Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil følge handlingsregelen for en forsvarlig bruk av oljepenger. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre handlingsregelen for budsjettpolitikken, med nødvendig fleksibilitet til å vurdere oljepengebruken ut fra konjunktursituasjonen. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rasjonell fremdrift og rasjonell utnyttelse av ressurser innen samferdselssektoren, gjennom en mer langsiktig og forutsigbar finansieringsordning. Partiprogram STATSBUDSJETTET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil organisere flere utbyggingsprosjekter som OPS-prosjekter (offentlig/privat samarbeid). Partiprogram STATSBUDSJETTET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil finansiere nye større prosjekter ved hjelp av prosjektfinansiering for å sikre rasjonell sammenhengende utbygging. Partiprogram STATSBUDSJETTET
2009-2013 Kristelig Folkeparti at statlige reformer og pålegg må følges opp med tilstrekkelige frie midler. Partiprogram STATSBUDSJETTET
2009-2013 Venstre I dag har staten gjort frivillige lag og foreninger avhengige av tilskudd fra Norsk Tippings spill, med dertil aggressiv markedsføring. Venstre mener disse tilskuddene heller burde finansieres over statsbudsjettet. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL STATSBUDSJETTET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at offentlige budsjetter skal kjønnstestes for å sikre at de likestillingspolitiske målene nås. Partiprogram LIKESTILLING STATSBUDSJETTET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for mer at langsiktig tenkning preger de årlige budsjettene og sørge for at langsiktige virkninger, både for folk og økonomi, styrer mer av den offentlige budsjetteringen. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges til rette for forsøk med deltagende budsjettering. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at man ikke belaster utviklingsbudsjettet med midler til flyktningers opphold i Norge og at disse utgiftene føres på andre poster i statsbudsjettet. Partiprogram INNVANDRERE STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil følge handlingsregelen og prioritere bruken til utdanning, forskning, infrastruktur, miljø- og klimatiltak og vekstfremmende Skatte- og avgiftskutt. Partiprogram STATSBUDSJETTET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil skille mellom drift og investeringer i statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge handlingsregelen for en forsvarlig bruk av oljepenger. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland med sikte på god avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal være en ansvarlig investor. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke penger slik at det bidrar til å utjevne svingninger i økonomien. Partiprogram STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil holde de samlede skattene og avgiftene på samme nivå som i dag. Partiprogram AVGIFTER MERVERDIAVGIFT SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde formueskatten, men fortsette arbeidet med endringer som bidrar til mer rettferdig fordeling og bedre rammebetingelser for norsk næringsliv. Partiprogram SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og styrke bruken av klima- og miljøavgifter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MERVERDIAVGIFT MILJØVERN SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp elevenes arbeidsmiljølov, gi statlig støtte til opprustning av skolebygg gjennom rentekompensasjonsordningen og stenge skoler som ikke er i forsvarlig tilstand. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI GRUNNSKOLE KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER STATSBUDSJETTET VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boligenheter i året. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STATSBUDSJETTET STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde selvforsyningsgraden på om lag dagens nivå, gjennom å videreføre den norske modellen med et sterkt importvern. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK STATSBUDSJETTET TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kapitaltilgang og virkemidler [i landbruket] gjennom Innovasjon Norge. Partiprogram LANDBRUK STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at finansieringsordningen for sykehusene vektlegger kvalitet. Partiprogram STATSBUDSJETTET SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at større og sammenhengende samferdselsprosjekter kan organiseres som egne prosjekter som sikrer effektiv framdrift og fornuftige kontraktsformer. Partiprogram STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å øke ressursene til politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde 1 % av budsjettet til kulturformål også etter 2014. Partiprogram KULTUR STATSBUDSJETTET
2013-2017 Senterpartiet Sp vil skille mellom drift- og investeringsformål i statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre handlingsregelen for budsjettpolitikken med nødvendig fleksibilitet til å vurdere oljepengebruken ut fra konjunktursituasjonen. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en særskilt vurdering i de årlige budsjettdokumentene om hvordan prioriteringen av investeringsmidler og driftsmidler i budsjettforslaget bidrar til samfunnets langsiktige verdiskaping. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke fokuset i budsjettdokumentene på utviklingen av relevante målestokker for «nasjonal livskvalitet», og de faktorer som forskningen forteller er avgjørende for denne utviklingen. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Kristelig Folkeparti En større del av statsbudsjettet bør brukes til målrettede investeringer i infrastruktur som jernbane og vei og til oppbygging av humankapitalen gjennom økt satsing på utdanning, forskning og utvikling. En måte å gjøre dette på kan være gjennom å opprette egne fond innenfor samferdsel og forskning, der avkastningen fra disse fondene øremerkes til investeringer i den aktuelle sektoren. Partiprogram FORSKNING STATSBUDSJETTET UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politikk hvor handlingsregelen ligger til grunn. Regjeringserklæring FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bevilgningene til Enova for energieffektiviserings- og sparetiltak i næringsbygg og husholdninger. Partiprogram ENERGI FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en gratis, desentralisert energirådgivningstjeneste for husholdninger, finansiert gjennom Enova. Partiprogram ENERGI FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for at kollektivutbygging, inkludert nye jernbanestrekninger, kan finansieres med statsgaranterte lån, uavhengig av årlige bevilgninger på statsbudsjettet. Partiprogram JERNBANER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil respektere viktigheten av balanse i offentlige budsjetter. Underskudd skal bare aksepteres som motkonjunkturtiltak i nedgangstid, som del av en helhetlig plan for igjen å komme i balanse. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil nedsette et nytt offentlig utvalg for å vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Regjeringserklæring FINANSER STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre regnskap over hvordan handlingsrommet fra Statens pensjonsfond utland benyttes i statsbudsjettet. Regjeringserklæring FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil synliggjøre forvaltningen av fellesskapets formuesverdier, og dermed også vedlikeholdsetterslepet, i de årlige budsjetter. Regjeringserklæring FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en fast ordning om at det leveres et tillegg til statsbudsjettet som gir en likestillingsvurdering av statsbudsjettet i sin helhet. Partiprogram LIKESTILLING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det avsettes midler på statsbudsjettene til rentefrie lån for bygging av nye svømmeanlegg og opprustning av eksisterende anlegg. Partiprogram SKOLER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke forebyggingsandelen av helsebudsjettet til 4%. Partiprogram HELSEVESEN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde handlingsregelen på 3%, men med nødvendig fleksibilitet til å vurdere oljepengebruken ut fra konjunktursituasjonen. Partiprogram STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at vi skal gi minst 1 % av BNI årlig i offentlig bistand. Partiprogram STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at bistanden skal være på minst 1 % av BNI, eksklusiv midler til flyktningtiltak i Norge og klimatiltak, og arbeide for at den på sikt økes til 1,3 % av BNI eksklusiv midler til flyktningtiltak i Norge og klimatiltak. Partiprogram STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at prioriteringene for bistanden forankres i Stortinget gjennom flerårige langtidsplaner, og en «bistandsnøkkel» som angir fordelingen av bistandsbudsjettet til ulike formål. Partiprogram STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kostnader ved offentlige utredninger, utvalg og lignende skal synliggjøres. Partiprogram STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil skille mellom drift og investeringer i statsbudsjettet. Partiprogram STATSBUDSJETTET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil definere samfunnsøkonomiske, lønnsomme investeringer som formuesomplassering. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et nytt kulturløft, der kulturens andel av statsbudsjettet igjen gradvis skal økes til 1 prosent. Veksten på statsbudsjettet skal komme hele landet til gode. Partiprogram KULTUR STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre studieforbundene tilfredsstillende finansiering gjennom økte budsjettrammer. Partiprogram FINANSER SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre 11 måneder studiestøtte for folkehøgskolestudenter. Partiprogram FINANSER SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den frie grunnforskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil feste studiestøtten til grunnbeløp i folketrygden slik at den økes i takt med at grunnbeløpet i folketrygden økes, og ha et langsiktig mål om støttenivå på 1,5 G. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre innfasingen av 11 måneders studiestøtte. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke de statlige bevilgningene til vern av truede arter. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil at målet om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader må være førende for all norsk politikk. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke investeringene til jernbanen kraftig fra dagens nivå. Partiprogram FINANSER JERNBANER SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for ansvarlig og fornuftig bruk av oljepengene. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil at handlingsregelen skal ligge til grunn for den økonomiske politikken. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere handlingsregelen til 3 % og supplere/begrense handlingsregelen i forhold til faktisk avkastning og med regler om gradvis innfasing og begrenset fondsuttak i perioder. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette et uavhengig finanspolitisk råd etter modell fra tilsvarende svensk ordning. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil investere mer av Statens Pensjonsfond Utland i fornybar energi og klimavennlig teknologi. Partiprogram FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at Statens Pensjonsfond Utland kan investere i infrastruktur og unoterte selskaper, med krav til åpenhet, avkastning og langsiktig risiko på linje med resten av fondet. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om større åpenhet om og integrering av faktorer knyttet til miljø, samfunn og selskapsledelse (ESG-faktorer) i risikovurderingen ved valg av aksjer og porteføljediversifisering i Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til at Statens Pensjonsfond Utland sine investeringer er i tråd med de konvensjoner vist til i menneskerettsloven og andre etiske hensyn. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET TRAKTATER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette investeringsprogrammer med egne mandat rettet mot bærekraftige investeringer i fattige land og lavinntektsland. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne de geografiske begrensningene i investeringsmandatet til Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke bevilgningene til Etikkrådet slik at rådet kan behandle flere saker og fange opp flere selskaper i Statens Pensjonsfond Utlands portefølje der virksomheten åpenbart bryter med fondets etiske retningslinjer. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om grundigere begrunnelser fra Finansdepartementet i tilfeller der departementet ikke velger å følge Etikkrådets tilrådninger for Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk «best i klassen-filtrering» for større deler av Statens Pensjonsfond Utlands portefølje. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede avvikling av Folketrygdfondet og eventuelt endre investeringsmandatet til en mer passiv forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et eget styre for Oljefondet som er uavhengig av Norges bank. Partiprogram FINANSER MILJØVERN OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre økt åpenhet rundt Oljefondets aktive eierskapsutøvelse, innsyn i hvilke selskaper Norges Bank Investment Management (NBIM) fører dialog med og hva dialogen dreier seg om. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre åpenhetskrav i utstederlandet for investeringer i statsobligasjoner. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en overgang fra aktiv aktivforvaltning til en aktiv indeksforvaltning av Oljefondet. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp tilskuddene til frivillige organisasjoner som tilbyr aktiviteter for lavinntektsfamilier. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til kulturminnefondet slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå de økonomiske modellene for offentlig finansiering av kulturinstitusjoner, med sikte på å trygge gode kunstopplevelser i hele landet. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å innføre en medieskatt etter finsk modell, som erstatning for NRK-lisensen og mediestøtte over statsbudsjettet. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke sette krav til politiske standpunkt utover støtte til demokratiet og menneskerettighetene når trossamfunn eller organisasjoner med religiøst fundament mottar offentlig støtte. Partiprogram FINANSER MENNESKERETTIGHETER STATSBUDSJETTET TROSSAMFUNN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sette av minimum 1 % av BNI til utviklingssamarbeid. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Norads rolle som fagetat for norsk bistand, herunder ved å overføre ansvaret for langsiktig bistand fra UD til Norad. Støtte til klimatiltak i utlandet tas ut av utviklingsbistanden og overføres til KLD, samtidig som målet om at 1 % av BNI skal gå til bistand opprettholdes. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette Kulturløftet. SV vil at minst 1 % av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Partiprogram FINANSER KULTUR STATSBUDSJETTET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi frivilligheten bedre mulighet til inntekt. SV vil forbedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR SKATTEFRADRAG SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten bidrar i større grad til regionale såkornfond. Partiprogram FINANSER JORDBRUK NÆRINGSLIV STATSBUDSJETTET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling gjennom å bruke mer enn én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til utviklingsbudsjettet. Dette skal være midler som kommer utviklingsland direkte til gode. Utgifter til flyktninger i Norge eller næringslivsstøtte uten dokumentert utviklingseffekt skal derfor ikke regnes inn i enprosenten. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge øker kjernestøtten til FNs organisasjoner og fond og styrker arbeidet for at tungrodde og byråkratiske systemer i organisasjonen effektiviseres. Partiprogram FINANSER FN STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den humanitære støtten til lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil at uttak fra Statens pensjonsfond utland skal være tilpasset situasjonen i norsk økonomi, fondets bærekraft og finansieringen av offentlige velferdstjenester på sikt. Partiprogram FINANSER NORGES BANK STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en moderat bruk av oljepenger, godt innenfor de rammer som handlingsregelen setter. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til regional utvikling i statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning, med sterk statlig finansiering for å nå målene. Partiprogram FINANSER FYLKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre tilskuddsordning for utbygging av godt mobilnett der markedet ikke stiller opp. Partiprogram FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse på en kraftig utbygging av mobildekningen langs hovedferdselsårene. Partiprogram FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BOLIGSAKER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette Kulturløftet IV og sikre at 1% av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke rammene for kulturskolene slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene utvides til flere kunstuttrykk og sjangere. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til kulturminnevern slik at nasjonale målsettinger om vedlikehold og restaurering blir nådd. Det er viktig å inkludere teknisk-industrielle kulturminner og verdensarv i denne satsingen. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til at Kulturminnefondet på sikt får 300 mill. kr til utdeling hvert år. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at staten må bære en større del av ansvaret for arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene over statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil vri tilskuddsmidlene slik at en større andel gis som frie midler. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle offentlige etater og instanser skal bruke Frivillighetsregisteret i forbindelse med tilskuddsforvaltning og kontakt med frivilligheten, slik at registeret faktisk blir et forenklingsverktøy. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge skal bevilge minst 1% av BNI til utviklingshjelp. Oppfyllelse av bærekraftsmålene må være en hovedmålsetting i stortingsperioden 2017–2021, og særlig retten til vann. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til Forsvaret til 2% av BNP innen 2024. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre langsiktig finansiering av Forsvaret som møter våre forpliktelser i NATO. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide statsbudsjettet med forpliktende mål og budsjetter for økologisk bærekraft for å sikre at det ikke drives rovdrift på norske naturressurser. Partiprogram NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre årlige sektorvise klimabudsjetter som en del av statsbudsjettet fra 2018 som forplikter norske myndigheter til å gjennomføre utslippskutt og omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Partiprogram MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke de regionale utviklingsmidlene og øremerke økningen til grønne innovasjonsprosjekter. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha full åpenhet om alle offentlige tilskudd til kongefamilien. Partiprogram KONGEN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil i neste stortingsperiode prioritere grønn omstilling fremfor store utvidelser av velferdsstaten. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN SOSIALE TJENESTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide statsbudsjettet med mål og budsjetter for livskvalitet og økologisk bærekraft, og legge disse til grunn for den økonomiske politikken. Partiprogram MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre årlige sektorvise klimabudsjetter som en del av statsbudsjettet fra 2018. Partiprogram MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stramme inn handlingsregelen slik at man over tid ikke bruker mer enn tre prosent av Statens Pensjonsfond Utland i de årlige statsbudsjettene, og jobbe for at økt pengebruk i større grad skal brukes til grønn omstilling. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING NORGES BANK STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en klimaprosent der Norge setter av én prosent av BNP hvert år til internasjonal klimaomstilling via oljefondet. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke de regionale midlene til fylkeskommunene, blant annet for at kommuner med spesielt høy ledighet kan tildeles ekstra støtte til tiltak for lokal næringsutvikling. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI NÆRINGSUTVIKLING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og øke lærlingtilskuddet i statsbudsjettet. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER STATSBUDSJETTET VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke nivået på studiestøtten. Partiprogram STATSBUDSJETTET STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at minst én prosent av nasjonalinntekten skal gå til bistand og internasjonal solidaritet. Partiprogram STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en klimaprosent hvor 1% av nasjonalinntekten overføres årlig fra Statens pensjonsfond Utland til klimatiltak i utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fastsette salærsatsens størrelse i statsbudsjettet etter konsultasjoner med Advokatforeningen. Regjeringserklæring RETTSVESEN STATSBUDSJETTET

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. jan 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere) Til behandling
16. des 2020 Ny saldering av statsbudsjettet 2020 Behandlet
14. des 2020 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjonen for 2019 Venter votering
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
11. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 - Svalbardbudsjettet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
3. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
3. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
26. nov 2020 Statsbudsjettet 2021 Behandlet
26. nov 2020 Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2021 Behandlet
26. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
9. okt 2020 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2021 Behandlet
6. okt 2020 Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2021 Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 Behandlet
16. jun 2020 Redegjørelse av finansministeren om revidert nasjonalbudsjett Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Revidert nasjonalbudsjett 2020 Behandlet
4. jun 2020 Statsrekneskapen 2019 Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
15. des 2019 Ny saldering av statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
5. des 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Svalbardbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering) Behandlet
27. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) Behandlet
19. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
19. nov 2019 Nasjonalbudsjettet 2020 Behandlet
19. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering) Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018 Behandlet
13. okt 2019 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2020 Behandlet
6. okt 2019 Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2020 Behandlet
20. jun 2019 Revidert nasjonalbudsjett 2019 Behandlet
20. jun 2019 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. jun 2019 Statsrekneskapen 2018 Behandlet
4. feb 2019 Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll - budsjettåret 2017 Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
18. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering) Behandlet
18. des 2018 Ny saldering av statsbudsjettet 2018 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (redusert anslag for utgifter til legemidler) Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Svalbardbudsjettet 2019 Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (omdisponering av bevilgninger til jernbaneformål knyttet til infrastrukturavgifter)tr Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering) Behandlet
2. des 2018 Nasjonalbudsjettet 2019 Behandlet
2. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (omdisponering av bevilgninger til jernbaneformål knyttet til infrastrukturavgifter) Behandlet
2. des 2018 Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2019 Behandlet
2. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
2. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (redusert anslag for utgifter til legemidler) Behandlet
15. okt 2018 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019 Behandlet
14. jun 2018 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018 Behandlet
14. jun 2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Behandlet
10. jun 2018 Statsrekneskapen 2017 Behandlet
26. feb 2018 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 Behandlet
19. des 2017 Endring av Prop. 1 S (2017-2018) Statsbudsjettet 2018 (saldering mv.) Behandlet
19. des 2017 Ny saldering av statsbudsjettet 2017 Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 - Svalbardbudsjettet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. des 2017 Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018 Behandlet
3. des 2017 Statsbudsjettet 2018 Behandlet
3. des 2017 Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2018 Behandlet
3. des 2017 Endring av Prop. 1 S (2017-2018) Statsbudsjettet 2018 (saldering mv.) Behandlet
18. okt 2017 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2018 Behandlet
20. jun 2017 Revidert nasjonalbudsjett 2017 Behandlet
20. jun 2017 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 Behandlet
20. jun 2017 Tillegg til Prop. 129 S (2016-2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 Behandlet
5. jun 2017 Statsrekneskapen 2016 Behandlet
19. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 (saldering) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
19. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen) Behandlet
19. des 2016 Ny saldering av statsbudsjettet 2016 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 - Svalbardbudsjettet Behandlet
18. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015 (unntatt Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring - tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Endring av Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (tilskudd til frittstående skoler) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. des 2016 Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital) Behandlet
4. des 2016 Endring av Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
4. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (tilskudd til frittstående skoler) Behandlet
4. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 (saldering) Behandlet
4. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen) Behandlet
4. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
4. des 2016 Statsbudsjettet 2017 Behandlet
4. des 2016 Nasjonalbudsjettet 2017 Behandlet
4. des 2016 Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2017 Behandlet
10. okt 2016 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2016 Behandlet
16. jun 2016 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Behandlet
16. jun 2016 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016 Behandlet
2. jun 2016 Statsrekneskapen 2015 Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 75 (stabile rammebetingelser for næringslivet) Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2014 Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
17. des 2015 Ny saldering av statsbudsjettet 2015 Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering) Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
14. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering) Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatter, avgifter og toll 2016 - lovsaker Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2015 Svalbardbudsjettet 2016 Behandlet
8. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2015 Statsbudsjettet 2016 Behandlet
2. des 2015 Nasjonalbudsjettet 2016 Behandlet
2. des 2015 Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2016 Behandlet
2. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering) Behandlet
2. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
12. okt 2015 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2016 Behandlet
18. jun 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2015 Behandlet
18. jun 2015 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 Behandlet
4. jun 2015 Statsrekneskapen 2014 Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013, unntatt kapittelet som gjelder Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
17. des 2014 Tillegg til Prop. 36 S (2014-2015) om ny saldering av statsbudsjettet 2014 Behandlet
17. des 2014 Ny saldering av statsbudsjettet 2014 Behandlet
14. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering) Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatter, avgifter og toll 2015 - lovsaker Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Svalbardbudsjettet 2015 Behandlet
8. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet Behandlet
7. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering) Behandlet
30. nov 2014 Nasjonalbudsjettet 2015 Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering) Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet Behandlet
30. nov 2014 Nasjonalbudsjettet 2015 Behandlet
30. nov 2014 Statsbudsjettet 2015 Behandlet
30. nov 2014 Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2015 Behandlet
30. nov 2014 Statsbudsjettet 2015 Behandlet
15. okt 2014 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett 2015 Behandlet
19. jun 2014 Revidert nasjonalbudsjett 2014 Behandlet
19. jun 2014 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014 Behandlet
2. jun 2014 Statsrekneskapen 2013 Behandlet
5. mar 2014 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012 Behandlet
18. des 2013 Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Svalbardbudsjettet 2014 Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
5. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
25. nov 2013 Finansministerens redegjørelse om endringer av Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 LS (2013-2014) om statsbudsjettet 2014 Behandlet
25. nov 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 2 S) Behandlet
25. nov 2013 Nasjonalbudsjettet 2014 Behandlet
25. nov 2013 Statsbudsjettet 2014 Behandlet
25. nov 2013 Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2014 Behandlet
23. okt 2013 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2014 Behandlet
20. jun 2013 Revidert nasjonalbudsjett 2013 Behandlet
20. jun 2013 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 Behandlet
12. jun 2013 Statsrekneskapen 2012 Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Behandlet
17. des 2012 Ny saldering av statsbudsjettet 2012 Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Finanskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
6. des 2012 Svalbardbudsjettet 2013 Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen Behandlet
26. nov 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure) Behandlet
26. nov 2012 Statsbudsjettet 2013 Behandlet
26. nov 2012 Nasjonalbudsjettet 2013 Behandlet
26. nov 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Finanskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 Behandlet
26. nov 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
15. okt 2012 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2013 Behandlet
14. jun 2012 Revidert nasjonalbudsjett 2012 Behandlet
14. jun 2012 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 Behandlet
11. jun 2012 Statsrekneskapen 2011 Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010 Behandlet
19. des 2011 Nysaldering av statsbudsjettet 2011 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Endringar av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Svalbardbudsjettet 2012 Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
8. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (refusjon av legemidlet ticagrelor) Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
1. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 , (kapittel fordelt til justiskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (refusjon av legemidlet ticagrelor) Behandlet
23. nov 2011 Finanstalen Behandlet
23. nov 2011 Statsbudsjettet 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen Behandlet
23. nov 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
23. nov 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (Saldering) Behandlet
23. nov 2011 Nasjonalbudsjettet 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Endringar av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
23. nov 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (Saldering) Behandlet
23. nov 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
11. okt 2011 Budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2012 Behandlet
16. jun 2011 Revidert nasjonalbudsjett 2011 Behandlet
16. jun 2011 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011 Behandlet
15. jun 2011 Statsrekneskapen 2010 Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om stabilitet og klarhet i politikken og i rammebetingelsene for norsk næringsliv Behandlet
16. des 2010 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Behandlet
16. des 2010 Ny saldering av statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett Behandlet
14. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Svalbardbudsjettet 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
1. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
24. nov 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (tilleggsløyve etter tildelingsrunden 2009) Behandlet
24. nov 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett Behandlet
24. nov 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (Fullmakt til å ta opp statslån) Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Nasjonalbudsjettet 2011 Behandlet
24. nov 2010 Finanstalen Behandlet
12. okt 2010 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
17. jun 2010 Revidert nasjonalbudsjett 2010 Behandlet
16. jun 2010 Statsrekneskapen 2009 Behandlet
16. des 2009 Ny saldering av statsbudsjettet 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2009 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv) Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Slepeberedskap Sørlandet Behandlet
8. des 2009 Svalbardbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Endring av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Statsbudsjettet 2010, Gul Bok Behandlet
25. nov 2009 Nasjonalbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte- og avgiftsopplegget 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Finanstalen Behandlet
21. okt 2009 Fordeling av rammeområder med budsjettkapitler for 2010 Behandlet