Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil opprette lindrende enheter for pasienter med inkurabel kreftsykdom og andre alvorlige kroniske diagnoser. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKDOMMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte forskning på ME / kronisk utmattelsesyndrom, og la ME-pasienter få dekket utgifter til medisinsk behandling i utlandet fram til tilfredsstillende medisinsk behandling er etablert i Norge. Partiprogram SYKDOMMER
2009-2013 Høyre For å sikre pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter vil Høyre ta initiativ til etablering av et skandinavisk samarbeid om utredning og behandling av sjeldne og krevende sykdommer hvor kunnskap, kompetanse og utrustning er svært ressurskrevende. Partiprogram HELSEVESEN NORDISK SAMARBEID SYKDOMMER
2009-2013 Høyre For å styrke det psykiske helsevernet vil Høyre styrke det kommunale bo-, behandlings- og oppfølgingstilbudet for psykisk syke. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKDOMMER
2009-2013 Høyre For å styrke det psykiske helsevernet vil Høyre iverksette tiltak som bidrar til bedre hjelp og dermed redusert bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre etablere flere kompetansesentre og dagsentre for demente. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil motvirke kjønnsdiskriminering i helse- og trygdesystemet gjennom mer forskning og kunnskapsformidling om kvinnesykdommer og sykdommer som gir andre symptomer hos kvinner enn hos menn. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at likningskontorene skal praktisere en lik – og liberal – tolkning av dokumentasjonskrav overfor personer med diabetes som krever fradrag for store sykdomsutgifter. Partiprogram FOLKEHELSE SKATTEFRADRAG SYKDOMMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at norsk medisinsk forskning må styrkes. Det må forskes mer på globale sykdommer, og KrF mener at andelen av ressursene innen offentlig helseforskning som er rettet mot globale sykdommer, må dobles fra 5 prosent til 10 prosent innen 2013. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle finansieringsordninger for kroniske sykdommer, psykiatri og rus som fremmer større fokus på og mer effektiv behandling av disse pasientene. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller, genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at lova om yrkesskadeerstatning skal gjennomgåast og tilpassast alle yrkesgrupper. Partiprogram ARBEIDSLIV SYKDOMMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle eit tettare samarbeid mellom fastlege, helsestasjonar, skulehelseteneste rådgjevingsteneste og Nav for å få ned det stadig aukande talet på unge som blir uføretrygda på grunn av psykiske lidingar, over i utdanning og arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at psykiatrien skal finansieres gjennom stykkpris. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kapasitet på psykiatriske døgnbehandlingsplasser blir tilpasset behovet. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke barne og ungdomspsykiatrien. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette tverrfaglige team som koordinerer tilbud og gir hjelp til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser, og at finansieringsansvaret overføres til NAV. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at slitasjeskader regnes som yrkesskade for å gi grupper som i dag ikke får yrkesskadeerstatning for belastningsskader mulighet til erstatning. Partiprogram ARBEIDSLIV SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avvikle ventelistene i psykisk helsevern og sikre alle som trenger poliklinisk behandling et tilbud innen 30 virkedager. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for finansieringsordninger som fremmer ambulante tjenester og hjemmebehandling [psykisk helse]. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrket rettsvern for psykisk syke, strengere regler for bruk av tvungent psykisk helsevern og bruk av unødvendig tvang. Partiprogram FOLKEHELSE PERSONVERN RETTSVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bidra til gode rammevilkår for å skape felles arenaer for kunnskapsdeling om selvorganisert selvhjelpsarbeid og styrke satsningen på lokalt selvhjelpsarbeid. [psykisk helse]. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for opprettholde ordningen med behandlingsreiser til utlandet for folk som har god nytte av det, og utvide ordningen til nye grupper, for eksempel muskelsyke. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke kunnskapen om smertelindring i helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at rehabilitering blir en reell del av behandlingskjeden for alle som trenger det. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at en større del av rehabiliteringen blir kommunenes ansvar, og at ansvarsoverføringen følges av kompetansekrav og finansiering. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det gjennomføres forsøk med redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, særlig i sektorer der sykefraværet er høyt. En forutsetning er at dette ikke bidrar til å befeste uønskede kjønnsforskjeller. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener Norge må gå foran i forskning på kvinners helse. Partiprogram LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener at helsevesenet må få bedre kunnskap om hvordan helseplager og sykdom rammer menn og kvinner ulikt. Partiprogram LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre spillpolitikken for å bekjempe spilleavhengighet, selv om dette medfører reduserte inntekter for Norsk tipping. Partiprogram LOTTERI OG SPILL SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å føre en spillpolitikk som beskytter mot avhengighet samtidig som den opprettholder posisjonen til Norsk tipping. Partiprogram LOTTERI OG SPILL SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at staten og Forsvaret har et særlig ansvar for å følge opp de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Fysisk og psykisk skadede veteraner må få et godt økonomisk og helsemessig tilbud. Partiprogram FOLKEHELSE FORSVAR HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide kreftformspesifikke garantier for maksimumsgrenser for ventetid. Partiprogram SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke kunnskap og kompetanse om palliative tilbud for spedbarn, barn og ungdom. Partiprogram BARN HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil ha en forpliktende opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil inkludere utgifter til maskinell medisindosering (multidose) i egenandelsordningen. Partiprogram SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en opptrappingsplan for psykisk helse, med særskilt fokus på barn og unge. Partiprogram BARN FOLKEHELSE SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi psykologer rett til å sykemelde pasienter de har i behandling. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi pasienter med kombinerte rus- og psykiske problemer integrert behandling for begge lidelser. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskningsinnsatsen i psykisk helse, slik at pasientene får behandling som har god forskningsmessig dokumentasjon. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke satsing på informasjon om psykisk sykdom til befolkningen, og slik gjøre det lettere for psykisk syke og deres pårørende å søke hjelp før sykdommen utvikler seg så mye at tvang kan bli nødvendig. Partiprogram SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil utrede en modell som innebærer redusert kompensasjon ved korttidssykefravær (inntil 12 måneder) og økt kompensasjon ved langtidssykefravær og varig uførhet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en mer fleksibel sykelønnsordning for kreftpasienter og andre som har gode prognoser for å komme tilbake i arbeid etter 12 måneders sykdom uten å måtte gå omveien om arbeidsavklaringspenger. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke potten på tidsubestemt lønnstilskudd for at personer med nedsatt arbeidsevne kan være i full eller delvis jobb, og gjøre slikt tilskudd tilgjengelig for alle virksomheter som ansetter mennesker med varig nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bruken av gradert uføretrygd og ha krav om aktivitet, slik at vi støtter folk til å ta oppgaver de mestrer framfor å betale dem for å stå utenfor arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke forskningen på kvinnehelse og kvinnesykdommer. Partiprogram LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke og videreutvikle muligheten for å motta behandling i institusjon for rusmisbruk og sykdom under soning. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette flere hjemler for avtalespesialister og etablere en bedre arbeidsdeling mellom sykehusenes poliklinikker og avtalespesialistene. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil endre straffelovens bestemmelser når det gjelder smittsomme sykdommer, i samsvar med FNs anbefalinger. Partiprogram FN HELSEVESEN STRAFFERETT SYKDOMMER
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere en 48-timersfrist for oppstart av diagnostikk ved mistanke om kreftsykdom. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne den kommunale medfinansieringen av spesialhelsetjenesten for diagnoser som i hovedak rammer eldre, slik at eldre ikke blir diskriminert i helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den praktiske oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke kunnskapen om årsakene til kvinners sykefravær. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at graderte ytelser og mulighet til å være delvis i arbeid ved sykdom eller uførhet skal være et aktivt virkemiddel for helse og deltakelse. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at krav om aktiv arbeidssøking, kvalifisering eller rehabilitering skal brukes aktivt ved sosialhjelp, slik at en raskest mulig skal kunne stå på egne ben. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at behandling for fysiske eller psykiske helseplager skal kombineres med deltakelse i arbeid eller arbeidsrettet trening, såfremt det er forsvarlig. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi unge under 25 år som blir arbeidsledige, målrettede tiltak for å føre dem tilbake i arbeid eller utdanning eller tilby dem en skreddersydd aktivitetsplan med arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle flere traineeprogrammer, nye utprøvningsjobber og opplæringsstillinger, med vekt på grupper som i dag står utenfor arbeidslivet, særlig personer med psykiske lidelser og personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at arbeidet for å fremme god psykisk helse skal gis støtte og oppmerksomhet. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede en ny varig ordning for bruk av gradert sykestipend for elever og studenter. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STUDIEFINANSIERING SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at arbeidet med å øke kapasiteten og kompetansen til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt må styrkes, også der denne tiden tilbringes i hjemmet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kronikere lærer å mestre og forebygge videreutvikling av sykdommen. øke kunnskapsspredning om vanlige lidelser ved hjelp av likemannsarbeid, sammen med brukerorganisasjoner. Partiprogram FOLKEHELSE SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke pasientsikkerheten gjennom åpenhet og læring i både sykehus og kommunehelsetjeneste. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER SYKDOMMER SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle som trenger det, kan få time eller hjemmebesøk av sin fastlege med kortest mulig ventetid. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle og forsterke pasientrettighetene slik at alle som henvises til sykehus med behov for helsehjelp, gis en forpliktende frist for behandling og automatisk oppfølging. Partiprogram SYKDOMMER SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle pasienter i løpet av ti virkedager etter henvisning skal få en dato for møte på sykehuset. Partiprogram SYKDOMMER SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fremme kunnskapsbaserte beslutninger ved prioriteringer og vurderinger av nye legemidler og behandlingsmetoder. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tidlig intervensjon ved angst og depresjon gjennom gjennom blant annet gode faglige lavterskeltilbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil løfte satsingen overfor personer med psykiske lidelser, gjennom større bruk av lavterskeltilbud, kortere ventetid og tettere oppfølging av pasientene over tid. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at forskningen i større grad enn i dag fokuserer på årsaksforholdet ved psykisk sykdom. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bedre til mennesker i psykisk krise (SE ENDRING I KORREKTURLEST PROGRAM). Partiprogram SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bedre psykisk helsehjelp til barn og unge. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skolehelsetjenestens forebyggende arbeid for bedre psykisk helse. Partiprogram BARN FOLKEHELSE SKOLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om arbeidsrettet rehabilitering og en meningsfull hverdag i dagtilbudet for psykisk syke. Partiprogram ARBEIDSLIV SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at personer som både har en psykisk lidelse og et rusproblem, møtes og behandles med utgangspunkt i begge sykdomstilstander. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det innen psykisk helsevern, både på [distriktspsykiatriske senter] og i avtalepraksis, bør være mulig å bytte behandler/behandlingsmetode. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke befolkningens kunnskaper om psykisk sykdom, samt sikre kunnskap om psykisk helse blant helsepersonell. Helsestasjoner og skolehelsetjeneste skal prioriteres i kunnskapsløftet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL SKOLER SYKDOMMER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at barnehagene forebygger både fysiske og psykiske helseproblemer. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeiderpartiet vil ha mer forskning for å bedre kunne forebygge at folk tar sitt eget liv. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et prøveprosjekt med Naloxone (nesespray, motgift) i de store byene. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tilbudene til de mest hjelpetrengende og sikre at brukere med både psykiske lidelser og rusavhengighet blir fulgt tett opp over tid. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke rehabiliteringssiden av legemiddelassistert behandling. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsatt vektlegge veteranenes rettigheter inkludert helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørendearbeid. Partiprogram FAMILIE MILITÆRT PERSONELL SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate aktiv dødshjelp. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg til personer i avslutningsfasen av livet, for eksempel gjennom hospiceplasser eller ambulante team, skal være tilgjengelig for alle som trenger det. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterkere vektlegging av omsorg ved livets slutt i grunn- og videreutdanningen av helsepersonell. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKDOMMER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskningen på sykdommer som rammer kvinner spesielt, og på sykdommer der kvinner har andre symptomer enn menn, og behandling for disse. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en 48-timersregel for videre undersøkelser når legen mistenker alvorlig sykdom. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal gis faglige og økonomiske midler for å ta i mot utskrivningsklare pasienter også fra institusjoner innen rus og psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at barn og unge med psykiske lidelser skal få rask behandling, og fjerne ventetiden for behandling for personer under 23 år. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning på kvinnesykdommer, kjønnsforskjeller i sykdomsrisiko, forebygging, sykdomsutvikling, diagnostikk og behandling, og at fastlegenes kompetanse om dette må styrkes. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kritisk syke barn i en terminal fase bør tilbys et lignende tilbud om livshjelp som det som gis til eldre. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre tilbudet og kompetansen om barnepalliasjon. Partiprogram BARN SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utarbeides egne retningslinjer for barnepalliasjon. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen på forskning, behandling og oppfølging av ME3. Partiprogram SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rehabiliteringstilbudet for eldre etter sykdom, slik at den enkelte kan få funksjonsevnen tilbake og selv kan klare dagligdagse gjøremål. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevisstheten om dobbeltdiagnoser rus/psykiatri og styrke behandlingstilbudet til denne gruppen mennesker. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Verdens helseorganisasjons opplysningsarbeid om sykdommene som rammer flest på verdensbasis. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SYKDOMMER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til vaksinering mot sykdommer som rammer mange i fattige land og til å gjøre medisiner av høy kvalitet tilgjengelige for disse landene. Under store sykdomsutbrudd må medisiner tilbys gratis. Partiprogram SYKDOMMER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil iverksette tiltak for å gjøre det enklere å være delvis i arbeid i perioder med psykisk sykdom, og på den måten unngå varig uførhet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kreftbehandlingen ved å innføre en regel om oppstart av diagnostisering i løpet av 48 timer, innføre pakkeforløp og gjøre forløpstider juridisk bindende i pasientrettighetsloven. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil supplere den nasjonale strategien på kreftområdet med en plan for arbeidet. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke den medisinske forskningen, spesielt knyttet til alvorlige sykdommer og forebygging av livsstilssykdommer som i dag har et dårlig behandlingstilbud. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre bedre finansiering av, og øke adgangen til, utprøvende behandling. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp enigheten i diabetesplanen. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke innsatsen mot nysmitte av HIV. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskningen på sykdommer som rammer kvinner spesielt, og på sykdommer der kvinner har andre symptomer enn menn, og behandling for disse. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot terapeutisk kloning. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil lovfeste forbud mot gendoping og genterapi som har som formål å endre eller forbedre menneskers egenskaper, og derfor ikke tillate CRISPR-metoden. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre et generelt forbud mot å skape genetiske endringer som går i arv til kommende generasjoner. Forbudet mot behandling med genterapi på befruktede egg og behandling som kan medføre genetiske endringer i kjønnsceller må opprettholdes. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate mitokondriedonasjon. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbud mot bruk av genetisk informasjon i forsikringssammenheng. Partiprogram FORSIKRING FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alvorlig syke og døende barn, herunder sikre familien tilgang til koordinator, uavhengig av barnets diagnose. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rehabiliteringstilbudet for eldre etter sykdom, slik at den enkelte kan få funksjonsevnen tilbake og selv kan klare dagligdagse gjøremål. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke aldersrelatert hjerneforskning og forskning på demenslidelser. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre medisinskfaglig utredning av personer med demenssymptomer. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at det utvikles ulike dagtilbud til personer med demens og etableres nettverk og møteplasser for både pårørende og personer med demens. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at pårørende til personer med demens skal gis anledning til å få avlastning i hjemmet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at individuelle planer benyttes for personer med demens. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre plass i tilrettelagte boenheter for personer med demens som trenger dette. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til å utvikle demensvennlig samfunn i kommunene. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at det finnes spesialkompetanse innen lindrende behandling i alle kommuner og arbeide for opprettelse og drift av flere lindrende (palliative) enheter. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kritisk syke barn i en terminal fase bør tilbys et lignende tilbud om livshjelp som det som gis til eldre. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes ambulante team/hjemmesykehus for alvorlig syke barn tilknyttet alle helseregioner. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen på forskning, behandling og oppfølging av ME. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til pleiepenger når barnets helsetilstand gjør at foreldrene ikke kan stå i arbeid, også når foreldre ikke har opptjente rettigheter til dette. For disse bør nivået på en slik utbetaling settes til 4,5 G per år. Partiprogram BARN SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen på forskning, behandling og oppfølging av barnekreft. Partiprogram BARN FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha obligatorisk helsekontroll for innvandrere og asylsøkere fra områder med stor sykdomsrisiko. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE SYKDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling, og på sikt redusere kostnadene til egenandeler på lik linje med øvrig helsebehandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere forebyggende tiltak for senskader ved alvorlige diagnoser som kreft. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke bruken av gradert sykemelding. Partiprogram ARBEIDSLIV SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil som for andre pasientgrupper, sørge for at det er medisinskfaglige og forskningsbaserte vurderinger som legges til grunn for hva slags medikamenter og behandlingsmetoder, herunder heroinassistert behandling, som benyttes i helsehjelp til rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge ut en god demensomsorg med større vekt på fysisk og kognitiv trening samt støtte til pårørende. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på Alzheimer, demens og andre nevrologiske sykdommer. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at kommunene følger opp sitt ansvar for å koordinere og gi et helhetlig tilbud til foreldre med varig syke eller barn med funksjons- og utviklingshemming for eksempel gjennom en fast kontakt i det offentlige. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kommunenes arbeid med å gi familiene med varig syke barn en individuell plan og et koordinert og helhetlig tilbud fra det offentlige. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil en helhetlig gjennomgang av ordningene for foreldre til syke barn og barn med særlige behov, med mål om å forenkle og styrke rettighetene til familiene. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere vilkårene for ordninger rettet mot foreldre til syke barn, inkludert forhøyet hjelpestønad, slik at ytelsene også kan gis etter fylte 18 år når foreldre har omsorg for kronisk syke barn. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan foreldres rettigheter til omsorgspenger for fravær ved egne barns sykdom delvis kan tas i bruk av andre nære pårørende. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe utvikling av antibiotikaresistens hos bakterier som gir sjukdom hos mennesker og dyr. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN SYKDOMMER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere for arbeidsgivere å legge til rette for at syke personer kan jobbe, samt gi arbeidsgiver et medansvar for finansering av hele sykepengeperioden, uten at den totale økonomiske byrden skal øke. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYKDOMMER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en storstilt satsing på rehabilitering og samhandling. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette et norsk fond for innovative legemidler og medisinsk teknologi, samt et nordisk forskningsfond rettet særlig mot barns sykdommer. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil ha pakkeforløp for flere pasienter som har langvarige og sammensatte behov, og hvor det trengs tverrfaglig oppfølging. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for endringer i yrkessykdomsregelverket slik at de kvinnedominerte arbeidsplassene har de samme rettighetene og den samme kompensasjonen som de mannsdominerte yrkene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å øke bevilgningene til forskning på kvinnerelaterte sykdommer. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha bedre info og fokus på kvinners spesifikke symptomer ved alvorlig sykdom. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil oppheve kriminaliseringen av hiv-positives seksualliv. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre at kravet om diagnoser styrer hva slags hjelp barn skal få. SV vil gå imot pakkeforløp og sikre rask hjelp der barn og unge befinner seg. Partiprogram BARN HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette inn forebyggende tiltak mot livsstilssykdommer som diabetes og fedme. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå gjennom alle rutiner for godkjenning av nye metoder og medisiner for å sikre raskere tilgang for pasientene. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke habiliteringstjenesten og styrke kompetansen om sjeldne diagnoser på sykehusene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at ingen mennesker er ulovlige. Såkalt papirløse og andre som oppholder seg irregulært i Norge må ha tilgang på grunnleggende helsetjenester, både for å trygge den enkelte og for å beskytte samfunnet mot smittelommer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang på helsehjelp og behandling for kronikere. Vi vil gjeninnføre diagnoselisten for fri fysioterapi for å unngå at kronikere kan få en betydelig forverret helsesituasjon. Mange kronisk syke har fra før svak økonomi og vil ikke klare å håndtere merkostnaden. Det er et offentlig ansvar å jevne ut forskjeller, egenandeler må holdes nede og ikke økes. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være en internasjonal pådriver for fattige lands tilgang på patentert medisin. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYKDOMMER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette arbeidet med å begrense bruken av antibiotika både i helsevesenet og landbruket, for å unngå utvikling av resistente bakterier. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette inn ressurser i rusomsorgen for å bryte spredningen av Hepatitt C. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide pakkeforløpene som er innført i kreftbehandlingen, til å inkludere flere folkesykdommer. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge ut det psykiske helsevernet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke forskningen på sykdommer som rammer kvinner spesielt. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke forskningsinnsatsen på vaksiner. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide barnevaksinasjonsprogrammet med en HPV-vaksine til gutter for å stanse spredningen av HPV og relaterte kreftdiagnoser. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere oppfølgingsteam i primærhelsetjenesten for bedre oppfølging av pasienter med kroniske og langvarige lidelser. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsatt redusere ventetiden før oppstart av behandling eller utredning og underveis i behandlingsforløpet. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre pakkeforløp som reduserer ventetiden, gir pasientene bedre behandling og rehabilitering på flere områder, og jobbe mer helhetlig med pasientforløp i hele helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre valgfrihet og mangfold for pasientene og utvide fritt behandlingsvalg til nye områder. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke rehabiliteringen ved akutt og varig sykdom. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil gradvis inkludere rehabilitering i godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre om tilskuddsordningene i Husbanken for i større grad å legge til rette for kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på bygging av flere demenslandsbyer i Norge. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil utdanne flere med kompetanse på de eldres mer komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at hverdagsrehabilitering blir en integrert del av pleie- og omsorgstjenestene i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende, særlig ved sykdom og fødsel. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for barn med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser, og arbeide aktivt for å motvirke et sorteringssamfunn. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å løse markedssvikten som hindrer forskning på de viktigste sykdommene, og som hindrer verdens befolkning tilgang til livsviktige medisiner. Utrede fjerning eller endring av patentsystemet for legemidler. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skape trygge og helsefremmende rammer for personer med demens og eldre med omsorgsbehov. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtte til bekjempelse av neglisjerte tropiske sykdommer. Partiprogram SYKDOMMER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til en global opptrappingsplan for innsats mot mødredødelighet og barnedødelighet. Partiprogram BARN INTERNASJONALT SAMARBEID SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til vaksinering mot sykdommer som rammer mange i fattige land og til å gjøre medisiner av høy kvalitet tilgjengelige for disse landene. Under store sykdomsutbrudd må medisiner tilbys gratis. Partiprogram SYKDOMMER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre de HIV-smittedes livssituasjon. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økte ressurser til forskning på typiske kvinnesykdommer, som endometriose og fibromyalgi. Partiprogram LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for øremerking av statlige midler til Helseutvalget, HivNorge og videreføring av prosjektet Rosa kompetanse. Partiprogram LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke helseforskningen, særlig på kroniske sykdommer og utmattelsessykdommer. Regjeringserklæring FORSKNING SYKDOMMER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Representantforslag om å sikre fortsatt kapasitet for behandling og rehabilitering av lungelidelser ved videre drift av Granheim lungesykehus Til behandling
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser Behandlet
19. okt 2020 Samfunnssikkerhet i en usikker verden Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om en enklere hverdag for synshemmede Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Representantforslag om en nasjonal hørselsplan Til behandling
18. mai 2020 Endringer i bioteknologiloven mv. Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
12. jun 2019 Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn Behandlet
6. jun 2019 Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens) Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov Behandlet
4. feb 2019 Representantforslag om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering. Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom (kols) og å stoppe nedleggelsen av rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om å bruke TRIPS-avtalen for tvangslisensiering av Spinraza, slik at de SMA-syke får medisinen de trenger Behandlet
4. apr 2018 Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om forebygging og behandling av kroniske sår Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å styrke pasienters rett til behandling innen forsvarlig frist og innføre full åpenhet om ventetider og ventelister Behandlet
12. jun 2017 Endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning) Behandlet
24. apr 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om forbud mot import av gatehunder til Norge Behandlet
13. feb 2017 Endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.) Behandlet
18. jan 2017 Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om tiltak for å skaffe mer kunnskap og forebygge langvarig sykdomsutbrudd av mononukleose/kyssesyke blant ungdom Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
11. nov 2015 Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Behandlet
10. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015) Behandlet
8. apr 2015 Transplantasjonslov og obduksjonslov Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
1. des 2014 Representantforslag om flere og bedre tiltak for å bekjempe føflekkreft Behandlet
16. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 282/2014 om opprettelse av EUs tredje handlingsprogram på området helse (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i ferieloven mv. Behandlet
15. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014) Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 193 L (2012-2013) Lov om arbeidsskadeforsikring Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
17. okt 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (bevilgning til TV-aksjonen for 2013) Behandlet
19. jun 2013 Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om å innføre et såkalt "pakkeforløp" og raskere behandling i kreftomsorgen etter modell fra Danmark Behandlet
16. jun 2013 Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret) Behandlet
2. jun 2013 Beredskap mot pandemisk influensa Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om styrking av kreftbehandlingen gjennom å gjøre Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter Behandlet
26. mai 2013 Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer) Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om å tilby nye kreftmedisiner i tråd med faglige råd Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig syke barn Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om en ny kolsstrategi Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. mai 2012 Representantforslag om utvidet sykelønnsordning for kreftpasienter, samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning. Behandlet
6. mai 2012 Representantforslag om å utvide ordningen med hjertepumpe som varig behanling, ikke bare som bro til transplantasjon Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om tiltak for å sikre kvinner rask rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjoner Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om en reell behandlingsgaranti for kreftpasienter Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Representantforslag om opprettelsen av spesialiserte diagnosesentre Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om å innføre såkalt "pakkeforløp" innen kreftomsorgen Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om opprettelse av en hjertebro til Danmark for ablasjonspasienter Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om forsterket innsats mot kreft Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om omdannelse av Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter Behandlet
21. mar 2010 Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse m.m. Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
26. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009, som følge av ny influensa A (H1N1) Behandlet