Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et sykehustilbud med nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at sykehusene i det vesentlige skal være eid og drevet av det offentlige. Partiprogram STATSFORVALTNING SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke og videreutvikle lokalsykehusene og de distriktsmedisinske sentrene slik at de gir gode tilbud til pasienter som trenger nærhet til sitt helsetilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre legge større vekt på at sykehusene skal drive oppsøkende tjenester for å gi pasientene bedre helsehjelp der de bor. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre endre finansieringssystemet for å understøtte målet om en mer desentralisert helsetjeneste og bedre samhandling mellom sykehusene og helsetjenesten i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre etablere flere helsetilbud i samarbeid mellom kommuner og sykehus for å sikre pasientene et bedre helsetilbud der de bor. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre sikre en desentralisert og differensiert fødselsomsorg, samt gi gravide med lang reisevei til fødestedet rett til følgetjeneste dersom det er behov for det. Partiprogram SVANGERSKAP SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre at alle tilbydere av sykehustjenester som fyller kvalitetskravene, skal få rett til å utfordre andre tilbydere på kvalitet og pris. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke kvaliteten i helsetjenesten vil Høyre foreta omfattende undersøkelser av kvaliteten ved sykehusene, bl.a. av variasjoner for dødelighet, reoperasjoner og reinnleggelser. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke kvaliteten i helsetjenesten vil Høyre stille krav om kvalitetssertifisering av alle sykehus. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke kvaliteten i helsetjenesten vil Høyre sikre åpenhet om kvalitetsundersøkelsene og gjøre disse lettere tilgjengelige. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke kvaliteten i helsetjenesten vil Høyre gå kritisk gjennom sykehustilbudet med utgangspunkt i brukernes behov. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å sikre pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter vil Høyre gi flere pasienter mulighet til å benytte private helsetilbud for det offentliges regning, slik at den som trenger nødvendig helsehjelp, kan få et tilbud så raskt som mulig. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å sikre pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter vil Høyre gi private aktører mulighet til å utføre flere oppgaver på vegne av den offentlige helsetjenesten, f.eks. drifting av sykehus, dersom dette bidrar til raskere og bedre helsehjelp for pasientene og bedre utnyttelse av ressursene i sektoren. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sykehusstruktur som sikrer desentraliserte tjenester for behandling av store pasientgrupper, og sentraliserte tjenester for sjeldnere og avansert behandling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYKEHUS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at sykehusopphold fortsatt skal være gratis. Partiprogram SYKEHUS TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke vaktordningene på sykehusene slik at fastlege og legevakt kan kontakte erfarne sykehusleger før eventuell innleggelse i sykehus. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKEHUS
2009-2013 Venstre Venstre vil at lokalsykehusene skal ha et minimum av akuttfunksjoner med differensiert innhold avhengig av lokalisering og avstand til andre sykehus. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det skal gjennomføres en grundig evaluering og omlegging av foretaksmodellen [for sykehus]. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at andelen innsatsstyrt finansiering (ISF) ikke skal overstige 40 prosent. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil skille mellom sykdomstilfeller hvor innsatsstyrt finansiering (ISF) egner seg, og hvor det ikke er anvendelig – eksempelvis ved sammensatte og kroniske sykdommer og innenfor psykiatri og rus. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle finansieringsordninger for kroniske sykdommer, psykiatri og rus som fremmer større fokus på og mer effektiv behandling av disse pasientene. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil slå ring om lokalsykehusene. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at lokalsykehusene tilføres flere oppgaver. Behandling av mindre spesialiserte sykdommer av stort omfang må desentraliseres i større grad. Høyspesialiserte sykdommer bør motsatt sentraliseres til få, større sykehus for å sikre kvaliteten i tilbudet. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fødetilbud må opprettholdes ved alle lokalsykehus. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at eldres lidelser får større fokus på lokalsykehusene gjennom styrking av geriatrisk kompetanse. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at ny oppgavefordeling sikrer god kvalitet i tilbudet ved de ulike sykehusene. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre ei god jordmortjeneste både ved oppfølging gjennom svangerskapet og ved transport i områder med avstander til fødeavdeling, og ha samarbeid med fødeavdelingene ved sjukehusene der det er hensiktsmessig. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og utvikle landets lokalsykehus. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at alle sykehus skal være selvstendige driftsenheter. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle offentlige og private sykehus. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at sykehusene får dekket utgifter som er knyttet til akuttfunksjon og utdanningsarena for helsepersonell, gjennom rammeoverføringer. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKEHUS
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil finansiere pasientbehandling, gjennom stykkpris fra folketrygden. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at sykehusene har moderne utstyr som gjør at de kan arbeide på en mer effektiv måte. Partiprogram SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at sykehus eid og drevet av frivillige organisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom avtaler med det offentlige. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus. Dette kan bety at enkelte sykehus skal gjøre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng med samhandlingsreformen. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Regjeringserklæring SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Ingen lokalsykehus skal legges ned. Regjeringserklæring SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter behandles og ventetidene holdes lave. Regjeringserklæring SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre samhandlingsreformen i tråd med St. meld. Nr 47 (2008-2009). Regjeringserklæring SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at regionale helseforetak iverksetter tiltak for å redusere ventetidene for behandling og diagnostikk. Ledig kapasitet i de offentlige sykehusene skal utnyttes. Avtaler mellom helseforetak og private kommersielle sykehus skal ikke ha et omfang som undergraver pasientgrunnlaget for de små sykehusene. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Venstre Venstre vil kutte ventetiden ved sykehusene gjennom blant annet kveldsåpne poliklinikker og ved å gi spesialister anledning til å drive kveldspraksis på sykehus. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommuner og sykehus større fleksibilitet i å bruke alternative turnusordninger, som nordsjøturnuser. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER SYKEHUS
2013-2017 Venstre Venstre vil at et lokalsykehus minimum skal ha følgende funksjoner: akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og enklere ortopedi, fødetjenester samt anestesi tilstrekkelig for kirurgi, akutt indremedisin og fødselshjelp, og i tillegg røntgen og laboratorietjenester som minimum dekker behovet for akuttbehandling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYKEHUS
2013-2017 Venstre Venstre vil at Stortinget skal vedta en rullerende nasjonal helseplan som definerer og konkretiserer sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Venstre Venstre vil flytte mer makt og flere avgjørelser fra de regionale helseforetakene ned til det enkelte sykehus. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere flere helsetilbud i samarbeid mellom kommuner og sykehus for å sikre pasienter et bedre helsetibud der de bor. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil avskaffe dagens kommunale medfinansieringsordning for sykehusene og innføre direkte støtteordninger til gode lokale samhandlingsprosjekter. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten, og øke kompetansen når det gjelder å fange opp familier i krise. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil vedta en nasjonal helse- og sykehusplan i Stortinget, som fastsetter klare prisoriteringer for helsevesenet og minimumskrav til innhold og kompetanse for ulike typer sykehus. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med en bedre nasjonal styring av helsepolitikken samtidig som sykehusene får større frihet og ansvar innenfor rammene av en nasjonal helse- og sykehusplan. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette flere hjemler for avtalespesialister og etablere en bedre arbeidsdeling mellom sykehusenes poliklinikker og avtalespesialistene. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre omfattende undersøkelser av kvaliteten ved sykehusene, blant annet omfanget av dødelighet, reoperasjoner og reinnleggelser. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil stille krav om kvalitetssertifisering av alle sykehus. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke kvaliteten i akuttmottakene på sykehusene. Det må være leger på vakt med kompetanse og erfaring fra akuttmedisin. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre fritt behandlingsvalg på de offentliges regning, slik at den som trenger nødvendig helsehjelp kan få et tilbud så raskt som mulig. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil stille krav om at sykehusene, ved fastsettelse av medisinsk frist for behandling, også fastsetter tid og sted for behandling. Sentrale helsemyndigheter (HELFO) gis ansvaret for at behandling blir gitt ved et annet sykehus dersom fristen ikke kan innfris ved det samme sykehuset. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil utvide fritt sykehusvalg til også å gjelde rehabilitering. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke [transplantasjons-]kapasiteten ved Rikshospitalet. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha faste donoransvarlige ved ”donorsykehusene”. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil endre organiseringen av sykehustjenestene ved å avskaffe de regionale helseforetakene, og fordele oppgavene mellom Helsedepartementet og de enkelte sykehusene. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle offentlige og private sykehus. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ruste opp og utvide Radiumhospitalet. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke pasientsikkerheten gjennom åpenhet og læring i både sykehus og kommunehelsetjeneste. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER SYKDOMMER SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil måle og følge opp kvalitet i større grad enn i dag. Rapportering skal forenkles og automatiseres for å øke tiden ansatte har sammen med pasientene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle skal ha tilgang til konkrete mål på kvalitet, samt pasienters og ansattes erfaringer fra de ulike sykehusene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle og forsterke pasientrettighetene slik at alle som henvises til sykehus med behov for helsehjelp, gis en forpliktende frist for behandling og automatisk oppfølging. Partiprogram SYKDOMMER SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle pasienter i løpet av ti virkedager etter henvisning skal få en dato for møte på sykehuset. Partiprogram SYKDOMMER SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at finansieringsordningen for sykehusene vektlegger kvalitet. Partiprogram STATSBUDSJETTET SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke fleksibiliteten til de offentlige sykehusene når det gjelder å ansette flere spesialister og øke antallet behandlinger innenfor sine økonomiske rammer. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for fortsatt statlig eierskap med lokal og regional medvirkning til styring av sykehustilbudet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til nye sykehusinvesteringer gjennom forutsigbar sykehusøkonomi og statlige lån. Partiprogram FINANSER STATSLÅN SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke bruken av kvalitetsregistre. Disse skal basere seg på automatisk innhenting av informasjon. [HELSEVESEN]. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tidligst mulig rehabiliteringsinnsats. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvide retten til fritt sykehusvalg til også å omfatte private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at lokalsykehusene skal ha god breddekompetanse og følgende funksjoner; indremedisin, kirurgi, anestesi, støttefunksjoner i form av røntgen og laboratorietjenester og også føde- og barselavdelinger når dette er nødvendig ut fra beredskap og avstander. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke den lokale akutt- og fødeberedskapen gjennom legevakt, ambulansetjenester og lokalsykehus. Partiprogram SVANGERSKAP SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at helseforetakene og kommunene har et felles og likeverdig ansvar for utvikling av samhandlingsreformen og for oppbygging av lokale helsetjenester og forebyggende tiltak innenfor Stortingets rammer for reformen. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at overordnet statlig styring av sykehusene skal skje gjennom Nasjonal sykehusplan som rulleres hvert fjerde år og besluttes av Stortinget. Sykehusplanen skal bl.a. gi politiske føringer for lokalisering, investeringsbeslutninger, kvalitet, funksjonsfordeling, utdanning og rekruttering og prioriteringer. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil basere sykehusfinansiering på rammefinansiering med styringskrav knyttet til ventetider, behandlingskapasitet, kvalitet og budsjettkontroll. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at helseforetakene fortsatt skal være underlagt regnskapslovens bestemmelser der drifts- og investeringsbeslutninger sees i sammenheng. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Helsedepartementet ivaretar den nasjonale styringen av helseforetakene ut fra Stortingets prioriteringer. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha stedlig ledelse med personalansvar, økonomiansvar og faglig ansvar ved alle lokalsykehusene og større sykehusavdelinger. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil oppløse den regionale foretaksmodellen og beholde statlig eierskap, men demokratisere og desentralisere styringen til 20 sykehusstyrer tilsvarende dagens lokale helseforetak. Disse skal ha utvidet styringsansvar innenfor rammen av nasjonal finansiering og prioriteringer i Nasjonal sykehusplan. De regionale sykehusstyrene skal ha et flertall av medlemmene oppnevnt av fylkestinget. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil på sikt overføre ansvaret for sykehusene til regionalt folkevalgt eierskap. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil aktivt følge opp intensjonene i samhandlingsreformen og styrke kommunenes økonomi for å bedre deres muligheter for å tilby forebygging og lokal behandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI SYKEHUS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre bedre folkevalgt styring av sykehusene. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre reelt fritt sykehusvalg ved at pasientene har tilstrekkelig tilgang på informasjon for åbruke valgmuligheten. Partiprogram SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp enigheten mellom partiene under Stortingets behandling av samhandlingsreformen, herunder reversere kommunal medfinansiering. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge ned de regionale helseforetakene når det er utformet en nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet. Regjeringserklæring HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kvalitetsarbeidet i sykehusene. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for et IKT-system som sikrer at alle sykehus kan kommunisere elektronisk og etablere en egen finansieringsordning for investeringene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SYKEHUS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en nasjonal kartlegging av kompetansebehov og etablere en opptrappingsplan for å fylle behovet for spesialsykepleiere i sykehusene. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKEHUS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ordningen med luftambulanser, spesielt i områder med lang reiseavstand til nærmeste sykehus med akuttfunksjoner, og forskriftsfeste absolutt krav om responstid for utrykningsfartøy i tråd med Akuttutvalgets anbefaling. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at antall AMK-sentraler med ansvar for flåtestyring av legehelikoptre bør reduseres til en i hver helseregion. På lengre sikt bør det begrenses til en i Nord- og en i Sør- Norge. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil endre organiseringen av sykehustjenestene ved å avskaffe de regionale helseforetakene, og fordele oppgavene mellom en nasjonal styringsenhet og de enkelte helseforetakene. Partiprogram STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle offentlige og private sykehus. Partiprogram SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke transplantasjonskapasiteten ved Rikshospitalet. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at man har faste donoransvarlige ved ”donorsykehusene”. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere forsøk med kommuner og sykehus som får et samlet ansvar for alle helsetjenestene i sitt område. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for en god arbeidsdeling mellom sykehusene som gjør det mulig å ta i bruk ny teknologi og styrke fagkompetansen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil investere betydelig i sykehusenes digitale «grunnmur» og infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at digitalisering blir et hovedtema i styringen av sykehusene og for ledere på alle nivåer i helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om at alle større sykehus skal ha geriatrisk kompetanse, slik at eldre får helhetlig utredning og større mulighet til å bo lengre i egen bolig. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke utrednings- og behandlingskapasiteten i sykehusene ved å ta i bruk poliklinikkene også på ettermiddags- og kveldstid. Partiprogram SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke tilgangen på organdonorer ved å styrke donorsykehusene, ha nok skolert helsepersonell og sikre at status som organdonor registreres i den digitale kjernejournalen. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre helseforetaksmodellen og bygge videre på en regionalisert spesialisthelsetjeneste med styring på tre nivåer. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere en deling av Helse Sør-Øst med bakgrunn i muligheten for bedre styring og drift. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke lokalsykehusene og sikre kvaliteten ved de minste sykehusene gjennom god oppgave- og arbeidsdeling mellom sykehusene. Akuttsykehus skal ha beredskap i kirurgisk vurdering og stabilisering samt kunne håndtere akutte hendelser. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse mer på systematisk utvikling av gode ledere i helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en hovedregel om at alle norske sykehus skal ha stedlig ledelse, en plassjef som har vide fullmakter til å lede sitt ansvarsområde. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for økt politisk styring av sykehusene og at sykehusene samhandler bedre med primærhelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at både kvalitet og økonomi vektlegges til pasientenes beste i styringen av sykehusene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre egne foretaksmøter dedikert til kvalitet, ledelse og kompetanse. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil dempe «markedsfinansieringen» av sykehusene ved å redusere den innsatsstyrte finanseringen og øke rammefinansieringen til sykehusen. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere «rapporteringsveldet» ved å betydelig redusere antall mål i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå arbeidsrutiner og prosedyrer for å redusere unødig helsebyråkrati. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta et større nasjonalt ansvar for de største investeringene i spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tung fagkompetanse og god samfunnsforståelse i sykehusstyrene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk undervisningsteknologi i sykehusene slik at fagmiljø kan gi opplæring og veiledning til helsepersonellet i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil reformere dagens sykehusstyrer og de regionale helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil overføre mer makt og flere avgjørelser fra helseforetakene og til det enkelte sykehus. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere antall administrativt ansatte i sykehusene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil skjerme leger og sykepleiere fra flere rapporteringskrav. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en ny legespesialitet i akutt- og mottaksmedisin. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en storstilt satsing på rehabilitering og samhandling. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil harmonere datasystemer på forskjellige nivåer i helsevesenet, der det ikke utgjør en trussel for personvernet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer kombinerte stillinger, det være seg mellom fag og ledelse i sykehus og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, særlig innen geriatri. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for mer forskningssamarbeid mellom de nordiske universitetssykehusene og styrke nordisk samarbeid mellom sykehus. Partiprogram HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prøve ut modeller hvor sykehus og kommuner samarbeider om å gi pasienten et felles møte med helsetjenesten (sømløs finansiering og IKT-systemer). Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette et norsk fond for innovative legemidler og medisinsk teknologi, samt et nordisk forskningsfond rettet særlig mot barns sykdommer. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil ha pakkeforløp for flere pasienter som har langvarige og sammensatte behov, og hvor det trengs tverrfaglig oppfølging. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke pasientrettighetslovens bestemmelser om å dekke pasienters utgifter til private eller utenlandske sykehus, og innføre sykdomsspesifikke tidsgarantier. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil kutte ventetiden ved sykehusene ved å opprette kveldsåpne poliklinikker og gi avtalespesialister anledning til å drive kveldspraksis på sykehus. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre retten til trygg reise for fødende. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å fastsette en maksimal reisetid til nærmeste åpne fødeavdeling for at sykehusene skal ha lov til å sommerstenge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tidlig besøk av helsesøster hjemme ikke skal erstatte god barselomsorg på sykehus. Mødre skal ikke måtte reise hjem før de er klare for det, og ammehjelpen må styrkes. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en tillitsreform for mer kvalitet og mindre byråkrati i sykehusene. De ansatte må ha tid og handlingsrom til å bruke sin kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en sykehusreform som styrker sykehusene over hele landet. I stedet for å sentralisere til de få, vil vi bruke hele landet. Bedriftsaktige helseforetak må erstattes med normal offentlig drift. Sykehusene skal være underlagt demokratisk, folkevalgt styring. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en økonomistyring som fremmer helse. Sykehus er ikke butikk. Vi vil avvikle stykkprisfinansiering og finansieringsløsninger som skaper kunstige markedsløsninger eller ikke setter bedre helse og behandling først. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha god og desentralisert fødselsomsorg. Fødselsomsorgen bygges ned mange steder, og sykehus planlegger at nye familier skal raskt ut. Stress for utskrivning og dårlig utbygd tilbud i kommunene er skadelig for barn og nye familier. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke lokalsykehusene og den akuttkirurgiske beredskapen over hele landet. Trygghet og helse skal ikke avhenge av hvor du bor. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et helhetlig tilbud til pasienter som er avhengig av hjelp fra flere avdelinger. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke habiliteringstjenesten og styrke kompetansen om sjeldne diagnoser på sykehusene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil sykehusene skal i større grad styres etter kvalitetsmål og resultater for pasientene, og med mer åpenhet enn i dag. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil endre styringen av sykehusene og spesialisthelsetjenesten, med mer nasjonal koordinering og effektive beslutningsstrukturer, samtidig som de lokale helseforetakene får større frihet i arbeidet med å gi pasientene et godt tilbud. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil ha bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus, der sykehusene utnytter hverandres kompetanse og kapasitet ved å jobbe mer i nettverk og som team. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å redusere unødig rapportering og skjemavelde, og forenkle hverdagen i sykehusene. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av private avtalespesialister, med flere hjemler og bedre arbeidsdeling mellom sykehus, poliklinikker og avtalespesialister. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere en kvalitetsgodkjenningsordning for sykehus, herunder nasjonal godkjenning av nasjonale og regionale behandlingstjenester. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for mer klinisk forskning og eksperimentell behandling i Norge, og mer innovasjon gjennom samarbeid mellom sykehus og helsenæringen. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav om bedre samhandling mellom sykehus og kommune/sykehjem. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sette større krav til tilbudet og organiseringen av landets akuttmottak. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre alle pasienter med kroniske lidelser rett til egen kontaktlege/kontaktperson på sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre tiltak som hindrer unødvendig forflytninger av pasienter mellom sykehjem og sykehus i livets sluttfase. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke kapasiteten, redusere ventelister på nødvendig behandling og sikre [helse-]sektorens investeringsbehov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en forvaltningsmodell for folkevalgt styring av norske sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en øvre forsvarlighetsgrense for pasientbelegg på 85 % på sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det desentraliserte tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatri. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte ny teknologi som bidrar til at pasienter i distriktene slipper unødvendig reisetid. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at lokalsykehus som et minimum skal ha døgnberedskap innen kirurgi, indremedisin, anestesi, røntgen og laboratorietjenester, i tillegg til fødetilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en nettverksmodell for utvikling av lokalsykehusene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre kvaliteten og styrke bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en god svangerskapsomsorg og et styrket jordmortilbud i kommunene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut barseltilbudet og gi alle gravide rett til å gå til jordmor. Alle fødende skal sikres jordmor til stede i fødselens aktive fase. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle fødende tilbud om jordmor hjem ved tidlig utskriving fra sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rammefinansiere fødselsomsorgen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke følgetjenesten for gravide som har lang reiseavstand til fødetilbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ambulansetjenesten og hindre sentralisering av tilbudet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre lovfestede krav til responstider for ambulanse. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke basestrukturen for luftambulansene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille tydeligere krav til at samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak skal omhandle akuttilbud utenfor sykehus, inkludert ambulanse og legevakt. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at sykehus ikke endrer ambulansetilbudet uten at berørte kommuner får styrket sitt akuttilbud (legevakt m.m.) i forkant. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for regelmessig samtrening av akuttetater utenfor sykehus (legevakt, ambulanse, politi, brann, luftambulanse). Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det psykiatriske tilbudet i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og bedre samhandlingen mellom nivåene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra i arbeidet for å redusere antall selvmord i landet, og øke bevilgningene til gjennomføring av nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav til sykehus om å ha faglig oppdaterte planer og tiltak for å redusere unødvendig bruk av bredspektrede legemidler. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil få bedre og raskere diagnostiske metoder for å redusere unødvendig antibiotikabruk. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en konsekvensutredning om spredning av antibiotikaresistens ved grenseoverskridende virksomhet når det gjelder mat og levende dyr (f.eks. handel med matvarer, rekruttering av veterinærer og annen arbeidskraft i matproduksjon og næringsmiddelindustri). Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke forsknings- og utredningsarbeid for å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde et godt, fullverdig lokalsykehustilbud med akuttfunksjoner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYKEHUS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre fagbasert ledelse ved sykehus, i sykehusavdelinger og helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKEHUS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede ny sykehusstruktur der fordyrende og unødvendige administrative mellomledd og byråkrati fjernes. Partiprogram STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde gode og fullverdige lokalsykehus med akuttfunksjon som er tilpasset den medisinske utviklingen og behovet i lokalbefolkningen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre kvalitetsundersøkelser og fremme en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet for Stortinget. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Rødt Rødt vil bygge ned byråkratiet og gjeninnføre folkevalgt styring med ansvar for sykehusenes drift både på nasjonalt og regionalt nivå. Partiprogram STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Rødt Rødt vil sørge for at sykehusenes støttefunksjoner som renhold og annet utføres av sykehusets egne ansatte – slutt på outsourcing. Partiprogram SYKEHUS
2017-2021 Rødt Rødt vil at Stortinget må vedta nasjonale planer for spesialisthelsetjenesten, der strukturelle vedtak om  lokalsykehus, fødetilbud og akuttberedskap blir gjort ut fra hele befolkningens behov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ytterligere redusere egenandelen for personer som legges på dobbeltrom mot sin vilje. Regjeringserklæring SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre trygge sykehus og gode helsetjenester uansett hvor i landet man bor. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere økonomiske insentiver som sikrer at sykehusene rapporterer fullverdige tall til kvalitetsregistre. Regjeringserklæring SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en oppdatert nasjonal helse- og sykehusplan med vekt på digitalisering, kompetanse, rekruttering og psykisk helse. Regjeringserklæring SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre dagens styringssystem, men gi mer myndighet og ansvar til det enkelte sykehus. Regjeringserklæring SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER SYKEHUS

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Representantforslag om å sikre fortsatt kapasitet for behandling og rehabilitering av lungelidelser ved videre drift av Granheim lungesykehus Til behandling
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
2. des 2020 Representantforslag om å utvikle Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode sykehustilbud med nok kapasitet Til behandling
2. des 2020 Representantforslag om å styrke norsk intensivkapasitet Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om å sikre hjelpestønad for barn under langvarige sykehusopphold Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om en ny politikk for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om å styrke det ideelle innslaget i spesialisthelsetenesta Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag om å rette opp urettferdige helsekutt Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å respektere lokaldemokratiet og utrede fortsatt sykehusdrift på Ullevål i tråd med Oslo bystyres vilje Behandlet
4. mai 2020 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus Behandlet
16. des 2019 Representantforslag om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
1. des 2019 Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stoppe økonomisk motiverte kutt i pasienttilboda i helseføretaka og stanse nedlegging av fødeavdeling og døgnbehandling ved DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund Behandlet
28. apr 2019 Representantforslag om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å sikre full openheit om legemiddelprisar i den offentlege helsetjenesta Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak til Stortinget om nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. nov 2018 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å sikre god behandling av eldre multisyke pasienter gjennom styrking av geriatrisk kompetanse Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om en demokrati- og ledelsesreform i offentlige sykehus med innføring av tillitsbasert, stedlig ledelse Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å redusere andelen innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten og ikke la innsatsstyrt finansiering videreføres ned på sykehus- og avdelingsnivå Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om forebygging og behandling av kroniske sår Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om arbeidsvilkår for sykehusansatte Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om oppfølging av Kvinnsland-utvalgets rapport og erstatte helseforetaksloven med en helseforvaltningslov og innføre folkevalgt styring og stedlig ledelse av norske sykehus Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg Behandlet
31. mai 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om å opprette ein eigen utdanningsspesialitet i akuttkirurgi (generell kirurgi), og nødvendige tiltak for å styrke rekruttering av kirurgar til lokalsjukehus Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om å opprettholde akuttkirurgi ved Odda sykehus Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om lokalsykehus i Flekkefjord, Narvik og Odda Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om en offentlig granskning av tvangsbruk i norsk psykiatri Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
17. mai 2016 Representantforslag om å la Tinn kommune overta Rjukan sykehus vederlagsfritt Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
16. mar 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om sykestuer i Nord-Troms Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om å stoppe planene for et storsykehus på Gaustad og å utvikle lokalsykehustilbudet i Oslo universitetssykehus Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om å avvikle foretaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene Behandlet
25. mai 2015 Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Behandlet
13. apr 2015 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering Behandlet
15. des 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
19. mar 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 196 L (2012-2013) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
20. jun 2013 Representantforslag om bedre tilgjengelighet og reduserte helsekøer ved å øke antallet avtalespesialister Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om en langsiktig plan for å løse sykehusutfordringene i Oslo-regionen Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om bedre helsebygg Behandlet
16. jun 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om styrking av kreftbehandlingen gjennom å gjøre Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) Behandlet
22. apr 2013 God kvalitet - trygge tjenester Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om en total gjennomgang av styringen med sykehussektoren Behandlet
28. nov 2012 Endringer i helseforetaksloven mv. Behandlet
29. mai 2012 Deler av omstillingen ved Oslo universitetssykehus Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt Behandlet
8. feb 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg Behandlet
19. des 2011 Representantforslag om tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet under omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om å innføre såkalt "pakkeforløp" innen kreftomsorgen Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om opprettelse av en hjertebro til Danmark for ablasjonspasienter Behandlet
9. jun 2011 Redegjørelse fra helse- og omsorgsministeren om situasjonen ved Oslo universitetssykehus HF Behandlet
26. mai 2011 Representantforslag om overføring av deler av Aker sykehus fra Oslo universitetssykehus til Akershus universitetssykehus (Ahus) for å sikre tilstrekkelig sykehuskapasitet for pasientene innenfor Ahus sitt utvidede opptaksområde Behandlet
2. mai 2011 Representantforslag om å sikre muligheter til offentlig- privat samarbeid ved finansiering av sykehusutbygginger Behandlet
2. mai 2011 Representantforslag om mer mangfold, kvalitet og valgfrihet i velferdssektoren Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om rehabilitering Behandlet
12. okt 2010 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om hendelser i enkelte helseforetak og ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om forsterket innsats mot kreft Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om videre drift av Aker sykehus i Oslo Behandlet
26. apr 2010 Samhandlingsreformen Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om omdannelse av Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om tiltak for å sikre økonomisk styring og kostnadskontroll ved helseforetakene Behandlet
8. mar 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om plan for livshjelp Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om å godkjenne institusjoner som gir tverrfaglig spesialisert behandling Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet