisemodell utfordrer grunnleggende verdier i den norske modellen, og truer anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for at asylsøkere, så raskt søknaden er registrert, skal kunne søke om arbeidstillatelse og få innvilget det, også før asylintervju. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for selvbosetting utenfor pressområder. En avtalt selvbosetting med en kommune kan sørge for at bosetting går raskere enn en fordeling fra staten. Det bør også være et mål at bosetting skjer i den kommunen hvor mottaket ligger eller i områder hvor det er mulig å få jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten skal bidra med midler til områdeløft for å bedre integrering og levekår i byer og tettsteder med særlige utfordringer. Hovedmålet for slike satsinger bør ikke være integrering alene, men også bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og bedre levekår. Gratis halvdagsplass i barnehage for 3-5-åringer bør være en del av slike satsinger. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre mentorordninger og målrettede ordninger som gir innvandrere og asylsøkere hjelp til jobbsøking. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre flere praksisplasser og god oppfølging. Bedriftene skal ikke kunne ha flere praktikanter etter hverandre i samme stilling over lengre tid. Det bør også satses på arbeidstreningstiltak rettet spesifikt mot minoritetskvinner slik som «Jobbsjansen». Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med å kalle inn minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til intervju utvides til å gjelde private mellomstore og store bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre like muligheter i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle offentlige etater og private bedrifter av en viss størrelse må utarbeide en tiltaksplan for rekruttering av minoriteter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at regelverket for godkjennelse av utdannelser gjøres enklere. Vi vil at utdanning fra andre land lettere kan godkjennes i Norge, og vil innføre kvalifikasjonspass for flyktninger før godkjennelse. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage en startpakke for arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere skal få en startpakke med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og tilbud om norskundervisning. Fagbevegelsen inviteres til å delta i dette. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Øke bøtene for bedrifter som blir tatt for arbeidslivskriminalitet, slik at man viser at samfunnet tar det på alvor og at det ikke skal lønne seg å begå kriminalitet ved å utnytte andre mennesker. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forenkle dagpengeregelverket slik at gjennomsnittsberegning av tidligere arbeidstid fører til at det lønner seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at økonomisk sosialhjelp må være på et nivå man kan leve av. Derfor bør statlige satser opp til det som behøves for et normalt livsopphold, for eksempel ved bruk av SIFOs standardbudsjett. Barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at mottakere av arbeidsavklaringspenger får vurdering og tiltak raskere enn i dag, for å unngå lengre perioder med arbeidsløshet eller manglende deltakelse i utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at satsen for unge som deltar i kvalifiseringsprogrammet, som i dag er lavere enn for voksne mottakere, heves til tilsvarende nivå som andre mottakere, og at barnetillegget på arbeidsavklaringspenger økes for å gi trygghet og mer nærhet til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til arbeid til alle gjennom å holde varig tilrettelagt arbeid (VTA-ordningen) statlig, og utvide antall plasser betydelig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med pleiepenger gjennomgår endringer som sørger for raskere avklaring for familiene, mindre utrygghet og mer forutsigbarhet. Samtidig vil vi se på ordningen med omsorgslønn for å få til forbedringer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere menn og personer med minoritetsbakgrunn til barnevernet. Kvotering må vurderes. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEVERN LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en ungdomsgaranti med rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet aktivitet i 90 dager for unge under 25 år. Gode og individuelt vurderte og tilpassede opplegg for hver enkelt, tilgang til nødvendige tiltak og helsehjelp, avgjør manges mulighet til å komme i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at flere skal kunne jobbe. Vi må intensivere arbeidet med å gi flere med psykiske lidelser den støtten de trenger for å komme seg ut i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV FOLKEHELSE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utbedre infrastruktur på flere områder for å satse på bærekraftig helårs arbeidsplasser knyttet til reiseliv. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere flere kompetansearbeidsplasser i distriktene knyttet til natur og kultur. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR NATURVERN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke sikkerheten i reiselivet ved å stille sertifiseringskrav til naturguiding. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i samfunn der alle føler seg ivaretatt. Partiprogram BARNEHAGER KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre arbeidsplassene gjennom trygg økonomisk styring og gode vilkår for bedriftene. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en rask og målrettet innsats for å gi nyankomne asylsøkere opplæring i norsk språk og kultur og bistand til å komme i arbeid. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil utarbeide en samlet nasjonal strategi for oppbygging av strukturer og innsats i nordområdene. Formålet er å skape nasjonal vekst, utvikling og arbeidsplasser i nord. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at høykvalifisert arbeidskraft, også fra land utenfor EØS-området, kan ansettes i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre et bedre samarbeid mellom NAV, bemanningsbransjen og arbeidsgiverne for å få flere i arbeid. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil senke tersklene for sosialhjelpsmottageres adgang til statlige arbeidsmarkedstiltak, for å sikre at brukere får den hjelpen de skal ha. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre aktivitetsplikt for mottagere av sosialhjelp i alle kommuner, og prioritere de yngste mottagerne først. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil stille strengere krav til NAVs tiltaksleverandører og sørge for at dårlige resultater får konsekvenser for tiltaksleverandøren. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre forsøk med velferdsobligasjoner for å mobilisere sosiale entreprenører. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en næringsvennlig politikk som gir grunneierne større råderett over egen eiendom, og som bidrar til verdiskaping og flere jobber. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en stabil og forutsigbar økonomisk politikk, som legger til rette for vekst og verdiskaping, sysselsetting og god sosial og geografisk fordeling. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle bo- og arbeidsmarkedsregioner over hele landet og stimulere nærings- og kompetanseklynger som en strategi for regional balanse. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stanse veksten i statlige arbeidsplasser og legge særlig vekt på at statlige kompetansearbeidsplasser blir desentralisert. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere antall ansatte i statsforvaltningen og utrede hvordan man kan bidra til omstilling, reduksjon i antall direktorater og legge grunnlaget for en vellykket utflytting av statlige arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stanse veksten i statsbyråkratiet og lede ressurser og myndighet til de delene av offentlig sektor som yter tjenester til befolkningen. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere antallet direktorater og statlige tilsyn. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten. Partiprogram ARBEIDSLIV FANGST FISKERIER SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for mer tilrettelagt arbeid og gi dem som har nedsatt funksjonsevne mulighet til varig oppfølging i ordinært arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at evne til å undervise vektlegges ved ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere enklere overgangsordninger for innvandrere med høyere utdanning, slik at de raskt kan komme inn i yrker de er utdannet for. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre tilstrekkelig bemanning og rekruttering ved jordskifterettene. Partiprogram ARBEIDSLIV DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke frivilligsentralene. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for filmmiljøer og -produksjoner utenfor hovedstaden og styrke filmstøtteordningen som legger til rette for dette. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta hensyn til rekruttering og sysselsetting ved utdeling av kvoter og overføre kvoter fra havfiskeflåten til kystfiskeflåten hvis leveringsforpliktelsene ikke oppfylles. Partiprogram FISKERIER SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det lettere for private og ideelle organisasjoner å samarbeide med NAV om nye og bedre attføringstjenester. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Rødt Rødt vil bruke finanspolitikken til å skape full sysselsetting. Partiprogram FINANSER SYSSELSETTING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at i en situasjon med økende arbeidsløshet bør staten investere mer i bygging av ny infrastruktur, opprustning av offentlige bygg og anlegg og styrking av velferdstjenestene i stat og kommuner. Partiprogram FINANSER SYSSELSETTING
2017-2021 Rødt Rødt vil ha ei helhetlig omlegging av norsk industri, slik at utfasing av petroleumsvirksomhet og stadig strengere krav til utslippskutt ikke går ut over sysselsetting og verdiskaping. Partiprogram ENERGI INDUSTRI SYSSELSETTING
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte kamper mot nedbemanning og utflagging, og kreve nye statlige industriarbeidsplasser for å bekjempe ledighet. Partiprogram SYSSELSETTING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
18. feb 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien) Behandlet
15. feb 2021 Perspektivmeldingen 2021 Til behandling
10. feb 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien) Behandlet
3. feb 2021 Representantforslag om bedre tilrettelegging for at unge i større grad skal unngå å bli uføre Til behandling
20. jan 2021 Representantforslag om utflytting av det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt til Ålesund og Bergen Til behandling
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Representantforslag om å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om nye områdesatsinger mot utenforskap blant barn og unge Til behandling
23. nov 2020 Representantforslag om å gi folk tryggheten tilbake i ordningen med arbeidsavklaringspenger Behandlet
18. nov 2020 Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
22. jun 2020 Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) Behandlet
16. jun 2020 Representantforslag om forskudd til arbeidsledige som ikke har fått penger de har rett på Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
14. jun 2020 Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
3. feb 2020 Representantforslag om opprydding i innleieregelverket Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig Behandlet
27. mai 2019 Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft Behandlet
28. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019-2022) Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova § 14-12 (redusert adgang til bruk av innleigd arbeidskraft frå bemanningsføretak) Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om å forby innleie fra bemanningsbyråer i byggebransjen i Oslofjord-området Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om midlertidig forbud mot innleie Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om å sikre et ryddig arbeidsliv Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om å øke sysselsettingen blant ungdom og andre lavtlønnsgrupper ved å redusere arbeidsgiveravgiften for lavere lønnsgrupper Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om en stortingsmelding om handelsnæringen Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om endring i omstillingslova Behandlet
28. mai 2017 Representantforslag om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter Behandlet
3. mai 2017 Representantforslag om en samordnet og offensiv strategi for videre utvikling av Nord-Norge Til behandling
27. mar 2017 Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid Behandlet
16. nov 2016 NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet Behandlet
15. jun 2016 Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk Behandlet
8. jun 2016 Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring Behandlet
25. mai 2016 Oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
4. apr 2016 Representantforslag om endring av lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
16. nov 2015 Endringer i introduksjonsloven (tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering) Behandlet
10. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015) Behandlet
23. mar 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å stoppe økt kommersialisering av arbeidsrettede tiltak for å sikre best mulig kvalitet og resultater i Nav Behandlet
7. des 2014 Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å gi trygge vilkår og bedre samarbeid mellom Nav og befolkningen ved hjelp av opprettelse av et Nav-ombud Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om strategi for betre arbeidsmoglegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å gi unge under 25 år som ikke er i skole eller arbeid, rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet, veiledning og/eller jobbtilbud innen tre måneder Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å gi unge som er innvilget uføretrygd, tilgang på hjelp og tiltak fra Nav for å komme i arbeid Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
1. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Behandlet
19. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EURES-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012-2013) Flere i arbeid Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om å gi mennesker utenfor arbeidslivet en ny sjanse Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav Behandlet
11. jun 2013 Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å forhindre at unge faller permanent utenfor arbeidslivet Behandlet
3. jun 2013 Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om gjeninnføring av særreglene for dagpengemottakere over 64 år, og øvrige endringer i folketrygdloven kapittel 4 Behandlet
20. mar 2013 En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2012 Representantforslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og forsterket oppfølging for sosialhjelpsmottakere under 26 år Behandlet
4. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor Unionen Behandlet
29. mai 2012 Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAVs ytelsesforvaltning Behandlet
28. mar 2012 Fordelingsmeldingen Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak - fjerning av individstønad Behandlet
29. feb 2012 Endringer i arbeidsmarkedsloven Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2011 Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. jun 2011 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (om raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Behandlet
20. mar 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010) Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
1. des 2010 Representantforslag om å innføre 450-timersregel for å forhindre at innvandrere faller utenfor arbeidsmarkedet Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) mer attraktivt og konkurransedyktig Behandlet
1. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 Behandlet
1. mar 2010 NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet Behandlet
16. feb 2010 Statsministerens redegjørelse om samarbeid for arbeid Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om lov som integrerer de kommunale oppgaver som tillegges Nav. Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet