Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre trappe opp norsk suverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER SVALBARD
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke vår utenrikspolitiske linje som sikrer norsk suverenitetshevdelse over andre viktige havområder som for eksempel 200-mils sone rundt Svalbard. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER SVALBARD
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke norsk forvaltning av Svalbardsonen. Partiprogram SVALBARD
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke norsk forvaltning av svalbardsonen. Partiprogram SVALBARD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle Longyearbyen ved å bidra til økt sysselsetting. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SVALBARD SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil starte arbeidet med ny havn som tilrettelegger for framtidig utvikling av Svalbard. Partiprogram HAVNER SVALBARD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre kulldriften på Svalbard. Partiprogram BERGVERK SVALBARD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at rednings- og beredskapskapasiteten er tilpasset behovene i [Svalbard]-området. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET SVALBARD
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en sterk norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene, inkludert Svalbard. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER SVALBARD
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for andre varige arbeidsplasser på Svalbard for å sikre norsk suverenitetshevdelse. Partiprogram SVALBARD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere økt aktivitet på og rundt Svalbard. Partiprogram SVALBARD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre kraftforsyningen på Svalbard. Partiprogram ENERGI SVALBARD
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil basert på en gjennomgang av tilgjengelig teknologi, ta en beslutning om hvordan framtidas energibehov på Svalbard skal dekkes. Partiprogram ENERGI SVALBARD
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil for å trygge befolkingen og oppnå et fortsatt norsk solid familiesamfunn i Longyearbyen, må bosetningen sikres mot de ulike naturfarene som truer store deler av bebyggelsen. Partiprogram SVALBARD
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for nye folkehøyskoler, for eksempel på Svalbard. Partiprogram SKOLER SVALBARD UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at flere av de fremste reisedestinasjonene i Norge og Svalbard får verdensarvstatus. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke norsk forvaltning av Svalbardsonen og integrere Svalbard tydeligere i norsk politikk for nordområdene og Arktis. Partiprogram POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp funnene i konseptvalgutredningen for havneutvikling i Longyearbyen. Partiprogram HAVNER POLAROMRÅDER SJØFART SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede ulike alternativer for energiforsyning på Svalbard, basert på bærekraftige og fornybare løsninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategi for satsing på høyere utdanning og forskning [på Svalbard]. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLAROMRÅDER SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv, havn, forskning, utdanning og strategisk infrastruktur på Svalbard. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede mulighet for marine næringer på Svalbard. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde bosetting [på Svalbard] ved å tilrettelegge for barnefamilier og styrke bærekraftig næringsutvikling. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp NVEs skredfarekartlegging i Longyearbyen med midler slik at det kan iverksettes nødvendige tiltak for trygge boforhold i Longyearbyen. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legges bedre til rette for solid kunnskapsbasert forvaltning av natur- og kulturminneverdier på Svalbard. Partiprogram KULTUR KULTURVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Longyearbyens evne til å være beredskapsknutepunkt i Arktis. Partiprogram POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at domenene for Svalbard og Bouvetøya skal benyttes som sikre, digitale frihavner, for forfulgte medier, blogger og lignende internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at norsk bosetning og aktivitet som omfatter næring, kunnskap, forvaltning og kultur, skal danne grunnlaget for videre utvikling på Svalbard. Det er vårt mål at det skal være en diversifisert næringsstruktur og aktivitet på Svalbard. Partiprogram POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke Svalbards attraktivitet som reise- og turistmål. Partiprogram REISELIVSNÆRING SVALBARD
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle Store Norske Spitsbergen Kullkompani og erstatte subsidiene til selskapet med tilskudd til andre virksomheter på Svalbard for å stimulere til fortsatt bosetting og aktivitet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SVALBARD
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil erstatte kulldriften på Svalbard med satsing på nye næringsveier som fornybar energi, romfart og kommunikasjon, forskning og reiseliv. Partiprogram NÆRINGSLIV SVALBARD
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle en strategi for næringsutvikling og innovasjon på Svalbard. Regjeringserklæring SVALBARD
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for et levedyktig lokalsamfunn på Svalbard. Regjeringserklæring SVALBARD

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 - Svalbardbudsjettet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Svalbardbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
5. jun 2019 Endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer) Behandlet
1. apr 2019 Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Svalbardbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
3. jun 2018 Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene Behandlet
18. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv - ny adkomsttunnel) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 - Svalbardbudsjettet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
29. nov 2017 Initiativdebatt om næringsvirksomhet på Svalbard (initiativ fra næringskomiteen) Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard Behandlet
20. feb 2017 Representantforslag om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 - Svalbardbudsjettet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
21. nov 2016 Svalbard Behandlet
4. apr 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - rammer for kullvirksomheten) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Svalbardbudsjettet 2016 Behandlet
17. jun 2015 Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten Behandlet
10. jun 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - eiendommer og gruvedrift) Behandlet
13. apr 2015 Forslag fra Rasmus Hansson på vegne av MDG oversendt fra Stortingets møte 18. desember 2014: Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om videre utvikling av Svalbard-samfunnet, med vekt på bærekraft, miljøforskning, en energibase og nye næringsveier Behandlet
14. des 2014 Skatter, avgifter og toll 2015 - lovsaker Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Svalbardbudsjettet 2015 Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis Behandlet
15. jun 2014 Oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr Behandlet
13. jan 2014 Innovasjon Norge Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 Behandlet
8. des 2013 Svalbardbudsjettet 2014 Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
15. apr 2013 Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
6. des 2012 Svalbardbudsjettet 2013 Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om etablering av kullkraftverk med fullskala fangst og lagring av CO2 på Svalbard Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Svalbardbudsjettet 2012 Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2011 Endringer i svalbardmiljøloven Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
5. des 2011 Anskaffelse av nye redningshelikoptre i perioden 2013-2020 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
10. apr 2011 Endring i skattevedtaket for Svalbard for inntektsåret 2011 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Svalbardbudsjettet 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Svalbardbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet