Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå det pedagogiske innholdet i språkopplæring for innvandrere. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi innvandrerkvinner tilbud om kvalifiseringsprogram der arbeidsrettet norskopplæring kombineres med ordinær arbeidspraksis. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kommunene tilstrekkelig med ressurser til å gi undervisning i samisk og nasjonale minoritetsspråk, og legge til rette for tospråklighet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at skoleelever i de samiske områdene skal kunne velge samisk i stedet for sidemål. Partiprogram SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke medie- og litteraturtilbudet på samisk. Partiprogram SAMER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha en gjennomgang av morsmålsopplæringen for å sikre god kvalitet og at den går til de elever som har behov for det. Vi vil at flere får tilbud om morsmålsopplæring som 2. fremmedspråk. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil føre en offensiv språkpolitikk og sikre norsk språk som et fullverdig og funksjonelt språk på alle områder i samfunnet. Partiprogram SPRÅK
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre innføre valgfri skriftlig sidemålsundervisning. Partiprogram SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre beholde og videreutvikle begge målformene. Partiprogram SPRÅK
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre at Norsk språkråd skal støtte både bokmål og nynorsk som selvstendige målformer. Partiprogram SPRÅK
2009-2013 Høyre For å få god kvalitet i barnehagetilbudet og økt valgfrihet for foreldrene vil Høyre innføre obligatorisk kartlegging av grunnleggende ferdigheter, først og fremst med hensyn til språk, ved fireårskontrollen i hele landet, og gi språkstimuleringstilbud og annen oppfølging der det er nødvendig. Tilbudet også gjelde barn som ikke går i barnehage. Partiprogram SPRÅK
2009-2013 Høyre For å styrke voksnes basiskompetanse vil Høyre sikre at alle som har problemer i arbeidslivet, automatisk får tilbud om å kartlegge sine språkferdigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV SPRÅK VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre verne om nasjonale minoriteter og gi dem mulighet til videreutvikling av språk og kultur. Partiprogram KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre styrke tilbudet om fireårskontroll, språkkontroll og opplæring av barn i innvandrerfamilier. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil verne og styrke norsk språk generelt og nynorsk skriftkultur spesielt. Partiprogram SPRÅK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde nynorskens plass i NRK. Partiprogram SPRÅK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for mer bruk av nynorsk i media. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre samisk kultur, språk, næringsutvikling og samfunnsliv. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING SAMER SPRÅK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det, som en del av Kunnskapsløftet, blir utarbeidet nye læreplaner for opplæring i og på samisk, og at samisk kultur får sin rettmessige plass i kulturskolen. Partiprogram KULTUR SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det fortsatt skal gis obligatorisk opplæring i sidemål i grunnskolen og at lærebøker må foreligge på begge målformer samtidig. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke Det flerspråklige bibliotek og flerkulturelle bibliotekprosjekter. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SPRÅK
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke de nasjonale leseprosjektene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SPRÅK
2009-2013 Venstre Venstre vil støtte etableringen av en nasjonal språkbank. Partiprogram SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke språkopplæringen. Gode kunnskaper i norsk og fremmedspråk er viktig både i videre studier og i arbeidslivet. Partiprogram SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at undervisninga ved universitet og høgskular i all hovudsak skal vere på norsk. Partiprogram HØYERE UTDANNING SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil la alle skuleelevar møte både nynorsk og bokmål og dei norske minoritetsspråka tidleg i barneskulen, og i ei moderne form, for å førebyggje fordomar og vise til dømes nynorsk og samisk som moderne bruksspråk. Oppmode og hjelpe elevane til å bruke sitt eige talemål. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere det mogeleg å velje fordjuping i norsk og nordisk i vidaregåande skule. Partiprogram SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje stønad til utvikling av nynorsk digitalt leksikon/kunnskapsbase. Partiprogram SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere samisk tilgjengeleg som B- og C-språk for alle vidaregåande elevar gjennom moderne teknologi. Partiprogram SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere store minoritetsspråk i Noreg, som urdu, arabisk og tyrkisk, tilgjengeleg som B- og C- språk på fleire vidaregåande skular. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil handheve konsesjonskrava til allmennkringkastarane strengare på dei språklege områda, og gje stønad til teksting av DVD-filmar på nynorsk og samisk. Partiprogram KRINGKASTING SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stønaden til Språkrådet og sikre at Norsk Ordbok blir fullførd innan 2014. Partiprogram SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommunar og bydelar etablerer lokale språkbankar for ord, uttrykk og stadnamn. Partiprogram LOKALFORVALTNING SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for auka bruk av nynorsk i riksdekkjande medium. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje økonomisk stønad til nynorsk og samisk teksting av filmar og DVD-filmar. Partiprogram KULTUR SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre og øke tospråklighetstilskuddet til de kommunene og fylkeskommunene som omfattes av samelovens språkregler, slik at de får dekt sine reelle utgifter. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at samelovens språkregler oppfylles ved statlige etater i samiske kommuner. Partiprogram KOMMUNER SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil følge opp statens ansvar for å sikre sør-samisk, østsamisk, lulesamisk og kvensk språk og kultur, blant annet gjennom økonomisk støtte til forsking og kulturformidling. Partiprogram FORSKNING SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke sjøsamisk kultur slik at nye generasjoner lærer sjøsamiske dialekter. Partiprogram SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil likestille elever som har norsk og elever som har samisk som førstespråk i videregående skole, når det gjelder antall språk og timetall. Partiprogram SAMER SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at materiell på samisk er tilgjengelig i offentlig informasjonstjeneste. Partiprogram SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at samisk språk og kulturforståelse skal være sentrale elementer når samiske helse- og sosialtilbud utvikles for det samiske folket. Partiprogram KULTUR SAMER SOSIALE TJENESTER SPRÅK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk språk og litteratur blant annet gjennom å opprettholde fastprissystemet på bøker og ved å utvide antall titler i innkjøpsordningen for sakprosa til 150 titler per år. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SPRÅK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for flere nynorskbøker for førskolebarn, og flere gode norske dataspill for barn med norsk språk og innhold. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke nynorskopplæringen både som hoved– og sidemål. Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil, i tråd med mållova, styrke nynorskens stilling i det offentlige. Partiprogram SPRÅK STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at de samiske skriftspråkene blir sikret en levedyktig utvikling. Partiprogram SAMER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fremme tiltak som gjør det lettere å bruke nynorsk. Regjeringserklæring SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp handlingsplanen for samiske språk og stortingsmeldingen om samepolitikken. Regjeringserklæring SAMER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere å åpne opp for at skoleelever i de samiske områdene skal kunne velge samisk i stedet for sidemål, og arbeide for at det utdannes flere samiske lærere, førskolelærere og helse- og sosialarbeidere. Regjeringserklæring SAMER SKOLER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters språk, kultur og Kulturhistorie. Regjeringserklæring KULTUR KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere endringer i språkopplæringen for minoriteter på bakgrunn av anbefalinger fra det offentlige utvalget som er oppnevnt. Regjeringserklæring INNVANDRERE SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi flere mulighet til morsmålsopplæring. I en globalisert verden er tospråklighet en ressurs. Regjeringserklæring INNVANDRERE SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. SV vil se på nye virkemidler for å nå de barna som i dag ikke går i barnehage før skolestart. Norskkunnskaper er avgjørende for å lykkes i skolen. Partiprogram BARNEHAGER GRUNNSKOLE SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flere norske studenter tar gradsstudier i ikke-engelskspråklige land. Partiprogram HØYERE UTDANNING SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres en godkjenningsordning for digitale læremidler, kommersielle og frie, som tilfredsstiller sentrale krav til læring, standarder, samhandling og språklig likestilling. Partiprogram SAMFERDSEL SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke støtten til samisk språkopplæring og litteratur. Partiprogram SAMER SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke arbeidet for sprak og kultur for nasjonale minoriteter. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at innkjøpsordningene for litteratur videreføres og at sakprosadelen av ordningen utvides for å stimulere til mer norskspråklig sakprosa. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at norsk skal være det samfunnsbærende språket på alle områder i Norge. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle elever skal møte både nynorsk og bokmål tidlig i skolegangen, og at det skal være obligatorisk skriftlig opplæring i begge skriftspråk på ungdomstrinnet og i den videregående opplæringen. Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at mållova styrkes og virkeområdene for mållova blir klart definert til å gjelde alle offentlige etater uavhengig av organisasjonsform. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at de samiske språkene blir sikret en levedyktig utvikling både i og utenfor skolen. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre gode rammer i tilskuddsordningen for norskspråklige lærebøker for høyere utdanning og at eksamen på egen målform skal gjelde alle institusjoner. Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for Sidemålsundervisninga må styrkes, og alle elever må få en egen karakter i skriftlig sidemål på vitnemålet, både i ungdomsskolen og i den videregående opplæringen (studieforberedende). Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sanksjoner mot forlag som ikke leverer alle læremidler til samme tid og pris på begge målformer. Partiprogram NÆRINGSLIV SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at faget norsk blir obligatorisk for alle som tar grunnskolelærerutdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det i alle saker etter utlendingsloven skal brukes statsautoriserte tolker. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil at samisk språk og kultur skal ha en sentral plass i den samiske barnehagen og i den samiske skolen. Partiprogram BARNEHAGER SAMER SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre obligatorisk 2. fremmedspråk fra femte trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil gi større muligheter for at elever med et fremmedspråk som morsmål kan få formell opplæring i dette som en del av språkopplæringen i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre en bred og god opplæring i begge målformer i skolen, og vurdere tiltak som kan bedre vurderingsordningen i norskfaget uten at det skal føre til en nedprioritering av arbeidet med sidemål, eller fjerning av sidemålskarakteren i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre likeverdige tilbud på samisk og norsk språk for samiske barn. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi elever som har fått opplæring i samisk på grunnskolen en reell mulighet til denne opplæringa også i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke tolketjenester i helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil anerkjenne alle de nasjonale minoritetens språk som egne språk og samarbeide med andre nordiske og europeiske land for å ta vare på disse. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil ferdigfinansiere Norsk Ordbok (nynorsk) og Det Norske akademis ordbok (bokmål). Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke den sørsamiske kultur og språk ved å bidra til å realisere samien sitje. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og legge til rette for at alle barn skal beherske norsk før skolestart. Partiprogram BARNEHAGER SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål i ungdomsskolen og den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke tekster både på bokmål og nynorsk i norskfaget. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge opp under begge målformene som hovedmål. Dagens rett til å få svar på egen målform erstattes med en rett for ansatte i staten og språknøytrale kommuner til å bruke sin egen målform. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det nordiske språksamarbeidet. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil la lokale myndigheter få større innflytelse over skrivemåte av navn. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre raskest mulig integrering i det norske samfunnet ved at alle som søker norsk statsborgerskap skal gjennomføre en språk- og kunnskapstest. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil kartlegge barnas språkferdigheter, og gi språkopplæring til barn med svake norskferdigheter før skolestart. Tilbudet skal også omfatte barn som ikke går i barnehage. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke språkopplæringen for kvinner med minoritetsbakgrunn, og gi flere mulighet til å delta i arbeidslivet. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke lekeshjelp og sommerskole for å nå barn med spesielle språkutfordringer. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at alle elever raskest mulig får tilpasset opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en offensiv språkpolitikk og sikre norsk språk som et fullverdig og funksjonelt språk på alle områder i samfunnet. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at det er nok samiske læremidler av tilfredsstillende kvalitet i skolen. Partiprogram SAMER SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at tospråklighetskommunene får kompensasjon for sine merutgifter og at tospråklighetsmidlene gjøres mer fleksible. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at skoleelever i de samiske områdene skal kunne velge samisk i stedet for sidemål. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at mer internasjonal litteratur blir oversatt til samisk, og at barne- og ungdomslitteratur skal prioriteres. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SAMER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at barn ikke brukes som tolk i offentlig sektor. Partiprogram BARN SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet har som mål at samene skal ha reell mulighet til å lære seg sitt morsmål, bruke det i hverdagen og overlevere det videre til neste generasjon. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil videreføre det offentliges ansvar for å finansiere opplæringen i og på samisk, og styrke arbeidet med å bevare og utvikle de samiske språkene og den samiske identiteten. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for at [de nasjonale minoritetene] får videreutvikle sin identitet, kulturhistorie og sitt språk i Norge. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Norsk språk er inngangsbilletten til økt deltakelse i samfunnet og grunnlaget for sosial mobilitet. Derfor vil Arbeiderpartiet hele tiden vurdere tiltak som bygger opp under dette, blant annet gjennom norskopplæringen på arenaer der innvandrere deltar, som i introduksjonsprogrammene, i skolen og i arbeidslivet. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil styrke språkkartleggingen i fireårskontrollen for å avdekke om barna trenger ekstra språkstimulering for å være rustet til å mestre skolestart. Partiprogram BARN SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet mener det er avgjørende at elever ikke deles inn i klasser på grunnlag av språkbakgrunn. Norsk skal være fellesspråket i skolen og klassene skal legges til rette for dette. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at begge skrifttradisjonene skal dyrkes og sikres. Dette krever en særskilt innsats for å styrke det nynorske skriftmålet. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sidemålsundervisningen må styrkes, og alle elever må få egen karakter og eksamen i sidemål på vitnemålet både i ungdomsskolen og i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Yrkesfagene skal fortsatt unntas [karakter og eksamen i sidemål på vitnemålet i ungdomsskolen og i den videregående skolen]. Partiprogram SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil legge til rette for at de nasjonale minoritetene, jøder, kvener, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk (tatere), skal kunne ivareta og videreutvikle egen kultur, språk og identitet. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for å opprettholde det store mangfoldet av språk og dialekter som finnes i Norge. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at begge skrifttradisjonene [nynorsk og bokmål] skal dyrkes og sikres. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet står fast på at det skal være obligatorisk skriftlig opplæring i begge skriftspråkene på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil stimulere til mer bruk av norsk som fagspråk for å beholde mangfoldet i det norske språket og for å skape et mer inkluderende arbeids- og samfunnsliv der alle behersker språket som blir brukt. Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi økte midler til tilskudd til kommuner som har store utgifter som følge av regelen om språkdeling. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi innvandrere god norskopplæring. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at statsborgerskap krever bestått norsk språktest og samfunnsfagtest. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke samisk språkopplæring i skoler og barnehager. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sp vilåpne for at elever i de samiske områdene kan velge samisk i stedet for sidemål. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være tilgang til opplæringsmateriell i begge målformer for flyktninger og innvandrere som skal lære norsk språk og kultur. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om grunnleggende kunnskaper i norsk og om norsk samfunnsliv og kultur for å få norsk statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil verne og styrke norsk språk generelt og nynorsk skriftkultur spesielt. Partiprogram KULTURVERN SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde bruk av nynorsk i media. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre fortsatt sidemålsundervisning og styrke sidemålets popularitet gjennom å fornye arbeidsformene. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil bevare og videreutvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv som en del av Norges felles kulturelle arv. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere samarbeid på tvers av landegrensene, for eksempel når det gjelder undervisning på samiske språk. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for å gi elever mulighet til å velge et samisk språk som valgfritt sidemål. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at samisk kan erstatte sidemål. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti Tempoet i arbeidet med å utvikle og oppdatere læremateriell på samisk må settes opp. Skolen må bidra mer til å øke norske barns kjennskap til samisk kultur og språk. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samenes internasjonale arbeid for utvikling og demokratisering. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi støtte til videreutvikling av et felles nordisk ressurssenter for samisk språk. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det, som en del av Kunnskapsløftet, blir utarbeidet nye læreplaner for opplæring i og på samisk, og at samisk kultur får sin rettmessige plass i kulturskolen. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at samiske læremidler i grunnskolen skal være tilgjengelig og oppdatert etter de til enhver tid gjeldende læreplaner. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi statlig støtte til opprettelse av kommunale sjøsamiske språksentre. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke den statlige støtten til Kvensk institutt, slik at de kan sluttføre normeringsarbeidet for et kvensk språk. Når dette er fullført, vil KrF heve kvensk til språknivå 3. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et statlig fond som kan gi støtte til lavterskeltilbud for å styrke de nasjonale minoritetenes språk og kultur, inkludert media og IKT. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal stilles tilstrekkelige midler til rådighet for utvikling av kvenske lærebøker. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utarbeide handlingsplaner for heving av de øvrige minoritetsspråkene fra språknivå 2 til språknivå 3. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne Rask saksbehandling er viktig i asylpolitikken. I mellomtiden bør asylsøkere få anledning til å lære norsk språk. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kommunene skal ha ansvar for å språkteste barn før fylte fem år hvis de synes å ha mangelfull språklig utvikling. De som trenger det må få tilbud om ekstra språkopplæring før skolestart. Partiprogram BARN SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om muligheten til samene, nasjonale minoriteter og hørselshemmede til å sikre og utvikle sitt språk og kultur. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at ordningen med tre karakterer i norsk, én for hovedmål, én for sidemål og én for muntlig, videreføres. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at sidemålsopplæringen og kjennskap til sidemålet starter allerede i barneskolen. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa styrkes, blant annet ved tilføring av flere midler og utvidede mandater. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre strengere krav til dokumentasjon av språkkompetanse i lærerutdanningen. Partiprogram SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at innvandrere i nynorskkommuner skal få norskopplæring på nynorsk, og sikre den videre utviklingen av nynorskspråklige læremidler og læringsressurser for voksne innvandrere. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alle statlige institusjoner på sikt skal følge målloven. Å tilby faglig påfyll i form av f.eks. nynorskkurs til offentlig ansatte, vil være et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Partiprogram SPRÅK STATSFORVALTNING UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fase inn flerspråklig skilting (nynorsk, bokmål og eventuelt samisk/kvensk) i det offentlige rom. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil vurdere justering av de språklige kravene for pressens momsfritak for å stimulere riksaviser til å oppheve sine redaksjonelle nynorskforbud. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi norsk tegnspråk offisiell status. Norsk tegnspråk må sidestilles med bokmål, nynorsk og samisk både i skole og i det offentlige rom. Hørselshemmede og deres familiers rett til tegnspråkopplæring og arenaer for døvekultur må styrkes. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil håndheve og styrke elevenes språklige rettigheter. Retten til lærebøker på eget hovedmål må realiseres, og bør gjøres gjeldende også for elever som går på privatskole eller tar et utdanningsprogram med små årskull. Videre bør retten til å få en rimelig andel av undervisningen og det skriftlige materiellet fra skolen på eget hovedmål fastsettes i opplæringsloven. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil håndheve studenters rett til å få eksamen på selvvalgt mål. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det forskes mer på hva som kan gjøres for å forebygge språkskiftet fra nynorsk til bokmål blant skoleungdom, og at slike tiltak deretter settes i verk. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille klarere krav til universitets- og høyskolesektoren om utvikling av norskfagterminologi for å hindre domenetap til engelsk. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at så mange barn som mulig skal få tilbud om morsmålsopplæring. Partiprogram SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve dokumenterte kunnskaper i norsk språk og samfunnsliv for å innvilge varig opphold og statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et samarbeid på tvers av grensene når det gjelder samiske språk. Regjeringserklæring NORDISK SAMARBEID SAMER SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta vare på nasjonale minoriteters kultur. Regjeringserklæring KULTUR MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en litteraturpolitikk der de viktigste målsettingene er å ivareta norsk språk og litteratur gjennom å legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap og tilgjengelighet for leseren. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil erstatte dagens rett til å få svar på egen målform med en rett for ansatte i staten og språknøytrale kommuner til å bruke sin egen målform. Regjeringserklæring SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil støtte opp under begge målformene som hovedmål. Regjeringserklæring SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det nordiske språksamarbeidet. Regjeringserklæring NORDISK SAMARBEID SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og stille krav om norskferdigheter for barnehageansatte. Regjeringserklæring BARNEHAGER SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere norskfaget med sikte på å styrke faget som språkfag, gjøre sidemålsundervisningen mer engasjerende for elevene og forbedre karaktersettingen. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge spesielt til rette for minoritetskvinners muligheter til å få arbeidspraksis og språkopplæring. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke den statlige støtten til Kvensk institutt, slik at de kan sluttføre normeringsarbeidet for et kvensk språk. Når dette er fullført, vil KrF vurdere å heve kvensk til språknivå 3. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utarbeide handlingsplaner for heving av de øvrige minoritetsspråkene fra språknivå 2 til språknivå 3. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal stilles tilstrekkelige midler til rådighet for utvikling av kvenske lærebøker. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper som mottar kontantstøtte skal få norskopplæring der det legges til rette for barnepass, uten å få trekk i kontantstøtten. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre to likestilte målformer gjennom undervisning og vurdering. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at lærerutdanningen gir god kompetanse både i bokmål og nynorsk. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre tegnspråk/tegn-til-tale som valgfag i ungdoms- og videregående skole. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil introdusere sidemål på mellomtrinnet. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at 2. fremmedspråk skal inngå som valgfag, og åpne for å kunne tilby 2. fremmedspråk fra mellomtrinnet. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi alle elever rett til undervisning på sin målform gjennom hele grunnskolen. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det tydelig defineres nivå med hensyn til norskkunnskaper for fremmedspråklige fagpersoner som skal inn i yrker hvor relasjonen til brukeren er sentral, slik som barnehageansatte, lærere og helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil verne og styrke norsk språk generelt og nynorsk skriftkultur spesielt. Partiprogram KULTURVERN SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde krav om bruk av nynorsk i media. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og sikre tolketjenesten. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at språkopplæringen skal gjøres mer arbeidsrettet blant annet gjennom tilbud om introduksjonsjobb. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en veileder for alle arbeidsplasser som tar imot elever i språkpraksis, med fokus på språk, kommunikasjon og et tydelig mål og plan for praksisperioden. Partiprogram ARBEIDSLIV SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere krav om sidemål i staten. Partiprogram SPRÅK STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke språkopplæringen i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi elevene frihet til å velge bort 2. fremmedspråk og språklig fordypning på ungdomsskolen. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt i ungdomsskolen. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språks- og levekårsutfordringer. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere forsøk med tidlig fremmedspråk i barneskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for at det tilbys flere fremmedspråk i den videregående skolen, som for eksempel kinesisk, russisk og arabisk. Partiprogram SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [At] gjennom digitale oversettelsesverktøy og tilbud om tolk i særskilte tilfeller skal helsetilbudet bli mer tilgjengelig for minoriteter. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at de som jobber innen helse- og omsorg, har gode nok norskkunnskaper. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv språkpolitikk som gjør at norsk eller samisk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv. Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for gode rammevilkår som sikrer arbeidet med kvensk språk og kultur. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi 250 timer språkopplæring, 50 timer samfunnskunnskap i tillegg til språkopplæringen, kompetansekartlegging og godkjenning mens man er i mottak. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi kommunene større frihet til selv å tilpasse språk- og integreringstilbud. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at arbeid, kompetanseoppbygging og språkopplæring skal skje parallelt. Tilby tidlig kartlegging av kompetanse og godkjenning av utdanning, og gi tilbud om realkompetansevurdering der det er relevant. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre krav om norskkunnskaper og sikre tilbud om ekstra norskopplæring for ansatte i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha gratis kjernetid til barn med behov for ekstra opplæring i norsk eller samisk. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en tydelig barnehagelov som ivaretar barns rett til å bruke morsmålet sitt, og som understreker betydningen av tidlig innsats. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at barnehagene skal ha mulighet til å igangsette tiltak som spesialpedagogisk hjelp og språkopplæring. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en god opplæring i både nynorsk og bokmål, og videreføre ordningen med egen sidemålskarakter. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at elevene skal få sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for økt satsning på tegnspråklige pedagoger og kunnskap om tegnspråklig opplæringsløp i de pedagogiske utdanningene. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at norsk tegnspråk kan velges som andrespråk, fremmedspråk og valgfag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske institusjoner for høyere utdanning må få flere engelskspråklige studieprogrammer for å gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale studenter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en plassering i fosterhjem med samisk språk og kultur eller en tilsynsperson i fosterhjemmet med samisk bakgrunn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha flere aktivitets- og språktreningstilbud i mottakene. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil starte norskopplæringen for flyktninger umiddelbart. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for utprøving av nye metoder for språkopplæring for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en ordning med språkkupong for flyktninger som kan innløses der man finner det beste tilbudet. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil kombinere språkopplæring med arbeidspraksis for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere mulighet til å få arbeidspraksis utfra bakgrunn og forutsetninger, og kombinere arbeidspraksis med språkopplæring for flyktninger. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot en moderat egenbetaling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeidsog samfunnsliv. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi skolene mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for retten til at tegnspråklige seniorer kan leve i et tegnspråklig omsorg- og botilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke nynorskundervisningen ved at barnehager får bøker og lydbøker på nynorsk, og innføre en nasjonal prøveordning med nynorsk i andre fag enn norsk i bokmålsområder. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at NRK skal bruke minst 25 prosent nynorsk på alle sine plattformer. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samisk språk, ved å styrke språksentrene. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ferdigfinansiere Norsk Ordbok (nynorsk) og Det Norske Akademis ordbok (bokmål). Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil iverksette ny språklov som ble vedtatt av Stortinget i 2009. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby og utvide sendinger på norsk tegnspråk. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det blir gitt ut flere lærebøker på samiske språk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby sendinger på samisk eller som er tekstet på samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil vie særlig oppmerksomhet til samisk formkultur, og sikre bevaring og utvikling av denne gjennom opplæring og forskning. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en ny handlingsplan for kvensk språk og kultur med mål om å styrke og bevare kvensk språk og kultur gjennom styrking av språksentre, opplæring, kultur og mediehus. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god nynorskstimulering. For å sikre en god overgang fra barnehage til skole i nynorskområder må barna få nynorsk språkstimulering i disse barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tilskuddsordningen for språkstimulerende tiltak som fremmer tospråklig opplæring. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre nynorsk. At elever lærer to skriftspråk i Norge, er et gode som ikke må svekkes. Alle elever skal møte både nynorsk og bokmål tidlig i skoleløpet. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vilkårene for nynorsk i skolen og endre opplæringsloven § 2-5 slik at også elever på ungdomsskolen får rett på opplæring i hovedmålet og rett til å høre til i egen målformgruppe. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eleven sin kunnskap i sidemålet vurderes, både på ungdomsskolen og i studieforberedende videregående opplæring gjennom egen standpunktkarakter og obligatorisk eksamen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at samisk språk og kultur skal ivaretas i skolen. SV vil videreutvikle og styrke fjernundervisningen i de tre samiske språkene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SAMER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tegnspråket. Skolene må i større grad forpliktes til å skape en reell tospråklig læringsarena når skolen har elever som skal ha opplæring etter § 2-16 i opplæringsloven. SV vil sikre statlig økonomisk kompensasjon til disse skolene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SPESIALUNDERVISNING SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil la flere lære tegnspråk ved å innføre tegnspråk som valgfag og fremmedspråk i ungdomsskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at lærerutdanningene gir tilstrekkelig kompetanse til de som skal undervise i nynorsk som hovedmål og sidemål. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle elever i Norge får kjennskap til samisk språk og kultur. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn og unge i samiske områder har rett på opplæring i og på samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke voksenopplæringsprogrammer i samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet for språk og kultur for nasjonale minoriteter. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby utdanning av religiøse ledere i Norge for å bidra til å sikre at norsk språk og verdier som demokrati, likestilling og menneskerettigheter får en naturlig plass i alle trossamfunn. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER SPRÅK TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å styrke språkopplæringen til asylsøkere i mottak. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norskopplæringen for voksne innvandrere skal skje på nynorsk i nynorskkommuner. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage en startpakke for arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere skal få en startpakke med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og tilbud om norskundervisning. Fagbevegelsen inviteres til å delta i dette. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil slå ring om språkmangfoldet og sikre reell likestilling mellom de to målformene nynorsk og bokmål på alle samfunnsområder. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre de offisielle minoritetsspråkene samisk, kvensk og tegnspråk. Støtten til produksjon og oversettelse av litteratur på samiske språk og kvensk skal økes. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ivareta språket og litteraturen. SV vil styrke innkjøpsordningen, innføre en boklov som sikrer fastprissystemet på bøker, og hindre at vertikal eiermakt i bokbransjen reduserer mangfoldet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil inkludere alle. Litteratur på minoritetsspråk som er representert i lokalmiljøet skal være tilgjengelig i bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. Ordningene bringer profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og eldre over hele landet. SV vil øke bevilgningene og bruke deler av midlene til transport. For å sikre kvaliteten trengs kompetanse- og utviklingsarenaer for bedre samarbeid mellom institusjonene og kunstnerne. Den kulturelle skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på læring gjennom lek i barnehagen for å stimulere til barns sosiale utvikling og sørge for at de har gode språkferdigheter når de begynner på skolen. Partiprogram BARNEHAGER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. Partiprogram BARNEHAGER GRUNNSKOLE SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid. Partiprogram BARNEHAGER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil at alle ansatte i barnehagene skal beherske norsk. Partiprogram BARNEHAGER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil bruke tekster på både nynorsk og bokmål gjennom hele skoleløpet. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål på ungdomsskolen og i videregående opplæring. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at vi fortsatt har to levende norske skriftspråk, og opprettholde normeringen av begge målformene. Partiprogram KULTURVERN SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke det nordiske språksamarbeidet. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere om språknormeringen for bokmål og nynorsk skal flyttes ut av Språkrådet. Partiprogram SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil bevare og videreutvikle samisk språk og kultur som en viktig del av norsk kulturarv. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta at private skoler kan tilby samisk undervisning på grunnskole- og videregående nivå. Partiprogram PRIVATSKOLER SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å gi elever mulighet til å velge et samisk språk som valgfag. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil starte med obligatorisk norskopplæring og samfunnskunnskap allerede i [flyktning-]mottakene. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tilbudet om norskopplæring og utdannelse til foreldre som benytter seg av gratis kjernetid i barnehage. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for bedre språkopplæring hos barn med dårlig språkutvikling i barnehagen og ved oppfølging etter 4-årskontrollen. Partiprogram BARN INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil ha tilpassede undervisningstilbud innenfor grunnskolen kombinert med språkopplæring for voksne innvandrere uten basisutdannelse fra hjemlandet. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SPRÅK VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde tilbudet i morsmålsopplæring i skolen. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de elevene i ungdomsskolen som ikke velger 2. fremmedspråk, skal få tilbud om arbeidslivsfag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke norsk som fagspråk. Ansatte ved norske universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for å utvikle, vedlikeholde og formidle et godt norsk fagspråk. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i barnehagene snakker godt norsk. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil heve kvaliteten på norsk- og samfunnsundervisningen for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke norskundervisningen for asylsøkere fra 175 til 250 timer. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle asylsøkere rett til språkopplæring ved ankomst til Norge. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke språkopplæringstilbudet for arbeidsinnvandrere. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sette av tilstrekkelige midler til utvikling av nynorske læremidler. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet for de samiske språkene og de andre nasjonale minoritetsspråkene i Norge, særlig ved å styrke Sametinget og det kommunale ansvaret for dette. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke kulturminne- og museumsarbeidet for samisk kultur og nasjonale minoriteter, og sikre utbyggingen av det sørsamiske kultursenteret på Snåsa, Saemien Sijte. Partiprogram KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte språkkrav og introduksjonsprogram for religiøse ledere fra utlandet. Partiprogram KULTUR SPRÅK TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det skal være obligatorisk opplæring i begge målformer med egen standpunktkarakter og eksamen i både hoved- og sidemål på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil endre opplæringsloven slik at også ungdomsskoleelever får rett til å tilhøre egen målformklasse og få undervisning i alle fag på sitt eget hovedmål dersom ti eller flere elever på trinnet ønsker et annet hovedmål enn det den aktuelle skolen bruker. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke satsingen på klarspråk i det offentlige. Partiprogram LOKALFORVALTNING SPRÅK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved etablering av flere språksentre, og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi støtte til styrking av kvensk, lulesamisk og pitesamisk språk. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte arbeid som setter søkelys på romanifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge, inkludert språkene romanes og skandoromani. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer og kulturinstitusjoner vesentlig. Partiprogram FORSKNING KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke det etniske, språklige og kulturelle mangfoldet blant godkjente fosterfamilier og beredskapshjem. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre minoriteters rett til språk og kultur. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare statlige sameskoler som samiske alternativ i grunnutdanningen og nasjonale sentre for språkopplæring. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil retten til opplæring på samisk utenfor språkbevarings- og språkvitaliseringskommuner styrkes, ved at minstekravet på ti elever reduseres til tre elever. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil la språkmangfoldet synes og høres i hverdagen og utnytte mulighetene det gir. Partiprogram SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og rettighetsfeste tegntolketjenesten. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi norsk tegnspråk offisiell status og større plass i det offentlige rom. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare nynorsk som sidestilt med bokmål i offentlig kommunikasjon. Partiprogram SPRÅK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at sidemålsopplæringen starter allerede i barneskolen gjennom bøker, sang og lek. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil håndheve og styrke elevenes språklige rettigheter, som retten til lærebøker på hovedmålet. Partiprogram RETTSVESEN SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre ordningen med karakterer i sidemål. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at elever som er fritatt fra sidemålsundervisning også møter litterære tekster og sakprosa på sidemålet. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre videre utvikling av nynorskspråklige læremidler og læringsressurser for voksne innvandrere. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte universitets- og høyskolesektoren i utvikling av norsk fagterminologi, for å hindre domenetap til engelsk. Partiprogram HØYERE UTDANNING SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi støtte til digitale, fritt tilgjengelige norske ordbøker. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke døves og deres familiers rett til tegnspråkopplæring, samt styrke arenaer for døvekultur. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil synliggjøre flerspråklighet ved å utvide bruken av minoritetsspråk i det offentlige rom. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til at flere kommuner innlemmes i forvaltningsområdet for samelovens språkregler. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil initiere en nasjonal satsing på utvikling og revitalisering av kvensk språk. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil initiere nasjonale satsinger for å synliggjøre og fremme romani og romanes. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for at minoritetsspråklige barn i større grad får mulighet til å styrke morsmålet sitt i norskopplæringen. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte bruk av andre skandinaviske språk i tv og film for barn. Partiprogram BARN SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme og styrke flerspråklig kompetanse i relevante yrkesgrupper. Partiprogram ARBEIDSLIV SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at alle barn som har et annet morsmål enn norsk skal ha lovfestet rett til morsmålsassistanse. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skolen skal støtte opp under et språklig mangfold og bidra til at elever skal kunne utvikle flerspråklighet. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en skole som tar vare på alles språk. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at sidemålsundervisninga må styrkes gjennom positiv forsøksvirksomhet og gjennom større fokus på sidemålspedagogikk i lærerutdanninga. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle læremidler skal komme på bokmål og nynorsk til samme tid og samme pris. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at hørselshemmede skal få mulighet til å utvikle tegnspråk og å følge undervisning på tegnspråk. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal tilrettelegges for at samisk (nord-samisk, lulesamisk, sørsamisk) og kvensk kan være reelt førstespråk gjennom hele grunnopplæringen. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at minoritetsspråklige skal få mulighet til å utvikle eget morsmål og flerspråklighet gjennom skolegangen. De lovfestede rettighetene til morsmålsopplæring og tospråklig fagstøtte må bli reelle rettigheter i alle kommuner hvor det er praktisk mulig. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for gratis norskkurs ved alle høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at pasienter og brukere skal sikres profesjonell tolkehjelp dersom helsepersonellet ikke kan kommunisere på deres språk. Behovet for tolk bør oppdages gjennom rutiner. Partiprogram HELSEVESEN SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for gratis norskopplæring for alle som trenger det. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for lovfestet rett til kvalifisert tolk. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for lovfestet rett til morsmålsopplæring, og til undervisning på morsmålet når det er nødvendig for å få likeverdig opplæring. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det etableres flere samiske språksentre. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at voksne samer som ikke har fått fullverdig opplæring i samisk språk og kultur skal få dette fullfinansiert ved statlige middel, med permisjon med lønn eller vilkår som for arbeidsmarkedskurs. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for støtte til kvensk språk og kultur. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at også kvenene får sitt fond som erstatning for fornorskingspolitikken, og at det blir gitt tilstrekkelige statlige tilskudd til revitalisering av kvensk språk og kultur, blant annet kvensk ukeavis og radioprogram på kvensk, samt kvensk forsking og museumsvirksomhet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det må satses på utdanning av lærere i kvensk språk. Det må bli mulig å velge kvensk som fag i flere områder, blant annet i Oslo. Det kvenske barnehagetilbudet må videreutvikles der det er grunnlag for det. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for mer bruk av nynorsk i medier. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil at målbruksloven må håndheves strengere. Partiprogram SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for mer bruk av nynorsk i NRK og statsforvaltningen. Partiprogram SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt støtte til Nynorsk mediesenter. Partiprogram SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke språkopplæringen og andre målrettede tiltak for at flere kvinner med minoritetsbakgrunn skal kunne delta i arbeidslivet. Regjeringserklæring INNVANDRERE LIKESTILLING SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kombinere språkopplæring med arbeidspraksis. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å fornye og forbedre norskopplæringen, slik at alle får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en ordning der personer som etter fem års oppholdstillatelse mottar kommunale ytelser og støtteordninger, ikke er i arbeid, og som ikke har tilfredsstillende norskkunnskap, får en aktivitetsplikt til å delta på språkopplæring. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at alle barn gjennomfører en obligatorisk test av norskkunnskaper ved 4-årskontroll. Regjeringserklæring BARN SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille nasjonale krav til tilfredsstillende norskkunnskap der det er nødvendig av hensyn til helse, sikkerhet og kvalitet i tilbudet, herunder i helsesektoren og i barnehager. Kommunene må som arbeidsgiver sikre at ansatte har nødvendig språkkunnskap for å ivareta sine oppgaver, for eksempel gjennom kompetansehevende tiltak. Regjeringserklæring KOMMUNER SPRÅK STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem og følge opp Målrettet plan for kvensk språk. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke innsatsen for klart språk i forvaltningens kommunikasjon med innbyggerne. Regjeringserklæring SPRÅK STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme forslag om ny helhetlig språklov, som viderefører prinsippene i dagens lovverk knyttet til sidestilte målformer og minoritetsspråk, og vurdere tiltak for å styrke hoved- og sidemålsopplæring for tidlige alderstrinn, samt åpne for lokale forsøk. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe videre med digitalisering av de store ordbokprosjektene. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre fellesnordisk språkforståelse ved å arbeide for at film og fjernsyn sendes tekstet, ikke dubbet, når programmet er statlig finansiert eller støttet. Regjeringserklæring KRINGKASTING NORDISK SAMARBEID SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke språkopplæringen i barnehagene. Regjeringserklæring BARNEHAGER SPRÅK

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (kap. 291, 292, 3291 og 3292 samt romertall III) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 17 og 49 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014) Til behandling
29. sep 2020 Samisk språk, kultur og samfunnsliv - Digitalisering Til behandling
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 108 (samene som urfolk) Til behandling
17. jun 2020 Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig) Behandlet
11. mai 2020 Lov om språk (språklova) Til behandling
23. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk Behandlet
9. des 2019 Samisk språk, kultur og samfunnsliv Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
20. nov 2019 Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister) Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane Behandlet
10. jun 2019 Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk) Behandlet
17. des 2018 Sametingets virksomhet 2017 Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om språklige justeringer i enkelte paragrafer i Grunnloven på nynorsk Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i §§ 17, 49, 50, 75 og 109 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014) Behandlet
28. feb 2018 Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse) Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. jun 2017 Humaniora i Norge Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om å få utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å sikra alle elevar i grunnskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt Behandlet
9. jun 2016 Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) Behandlet
6. jun 2016 Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) Behandlet
16. des 2015 Sametingets virksomhet 2014 Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
7. des 2015 Endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) Behandlet
16. nov 2015 Endringer i introduksjonsloven (tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering) Behandlet
10. jun 2015 Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
5. mai 2014 Grunnlovsforslag om en nynorsk versjon av Grunnloven Behandlet
5. mai 2014 Grunnlovsforslag om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk Behandlet
5. mai 2014 Grunnlovsforslag, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig fornyelse av Grunnloven Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
7. nov 2013 Rapport fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om å styrke norsk språk i offentlig tjenesteutøvelse Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om innføring av tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. jun 2012 Innstilling fra Stortingets presidentskap om språklig og teknisk revisjon av Stortingets forretningsorden Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om å avholde ekstra eksamen i fagene norsk og engelsk Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag fra om å revidere Grunnloven Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om retting av språklige feil i Grunnloven Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet