Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fortsatt sikre hjemfallsinstituttet. Partiprogram ENERGI STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at bedrifter som staten eier skal ta samfunnsansvar både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil beholde NSB, Posten og Avinor i statlig eie og si nei til salg av Telenor. Partiprogram SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ny statlig virksomhet skal lokaliseres ut fra regionale og distriktspolitiske hensyn. Vi vil ikke foreta omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å utvikle de regionale kraftselskapene gjennom et langsiktig offentlig og regionalt eierskap. Partiprogram ENERGI STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre redusere det statlige eierskapet i norsk næringsliv betydelig. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Høyre For å styrke petroleumsnæringen vil Høyre styrke konkurransen og mangfoldet på sokkelen for å sikre utvikling av nye løsninger som både teknisk og miljømessig er bedre. Statens eierskap forvaltet av Petoro må bidra til dette. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Høyre For å styrke petroleumsnæringen vil Høyre bruke statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) til å stimulere omsettelighet av lisenser og mer konkurranse på sokkelen. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre omdanne Jernbaneverket til et eget baneselskap med ansvar for eierskap, drift og forvaltning. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre redusere Statkrafts dominerende posisjon i kraftmarkedet og skape større konkurranse. Partiprogram ENERGI STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde Vinmonopolet. Partiprogram RUSMIDLER STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Vinmonopolet etablerer utsalgssteder i alle kommuner som søker om det. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK RUSMIDLER STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Posten skal vere eit statleg selskap. Partiprogram POST STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha eit aktivt statleg eigarskap som sikrar at Statoil-Hydro og andre selskap staten eig delar av, driv verksemd på miljøet sine premissar og jobbar etter etiske standardar. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruk av SDØE og andre statlege verkemiddel må vurderast med omsyn til å sikre industriell utvikling, styrkje teknologiutviklinga og medverke til utbygging av påviste ressursar. Partiprogram ENERGI NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at SDØE også i framtida skal kunne ta delar på norsk sokkel. Partiprogram OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for å sikre nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner hos de selskapene der staten er eier. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte langsiktig eierskap, blant annet ved å arbeide for at en større del av de verdiene som skapes i en bedrift bidrar til å videreutvikle bedriften. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at aktivt og langsiktig eierskap skal være et kriterium i vurderingen av offentlige utviklingstilskudd. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at kollektivtrafikk ikke legges ut på anbud. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det digitale nettet i større grad skal eies og drives av det offentlige. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at tildelinger av vindkraftkonsesjoner skal gå til offentlig kontrollerte selskaper. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I stedet vil SV øke det offentlige eierskapet, og arbeide for at tidligere privatiserte og delprivatiserte selskap føres tilbake til offentlig eie. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre fortsatt sterkt statlig eierskap til petroleumsressursene gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). SDØE må også i framtiden kunne ta andeler på norsk sokkel og SDØEs samlede eierskap skal opprettholdes på dagens nivå. Regjeringserklæring OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde de statlige eierandelene i viktige statlige selskaper, deriblant Telenor, Norsk Hydro, DnBNor og Statoil. Statkraft SF, Statnett og Statskog skal fortsatt være heleide statlige selskaper. Regjeringserklæring STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et sterkt og aktivt statlig eierskap av infrastruktur og naturressurser innenfor næringer av en særlig samfunnsstrategisk betydning. Partiprogram SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et sterkt og aktivt statlig eierskap av infrastruktur og naturressurser og innenfor næringer av en særlig samfunnsstrategisk betydning, herunder bank- og finanssektoren. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å trappe opp innsatsen for at statlige selskaper arbeider etter etiske retningslinjer knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, åpenhet og anti-korrupsjon, og at de internasjonale selskapene inngår globale rammeavtaler med de internasjonale fagorganisasjonene. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at de ansatte er representert i organer som forbereder lederlønnssaker for styret. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at statens eierskap i Statkraft brukes aktivt i utbygging av ny fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det opprettes et statlig mineralselskap for å sikre at utvinninga av mineral kommer samfunnet til nytte og at det skjer på en miljømessig forsvarlig måte. Partiprogram INDUSTRI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at oljefondet og statlig eide selskaper ikke investerer i sektorer og bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen sårbar natur. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle et mangfoldig og privat eierskap og redusere det statlige eierskapet i norsk næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det offentlige eierskapet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at statlig eide selskaper skal ha rekrutteringsstrategier for å øke antallet kvinner i konsernledelsen for å nå et mål om minst 40 % av begge kjønn i ledelsen. Partiprogram LIKESTILLING STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil mer overordnet og tydelig målformulering for å redusere detaljstyringen i blant annet oppdragsdokumentene. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil si nei til salg av strategisk viktige eierinteresser i foretak som Statoil og til delprivatisering eller salg av Statkraft og Statnett. Partiprogram ELEKTRISITET NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at bedrifter som har staten som eier, skal ta samfunnsansvar både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ivareta hjemfallsinstituttet og fortsatt sikre et sterkt offentlig eierskap til vannkraftressursene, ved at de eies av det offentlige med minimum 2/3 og at det kun er selskaper med minimum 2/3 offentlig eierskap som kan få nye konsesjoner. Partiprogram ENERGI STATLIG EIERSKAP VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde samvirkebaserte markedsregulatorer og avtakere av norske råvarer fra hele landet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at strategiske sektorer som finans og viktige teknologimiljøer har sterke nasjonale aktører. Partiprogram FINANSER FORSKNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at flyplassene på Rygge og Torp må bli en del av Avinor. Partiprogram LUFTFART STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre Statnetts mandat slik at klimahensyn tas på lik linje med samfunnsøkonomisk lønnsomhet og forsyningssikkerhet. Det innebærer at Statnett må prioritere utbygging av mellomlandslinjer som bidrar til fornybar energiutbygging og eksport av fornybar energi. Partiprogram ENERGI STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke statlig eierskap i bedrifter aktivt for å fremme miljø- og sosialt ansvar. Eventuelle nye statlige engasjement i industrien skal fortrinnsvis være i selskaper som kan bli spydspisser i en grønn omstilling. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trekke ut statseide bedrifter og investeringer av virksomheter der den økonomiske og økologiske risikoen vurderes som svært høy. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi etikkrådet for Statens pensjonsfond utland økte ressurser til å gjennomføre sitt mandat, og myndighet til å trekke fondet ut av selskaper som bryter med retningslinjene. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at offentlig eierskap i større grad skal utøves direkte, og ikke ved å skille ut virksomheter som aksjeselskaper. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere statens direkte eierskap i norsk økonomi for å sikre maktspredning og styrke det private eierskapet. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med andre aksjonærer om valg av kandidater til sentrale styreverv i statlige selskaper og velge kandidater basert på kvalifikasjoner. Regjeringserklæring STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre systemet med eierskapskategorisering av statens selskaper. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en god balanse mellom utbygging av ny kraftproduksjon og nye mellomlandsforbindelser, og endre energiloven slik at også andre aktører enn Statnett skal kunne eie og drive disse forbindelsene. Samfunnshensyn ivaretas gjennom konsesjonsbehandlingen. Regjeringserklæring ELEKTRISITET ENERGI STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Petoro ved finansiering direkte over kontantstrømmen fra SDØE. Regjeringserklæring OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre nasjonal kontroll gjennom statlig eierskap der det er snakk om kontroll med viktige naturressurser, viktige samfunnsfunksjoner og viktig infrastruktur. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en gradvis reduksjon i statlige eierandeler i bedrifter med forretningsmessig avkastning som hovedmål, der eierandelen er større enn nødvendig for å sikre de spesifiserte målene for det statlige eierskapet. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det offentlige eierskapet. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil si nei til at staten selger seg ned i strategisk viktige selskaper for Norge. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil supplere satsingen vi gjør gjennom forskningsmidler og virkemiddelapparat, ved bevisst å bruke statlig eierskap for å sørge for at større, etablerte 50 nøkkelbedrifter bevarer sin norske forankring. Partiprogram FORSKNING STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke det offentlige eierskapet aktivt og forvalte statens eierposisjoner på en profesjonell og ansvarlig måte. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha et sterkt statlig eierskap, som sikrer kontroll over naturressurser og viktig infrastruktur og eierskap i strategisk viktige industribedrifter. Partiprogram NATURVERN STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at bedrifter som har staten som eier, skal ta samfunnsansvar både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for samarbeid mellom selskaper der staten har en eierposisjon, og private selskaper, der dette kan bidra til økt innovasjon, nyskaping og investeringsvilje. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede om en styrking av dagens eierskapsforvaltning kan sikre nasjonal forankring av strategiske bedrifter sammen med private eiere. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre moderasjon i lederlønningene i selskaper der staten er eier. Partiprogram LØNN OG INNTEKT STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil beholde Avinor-modellen for å drifte og videreutvikle lufthavnene i hele landet. Partiprogram LUFTFART STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å redusere statens eierandeler på sokkelen og i Statoil for å omplassere deler av formuen i fornybare og utslippsfrie sektorer. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverket i Nav. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil gi Nav lokalt og regionalt større rom til å finne løsninger som passer best for den enkelte bruker. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre samordningen og koordineringen av [de offentlige] tjenestene. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere detaljstyringen av offentlig forvaltning ved å gi større frihet til å styre arbeidet med grunnlag i hovedmål og forventninger fremfor detaljerte mål og føringer. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil digitalisere flere tjenester og prosesser og øke bruken av digitale kommunikasjonskanaler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere planleggings- og rapporteringskrav i det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå statlige tilsyn og direktorater med sikte på å overføre mer myndighet og flere oppgaver til relevant folkevalgt nivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere skjemaveldet og forenkle søknadsprosesser. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil si nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, og søke å tilbakeføre tjenester som har blitt privatisert eller konkurranseutsatt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille krav om null eller lavest mulig utslipp i alle offentlige innkjøp, med særlig fokus på transporttjenester. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det statlige eierskapet og si nei til privatisering. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en regelmessig, full gjennomgang av det statlige eierskapet. I tillegg til eierskapsmeldingene vil SV ha en større strategisk gjennomgang av det statlige eierskapet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at alle norske selskaper, inkludert statlige selskaper, opptrer i tråd med FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke alle statlige selskaper ut av skatteparadis, både heleide og deleide. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forbedre den demokratiske kontrollen med Statens Pensjonsfond Utland. SV vil opprette et eget kontrollorgan for fondet som skal ligge direkte under Stortinget, og ha mer åpenhet rundt forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utlands datterselskaper ut av skatteparadis. SV vil inkludere skatteunndragelse, skatteparadis og finansielt hemmelighold i de etiske retningslinjene og trekke fondet ut av selskaper med grove brudd på disse. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av fossil energi. Partiprogram AKSJER ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av all produksjon og alle tjenester knyttet til kjernevåpen. Partiprogram AKSJER ATOMVÅPEN ENERGI FINANSER FORSVAR NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom eierskapet i Statens Pensjonsfond Utland sikre grunnleggende menneskerettigheter, urfolks rettigheter og arbeidstakerrettigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk. Partiprogram AKSJER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN NÆRINGSLIV RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi Etikkrådet utvidet mandat til å jobbe med forslag til hele bransjer som kommer inn under negativ filtrering (såkalt produktbasert utelukkelse) fra Statens Pensjonsfond Utlands investeringer. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Statens Pensjonsfond Utland og statlig eide selskaper ikke investerer i bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen sårbar natur. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland ikke investerer i firma som produserer miljøgifter. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å unngå kutt i egne utslipp. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima og i respekt for framtidige generasjoner. SV vil derfor si nei til all ny tildeling av letearealer til oljeindustrien. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for varige petroleumsfrie områder. SV vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere nullutslipps-teknologi i alle norske industrigrener. Industriens energibruk skal være fossilfri. Norge skal være verdensledende på fornybare reduksjonsmidler i metallindustrien. Vi skal bygge opp en industrisatsing på utvikling av biobaserte kjemikalier og drivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kutte klimagassutslipp fra import og utrede tiltak for å sikre reduksjon i utslippene knyttet til import av varer. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at jernbanen i Norge skal være eid og drevet av fellesskapet. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke utbyttet fra Avinor. Vi vil endre Avinors finansieringsmodell slik at investeringer må behandles politisk. Partiprogram JERNBANER LUFTFART NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samle alle selskaper som driver med jernbanedrift og vedlikehold. SV vil stoppe privatiseringen og bevare offentlig monopol på norsk persontransport på jernbane, og se infrastruktur og trafikk i sammenheng. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare hjemfallsretten og sikre fellesskapets eierskap i Statkraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at all bruk av kommersielle konsulentselskap i staten revurderes. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle anbudsordninger, bestiller/utfører-modeller, og andre styringssystemer tilpasset marked og konkurranse, i velferden. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil garantere tilstrekkelig finansiering av framtidens velferdstjenester slik at faglighet og tilbud til alle sikres, og frivilligheten kan bevares som frivillighet. Partiprogram BARNEHAGER FINANSER HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare vinmonopolet som eneaktør i salg. Partiprogram NÆRINGSLIV RUSMIDLER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og desentralisere Innovasjon Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et statlig mineralselskap. Et statlig eierselskap vil bidra i front gjennom utvikling av teknologi, ivaretakelse og utvikling av metoder i tråd med norske naturvernhensyn, og samtidig skape verdier og arbeidsplasser nasjonalt og lokalt. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske selskap tar skatteansvar som en del av sitt samfunnsansvar. Norfund og statlig eide bedrifter skal ikke bruke skatteparadis ved investeringene sine. Partiprogram FINANSER SKATTEADMINISTRASJON SKATTER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil øke det private eierskapet i statlige selskaper der det er riktig for selskapet og samfunnet, og sikre at hovedkontorfunksjoner i strategisk viktige selskaper forblir i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil delprivatisere Statkrafts utenlandsvirksomhet for å gi selskapet forutsigbarhet og finansiell fleksibilitet til å forsterke satsingen på fornybar energi internasjonalt, samtidig som selskapets norske vannkraft forblir i offentlig eie. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre offentlig kontroll over vannkraftressursene gjennom konsesjonsbestemmelser og skatteregler som sikrer fellesskapets interesser. Dagens konsolideringsmodell, som innebærer at nye konsesjoner kun skal gis til selskaper der det offentlige eierskapet er minst to tredjedeler, skal legges til grunn for eierskap til vannkraftverk. Partiprogram SKATTER STATLIG EIERSKAP VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre fortsatt god konkurranse i luftfarten gjennom forutsigbare rammevilkår for både statlige og ikke-statlige flyplasser. Partiprogram LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre ordningen med delt eierskap mellom staten og fylkene i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge må ha regionskontorer og regionale styrer i alle fylker. Innovasjon Norge må i større grad innrettes mot små og mellomstore bedrifter. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil når statlige virksomheter flytter sin hovedadministrasjon ut av Oslo skal de styres og drives der de er lagt. Arbeidet med å flytte funksjoner og avdelinger i offentlige etater ut i distriktene, må fortsette. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere antall ansatte i statsforvaltningen og utrede hvordan man kan bidra til omstilling, reduksjon i antall direktorater og legge grunnlaget for en vellykket utflytting av statlige arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere antallet direktorater og statlige tilsyn. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stramme inn og endre retningslinjene for statlig lokalisering, og avskaffe unntaksbestemmelser. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at norske statseide selskaper og deres datterselskaper ikke flytter funksjoner til utlandet med den hensikt å redusere skatt til norske myndigheter. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke statlig eierskap og internasjonalt samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og hindre skattetilpasning og kapitalflukt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN SKATTER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke eierskapet i Statkraft, Fornybar AS og Statoil aktivt til å utvikle teknologi for ny fornybar energi, som havvind, bølgekraft og geotermisk energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre demokratisk kontroll med naturressurser gjennom offentlig, samvirke- eller allmenningsbasert eierskap, eller gjennom offentlige reguleringer som hindrer rovdrift på naturen. Partiprogram NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at viktig infrastruktur som veier, baner, kabler, nett, kloakk og drikkevann fremdeles i hovedsak skal eies av det offentlige eller samvirker. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke statlig eierskap i norske bedrifter til å sikre at hovedkontoret ligger i Norge. Partiprogram STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke statlig eierskap og internasjonale samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og økonomisk hemmelighold, herunder arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet og for opprettelsen av et internasjonalt skatteorgan i FN. Partiprogram FN SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Statkraft SF og Fornybar AS som statlige pådrivere innen utvikling og produksjon av fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norske, statlige selskaper kan bidra til det globale grønne skiftet ved å utvikle, bygge, eie og drifte fornybar kraftproduksjon i utlandet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil at offentlig eierskap må brukes til å stoppe lønnskarusellen til topplederne, sikre at selskapene har norsk hovedkontor, at de satser på forskning og utvikling i Norge, og at de bidrar til gode arbeidslivsstandarder både i eget selskap og hos underleverandører. Partiprogram LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at offentlige kontrakter og innkjøp i hovedsak skal gå til norske/lokale bedrifter. Det må stilles krav om at lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til norsk tariff, at det i utgangspunktet ikke er mer enn to ledd i kontraktskjeden og at bedriftene som får oppdrag har lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil ha offentlig eierskap og styring over tjenester som er sentrale i samfunnet. Dette innebærer også å tilbakeføre privatiserte tjenester til offentlig eie og folkevalgt kontroll, Rødt er mot all privatisering av offentlige tjenester. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil at prinsippet om offentlighet må utvides til å omfatte også offentlig eide bedrifter. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil at staten skal kjøpe opp miljøbedrifter som er trua av utflagging eller nedleggelse. Partiprogram MILJØVERN STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil at Statkraft og Statnett fremdeles skal være selskaper heleid av den norske staten. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil avslutte anbud for godstransport på jernbane. Ta tilbake CargoNett til NSB. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Avinor skal tilbakeføres til å være en statlig etat der utbygginger vedtas i Stortinget og finansieres over statsbudsjettet. Kapasitetsutvidelse av flyplasser skal være unntaksløsninger. Andre transportformer, særlig skinnegående transport, skal prioriteres. Partiprogram LUFTFART STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Statens Vegvesen skal gjenreises som en samlet etat med ansvar både for bygging av infrastruktur og vedlikehold. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at jernbanen i Norge skal gjenreises som en samlet etat med ansvar for både infrastruktur, transport, vedlikehold og renhold. Den pågående oppsplittingen av jernbanene i Norge vil få store skadevirkninger. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at NSB skal være statlig, og anbud i jernbanesektoren må avvikles. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil stoppe privatiseringen av offentlige selskaper og ta tilbake eierskapet til offentlig eie. Partiprogram STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha som mål at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av minst 40 prosent av begge kjønn. Regjeringserklæring LIKESTILLING STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning. Regjeringserklæring STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil treffe riktige investeringsvalg ved å prioritere mellom investeringsprosjekter og velge de riktige løsningene der det investeres, samt sikre god styring og kostnadskontroll underveis i prosjektene. Regjeringserklæring STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for standarder som bidrar til innovasjon og kostnadseffektive løsninger. Regjeringserklæring STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for forpliktende gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter og strukturreformer som besluttes. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter. Regjeringserklæring STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en gradvis reduksjon i statlige eierandeler i bedrifter med forretningsmessig avkastning som hovedmål. Regjeringserklæring STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle eierskapspolitikken gjennom fremleggelse av en ny eierskapsmelding. Regjeringserklæring STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at statens virksomheter i samarbeid med lokale tillitsvalgte har mest mulig handlingsrom til å fordele lønnsmidler i tråd med lokale behov. Regjeringserklæring LØNN OG INNTEKT STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere krav om nullutslippstransport i leveranser til det offentlige. Regjeringserklæring MILJØVERN SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre 30 prosent miljøvekting ved offentlige innkjøp der det er relevant, eller benytte konkrete miljø- og utslippskrav der det er bedre egnet. Regjeringserklæring MILJØVERN STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke offentlige anskaffelser og regelverk for å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi, for eksempel sement og asfalt. Regjeringserklæring MILJØVERN STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2019 Til behandling
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
2. des 2020 Redegjørelse av olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging Behandlet
17. jun 2020 Representantforslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskningskommisjon for å granske Equinors utenlandsinvesteringer og eierstyringen av Equinor Behandlet
1. apr 2020 Statens direkte eierskap i selskaper - Bærekraftig verdiskaping Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om å stoppe salget av våre felles norske skoger Behandlet
2. mar 2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2018 Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om offentlig eierskap til vindkraften Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap i strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier Behandlet
13. mar 2019 Representantforslag om å stanse NSBs navnebytte Behandlet
13. mar 2019 Representantforslag om å utsette spørsmålet om navnebytte for NSB slik at saken kan drøftes i Stortinget Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2017 Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
10. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. okt 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA - statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon) Behandlet
27. mai 2018 Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.) Behandlet
21. mar 2018 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
29. nov 2017 Initiativdebatt om næringsvirksomhet på Svalbard (initiativ fra næringskomiteen) Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
19. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
12. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
15. jun 2016 Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor og Telenors håndtering i VimpelCom-saken - gjenåpning av sak Behandlet
7. jun 2016 Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost Behandlet
7. jun 2016 Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om ny organisering av fergesamband gjennom etablering av statlig selskap Behandlet
9. mai 2016 Deltakelse i utbytteaksjeprogram og kapitalforhøyelse i Statoil ASA Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 Behandlet
4. apr 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - rammer for kullvirksomheten) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - eiendommer og gruvedrift) Behandlet
31. mai 2015 Om Telenors håndtering i VimpelCom-saken og Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor Behandlet
11. mai 2015 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Behandlet
4. feb 2015 Representantforslag om tak på lederlønninger Behandlet
4. feb 2015 Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet (Statkraft SF - finansielle rammer) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
19. mar 2014 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om brukerrepresentasjon i Statnetts organer, en nasjonal plan for kraftlinjer og kostnadsfordeling i sentralnettet Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011 Behandlet
17. mar 2013 Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
5. des 2012 Secora AS - finansielle rammer Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
23. mai 2012 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010 Behandlet
18. jan 2012 Redegjørelse av nærings- og handelsministeren om håndteringen av statens eierskap i Telenor i forbindelse med A-pressens salg av aksjer i TV2 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet Behandlet
28. nov 2011 Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller til statsforetak Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
8. jun 2011 Representantforslag om retningslinjer for aktivt statlig eierskap Behandlet
8. jun 2011 Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi Behandlet
8. jun 2011 Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper Behandlet
20. mar 2011 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om utarbeidelse av en stortingsmelding om statens eierskap Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om Telenors deleide selskap Vimpelcom Behandlet
8. mar 2010 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet