Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Senterpartiet Sp vil alle avgjerder som krev politisk skjøn skal avgjerast av folkevalde. Partiprogram STATSFORFATNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppretthalde dagens røysterettsalder på 18 år. Partiprogram STATSFORFATNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil nedlegge Sametinget i sin nåværende form, som eget folkevalgt organ. Partiprogram SAMER STATSFORFATNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som erstatter monarkiet med republikk. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som gir et fullstendig skille mellom kirke og stat. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som fjerner krigsprerogativet, slik at det kreves behandling i Stortinget for at Norge skal kunne delta i væpnede operasjoner i utlandet. Partiprogram FORSVAR GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for mer bruk av deltagende demokrati. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre kommuneloven slik at det ikke lenger blir mulig å delegere beslutninger om konkurranseutsetting og/eller privatisering bort fra demokratisk beslutning i et folkevalgt organ. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge fortsatt skal ha tre demokratiske nivåer, stat, kommune og et regionalt nivå, som fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER STATSFORFATNING STORTINGET
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå valgloven med sikte på å gi partiene lokalt større mulighet til å velge hvor mange de vil forhåndskumulere. Partiprogram POLITISKE PARTIER STATSFORFATNING VALG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil oppfordre kommunene til å gjennomføre todagersvalg. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utprøving av elektroniske valg. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre strengere regler for virksomheten til PR-byråer og kommunikasjonsrådgivere. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORFATNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ungdommers demokratiske innflytelse i saker som angår dem, gjennom blant annet økt representasjon. Partiprogram STATSFORFATNING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge et sterkere folkestyre nedenfra. Partiprogram STATSFORFATNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at staten i hovedsak styrer gjennom rammer slik at kommunenes handlefrihet øker og lokaldemokratiet styrkes. Partiprogram KOMMUNER STATSFORFATNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et folkevalgt styrt regionalt nivå, men med større og mer slagkraftige regioner enn dagens fylkeskommuner. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil hegne om vårt politiske system og si nei til innføring av republikk. Partiprogram KONGEN STATSFORFATNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde felles myndighets- og stemmerettsalder på 18 år. Partiprogram STATSFORFATNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at folket gjennom folkeavstemninger skal gis adgang til å avgjøre viktige politiske saker. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre den private eiendomsretten. Partiprogram RETTSVESEN STATSFORFATNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten. Partiprogram GRUNNLOVEN JORDBRUK LANDBRUK STATSFORFATNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal ratifisere den tredje tilleggsprotokollen i FNs barnekonvensjon, og at barns rettigheter skal innarbeides i grunnloven. Partiprogram BARN FAMILIE FN GRUNNLOVEN STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne regjeringens instruksjonsrett overfor UNE. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING REGJERINGEN STATSFORFATNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fullføre skillet mellom stat og kirke ved å fjerne gjenværende henvisninger til bestemte kirkesamfunn og trosretninger i Grunnloven. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE GRUNNLOVEN STATSFORFATNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha åpne komitémøter på Stortinget, på samme måte som ved stortingsmøter. Partiprogram STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre lobbyregister som sikrer innsyn i hvem som møter folkevalgte for å påvirke saker som er til behandling. Partiprogram STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve større åpenhet om partibidrag og valgkampstøtte fra personer, bedrifter og organisasjoner. Partiprogram STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at alle offentlige dokumenter er offentlige tilgjengelige med mindre det er særlige grunner til å unnta for innsyn. Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil offentlige data må være lett tilgjengelige i åpne formater. Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil alle borgere skal ha gratis tilgang til plikt- og rettighetsinformasjon, inkludert rettsavgjørelser (Lovdata). Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige postjournaler skal være tilgjengelig i søkbart format slik at man lettere skal kunne søke i dem med eksterne søkemotorer. Partiprogram PERSONVERN POST REGJERINGEN RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige sakspapirer til kommunale, fylkeskommunale og stortingsmøter skal også publiseres i søkbare formater i tillegg til leseformater. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil senke stemmerettsalderen for stortings- og lokalvalg til 16 år. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil gi velgerne utvidet adgang til å påvirke personvalg både ved stortingsvalg og lokalvalg, ved å tillate både strykning og kumulering ved begge valg. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil endre valgkretsene ved stortingsvalg slik at de samsvarer med nye regioner. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at vi får færre og større kommuner gjennom å overføre mer ansvar og flere oppgaver til kommunene. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunestyret adgang til å vedta mistillit mot ordfører, og velgerne mulighet til å stryke kandidater ved lokalvalg. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre friere kommunalt skattøre. Partiprogram FINANSER REGJERINGEN SKATTER STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil avskaffe generalistkommuneprinsippet. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere finansiell detaljstyring av kommunene og gi kommunene anledning til å få større del av statlig finansiering som frie midler. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke regionene ved å overføre flere oppgaver. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå fylkesmannens ansvarsområder og myndighet med sikte på overføring av oppgaver til regioner og kommuner. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil spre statlige arbeidsplasser til flere regioner. Partiprogram ARBEIDSLIV REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil lokaliserer statlige arbeidsplasser og institusjoner i regionene på en slik måte at de fremmer god lokal byutvikling. Partiprogram ARBEIDSLIV REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil at et eventuelt norsk EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forbedre den demokratiske kontrollen med Statens Pensjonsfond Utland. SV vil opprette et eget kontrollorgan for fondet som skal ligge direkte under Stortinget, og ha mer åpenhet rundt forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ansvarliggjøre ledelsen i Statens pensjonsfond ved å skille Statens Pensjonsfond Utland fra Norges Bank og la Statens Pensjonsfond Utland stå direkte ansvarlig overfor norske myndigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER NORGES BANK REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det regionale folkevalgte nivået ved å flytte makt fra statlig nivå. SV vil ha sterkere fylker, som skal ta over ansvaret for sykehus og få flere oppgaver og større ansvar på områder som samferdsel, distrikts- og regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøvern og arealforvaltning, landbruk og kultur. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre Grunnloven slik at paragrafer som henviser til en særskilt religion endres eller fjernes. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at makt og posisjoner ikke går i arv og derfor erstatte monarkiet med republikk. Partiprogram GRUNNLOVEN KONGEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke velgernes innflytelse i Stortingsvalg. Derfor vil SV gjøre det lettere å stemme fram kandidater på listene. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette ned stemmerettsalderen til 16 år. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tillate dobbelt statsborgerskap. Partiprogram GRUNNLOVEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for moderate lønninger for stortings- og regjeringsmedlemmer og statlige ledere. Ingen leder i staten bør tjene mer enn statsministeren. Partiprogram GRUNNLOVEN REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET STORTINGSREPRESENTANTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre folkeforslag. Med et folkeforslag fører 50 000 underskrifter til at en sak automatisk skal behandles i Stortinget, og alle innbyggere over 16 år kan signere. Partiprogram STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide bruken av folkeavstemninger i viktige spørsmål for Norge. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil grunnlovsfeste allemannsretten. Alle skal ha tilgang til friluftsopplevelser og norsk natur. Partiprogram GRUNNLOVEN IDRETT KULTUR STATSFORFATNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenopprette statsrådsposten utviklingsminister. Partiprogram DEPARTEMENTER REGJERINGEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORFATNING STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste den norske krona. Partiprogram BANKER FINANSER GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skille forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (NBIM) ut fra Norges Bank og etablere et eget styre. En årlig stortingsmelding om fondets virksomhet og strategi skal legges fram og behandles av Stortinget. Partiprogram BANKER FINANSER NORGES BANK STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere krav til internrevisjon i statlige etater til et fornuftig nivå. Partiprogram RIKSREVISJONEN STATSFORFATNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil revidere Riksrevisjonens mandat med sikte på mer målrettet forvaltningskontroll. Partiprogram RIKSREVISJONEN STATSFORFATNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil nedskalere det nye regjeringskvartalet. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil motvirke EØS-avtalens svekkelse av det lokale folkestyret så langt som tilknytningsformen åpner for, og på sikt si opp avtalen og inngå samarbeidsavtaler med EU som ivaretar lokale og nasjonale behov for selvstyre. Partiprogram EU/EØS STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke velgernes mulighet til å påvirke personvalget ved valg til Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene, men ikke gjeninnføre mulighet til å stryke kandidater. Partiprogram EU/EØS FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere, heller enn antall innbyggere. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil nedsette et offentlig utvalg for å utrede konsekvensene av endrede valgkretser til stortingsvalget. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for nasjonal kontroll med ressursene til beste for lokalsamfunn og landet. Partiprogram REGJERINGEN STATSEIENDOMMER STATSFORFATNING STATSFORVALTNING STORTINGET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Det norske folket skal selv påvirke avgjørelsen om Norge skal være medlem i EØS, og Senterpartiet har et framtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap. Partiprogram EU/EØS STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner og sørge for åpne og inkluderende demokratiske prosesser. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en demokratireform som sikrer mer inkludering og et demokrati som er i stand til å møte nye utfordringer. Partiprogram STATSFORFATNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette i gang en større offentlig utredning om en demokratireform som skal gi økt maktspredning og ruste demokratiet for det 21. århundre. Partiprogram STATSFORFATNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for nye arenaer for deltakelse, og styrke innsyn og åpenhet rundt politiske beslutninger og bidra til en sunn, inviterende og saklig offentlighet. Partiprogram STATSFORFATNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en nasjonal forslagsrett der borgere kan få en sak behandlet på Stortinget med et tilstrekkelig antall underskrifter. Partiprogram STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi velgerne større påvirkning over hvem som velges inn på Stortinget ved at de kan kumulere stortingskandidater når de stemmer. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil i større grad benytte folkeavstemninger og innbyggerhøring for at hver borger skal kunne delta i viktige beslutninger. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en ombudsperson for fremtidige generasjoner. Partiprogram STATSFORFATNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil senke stemmerettsalderen til 16 år. Partiprogram STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil være pådriver for samfunnsengasjement og demokratiutøvelse gjennom internett og bidra til en åpen og saklig debatt på sosiale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR STATSFORFATNING
2017-2021 Rødt Rødt vil flytte makt fra markedet til demokratiske organer. Partiprogram STATSFORFATNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å forsvare det multikulturelle Norge der ulike nasjonaliteter, livssyn og religioner skal ha plass. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORFATNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at den norske staten skal være adskilt fra alle trossamfunn. Partiprogram STATSFORFATNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre tiltak som gjør politiske beslutningsprosesser mer tilgjengelige og åpne for alle innbyggere. Dette vil også bidra til å kunne hindre korrupsjon. Partiprogram STATSFORFATNING
2017-2021 Rødt Rødt vil begrense lobbyisters og multinasjonale selskapers mulighet til å påvirke Norges politikk. Partiprogram STATSFORFATNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned et lovutvalg med sikte på å samle landbrukslovgivningen i færre og mer oversiktlige lover. Regjeringserklæring LANDBRUK STATSFORFATNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at eiendomsretten skal være et bærende prinsipp i lover og regler. Regjeringserklæring STATSFORFATNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fullføre skillet mellom stat og kirke, og sikre vedlikehold av verneverdige kirkebygg. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE STATSFORFATNING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 54, 68 og 121 (om å tillate nyvalg midt i en stortingsperiode) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 1, 3 til 9, 11 til 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om republikk) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om ny § 85a (om innbyggerinitierte folkeavstemninger) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 49 og ny § 75a (om folkeforslag og folkeavstemninger) Til behandling
16. des 2019 Grunnlovsforslag om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om ny § 85 a (om folkeavstemning) Behandlet
24. nov 2019 Valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
6. nov 2019 Valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk) Behandlet
6. jun 2016 Valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall forutsatt at det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven §§ 1, 3, 4-9, 11-15, 17-32, 34-37, 39-41, 43-48, 62, 67-69, 74-82, 86 og 112 (innføring av republikk som styreform i Norge) Behandlet
18. nov 2013 Valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
18. mar 2013 Representantforslag om å utrede republikk som styreform i Norge Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om bestemmelser om statskirkeordningen, statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser Behandlet
25. mar 2012 Grunnlovsforslag om oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur) Behandlet
6. feb 2012 Grunnlovsforslag om samtykke til suverenitetsoverføring, etter rådgivende folkeavstemning Behandlet
6. feb 2012 Grunnlovsforslag om rådgivende folkeavstemming Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag instruksjonsretten Behandlet
10. okt 2010 Valg av to medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
16. jun 2010 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Behandlet
15. jun 2010 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
14. jun 2010 Revisjon av Norsk Tipping AS Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og kvalitet i private institusjone for rusmiddelavhengige Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om økt bruk av bindende folkeavstemninger i Norge Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag vedrørende statsråders bruk av embetsverk på politiske arrangementer i og utenfor valgkamp Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare Behandlet
8. jun 2010 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2009 til 31. desember 2009 Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken Behandlet
7. jun 2010 Årsrapport fra utvalget for rettferdsvederlag for 2009 Behandlet
1. jun 2010 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2009 Behandlet
1. jun 2010 Melding for 2009 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Behandlet
1. jun 2010 Årsmelding fra EOS-utvalget for 2009 Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om rett til å nedlegge sitt verv som stortingsrepresentant på visse vilkår Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om retting av språklige feil i Grunnloven Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om innføring av republikansk statsform Behandlet
24. mai 2010 Endringar i sentralbanklova Behandlet
17. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om lobbyvirksomhet Behandlet
8. mar 2010 Drift og vedlikehald av vegnettet Behandlet
8. mar 2010 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008 Behandlet
8. mar 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene Behandlet
3. mar 2010 Rettferdsvederlag frå statskassa Behandlet
1. mar 2010 NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet Behandlet
1. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Behandlet
13. jan 2010 Særskild melding frå Sivilombodsmannen Behandlet
11. jan 2010 Statsrådsprotokollene Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
11. jan 2010 Anmodnings- og utredningsvedtak Behandlet
13. des 2009 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008 Behandlet
13. des 2009 Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
13. des 2009 Valg av riksrevisorer med varamedlemmer Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv. Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Riksrevisjonens undersøking om ansvaret for freda og verneverdige bygningar Behandlet
6. des 2009 Personer med funksjonsnedsettelser Behandlet
6. des 2009 Levering av ambulansetjenester Behandlet
6. des 2009 Forvaltning av barnehagetjenestene Behandlet
3. des 2009 Endringer i Stortingets forretningsorden mv. Behandlet
2. des 2009 Årsrapport fra Stortingets billighetserstatningsutvalg Behandlet
2. des 2009 Riksvalgstyrets avgjørelse av klage ved stortingsvalget 2009 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
18. nov 2009 Retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler Behandlet
18. nov 2009 Årsmelding for 2008 fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Behandlet
11. nov 2009 Oppnevning av varamedlemmer for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer av Europautvalget Behandlet
9. nov 2009 Endringer i reglene om rett til innsyn i Stortingets dokumenter Behandlet
2. nov 2009 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
21. okt 2009 Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) Behandlet
21. okt 2009 NATO-parlamentarikerforsamlingen Behandlet
21. okt 2009 Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
21. okt 2009 Europaparlamentet Behandlet
21. okt 2009 Nordisk Råd Behandlet
21. okt 2009 Fordeling av rammeområder med budsjettkapitler for 2010 Behandlet
21. okt 2009 Delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
21. okt 2009 Den Interparlamentariske Union (IPU) Behandlet
21. okt 2009 Den vesteuropeiske union Behandlet
20. okt 2009 EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
20. okt 2009 Sammensetning av Stortingets faste komiteer Behandlet
12. okt 2009 Grunnlovsforslag Behandlet
11. okt 2009 Trontalen Behandlet
6. okt 2009 Innstilling fra fullmaktskomiteen om fullmaktene Behandlet