Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet forsøk ved assistert befruktning. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at gravide skal ha tilbud om tidlig ultralyd. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre sikre en desentralisert og differensiert fødselsomsorg, samt gi gravide med lang reisevei til fødestedet rett til følgetjeneste dersom det er behov for det. Partiprogram SVANGERSKAP SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å sette etiske grenser for gen- og bioteknologien vil Høyre fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil grunnlovsfeste retten til liv. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte dagens Lov om svangerskapsavbrudd med en lov som sikrer rettsvern for det ufødte liv. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere bedre økonomiske og praktiske ordninger som gjør det lettere for unge kvinner å bære frem barnet. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utarbeides et informasjons- og veiledningsopplegg som alle abortsøkende skal gjennomgå før en abort besluttes, der psykiske og fysiske ettervirkninger beskrives. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal opprettes en veiledningstjeneste for vanskeligstilte gravide, som skal kunne gi informasjon om økonomiske støtteordninger og støtteapparat, gi råd om utdanning og yrkesmuligheter og som kan tilby hjelp i en vanskelig situasjon. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre statlig støtte til Amathea og andre organisasjoner som driver rådgiving for og oppfølgning av gravide. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal gis obligatorisk rådgiving for alle som vurderer abort (etter gjeldende lovverk). En kvinne skal ha rett til et informert valg, derfor må abortsøkende kvinner og par få rådgiving som sikrer dem dette. Rådgivingen må finne sted i god tid før det eventuelle abortinngrepet. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke prevensjonsveiledningen generelt og til unge spesielt og sikre god tilgang på prevensjon gjennom å utvide ordningen med gratis prevensjon opp til 24 år. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for en god seksualundervisning som hjelper ungdom å sette grenser og ta gjennomtenkte valg. Undervisningen bør fortrinnsvis gis av skolehelsetjenesten. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha mer forskning og åpenhet om årsakene til at abort velges, og virkningene av disse valgene. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi alle kvinner som velger å ta abort, tilbud om oppfølging i etterkant, fordi mange opplever psykiske ettervirkninger etter en abort. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre økonomisk trygghet for gravide gjennom en opptrapping av engangsstønaden ved fødsel i første omgang til 2G. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre studenter som blir gravide, mer fleksible ordninger. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde reservasjonsretten for helsepersonell ved abortinngrep. Partiprogram HELSEPERSONELL SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at ordningen med assistert befruktning skal være innenfor forsvarlige rammer og ha som mål at egg og sæd bør komme fra foreldrene. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke svangerskapsomsorgen gjennom blant annet tettere oppfølging av jordmor for de som ønsker dette, og sørge for et opphold på barselavdelinger som gir trygghet for foreldre og ha god dekning med fødeavdelinger/fødestuer og følgetjeneste med jordmor i hele landet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at gravide får god informasjon om skaden alkoholinntak under svangerskap kan påføre barnet. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at gravide med rusavhengighet må sikres tettere oppfølging, og det bør opprettes egne rusavvenningsinstitusjoner for disse. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SVANGERSKAP
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere et helhetlig tilbud gjennom svangerskapet, fødsel og barseltid for å gi større grad av trygghet for den gravide og hennes familie, blant annet ved å styrke oppfølging i barseltiden etter hjemkomst. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle et nasjonalt program med mulighet for fagutvikling av jordmødre i kommunene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SVANGERSKAP
2009-2013 Venstre Venstre vil bedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende i forbindelse med svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten økning i trygdeavgiften. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en tidsavgrenset ordning for studenter som har fullført lavere eller høyere grad, men som ikke har opptjent rett til foreldrepenger. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi alle mødre tilgang på kunnskapsbasert rådgiving og støtte angående amming. Utrede muligheten for betalt ammefri slik at alle kvinner som ønsker og har mulighet til det, kan amme i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. Partiprogram FOLKEHELSE SVANGERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre økt informasjon om skadevirkningene av alkoholbruk under svangerskap. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre dagens abortlovgivning. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til at arbeidsgjevarar brukar tilretteleggingstilskot for å redusere sjukefråværet blant gravide, i tråd med arbeidsmiljølova og avtalen om inkluderande arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SVANGERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at retten til selvbestemt abort utvides til også å gjelde mellom 12. og 16. svangerskapsuke, slik at nemndene ikke lenger kan bestemme over kvinners kropp i denne perioden. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker å avvikle abortregisteret. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre lik rett til assistert befrukting for alle som trenger medisinsk assistanse for å få barn, inkludert single. Partiprogram SVANGERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke fødselsomsorgen og bygge ut differensierte fødetilbud. Regjeringserklæring SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det opprettes en offentlig portal med kvalitetssikret informasjon om graviditet og fødsel samt en nasjonal bekymringstelefon for gravide. Partiprogram FOLKEHELSE SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et offentlig tilbud om tidlig ultralyd. Svangerskapsomsorgen skal gi ekstra oppfølging til foreldre, og sørge for god informasjon om tilbudet før de velger det. Dersom ultralyd avdekker avvik skal ekstra svangerskapsomsorg gis. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bruk av surrogat ikke tillates. sikre god offentlig informasjon om dilemmaer, farer og risiko både for surrogatmødre og biologiske foreldre ved å gjøre dette i utlandet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at helsevesenet skal ta ansvar for å avdekke vold og overgrep, blant annet gjennom svangerskapsomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at svangerskaps- og fødselsomsorgen styrkes, blant annet ved å innføre et nytt tilbud om tidligsamtale for gravide, bedre jordmortjenesten og ved å gi bedre fødetilbud, også for dem som ønsker en medikamentfri fødsel. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil avvise offentlig finansiering av tidlig ultralyd i uke 11-13 til alle gravide, så lenge det er lite dokumentasjon for en helsemessig gevinst. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå abortnemndenes praksis for å sikre lik behandling. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne kravet om personlig oppmøte i abortnemndene. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil at helsepersonell må kunne reservere seg mot å utføre abort dersom det bryter med deres personlige overbevisning. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil kreve at fastleger henviser videre ved spørsmål om abort. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere forebyggende arbeid som kan bidra til å få redusert antall uønskede svangerskap. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil åpne opp for eggdonasjon. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil vedta et rammeverk for bruk av surrogatmødre i utlandet for å sikre barns rettigheter. Partiprogram STRAFFERETT SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil åpne for assistert befruktning for enslige. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgivers ansvar for sykepenger ved sykdom knyttet til svangerskap. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre gode ordninger for studenter som får barn umiddelbart etter studiene, slik at denne gruppen ikke lenger faller mellom to stoler og verken får studielån eller foreldrepenger. Partiprogram STUDIEFINANSIERING SVANGERSKAP UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en ordning med foreldrepenger for studenter som får barn like etter fullført grad. Partiprogram STUDIEFINANSIERING SVANGERSKAP UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil gi gravide med lang reisevei til fødestedet rett til følgetjeneste dersom det er behov for det. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Høyre Høyre vil forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Høyre Høyre vil ikke innføre et offentlig tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide i tillegg til dagens tilbud så lenge det ikke er dokumentert positiv helsegevinst for barnet eller moren. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Høyre Høyre vil si nei til surrogati i Norge. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Høyre Høyre vil si nei til eggdonasjon. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Høyre Høyre vil si nei til forskning på befruktede egg. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke stamcelleforskningen på stamceller fra fødte mennesker. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en god skolehelsetjeneste og et godt helsetilbud til mor/barn. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP mener det bør være mulig å benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk og at ultralyd skal kunne brukes også før 12 svangerskapsuke der dette er ønsket og faglig nyttig. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP støtter ikke surrogati som metode for å skaffe barn. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den praktiske oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe aktivt mot alle forslag om innskrenkninger i kvinners rettigheter til selvbestemt abort. Partiprogram BARN SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi mer medisinsk hjelp inkludert flere forsøk ved assistert befruktning. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for kortere ventetid i adopsjonsprosessen gjennom å bistå og oppmuntre adopsjonsforeningene til å samarbeide med flere land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det mulig å stå i kø for assistert befruktning og adopsjon samtidig, men slik at man ikke kommer i en situasjon der man får barn på begge måter samtidig. Partiprogram BARN FAMILIE SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil åpne for eggdonasjon. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilbud om tidlig ultralyd også i det offentlige helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gå imot bruk og forskning på befrukta egg, fostervev og aborterte fostre hos mennesket. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller, genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre dagens abortlovgivning. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at fostervannsdiagnostikk, som nå, bare skal tilbys risikogrupper. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for tilgang til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innskrenke muligheten til å benytte surrogatitjenester i utlandet, og videreføre det nasjonale forbudet mot surrogati. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at assistert befruktning skal være forbeholdt par. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke åpne for eggdonasjon og embryodonasjon i Norge. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke den lokale akutt- og fødeberedskapen gjennom legevakt, ambulansetjenester og lokalsykehus. Partiprogram SVANGERSKAP SYKEHUS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil grunnlovsfeste retten til liv. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte dagens lov om svangerskapsavbrudd med en lov som sikrer rettsvern for det ufødte liv. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides et informasjons- og veiledningsprogram som alle abortsøkende skal gjennomgå før en abort besluttes. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en veiledningstjeneste for gravide kvinner og par som gir informasjon om støtteordningerfor dem som er i en vanskelig livssituasjon eller som venter et funksjonshemmet barn. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at helsepersonell ikke skal oppfordre til eller ta initiativ til abort dersom det ikke er fare for liv og helse. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at ved utdanning av helsepersonell må det legges sterkere vekt på rådgivning om rettigheter ved å bære frem barnet og om ettervirkninger av abortinngrep. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som velger abort skal få tilbud om oppfølging, fordi mange opplever psykiske ettervirkninger etter inngrepet. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil endre engangsstønaden ved fødsel til en ordning med et minimum av foreldrepenger tilsvarende 2 G i folketrygden (p.t. kr 164 244). Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal opplyses om adopsjon som et alternativ til abort. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre studenter med barn og studenter som venter barn fleksible ordninger. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde reservasjonsretten for helsepersonell ved abortinngrep og reservasjonsmuligheten ved henvisning til abort og utskriving av prevensjonsmidler som har som hovedhensikt å virke etter befruktning. Partiprogram HELSEPERSONELL SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kvaliteten i seksualundervisningen slik at den legger mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser. Partiprogram SVANGERSKAP UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være tilgang på gratis prevensjon for unge opp til 24 år, og at helsesøstres og jordmødres rett til å skrive ut resepter forlenges tilsvarende. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at utdeling av prevensjon til ungdom under seksuell lavalder bør skje i samråd med foreldre/foresatte. Partiprogram BARN SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha mer forsking på og åpenhet om årsakene til at abort velges og ettervirkningene av en abort. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at informasjon om prevensjon og alternativer til abort må gjøres tilgjengelig for minoritetskvinner. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utøves strengere kontroll i forbindelse med senaborter. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at ultralyd i uke 11-12 ikke skal regnes som en del av svangerskapsomsorgen, da en slik ultralyd først og fremst er egnet til å oppdage avvik som kan lede til abort. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at fosterdiagnostikk kun tillates når undersøkelsen kan føre til helsegevinst for mor eller foster, og ikke når formålet er å finne avvik som skal lede til selektiv abort. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stramme inn loven med hensyn til abort etter påviste avvik hos fosteret og ikke tillate abort på eugenisk indikasjon. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det automatiske tilbudet om fosterdiagnostikk til kvinner over 38 år avvikles. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot terapeutisk kloning. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate forskning på befruktede egg eller fosterceller fra provoserte aborter, men satse på forskning på stamceller fra fødte individer. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbudet om assistert befruktning fortsatt skal være tilgjengelig, men at det må sikres at ingen befruktede egg destrueres eller på annen måte går til spille. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det ved assistert befruktning skal være forbudt å undersøke de genetiske egenskapene hos befruktede egg for å velge ut embryoer med de egenskapene en ønsker (preimplantasjonsdiagnostikk). Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at selvstendig næringsdrivende må få like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE NÆRINGSLIV SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som har eller venter et barn med nedsatt funksjonsevne skal få tett oppfølging med nødvendig informasjon om hjelpetiltak og rettigheter gjennom en fast koordinator, gode avlastningsordninger og en «foreldrepakke». Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for en sammenhengende helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg ved at svangerskapsomsorgen styrkes med tettere oppfølging av jordmor, følgetjeneste med jordmor, og god dekning av fødeavdelinger og barselavdelinger som sørger for opphold med trygghet for foreldrene. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbudet om assistert befruktning videreføres innen etiske rammer, og sikre barns rett til å kjenne sitt biologiske opphav ved at parets egne arveanlegg benyttes. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at assistert befruktning skal tilbys, men at befruktede egg ikke skal brukes til forskning eller destrueres. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot eggdonasjon og surrogati. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle og forby PGD og PGD/HLA4. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gå imot innføring av tidlig ultralyd (uke 11-13) til alle (screening). Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt forskning på bruk av adulte stamceller fremfor bruk av embryonale stamceller i forskning og behandling. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at gravide får god informasjon om skaden alkoholinntak under svangerskap kan påføre barnet. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at gravide med rusavhengighet må sikres tettere oppfølging, og at det bør opprettes egne rusavvenningsinstitusjoner for disse. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at gravide med rusavhengighet som er en del av LAR-programmet, av hensyn til barnet skal kunne tvangsinnlegges i avrusningsinstitusjon på lik linje med andre rusavhengige. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil si nei til offentlig tilbud om eggdonasjon og til ultralyd i 12. svangerskapsuke. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå imot innskrenkning av retten til selvbestemt abort. Partiprogram SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut jordmortilbudet i kommunehelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet. Regjeringserklæring HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ikke innføre et offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller et tilbud om NIPD-blodprøve for alle gravide, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde dagens abortlovgivning. Regjeringserklæring HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for at utviklingen hvor det blir færre aborter fortsetter. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arbeidet med å forebygge uønskede svangerskap. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv og tydeliggjør fosterets egenverdi som menneske. KrF vil ikke tilbake til det gamle nemndsystemet, men vil at en ny lov skal legge fosterets rett til liv til grunn, og at avgjørelser knyttet til liv og helse tas i dialog mellom pasient og lege. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate forskning på befruktede egg. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke åpne for CRISPR som en metode som kan benyttes til å endre eller forbedre menneskets grunnleggende egenskaper, men er opptatt av å finne medisinske metoder som kan fremme helse hos mor og barn. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at retten til liv skal gjelde fra unnfangelse til naturlig død og at dette prinsippet skal nedfelles i grunnloven. Partiprogram GRUNNLOVEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte dagens lov om svangerskapsavbrudd med en lov som sikrer rettsvern for det ufødte liv. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle abortsøkende skal få god veiledning og informasjon før en abort besluttes. Denne veiledningen må systematiseres og kvalitetssikres og inneholde tilbud om flere samtaler. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal opplyses om adopsjon som et alternativ til abort. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kvinnens rett til å gjennomføre svangerskapet skal presiseres og at helsepersonell ikke skal oppfordre til eller ta initiativ til abort dersom det ikke er fare for liv og helse. Partiprogram HELSEPERSONELL SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at ved utdanning av helsepersonell må det legges sterkere vekt på rådgivning om rettigheter ved å bære frem barnet og om ettervirkninger av abortinngrep. Partiprogram HELSEPERSONELL SVANGERSKAP UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som velger abort skal få tilbud om oppfølging, fordi mange opplever psykiske ettervirkninger etter inngrepet, og at slik oppfølging også må gjelde dem som opplever spontanaborter. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at informasjon om prevensjon og alternativer til abort må gjøres tilgjengelig for minoritetskvinner. Partiprogram INNVANDRERE SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en veiledningstjeneste som gir informasjon om støtteordninger for gravide kvinner og par som er i en vanskelig livssituasjon eller som venter et funksjonshemmet barn. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil endre engangsstønaden ved fødsel til en ordning med et minimum av foreldrepenger tilsvarende 2 G i folketrygden. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate abort av enkeltfostre ved flerlingsvangerskap (såkalt fosterreduksjon). Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at ultralyd i uke 11-12 ikke skal regnes som en del av svangerskapsomsorgen, da en slik ultralyd først og fremst er egnet til å oppdage avvik som kan lede til abort. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fosterdiagnostikk kun tillates når undersøkelsen kan føre til helsegevinst for mor eller foster, og ikke når formålet er å finne avvik som skal lede til selektiv abort. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne abortlovens § 2c som gjør sykdom hos fosteret til en selvstendig grunn for senabort. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle det automatiske tilbudet om fosterdiagnostikk til kvinner over 38 år. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utøves strengere kontroll i forbindelse med senaborter. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil endre loven slik at abort etter uke 18 ikke kan utføres med mindre det er overhengende fare for mors liv eller helse eller fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv, slik at det aldri vil bli i stand til å overleve utenfor livmoren. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate forskning på befruktede egg eller fosterceller fra provoserte aborter, men satse på forskning på stamceller fra fødte individer. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at assistert befruktning skal tilbys, og at det skal befruktes like mange egg som skal benyttes i behandlingen. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det ved assistert befruktning skal være forbudt å undersøke de genetiske egenskapene hos befruktede egg for å velge ut embryoer med de egenskapene en ønsker (preimplantasjonsdiagnostikk). Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre et generelt forbud mot å skape genetiske endringer som går i arv til kommende generasjoner. Forbudet mot behandling med genterapi på befruktede egg og behandling som kan medføre genetiske endringer i kjønnsceller må opprettholdes. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot surrogati, og også forby denne måten å få barn på fra utlandet til voksne registrert bosatt i Norge. Partiprogram BARN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at selvstendig næringsdrivende må få like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil endre reglene for foreldrepenger slik at kvinner som lå an til å fullføre opptjeningsperioden på 6 måneder, men blir avbrutt på grunn av prematur fødsel likevel får rett på foreldrepenger. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at alle par får tilbud om samlivskurs og foreldreveiledningskurs ved første svangerskapskontroll. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at surrogati fortsatt skal være forbudt i Norge, og at forbudet også får virkning for norske borgere i utlandet. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide aktivt for å bekjempe den internasjonale surrogatiindustrien. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at pålagte barnevernstiltak kan settes inn uten samtykke under svangerskap for å sørge for tidlig hjelp og forebygge omsorgssvikt for nyfødte. Partiprogram BARNEVERN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at alle fødende har jordmor til stede under aktiv fase av fødsel, i tråd med faglige anbefalinger. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere en nasjonal opptrappingsplan for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbudet om assistert befruktning videreføres innen etiske rammer, og sikre barns rett til å kjenne sitt biologiske opphav ved at parets egne arveanlegg benyttes. Partiprogram BARN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at anonymitet for sædgivere ikke skal gjeninnføres. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate eggdonasjon. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot altruistisk og kommersiell surrogati i Norge, og bidra til å bekjempe utnyttelse av fattige kvinner i den internasjonale surrogatiindustrien. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID STRAFFERETT SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle og forby PGD og PGD/HLA. Partiprogram FORSKNING STRAFFERETT SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gå imot innføring av tidlig ultralyd (uke 11-13) og blodprøve som kartlegger sykdom og egenskaper hos fosteret (NIPT) til alle (screening). Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt forskning på bruk av adulte stamceller14 og ikke bruk av embryonale stamceller15 i forskning og behandling. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil be om at helsemyndighetene vurderer på ny konsekvensene rundt LAR og graviditet, herunder et mulig krav om at kvinner på LAR må bruke prevensjon. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at gravide med rusavhengighet som er en del av LAR-programmet, av hensyn til barnet skal kunne tvangsinnlegges i avrusningsinstitusjon på lik linje med andre rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at utdanning og reproduktive rettigheter må være prioriterte områder. Partiprogram SVANGERSKAP UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke jordmortjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvide forsøksordningen med gratis prevensjon. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe mot innskrenkninger i kvinners rettigheter til selvbestemt abort. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil beholde dagens grense for selvbestemt abort på 12 uker. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at kvinner som vurderer abort, skal behandles likt over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at alle gravide som ønsker det, skal få tilbud om tidlig ultralyd. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil si nei til en utvikling der foreldre kan velge egenskaper til sine barn. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre NIPT-test for gravide som har rett på fosterdiagnostikk. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil hjelpe flere til å få barn ved å tillate eggdonasjon. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil åpne for assistert befruktning for enslige. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ikke tillate surrogati. For barn født i utlandet som opplever manglende rettigheter når de kommer til Norge, skal barnas beste settes først. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at kvinner som blir utsatt for seksuell vold eller voldtekt sikres muligheten til aborttjenester og oppfølging også i krigssoner. Partiprogram LIKESTILLING SVANGERSKAP UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil være en global pådriver for kvinners rett til prevensjon og abort. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil ha tett og god oppfølging i barselomsorgen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre kvinnen rett til å bestemme over egen kropp ved rett til selvbestemt abort de første tolv ukene av svangerskapet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere veiledning og bedre tilgjengelighet til prevensjon for å redusere antallet uønskede svangerskap. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med gratis prevensjon for ungdom. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil la helsesøstre skrive ut hormonell prevensjon til jenter under 16 år. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne opp for eggdonasjon. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for assistert befruktning for enslige. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate altruistisk surrogati i Norge. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil sette klare krav til helseforsikring, oppfølging av surrogatmødre, betaling og avtaler for nordmenn som ønsker å benytte seg av surrogati i utlandet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at preinplantasjonsdiagnostikk kan tilbys i Norge. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at retten til lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev også omfatter tilstander som kan medføre infertilitet i ung alder. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for genterapi på fostre ved tilstander som manifester seg tidlig i svangerskapet og som fører til uopprettelig skade allerede før fødselen. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aldri svekke kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at bruk av surrogati ikke tillates. SV vil arbeide for å sikre god offentlig informasjon om dilemmaer, farer og risiko både for surrogatmødre og biologiske foreldre. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre retten til en trygg fødeplass for alle fødende kvinner med jordmor til stede under hele fødselen. Alle fødende skal ha nærhet til sykehus med akuttberedskap og gynekolog. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre retten til trygg reise for fødende. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å fastsette en maksimal reisetid til nærmeste åpne fødeavdeling for at sykehusene skal ha lov til å sommerstenge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille krav om økt ambulanseberedskap i regioner uten egen fødeavdeling, og sikre følgetjeneste med kvalifisert fødselshjelp til alle fødende med over en og en halv times reisevei. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at fødeklinikkene i tettstedene har nok jordmødre, slik at ingen kvinner i aktiv fødsel må oppleve å bli avvist. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tidlig innsats og rett til oppfølging fra helsestasjoner og jordmor fra graviditet og ut barseltiden. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte fostervannsprøven med NIPT-testen. Det vil redusere faren for spontanabort og gi trygg informasjon om helsen til fosteret tidligere i svangerskapet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle jenter får tilgang på riktig prevensjon. Jenter under 16 år skal få tilgang på tilgjengelig prevensjon, både hormonell og langtidsvirkende. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at også jenter under 16 år skal inn i statens bidragsordning for prevensjon. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke åpne for reservasjonsrett for fastleger ved henvisning til abort. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eggdonasjon tillates. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe abortnemndene. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre foreldrepenger for alle, ved at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på to ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt over 49 uker for familier uten egen opptjening. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre far eller medmor rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel utenom fedrekvote. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle fedre/medmødre skal gis selvstendig uttaksrett, i første omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre permisjonsordninger for flerlingfamiliene, gjennom lengre permisjon som kan tas ut samtidig med to voksne hjemme, ved å gi familier som får trillinger eller flere dobbel fødselspermisjon og ved å gi to uker fri ved fødsel per fødte barn. Også familier som adopterer søsken bør få styrkede rettigheter. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil reversere kutt i foreldrepermisjonen. Mor og fars/medmors kvote skal økes med fire uker hver. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en mer fleksibel foreldrepermisjon ved å gi mulighet til å ta ut permisjon med 90 prosent lønn i tillegg til dagens ordninger med 80 og 100 prosent lønn. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvinner med premature barn rett til sykemelding i stedet for permisjon frem til termintidspunktet. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tidlig besøk av helsesøster hjemme ikke skal erstatte god barselomsorg på sykehus. Mødre skal ikke måtte reise hjem før de er klare for det, og ammehjelpen må styrkes. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsestasjonene og svangerskaps- og fødselsomsorgen. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha god og desentralisert fødselsomsorg. Fødselsomsorgen bygges ned mange steder, og sykehus planlegger at nye familier skal raskt ut. Stress for utskrivning og dårlig utbygd tilbud i kommunene er skadelig for barn og nye familier. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trappe opp støtten til organisasjoner som fremmer kvinners helse og reproduktive rettigheter, for å kompensere for konsekvensene av USAs såkalte munnkurvregel. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner god helse. Jordmødre kan gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking bidra til det. Det bør også vurderes om jordmødrene bør ha utvidede rettigheter i sin praksis. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil opprettholde dagens abortlov. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil si nei til anonym sæddonor for å sikre at alle barn født i Norge skal ha mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil begrense medisinske inngrep til tilfeller der det er dokumentert positiv helsegevinst for pasienten. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil benytte de mest skånsomme behandlingsmetoder for dem som allerede i dag har rett til fostervannsprøve innenfor gjeldende lovverk. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil si nei til surrogati, men ikke straffe personer som får utført surrogati i utlandet. Partiprogram STRAFFERETT SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en god svangerskapsomsorg og et styrket jordmortilbud i kommunene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut barseltilbudet og gi alle gravide rett til å gå til jordmor. Alle fødende skal sikres jordmor til stede i fødselens aktive fase. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle fødende tilbud om jordmor hjem ved tidlig utskriving fra sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rammefinansiere fødselsomsorgen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke følgetjenesten for gravide som har lang reiseavstand til fødetilbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak for å få ned antallet uønskede graviditeter. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre dagens abortlovgivning. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke tillate fosterreduksjon av friske fostre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde regelen om at fostervannsdiagnostikk bare skal tilbys risikogrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for tilgang til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innskrenke muligheten til å benytte surrogati-tjenester i utlandet, og videreføre det nasjonale forbudet mot surrogati. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at assistert befruktning skal være forbeholdt par. Partiprogram FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke åpne for eggdonasjon og embryodonasjon i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke engangsstønaden ved fødsel til 100 000 kr. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide mot all diskriminering i arbeidslivet i forbindelse med svangerskap og fødsel. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi helhetlige hjelpetiltak til gravide under svangerskapet dersom det er mistanke om omsorgssvikt under og etter svangerskap. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SVANGERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for barn med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser, og arbeide aktivt for å motvirke et sorteringssamfunn. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at alle gravide får tilgang til jordmor i svangerskapsomsorgen. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby gratis langtidsvirkende prevensjon til ruspasienter, samt sørge for god informasjon om rusbehandling og graviditet. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stemme mot forslag som innskrenker retten til selvbestemt abort. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppheve forbudet mot eggdonasjon og åpne for at par som mottar eggdonasjon samtidig skal kunne benytte sæddonasjon. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for bedre vilkår for studenter etter fødsel og minimum 12 mnd. studiefinansiering for studenter med barn. Partiprogram HØYERE UTDANNING SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre at gravide ikke diskrimineres i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre trygge og gode reproduktive rettigheter. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil utvide sjølbestemt abort til uke 18. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil gi alle tilgang på gratis prevensjon. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil kjempe sammen med kvinner og kvinneorganisasjoner for rett til abort og prevensjon over hele verden. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å tilby polske og irske kvinner gratis abort i Norge, så lenge deres rett til abort blir hindret i hjemlandet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil gi rett til medisinsk abort ved helsestasjon/lokalt legesenter med oppfølging fra primærhelsetjeneste. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for selvstendig opptjening av fødselspenger for begge foreldre. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil øke omsorgspermisjon til 4 uker i forbindelse med fødsel. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil utvide fødselspermisjonen til 52 uker med full lønn. Mor skal sikres 3 uker før termin og 14 uker etter fødsel. 6 av disse skal være sammenhengende og tas umiddelbart etter fødsel. Far/medmor har krav på 14 uker. Resten av permisjonen kan deles mellom mor, den andre forelderen eller annen omsorgsperson. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at begge foreldre kan ta ut permisjon og foreldrepenger samtidig ved flerlingefødsler. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at retten til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon også skal gjelde for foreldre som mottar ulike trygdeordninger. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økning av engangsstønad ved fødsel til 200 000 kr. Partiprogram SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil tilbud om tidlig ultralyd og ikke-invasiv fosterdiagnostikk for de som ønsker det i uke 11-13. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil endre bidragsregler som skaper fattige kvinner og barn. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for fortsatt forbud mot surrogati. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at fødende skal gis rett til å bli på barselavdeling til ammingen har kommet i gang. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en nasjonal, forpliktende opptrappingsplan for jordmortjenesten i kommuner og sykehus for å kunne gi fødende reell oppfølging i svangerskap, fødsel og barsel uansett hvor i landet de bor. Partiprogram SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økte helsesøsterressurser i kommunene, slik at bistand til kvinner og familier etter fødsel bedres, samt at tilgang til prevensjon og informasjon om seksuell helse er lett tilgjengelig over hele landet. Partiprogram KOMMUNER SVANGERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide retten til å lagre ubefruktede egg for kvinner som blir infertile i ung alder. Regjeringserklæring SVANGERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde ikke-anonym sæddonasjon, og innføre en plikt for foreldre til å informere barnet dersom det er unnfanget gjennom assistert befruktning, for å ivareta barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Regjeringserklæring SVANGERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere veiledning og bedre tilgjengelighet til prevensjon for å redusere antallet uønskede svangerskap. Regjeringserklæring SVANGERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å utvide tilbudet om gratis prevensjon. Regjeringserklæring SVANGERSKAP

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til naturlig død) Til behandling
8. jun 2020 Representantforslag om styrkede abortrettigheter Behandlet
18. mai 2020 Endringer i bioteknologiloven mv. Behandlet
16. des 2019 Representantforslag om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet Behandlet
12. jun 2019 Endringer i abortloven (fosterreduksjon) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død) Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stoppe økonomisk motiverte kutt i pasienttilboda i helseføretaka og stanse nedlegging av fødeavdeling og døgnbehandling ved DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
19. nov 2018 Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg Behandlet
14. mai 2018 Evaluering av bioteknologiloven Behandlet
4. apr 2018 Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om helsehjelp til papirløse migranter Behandlet
18. jan 2017 Representantforslag om ikke å tillate en praksis med fosterreduksjon Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
8. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. nov 2015 Representantforslag om å styrke jordmortjenesten i norske kommuner Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om tiltak for å forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om effektiv håndhevelse av forbudet mot reservasjon for leger Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 93 eller ny § 95 a (vern av liv fra unnfangelse til død) Behandlet
26. feb 2014 Representantforslag om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. jun 2013 Endringer i barnelova (farskap og morskap) Behandlet
26. mai 2013 Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer) Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om overgangsordninger for studenter som blir gravide rett etter fullført utdannelse Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om reduksjon av tidsrammen og omfanget av senaborter Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2012 Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om vern av liv Behandlet
14. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om tiltak for å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jordmortjenesten Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om abortforebyggende tiltak Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet