Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre og styrke felleskontroller fra offentlige myndigheter for å forebygge brann, trygdemisbruk, sosial dumping, skatteunndragelser, ulovlig alkoholomsetning og andre straffbare forhold. Partiprogram ARBEIDSMILJØ STRAFFERETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil få opp straffenivået for grov vold, sedelighetsforbrytelser, voldtekt og drap. Partiprogram STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre fastslå at alle har rett til god lindrende behandling som gir en verdig avslutning av livet, men at respekten for menneskeverdet samtidig innebærer et klart nei til aktiv dødshjelp. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre opprettholde den kriminelle lavalderen på 15 år. Partiprogram STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre at alvorlige forbrytelser som vold, voldtekt og overgrep skal straffes strengere. Partiprogram STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre at strafferammene skal utnyttes i større grad enn i dag. Partiprogram STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre at prøveløslatelse skal kun skje etter en reell vurdering der samfunnets behov for trygghet ivaretas. Partiprogram KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre ha nulltoleranse for narkotikakriminalitet. Partiprogram STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre avvikle juryordningen og erstatte den med en stor meddomsrett sammensatt med fagdommere og lekdommere, og et krav til kvalifisert flertall for å finne en tiltalt skyldig. Partiprogram DOMSTOLER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre styrke overprøvingsadgangen. Partiprogram DOMSTOLER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre evaluere effekten av lovforbudet mot sexkjøp. Partiprogram STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre legge til rette for mer aktiv bruk av konfliktråd og at såkalte stormøter kan gjennomføres ved alle landets konfliktråd. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre være positiv til bruk av elektronisk soning for unge kriminelle for å forhindre at de gjennom fengselsopphold stimuleres til ytterligere kriminalitet. Partiprogram BARN KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre være positiv til bruk av elektronisk overvåking av personer som har fått besøksforbud. Partiprogram FENGSLER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre oppheve blasfemiparagrafen. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre innføre et meldepliktsystem for personer som søker om asyl, og som ikke bor på mottak, og for personer som har fått avslag og som venter på utsendelse. Gjentatte brudd på meldeplikten må kunne føre til forvaring. Partiprogram INNVANDRERE STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre etablere forvaringsordninger for asylsøkere som begår kriminelle handlinger, inntil asylsøknaden er ferdigbehandlet. Partiprogram INNVANDRERE STRAFFERETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil heve strafferammen for prissamarbeid for å bekjempe denne grove formen for konkurransekriminalitet som særlig går ut over mindre bedrifter og vanlige forbrukere. Partiprogram NÆRINGSLIV STRAFFERETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere innsatsen mot korrupsjon i det norske samfunnet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil at flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil at systematisk samværssabotasje fra en av foreldrene skal være straffbart. Partiprogram BARN STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bruken av alternative straffereaksjoner bortsett fra i saker som gjelder vold / seksuelle overgrep eller organisert kriminalitet. Partiprogram STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide muligheten til å sone i åpen anstalt. Partiprogram FENGSLER STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil åpne for muligheten til å sone på utvalgte arbeidsplasser, som et alternativ til å jobbe innenfor murene. Partiprogram STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bruken av samfunnsstraff, promilleprogrammer samt egne programmer for unge lovbrytere. Partiprogram STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide dagens prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll slik at rusmiddelmisbrukere kan dømmes til betinget fengsel med vilkår om å gjennomgå et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre meldeplikt for dem som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde straffeloven § 135A om fremsettelse av en diskriminerende eller hatefull ytring, men utvide det lovlige handlingsrommet slik at det kun er oppfordring til diskriminerende eller hatefull atferd som skal være forbudt. Partiprogram STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne blasfemiparagrafen. Partiprogram STRAFFERETT TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde forbudet mot grove voldsskildringer, krenkende ytringer, reklame for politiske budskap og livssyn i fjernsynet, kjønnsdiskriminerende reklame og reklame rettet mot barn. Partiprogram MASSEMEDIER MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe pornolovgivningen. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå påbud om offentlig påtale ved kjønnslemlestelse. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå straffelovgivningen for å heve straffenivået. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke minimumsstraffer for alvorlige lovbrudd. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne dagens kvantumsrabatt ved dom for flere lovbrudd. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at et fengselsår skal være lik et kalenderår. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at den straffedømte går direkte fra rettskraftig dom til soning. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide videre med spørsmålet om en generell innlemmelse av hund i nødvergebestemmelsen. Det vil blant annet bli sett nærmere på svenske erfaringer på området. Regjeringserklæring HUSDYR STRAFFERETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil i større grad benytte adgangen til å frihetsberøve utlendinger som er i en utsendelsesprosess der det foreligger unndragelsesfare eller uavklart identitet, og vil åpne for at det også kan benyttes frihetsberøvelse ved rettens kjennelse i utsendelsesprosessen overfor personer som begår kriminelle handlinger og personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. Regjeringserklæring INNVANDRERE STRAFFERETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utvide bruken av meldeplikt og pålegg om bestemt bosted blant annet overfor asylsøkere som ikke medvirker til sakens opplysning eller begår kriminalitet. Regjeringserklæring INNVANDRERE STRAFFERETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økning i straffenivået i visse typer saker, som sedelighetsforbrytelser, menneskehandel og hallikvirksomhet. Partiprogram STRAFFERETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at foreldelsesfristen ikke skal gjelde i voldtekt og overgrepssaker. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Venstre Venstre vil vedta et rammeverk for bruk av surrogatmødre i utlandet for å sikre barns rettigheter. Partiprogram STRAFFERETT SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne straffeloven § 135a om fremsettelse av en diskriminerende eller hatefull ytring. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil endre straffelovens bestemmelser når det gjelder smittsomme sykdommer, i samsvar med FNs anbefalinger. Partiprogram FN HELSEVESEN STRAFFERETT SYKDOMMER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjeninnføre forbud mot tigging for å bekjempe menneskehandel og organisert kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil oppheve forbudet mot kjøp av sex av mennesker over 18 år og styrke hjelpeapparatet for prostituerte. Partiprogram STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke arbeidet med bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn, herunder spredning av overgrepsbilder av barn. Partiprogram STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne straffeloven § 135 A om fremsettelse av diskriminerende eller hatefulle ytringer. Partiprogram STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre et straffenivå som i større grad reflekterer alvoret knyttet til den enkelte kriminelle handling. Alvorlige forbrytelser som drap, vold, voldtekt, overgrep, menneksehandel og terror skal straffes strengt, og strafferammene for slike forbrytelser bør utnyttes i større grad. Hoyre lnsker en vurdering av hevet maksimumsstraff for forbrytelser mot menneskeheten, grove terroranslang og massedrap. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere å fjerne foreldelsesfristen i alvorlige sedelighetssaker og drapssaker av hensyn til offeret og de pårørende. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at rømming, uteblivelse etter permisjoner og manglende oppmøte ved straffegjennomføring medfører utvidet straff. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre et meldepliktsystem for asylsøkere som ikke bor på mottak og for personer som har fått avslag. Gjentatte brudd på meldeplikten må kunne føre til forvaring. Partiprogram INNVANDRERE STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere forvaringsordninger for asylsøkere som begår kriminelle handlinger mens søknader er til behandling. Partiprogram INNVANDRERE STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Alle utenlandske statsborgere som blir straffet med med mer enn tre måneders ubetinget fengsel, skal utvises. Partiprogram STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at saker med kjent gjerningsmann ikke blir henlagt, om nødvendig ved å bruke private tjenester. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sende utenlandske borgere ut av landet og la dem sone straffen i hjemlandet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle utleveringsavtaler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for kjøp av soningsplasser i utlandet. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at dømte går direkte fra rettskraftig dom til soning. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå straffelovgivningen for å heve straffenivået. Partiprogram GRUNNLOVEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke minimumsstraffer for alvorlige lovbrudd. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne dagens kvantumsrabatt ved dom for flere lovbrudd. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at den straffedømte går direkte fra rettskraftig dom til soning. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå ankesystemet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil møte unge lovbrytere med raske reaksjoner for å forebygge nye lovbrudd. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette en ungdomsdomstol, og sørge for at det settes tydelige krav til den enkelte når straffereaksjonen skal iverksettes. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette egne ungdomsfengsler slik at en ikke blander ungdom som ikke har utviklet en omfattende kriminell karriere, med hardbarkede kriminelle. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gripe inn tidlig og ha tett oppfølging med dem som er i ferd med å komme inn i en kriminell løpebane. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet for å hindre svart økonomi og skatteunndragelser både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTER STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil iverksette tydelige sanksjoner, inkludert tap av rettighet for en periode, ved misbruk av sykepengeordningen. Partiprogram SOSIALE TJENESTER STRAFFERETT TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at offentlige ytelser og barnebidrag holdes tilbake fra bortføreren ved internasjonal barnebortføring. Partiprogram SOSIALE TJENESTER STRAFFERETT TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en ressursside om voldtekter i nære relasjoner og kjærestevold. Partiprogram FOLKEHELSE STATSFORVALTNING STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kunnskap om seksuelle overgrep og voldtekt skal være del av seksualundervisningen i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE STRAFFERETT UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke innsatsen mot vold i nære relasjoner gjennom å forebygge og bekjempe bedre. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at alle kommuner har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Partiprogram KOMMUNER STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke forskningen på vold i nære relasjoner. Partiprogram FORSKNING STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Forbudet må mot halvautomatiske våpen må lovfestes, og muligheten for unntak må strammes inn. Det skal også vurderes om antall tillatte skudd i magasin og kammer begrenses. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet er opptatt av å stoppe den organiserte kriminaliteten som følger av frie grensepasseringer i Europa. Vi vil derfor gå inn for økte straffer for brudd på innreiseforbudet som personer som begår kriminalitet i Norge blir ilagt. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Senterpartiet For de som soner korte dommer ønsker Senterpartiet at ordningen med hjemmesoning bygges ut til å bli et landsdekkende tilbud og at samfunnsstraff, promille- og narkotikaprogram skal benyttes i større grad. Partiprogram RETTSVESEN RUSMIDLER STRAFFERETT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre forbud mot tigging. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide bruken av alternative straffereaksjoner i narkotikasaker. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at voldsutøvere som dømmes for brudd på besøksforbud bør kunne dømmes til å gå med elektronisk fotlenke i en periode. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes for ruspåvirket kjøring i alvorlige tilfeller kan dømmes til å måtte installere alkolås i bilen. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at samfunnsstraffen endres fra å være én time for hvert tilsvarende fengselsdøgn som ellers ville vært idømt, til tre arbeidstimer for hvert tilsvarende fengselsdøgn. Partiprogram KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne muligheten for prøveløslatelse ved minstetid i forvaringssaker og innskjerpe permisjonsreglene. Partiprogram KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det ved særdeles alvorlige forbrytelser, skal innføres en ordning med skjerpet forvaring som innebærer revurdering hver tiende år i stedet for hvert femte år. Partiprogram KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes til tvungent psykisk helsevern på grunn av sterk gjentakelsesfare som utgangspunkt skal behandles i heldøgnsinstitusjon som ivaretar samfunnsvernet. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at ordningen med forenklet forelegg bør utvides til flere typer straffbare forhold. Partiprogram STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at straffedømte som ikke har tilstått skal kunne dømmes til å betale en større del av det offentliges omkostninger med straffesaken, inkludert forsvarerutgiftene, enn hva tilfelle er i dag. Partiprogram STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil oppheve foreldelsesfristen for incest-, voldtekts- og drapssaker. Partiprogram STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at dødsstraff ikke skal innføres i Norge. Partiprogram STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet Vi ønsker å sikre politiet en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil føre en streng kriminalpolitikk mot gjengangere og organisert kriminalitet og som kan bidra til rask og effektiv rehabilitering for de som ønsker seg tilbake til samfunnet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti Politiet må ha tilstrekkelige ressurser og etterforskningsmetoder til å avverge og etterforske organisert kriminalitet. Straffenivået for organisert kriminalitet må økes og tilpasses det øvrige europeiske nivået for å unngå at Norge blir et lukrativt land å bedrive kriminalitet i. Man bør også arbeide med å få til økt bruk av soning i hjemlandet i stedet for i Norge. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha sterkere og raskere straffereaksjoner mot ulovlig forurensning, slik at det ikke lønner seg å ta en kalkulert miljørisiko. Partiprogram MILJØVERN STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil slå fast at det å bli koblet fra internett aldri skal kunne brukes som straff i seg selv. Partiprogram STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle sexkjøpsloven og fokusere etterforskningsinnsatsen mot hallikvirksomhet og vold mot prostituerte. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi lovbrytere mulighet til å gjøre opp for seg raskt. Vinningsforbrytelser og hærverk bør i de fleste tilfeller kunne rettes opp gjennom bøter og samfunnstjeneste. Vi ønsker dessuten å utvide bruken av konfliktråd. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil minimere bruken av fengsel, innføre elektronisk fotlenke som reaksjonsmåte og øke bruken av samfunnstjeneste. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil hindre sensur av internett og andre datanettverk, med unntak for spredning av barnepornografi som finner sted utenfor norsk jurisdiksjon (f.eks. servere som befinner seg i utlandet). Sensur er alltid siste utvei og kan ikke benyttes dersom det finnes andre måter å håndheve loven på. Listen over sensurerte domener og IP-adresser må oppgis til de som etterspør det. Innehavere av domener/IPadresser skal informeres og gis klageadgang. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere straffbare forhold. Regjeringserklæring RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere sexkjøpsloven, og legge frem en stortingsmelding på bakgrunn av evalueringen. De sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte i en vanskelig situasjon skal forsterkes, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne foreldelsesfristen for drap og seksuelle overgrep mot barn. Regjeringserklæring STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at kommunene kan innføre et forbud mot tigging i lokale politivedtekter for å bekjempe menneskehandel og annen organisert kriminalitet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika. Regjeringserklæring RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe jødehat gjennom å følge opp handlingsplanen mot antisemittisme og iverksette ulike tiltak, som å styrke undervisningen i skolen om Holocaust, ha tiltak mot mobbing av jødiske elever, gi løpende støtte til sikkerhetsutgifter og dagvakt ved jødiske institusjoner og vurdere endringer i straffeloven for å sikre sterkere reaksjoner på hatkriminalitet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at ordningen med forenklet forelegg bør utvides til flere typer straffbare forhold. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil straffenivået for organisert kriminalitet må tilpasses det øvrige europeiske nivået. Partiprogram STRAFFERETT UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot altruistisk og kommersiell surrogati i Norge, og bidra til å bekjempe utnyttelse av fattige kvinner i den internasjonale surrogatiindustrien. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID STRAFFERETT SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle og forby PGD og PGD/HLA. Partiprogram FORSKNING STRAFFERETT SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning. Straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil se på muligheten for alternativ til straff for de rusavhengige. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate sprøyterom og andre tiltak som legaliserer misbruk av narkotiske stoffer. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stramme inn foreldelsesreglene i straffeloven slik at man i færre tilfeller opplever at gjerningsmannen kan unndra seg straff. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå straffelovgivningen for å heve straffenivået. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke minimumsstraffer for alvorlige lovbrudd. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at alle som blir dømt for overgrep mot barn automatisk skal bli idømt en forvaringsdom. Partiprogram BARN RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne dagens kvantumsrabatt ved dom for flere lovbrudd. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at all ilagt fengselsstraff som hovedregel skal sones i sin helhet. Partiprogram FENGSLER STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at den straffedømte går direkte fra rettskraftig dom til soning. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en klarere definisjon i straffeloven av hva som er voldtekt. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve sexkjøpsloven. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at gjerningsmannen kan ilegges geografiske begrensninger for sin permisjon for å verne offer og/eller pårørende. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil narkotika skal fortsatt være forbudt. Rusavhengige skal møtes med god helsehjelp, ikke straff. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil omfatte kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i Straffelovens paragraf for hatkriminalitet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at lovverket om narkotika til eget bruk skal innebære alternative reaksjoner fra samfunnet. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil i større grad benytte alternative straffemetoder i stedet for fengselsstraff. Partiprogram FENGSLER STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjelpetiltak for mennesker i prostitusjon, og sikre at det settes av ressurser til å håndheve sexkjøpsloven sterkere enn i dag. Politiet må lage og følge retningslinjer som gjør at prostituertes rettsvern sikres. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare forbudet mot kjøp av sex. Forbudet har gitt mindre menneskehandel og prostitusjon. Vi vil styrke støtteordningene for tidligere prostituerte. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre straffeloven slik at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for å øke strafferammene for menneskehandel og grov menneskehandel. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre bruken av konfliktråd, ungdomsstraff og oppfølgingsteam for unge lovbrytere i mindre alvorlige saker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil i større grad bruke alternative straffereaksjoner for å holde unge lovbrytere som har begått mindre alvorlig kriminalitet, utenfor fengsel. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå straffelovgivningen med sikte på å fjerne unødvendige forbud. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et straffenivå som samsvarer med alvoret i den kriminelle handling. For forbrytelser som drap, grov vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel, terror og alvorlig narkotikakriminalitet skal straffen være særskilt skjerpet. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil at det skal fortsatt være særskilt straffeskjerpende at fornærmede er forsvarsløs eller er barn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av omvendt voldsalarm, som skal hindre at de som er ilagt besøksforbud, oppsøker fornærmede. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av alternative soningsformer som elektronisk fotlenke for mindre alvorlige lovbrudd. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil si nei til surrogati, men ikke straffe personer som får utført surrogati i utlandet. Partiprogram STRAFFERETT SVANGERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide kildevernet og vurdere strafferettslig eneansvar for redaktører hjemlet i en ny medieansvarslov. Partiprogram MASSEMEDIER STRAFFERETT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppheve forbudet mot dyrking av industriell hamp. Hamp er en nytteplante som kan benyttes til produksjon av papir, tekstiler, byggematerialer, olje og mat, og er velegnet til dyrking i Norge. Partiprogram LANDBRUK STRAFFERETT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og i stedet satse på skadereduksjon, samt på frivillige og individuelt tilpassede helsetilbud for rusavhengige. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede om ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler som i dag er illegale, kan bidra til redusert rusbruk, avhengighet, kriminalitet og andre skadevirkninger. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre den juridiske definisjonen av voldtekt, slik at den omfatter seksuell omgang uten samtykke. Partiprogram STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil skjerpe definisjonen av voldtekt til at seksuell omgang forutsetter oppriktig samtykke, og ikke basere definisjonen av voldtekt på at man aktivt må motsette seg handlingen. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at pornoparagrafen i straffeloven håndheves. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil forby strippeklubber. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil forsvare sexkjøpsloven som kriminaliserer kjøp av seksuelle tjenester. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke exit-programmer som hjelper mennesker ut av prostitusjon. Samtidig må utenlandske kvinner i prostitusjon gis oppholdstillatelse eller hjelp til trygg retur og reetablering i hjemlandet. Videreføre ROSA-prosjektet mot menneskehandel og øke antall ansatte. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil heve strafferammen for voldtekt. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for bedre håndheving av lovverket mot hatytringer og hatkriminalitet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at miljølovgivning håndheves, og at miljøkriminalitet straffes hardere gjennom å stramme inn vilkårene for utslippstillatelse etter forurensningsloven og skjerpe straffereaksjonene for brudd på loven. Partiprogram MILJØVERN STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil øke politiets kompetanse på og prioriteringer av menneskehandel og seksuelle overgrep, og ha økt prioritering av alvorlig kriminalitet. Partiprogram INNVANDRERE STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil skjerpe straffeutmålingen, og jobbe for lovens strengeste straffeutmåling, i saker som omhandler seksuelle overgrep og menneskehandel. Partiprogram STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil skjerpe straffeutmålingen for sosial dumping, økonomisk og miljøkriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå strafferammene og lovverket, samt effektivisere inndragning, for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV RETTSVESEN SIVILRETT STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre straffeloven slik at forvaringsdømte ikke kan slippe ut tidligere enn om de hadde fått en ordinær fengselsstraff. Regjeringserklæring FENGSLER STRAFFERETT

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
2. jun 2020 Representantforslag om straff for påvirkning til trygdemisbruk Behandlet
1. jun 2020 Representantforslag om nye virkemidler for bekjempelse av kriminalitet Behandlet
26. mai 2020 Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.) kapitlene 9, 10, 12, 14 og 16 Behandlet
13. jan 2020 Representantforslag om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra den skadevoldende handling til domfellelsen, og gi endringene tilbakevirkende kraft Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning om straffesakskjeden Behandlet
21. okt 2019 Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om å legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) Behandlet
27. mai 2019 Representantforslag om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk Behandlet
24. apr 2019 Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om å innføre straffebestemmelser i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart Behandlet
6. mai 2018 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige Behandlet
14. mar 2018 Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) Behandlet
5. mar 2018 Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om tiltak for å bekjempe voldtekt Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om å styrke arbeidet mot voldtekt Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å styrke arbeidet mot vold mot eldre Behandlet
12. jun 2017 Endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning) Behandlet
12. jun 2017 Endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap) Behandlet
28. mai 2017 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Behandlet
22. mar 2017 Representantforslag om utvidet ansvar for selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger, tilføyelse til straffeloven § 389 Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om lov om medieansvar Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om opphevelse av straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter for andre stater Behandlet
1. des 2016 Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker) Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om endring i straffeprosessloven om bruk av elektronisk soning Behandlet
11. mai 2016 Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.) Behandlet
11. mai 2016 Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.) Behandlet
2. mai 2016 Representantforslag om tiltak for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping Behandlet
13. apr 2016 Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn Behandlet
13. mar 2016 Endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.) Behandlet
13. mar 2016 Representantforslag om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett Behandlet
7. des 2015 Endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.) Behandlet
6. des 2015 Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring) Behandlet
9. jun 2015 Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om å gjøre det straffbart å bortføre mindreårige som er underlagt akuttvedtak av barnevernet Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (romertallene X og XXIV) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var straffbare etter folkeretten) Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å oppheve muligheten for kommunalt forbud mot tigging Behandlet
4. mai 2015 Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.) Behandlet
29. apr 2015 Representantforslag om å gjøre barnevernloven til en rettighetslov Behandlet
16. mar 2015 Endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger) Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om fjerning av foreldingsfristen for brot på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ (mordbrannparagrafen) Behandlet
11. des 2014 Endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
2. apr 2014 Representantforslag om oppheving av foreldelsesfrist i straffesaker vedrørende incest-, voldtekts- og drapssaker Behandlet
15. jan 2014 Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005 Behandlet
8. des 2013 Endringer i utlendingsloven mv. Behandlet
16. jun 2013 Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.) Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om IKT i politiet, ikrafttredelse av ny straffelov mv. Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om umiddelbar iverksettelse av straffeloven Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om en økning i antall og reform av norske fengselsplasser Behandlet
2. jun 2013 Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) Behandlet
29. mai 2013 Endringar i straffegjennomføringsloven mv. Behandlet
26. mai 2013 Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer) Behandlet
28. apr 2013 Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene) Behandlet
22. apr 2013 Endringer i straffeloven 1902 Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (skjerpet innsats i kampen mot terror) Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
10. jun 2012 Endring i naturmangfoldloven Behandlet
10. jun 2012 Straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv. Behandlet
21. mar 2012 Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.) Behandlet
5. des 2011 Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) Behandlet
30. nov 2011 Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) Behandlet
6. jun 2011 Endringer i straffegjennomføringsloven m.v Behandlet
4. mai 2011 Kampen mot organisert kriminalitet Behandlet
5. des 2010 Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse) Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om bekjempelse av aggressiv tigging via skjerpede politivedtekter Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om å gjøre "undergraving av asylinstituttet" til en skjerpende omstendighet i straffelovgivningen Behandlet
7. jun 2010 Endringer i straffeloven 1902 mv. Behandlet
7. jun 2010 Endringer i domstolloven Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om kjemisk kastrering av pedofilidømte Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om umiddelbar lovendring for å sikre skjerpet straffenivå i volds-, overgreps- og voldtektssaker Behandlet