Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ingen med ungdomsrett skal måtte ta opp studielån for å gjennomføre videregående opplæring. Partiprogram STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at studielån og stipend reguleres i takt med prisstigningen. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke bevilgningene og legge om utbetalingsstrukturen for studielån, slik at studiefinansiering betales ut over 11 måneder. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre ha en studiefinansiering som sikrer alle med evner og interesser muligheten til å ta en høyere utdanning. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre utvide studiestøtten til å dekke elleve måneder av året. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre heve inntektstaket for studenter. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre gi studenter bedre forutsetninger for å fullføre på normert tid ved å øke stipendandelen av studiestøtten i slutten av studiet. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre innføre studiestøtte til førsteåret av bachelorstudier i ikke-vestlige land og til freshmanåret av studier i USA. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre fjerne kostnadsrammen for bygging av studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre legge til rette for at også private aktører kan få bygge og drifte studentboliger med statlig delfinansiering. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre vurdere å endre studiestøttesystemet for studenter ved offentlig godkjente private institusjoner slik at deler av tilleggslånet som gis til studieavgifter, kan gjøres om til stipend dersom eksamen er bestått innen normert tid. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre skre en studiefinansiering som gir studenter et reelt valg mellom offentlige og private utdanningsinstitusjoner. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre bedre studiefinansieringsordninger for studenter i foreldrepermisjon og gi rett til pappapermisjon for studenter, samt sikre gode ordninger i overgang mellom studium og arbeid. Partiprogram LIKESTILLING STUDIEFINANSIERING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi studenter som får barn, rett til overgangsstønad uten at stipend blir gjort om til lån. Partiprogram FAMILIE STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med pappapermisjon for studenter. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjeninnføre studiestøtten til førsteåret av godkjente bachelorgrader i utlandet. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtten fra Statens Lånekasse for utdanning skal være av en slik størrelse at det er mulig å leve på den. Studiestøtten må økes til et beløp tilsvarende 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) pr år. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide studielån til 11 måneder i året. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at studenter ved private universitets- og høyskolestudier skal få studielån på lik linje med studenter ved offentlige institusjoner. Partiprogram HØGSKOLER STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtten fra Statens lånekasse for utdanning legges til grunn som opptjeningsgrunnlag for trygdeordninger dersom studenten ikke får arbeid etter endt utdanning. Partiprogram STUDIEFINANSIERING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide ordningen som gjelder i Nord-Troms og Finnmark med gradvis bortfall av studielån til å gjelde flere områder. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi studenter som velger å starte for seg selv innen 7 år etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal oppgradere eksisterende stipendprogrammer for studenter fra fattige land, og gi flere muligheten til å ta høyere utdannelse i Norge. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Gjennomføre ordningen med gratis læremidler ved å gi et læremiddelstipend til den enkelte elev. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at lærlingtilskuddene økes, og at opplæringskontorene i små fag får en offentlig grunnfinansiering. Partiprogram STATSFORVALTNING STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil prisregulere studielånet årlig. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil la studentene selv velge om de ønsker halvårig eller månedlig utbetaling av studielånet. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bevilgningene slik at studiestøtten kan utvides til 11 mnd. i løpet av stortingsperioden. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at studenter får et tilfredsstillende helsetilbud gjennom samskipnadene. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil lage ordninger som sikrer økonomien til studenter som blir langtidssyke. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre studiestøtte til første års utdanning i USA (Freshmanåret), og utdanning i ikke-vestlige land. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stipend- og lånesatsane i tråd med pris- og kostnadsveksten. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stipend- og lånesatsane vesentleg slik at det er mogeleg å vere heiltidsstudent. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at ordninga med ettergjeving av studielån blir utvida, slik at alle låntakarar som er busette og arbeider i kommunar med differensiert arbeidsgjevaravgift, kan få ettergjeve studielån med seks prosent av opphavleg, maksimalt 15 000 kronar per år. For dei som alt er omfatta av ordninga, blant anna låntakarar som er busett og arbeider i Finnmark og Troms, blir vilkåra for ettergiving betra til 12 prosent, maksimalt 30 000 kronar per år. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre 11 månaders studiestønad. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne formue som grunnlag for behovsprøving for studiestønad. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det framleis må vere høve til inntektsavhengig tilbakebetaling av studielån. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne ordninga om at det er inntekta og formuen til foreldra som avgjer stønaden eleven får, etter at eleven er blitt myndig. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjenopprette kunstfagstipendet for norske studentar i Noreg og i utlandet. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke reisestipendet. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppretthalde stipendet til bortebuande studentar. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil betre dei økonomiske stønadsordningane for studentar som får barn i studietida. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at studentrabatt på transport ikkje skal vere aldersavgrensa eller knytt til studiestad. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at reisestønad i samanheng med studium i utlandet skal ta utgangspunkt i reisekostnader mellom studiestaden og heimstaden, det vil seie også innan Noreg. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke stipendordningen for borteboende elever i videregående opplæring. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for at Statens lånekasse skal gi stipend til elever i videregående skole som velger å ta et utvekslingsår på skole i utlandet, både når dette året erstatter, og når det kommer i tillegg til, et skoleår i Norge. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I denne stortingsperioden vil SV prioritere å utvide studiestøtten til å gjelde for 11 måneder. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kostnadene til undervisning, bøker, materiell og utstyr bør dekkes av stykkprisfinansiering , uansett valg av utdanningsprogram. Partiprogram STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha et finansieringssystem som i hovedsak skal baseres på stykkpris per student målt gjennom avlagte studiepoeng. Basistilskudd skal utgjøre en mindre del av totalfinansieringen for å dekke en nødvendig minimunsbasis for den enkelte institusjon. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil kanalisere en økt den av støtten til studenter gjennom stipender, og gi ekstra stipend til studenter som gjennomfører studiet med bestått eksamen på normert tid eller kortere. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at summen på lån og stipend må være så stor at studentene har mulighet til å studere på heltid, og at de sikres nødvendig kjøpekraft. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gi ekstra lån/stipend for utgifter knyttet til opphold ved utenlandsk institusjon som del av utdanning i Norge, og gjennom dette dekke studiegebyr for norske studenter i utlandet. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gi tillegg i lån/stipend for ekstrakostnader studenten pålegges av sitt lærested, for eksempel studieavgift eller kjøp av spesielt kostbar utstyr. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke grensene for hvor mye studentene kan ha i personinntekt eller personlig formue før stipendandelen blir redusert. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke utdanningsstøtten for studenter med funksjonsnedsettelser og studenter med barn. Regjeringserklæring FAMILIE STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha mål om å bygge 1000 studentboliger i året. Regjeringserklæring BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Venstre Venstre vil prisregulere studiestøtten, og foreslå en innfasing av 11 måneders studiestøtte i løpet av stortingsperioden. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne formuesgrensen og heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Venstre Venstre vil at studenter som velger privat høyere utdanning skal få en del av lånte til skolepenger som stipend. Dette gjelder særlig der tilsvarende utdanning ikke finnes på offentlige institusjoner. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder, og la det være mulig å være delvis sykemeldt som student. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre studiestøtte til førsterett på høyere utdanning i Usa og i ikke-vestlige land. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Venstre Venstre vil likestille stipendandelen til studenter som tar utdanning i utlandet på bachelorgradsnivå med dagens ordning for mastergrads- og delgradsstudenter. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke muligheten til å ta språkstudier for å kunne gjennomføre et studium i utlandet, fra ett til to semestre. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Venstre Venstre vil endre finansieringssystemet for universiteter og høyskoler slik at det gis uttelling for semestre avgitt ved institusjoner i utlandet. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Venstre Venstre vil inkludere nettutdanning i Lånekassens støtteordninger for utenlandske skoler. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre gode ordninger for studenter som får barn umiddelbart etter studiene, slik at denne gruppen ikke lenger faller mellom to stoler og verken får studielån eller foreldrepenger. Partiprogram STUDIEFINANSIERING SVANGERSKAP UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en ordning med foreldrepenger for studenter som får barn like etter fullført grad. Partiprogram STUDIEFINANSIERING SVANGERSKAP UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil heve inntektstaket for studenter og regulere studiestøtten i tråd med pris- og kostnadsveksten. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre studiestøtte til førsteåreat av bachelorstudier i ikke-vestlige land og til freshman-året av studier i USA. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge flere studentboliger og endre samskipnadsloven slik at det åpnes for offentlig-privat samarbeid og nye utbyggingsmodeller, samt oppmuntre til bygging av flere private studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ser det som problematisk at summen av lån og stipend ikke følger den vanlige lønns- og prisveksten, derfor bør lån og stipend knyttes opp mot grunnbeløpet. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil supplere Statens lånekasse for utdanning med ei statlig garantiordning som den enkelte student kan benytte. Slik vil hver enkelt student være garantert studielån på like vilkår som i dag, men vil kunne velge den banken man selv ønsker. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Studiefinansieringen bør endres ved å gi høyere stipendandel til de studentene som klarer å gjennomføre studiene på normert tid eller kortere. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil at 70 % av skolepengestøtten blir gitt som stipend både for bachelor- og mastergradsstudenter. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Norske studenter skal ha gode muligheter til å ta utdanning i utlandet dersom de selv ønsker det. Dette innebærer lik studiestøtte til både hel- og delgradsstudier, og støtte til det første året av utdanning i USA og ikke-vestlige land. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Studenter med særskilte behov for ekstra tid til å sluttføre en påbegynt utdanning, må ha muligheten til å kunne oppnå tilleggslån/tilleggsstipend når dette er dokumentert av utdanningsinstitusjonen/lege. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre 11 måneders studiestøtte. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil målrettet bruke ordningen med tilleggspoeng til utdanninger for det underrepresenterte kjønnet, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boligenheter i året. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STATSBUDSJETTET STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke utdanningsstøtten gjennom Lånekassen og fordele utbetalingene over 11 måneder. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre studentdemokratiet og støtten til studentsamskipnader og studentorganisasjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge fram en tiårig langtidsplan for forskning som legger føringer for hvordan vi innretter investereringer i kunnskapsbygg, forskningsinfrastruktur, stipendiater og studieplasser. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn og økt forsørgerstipend for de med lavest inntekt. Partiprogram BARN FAMILIE STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede en ny varig ordning for bruk av gradert sykestipend for elever og studenter. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STUDIEFINANSIERING SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle lærlinger skal omfattes av elev- og studentrabatt. Partiprogram STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at områder med stort press på studentboligene prioriteres. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Senterpartiet For elever mellom 15 og 20 år som må reise fra hjemmet for å gjennomføre videregående opplæring, skal stipendordninger dekke merkostnader til livsopphold. Partiprogram SKOLER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil først og fremst bygge flere studentboliger, men også på sikt innføre elleve måneders studiestøtte. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke stipend og lånesatsene i takt med kostnadsutviklingen og gjøre det mulig å studere på heltid. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre førsteårsstøtten til studenter som tar bachelorgrad i et ikke-vestlig land eller USA. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke stipend- og lånesatsene. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre elleve måneders studiestøtte. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjeninnføre studiestøtten til førsteåret av godkjente bachelorgrader fra de landene der det ennå ikke er gjeninnført. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne forskjellsbehandlingen mellom bachelor- og mastergradsstudenter for skolepengestøttetil utdanning i utlandet. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at studiestøtten fra Statens Lånekasse for utdanning må økes til et beløp tilsvarende 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) per år. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide studielån til 11 måneder i året, og til 12 måneder i året for studenter med små barn. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at studenter ved private universitets- og høyskolestudier som er NOKUT-akkreditert skal få studielån på lik linje med studenter ved offentlige institusjoner. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtten fra Statens lånekasse for utdanning legges til grunn som opptjeningsgrunnlag for trygdeordninger dersom studenten ikke får arbeid etter endt utdanning. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at førerkortopplæring skal kunne finansieres gjennom Statens lånekasse for utdanning. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke kostnadsrammen for studentboliger og øke tilskuddet til studentboliger til 50%. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge minst 3 000 studentboliger per år inntil behovet er dekket. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om gratisprinsippet. Vi avviser muligheten for å innføre studieavgift i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve inntektstaket for studenter og justere studiestøtten utover pris- og kostnadsvekst. Regjeringserklæring STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre studiestøtte til førsteåret ved bachelorstudier i ikke-vestlige land og til freshman-året i USA. Regjeringserklæring STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut flere studentboliger og forenkle regelverket slik at det blir enklere å samarbeide med private. Regjeringserklæring BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil knytte studiestøtten til 1,5 G slik at studentenes studiestøtte utvikler seg i takt med velferdsutviklingen. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide studiestøtten til 12 måneder for denne gruppen. Samtidig vil vi sikre rett til permisjon for begge foreldrene. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at studentsamskipnadene sine tjenester skal få trygderefusjoner på lik linje med statlige tilbud. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at studiestøtten fra Statens Lånekasse for utdanning må økes til et beløp tilsvarende 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) per år. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide studiestøtten til 12 måneder i året for studenter med små barn og sikre rett til permisjon for begge foreldrene. Partiprogram FAMILIE HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre ordningen med gradert sykemelding for studenter permanent. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi studentsamskipnadene tilskudd til 3 000 nye studentboliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskuddsrammen til bygging av studentboliger til minst 50 prosent av en kostnadsramme på 850 000 i de store byene og 750 000 ellers. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at studenter ved private universitets- og høyskolestudier som er NOKUT-akkreditert skal få studielån på lik linje med studenter ved offentlige institusjoner. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtten fra Statens lånekasse for utdanning legges til grunn som opptjeningsgrunnlag for trygdeordninger dersom studenten ikke får arbeid etter endt utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke de statlige overføringene til studentsamskipnadenes arbeid innenfor psykisk helse gjennom helseforetakene, og utvide ordningen til å gjelde alle studentsamskipnadene som ønsker det. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at innføring av 11 måneders studiestøtte også skal gjelde for elever ved folkehøgskolene. Partiprogram SKOLER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at ordningen med miljø- og ungdomskort må fortsette, og at ordningen med studentrabatter må bli bedre. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ta i bruk kreative løsninger brukt i andre land for raskt å kunne sette opp flere studentboliger, slik som for eksempel brakke- eller containerstudentbyer av høy kvalitet. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil la private bygge studentboliger på lik linje med studentsamskipnadene. Partiprogram BOLIGSAKER NÆRINGSLIV STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke utbyggingstakten av studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere finansieringsordning for bygging av elevhybler etter samme modell som studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det mulig med sykehjem eller omsorgsboligsenter hvor studenter også kan bo mot at de bidrar på ulike måter i bomiljøet. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kostnadene til undervisning, bøker, materiell og utstyr bør dekkes av stykkprisfinansieringen, uansett valg av utdanningsprogram. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fortsatt sikre 11 måneders studiestøtte. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre prøveordning med kombinerte omsorgs-/studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fullføre opptrappingen til 11 måneders studiestøtte. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge 3000 studentboliger årlig. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for tilstrekkelig med elevhybler og øke borteboerstipendet for ungdom mellom 15 -18 år fra en-inntektsfamilier, slik at retten til videregående opplæring skal være gratis og reell for alle. Borteboerstipendet skal fremdeles være behovsprøvd. Partiprogram FAMILIE STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til et eldreboligprogram og lage boligtilbud slik at generasjoner kan dra nytte av hverandre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre elleve måneders studiefinansiering knyttet til grunnbeløpet i folketrygden på minimum 1,5 G, og gradvis hevet stipendandel. Denne skal også omfatte elever/studenter på folkehøgskolene. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge flere og billigere studentboliger uten å fire på kvaliteten. Det skal bygges minimum 4000 nye studentboliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke byggingen av studentboliger kraftig. SVs mål er at det prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger i regi av studentsamskipnadene med mål om nasjonal dekningsgrad på minimum 20 %, og at minimum 50 % av byggekostnadene skal finansieres av staten. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre moderate skolepenger for studenter fra land utenfor EØS-området. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil innfase 11 måneders studiestøtte frem mot 2020. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi studenter mulighet til å oppta ytterligere lån i Lånekassen. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil heve inntektstaket for omgjøring av studielån til stipend. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre støtten til norske studenter i utlandet for å motivere flere studenter til å ta studier utenlands, blant annet ved å øke støtten til studenter som tar utdannelse ved velrenommerte universiteter i utlandet. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil øke antall studentboliger og prioritere områder med særlig press. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre studentboliger om til et eget arealformål i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi norske utenlandsstudenter muligheten til å jobbe ved siden av studiet uten å miste medlemskapet i folketrygden. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil utrede endringer i studiefinansieringen slik at den i større grad belønner studenter for å fullføre på normert tid. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvide bruken av personrettede virkemidler i distriktspolitikken, som for eksempel nedskrivning av studielån. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke basisfinansiering av universitetene og høyskolene, inklusiv desentralisert høyskoleutdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre god studiefinansiering. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke lånekassens inntekts- og formuesgrense. Partiprogram STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge minst 3000 studentboliger per år inntil behovet er dekket. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle en policy for fritt lisensierte skolebøker for alle utdanningsnivåer, såkalte Open Educational Resources, i samarbeid med det eksisterende Nasjonal Digital Læringsarena. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare gratisprinsippet i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke nivået på studiestøtten. Partiprogram STATSBUDSJETTET STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at elever som er meldt opp til privatisteksamen skal ha rett på stipend og lån fra lånekassen. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for fullstipendiering til alle studenter. På veien dit støtter vi kravet om at studie-støtten økes til 2,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden og at låneandelen reduseres til 40 prosent av stipendandelen, uavhengig av studiepoengproduksjon. Partiprogram STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at fylkeskommunene tilbyr studentrabatt uavhengig av alder, studiested og bosted. Partiprogram FYLKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for statstilskudd til minst 5000 nye studentboliger årlig, med økt kostnadsramme og tilskuddsandel. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene fører en aktiv tomtepolitikk og legger til rette for student-samskipnadenes studentboligbygging. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at u-landsparagrafene i Statens Lånekasse gjeninnføres og utvides til Øst-Europa. Partiprogram INNVANDRERE STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kommunene skal stille tomter tilgjengelig, helst gratis eller til en rimelig pris for studentsamskipnadene. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene må bidra til at regulering til studentboligbygging kan skje raskt og effektivt, og sikre at kostnadene for utbygging av infrastrukturen ved bygging av boligene ikke overføres på studentsamskipnadene (som veier, gang- og sykkelveier og velferdstjenester). Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at studentboliger må være rimelige å leie slik at de presser prisene i det private markedet ned og ikke opp. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre støtteordningene til studenter med barn. Regjeringserklæring BARN STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut flere studentboliger og gjennomgå kostnadsrammer og tilskuddssatser. Regjeringserklæring BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette innfasing av 11 måneders studiestøtte. Regjeringserklæring STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger. Regjeringserklæring BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
20. mai 2019 Representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
28. feb 2018 Eksport av norske velferdsytelser Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
8. jun 2016 Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
4. mai 2015 Endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger) Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
21. nov 2012 Representantforslag om en strategi for økt internasjonalisering i utdanning og arbeidsliv Behandlet
4. jun 2012 Representantforslag om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet