Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fornye offentlig sektor ved å tilby bedre kvalitet, økt tilgjengelighet, større valgfrihet, større innflytelse, bedre samordning og kortere behandlingstid. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om forhold som etikk, antall lærlinger, arbeidstakerrettigheter og klimasertifisering ved offentlige innkjøp og anbud, og sikre at konkurransen er reell. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil effektivisere rapporteringssystemer innen offentlig sektor for å frigjøre tid til tjenesteproduksjon. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke lederkompetansen i det offentlige gjennom blant annet god rekruttering, lederevaluering, kompetanse og økt bruk av åremål. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at IT-løsninger i offentlig sektor i større grad skal basere seg på åpne standarder. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre tiltak som øker innflytelsen til elevene i skolen og til brukere av offentlige tjenester. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil redusere ufrivillig deltidsarbeid i offentlige virksomheter. Gjennom samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner arbeide for å finne løsninger som har som mål å avskaffe uønsket deltidsarbeid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det offentlige som byggherre, regulator og kontrollmyndighet bidrar til at bygge- og anleggsbransjen utvikler seg som en produktiv, innovativ og kompetanseutviklende næring. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at sykehusene i det vesentlige skal være eid og drevet av det offentlige. Partiprogram STATSFORVALTNING SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til kompetanseheving om universell utforming hos dem som står for offentlig planlegging, utbygging og innkjøp. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre legge til rette for at frivillige organisasjoner kan overta offentlige oppgaver der det er fordelaktig. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre modernisere offentlig sektor. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre kutte bedriftenes kostnader knyttet til regel- og skjemaveldet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre ha en årlig melding om status for forenklingsarbeidet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre trekke næringsdrivende inn i arbeidet med å forenkle offentlig sektor og prøve ut nye ordninger før de settes i funksjon. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å få god og aktiv konkurranse i markedet vil Høyre styrke konkurransen om offentlige anskaffelser. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å få god og aktiv konkurranse i markedet vil Høyre styrke tilsynet med og etterlevelsen av det offentlige anskaffelsesregelverket. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre redusere landbruksbyråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom. Partiprogram LANDBRUK STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre redusere Fylkesmannens og andre statlige etaters mulighet til å overprøve lovlig fattede vedtak i kommunene - Fylkesmannens rolle skal begrenses til legalitetskontroll og klager på saksbehandlingen. Partiprogram FYLKER LANDBRUK STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke petroleumsnæringen vil Høyre styrke Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre at det offentlige skal jobbe mer tverrfaglig og på tvers av etablerte strukturer for å få en mer målrettet og helhetlig kunnskapspolitikk. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre opprette et eget, uavhengig veitilsyn. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre sørge for at det ved oppgaveoverføring mellom forvaltningsnivåene følger med midler for å rette opp i vedlikeholdsetterslepet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre gå imot overføring av det øvrige riksveinettet til fylkeskommunene. Partiprogram FYLKER STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre iverksette et arbeid med reduksjon av byråkrati og bedre organisering innenfor samferdselssektoren. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre foreta gjennomgang av finansieringsordningene mellom stat og kommune for å sikre at tilbudet blir tilpasset brukernes behov og motvirke at tilbud i krysspunktet mellom helse og omsorg ikke blir realisert. Ressursene må settes inn der vi får best nytte av dem. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre etablere en overordnet IT-arkitektur for elektronisk samhandling mellom etater, og mellom det offentlige og private næringsliv og innbyggere basert på åpne, internasjonale standarder. Partiprogram FORBRUKERSAKER STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre gjennomføre et nasjonalt dataregister som sikrer gjenbruk av data til bruk i det offentlige og i det private. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre etablere elektroniske løsninger for identifikasjon og signatur. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre stille strengere krav til at løsningene baseres på åpne standarder, samtrafikk og krav til sikkerhet. Partiprogram PERSONVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre satse mer på e-handel og elektroniske forretningsprosesser i offentlig virksomhet. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre innføre svartidsgarantier. Partiprogram FORBRUKERSAKER STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre videreutvikle Altinn og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere informasjon én gang til det offentlige. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre at offentlige publikumskontorer skal ha åpningstider som er bedre tilrettelagt for folks hverdag, og at flere skal holde lørdagsåpent. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre gjøre det lettere for innbyggere å forholde seg til det offentlige gjennom elektronisk kommunikasjon og samhandling. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre etablere et nytt finansieringssystem som gir bedre samarbeid mellom den kommunale primærhelsetjenesten og den statlige spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre utvikle særorganer som skal overta bestilleransvaret for lokale jernbaneruter, riksveiferger og regional flytransport. Partiprogram FERGER JERNBANER KOMMUNER LUFTFART STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger og vurdere på hvilke områder tilsyn er nødvendig og hensiktsmessig. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre sikre ulike tilsyns- og kontrollorganer uavhengighet og selvstendighet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et forenklings- og avbyråkratiseringsprogram for frivillig sektor. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle støtteordninger som gjør det lønnsomt å utvikle og ta i bruk energisparende teknologi. Partiprogram ENERGI STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre ”solnedgangslovgivning” både statlig og kommunalt, slik at visse regler og forskrifter har en begrenset varighet og forsvinner dersom de ikke aktivt blir vedtatt på nytt etter et gitt antall år. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF ønsker en samlet regional transportetat under regional politisk styring. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere innsatsen mot korrupsjon i det norske samfunnet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING STRAFFERETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal fremlegges forslag til lov om konsekvensutredninger av reformer og inngrep som berører natur og samfunnsliv. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette arbeidet med å avvikle og forenkle lover, forskrifter og rapporteringssystemer. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil foreta en samlet gjennomgang av Innovasjon Norge og andre deler av det offentlige virkeapparatet, med sikte på betydelige forenklinger og forbedringer. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil dele Innovasjon Norge i to. Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for gründere og bedrifter i hele landet. Den andre delen skal ha et virkemiddelapparat for distriktsutbygging med hovedhensikt å sikre bosetting og landbrukspolitiske formål. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette et nytt statlig organ / investeringsselskap som har som formål å investere i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av eksisterende næringsliv. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi Statkraft SF en overordnet oppgave med å bidra til ny fornybar energiproduksjon i Norge og flytte ansvaret for selskapet til Olje- og energidepartementet. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere Statskraft SFs avkastningskrav og reinvestere 100 prosent av selskapets overskudd i formål som tar sikte på ny fornybar energiproduksjon i Norge. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil sørge for at informasjon fra det offentlige er tilgjengelig for alle. Offentlige etater og foretak må ha nettsider som er universelt utformet. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at forvaltningens dokumenter som blir unntatt offentlighet som hovedregel skal gjøres offentlig tilgjengelige etter fem år. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en gjennomgang av arbeidsfordelingen mellom de folkevalgte og profesjonelle ombud. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at staten benytter eksisterende løsninger ved innføring av elektronisk signatur. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med digitalisering av materiale i offentlige og private arkiver. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre er positive til bruk av konkurranse og markedsmekanismer og vil stille strenge miljøkrav i alle offentlige anbud og konsesjonsutlysninger. Partiprogram MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi Samferdselsdepartementet ansvar for alle transportformer, også sjøtransport. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til vei for persontransport: Jernbane, kollektivtransport, sykkel- og gangveier. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til jernbaneutbygging og kollektivtrafikk over statsbudsjettet. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil bruke belønningsordninger til de kommunene som lykkes med å overføre transport fra personbil til kollektivtransport. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for kollektivtransport. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil legge miljøkrav til grunn for all statlig samferdselsinnsats i byområder. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at staten skal bidra til planlegging og finansiering av bybaneløsninger (trikk og bane) i byområder der det er hensiktsmessig. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil doble mengden gods som transporteres på sjø og bane innen 2020 og halvere sjøtransportens utslipp. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil stille krav om lav- eller nullutslippsferjer i nye ferjekonsesjoner. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil igangsette planlegging og prosjektering av terminaler for effektiv omlasting mellom skip og jernbane. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil likebehandle eller favorisere sykkel sammenliknet med bruk av bil i alt av statlig regelverk og økonomiske virkemidler. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil tilrettelegge for bedre by- og tettstedsplanlegging slik at det blir lettere å erstatte daglig bilbruk med sykkel og gange. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil fra 2015 forby nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil bidra til oppbygging av infrastruktur for hydrogen, biodrivstoff og ladning av elbiler. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi frihet til å innføre flere miljøsoner i bysentra hvor kjøretøy må oppfylle strenge definerte miljøkrav for å slippe inn. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi byene og de store tettstedene frihet til å bruke rushtidsdifferensiering og andre nødvendige virkemidler for å nå miljømål for transportsektoren. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil sette strenge miljøkrav til kjøretøy i offentlige anbud, drosjekonsesjoner og i kjøregodtgjørings- og firmabilordninger. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at offentlige virksomheter som hovedregel kjøper inn lav- og nullutslippskjøretøy. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere kommunene til å tilrettelegge løsninger for innfartsparkering (Park & Ride) ved knutepunkt for offentlig kommunikasjon. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil bygge jernbanenett tilrettelagt for høye hastigheter i Intercity-triangelet og rundt alle større byområder innen 2020. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre innføre nye virkemidler for utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy og satse sterkt på sjøtransport, blant annet gjennom økte bevilgninger til havner og farleder, og en særskilt prosjektfinansiering av Stad skipstunnel. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Nynorske og samiske lærebøker må foreligge til samme tid og til samme pris som lærebøker på bokmål. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Videreføre rentekompensasjonsordningen for offentlige skolebygg, og utvide denne til også å gjelde friskoler, slik at skoleeierne får adgang til å finansiere nybygg og renovering av eksisterende bygg. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Venstre [Venstre ønsker at] kostnadene ved [et kompetanseår for lærere] skal dekkes gjennom et spleiselag mellom stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke den offentlige finansieringen av friskoler til 90 prosent. Partiprogram PRIVATSKOLER STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at lærlingtilskuddene økes, og at opplæringskontorene i små fag får en offentlig grunnfinansiering. Partiprogram STATSFORVALTNING STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av forskningsmessig infrastruktur, vitenskapelig utstyr og til vedlikehold av utdannings- og forskningsinstitusjonenes bygningsmasse. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde 50/50-prinsippet for fordeling av tid mellom forskning i forhold til undervisning og veiledning for vitenskapelig ansatte. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en gjennomgang av Norges forskningsråd og sikre at støtten til frittstående prosjekter økes. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke samarbeidsprosjekter mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene ved å belønne dette i finansieringssystemet. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide gaveforsterkningsordningen slik flere private bidrar til finansieringen av forskning. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil forenkle skjemaveldet ved å innføre standardskjema som kan være mest mulig felles for ulike søknadsprosesser. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke Fondet for forskning og nyskaping til 150 mrd. kroner innen 2010. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke beløpsgrensene og gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi offentlig delfinansiering av doktorgrader i næringslivet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil videreutvikle SFI-ene (Senter for forskningsbasert innovasjon) og NCE-ene (Norwegian Center for Expertise) for å styrke nyskapings- og næringsperspektivene i norsk forskning innenfor prioriterte områder. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bevilgninger til inkubatorer/«gründersentre» og styrke tilbudet til Gründerskolen og andre prosjekter som skal gi kunnskap om forretningsutvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forenkle kontroll- og rapporteringssystema innanfor det offentlege slik at meir ressursar kan brukast til tenesteproduksjon. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for meir forenkling av lover, forskrifter og skjema for å gjere kvardagen enklare for enkeltmenneske, organisasjonar og næringsdrivande. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil rydje opp i skjemaveldet og sørgje for forenkling ved revidering og utarbeiding av skjema. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at offentleg byråkrati og prosessar er opne og har innsyn. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil heve kvaliteten på rapporteringsordninga "Kostra" slik at kommunane i enda større grad kan bruke systemet som verkemiddel for eiga verksemd og ikkje berre til rangering. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre brei deltaking i planprosessar gjennom tilrettelagde medverknadsmetodar for alle grupper i samfunnet. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje fylkeskommunane ytterlegare regionale oppgåver for å styrkje regional utvikling og demokrati, og redusere statleg detaljstyring. Partiprogram FYLKER STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil skape flere lærlingeplasser gjennom økt informasjon til bedrifter, samordning mellom fylker, og ha flere lærlingeplasser i offentlig sektor. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at offentlig sektor skal gå foran med et godt eksempel og gjøre etiske og miljøbeviste forbrukervalg i innkjøpspolitikken sin. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at drikkevannskilder med tilhørende ledningsnett forblir i offentlig eie. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomgå tilskotssystemet, for å tilføre nye former for frivillig verksemd offentlege stønad, redusere byråkratiet og gjere all samhandling med det offentlege nettbasert. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at 1 prosent av kostnadene til offentlege nybygg blir sett av av til utsmykking. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppretthalde heimfallsordninga. Partiprogram ENERGI STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot privatisering av Statkraft AS og Statnett SF. Partiprogram ENERGI STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det opprettes klimaseksjoner i alle aktuelle fagdepartement for å sikre innsikt i klimakonsekvenser av sakene de behandler. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I tillegg legger SV vekt på kunnskapsbasert forvaltning, og vil derfor satse langt mer enn i dag på bedre kartlegging og økt kunnskapsnivå om det norske naturmangfoldet. Partiprogram NATURVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det offentliges bruk av private tjenester reduseres kraftig. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil, i tråd med mållova, styrke nynorskens stilling i det offentlige. Partiprogram SPRÅK STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å erstatte dagens «offentlig tjenestemann» med «offentlig tjenesteyter». Partiprogram LIKESTILLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker at en del av veksten i økonomien skal tas ut i form av redusert arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten fortsatt skal bidra med midler slik at kommuner og fylker kan pusse opp nedslitte skolebygg og/eller bygge nytt. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette inn større ressurser i de første skoleårene, for å sikre at alle elever lærer seg å lese, skrive og regne så tidlig som mulig. Partiprogram GRUNNSKOLE STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for en systematisk opptrappingsplan for å få flere årsverk inn i barne– og ungdomsarbeidet i kommunen. Partiprogram GRUNNSKOLE STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil verne om gratisprinsippet i skolen, og sørge for at alle læremidler og skoleaktiviteter er gratis i hele skoleløpet. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Vi vil fullfinansiere leirskoleordningen, og gjøre leirskole til en obligatorisk del av det ordinære skoleløpet. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den økonomiske støtten til studentsamskipnadenes psykiske helsetilbud. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke basisfinansieringens andel av de totale bevilgningene til feltet, slik at institusjonene får større frihet og langsiktighet i sin planlegging. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fase ut de resultatbaserte komponentene og erstatte dem med finansieringsordninger som også tar kvalitative og strategiske hensyn. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsfriheten i akademia gjennom økte basismidler til universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil i stortingsperioden jobbe for en opptrapping av forskningsbevilgningene, i første omgang til at 1 % av BNP brukes på offentlig finansiert forskning. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for å legge om finansieringen av norsk forskning med sikte på å øke langsiktighet i forskningssatsingene og redusere midlertidigheten blant forskerne. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FORSKNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på forskningssamarbeid mellom forskningsinstitutter, institusjoner og næringslivet, gjerne kanalisert gjennom større regionaliserte forskningsfond. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for at det offentlige skal øke sin innsats i form av støtte og lån til anvendt forskning i bedriftene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at aktivt og langsiktig eierskap skal være et kriterium i vurderingen av offentlige utviklingstilskudd. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at staten med sin kapitalstyrke skal sikre at viktige nasjonale næringsmiljøer forblir i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilføre såkornfondene, de såkalte Ryanfondene, mer statlig kapital for å skape flere arbeidsplasser i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke de regionale forskningsfondene og bruke statlige midler til styrke FoU-miljøene i nord, med utgangspunkt i landsdelens egne fortrinn. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke andelen av veibudsjettet som brukes til sikringstiltak for myke trafikanter. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere økt utbygging av midtdelere og andre fysiske tiltak for å trafikksikre veinettet samt gang– og sykkelveier. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV gå imot OPS (offentlig-privat finansiering) som finansieringsform i veisektoren. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre offentlighetsloven, slik at offentlig informasjon ikke skal være en inntektskilde. Partiprogram STATSFORVALTNING STORTINGET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at myndighetene som lovgiver, forvalter og oppdragsgiver, støtter opp under de bedriftene som satser på kompetanseoppbygging og seriøsitet for å oppnå på høy produktivitet og kvalitet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at næringen [Bygg–, anleggs– og eiendomsnæringen] får mer stabile rammevilkår, blant annet ved å satse på offentlige prosjekter i nedgangstider. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SVs mål er at oljeinvesteringene dreies mot utnyttelse av ressursene i allerede åpnede felt og områder. SV vil arbeide for en konsesjonspolitikk som bidrar til dette. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at offentlig sektor utvikler systemer og programmer sammen med norsk næringsliv, og dermed legger grunnlaget for eksport av slike tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre støtteordningen for små distriktsbutikker. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING VAREHANDEL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten fordeler strukturkvoter og gunstige finansielle ordninger, i særlig grad til ungdom som ønsker å etablere seg i næringen. Partiprogram HAVBRUK STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fordele fiskeressursene mer rettferdig, ved å gi en større andel av kvoten til kystflåten. Partiprogram HAVBRUK STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil motarbeide en utvikling hvor politiske organer mister ansvar til fordel for byråkratiet og markedet. SV vil derfor ha færre direktorater og mer direkte politisk styring. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette en forvaltningsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå statsforvaltningen med sikte på overføring av oppgaver. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et uavhengig, effektivt og kompetent kredittilsyn. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre stabile og langsiktige rammebetingelser for å sikre økt produktivitet. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det offentlige byråkratiet og frigjøre arbeidskraft til privat sektor. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil effektivisere offentlige tjenester. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil investere mer av statens overskudd i infrastruktur i Norge, herunder å etablere eget infrastrukturfond. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forvalte større deler av oljefondet i Norge. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for løsninger der staten oppmuntrer private investorer til å satse risikokapital på kompetanseøkning. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle regelverket for å starte bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skjemaveldet og forenkle innrapporteringer til det offentlige. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne statlig diskriminering av næringer og enkeltbedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det offentlige eierskapet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere subsidier til næringer, bransjer og bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at offentlige fonds- og tilskuddsordninger gir støtte etter objektive kriterier og lønnsomhet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for revisjonsplikt til 10 millioner kroner for alle virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at formell kommunikasjon mellom det offentlige og borgerne i større grad skal skje elektronisk. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at søknadsskjemaer og relevant informasjon skal være elektronisk og tilgjengelig til enhver tid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha en tydeligere samordning og styring av ikt-satsingen i offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skjemamengden og forenkle den offentlige forvaltning, lover og regler. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at søknader og henvendelser til det offentlige skal besvares innen fastsatte tidsfrister. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen. Partiprogram HAVBRUK STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gå inn for økt bruk av frivillige og ideelle organisasjoner i det forebyggende området ovenfor barn og unge. Partiprogram RUSMIDLER STATSFORVALTNING UNGDOMSARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette et ombud for kriminalitetsofre. Partiprogram RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avskaffe alle lovregler og forvaltningsmessig praksis som innebærer forskjellsbehandling basert på religion, kultur eller etnisk bakgrunn. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gå kritisk gjennom offentlig støtte til organisasjoner og foreninger hvor etnisk bakgrunn eller felles hjemland er kriterium for medlemskap. Partiprogram STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kulturinstitusjoner i størst mulig grad vekker engasjement og bidrar til større egenfinansiering. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlig støtte bør komme folk flest til gode og gi et størst mulig publikum. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde støtte til vedlikehold og investeringer for enkelte nasjonale og regionale kulturinstitusjoner. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle regler for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil offentlig støtte skal stimulere til å treffe et større og mer variert publikum og til at produksjonen blir mindre avhengig av offentlige midler. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne lisensavgiften og privatisere NRK. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle medieeierskapsloven, lovfeste redaktørplakaten og la konkurranseloven gjelde mediesektoren. Partiprogram MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere og på sikt fjerne pressestøtten til riksaviser. Partiprogram MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at naturressurser i samiske områder bør behandles på lik linje med hvordan slike ressurser behandles i landet for øvrig. Partiprogram SAMER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gradvis redusere subsidier til reindrift. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjøre Statens forurensningstilsyn om til Klima- og forurensningsdirektorat. Regjeringserklæring MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forenkle og avbyråkratisere samhandlingen mellom det offentlige og frivillig sektor og vri støtten over fra prosjektstøtte til frie midler. Regjeringserklæring KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Vi vil videreføre arbeidet med å avklare ansvarsforhold, gråsoner og fortsatt satse på øvelser på alle nivåer i offentlig forvaltning, og fortsatt styrke de frivillige i redningstjenesten. Regjeringserklæring REDNINGSTJENESTE STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det ved etablering av nye statlige virksomheter legges generelt til grunn at disse skal lokaliseres utenfor Oslo. Unntak fra dette skal begrunnes særskilt. Det er et mål at også nye funksjoner som etableres som egne enheter i tilknytning til eksisterende statlige virksomheter lokaliseres utenfor Oslo. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil satse på elektroniske løsninger, både innkjøpsverktøy og nettverk for innkjøpere. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fornye og forbedre offentlig sektor i nært samarbeid med brukerne og de ansatte og deres organisasjoner. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre arbeidet med klart språk i offentlig sektor. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at offentlig sektor opptrer som en ansvarlig forbruker som kjøper miljøvennlige varer og tjenester. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for at kommuner og offentlige institusjoner i større grad kan samordne sine innkjøp. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil foreta en gjennomgang av erfaringer med fornyings- og effektiviseringsprosesser i offentlig sektor og hvordan medvirkning fra brukerne og deltakelse fra de ansatte kan bidra i slike prosesser. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at offentlig informasjon som hovedregel bør være gratis tilgjengelig for alle i digital form. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at offentlige IT-løsninger i større grad skal basere seg på åpne standarder. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil med bakgrunn i anbefalingene fra det offentlige utvalget som er nedsatt, vurdere hvordan klagesaksbehandlingen bør organiseres for best å ivareta muligheten for politisk styring, rettssikkerhet, effektiv saksbehandling, samt legitimitet. Regjeringen vil be utvalget om å forsere arbeidet med en del-utredning vedrørende utøvelse av Instruksjonsmyndighet. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke saksbehandlingskapasiteten og redusere saksbehandlingstiden i UDI. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil intensivere arbeidet med å få på plass gode returavtaler, føre en samlet og enhetlig returpolitikk og bruke bistands- og utviklingspolitikk til å understøtte arbeidet med å få til retur og reintegrering av personer uten lovlig opphold i Norge. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere endringer i integreringspolitikken på bakgrunn av det statlige utvalget som ser på sammenhengen mellom inn- og utvandring og utvikling av våre velferdsordninger. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere utvidelse av den statlige ordningen med at der hvor det finnes kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn, skal minst en innkalles til intervju, til også å omfatte kommunale og fylkeskommunale stillinger. Regjeringserklæring INNVANDRERE LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å redusere oljeavhengigheten i den norske økonomien. Partiprogram FINANSER OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å videreutvikle og styrke de etiske retningslinjene for oljefondet. Partiprogram FINANSER OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for mer at langsiktig tenkning preger de årlige budsjettene og sørge for at langsiktige virkninger, både for folk og økonomi, styrer mer av den offentlige budsjetteringen. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at minst halvparten av det offentliges bilinnkjøp skal være elbiler eller ladbare hybridbiler. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bevare hjemfallsretten. Partiprogram ENERGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil pålegge kommunene ansvar for å sørge for at utslipp ikke overskrider grenseverdiene for forsvarlig luftkvalitet. Som ved annen forurensning må overskridelser og mangel på tiltak føre til dagbøter og at kommunen pålegges nødvendige tiltak. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at statlige innkjøpsordninger innebærer krav om universell utforming og inkludering av folk med nedsatt funksjonsevne for å vinne kontrakter. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlig sektor bruker åpne standarder i sin kommunikasjon med innbyggere og næringsliv, og at det skal stilles krav om åpne standarder ved innkjøp av programvare. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for forenkling ved å forsere digitaliseringen av den offentlige forvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlig sektor skal øke egen etterspørsel etter miljøteknologi gjennom innkjøp av miljøvennlige transportløsninger og energieffektive løsninger i offentlige bygg. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som gir tilgang til statlige og kommunale tjenester. Sikkerhetsnivået skal være høyt. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alt det offentlige vet om deg, skal du vite. Når personopplysninger om deg lages eller når du identifiseres, enten at du fanges opp gjennom overvåkning eller at noen ser på din pasientjournal, skal du automatisk få beskjed. Unntak er hensyn til sikkerhet og etterforskning. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alle tjenester som lar seg digitalisere skal tilbys som selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Dette frigjør ressurser, reduserer byråkrati og bidrar til bedre offentlig service. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for alt på ett sted. Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som samler statlige og kommunale tjenester på ett sted. Den elektroniske ID-løsningen brukes som innlogging. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for alltid digitalt åpent. Alle tjenester som lar seg digitalisere skal tilbys som selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tilgjengelige løsninger. Alle løsninger fra offentlig sektor skal være plattformnøytrale så innbyggerne selv kan velge om de skal brukes fra smart-telefon, nettbrett eller stasjonær datamaskin. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for felles løsninger for kommune og stat. Løsninger som utvikles i offentlig sektor må kunne brukes som felles løsninger i hele forvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at retten til høyhastighets nettilgang må være en grunnleggende del av offentlig infrastruktur. Dette innebærer robust nettdekning i hele, for både næringsliv og øvrig befolkning. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at IKT-sikkerheten rundt kritisk infrastruktur som energiforsyning, kommunikasjon, helse og forvaltning høynes. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke det sivile samfunns kapasitet og kompetanse til å møte truslene, gjøre det enklere å beskytte seg som privatpersoner. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alt offentlig skal være offentlig. All offentlig finansiert informasjon, skapt av offentlig ansatte, skal gjøres offentlig tilgjengelig såfremt det ikke utfordrer personvern, privatliv eller rikets sikkerhet. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at viktige velferdsoppgaver ikke settes ut på anbud. SV vil særlig prioritere å få en slutt på anbud på tjenester til enkeltpersoner. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avvikle bruken av forretningsorienterte regnskaper i offentlig forvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre og mer effektive styringsmodeller i offentlig sektor, som i større grad bygger på de ansattes skjønn og som reduserer detaljstyring, unødig tidsbruk og byråkrati. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for større involvering av brukere og pårørende for å sikre bedre kvalitet i tjenestene og høy etisk bevissthet i yrkesutøvelsen. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flere fristilte offentlige virksomheter, som Avinor, NSB og helseforetakene, omgjøres til forvaltningsenheter. Partiprogram HELSEVESEN JERNBANER LOKALFORVALTNING LUFTFART STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SVs mål er å avskaffe fattigdom. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at egenandeler på offentlige tjenester holdes lave, og at mest mulig av offentlige velferdsordninger finansieres gjennom skattesystemet i stedet for ved egenandeler slik at de som har mest også betaler mest. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at fylkesmannens kompetanse til å overprøve kommunal skjønnsutøvelse i vedtak om omsorgstjenester skal følge forvaltningslovens standardbestemmelser og ikke være spesielt innskrenket som i dag. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre aktivitetsstøtte for barn i fattige familier og mener staten må bidra med penger til dette. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon, og at foreldre som mangler opptjening får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2 G). Partiprogram FAMILIE LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres krav til kommunene om moderasjonsordninger for betaling av barnehageplass og plass i skolefritidsordning, og at kommunene må gi søskenmoderasjon for disse samlet. Partiprogram BARNEHAGER LOKALFORVALTNING SKOLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en nasjonal boligplan. En slik plan må sette klare forventninger til kommunene gjennom statlige planretningslinjer som pålegger kommunene å bygge nok boliger til å holde tritt med befolkningsveksten. Samtidig må staten kunne pålegge kommuner og fylkeskommuner regionalt plansamarbeid i pressområder. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre et samarbeidsprogram for oppgradering av dårlige bomiljøer, mellom stat og kommunene, for å sikre barn en trygg oppvekst. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges til rette for forsøk med deltagende budsjettering. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre ordningen folkeforslag i Stortinget. Forslagene skal behandles på samme måte som representantforslag fra stortingsrepresentantene. Partiprogram STATSFORVALTNING STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en helhetlig gjennomgang av rapportering og tilsyn, for å sikre at de rapporteringer og det tilsyn som føres er nødvendig og godt. Unødig byråkrati må fjernes. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlige støtteordninger til frivillige organisasjoner er ubyråkratiske og så frie som mulig. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at krisesentre ikke settes ut på anbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres krav ved offentlige innkjøp om at leverandørene inkluderer folk med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tas initiativ til et samarbeid mellom staten og kommunene om en nasjonal strategi for utvikling av folkebibliotek, skolebibliotek og forskningsbibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FORSKNING LOKALFORVALTNING SKOLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en statlig belønningsordning for kommuner som satser på sosialt utjevnende og faglig sterk kulturskole. Partiprogram BARN KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke asylsøkeres rettssikkerhet, ved å erstatte Utlendingsnemnda med en egen domstol for utlendingssaker etter svensk modell, slik at asylsøkerne skal få forklare seg direkte for beslutningstakerne, de skal ha bedre innsyn i saken og bedre mulighet til å gi sitt tilsvar til relevante vurderingstemaer. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at saksbehandlingstiden i asylsaker normalt ikke skal overgå 6 måneder. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utlendingsmyndighetene bygger opp spesialkompetanse på særlig sårbare grupper slik som homofile, barn og kvinner som ofte utsettes for brutal behandling i fluktsituasjoner, og at det er særlig kompetanse om seksuelle overgrep. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at UDI og Utlendingsnemnda avkreves en vurdering av hvilke konsekvenser tvangsreturer har hatt for senere vedtak for asylsøkere i samme kategori. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige eller ideelle organisasjoner, eller offentlig eide selskaper, overtar driften av asylmottak i Norge. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en ny tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil foreta en samlet gjennomgang av Innovasjon Norge og andre deler av det offentlige virkeapparatet, med sikte på betydelige forenklinger og forbedringer. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et regelråd som gjennomgår alle eksisterende og nye lover og regler for å redusere og unngå økte administrative byrder og hindringer for næringslivet, med særlig fokus på hindringer knyttet til oppstart og videreutvikling av nye bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sette konkrete, tallfestede mål for arbeidet med forenkling, og pålegge departementene å sørge for forenklingsarbeid innenfor sine respektive sektorer. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en forenkling og modernisering av aksjeloven. Partiprogram AKSJER NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle all innrapportering slik at all statistikk fra bedriften kan leveres på ett sted. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere sikker toveis kommunikasjon mellom stat og næringsliv, «altut». Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Konkurransetilsynets uavhengighet, slik at tilsynet kan intensivere arbeidet mot uheldige konkurransehindringer og maktkonsentrasjoner. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre IKT som eget satsingsområde i Innovasjon Norge. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ha et eget såkornfond for IKT. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre gratis tilgang til offentlige data, inkludert data fra Kartverket. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå jordbruksavtaleinstituttet med sikte på å endre, forenkle og demokratisere forhandlingene. Partiprogram JORDBRUK STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke kystvakten og kystvaktens innsats for å avdekke og forhindre ulovlig fiske i norske havområder. Partiprogram FANGST FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre alle offentlige grunnlagsdata som ikke er personsensitive, åpne og tilgjengelige for borgere og tjenesteutviklere. Partiprogram FORBRUKERSAKER PERSONVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Helsedirektoratet større ansvar for faglig oppdatering av leger, både ved sykehusene og i allmennpraksis. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser i stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER STATSFORVALTNING UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil som hovedregel gjøre forvaltningens dokumenter som blir unntatt offentlighet, offentlig tilgjengelige etter fem år. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ha en gjennomgang av arbeidsfordelingen mellom de folkevalgte og profesjonelle ombud. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle det statlige tilsynet med kommunene. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil igangsette en uavhengig evaluering av offentlig forvaltning, med sikte på å begrense byråkratiet og sikre effektiv tjenesteproduksjon. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere skjema- og dokumentasjonsveldet i offentlig sektor. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil effektivisere anbudsprosessen i offentlig sektor, og forenkle rutinene for kontroll med tjenester som settes på anbud. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå statlige tilsyn og direktorater med sikte på å styrke folkevalgte organers makt og i denne sammenheng ha som mål å redusere antall tilsyn og direktorat. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom stat og kommune ved å gi fylkesmannen det samme ansvaret for samordning, koordinering og dialog ved innsigelser som ved tilsyn. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil digitalisere offentlige tjenester inkludert kommunesektoren, for å tilby helhetlige og brukervennlige digitale løsninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere rask fornying av IKT-systemer i de delene av statsforvaltningen som lider under gamle systemer, slik som NaV og politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil overføre makt fra staten til robuste kommuner. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre frihet, mangfold og maktbalanse. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle en innovativ og effektiv offentlig sektor. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil gjeninnføre loven om offentlige anskaffelser og gjøre det enklere for mindre, innovative aktører å delta i konkurransen om å vinne anbudene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil videreutvikle Altinn og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon én gang til det offentlige. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil at offentlige publikumssektorer skal ha åpningstider som er bedre tilrettelagt for folks hverdag, og at flere holder lørdagsåpent. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelige på nett, slik at de kan brukes uavhengig av åpningstider. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle en veileder og retningslinjer for oppentlig-privat innovasjonssamarbeid (OPI), slik at offentlige anbud får større innovasjonseffekt. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre en fremtidsrettet IKT-strategi med bedre digitale tjenester for innbyggerne og mer effektiv ressursbruk både i stat og kommuner. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge én plattform for sikker ID og kommunikasjon i stat og kommuner. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil stille krav til at flere offentlige data, inkludert Kartvekets, skal gjøres åpne of tilgjengelige. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil i større grad ta i bruk brukerundersøkelser og kvalitetsmålinger for å gi innbyggere og folkevalgte bedre innsikt i det offentlige tjenestetilbudet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre svartidsgarantier. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke mer konurranse der det er hensiktsmessig for å øke kvaliteten og sikre en best mulig bruk av ressursene. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil forenkre regelverket for offentlige anskaffelser. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at private tilbydere skal kunne konkurrere om å levere offentlige tjenester på like vilkår som offentlige virksomheter. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil samordne statlige innspill og innsigelser i arealsaker. Partiprogram BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette et tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil overføre ansvaret for plandelen i plan og- bygningsloven fra miljøverndepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet. Partiprogram DEPARTEMENTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil redusere antall statlige innsigelsesinstanser, som i dag er 22, betydelig. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil foreta en kritisk gjennomgang av omfanget, mandatet og praksisen til de statlige direktoratene og tilsynsmyndighetene med sikte på effektiv organisering og færre aktører. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere et avtaleverk mellom kommuner og stat for samarbeid om infrastrukturbygging. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere et permanent byggekostprogram i samarbeid mellom staten og byggenæringen for å redusere byggekostnadene og øke effektiviteten i næringen. Partiprogram BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil iverksette tiltak for å få flere gode ledere blant annet gjennom forpliktende lederavtaler, mer etter- og videreutdanning og økt desentralisering av myndighet. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil sette klarere grenser for forvaltningens adgang til å treffe skjønnsmessige vedtak. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likestille offentlige og private leverandører. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomføre en forenklingsreform for å modernisere offentlig sektor. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil lovfeste innbyggerens rett til fritt brukervalg. Partiprogram FORBRUKERSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet All informasjon om ressursbruk, målte resultater og kvalitet i offentlig sektor skal være offentlig tilgjengelig. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå statsforvaltningen med sikte på overføring av oppgaver. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil erstatte dagens handlingsregel med et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil sikre fortsatt nasjonal kontroll over naturressursene for å sikre at arbeidsplasser, hovedkontor og utviklingsarbeid ligger i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil integrere offentlige IKT-systemer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi ønsker å redusere overflødig byråkrati hos miljøverndepartementet, fylkesmennene og i kommunene, og gi Klif oppgaven med å påse at forurensningsbestemmelsene etterleves. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette mål om at 40 % av lederne på de øverste nivåene i staten skal være kvinner. Partiprogram LIKESTILLING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at statlig eide selskaper skal ha rekrutteringsstrategier for å øke antallet kvinner i konsernledelsen for å nå et mål om minst 40 % av begge kjønn i ledelsen. Partiprogram LIKESTILLING STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en offentlig sektor som er opptatt av service og individuelt møter hver enkelt innbygger. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle regelverk som vanlige folk, organisasjoner og næringsdrivende ofte møter, med sikte på å spare den enkelte for unødvendige tidsbruk og utgifter, blant annet gjennom et trepartssamarbeid. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det gjennomføres forenklinger av kontroll- og rapporteringsregime i offentlig forvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil mer overordnet og tydelig målformulering for å redusere detaljstyringen i blant annet oppdragsdokumentene. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere bedre rutiner for å spre kunnskap om «beste praksis» i alle deler av offentlig sektor. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle strategier for kjøp og bruk av konsulenter i offentlig sektor. Ved kjøp og bruk av konsulenttjenester til virksomheter i offentlig sektor, skal det ved inngåelse av større konsulentavtaler i hovedregelen også avtales kompetanseoverføring til den offentlige virksomheten. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utnytte offentlige ressurser bedre gjennom samordning av statlige anskaffelser. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle anskaffelsesregelverket og ha fleksible regler for anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil definere tydeligere hva som er overordnede nasjonale interesser, sørge for at statlige aktører koordinerer seg bedre i planprosessene og ha som mål å begrense bruken av innsigelser i lokal og regional planlegging. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre bedre samordning av sektorforskning på tvers av departementer, direktorater, organisasjoner og næringer. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge bedre til rette for innovative offentlige anskaffelser. Partiprogram FINANSER FORSKNING LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle næringslivets krav til rapportering gjennom et kontinuerlig forenklingsarbeid. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle og stimulere småbedrifters mulighet til å delta i anbudsprosesser ved å utbarbeide flere standardkontrakter. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ytterligere øke saksbehandlingskapasiteten og saksbehandlingstakten i NVE og OED. Partiprogram ENERGI STATSFORVALTNING VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil se nett og produksjon i sammenheng i konsesjonssaker, og sørge for at søknader om nett og produksjonsprosjekter i det samme området behandles i sammenheng [energi]. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet for skredvarsling og -sikring og legge vekt på at statlige og kommunale planprosesser i større grad tar hensyn til mulige virkninger av klimaendringer. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kapitaltilgang og virkemidler [i landbruket] gjennom Innovasjon Norge. Partiprogram LANDBRUK STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre bærekraftig forvaltning av fiskeressursene, styrke ressurskontrollen vesentlig og bekjempe ulovlig fiske. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bevare deltakerloven og råfiskloven. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt leveranse av fersk fisk gjennom kvotebonus og ferskfiskstrategi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for variert, lønnsom flåte som bidrar til å sikre sysselsetting langs kysten. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at datasett som er samlet inn av det offentlige må gjøres tilgjengelig slik at det kan utvikles nye produkter basert på slike rådata. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke fylkesmannens tilsyn med de sosiale tjenestene slik at det sikres forsvarlig underhold og likeverdige tjenester over hele landet. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en ressursside om voldtekter i nære relasjoner og kjærestevold. Partiprogram FOLKEHELSE STATSFORVALTNING STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på nasjonalt nivå (I kap om "Innovasjon i omsorgen"). Partiprogram FORSKNING HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for fortsatt statlig eierskap med lokal og regional medvirkning til styring av sykehustilbudet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette klare mål for boligbyggingen. etablere offentlige modeller for beregning av fremtidig byggebehov hvor det beregnes hva som må bygges i ulike regioner for å holde tritt med befolkningsveksten i årene som kommer. styrke den statlige koordineringen av boligpolitikken. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil unngå målkonflikten mellom ulike offentlige instanser. Kommunene skal møte en stat som er samordnet om sine prioriteringer. Vi vil gjennomgå hvordan det statlige innsigelsesinstituttet praktiseres og se på om det er behov for nye regler. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere samarbeid med ulike myndighetsnivåer (fylkesmann, kommuner og fylkeskommuner) hvor man indentifiserer areal som det ikke i utgangspunktet finnes byggebegrensninger på og klarere disse for raskere bygging (Vestfold-modellen). Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre hovedtrekkene i bosettingen, legge til rette for utvikling og sikre likeverdige levekår i alle deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at ny statlig virksomhet som hovedregel skal legges utenfor Oslo og bidra til å nå de distrikts- og regionalpolitiske målene. Det skal ikke foretas omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil samordne og forenkle de offentlige ordningene for tilskudd til frivillig arbeid både når det gjelder søknadsfrister, søknadsskjema, rapporteringsrutiner m.v. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for at offentlige etater speiler befolkningssammensetningen så godt som mulig. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette arbeidet med å redusere saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemda. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det må forankres i Stortinget dersom regjeringen ønsker å sende norske styrker ut i væpnet konflikt utenfor NATOs grenser. Dagens ordning med konsultasjon i den utvidede utenrikskomiteen sikrer etter Senterpartiets mening ikke et godt nok ordskifte for å ta slike beslutninger. Partiprogram FORSVAR NATO STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre den private eiendomsretten. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å styrke de folkevalgtes rolle og gi lokale og regionale folkevalgte økt myndighet over egen utvikling. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING NATURVERN OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil desentralisere beslutninger slik at flest mulig kan delta i samfunnsutformingen. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil reformere Statens pensjonsfond – Utland ved å øke investeringene i fast eiendom, flytte den norske forvaltningen av fondet fra Oslo til Trondheim og på nytt gi fondet navnet Statens petroleumsfond. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil begrense antall innsigelsesinstanser, samordne statlige innsigelser på et tidligst mulig tidspunkt etter klare frister og begrense innsigelser til tunge regionale og nasjonale interesser. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker at frivillig sektor skal kunne forholde seg til enkle søknadsprosedyrer og rapporteringssystemer. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsette arbeidet med forenkling og avbyråkratisering. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at terskelen for statlig rettighetslovgivning, øremerking, maks- og minstenormer skal være høy. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at det norske demokratiet fortsatt bør organiseres i tre nivåer: stat, fylke og kommune. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at alle avgjørelser som krever politisk skjønn skal avgjøres av politikere. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for forenkling av lover, forskrifter og skjema. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil forenkle kontroll- og rapporteringssystemene i det offentlige slik at flere ressurser kan brukes til tjenesteproduksjon. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at offentlig byråkrati og prosesser er åpne og gir rom for innsyn. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil som et ledd i effektiviseringen av offentlig tjenester og tilbud, legge til rette for utvidet åpningstider ved offentlige kontorer der dette er hensiktsmessig, en til to dager i uken. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil samordne statlige innsigelser og sette klare tidsfrister og begrensninger for å unngå unødige forsinkelser i planprosesser. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil samle ansvaret for statlig arbeid med arealplanprosesser i Kommunal- og Regionaldepartementet. Partiprogram BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre en lokaliseringspraksis for statlige virksomheter som bidrar til en bedre balanse i kompetansearbeidsplasser i alle regioner. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som faglig kontaktpunkt og koordinator for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et regjeringsoppnevnt råd bestående av representanter for blant annet næringslivet, forskning og det sivile samfunn for å sikre en bred debatt rundt samstemt utvikling, slik som foreslått av samstemthetsutvalget. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere innsatsen mot korrupsjon i det norske samfunnet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide med å avvikle og forenkle lover, forskrifter og rapporteringssystemer. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at konsultasjonsordningen mellom staten og KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) skal videreføres og gjøres mer forpliktende. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til større samhandling mellom sektorer og nivåer. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil samle ansvaret for alle store, statlige IKT-prosjekter i ett departement for å sikre bedre samkjøring av prosjektene. Partiprogram DEPARTEMENTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille mer gjennomgående krav om at det skal gjennomføres kost-nytte-analyser ved initiering av IKT-prosjekter, slik at kostnader og kompleksitet kan begrenses. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige nettsider skal være universelt utformet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samhandlingen på rusfeltet, slik at rusavhengige sikres sammenhengende tjenester fra avrusning til behandling og oppfølging i kommunene. Partiprogram LOKALFORVALTNING RUSMIDLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at de ulike offentlige helse-, forvaltnings- og behandlingsinstansene må forpliktes i henhold til en felles individuell plan for hver av de mest hjelpetrengende rusavhengige. Partiprogram LOKALFORVALTNING RUSMIDLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil få fortgang i arbeidet med å utvikle og utbre elektronisk ID slik at alle nordmenn kan bruke dette for å identifisere seg i møte med det offentlige på Internett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nye offentlige personbiler skal være miljøvennlige biler. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil omgjøre Finansdepartementet til et Bærekraftdepartement (BKD) med overordnet myndighet til å samordne slik at alle sektorer trekker i bærekraftig retning. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre navn på Olje- og energidepartementet til Klima- og energidepartement med vektlegging av fornybar energiproduksjon og energisparing. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil målrette en betydelig del av kapitalen i Statens pensjonsfond utland til forskning og investering innen energi, infrastruktur, klimatilpasning og grønt næringsliv i de fattigste og mest klimasårbare delene av verden. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at areal- og ressursforvaltningen skal ta hensyn til pågående klimaendringer, og øke innsatsen for klimatilpasning innen infrastruktur, matproduksjon og generell beredskap. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samle ansvaret for regelverket om klassifisering og merking med hensyn tilav miljø- og helsefarlige egenskaper hos én etat. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kapasiteten på miljøovervåkningsområdet, både i departement og underliggende etater. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi Bærekraftdepartementet ansvar for at utviklingsmålene reflekteres i offentlig planlegging og evaluering, i næringslivet og i frivillig sektor. Slike mål må styrkes i selskapslovgivningen, særlig for selskaper med statlig eierskap. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke anbudstaket for offentlige innkjøp og oppdrag til gjeldende EØS-nivå så lenge vi er bundet av denne avtalen. Partiprogram EU/EØS STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styre Statens pensjonsfond utland, som nasjonaløkonomien for øvrig, etter mål om økologisk bærekraft og sosial utvikling i tillegg til det ordinære målet om økonomisk avkastning og sparing. MDG ønsker å innføre et eksplisitt juridisk mandat som sier at oljefondet aktivt skal støtte en global, bærekraftig utvikling. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bare investere den ordinære sparedelen av Statens pensjonsfond utland og andre offentlige fond i virksomheter som utmerker seg positivt i henhold til etiske og økologiske standarder. Også investeringer i statsobligasjoner må underlegges etiske krav. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi etikkrådet for Statens pensjonsfond utland økte ressurser til å gjennomføre sitt mandat, og myndighet til å trekke fondet ut av selskaper som bryter med retningslinjene. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil omdøpe Statens pensjonsfond utland til Statens fond for omstilling og utvikling. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samkjøre en del velferdsordninger bedre slik at administrasjonskostnadene reduseres. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre krav om ansvarlig vaktmester i alle offentlige bygg. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alle statlige institusjoner på sikt skal følge målloven. Å tilby faglig påfyll i form av f.eks. nynorskkurs til offentlig ansatte, vil være et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Partiprogram SPRÅK STATSFORVALTNING UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til økt samarbeid mellom offentlig sektor, private og frivillige. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruken av styringsprinsipper fra det private næringslivet i offentlig sektor. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil unngå formynderi. Reguleringer overfor borgerne, som eksempel skal å sikre miljø, helse, sikkerhet eller andre menneskers rettigheter, skal utformes slik at de innebærer den minste grad av tvang som må til for å oppfylle hensikten. Partiprogram STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en Ombudsperson for fremtidige generasjoner. Ombudet skal sørge for at hensynet til langsiktighet og bærekraft ivaretas i beslutningsprosesser og gis mandat til å kreve ny vurdering av beslutninger som fratar fremtidens unge deres muligheter. Partiprogram STATSFORVALTNING UNGDOMSARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte utvikling av fri programvare, og styrke det statsfinansierte kompetansesenteret for fri programvare (Friprogsenteret). Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det offentlige skal bruke åpne filformater. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at ved implementering og investering i ny teknologi, som 3D-printing, skal det offentlige alltid velge løsninger med åpen standard og satse på utvikling innenfor dette feltet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre offentlige data tilgjengelig for allmennheten under en fri lisens eller uten opphavsrettslig beskyttelse, såfremt det ikke går utover personvern eller rikets sikkerhet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at all programvare utviklet av, eller på oppdrag fra, det offentlige frigjøres under en etablert og anerkjent Fri Programvare-lisens. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samle alle offentlige aktører som utvikler programvare for samme mål og funksjon rundt utviklingen av fri programvare i fellesskap, og fremme tilsvarende samarbeid internasjonalt. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et nasjonalt beredskaps- og sikkerhetselement ved Statsministerens kontor (SMK). Denne funksjonen skal ivareta den overordnede koordineringen og oppfølgingen av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på tvers av departementene og bidra til å løfte og klargjøre ansvar. Slik bringes statsministeren tettere på de overordnede og strategiske vurderingene knyttet til samfunnets og borgernes sikkerhet. Det sikrer at uklarheter og uenigheter mellom berørte departementer og etater utredes og løses. Departementene beholder operativt ansvar innen egen sektor. Regjeringserklæring DEPARTEMENTER RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil presisere og avklare etatenes beredskapsansvar. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil definere myndighetenes ansvar for sikkerheten i kritisk, digital infrastruktur. Ansvaret samles i ett departement. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljepenger. Regjeringserklæring FINANSER STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk og holde orden i økonomien. Regjeringserklæring FINANSER STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i oljeprisen. Regjeringserklæring FINANSER STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil oppnevne en produktivitetskommisjon. Regjeringserklæring STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil nedsette et nytt offentlig utvalg for å vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Regjeringserklæring FINANSER STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle loven om offentlige anskaffelser for å gjøre det enklere for mindre, innovative aktører å legge inn anbud. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide målrettet for å redusere byråkratiet. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil årlig rapportere om fremdriften i forenklingsarbeidet. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelige på nett, slik at de kan brukes uavhengig av kontorenes åpningstider. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere. Regjeringserklæring DEPARTEMENTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere etablering av en uavhengig effektivitetsenhet for offentlig sektor med stående fullmakt til å revidere blant annet nytte-kostnadsanalyser for å sikre god kvalitet og konsistent praksis. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette klarere grenser for forvaltningens adgang til å treffe skjønnsmessige vedtak. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for innføring av et felles system for innlogging for alle offentlige tjenester. Dette kan knyttes opp mot dagens systemer for innlogging i nettbanker. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil profesjonalisere og effektivisere offentlige innkjøpsprosesser, herunder utvikle en veileder for offentlig-privat-innovasjonssamarbeid. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til et nasjonalt løft i sikringsarbeidet av fredede og verneverdige kirker. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette et tvisteløsningsorgan som håndterer konflikter mellom stat og kommune. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen. Regjeringserklæring SAMER STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil investere en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur. Regjeringserklæring JERNBANER STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha krav i alle offentlige virksomheter om redusert bruk av deltidsstillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi Sametinget rammer som gjør det mulig å utvikle en selvstendig politikk på de ansvarsområdene der Stortinget har delegert myndighet til Sametinget. Partiprogram SAMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre åpne prosesser som involverer Sametinget på et tidlig stadium i saker som berører den samiske befolkningen. Partiprogram SAMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette regionale innsatsteam som kan bidra til å styrke skolenes systematiske arbeid ved langvarige resultater under gjennomsnittet i basisfag eller trivsel. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og de ulike utdanningsinstitusjonene, for å legge til rette for en hensiktsmessig arbeidsdeling i sektoren. Partiprogram HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at kommunereformen fører til bedre tjenester for innbyggerne og gir økt demokrati ved at beslutninger flyttes fra staten og ut til kommuner og regioner. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide med å avvikle og forenkle lover, forskrifter og rapporteringssystemer. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at statlige reformer og pålegg må følges opp med tilstrekkelige frie midler. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at konsultasjonsordningen mellom staten og KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) skal videreføres og gjøres mer forpliktende. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til større samhandling mellom sektorer og nivåer. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette overføring av oppgaver, makt og myndighet fra staten til regionalt og kommunalt nivå der dette er hensiktsmessig. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil justere inntektssystemet for fylkene/regionene slik at dette sikrer at disse settes i stand til å tilby likeverdige og gode tjenester. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en tilskuddsordning til digitalisering i kommunene for enklere og bedre kommunikasjon med innbyggerne. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre opptrappingsplanen med øremerkede midler gjennom hele perioden for å bekjempe vold og overgrep. Partiprogram LOKALFORVALTNING RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at SLT-modellen10 kan tas i bruk i enda flere kommuner. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til mer aktiv seniorpolitikk i staten ved å la den enkelte etat bære kostnaden ved avgang til AFP. Partiprogram OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rammene til aktørene som i Norge gir støtte til ulike fornybare energiteknologier og energieffektivisering, slik som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova. Partiprogram ENERGI FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nye offentlige personbiler skal være miljøvennlige biler. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om lav- og nullutslippsteknologi i alle transportanbud hvor det er mulig, for å stimulere til de mest miljøvennlige løsningene på de aktuelle strekningene. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at det offentlige som en stor utbygger går foran ved å stille strenge energikrav til sine byggeprosjekter. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et enklere Norge med mindre skjemavelde og mindre byråkrati. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avskaffe unødige lover og regler, og forenkle rapporteringen for næringslivet, blant annet gjennom at en del forskrifter innføres med tidsbegrenset gyldighet (solnedgangsprinsippet). Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forenkle all innrapportering slik at all statistikkrapportering for bedriftene kan leveres ett sted. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede etablering av en felles transportetat med ansvar for vei, kollektiv, luftfart og sjøfart for å sikre mer helhetlig planlegging, vedlikehold og utbygging i transportsektoren. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten skal ta ansvar for medfinansiering av investering, vedlikehold og drift av kollektivtransport i de store byene. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at også verdiskaping i en region skal være tellende ved prioritering av utbyggingsprosjekt, ikke bare ÅDT (årsdøgntrafikk) og folketall. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil være en pådriver for at statlige arbeidsplasser skal flyttes ut, og opprettes, i distriktet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for gode kommunikasjonsløsninger som reduserer avstandsulemper og er viktige for positiv utvikling av hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil flytte flere statlige virksomheter ut i distriktene, og at statseide virksomheter og selskaper skal gå foran som et godt eksempel ved å lokalisere ledelsesfunksjoner og hovedkontor i Distrikts-Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde handlingsregelen på 3%, men med nødvendig fleksibilitet til å vurdere oljepengebruken ut fra konjunktursituasjonen. Partiprogram STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at man også i Norge utvikler verktøy for å måle «brutto nasjonal livskvalitet», der for eksempel sosial kapital og frivillighet er viktige elementer. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha sosial kapital og frivillighet som mål for samfunnsutviklingen. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle relevante målestokker for «nasjonal livskvalitet», og at dette blir en like viktig indikator for samfunnsutviklingen som brutto nasjonalprodukt. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde søn- og helligdagene som hviledager, uten vidtgående handelsvirksomhet. Partiprogram STATSFORVALTNING TROSSAMFUNN VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil få fortgang i arbeidet med å utvikle og utbre elektronisk ID slik at alle nordmenn kan bruke dette for å identifisere seg i møte med det offentlige på Internett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et gjeldsregister i regi av det offentlige. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for en samstemthetsreform av norsk politikk, med målsetning om at alle sider ved norsk politikk som kan ha påvirkning på utviklingslandene trekker i samme retning. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at regjeringen jevnlig rapporterer til Stortinget om konsekvenser av norsk politikk for utviklingslandene og ivaretakelse av menneskerettighetene. Rapportene skal også inneholde uavhengige eksterne vurderinger. Partiprogram STATSFORVALTNING STORTINGET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at de ulike departementenes arbeid som påvirker utviklingslandene må koordineres ved en egen organisatorisk enhet ved Statsministerens kontor. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle forslag fra regjeringen til Stortinget med betydelige virkninger for utviklingsland må inneholde en vurdering av disse konsekvensene. Partiprogram STATSFORVALTNING STORTINGET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et regjeringsoppnevnt råd bestående av representanter for blant annet næringslivet, forskning og det sivile samfunn for å sikre en bred debatt rundt samstemt utvikling, slik som foreslått av samstemthetsutvalget. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ha en egen utviklingsminister. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil samle arbeidet med handelsavtaler i Utenriksdepartementet for å sikre intern koordinering og samstemthet innenfor handelsarbeidet. Partiprogram STATSFORVALTNING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et offentlig åpent register over egentlig eierskap. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at land-for-land-rapportering skal utvides til å omfatte alle bransjer og selskaper av alle størrelser, og at land med støttefunksjoner skal inkluderes. Partiprogram STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke menneskerettighetsdialoger med land med sårbare eller svake demokratier, og satse på bistand gjennom sivilsamfunn i land med autoritære regimer som ikke viser tegn til bedring, fremfor direkte stat-til-stat-samarbeid. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil inngå bistandssamarbeid der myndighetene viser vilje til å gå i riktig retning når det gjelder styresett, demokrati og menneskerettigheter. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at i land der myndighetene har kapasitet og vilje til fattigdomsreduksjon og demokratisk utvikling, må bistand i større grad gis som budsjettstøtte. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en omfattende reform av bistandsforvaltningen. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre god kvalitet i bistanden og effektiv utnyttelse av ressursene gjennom tilstrekkelige rutiner for kontroll og måling av resultater. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at vurderingen av resultatene av norsk bistand må tilpasses de ulike sektorene og legge større vekt på langsiktige, klare og mer realistiske mål og mindre vekt på detaljer og enkelttiltak. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sette klarere grenser for forvaltningens adgang til å treffe skjønnsmessige vedtak. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at stemmeretten skal være allmenn og ikke begrenset til bestemte etniske grupper, derfor vil vi avvikle Sametinget. Partiprogram SAMER STATSFORVALTNING VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre enkeltmennesket valgfrihet i offentlig tjenester. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likestille offentlige og private leverandører. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at man skal ha frihet til å kunne betale med kontanter i Norge. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomføre en forenklingsreform for å modernisere offentlig sektor. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre retten til fritt brukervalg. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil jobbe videre med å gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger for å sikre effektivisering og økt kvalitet. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre Lov om offentlige anskaffelser mer fleksibel. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kostnader ved offentlige utredninger, utvalg og lignende skal synliggjøres. Partiprogram STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere krav om sidemål i staten. Partiprogram SPRÅK STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå statsforvaltningen med sikte på å redusere antall direktorater, foreta forenklinger og avbyråkratisering for å frigjøre ressurser som kan brukes på en bedre måte for folk flest. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fornye norsk forvaltning for å redusere offentlige kostnader og byråkrati. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge ned fylkeskommunene og regioner som selvstendig forvaltningsnivå, og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil erstatte fylkesmannsembeter med en forvaltningsdomstol. Partiprogram FYLKER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå statsforvaltningen med sikte på overføring av oppgaver til kommunene. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det offentlige byråkratiet og frigjøre arbeidskraft til privat sektor. Partiprogram STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil videreføre et effektivt, uavhengig og kompetent norsk finanstilsyn. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tilføre infrastrukturfondet mer midler. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha færre og enklere innrapporteringer til det offentlige. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere den politiske innblandingen i bedriftenes hverdag. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at offentlige incentivordninger gir støtte etter objektive kriterier og lønnsomhet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet, FoU og kompetanseutvikling stimuleres. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil motivere det offentlige til å gjøre innovative innkjøp. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha elektronisk tilgang til søknadsskjemaer og relevant informasjon. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en felles innloggingsportal for alle offentlige tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil integrere offentlige IKT-systemer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne fibernettet på samme måte som strøm- og telenettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne dagens dokumentavgift. Partiprogram AVGIFTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle offentlig forvaltning, lover og regler. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at søknader og henvendelser til det offentlige skal besvares innen fastsatte tidsfrister. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vri deler av selskapsskatten fra stat til kommune. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER SKATTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et regelverk som bidrar til effektiv ressursutnyttelse. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal pålegges staten å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovdyrforvaltning. Partiprogram HUSDYR NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres kvotejakt der hvor dette ikke truer den totale bestandens overlevelse. Partiprogram HUSDYR NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere regelverket for mobile slakterier for å sikre en bærekraftig forvaltning av reinstammen. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere byråkratiet overfor reindriftsnæringen. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle reindriftsnæringen med andre næringer. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for en fornuftig og forutsigbar ressursforvaltning av offentlige beitemarker [for rein]. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gradvis redusere subsidier til reindrift. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at årstidsbeiter for rein innlemmes i det enkelte sommerbeitedistrikt. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere en rekke restriksjoner i handelsnæringen, herunder åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter. Partiprogram HANDEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil motsette oss byråkratiske tiltak som tar sikte på å hindre at voksne mennesker kan nyte lovlige produkter. Partiprogram RUSMIDLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne det statlige egenkapitalkravet for boliglån. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke Enovas satsing knyttet til kraftkrevende industri. Partiprogram ENERGI INDUSTRI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at ved båndlegging av privat jord skal det gis markedsmessig erstatning. Partiprogram NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vil gi miljødirektoratet oppgaven med å påse at forurensningsbestemmelsene etterleves. Partiprogram FORURENSNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen og samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke Utenriksdepartementets organisasjon og kompetanse innenfor utvalgte områder og bygge ned organisasjon og ressursbruk innenfor politiske områder som anses som mindre viktige. Partiprogram STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil modernisere og effektivisere UDs organisasjon for bedre å kunne følge opp prioriteringene i utenrikspolitikken. Partiprogram STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere sentral behandling av skattespørsmål. Partiprogram SKATTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil revurdere dagens ordning hvor Forsvarssjefen er integrert med Forsvarsdepartementet. Partiprogram FORSVAR STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere et bredt sammensatt Nasjonalt Sikkerhetsråd med sikte på en mest mulig effektiv løpende håndtering av grensesnittet mellom sikkerhets- og forsvarspolitikken, og mellom fagmilitære råd og politiske beslutninger. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlige støtteordninger i større grad gis som skattefradrag. Partiprogram SKATTEFRADRAG STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil samle alle velferdsutgifter hos staten, slik at det uverdige spillet hvor staten og kommunene forsøker å velte utgifter over på hverandre, opphører. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal ha finansieringsansvaret for eldreomsorgen, og at både offentlige og private aktører skal ha mulighet til å konkurrere på like vilkår om tjenestetilbud. Partiprogram OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et tilbud om oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie for personer over 75 år. Partiprogram OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fortsette arbeidet for å overføre finansieringsansvaret for pleie og omsorgstjenestene til staten. Partiprogram OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil videreutvikle og utvide ordningen med fritt brukervalg i eldreomsorgen, slik at ideelle og private aktører får like muligheter til å konkurrere med det offentlige på like vilkår. Partiprogram OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke det tverrfaglige samarbeidet, og samarbeidet mellom forvaltningsnivåene, slik at fokuset er på pasienten som et helt menneske. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil endre organiseringen av sykehustjenestene ved å avskaffe de regionale helseforetakene, og fordele oppgavene mellom en nasjonal styringsenhet og de enkelte helseforetakene. Partiprogram STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil nedlegge de regionale helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil desentralisere det vi kan, og sentralisere det vi må. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil foreta en gjennomgang av NAVs organisering med sikte på å samle den statlige og kommunale delen i en enhet. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil slå sammen den statlige og kommunale delen av NAV til en statlig enhet. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge ned Utdanningsdirektoratet og gå tilbake til et eksamenssekretariat. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere byråkrati og skjemavelde i skolen, slik at læreren kan bruke tid på undervisning og ikke innrapportering. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere byråkratiet i skolen. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en omorganisering av de offentlige skolene, slik at de fristilles til å bli selvstendige enheter med egne ansvarlige driftsstyrer, valgt av skoleeier, men med foreldrerepresentasjon. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle byråkratiet rundt søknad om forskningsmidler. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at produksjon av transporttjenester og samferdselsrelatert vare- og tjenesteproduksjon skilles fra offentlig myndighetsutøvelse. Partiprogram STATSFORVALTNING VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det etableres et frittstående statens transporttilsyn. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres en ordning med periodisk godkjenning og klassifisering av veinettet. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlig støtte bør komme folk flest til gode og gi et størst mulig publikum. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere satsningen på digitalisering av offentlige tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bremse seneste års byråkrativekst. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en effektiv offentlig sektor. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk som gir økt sysselsetting, mer rettferdig fordeling og bedre langsiktig bærekraft for velferdsstaten. Partiprogram SKATTER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bremse byråkrativeksten og gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre et stabilt og velfungerende finansmarked. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for digitalisering i stat og kommune for å sikre bedre tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den teknologiske kompetansen i sentrale beslutningsposisjoner slik at regjeringen har et bedre grunnlag for sine beslutninger som omfatter bruk og utvikling av teknologiske løsninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI REGJERINGEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil benytte stordata til bedre offentlige tjenester og næringsutvikling, innenfor personvernets grenser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha hovedprinsipp om åpne applikasjonsgrensesnitt (APIer) for både funksjonalitet og data i forbindelse med digitalisering av offentlige tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en strategi for datasenterindustri i samarbeid mellom stat og kommune. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skape nye statlige arbeidsplasser over hele landet ved hjelp av mulighetene i digital kommunikasjon. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en digital infrastrukturplan for å sikre høykapasitets internettilgang der det ikke er grunnlag for kommersiell utvikling, samt for å vurdere hvordan fremtidens teknologiløsninger kan påvirke behovet for infrastrukturutbygging. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om lærlinger, egne ansatte, maksgrense på antall kontraktsledd, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud og sørge for at slike krav blir etterlevd. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet mer ressurser og bedre virkemidler og øke deres samarbeid med andre offentlige etater. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV gjennomfører flere uanmeldte tilsyn i spesielt utsatte bransje. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre den politiske styringen av våre felles tjenester og i større grad styre gjennom overordnede mål. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at helhetsansvaret for tjenestene skal være offentlig, og at innkjøp fra det private må styres av det offentlige. Det må stilles krav til lønns- og pensjonsvilkår hos private tjenesteleverandører. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil like krav til kvalitet og innhold skal stilles til private og offentlige. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at ideelle aktører kan spille en større rolle som leverandør av tjenester til det offentlige. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til bedre utvikling av offentlig sektor gjennom bedre involvering av de ansatte. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil samarbeide med partene i arbeidslivet om nye modeller for ledelse og samarbeid i offentlig sektor. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kompetansen hos ansatte og ledere. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til åpenhet i forvaltningen. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at staten skal føre en moderat og ansvarlig lederlønnspolitikk. Partiprogram LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil avbyråkratisere skolen ved å fjerne tidstyver og unødvendige krav til rapportering og dokumentasjon. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring. Derfor vil vi allerede høsten 2017 evaluere virkningene av det nye regelverket. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skoleledelse og skolefaglig kompetanse på alle nivåer i skolen. Skoleledere skal også være tydelige ledere i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kreve at alle fylker tilbyr faglig sterke elever å ta flere fag på høyere nivå. Partiprogram FYLKER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe systematisk for bedre samordning av forskningspolitikken på tvers av departementer, direktorater, organisasjoner og næringer. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et eget forskingsprogram for innovasjon og omstilling i offentlig sektor med spesielt fokus på hvordan vi organiserer og finansierer gode kommunale tjenester. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for et tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor om utvikling av digitale tjenester og plattformer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere «rapporteringsveldet» ved å betydelig redusere antall mål i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå arbeidsrutiner og prosedyrer for å redusere unødig helsebyråkrati. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge opp til enkel rapportering i tjenestene. Partiprogram OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Enova i sitt mandat skal legge til rette for å redusere klimagassutslippene i Norge. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Enova ved å øke fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 milliarder kroner, og vurdere krav om teknologiutvikling i Norge. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for utvikling av smarte byer i Norge som kan møte de store utfordringene ved hjelp av ny teknologi, gode løsninger og innbyggerinvolvering. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere energibruken i offentlige bygg og øke andelen nullutslippsbygg blant kommunale nybygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at innkjøp og kontraktstildeling brukes til å fremme energieffektivitet, klima og miljøhensyn i virksomheten. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke dialogen mellom forskere, næringslivet, arbeidslivets parter, sivilsamfunn og politikere for å finne løsninger på tvers av fag og felt. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke det offentliges innkjøpsmakt målrettet for å utvikle gode hjemmemarkeder for strategisk viktige næringer innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil digitalisere og forenkle offentlig byråkrati. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle krav til rapportering fra næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha som mål at gründere får én kontaktperson å forholde seg til i møte med et offentlig samordnet støtteapparatet. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke statlige virkemidler for å gjøre det mer attraktivt for private investorer å investere tidlig i nye bedrifter. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere konkrete tiltak og sterkere virkemidler for å stimulere til nye digitale selskaper, som statlig kapital til nye Venturekapitalfond. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille økte krav til innovasjon og bærekraftige løsninger i offentlige anbud. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det offentliges innkjøpskompetanse i alle ledd. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre forenklinger i regelverket. Partiprogram FISKERIER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at forvaltningsplanene for de norske havområdene rulleres hvert tolvte år og oppdateres hvert fjerde år. Partiprogram HAVBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at myndighetene skal kunne ettergå valg av kontraktstrategier ved feltutbygginger, slik at lokale leverandører kan delta i konkurransen om viktige kontrakter. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for videreutvikling av leverandørindustrien i nord for å øke lokale og regionale ringvirkninger av petroleumsvirksomheten. Partiprogram POLAROMRÅDER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for at petroleumslovens krav til nasjonale ringvirkninger etterleves ved utbygging på norsk sokkel. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det stilles krav om å benytte NORSOK-standardkontrakter i utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil petroleumstilsynet må påse at drifts- og vedlikeholdsfilosofien, samt -aktiviteten bidrar til at vi unngår alvorlige hendelser. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle regelverket for krav ved offentlige anskaffelser, som fremmer kompetanse i alle ledd, kvalitet og et organisert arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere en sammenslåing av transportetatene for å se transportsystemene mer i sammenheng og for å avvikle unødvendig byråkrati. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kritisk gjennomgå den nye strukturen [«Nye veier»] med mål om å unngå unødvendig byråkratisering og sikre politisk styring av beslutninger og prioriteringer av veiprosjekter. Partiprogram STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK VEGVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil beholde Avinor-modellen for å drifte og videreutvikle lufthavnene i hele landet. Partiprogram LUFTFART STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle idrettslagenes kontakt med offentlige myndigheter, gjennom bedre koordinering og økt digitalisering fra det offentliges side. Partiprogram IDRETT STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil korte ned saksbehandlingstid for plan- og byggesaksbehandlingen. Partiprogram BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle og samordne regelverk og støtteordninger slik at frivilligheten kan bruke mer tid på aktivitet, medlemspleie og rekruttering. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil samle alle tilgjengelige støtteordninger for frivillig sektor i en felles søkeportal. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere saksbehandlingstiden i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en bedre samhandling mellom UDI, IMDI og kommunene når asylsøkere overføres til bosetting slik at eksisterende nettverk og grunnlag for integrering tas hensyn til. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et nasjonalt organ som koordinerer og utvikler praksis for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at det bygges opp teknologikompetanse i tilsynsfunksjonene i alle sektorer, og sikre at cybersikkerhet vurderes spesifikt i utvikling og drift av nye offentlige tjenester og systemer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre ny sikkerhetslov tilpasset et digitalt samfunn i tråd med hovedlinjene fra Traavik-utvalget. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke fagkompetansen på cybersikkerhet, og foreta nødvendige avklaringer av roller og ansvar i håndteringen av cyberrelaterte kriser som kan ramme institusjoner av samfunnskritisk betydning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til en reform av bistandsforvaltningen for å forbedre arbeidsdeling, styring og resultatmåling av utviklingspolitikken. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil gå inn for en supplerende nasjonalparkplan innen 2020, med forslag til nye nasjonalparker som kan sikre at et representativt utvalg av norsk natur blir vernet som nasjonalparker. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede om staten skal ta over ansvaret for beredskapstiltak i natur/friluftsområder med masseturisme. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stoppe nedgangen i arealer med inngrepsfri natur og snu det til en økning raskest mulig. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha som mål at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres innen 2025. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil reetablere sammenhengende inngrepsfrie naturområder som er viktige for å gjenopprette store sammenhengende trekkruter for villreinen. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN REINDRIFT STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at all planlegging og investeringer skal ta utgangspunkt i at Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle nye forslag skal inkludere en vurdering av CO2-effekter der det er relevant. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at målet om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader må være førende for all norsk politikk. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre påbud om at alle nyanskaffelser av biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for dette i markedet. Unntak gis nødetatene og forsvaret. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare alternativer på alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner. Partiprogram FINANSER HAVNER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at plan- og bygningsloven skal forvaltes i sin helhet av Klima- og miljødepartementet. Partiprogram BOLIGSAKER DEPARTEMENTER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at staten som stor eier skal gå foran og sette høye miljø-, klima- og energikrav til egne bygg. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense offentlige etaters adgang til å be om opplysninger som det offentlige allerede har. Partiprogram FINANSER PERSONVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til maksimal saksbehandlingstid i UDI. Partiprogram DEPARTEMENTER INNVANDRERE LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DEPARTEMENTER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere planleggings- og rapporteringskrav i det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha nasjonal kontroll over ressurser og infrastruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER HAVBRUK JERNBANER LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenreise den aktive næringspolitikken blant annet ved å gjenreise det aktive statlige eierskapet, og bruke statens eiermakt til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og løse klimaproblemene samt bruke statlige midler til å utvikle løsninger som fattige land også kan ha nytte av. Partiprogram ARBEIDSLIV FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det statlige eierskapet og si nei til privatisering. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en regelmessig, full gjennomgang av det statlige eierskapet. I tillegg til eierskapsmeldingene vil SV ha en større strategisk gjennomgang av det statlige eierskapet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at alle norske selskaper, inkludert statlige selskaper, opptrer i tråd med FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke alle statlige selskaper ut av skatteparadis, både heleide og deleide. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vernet av varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal ha et særskilt vern mot gjengjeldelse, trakassering og oppsigelse. SV vil opprette et eget varslerombud på nasjonalt nivå. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke det statlige eierskapet for å sikre at selskapene følger sitt samfunnsansvar gjennom nok læreplasser og innføring av mer klimavennlige arbeidsmåter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MILJØVERN NATURVERN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en sterk tjenestemannslov som sikrer uavhengighet i statsforvaltningen og hindrer korrupsjon og vilkårlige oppsigelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi ekstra tilskudd til kommunene for å sette i gang og forsere bygging av infrastruktur og offentlige byggeprosjekter når arbeidsløsheten er økende eller høy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SAMFERDSEL STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha hele og faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. En sentral del av en plan for å nå målet om likelønn vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor – en statlig likelønnspott. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utarbeide ny nasjonalparkplan. Vi vil særlig prioritere forslag til nasjonalparker som gjør at man når målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette Preikestolen og Lofotodden nasjonalpark. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på energieffektivisering. Vi vil utnytte potensialet for energieffektivisering og energisparing både i industri, næringsbygg, offentlige bygg og husholdninger gjennom avgifter, krav og støtteordninger. Det skal gjennomføres kutt på minst 10TWh innen 2030 fra dagens nivå gjennom energieffektivisering i eksisterende bygninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare hjemfallsretten og sikre fellesskapets eierskap i Statkraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme aktive lærlingplasser gjennom offentlige innkjøp av varer og tjenester. Partiprogram STATSFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre to læreplasser per 1000 innbyggere per forvaltningsnivå i offentlige virksomheter. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at kritisk viktige tjenester og infrastruktur skal være plassert i Norge, og at det ikke bare gjelder bygningene og instrumentene, men også IKT-systemene og driftspersonellet. Kritiske tjenester skal fungere under nasjonal kontroll under alle forhold, også kriser og krig. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at offentlige IKT-tjenester skal være til for å tjene befolkningen. Når offentlige tjenester digitaliseres skal det gjøres på en trygg måte, og det skal vurderes om kildekoden kan bli gjort tilgjengelig som fri programvare. Alle løsninger fra offentlig sektor skal være tilgjengelig for alle og på alle plattformer. Det offentlige skal alltid bruke åpne standarder når det er mulig. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage felles digitale løsninger for kommune og stat. Løsninger som utvikles i offentlig sektor, må kunne brukes som felles løsninger i hele forvaltningen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til eksport. SV vil øke Utenriksdepartementets eksportstøtte for kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke det statlige eierskapet og bruke det aktivt for industriutvikling. Nye grønne næringer kan bygges i Norge hvis staten går foran. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille samme miljøkrav til offentlig innkjøp som det stilles miljøkrav til norsk industri. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenopprette statsrådsposten utviklingsminister. Partiprogram DEPARTEMENTER REGJERINGEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORFATNING STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere bruk av eksterne konsulenter og styrke NORADs rolle i bistandsforvaltningen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med forenkling og reduksjon av unødvendig byråkrati. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke statlige virkemidler som reduserer den økonomiske risikoen bedrifter påtar seg ved å prøve ut ny teknologi. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette en kritisk gjennomgang av norske utviklingsmidler for å sikre best mulige resultater. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke kontroll- og oppfølgingssystemer som sikrer at bistandsmidlene forvaltes av mottagerlandene etter intensjonen, og at denne informasjonen er åpen og tilgjengelig for offentligheten. Partiprogram STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre konkurransekraften, begrense veksten i offentlig sektor og legge til rette for nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil effektivisere offentlig sektor og la private aktører bidra mer der det kan gi merverdi for samfunnet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå resultater og virkemidler for innovasjon og næringsutvikling. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil forenkle, effektivisere og modernisere byråkrati og regelverk i havbrukssektoren. Partiprogram HAVBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere en samordning av de ulike sektormyndighetene innenfor skipsfart, fiskeri og havbruk for å sikre en helhetlig forvaltning av de marine ressursene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå konsesjoner og arealprosesser for å sikre forutsigbarhet og raskere avklaringer. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for mer bruk av tre i private og offentlige nybygg. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at det offentlige virkemiddelapparatet i sterkere grad innrettes slik at det utløser potensialet for tverrsektorielt samarbeid. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en gjennomgang av tilsynsordningene rundt de naturressursbaserte næringene. Partiprogram HAVBRUK LANDBRUK SKOGBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil modernisere regelverket for å sikre at nye digitale plattformer innen delingsøkonomi kan tas i bruk. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne hindringer for å fremme digitale forretningsmodeller som bidrar til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre flere offentlige data tilgjengelige, slik at bedrifter kan ta i bruk dataene til å lage nye tjenester og arbeidsplasser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre enklere adgang til og bedre utnyttelse av helsedata og biobanker. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde ordningen med jordbruksavtale. Partiprogram JORDBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil intensivere arbeidet med forenkling av utmarksforvaltningen ved å overføre mer makt og myndighet til kommuner og grunneiere. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil omklassifisere enkelte veier fra fylkesveier til riksveier. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere en sammenslåing av etablerte samferdselsetater i et transportdirektorat for å effektivisere samferdselssektoren. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle et hensiktsmessig regelverk for [transport-]selskaper innenfor delingsøkonomien. Partiprogram SAMFERDSEL STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil modernisere Kystverket. Partiprogram HAVNER SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å fjerne unødvendig byråkrati for lærerne i skolen. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke virkemidlene som fremmer innovasjon i offentlig sektor og tjenesteytende næringer. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bevisstheten hos offentlige innkjøpere i stat og kommune om deres ansvar for å bidra til et seriøst arbeidsliv gjennom sine anskaffelser. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha mindre sentral detaljstyring og gi NAV større ansvar for å sikre brukerne riktig tiltak til riktig tid. Partiprogram SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil jobbe systematisk for at flere ideelle og sosiale entreprenører skal få ta del i å løse sosiale utfordringer i samfunnet, blant annet ved å øke kommunenes innkjøpskompetanse om sosiale entreprenører. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil endre lovverk og finansieringssystemer for å tilrettelegge for tverrfaglige primær- og oppfølgingsteam i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil endre styringen av sykehusene og spesialisthelsetjenesten, med mer nasjonal koordinering og effektive beslutningsstrukturer, samtidig som de lokale helseforetakene får større frihet i arbeidet med å gi pasientene et godt tilbud. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å redusere unødig rapportering og skjemavelde, og forenkle hverdagen i sykehusene. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide fritt behandlingsvalg til flere områder innen psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne byråkratiske hindre mot bedre samarbeid mellom NAV og helsetjenesten i oppfølgingen av psykisk syke. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre mangfold og valgfrihet i behandlingen av rusproblemer ved å videreføre fritt behandlingsvalg innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, supplert av offentlige anbud fra ideelle og private på rusfeltet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gradvis inkludere rehabilitering i godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav om lav- eller nullutslippsløsninger når kollektivtransport settes ut på anbud. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil at alle ferge - og hurtigbåtanbud skal inneholde krav om null- eller lavutslippsløsninger. Partiprogram FERGER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til maktspredning i kulturlivet, både geografisk, organisatorisk og økonomisk i ulike deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil forenkle og redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på det frie feltet ved å opprettholde og videreutvikle et sterkt Norsk kulturråd, med enkle og effektive søknadsordninger. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil samkjøre det departementale ansvaret for kulturminnevern. Partiprogram DEPARTEMENTER KULTURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre vedlikehold av kirkebygg. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at bedrifter og arbeidstagere skal kunne forholde seg til færre rapporteringspunkter, og at informasjon og rapporteringer skal skje mest mulig digitalt. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at det offentlige bruker «klart språk» i møte med innbyggerne og næringslivet. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre kvalitet på tjenestene, øke mulighetene til brukervalg og ta i bruk privat-offentlig samarbeid og konkurranse for å få bedre tjenester og en effektiv tjenesteproduksjon. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre brukerundersøkelser og kvalitetsmålinger jevnlig for å gi innbyggere og folkevalgte bedre innsikt i det offentlige tjenestetilbudet og kunne foreta kvalitetsforbedringer. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at private tilbydere skal kunne konkurrere om å levere offentlige tjenester på samme vilkår som offentlige virksomheter. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil utnytte kjøpekraften i offentlige innkjøp til å utløse innovative og fremtidsrettede løsninger. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil holde et høyt tempo i digitaliseringen av de offentlige tjenestene, med det som mål å tilby digitale selvbetjeningsløsninger for all kontakt mellom privatpersoner, bedrifter og myndigheter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at offentlige myndigheter velger løsninger i markedet der disse er bedre og billigere enn det stat og kommune kan utvikle selv. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å utvikle felles registre, felles tjenester og deling av informasjon på tvers av offentlig forvaltning, med det mål at man ikke må oppgi samme informasjon flere ganger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at alle pålagte kurs fra myndighetene i hovedsak må kunne tas som e-læring. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at offentlig sektor har en positiv veiledningskultur i møte med bedriftene. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for en større grad av samordning av statlige tilsyn ved kontroll hos bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil automatisere saksbehandlingen på områder der regelverk avgjør hva man har krav på, slik at man får svar umiddelbart. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav om at nye oppgaver i offentlig byråkrati fortrinnsvis skal løses innenfor eksisterende bemanning. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil øke tempoet i digitaliseringen av offentlige tjenester og funksjoner i tett partnerskap med konkurransedrevne private virksomheter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere. Partiprogram DEPARTEMENTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette tidstyvjakten i det offentlige for å fjerne unødig tidkrevende regler og prosedyrer, slik at tid frigjøres til å løse de viktigste oppgavene. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen for den statlige forvaltningen og direktoratene. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav til virksomhetene i det offentlige om at digitalisering skal utløse større effektivitet og redusert ressursbehov i tillegg til å gi bedre brukeropplevelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil øke konkurransen om utførelsen av offentlige oppgaver og sikre at det er like vilkår når private bedrifter og offentlige institusjoner konkurrerer om oppdrag. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at på områder hvor det eksisterer velfungerende markeder med private aktører, skal det offentlige avvikle sin tilsvarende virksomhet dersom ikke avgjørende samfunnshensyn tilsier noe annet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ikke bruke store ressurser på at offentlig sektor skal utvikle IT-løsninger i egen regi der det allerede finnes gode løsninger, eller der private kan gjøre jobben bedre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre innovasjon og konkurranse ved å legge til rette for og videreutvikle fellesløsninger der flere konkurrerende private leverandører kan tilby løsninger, slik det er med påloggingsportalen ID-porten og den sikre digitale postkassen. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav om forpliktende gevinstplaner ved digitaliseringsprosjekter i staten, slik at det kommer tydelig frem hvordan man skal spare penger når løsningen tas i bruk, og hvilke gevinster innbyggere, næringsliv og andre offentlige virksomheter vil oppleve. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil basere offentlig innhenting av informasjon på "bare én gang»-prinsippet, slik at innbyggere og bedrifter slipper å bruke tid på å opplyse om data som myndighetene allerede har. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge opp til mer automatisert saksbehandling i saker som egner seg for det, for å frigjøre ressurser og spare tid for innbyggere og næringsliv. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre bruk av innovative offentlige anskaffelser der det er et godt redskap for å utvikle nye og fremtidsrettede løsninger. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ta i bruk løsninger i nettskyen der det er det mest effektive. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke samarbeidet mellom stat og kommune på områder som digital byggesaksbehandling og e-pasientjournaler i eldreomsorg og primærhelsetjeneste. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle de sentrale digitale registrene og felleskomponentene, som folkeregisteret, matrikkelen, enhetsregisteret og Altinn. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at offentlige IT-løsninger designes slik at sikkerhet og personvern blir innebygget, og ikke er noe man må tilpasse i ettertid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre et høyt digitaliseringstempo i offentlig sektor og legge til rette for enda flere digitale selvbetjeningsløsninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre flere samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringsprosjekter, blant annet gjennom den statlige medfinansieringsordningen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle Altinn slik at næringslivet har én digital kontaktflate til offentlig forvaltning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fornye offentlige databasesystemer slik at næringslivet kun trenger å rapportere samme informasjon én gang til ett sted. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at ny statlig virksomhet som hovedregel skal etableres utenfor Oslo. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil spre offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å forenkle og modernisere regelverk og fjerne unødvendige krav og pålegg i lover og forskrifter som forsinker boligbyggingen. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere klageadgangen og forenkle prosedyrene når en byggesak er utformet ut fra gjeldende regulering. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil oppmuntre til at kommuner innfører digitale søknadsprosesser for regulering og bygging der det ikke er gjennomført. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for en god gjennomføring av vedtatte kommunesammenslåinger og ta initiativet til ytterligere sammenslåinger slik at vi fortsetter prosessen mot større kommuner. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre arbeidet med å samordne statlige innsigelser, slik at statlige innsigelser samordnes via Fylkesmannen. Partiprogram FYLKER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse strukturen i statlige etaters regionale inndeling til de nye regionene. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med å samordne statlige innsigelser og sette klare tidsfrister og begrensninger for å unngå unødige forsinkelser i planprosesser. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at offentlig byråkrati og prosesser er åpne og gir rom for innsyn. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere veksten i støttefunksjoner i DIFI2 og DSS3. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med forenkling og avbyråkratisering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for nasjonal kontroll med ressursene til beste for lokalsamfunn og landet. Partiprogram REGJERINGEN STATSEIENDOMMER STATSFORFATNING STATSFORVALTNING STORTINGET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en eiendomsforvaltning som bidrar til at eierskapet til jord, skog og råvareressursene fordeles på mange og styrker grunneiernes rettigheter og muligheter. Arronderingssalget i Statskog må fullføres. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for mer lokal forvalting av statens grunn i Nordland og Troms. Partiprogram STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke at fjellstyrenes forvaltningsansvar for statsallmenningene skal svekkes gjennom Fjelllovutvalgets forslag, men det lokale sjølstyret gjennom fjellstyrene bør komme styrket ut. Partiprogram STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha helhetlig områdeforvaltning over fylkesgrenser og et bedre samarbeid mellom forvaltningsorganene og rovviltnemndene, også på tvers av regionene. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre ordningen med en egen bistandsminister i Norge. Partiprogram DEPARTEMENTER REGJERINGEN STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage et sterkere lovverk for å beskytte naturen, blant annet ved å gi hjemmel for bindende miljøkvalitetsnormer i naturmangfoldloven. Partiprogram NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre utslippskutt til en del av lovverket, fase ut petroleumsnæringen og gjøre Norge til verdens første fossilfrie velferdsland. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at storsamfunnet stiller bedre opp for lokalsamfunn som opplever ekstremvær og ras gjennom økt støtte til opprydding og forebygging av nye hendelser. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta hensyn til pågående klimaendringer i areal- og ressursforvaltningen, og øke innsatsen for klimatilpasning innen infrastruktur, matproduksjon og generell beredskap. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeid og koordinering mellom staten og kommunene rundt klimatilpasning. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke offentlige innkjøp aktivt til å begrense bruk av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier ved å etterspørre miljømerkede produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta støyforurensing på alvor i all samfunnsplanlegging og begrense støy som skader livskvalitet og helse. Partiprogram FORURENSNING NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bekjempe maktkonsentrasjon ved å styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og jobbe for jevnere fordeling av ressurser og kapital. Det er også avgjørende å styrke innflytelsen til de gruppene som er svakt representert i demokratiet. Partiprogram LIKESTILLING LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at det skal være mulig og interessant å delta i politiske prosesser og debatter også for de som ikke har lang fartstid i partipolitikk og offentlig forvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at folkevalgte organer reflekterer mangfoldet i befolkningen best mulig. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre folk med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i samfunnsliv og demokratiske arenaer. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke satsingen på klarspråk i det offentlige. Partiprogram LOKALFORVALTNING SPRÅK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre krav om klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner, fylkeskommuner og statlige departementer. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil plassere flere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til regional utvikling i hele landet. Ved flytting av statlige arbeidsplasser skal dette skje med gode medvirkningsprosesser. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og lovfeste konsultasjonsordningen mellom Staten og Sametinget. Partiprogram SAMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forenkle lover, regler og rapporteringskrav som gjelder frivilligheten. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at den teknologiske utviklingen og automatiseringen bidrar til å styrke demokrati, livskvalitet og bærekrafig ressursutnyttelse ved å sørge for at skattesystem, regelverk og andre rammer er oppdaterte og sikrer samfunnets felles interesser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKATTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil digitalisere alle offentlige tjenester og systemer når det gjør virksomheten mer effektiv uten at det går på bekostning av kvaliteten for brukerne. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil være pådriver for bruk av digitale løsninger der det gir best tilbud til befolkningen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil digitalisere alle innbyggerrettede tjenester som kan digitaliseres, med utgangspunkt i innbyggernes behov. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at de som ikke ønsker å benytte seg av digitale, offentlige tjenester likevel får et fullverdig møte med det offentlige. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby flere digitale tjenester som varslingstjenester gjennom SMS, e-post og applikasjoner. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det offentlige går foran i bruk av fri programvare, åpne filformater og standarder, og gjøre programvare utviklet av eller på vegne av det offentlige tilgjengelig under frie lisenser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle en enhetlig kommunikasjonsprofil for statlige etater og virksomheter. Partiprogram SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre alle offentlige data fritt tilgjengelig i strukturert format, så lenge det ikke går ut over personvern eller rikets sikkerhet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på felles systemer i flere offentlige sektorer når det er forenlig med personvernhensyn. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil påskynde arbeidet med å kryptere all trafikk til og fra offentlige nettsider og apper. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at hensynet til naturverdier skal veie tyngre i offentlige beslutningsprosesser. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha tillit til fagfolk og begrense detaljstyringen i offentlig sektor. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at offentlige kantiner minst én dag i uka skal servere kun vegetarmat, og alltid skal ha et fristende vegetartilbud. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en ordning med klimabelønningen KAF (Klimaavgift til folket), der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte bensinavgifter, deles direkte ut igjen med en lik sum til alle innbyggere. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med næringsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner om et nasjonalt løft for bioøkonomi og bioprospektering, og etablere Bionova som pådriver for utvikling av bionæringer og bioteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage en forpliktende handlingsplan for kretsløpsøkonomi, med mindre ressurssløsing i alle deler av samfunnet. Partiprogram FINANSER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om resirkulerbarhet og fullstendige livsløpsanalyser i offentlige innkjøp. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en møteplass der offentlige sektor kan legge frem behov for næringslivet, inspirert av det britiske “Small Business Research Initiative”. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at offentlige innkjøp skal drive frem nye, miljøvennlige løsninger, innovasjon og næringsmuligheter, blant annet gjennom krav i anbud og bruk av utviklingskontrakter. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke bestillerkompetansen ved offentlige anskaffelser, blant annet gjennom å utvikle et sentralt program etter modell av tilsvarende program på leverandørsiden. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om fossilfri anleggsdrift i offentlige byggeprosjekter og stille krav om nullutslipp innen 2025. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil som hovedregel stille krav om energipositive bygg med miljøvennlige materialer ved rehabilitering og bygging av offentlige bygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fase ut oljefyr i alle statlige bygg innen utgangen av 2018 og stille krav om fossilfri oppvarming i alle statlige leieavtaler. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil som hovedregel stille krav om grønne tak ved bygging av offentlige bygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav til 50% økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forenkle regelverk og kontroll av lokal- og tradisjonsmat hos småskalaprodusenter. Partiprogram LANDBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samordne bolig-, areal- og transportpolitikken bedre ved å gi det regionale nivået og staten større myndighet til å legge føringer i arealpolitikken. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil finansiere minst 80% av store kollektivinvesteringer i storbyene. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre prøveprosjekter med mer fleksibel kjernetid på statlige kontorarbeidsplasser i storbyområder for å utnytte kapasiteten i kollektivnettet bedre. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille strengere krav i offentlige anbud om bruk av lærlinger og fagarbeidere, samt fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til forskning som skal bidra til mer bærekraftig utvikling i næringslivet og offentlig sektor. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme økt bruk av rammeavtaler til forskning for offentlig sektor. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til et mer målrettet samarbeid mellom det offentlige og forskningsmiljøer for å bidra til kunnskapsbaserte beslutningsprosesser. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk kontekst og gjennomføre pilotforsøk for å samle erfaringer om virkning og innretning.ar mindre deltidsstillinger. Partiprogram STATSFORVALTNING TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere byråkratiet i helse- og omsorgstjenestene og sikre lokal medvirkning i organisasjonsendringer. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby sunn mat i offentlige kantiner, institusjoner og tjenestesteder i tråd med kostholdsråd fra helsemyndighetene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede ny sykehusstruktur der fordyrende og unødvendige administrative mellomledd og byråkrati fjernes. Partiprogram STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med helseprofesjonene for å begrense rapportering og byråkrati. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide utsmykkingsordningen for offentlige bygg til også å gjelde alle nye statlige samferdselsprosjekter. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare nynorsk som sidestilt med bokmål i offentlig kommunikasjon. Partiprogram SPRÅK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre staten som beslutningstaker ved dispensasjoner fra Kulturminneloven for å sikre fellesskapets interesser i våre uerstattelige kulturminner. Partiprogram KULTURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke Datatilsynets ressurser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke beredskapen for cyberkriminalitet og cyberangrep. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjerinven vil gjennomgå tilsynsansvar og ansvar for oppfølging av tilsyn innen hele beredskaps- og sikkerhetsområdet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil la pasientene fritt velge behandlingssted på offentlige sykehus eller private sykehus som har avtale med det offentlige. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at offentlige kontrakter og innkjøp i hovedsak skal gå til norske/lokale bedrifter. Det må stilles krav om at lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til norsk tariff, at det i utgangspunktet ikke er mer enn to ledd i kontraktskjeden og at bedriftene som får oppdrag har lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at hele velferdsstaten skal være offentlig organisert og skattefinansiert. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at tjenestene skal være gratis for brukerne og uten egenandel. Dette gjelder alt fra tannhelsetjenester til tekniske hjelpemidler for folk med funksjonsnedsettelser. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at de offentlige velferdstjenestene skal ha rom for et mangfold av tilbud og ulike organiseringsmåter tilpasset brukernes behov og lokale forhold. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at innbyggernes behov og rettigheter settes først. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at bestiller-utfører-modellen fjernes. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at kostnadsreduksjon og økonomisk effektivitet må fjernes som mål for om offentlige velferdstjenester er gode. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det ikke skal være mulig for private aktører å tjene penger på å drive barnehager som er offentlig finansiert. Kommersielle barnehager overtas av det offentlige. Partiprogram BARNEHAGER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skolevesenet skal drives av det offentlige. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at den offentlige skolen skal ha rom for et mangfold av pedagogiske retninger, og private skoler som i dag drives på et alternativ pedagogisk grunnlag kan fortsette sin virksomhet innenfor rammene av den offentlige skolen. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at bedrifter som leverer til det offentlige skal ha lærlinger, både i bedriften og på kontrakter som inngås. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at offentlig finansiert forskning i størst mulig grad skal publiseres med åpen tilgang (Open Access). Forskere skal motiveres til å publisere sine arbeider/resultater i publiseringskanaler med åpen tilgang. Det må legges økonomisk til rette for åpent tilgjengelig publisering av offentlig finansiert forskning. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at AFP (avtalefestet pensjon) i offentlig sektor må beholdes som en tidligpensjonsordning, ikke endres til en tilleggspensjon slik det er gjort i privat sektor. Partiprogram STATSFORVALTNING TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil bygge ned byråkratiet og gjeninnføre folkevalgt styring med ansvar for sykehusenes drift både på nasjonalt og regionalt nivå. Partiprogram STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Rødt Rødt vil at samhandlingsreformen må avvikles og rehabiliteringsinstitusjonene må styrkes og bygges ut, slik at kronisk sjuke, ulykkesofre, slagpasienter og eldre med sammensatte diagnoser ikke blir kasteballer mellom sjukehus, sjukehjem og andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at all kommunal velferd skal være profittfri sone. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil gjøre offentlige dokumenter mer tilgjengelig. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at retten til innsyn i offentlige dokumenter er et fundamentalt prinsipp for å styrke demokratiet. Derfor må det være et prinsipp i offentligheten at dokumenter som ikke inneholder sensitive opplysninger, skal være gratis og tilgjengelig for alle. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at alle virksomheter omfattet av offentlighetsloven må gjøre det enklest mulig å få innsyn i offentlige dokumenter. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke økonomien i virksomheter omfattet av offentlighetsloven som gjør det praktisk mulig å følge opp prinsippene i loven. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for desentraliserte oppgaver og overføring av ansvar fra stat til kommune/fylkes-kommune. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil åpne møter i alle offentlige styringsorgan og utvalg, med unntak for behandling av saker med lovbestemt taushetsplikt. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ved offentlige anbud av tjenester skal kun opplæringsbedrifter m/lærlinger benyttes. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må etableres et sentralt register for lærlingplasser i hele den offentlige sektoren med årlig rapportering som publiseres. Statsrådene for de ulike sektorene må stille opp årlige måltall for lærlinger i sin sektor og de underliggende etater. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeider for nasjonal kontroll, ikke markedsstyring over energisektoren og mineralsektoren. Partiprogram BERGVERK ENERGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for ingen bruk av anbud i kollektivtransporten. Partiprogram STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for fri programvare i offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil ha åpne formater lovbestemt til datalagring og kommunikasjon. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil forby lukket, proprietær programvare som standard i kommune og stat. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge bedre til rette for personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, blant annet gjennom å styrke funksjonsassistentordningen og traineeordninger i offentlig forvaltning. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke kompetansen om seriøst arbeidsliv hos offentlige innkjøpere i stat og kommune. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre dobbelt statsborgerskap. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at statsborgerskap i Norge skal henge høyt. Det er til gunst for alle dersom tildeling av statsborgerskap også er innrettet slik at det er integreringsfremmende. Derfor vil regjeringen foreslå endringer i statsborgerloven for å oppnå dette. Regjeringen vil utrede og endre statsborgerloven slik at det som hovedregel er åtte års botid for å få statsborgerskap. Det innføres et unntak for personer som etter fastsatte kriterier er selvforsørget og botidskravet for disse settes til seks år. De som har unntak fra dagens hovedkrav og anerkjente flyktninger beholder gjeldende botidskrav. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre forsøk med anonyme søknader i staten. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke produktiviteten gjennom strukturreformer som styrker næringslivets vekstmuligheter og tiltak for å effektivisere offentlig sektor. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre tiltak som bidrar til å forenkle og avbyråkratisere arbeidet i og mellom departementene, direktoratene og etatene. Regjeringserklæring STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil treffe riktige investeringsvalg ved å prioritere mellom investeringsprosjekter og velge de riktige løsningene der det investeres, samt sikre god styring og kostnadskontroll underveis i prosjektene. Regjeringserklæring STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for standarder som bidrar til innovasjon og kostnadseffektive løsninger. Regjeringserklæring STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for forpliktende gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter og strukturreformer som besluttes. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at de offentlige overføringene målrettes bedre. Regjeringserklæring FINANSER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester og kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelig på nett. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette å redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er reduserte kostnader på 10 mrd. kroner i perioden 2017-2021. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet, med særlig fokus på forenklinger som kommer små og mellomstore bedrifter til gode. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå selskapsretten for å fremme økt verdiskaping. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle Altinn som plattform, og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne unødvendig og foreldet lov- og regelverk, herunder fjerne omstillingsloven. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, slik at flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil klargjøre arbeidsdeling mellom privat og offentlig sektor i tråd med markeds- og teknologiutviklingen. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå det samlede apparatet som fremmer norske næringsinteresser i utlandet. Regjeringserklæring STATSFORVALTNING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre flere forenklinger som reduserer byråkratiet og gjør bondens hverdag enklere. Regjeringserklæring LANDBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette satsingen på lokal mat og drikke, og liberalisere regelverket for foredling på egen gård. Regjeringserklæring LANDBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det kommunale selvstyret og redusere statlig detaljstyring. Enkeltmenneskers rettigheter og rettssikkerhet skal ivaretas. Regjeringserklæring KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå statlige virksomheter og direktorater med sikte på å overføre mer myndighet og flere oppgaver til relevant folkevalgt nivå. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke samarbeidet mellom staten og kommunene om digitalisering, klart språk og andre tiltak som fremmer brukerorientering, innovasjon og effektivitet. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å samordne og dermed begrense statlige myndigheters innsigelser til kommunale planer. Regjeringserklæring KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil lokalisere nye offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene. Ny statlig virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor Oslo. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å forenkle utmarksforvaltningen gjennom samordning og digitalisering. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil revidere statlige planretningslinjer for strandsonen med sikte på mer differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk, slik at det blir større lokal handlefrihet samtidig som man ivaretar rekreasjonsmuligheter og vernet av kulturlandskap. Regjeringserklæring KULTURVERN LOKALFORVALTNING NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med byvekstavtaler hvor stat, fylke og kommuner samarbeider om areal- og transport i byområdene. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå kostnadsvirkningene av regelendringer på plan- og bygningsområdet hvert fjerde år. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Regjeringserklæring STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke innsatsen for klart språk i forvaltningens kommunikasjon med innbyggerne. Regjeringserklæring SPRÅK STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle tiltak for bedre styring og ledelse, særlig rettet mot digitalisering, innovasjon, brukerorientering og samordning. Regjeringserklæring STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor, for å forsterke innsats, samarbeid og samordning. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i staten. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle en strategi for å bidra til tilstrekkelig og oppdatert IKT-kompetanse i forvaltningen. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan statlige publikumstjenester kan legges til kommunale servicekontor, for å bidra til en effektiv forvaltning og god tilgjengelighet. Regjeringserklæring KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for bedre etterlevelse av regelverk om universell utforming av IKT-løsninger i offentlig sektor. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at offentlige postjournaler så langt som mulig digitaliseres og gjøres tilgjengelige i søkbart format. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at offentlige sakspapirer kan publiseres i søkbare formater. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at staten er en tydelig og profesjonell arbeidsgiver som bidrar til å videreutvikle trepartssamarbeidet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle regelverket og redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren. Regjeringserklæring KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle byråkratiet rundt søknader om forskningsmidler. Regjeringserklæring FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre 30 prosent miljøvekting ved offentlige innkjøp der det er relevant, eller benytte konkrete miljø- og utslippskrav der det er bedre egnet. Regjeringserklæring MILJØVERN STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke offentlige anskaffelser og regelverk for å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi, for eksempel sement og asfalt. Regjeringserklæring MILJØVERN STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp Nasjonal Transportplan 2018-2029 slik at balansen mellom vei og kollektivtrafikk opprettholdes i tråd med planen i 4-årsperioden, og ha spesielt fokus på kostnadskontroll og økt samfunnsnytte i prosjektene. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for mer bruk av statlig plan, redusere planleggingstiden og samordne offentlige innsigelser bedre. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at arealplanlegging samordnes bedre med utbygging av infrastruktur. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil reformere organiseringen av norsk utviklingspolitikk, for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv bistand, herunder rolledelingen mellom UD, Norad og andre aktører. Regjeringserklæring STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
11. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 98 (om forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære) Til behandling
29. sep 2020 En innovativ offentlig sektor Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
25. mai 2020 Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen Behandlet
4. mai 2020 Representantforslag om deltakelse på arrangementet «Back to University» fra offentlige institusjoner Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
11. mar 2020 Representantforslag om lønnsmoderasjon for høytlønte ledere i staten Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.) Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning Behandlet
13. jun 2019 Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser Behandlet
11. jun 2019 Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen Behandlet
11. jun 2019 Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Representantforslag om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i helseøkonomiforvaltningen (Helfo) Behandlet
5. des 2018 Endringer i statsborgerloven Behandlet
10. jun 2018 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020 Behandlet
5. jun 2018 Endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet) Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om forsøk med blokkjeder i det offentlige Behandlet
11. apr 2018 Håndteringen av omorganiseringen i SSB Behandlet
21. mar 2018 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om en gjennomgang av statens organisering og utbredelse med formål å redusere offentlig aktivitet i velfungerende kommersielle markeder Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om en enklere hverdag for landets små og mellomstore bedrifter Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen Behandlet
12. jun 2017 Endringer i passloven og ID-kortloven (tilpasning til nye systemer) Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om digitalisering av samtlige tingretter i Norge Behandlet
28. mai 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor Behandlet
28. mai 2017 Representantforslag om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 Behandlet
27. mar 2017 Endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil) Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
1. des 2016 Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet) Behandlet
28. nov 2016 Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Behandlet
23. nov 2016 Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) Behandlet
9. jun 2016 Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) Behandlet
8. jun 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om offentlige innkjøp, direktiv om innkjøpsregler for forsyningssektorene og direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter Behandlet
8. jun 2016 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Behandlet
29. mai 2016 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016-2020) Behandlet
11. mai 2016 Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget Behandlet
11. mai 2016 Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk) Behandlet
11. mai 2016 Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.) Behandlet
13. apr 2016 Representantforslag om å oppretthalde og styrkje dei åtte regionale statsarkiva som eigne institusjonar Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
7. des 2015 Endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) Behandlet
9. jun 2015 Melding for året 2014 fra Sivilombudsmannen Behandlet
27. apr 2015 Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
4. feb 2015 Representantforslag om tak på lederlønninger Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Representantforslag om å innføre skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
1. des 2014 Endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler) Behandlet
19. nov 2014 Representantforslag om Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difis) rolle for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Behandlet
10. jun 2014 Melding for året 2013 fra Sivilombudsmannen Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om en plan for fordeling av statlige arbeidsplasser og statlige kompetansemiljøer i hele landet Behandlet
2. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013-2017 Behandlet
7. apr 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre Behandlet
2. apr 2014 Lov om retting av feil i lovverket m.m. Behandlet
26. mar 2014 Endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift) Behandlet
24. feb 2014 Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om å styrke norsk språk i offentlig tjenesteutøvelse Behandlet
9. jun 2013 Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping Behandlet
6. jun 2013 Endringer i lov om statlig naturoppsyn Behandlet
5. jun 2013 Melding for året 2012 fra Sivilombudsmannen Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget) Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om endring i § 6 i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (utvidelse av klagefrist) Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen Behandlet
29. mai 2013 Endringer i forvaltningsloven Behandlet
29. mai 2013 Representantforslag om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler Behandlet
27. mai 2013 Representantforslag om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor Behandlet
13. mai 2013 Endringer i friluftsloven mv. Behandlet
6. mai 2013 Lov om Norsk kulturråd Behandlet
3. apr 2013 Arkiv Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om bedre koordinering og strategisk styring av IKT-prosjekter i offentlig sektor Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om at offentlige etater kan utveksle informasjon seg i mellom for å avdekke kriminalitet Behandlet
6. feb 2013 Representantforslag om endring i offentleglova for å styrke offentlighetsprinsippet i forvaltningen Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden Behandlet
9. jan 2013 Departementenes tilskuddsforvaltning Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om resultatmåling av forenklingsløftet Behandlet
3. des 2012 Representantforslag om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet Behandlet
29. nov 2012 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar Behandlet
14. nov 2012 Endringer i statsborgerloven Behandlet
13. jun 2012 Melding for året 2011 fra Sivilombudsmannen Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om effektivitetsgevinster i offentlig sektor Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om å innføre et skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om likhet for loven og om grunnleggende rettssikkerhetsgarantier Behandlet
30. mai 2012 Forholdet stat - kommune Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om å innføre periodiseringsprinsippet i offentlig sektor Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om etablering av et uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune Behandlet
23. apr 2012 Representantforslag om etablering av et eget "Regelråd" Behandlet
19. mar 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 Behandlet
19. mar 2012 Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven Behandlet
18. mar 2012 Endringer i statsborgerloven Behandlet
19. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om en helhetlig anbudsstrategi som skal styrke forbrukerinteressene ved å innføre en uavhengig konkurransenemnd Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Endringar i offentleglova Behandlet
28. nov 2011 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av de ulike ombudene Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag om opphevelse av § 7 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
14. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende å fremme de nødvendige forslag slik at det stilles krav til dokumentasjon av tilfredsstillende ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap før statsborgerskap kan innvilges. Behandlet
7. jun 2011 Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven Behandlet
6. jun 2011 Melding for 2010 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Behandlet
11. apr 2011 Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar Behandlet
10. mar 2011 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringar i einingsregisterlova og føretaksregsisterlova Behandlet
12. des 2010 Oversendelsesforslag om å foreta en samlet gjennomgang av reglene om møteoffentlighet i staten med sikte på økt offentlighet. Behandlet
12. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om snarest å fastsette et mål om 25 prosent reduksjon i næringslivets administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde innen 2012 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
28. okt 2010 Endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om offentlige tjenestepensjonene til nettoordninger Behandlet
16. jun 2010 Pensjoner frå statskassa Behandlet
16. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
15. jun 2010 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
15. jun 2010 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Behandlet
13. jun 2010 Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) Behandlet
13. jun 2010 Lov om avtalefestet pensjon Behandlet
13. jun 2010 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010, (INSPIRE) Behandlet
10. jun 2010 Endringer i lov om petroleumsvirksomhet Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag vedrørende statsråders bruk av embetsverk på politiske arrangementer i og utenfor valgkamp Behandlet
8. jun 2010 Representantforslag om innføring av samfunnskontrakt for å bedre samspill mellom offentlig sektor og ideell sektor Behandlet
1. jun 2010 Melding for 2009 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Behandlet
30. mai 2010 EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015) Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om etablering av et eget regelråd Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om lobbyvirksomhet Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet Behandlet
15. feb 2010 Representantforslag om akademisk frihet for forskere Behandlet
13. jan 2010 Særskild melding frå Sivilombodsmannen Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2009 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv) Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv. Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Riksrevisjonens undersøking om ansvaret for freda og verneverdige bygningar Behandlet
2. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet