Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på etter- og videreutdanning av offentlig ansatte. Partiprogram HØYERE UTDANNING STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke lederkompetansen i det offentlige gjennom blant annet god rekruttering, lederevaluering, kompetanse og økt bruk av åremål. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at staten skal gjennomgå sin ansettelsespolitikk for å redusere bruk av midlertidig ansatte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ved stillinger i det offentlige hvor det finnes kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn, skal minst én kalles inn til intervju. Partiprogram INNVANDRERE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det ansettes flere med funksjonshemming i det offentlige. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre iverksette tiltak for å få flere gode ledere, bl.a. gjennom bedre lederavtaler, mer etter- og videreutdanning og økt desentralisering av myndighet ned i organisasjonen. Partiprogram ARBEIDSMILJØ STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre legge til rette for at en større del av lønnsdannelsen i offentlig sektor kan skje gjennom lokale forhandlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre gi de ansatte større frihet og anledning til å utføre jobben basert på egne vurderinger. Partiprogram ARBEIDSMILJØ STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre ha en økt satsing på etter- og videreutdanning, og legge spesielt stor vekt på dette hos lærere og ansatte i omsorgssektoren. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK UTDANNING
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre hindre byråkratisering som stjeler tid fra det arbeidet den ansatte skal gjøre direkte ut mot innbyggerne. Partiprogram ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre sikre bedre ledere i offentlig sektor gjennom forpliktende lederavtaler. Partiprogram ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle den statlige ventelønnsordningen for nye tilfeller. Partiprogram ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte [den statlige ventelønnsordningen for nye tilfeller] med aktive, arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være krav om læringer i bedriften i alle offentlige anbud, der dette er relevant. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor. Ved å anonymisere søknaden før den som skal ansette ser den, vil kun kvalifikasjonene komme fram av søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil at staten og kommunene bør pålegge seg selv mål for å øke andelen av minoriteter ved ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil oppheve bestemmelsen om bekjennelse til en bestemt religion for å inneha offentlige stillinger. Partiprogram GRUNNLOVEN STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til at stat, fylkes- kommuner og kommuner ivaretar sine ansatte på en god og inkluderende måte. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil derfor støtte omstillings- prosesser som er gjort på initiativ fra de ansatte, som for eksempel modellkommunene og pilotsykehusene. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre skoleringen av alle aktuelle offentlig ansatte slik at de lettere kan avdekke vold i nære relasjoner. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre nulltoleranse for kjøp av seksuelle tjenester også for kommuneansatte, og arbeide for at private bedrifter gjør det samme. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre kvotering av minoritetsspråklige arbeidssøkere ved ansettelser i offentlig sektor, og vil pålegge all offentlig virksomhet å ha rekrutteringsplaner for personer med minoritetsbakgrunn. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette norsk praksis ved ILO-94 ved all kontraktsinngåelse i offentlig sektor. Regjeringserklæring STATENS PERSONALPOLITIKK SYSSELSETTING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre offentlig ansatte rett og mulighet til å ytre seg om faglige eller arbeidsrelaterte spørsmål. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil iverksette tiltak for å få flere gode ledere blant annet gjennom forpliktende lederavtaler, mer etter- og videreutdanning og økt desentralisering av myndighet. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at både statlige og kommunale arbeidsplasser aktivt må rekruttere funksjonshemmede, og vurdere tiltak som kvotering ved ansettelse av mennesker med nedsatt arbeidsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke satsingen på statlig lederopplæring og kreve at det alltid skal være minst 40 prosent kvinner i alle statlige lederopplæringsprogrammer. Partiprogram LIKESTILLING STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten må ta et ansvar gjennom å ha som mål at minst 40 prosent av selskapene der staten har eierandel skal ha kvinnelig styreleder, og at minst 40 prosent av lederne på alle nivåer i staten skal være kvinner. Partiprogram LIKESTILLING STATENS PERSONALPOLITIKK STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav om at rektorer skal inneha både pedagogisk kompetanse og lederkompetanse. Partiprogram SKOLER STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre etter- og videreutdanning for skoleledelse. Partiprogram SKOLER STATENS PERSONALPOLITIKK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlig sektor bør gå foran og ha forsøksordninger med bruk av ID-nummer istedenfor navn i søknadsprosesser for å øke sannsynligheten for at kvalifiserte innvandrere blir innkalt til intervju. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at staten skal føre en moderat og ansvarlig lederlønnspolitikk. Partiprogram LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at staten som eier stiller krav til planer for å få flere kvinnelige sjefer, og at valgkomiteene i statlig eide selskaper skal bestå av minst 40 prosent kvinner. Partiprogram LIKESTILLING STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke satsingen på statlig lederopplæring og kreve at det skal være minst 40 prosent kvinner i statlige lederopplæringsprogrammer. Partiprogram LIKESTILLING STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vernet av varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal ha et særskilt vern mot gjengjeldelse, trakassering og oppsigelse. SV vil opprette et eget varslerombud på nasjonalt nivå. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke det statlige eierskapet for å sikre at selskapene følger sitt samfunnsansvar gjennom nok læreplasser og innføring av mer klimavennlige arbeidsmåter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MILJØVERN NATURVERN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en sterk tjenestemannslov som sikrer uavhengighet i statsforvaltningen og hindrer korrupsjon og vilkårlige oppsigelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha hele og faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. En sentral del av en plan for å nå målet om likelønn vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor – en statlig likelønnspott. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenopprette statsrådsposten utviklingsminister. Partiprogram DEPARTEMENTER REGJERINGEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORFATNING STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil starte forsøk i utvalgte bransjer med et lærlingfond etter modell fra Danmark, for å få flere lærlingplasser. Staten og kommunene må gå foran og øke inntaket av lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav om at nye oppgaver i offentlig byråkrati fortrinnsvis skal løses innenfor eksisterende bemanning. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at flere toppledere i det offentlige skal ansettes på åremål. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil gi mulighet for mer etter- og videreutdannelse for å sikre det offentlige best mulig kompetanse. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at mer av lønnsdannelsen i offentlig sektor kan skje gjennom lokale forhandlinger. Partiprogram LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp den nye arbeidsgiverstrategien i staten og tydeliggjøre lederansvaret og handlingsrommet ledere har for å utvikle og effektivisere virksomheten. Partiprogram ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med å samordne statlige innsigelser og sette klare tidsfrister og begrensninger for å unngå unødige forsinkelser i planprosesser. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at offentlig byråkrati og prosesser er åpne og gir rom for innsyn. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere veksten i støttefunksjoner i DIFI2 og DSS3. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med forenkling og avbyråkratisering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne. Partiprogram STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil at offentlig eierskap må brukes til å stoppe lønnskarusellen til topplederne, sikre at selskapene har norsk hovedkontor, at de satser på forskning og utvikling i Norge, og at de bidrar til gode arbeidslivsstandarder både i eget selskap og hos underleverandører. Partiprogram LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere nye statlige arbeidsplasser i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven. Regjeringserklæring STATENS PERSONALPOLITIKK TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille nasjonale krav til tilfredsstillende norskkunnskap der det er nødvendig av hensyn til helse, sikkerhet og kvalitet i tilbudet, herunder i helsesektoren og i barnehager. Kommunene må som arbeidsgiver sikre at ansatte har nødvendig språkkunnskap for å ivareta sine oppgaver, for eksempel gjennom kompetansehevende tiltak. Regjeringserklæring KOMMUNER SPRÅK STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at veksten i antall ansatte i statsforvaltningen er lavere enn den generelle sysselsettingsveksten, og at antall ansatte i sentralforvaltningen er lavere i 2021 enn i 2017. Regjeringserklæring STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til å utvikle gode verktøy for kompetanseutvikling for statens ansatte. Regjeringserklæring STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille krav om at alle statlige etater og underliggende virksomheter skal ha lærlinger. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. nov 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
8. jun 2020 Pensjonar frå statskassa Behandlet
4. mai 2020 Representantforslag om deltakelse på arrangementet «Back to University» fra offentlige institusjoner Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 21 annet punktum (om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann) Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om statlig lederlønnskuttreform Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet Behandlet
17. jun 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.) Behandlet
4. jun 2019 Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor) Behandlet
28. apr 2019 Pensjonar frå statskassa Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
12. jun 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.) Behandlet
3. jun 2018 Endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Behandlet
6. mai 2018 Pensjonar frå statskassa Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
29. nov 2017 Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon) Behandlet
19. jun 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2017 mv.) Behandlet
11. jun 2017 Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) Behandlet
22. mai 2017 Pensjonar frå statskassa Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
19. des 2016 Representantforslag om den planlagte sentraliseringen av Skatteetatens kontorstruktur Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
15. jun 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2016 mv.) Behandlet
9. jun 2016 Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) Behandlet
25. mai 2016 Pensjonar frå statskassa Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2015 Endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga) Behandlet
6. des 2015 Endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap) Behandlet
15. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2015 mv.) Behandlet
10. jun 2015 Pensjonar frå statskassa Behandlet
10. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015) Behandlet
27. apr 2015 Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
17. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2014 mv.) Behandlet
15. jun 2014 Pensjonar frå statskassa Behandlet
15. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om en plan for fordeling av statlige arbeidsplasser og statlige kompetansemiljøer i hele landet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv. Behandlet
17. jun 2013 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2013 Behandlet
17. jun 2013 Pensjonar frå statskassa Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om initiativ til fjerning av aldersgrense for fratredelse i statlige selskaper og virksomheter Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. nov 2012 Pensjonar frå statskassa Behandlet
13. jun 2012 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv. Behandlet
13. jun 2012 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2012 Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke Behandlet
19. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å sikre økt lønn i lavtlønnsyrker med hovedfokus på utdanningsgruppene i offentlig sektor. Behandlet
15. jun 2011 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Behandlet
14. jun 2011 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda Behandlet
5. jun 2011 Pensjonar frå statskassa Behandlet
18. mai 2011 Økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
28. okt 2010 Endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om offentlige tjenestepensjonene til nettoordninger Behandlet
16. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
16. jun 2010 Pensjoner frå statskassa Behandlet
15. jun 2010 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
15. jun 2010 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Behandlet
13. jun 2010 Lov om avtalefestet pensjon Behandlet
15. feb 2010 Representantforslag om akademisk frihet for forskere Behandlet
14. des 2009 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv) Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv. Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet