Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil si nei til salg av StatoilHydro og til delprivatisering eller salg av Statkraft og Statnett. Partiprogram STATSEIENDOMMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi økt støtte til bildekunst og utsmykking av offentlige bygg. Partiprogram KULTUR STATSEIENDOMMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i tilknytning til petroleumsaktiviteter må bygges mer enn rørledningsender og offshoreløsninger. Det må legges opp til at statlige myndighetsorganisasjoner, selskapenes organisasjoner og driftsadministrasjoner legges til landsdelen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSEIENDOMMER
2009-2013 Venstre Venstre vil samle statlig eierskap for selskap som er i konkurranse og under offentlig regulering i Nærings- og handelsdepartementet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSEIENDOMMER
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere det statlige eierskapet i næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSEIENDOMMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å sikre at evigvarende energiressurser er folkets eiendom, vil SV bevare hjemfallsretten. Partiprogram ENERGI STATSEIENDOMMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil beholde vannkraften i offentlig eie. Partiprogram ENERGI STATSEIENDOMMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil derfor gå imot all privatisering av statlig eiendom. Partiprogram STATSEIENDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at ved verning av store naturområder, bør det i hovedsak være offentlige eiendommer som vernes. Partiprogram NATURVERN STATSEIENDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal selge jord- og skogeiendommer som ikke har allmenn interesse. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSEIENDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige bygger ut plusshus, for eksempel gjennom Statsbygg. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Statens jord- og skogeiendommer som ikke har allmenn interesse, bør selges til private aktører eller overdras til kommuner. Partiprogram STATSEIENDOMMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bruke statens mulighet for deleierskap der det handler om å sikre viktige norske kompetansebedrifter innenfor strategiske sektorer og unngå at Norge blir et filialland. Partiprogram STATSEIENDOMMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for at statens eierskap sikrer hovedkontor i Norge slik at forskningsmiljøer, integrering i lokalmiljøet og lokal forankring sikres på viktige bedrifter. Partiprogram STATSEIENDOMMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke kapitaltilgangen og legge til rette for norsk og, om nødvendig, statlig eierskap for å sikre norsk tilhørighet. Partiprogram STATSEIENDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en gradvis reduksjon i statlige eierandeler i bedrifter med forretningsmessig avkastning som hovedmål, der eierandelen er større enn nødvendig for å sikre de spesifiserte målene for det statlige eierskapet. Partiprogram STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide statens eierprinsipper for god eierstyring til også å gjelde mål om likestilling. Partiprogram LIKESTILLING STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten må ta et ansvar gjennom å ha som mål at minst 40 prosent av selskapene der staten har eierandel skal ha kvinnelig styreleder, og at minst 40 prosent av lederne på alle nivåer i staten skal være kvinner. Partiprogram LIKESTILLING STATENS PERSONALPOLITIKK STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre nasjonal kontroll gjennom statlig eierskap der det er snakk om kontroll med viktige naturressurser, viktige samfunnsfunksjoner og viktig infrastruktur. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bevare norsk eierskap i fiskeri og havbruk. Partiprogram FISKERIER STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en gradvis reduksjon i statlige eierandeler i bedrifter med forretningsmessig avkastning som hovedmål, der eierandelen er større enn nødvendig for å sikre de spesifiserte målene for det statlige eierskapet. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det stilles klare krav om at statlige eide selskaper skal dokumentere at menneskerettighetene blir ivaretatt i deres virksomhet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fortsatt nasjonal kontroll over naturressursene for å sikre at arbeidsplasser, hovedkontor og utviklingsarbeid ligger i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det offentlige eierskapet. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal opprettholde eierskapet over sentral norsk forsvarsindustri. Partiprogram FORSVAR INDUSTRI STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil selge NSB AS. Partiprogram JERNBANER STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil selge statens indirekte eierskap i Bring. Partiprogram STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at flere jernbanestrekninger skal åpnes for konkurranse. Partiprogram JERNBANER STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at den norske staten avvikler sitt eierskap i SAS. Partiprogram LUFTFART STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil si nei til at staten selger seg ned i strategisk viktige selskaper for Norge. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil supplere satsingen vi gjør gjennom forskningsmidler og virkemiddelapparat, ved bevisst å bruke statlig eierskap for å sørge for at større, etablerte 50 nøkkelbedrifter bevarer sin norske forankring. Partiprogram FORSKNING STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke det offentlige eierskapet aktivt og forvalte statens eierposisjoner på en profesjonell og ansvarlig måte. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha et sterkt statlig eierskap, som sikrer kontroll over naturressurser og viktig infrastruktur og eierskap i strategisk viktige industribedrifter. Partiprogram NATURVERN STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at bedrifter som har staten som eier, skal ta samfunnsansvar både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for samarbeid mellom selskaper der staten har en eierposisjon, og private selskaper, der dette kan bidra til økt innovasjon, nyskaping og investeringsvilje. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede om en styrking av dagens eierskapsforvaltning kan sikre nasjonal forankring av strategiske bedrifter sammen med private eiere. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre moderasjon i lederlønningene i selskaper der staten er eier. Partiprogram LØNN OG INNTEKT STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at utenlandsforbindelser for kraft skal eies og driftes av Statnett. Partiprogram ENERGI STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Statkraft skal kunne ta en større rolle i utviklingen av fornybar energi nasjonalt og internasjonalt gjennom en aktiv og forutsigbar eierskapspolitikk. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Statkraft bidrar til at norske leverandørbedrifter kan ta en større del i en internasjonal fornybar satsing. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Statkraft skal ha mulighet til sterkere internasjonal satsing i samarbeid med andre selskaper. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre offentlig eierskap til Statskog, blant annet for å opprettholde tilgang til jakt og fiske for alle. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for offentlig oppkjøp av verdifulle naturområder. Partiprogram NATURVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [At] eierforholdet til Statens grunn i Nordland og Troms må få en avklaring. Partiprogram POLAROMRÅDER STATSEIENDOMMER
2017-2021 Venstre Venstre vil gå inn for en supplerende nasjonalparkplan innen 2020, med forslag til nye nasjonalparker som kan sikre at et representativt utvalg av norsk natur blir vernet som nasjonalparker. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede om staten skal ta over ansvaret for beredskapstiltak i natur/friluftsområder med masseturisme. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stoppe nedgangen i arealer med inngrepsfri natur og snu det til en økning raskest mulig. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha som mål at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres innen 2025. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil reetablere sammenhengende inngrepsfrie naturområder som er viktige for å gjenopprette store sammenhengende trekkruter for villreinen. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN REINDRIFT STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at staten som stor eier skal gå foran og sette høye miljø-, klima- og energikrav til egne bygg. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha nasjonal kontroll over ressurser og infrastruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER HAVBRUK JERNBANER LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenreise den aktive næringspolitikken blant annet ved å gjenreise det aktive statlige eierskapet, og bruke statens eiermakt til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og løse klimaproblemene samt bruke statlige midler til å utvikle løsninger som fattige land også kan ha nytte av. Partiprogram ARBEIDSLIV FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det statlige eierskapet og si nei til privatisering. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en regelmessig, full gjennomgang av det statlige eierskapet. I tillegg til eierskapsmeldingene vil SV ha en større strategisk gjennomgang av det statlige eierskapet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at alle norske selskaper, inkludert statlige selskaper, opptrer i tråd med FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke alle statlige selskaper ut av skatteparadis, både heleide og deleide. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke det statlige eierskapet for å sikre at selskapene følger sitt samfunnsansvar gjennom nok læreplasser og innføring av mer klimavennlige arbeidsmåter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MILJØVERN NATURVERN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi ekstra tilskudd til kommunene for å sette i gang og forsere bygging av infrastruktur og offentlige byggeprosjekter når arbeidsløsheten er økende eller høy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SAMFERDSEL STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utarbeide ny nasjonalparkplan. Vi vil særlig prioritere forslag til nasjonalparker som gjør at man når målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette Preikestolen og Lofotodden nasjonalpark. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på energieffektivisering. Vi vil utnytte potensialet for energieffektivisering og energisparing både i industri, næringsbygg, offentlige bygg og husholdninger gjennom avgifter, krav og støtteordninger. Det skal gjennomføres kutt på minst 10TWh innen 2030 fra dagens nivå gjennom energieffektivisering i eksisterende bygninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare hjemfallsretten og sikre fellesskapets eierskap i Statkraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke det statlige eierskapet og bruke det aktivt for industriutvikling. Nye grønne næringer kan bygges i Norge hvis staten går foran. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for nasjonal kontroll med ressursene til beste for lokalsamfunn og landet. Partiprogram REGJERINGEN STATSEIENDOMMER STATSFORFATNING STATSFORVALTNING STORTINGET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en eiendomsforvaltning som bidrar til at eierskapet til jord, skog og råvareressursene fordeles på mange og styrker grunneiernes rettigheter og muligheter. Arronderingssalget i Statskog må fullføres. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for mer lokal forvalting av statens grunn i Nordland og Troms. Partiprogram STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke at fjellstyrenes forvaltningsansvar for statsallmenningene skal svekkes gjennom Fjelllovutvalgets forslag, men det lokale sjølstyret gjennom fjellstyrene bør komme styrket ut. Partiprogram STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha helhetlig områdeforvaltning over fylkesgrenser og et bedre samarbeid mellom forvaltningsorganene og rovviltnemndene, også på tvers av regionene. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å hente inn vedlikeholdsetterslep og oppgradere infrastruktur i møte med klimaendringene, rettet mot veier, jernbane, offentlige bygg og avløpsnett. Partiprogram MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for frivillige og ideelle aktører i offentlige anbudsprosesser. Partiprogram STATSEIENDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre demokratisk kontroll med naturressurser gjennom offentlig, samvirke- eller allmenningsbasert eierskap, eller gjennom offentlige reguleringer som hindrer rovdrift på naturen. Partiprogram NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at viktig infrastruktur som veier, baner, kabler, nett, kloakk og drikkevann fremdeles i hovedsak skal eies av det offentlige eller samvirker. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil ha offentlig eierskap og styring over tjenester som er sentrale i samfunnet. Dette innebærer også å tilbakeføre privatiserte tjenester til offentlig eie og folkevalgt kontroll, Rødt er mot all privatisering av offentlige tjenester. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil at prinsippet om offentlighet må utvides til å omfatte også offentlig eide bedrifter. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil at Statkraft og Statnett fremdeles skal være selskaper heleid av den norske staten. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil avslutte anbud for godstransport på jernbane. Ta tilbake CargoNett til NSB. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Avinor skal tilbakeføres til å være en statlig etat der utbygginger vedtas i Stortinget og finansieres over statsbudsjettet. Kapasitetsutvidelse av flyplasser skal være unntaksløsninger. Andre transportformer, særlig skinnegående transport, skal prioriteres. Partiprogram LUFTFART STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Statens Vegvesen skal gjenreises som en samlet etat med ansvar både for bygging av infrastruktur og vedlikehold. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at jernbanen i Norge skal gjenreises som en samlet etat med ansvar for både infrastruktur, transport, vedlikehold og renhold. Den pågående oppsplittingen av jernbanene i Norge vil få store skadevirkninger. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at NSB skal være statlig, og anbud i jernbanesektoren må avvikles. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil stoppe privatiseringen av offentlige selskaper og ta tilbake eierskapet til offentlig eie. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal. Regjeringserklæring STATSEIENDOMMER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om at Statsbygg ikke skal selge bygningene på studiested Nesna Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om at de selvforvaltende universitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv - ny adkomsttunnel) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. jun 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - eiendommer og gruvedrift) Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om bedre helsebygg Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren Behandlet
20. mar 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Rehabilitering av Slottsplassen) Behandlet
17. mar 2013 Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
9. mai 2012 Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.) Behandlet
19. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
8. jun 2011 Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper Behandlet
6. jun 2011 Representantforslag om arronderingssalg av Statskog SF sine eiendommer Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om bruksrettighetene i statsallmenningene Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om tiltak mot vedlikeholdsetterslep Behandlet
14. des 2010 Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet