Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi spesialundervisning og oppfølging så tidlig som mulig i skoleløpet. Der en elev ligger under kritisk grense i grunnleggende ferdigheter, skal det umiddelbart iverksettes særskilt oppfølging. Partiprogram SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre bruke leksehjelp og sommerskole for spesielt å nå innvandrerbarn. Partiprogram BARN INNVANDRERE SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilpasset opplæring til hver enkelt elev, inkludert spesialundervisning for de med spesifikke vansker, for eksempel dysleksi. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha flere spesialpedagoger på den enkelte skole. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre tilbudet om morsmålsundervisning til elever med minoritetsbakgrunn. Partiprogram SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at ekstra tiltak mot elever settes inn tidlig i utdanningsløpet. Partiprogram SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi mulighet for en mer praktisk rettet opplæring fra 9. skoleår. Partiprogram SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at elever har mulighet til å gå raskere gjennom pensum og til å lese pensum på høyere trinn i skolen. Partiprogram SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke PP-tjenesten og stille kompetansekrav til personell som arbeider i tjenesten. Partiprogram SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha raskere saksbehandling og raskere hjelp for elever som kommer under PPT. Partiprogram SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne hindringer for rask og effektiv oppfølging av elever med særskilte behov ved overgangene i utdanningsløpet. Partiprogram SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle elever skal tilhøre en fast klasse/gruppe med kontaktlærer. Dette skal ikke gå ut over mulighetene til tilpasset opplæring og fleksibel organisering på tvers av elevgruppene. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke kvaliteten i det spesialpedagogiske støtteapparatet. Regjeringserklæring SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Høyre Høyre vil gi lærere og skoleledere på den enkelte skole, i samråd med PPT, myndighet til å ta beslutning om spesialpedagogiske tiltak. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker en gjennomgang av retten til spesialundervisning og PP-tjenesten, samt bruken av spesialskole. Partiprogram SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tidlig innsats gjennom å etablere et «lese-skrive-regne-løfte» som gjør at elever med grunnleggende ferdigheter mye under forventet nivå, automatisk skal få ekstra intensivopplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi spesielt motiverte elever mulighet til å følge undervisning på høyere nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå spesialundervisningen, redusere dokumentasjonskravene og innføre saksbehandlingsfrister for PP-tjenesten. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at flere ungdomskoler kan utvikle sin egen profil som temaskoler og legge til rette for at elever på ungdomstrinnet kan fordype seg innenfor utvalgte områder. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at ungdomsskoler har tilbud om elevbedrift og utplassering i arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE NÆRINGSLIV SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke underveisvurderingen og gjennomføre forsøk med alternative eksamensformer [på ungdomstrinnet]. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle leksehjelpsordninger også på ungdomstrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at barn og ungdom som er barnevernets ansvar, har samme rett og plikt til utdanning som andre barn. Dersom de ikke følger vanlig skoleundervisning, skal det foreligge et vedtak og det skal gis tilrettelagt undervisning. Partiprogram BARN BARNEVERN SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle elever og studenter med dokumentert behov for tilrettelegging ved eksamen skal få det. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at personer med funksjonsnedsettelser kan få tilbud om mestringskurs. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tolketjenestene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle tilbudene med senioropplæring som positive møteplasser med faglig innhold for pensjonister i ulike deler av landet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SPESIALUNDERVISNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle døvfødte barn skal få tilbud om cochleaimplantat og videre rett til opplæring i talespråk. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN SPESIALUNDERVISNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at alle skoler gir støtte- og intensivundervisning for elever som ikke har god nok faglig utvikling. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilby intensivopplæring mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring for elever med svake grunnleggende ferdigheter. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig for hver enkelt skole. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at spesialpedagogisk undervisning gis av pedagoger. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tegnspråket. Skolene må i større grad forpliktes til å skape en reell tospråklig læringsarena når skolen har elever som skal ha opplæring etter § 2-16 i opplæringsloven. SV vil sikre statlig økonomisk kompensasjon til disse skolene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SPESIALUNDERVISNING SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil la flere lære tegnspråk ved å innføre tegnspråk som valgfag og fremmedspråk i ungdomsskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at alle barn og unge som har rett på tilpasset opplæring og hjelpemidler får det og at de blir tilstrekkelig fulgt opp gjennom hele utdanningsløpet. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet. Partiprogram SPESIALUNDERVISNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at ressursene til spesialundervisning kommer de elevene som trenger det, til gode. Partiprogram SPESIALUNDERVISNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kartlegge bruken av andre yrkesgrupper enn lærere i spesialundervisningen, med sikte på at alle elever skal få nødvendig faglig tilrettelegging og oppfølging. Regjeringserklæring SPESIALUNDERVISNING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om styrket spesialpedagogisk oppfølging i en inkluderende skole Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
6. jun 2016 Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
17. nov 2011 Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (unntatt kapittel 6) Behandlet
14. jun 2011 Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (kapittel 6) Behandlet
14. jun 2011 Representantforslag om å fryse prosessen med nedleggelse av statlige grunnskoler for hørselshemmede Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet