Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil endre Grunnloven, slik at Stortinget skal gi tiltredende regjeringer uttrykkelig tillit (investitur), og slik at Regjeringen gis mulighet til oppløsningsrett og utlyse nyvalg. Partiprogram GRUNNLOVEN REGJERINGEN STORTINGET
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et lobbyregister på Stortinget og i regjeringen. Partiprogram REGJERINGEN STORTINGET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre offentlighetsloven, slik at offentlig informasjon ikke skal være en inntektskilde. Partiprogram STATSFORVALTNING STORTINGET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener derfor at det må innføres et lobbyregister for Stortinget og regjeringen, hvor lobbyisters møtevirksomhet med politikere registreres. Partiprogram STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre ordningen folkeforslag i Stortinget. Forslagene skal behandles på samme måte som representantforslag fra stortingsrepresentantene. Partiprogram STATSFORVALTNING STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det blir større åpenhet rundt lobbyvirksomhet mot storting og regjering ved å opprette et lobbyregister. Partiprogram STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at lobbyselskaper fører åpne kundelister. Partiprogram STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som begrenser den møtefrie perioden i Stortinget om sommeren. Partiprogram GRUNNLOVEN STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge fortsatt skal ha tre demokratiske nivåer, stat, kommune og et regionalt nivå, som fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER STATSFORFATNING STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Stortinget hvert fjerde år skal vedta en nasjonal helseplan, hvor det fastslås sykehusstruktur, sykehusfunksjoner og legges en rekke andre føringer for driften. Partiprogram HELSEVESEN STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en årlig melding til Stortinget om frivillighetens rolle, bidrag og situasjon. Partiprogram KULTUR STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tas inn en bestemmelse i valgloven om at kommunestyrer, fylkesting og Storting høsten før valg drøfter likestillingsstatus i det gjeldende folkevalgte organet. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LIKESTILLING STORTINGET VALG
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre lobbyregister på Stortinget og i regjeringen. Partiprogram DEPARTEMENTER REGJERINGEN STORTINGET
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en hovedregel om åpne komitémøter på Stortinget og sikre at høringer alltid er åpne. Partiprogram SAMFERDSEL STORTINGET
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det må forankres i Stortinget dersom regjeringen ønsker å sende norske styrker ut i væpnet konflikt utenfor NATOs grenser. Partiprogram FORSVAR STORTINGET
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre Sametingets konsultasjonsrett med regjering og Storting. Partiprogram SAMER STORTINGET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette et åpent tilgjengelig lobbyregister for Stortinget. Partiprogram STORTINGET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil senke sperregrensen for å få utjevningsmandater ved stortingsvalg til 2 %. Partiprogram STORTINGET VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en nasjonal plan for kraftlinjer som oppdateres og fremmes for behandling i Stortinget en gang hver stortingsperiode. Berørte kommuner og fylker skal være representert i planarbeidet for nye overføringslinjer. Partiprogram ELEKTRISITET LOKALFORVALTNING STORTINGET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at regjeringen jevnlig rapporterer til Stortinget om konsekvenser av norsk politikk for utviklingslandene og ivaretakelse av menneskerettighetene. Rapportene skal også inneholde uavhengige eksterne vurderinger. Partiprogram STATSFORVALTNING STORTINGET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle forslag fra regjeringen til Stortinget med betydelige virkninger for utviklingsland må inneholde en vurdering av disse konsekvensene. Partiprogram STATSFORVALTNING STORTINGET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet mot terror i Politiets sikkerhetstjeneste, og samarbeidet med Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og kreve felles trusselvurdering til Stortinget. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil ha åpne komitémøter på Stortinget, på samme måte som ved stortingsmøter. Partiprogram STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre lobbyregister som sikrer innsyn i hvem som møter folkevalgte for å påvirke saker som er til behandling. Partiprogram STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve større åpenhet om partibidrag og valgkampstøtte fra personer, bedrifter og organisasjoner. Partiprogram STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at alle offentlige dokumenter er offentlige tilgjengelige med mindre det er særlige grunner til å unnta for innsyn. Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil offentlige data må være lett tilgjengelige i åpne formater. Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil alle borgere skal ha gratis tilgang til plikt- og rettighetsinformasjon, inkludert rettsavgjørelser (Lovdata). Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige postjournaler skal være tilgjengelig i søkbart format slik at man lettere skal kunne søke i dem med eksterne søkemotorer. Partiprogram PERSONVERN POST REGJERINGEN RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige sakspapirer til kommunale, fylkeskommunale og stortingsmøter skal også publiseres i søkbare formater i tillegg til leseformater. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil senke stemmerettsalderen for stortings- og lokalvalg til 16 år. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil gi velgerne utvidet adgang til å påvirke personvalg både ved stortingsvalg og lokalvalg, ved å tillate både strykning og kumulering ved begge valg. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil endre valgkretsene ved stortingsvalg slik at de samsvarer med nye regioner. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at vi får færre og større kommuner gjennom å overføre mer ansvar og flere oppgaver til kommunene. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunestyret adgang til å vedta mistillit mot ordfører, og velgerne mulighet til å stryke kandidater ved lokalvalg. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre friere kommunalt skattøre. Partiprogram FINANSER REGJERINGEN SKATTER STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil avskaffe generalistkommuneprinsippet. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere finansiell detaljstyring av kommunene og gi kommunene anledning til å få større del av statlig finansiering som frie midler. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke regionene ved å overføre flere oppgaver. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå fylkesmannens ansvarsområder og myndighet med sikte på overføring av oppgaver til regioner og kommuner. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil spre statlige arbeidsplasser til flere regioner. Partiprogram ARBEIDSLIV REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil lokaliserer statlige arbeidsplasser og institusjoner i regionene på en slik måte at de fremmer god lokal byutvikling. Partiprogram ARBEIDSLIV REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil at et eventuelt norsk EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forbedre den demokratiske kontrollen med Statens Pensjonsfond Utland. SV vil opprette et eget kontrollorgan for fondet som skal ligge direkte under Stortinget, og ha mer åpenhet rundt forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ansvarliggjøre ledelsen i Statens pensjonsfond ved å skille Statens Pensjonsfond Utland fra Norges Bank og la Statens Pensjonsfond Utland stå direkte ansvarlig overfor norske myndigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER NORGES BANK REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for moderate lønninger for stortings- og regjeringsmedlemmer og statlige ledere. Ingen leder i staten bør tjene mer enn statsministeren. Partiprogram GRUNNLOVEN REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET STORTINGSREPRESENTANTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre folkeforslag. Med et folkeforslag fører 50 000 underskrifter til at en sak automatisk skal behandles i Stortinget, og alle innbyggere over 16 år kan signere. Partiprogram STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en samstemt politikk gjennom årlig rapportering til Stortinget om konsekvensene av norsk politikk for utviklingsland og menneskerettighetene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER STORTINGET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skille forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (NBIM) ut fra Norges Bank og etablere et eget styre. En årlig stortingsmelding om fondets virksomhet og strategi skal legges fram og behandles av Stortinget. Partiprogram BANKER FINANSER NORGES BANK STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for nasjonal kontroll med ressursene til beste for lokalsamfunn og landet. Partiprogram REGJERINGEN STATSEIENDOMMER STATSFORFATNING STATSFORVALTNING STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at det skal være mulig og interessant å delta i politiske prosesser og debatter også for de som ikke har lang fartstid i partipolitikk og offentlig forvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en nasjonal forslagsrett der borgere kan få en sak behandlet på Stortinget med et tilstrekkelig antall underskrifter. Partiprogram STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette et åpent tilgjengelig lobbyregister for Stortinget. Partiprogram STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre lokale og regionale organisasjoner større mulighet til å påvirke Stortingets beslutninger i relevante saker. Partiprogram STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norges forhandlingsmandat skal vedtas av Stortinget i forkant av forhandlinger om større handelsavtaler. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID STORTINGET UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre grunnloven slik at norsk deltakelse i krigsoperasjoner i utlandet må vedtas av Stortinget. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID GRUNNLOVEN STORTINGET
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for full offentlighet om alle styreverv, aksjeposter, økonomiske godtgjørelser og organisasjonsverv for alle politikere i kommunestyrer, fylkesting, Stortinget og regjeringa. Partiprogram FYLKER KOMMUNER REGJERINGEN STORTINGET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil involvere Stortinget tidlig i viktige EØS-prosesser. Regjeringserklæring EU/EØS STORTINGET

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. nov 2020 Melding for året 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter Til behandling
4. nov 2020 Endringer i de faste komiteers sammensetning Til behandling
2. nov 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven Behandlet
19. okt 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
18. okt 2020 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Til behandling
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Til behandling
8. okt 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Til behandling
5. okt 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 54, 68 og 121 (om å tillate nyvalg midt i en stortingsperiode) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 25 og 26 (om forsvarsmakten og utenriksstyret) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 49 og ny § 75a (om folkeforslag og folkeavstemninger) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (om mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om ny § 85a (om innbyggerinitierte folkeavstemninger) Til behandling
20. aug 2020 Brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM) Behandlet
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 68 (om at Stortinget trer sammen tidligere) Til behandling
17. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 21 og 91 (Stortingets samtykke ved utnevning av dommere til Høyesterett) Til behandling
8. jun 2020 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018-2019 Behandlet
25. mai 2020 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2019 Behandlet
18. mai 2020 Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
13. mai 2020 Årsrapport for 2019 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
4. mai 2020 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. apr 2020 Lov om endringer i riksrevisjonsloven og EOS-kontrolloven Behandlet
20. apr 2020 Representantforslag om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne Behandlet
19. apr 2020 Endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) Behandlet
16. apr 2020 Endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
20. mar 2020 Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) Behandlet
18. mar 2020 Den særskilte komité for å behandle saker vedrørende korona-krisen i henhold til forretningsorden § 20 første ledd har trådt sammen og foretatt følgende valg: Leder: Tone Wilhelmsen Trøen. Første nestleder: Jonas Gahr Støre. Andre nestleder: Siv Jensen Behandlet
18. mar 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
9. mar 2020 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger Behandlet
12. feb 2020 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring av bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon - regulering av forholdet til sikkerhetslovens forskrifter Behandlet
3. feb 2020 Anmodning om særlovgivning fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Behandlet
3. feb 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. jan 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. jan 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. jan 2020 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. jan 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
6. jan 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om ny § 85 a (om folkeavstemning) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 49 (delegering) Behandlet
8. des 2019 Unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
24. nov 2019 Valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
13. nov 2019 Representantforslag om prøveordning som gir folk mulighet til å stille borgerforslag for behandling i Stortinget Behandlet
6. nov 2019 Valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget Behandlet
21. okt 2019 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
14. okt 2019 Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2018-2019 Behandlet
7. okt 2019 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
3. okt 2019 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
30. sep 2019 Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2019-2020 Mottatt
19. jun 2019 Oppnevning av styre for Norges institusjon for menneskerettigheter Behandlet
19. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 75 og ny § 79 a (om at folk kan fremme borgerforslag for behandling i Stortinget) Til behandling
19. jun 2019 Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
19. jun 2019 Endringer i Stortingets forretningsorden (legge til rette for faste voteringstidspunkter) Behandlet
16. jun 2019 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2018 Behandlet
16. jun 2019 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater Behandlet
10. jun 2019 Melding for året 2018 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
2. jun 2019 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018 Behandlet
22. mai 2019 Innstilling fra Stortingets presidentskap om å nedsette et utvalg for å utrede Stortingets kontrollfunksjon Behandlet
20. mai 2019 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
6. mai 2019 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner, punkt 6 Behandlet
25. mar 2019 Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker Behandlet
25. mar 2019 Oppnevning av direktør for Norges institusion for menneskerettigheter Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om økonomisk åpenhet om Stortingets tilskudd til partigruppene Behandlet
30. jan 2019 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
30. jan 2019 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
30. jan 2019 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
18. des 2018 Bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Representantforslag om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget, for å vise landets eldre den respekten de fortjener Behandlet
3. des 2018 Melding for året 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
26. nov 2018 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner - unntatt punkt 6 Behandlet
24. okt 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
15. okt 2018 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019 Behandlet
8. okt 2018 Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2017-2018 Behandlet
27. sep 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
13. jun 2018 Rapport til Stortinget fra arbeidsgruppen for oppfølgning av Riksrevisjonens rapport om byggeprosjektet Prinsens gate 26 mv. (Dokument 3:12 (2016-2017)) Behandlet
13. jun 2018 Mandat for og sammensetning av kommisjonen som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner Behandlet
12. jun 2018 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2017 Behandlet
14. mai 2018 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016-2017 Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord) Behandlet
6. mai 2018 Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
25. apr 2018 Redegjørelse fra stortingspresidenten om Stortingets byggeprosjekter Behandlet
4. apr 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
4. apr 2018 Tilsetting av direktør i Stortingets administrasjon Behandlet
21. mar 2018 Rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star Behandlet
19. mar 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
5. mar 2018 Endring i Stortingets forretningsorden Behandlet
28. feb 2018 Konstituering av direktør i Stortingets administrasjon Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om at Stortingets presidentskap setter ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner Behandlet
26. feb 2018 Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Behandlet
12. feb 2018 Suppleringsvalg til Norges Banks representantskap Behandlet
7. feb 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
31. jan 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
31. jan 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. jan 2018 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. jan 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap Behandlet
4. des 2017 Representantforslag om valg av medlemmer til Nobelkomiteen Behandlet
29. nov 2017 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
25. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa Behandlet
18. okt 2017 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2018 Behandlet
16. okt 2017 Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer Behandlet
16. okt 2017 Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2016-2017 Behandlet
5. okt 2017 Fullmaktskomiteen melder å ha valgt Svein Roald Hansen til leder, Ingjerd Schou til første nestleder og Ulf Leirstein til andre nestleder Behandlet
5. okt 2017 Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter Behandlet
20. jun 2017 Endringer i Stortingets forretningsorden mv. Behandlet
20. jun 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel Behandlet
18. jun 2017 Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
13. jun 2017 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2016 Behandlet
12. jun 2017 Melding for året 2016 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om endringer i EOS-kontrolloven Behandlet
22. mai 2017 Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
15. mai 2017 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016 Behandlet
24. apr 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap i spørsmål om avgradering av dokumenter i forbindelse med Stortingets behandling av Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring Behandlet
12. mar 2017 Evaluering av EOS-utvalgets kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste Behandlet
20. feb 2017 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2015 Behandlet
20. feb 2017 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om rettsgrunnlaget for Etterretningstjenestens overvåkingsvirksomhet Behandlet
16. jan 2017 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
9. jan 2017 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
19. des 2016 Valg av styreleder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
10. okt 2016 Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2015-2016 Behandlet
10. okt 2016 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2016 Behandlet
16. jun 2016 Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
7. jun 2016 Melding for året 2015 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
6. jun 2016 Valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
25. mai 2016 Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell (Tilleggsinnstilling) Behandlet
25. mai 2016 Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 25 (mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 3 B: Grunnlovsforslag 3 på bokmål og nynorsk Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 75 (stabile rammebetingelser for næringslivet) Behandlet
23. mai 2016 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014-2015 Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven §§ 68 og 80 (Stortinget trer sammen en måned tidligere) Behandlet
11. mai 2016 Årsrapport for 2015 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen vedtatt til fremsettelse av Christian Tybring-Gjedde om endringer i Grunnloven § 71 (å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget) Behandlet
28. mar 2016 Representantforslag om endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen Behandlet
3. feb 2016 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
18. jan 2016 Vedrørende granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star Behandlet
18. jan 2016 Lov om granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star Behandlet
17. des 2015 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
17. des 2015 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
16. des 2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for representantskapet og Den faste komité Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
25. nov 2015 Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
12. okt 2015 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2016 Behandlet
5. okt 2015 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
5. okt 2015 Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2014-2015 Behandlet
16. jun 2015 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
9. jun 2015 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2014 Behandlet
9. jun 2015 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
4. jun 2015 Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Behandlet
25. mai 2015 Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Behandlet
18. mai 2015 Om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82 Behandlet
29. apr 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter Behandlet
13. apr 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter - lovdelen Behandlet
25. mar 2015 Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
9. feb 2015 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2013-2014 Behandlet
2. feb 2015 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om EOS-utvalgets taushetsplikt overfor evalueringsutvalget og evalueringsutvalgets tilgang til EOS-utvalgets informasjon Behandlet
28. jan 2015 Representantforslag om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Behandlet
28. jan 2015 Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget Behandlet
11. des 2014 Meddelelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal i Stortingets møte 5. november 2014 om at hun trekker tilbake forslag fra Hadia Tajik, Tove Karoline Knutsen og seg selv om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
15. okt 2014 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett 2015 Behandlet
15. okt 2014 Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
6. okt 2014 Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2013-2014 Behandlet
6. okt 2014 Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
19. jun 2014 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) Behandlet
18. jun 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
18. jun 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter Behandlet
10. jun 2014 Særskilt melding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av påstander om politisk overvåking og PSTs bruk av Christian Høibø som kilde Behandlet
10. jun 2014 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
23. apr 2014 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
7. apr 2014 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av opplysninger om norske kilder mv. i Etterretningstjenesten Behandlet
24. mar 2014 Representantforslag om innføring av lobbyregister Behandlet
15. des 2013 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2012-2013 Behandlet
9. des 2013 Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
9. des 2013 Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for Representantskapet og Den faste komité Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
18. nov 2013 Valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
18. nov 2013 Valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget Behandlet
11. nov 2013 Endringer i Stortingets forretningsorden og reglementet for åpne kontrollhøringer Behandlet
23. okt 2013 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2014 Behandlet
23. okt 2013 Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer Behandlet
23. okt 2013 Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2012-2013 Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om egen lovrådgiver for Stortinget Behandlet
19. jun 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité Behandlet
19. jun 2013 Endringer i tilskuddet til partigruppene på Stortinget Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om utnevning av dommere ved Høyesterett Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om endring § 4 første ledd i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (innsynsretten) Behandlet
9. jun 2013 Årsmelding til Stortinget fra EOS-utvalget for 2012 Behandlet
9. jun 2013 Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget. PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget) Behandlet
15. mai 2013 Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden Behandlet
13. mai 2013 Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
6. mai 2013 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
1. apr 2013 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
17. mar 2013 Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse Behandlet
4. mar 2013 Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen Behandlet
23. jan 2013 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011-2012 Behandlet
9. jan 2013 Departementenes tilskuddsforvaltning Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
7. nov 2012 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
15. okt 2012 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2013 Behandlet
4. okt 2012 Endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
4. okt 2012 Oppnevning av varamedlemmer for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer av Europautvalget Behandlet
27. sep 2012 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
13. jun 2012 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2011 Behandlet
6. jun 2012 Innstilling fra Stortingets presidentskap om språklig og teknisk revisjon av Stortingets forretningsorden Behandlet
21. mai 2012 Representantforslag om å endre Stortingets forretningsorden § 53 Spørretime Behandlet
6. mai 2012 Endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
28. mar 2012 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
25. mar 2012 Grunnlovsforslag om oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur) Behandlet
8. feb 2012 Tilsetting av direktør i Stortingets administrasjon Behandlet
12. des 2011 Særskilt melding til Stortinget EOS-utvalgets undersøkelse av POTs metodebruk i Treholt-saken Behandlet
12. des 2011 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2010-2011 Behandlet
12. des 2011 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for representantskapet og Den faste komité Behandlet
30. nov 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
17. nov 2011 En særskilt komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren holdt i Stortingets møte 10. november 2011 Behandlet
17. nov 2011 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
10. nov 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring av retningslinjene for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler Behandlet
11. okt 2011 Budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2012 Behandlet
10. okt 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden - behandling av anmodningsforslag som fremmes i tilknytning til lovforslag Behandlet
10. okt 2011 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
16. jun 2011 Endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
16. jun 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende spørsmål til skriftlig besvarelse Behandlet
6. jun 2011 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2010 Behandlet
30. mai 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om minneplate over dem som har mistet livet under militære oppdrag i utlandet i tjeneste for Norge Behandlet
25. mai 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
9. mai 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden om den utvidete utenriks- og forsvarskomité Behandlet
27. apr 2011 Utskifting av pendlerboliger Behandlet
13. apr 2011 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
11. apr 2011 Melding fra EOS-utvalget om overvåking av norske borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit (SDU) Behandlet
11. apr 2011 Redegjørelse av justisministeren om spørsmål knyttet til mulig ulovlig overvåkning av norske statsborgere Behandlet
9. feb 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende møteavviklingen Behandlet
9. feb 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om stabilitet og klarhet i politikken og i rammebetingelsene for norsk næringsliv Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag instruksjonsretten Behandlet
16. des 2010 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2009 - 2010 Behandlet
1. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
28. okt 2010 Endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen Behandlet
27. okt 2010 Oppnevning av et varamedlem for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer i Europautvalget Behandlet
12. okt 2010 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler for 2011 Behandlet
10. okt 2010 Valg av to medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
10. okt 2010 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
15. jun 2010 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
1. jun 2010 Årsmelding fra EOS-utvalget for 2009 Behandlet
24. mai 2010 Endringar i sentralbanklova Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om lobbyvirksomhet Behandlet
11. jan 2010 Anmodnings- og utredningsvedtak Behandlet
3. des 2009 Endringer i Stortingets forretningsorden mv. Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
18. nov 2009 Retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler Behandlet
11. nov 2009 Oppnevning av varamedlemmer for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer av Europautvalget Behandlet
9. nov 2009 Endringer i reglene om rett til innsyn i Stortingets dokumenter Behandlet
2. nov 2009 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
21. okt 2009 Fordeling av rammeområder med budsjettkapitler for 2010 Behandlet
20. okt 2009 Sammensetning av Stortingets faste komiteer Behandlet