Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med frivillig og ideell virksomhet i velferdstilbudet. Partiprogram KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne barrierer og sørge for universell utforming og tilgjengelighet for alle til å delta i samfunnet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at avlastningstilbud for familier med barn med spesielt krevende behov må bygges ut. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2009-2013 at de som deltar i NAVs kvalifiseringsprogram skal ha gratis tannbehandling på linje med dem som har sosialhjelp som hovedinntektskilde eller omfattes av kommunale rustiltak. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke kompetansen i NAVs førstelinje. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at NAV-kontorene skal videreutvikles ved bruk av brukerundersøkelser, universell utforming, reduksjon av køer og etablering av tilbud under soning i fengslene. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at alle brukere av sosialtjenestene må sikres den individuelle plan de har lovmessig rett til. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha et samarbeid mellom NAV og de frivillige organisasjonene om kunnskapsoverføring i arbeidet med uføre og arbeidsledige med funksjonshemming. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for tilpassede og individuelle jobbtrenings- og opplæringstilbud for tidligere prostituerte. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til universell utforming av boliger slik at eldre og funksjonshemmede som ønsker det, kan bo lengst mulig i sitt eget hjem. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere en egen støtteordning for de beboere som har vært omfattet av husleiereguleringsloven og som ikke vil klare økningen i husleie. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å etablere flere rådgivningskontorer for kriminalitetsofre. Åpningstiden må utvides. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å utvide tilbudet ved støttetelefonen for kriminalitetsofre. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å etablere overgangsboliger for kvinner og barn i kommunene. Partiprogram KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å sørge for tilgjengelig voldtekts- og voldsmottak over hele landet, og heve kompetansen ved disse mottakene. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å gi bedre oppfølging av voldtektsofre med kostnadsfri oppfølging av psykolog/psykiater ut over akuttfasen etter voldtekt. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å gi bedre beskyttelse av volds- og trusselutsatte gjennom bruk av omvendt voldsalarm, mobil voldsalarm og besøksforbud. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å styrke innsatsen mot vold mot eldre. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved at politidistriktene skal ha familievoldskoordinator i full stilling. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å bygge opp et bedre tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep gjennom etablering av Barnehus over hele landet. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å igangsette en egen utredning om vold mot barn. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ideelle og frivillige organisasjoner som bidrar til velferdsproduksjonen som leverandører til det offentlige skal få forutsigbare avtalevilkår og arbeidsforhold, samtidig som vi skal stille klare krav til kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at kompetanse i organisasjonslivet brukes mer bevisst i utviklingen av tjenestetilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at muligheten til å inngå direkte avtaler med ideelle organisasjoner om drift av velferdstjenester videreutvikles. Så langt det er mulig vil vi unnta ideelle organisasjoner fra anbud innenfor barnevern og rusomsorg. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det opprettes et kontaktutvalg mellom ideelle og frivillige organisasjoner og myndigheter som koordinerer utviklingen av tjenestetilbud på helse- og omsorgsområdet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å bekjempe fattigdom vil Høyre styrke det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UNGDOMSARBEID
2009-2013 Høyre For å bekjempe fattigdom vil Høyre bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner som jobber med fattigdomsproblematikk. Partiprogram KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å bekjempe fattigdom vil Høyre styrke innsatsen for å sikre at alle har en egnet bolig og ingen er bostedsløse. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å bekjempe fattigdom vil Høyre øke den særskilte støtten til barne- og ungdomstiltak som sikter seg inn mot områder i de største byene hvor mange opplever fattigdom. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UNGDOMSARBEID
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre iverksette en total gjennomgang av egenandelssystemet for å sikre at mennesker med høye helseutgifter og dårlig økonomi blir skjermet. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre sørge for bedre støtte til tannbehandling for dem som har høye tannhelseutgifter og dårlig økonomi. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke det psykiske helsevernet vil Høyre utarbeide en plan for å gi et bedre tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og dårlige levekår. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre Sikre raskere og bedre hjelp for rusavhengige ved å gjennomføre en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om rusbehandling, omsorg, lavterskel helsetilbud og ettervern. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre styrke tilbudet om støttetiltak til rusavhengiges pårørende, særlig for barn og unge. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for dem som deltar i legemiddelassistert rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre avvikle ordningen med sprøyterom. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre åpne flere mottakssentre for rusmiddelavhengige i de største byene ved behov. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil påse at NAV-reformen fører til større nærhet mellom bruker og veileder ved NAV-kontoret. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det åpnes for at førerkortopplæring skal kunne finansieres gjennom Statens Lånekasse for Utdanning. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at størrelsen på sosialhjelpsutbetalingene i kommunene skal være basert på den enkeltes behov og ikke kommuneøkonomiske hensyn. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å skaffe boliger til vanskeligstilte i boligmarkedet, med særlig vekt på bekjempelse av bostedsløshet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Venstre Venstre vil overføre Husbankens boligsosiale, bygnings- og miljømessige virkemidler til kommunene. Flere boliger for vanskeligstilte blir en sentral del av dette ansvaret. Partiprogram HUSBANKEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre behandlingstilbud for dem som er utsatt for vold og overgrep. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Venstre Venstre vil at barn som har blitt utsatt for vold eller blitt vitne til vold i nære relasjoner skal få et behandlingstilbud. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge fysiske omgivelser med vekt på tilgjengelighet for alle (universell utforming). Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at behandlingsinnsats innenfor spesialisthelsetjenesten må følges opp av ettervern og tilbud om bolig, sysselsetting, skolegang og nettverksbyggende tiltak. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil alle som trenger det, må få tilbud om rehabilitering etter sykdom. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp ønsker en gjennomgang av egenandelssystemet med sikte på mer differensierte satser, bedre skjerming av utsatte grupper og bedre innretning i forhold til helsepolitiske prioriteringer. Det vil også innebære høyere egenandeler for ”ikke-prioritert” behandling. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje samarbeidde mellom stat, kommune, frivillig sektor og partane i arbeidslivet for at intensjonen i Nav-reforma om betre samordning til det beste for brukarane skal lukkast. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje arbeidet med bustader for psykisk utviklingshemma og personar med psykiske lidingar. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at gravferdsstøtten skal sikre alle ei verdig gravferd og ei verdig grav, uavhengig av boets og de etterlattes økonomi. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke Nav med nødvendig samisk språk- og kulturkompetanse. Partiprogram SAMER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at samisk språk og kulturforståelse skal være sentrale elementer når samiske helse- og sosialtilbud utvikles for det samiske folket. Partiprogram KULTUR SAMER SOSIALE TJENESTER SPRÅK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette arbeidet med disse utfordringene, og ta initiativ til forbedringstiltak for alenebeboeres og aleneforsørgeres økonomiske situasjon ved hjelp av økt bostøtte, skattetiltak og/eller differensierte avgifter. Partiprogram SKATTER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Ulike tiltak mot fattige barnefamilier må prioriteres, og SV vil arbeide for en ordning med garantert minsteinntekt med utgangspunkt i både folketrygdens minsteytelser og den økonomiske sosialhjelpen. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre nasjonale minstesatser for sosialhjelp basert på reelle beregninger av levekostnader, og klageretten i sosialtjenesteloven på området stønad til livsopphold må styrkes. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti NAV-reformen er nå i en gjennomføringsfase. SV vil sikre at denne viktige velferdsreformen når de målsettingene som ble satt ved innføringen. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til å styrke de fattiges organisasjoner, og arbeide for bedre systemer for brukermedvirkning både på individ– og systemnivå. Partiprogram KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går mot å sette velferdstjenester ut på anbud. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker at alle som arbeider med barn i sin utdanning skal få økt kompetanse på barns reaksjoner når de blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Partiprogram BARN HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å sikre likeverdig behandling og at alle får den hjelp de har krav på, vil SV foreslå en gjennomgang av klageordningene i helse– og omsorgssektoren og i NAV. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjelpetilbudet til voldsutøvere, blant annet ved at behandlingstilbud som Alternativ til vold og sinnemestringskurs videreutvikles og blir gjort landsdekkende. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for at hver kommune skal utarbeide en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Partiprogram KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme hjelpetiltak som gir kvinner muligheten til å komme seg ut av prostitusjon, og blant annet etablere et støttesenter for prostituerte og eks-prostituerte. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det holdningsskapende arbeidet mot kjøp av sex, med fokus på skadevirkninger av prostitusjon. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er imot bruk av anbud i attføringsarbeidet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke liberalisere grunnleggende velferdstjenester. Partiprogram EU/EØS HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere NAVs rolle i forhold til nordmenn i utlandet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere godkjenningsrutiner i forhold til ytelser i utlandet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere finansieringen og organiseringen av hjelpemiddelsentralen. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil Åpne for fritt valg av brukerstyrt, personlig assistent. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for ett sikkerhetsnett for de som ikke kan klare seg selv. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stille krav for tildeling av offentlige ytelser. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stille krav om deltakelse i kvalifiseringsprogram eller annen aktivitet for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre normerte satser for økonomisk sosialhjelp som er tilnærmet like over hele landet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil overføre det økonomiske ansvaret for økonomisk sosialhjelp til NAV/Staten. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stille krav for mottak av sosialhjelp. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse sosialhjelpssatsene til utgiftsnivået i ulike deler av landet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette velferdskontorer der behovet til den enkelte definerer tiltakene. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå velferdsordningene for å forhindre misbruk. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forebygge og dempe skadebivirkningene av arbeidsledighet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå offentlige ytelser slik at de stimulerer til økt arbeidsdeltagelse. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for et mer fleksibelt arbeidsmarked. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for økt bruk av gradert sykemelding. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at man i langt større grad tar utgangspunkt i den enkeltes arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at arbeidsrettede tiltak iverksettes på et langt tidligere tidspunkt. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at folketrygden skal være et nasjonalt forsikringssystem. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at alle norske borgere skal ha rett til ytelser fra folketrygden ved behov. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal skje en omfordeling gjennom folketrygden. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å redusere de økonomiske forskjellene i Norge. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil sikre økonomiske ytelser for mennesker som lever i fattigdom. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke innsatsen mot fattigdom. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forsterke en målrettet innsats for at flest mulig kan leve av arbeidsinntekt. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil i forbindelse med behandlingen av Fordelingsutvalgets innstilling legge fram for Stortinget tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt legge fram tiltak som kan redusere fattigdom blant barn. Regjeringserklæring BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bruke kvalifiseringsprogrammet for å få flere over fra passiv sosialhjelp til deltakelse i arbeidslivet. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at alle brukere av sosialtjenestene må sikres individuell plan. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at barn i familier som lever på sosialstønad skal ha selvstendig rett til aktivitetsstøtte. Regjeringserklæring BARN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at flere får tilgang til bostøtte, gjennom oppfølging av St.prp. nr. 11 (2008-2009) Ei styrkt bustøtte. Regjeringserklæring BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet med og øke støtten til brukerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner som gjør en stor innsats for velferdssamfunnet. Regjeringserklæring HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ved tilpasningen av reglene for uføres ytelser til pensjonsreformen sikre en fortsatt god uføreordning i Norge. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle NAV-kontorene ved bruk av brukerundersøkelser, universell utforming og reduksjon av køer. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere en ordning med Velferdsombud som skal dekke NAV, sosialtjenesten og helsetjenesten. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk slik at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Regjeringserklæring BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å avskaffe bostedsløshet ved å skaffe flere kommunalt disponerte utleieboliger, boliger med oppfølgingstjeneste og ikke- kommersielle utleieboliger. Regjeringserklæring BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at de som kommer ut av rus- og psykiatri- institusjoner eller fengsel skal tilbys et egnet varig boligtilbud. Regjeringserklæring HELSEVESEN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi flere leiere i kommunale boliger mulighet til å kjøpe boligen. Regjeringserklæring BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra gjennom boligstilskuddet til at flere funksjonshemmede og eldre kan bli boende lenger hjemme. Regjeringserklæring BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre en rett til inntil 10 dager permisjon pr. år for å yte omsorg for nære pårørende. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomgå ordningen for omsorgslønn. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at utsatte barn og unge og deres familier skal få bedre samordnet bistand fra ulike deler av hjelpeapparatet. Regjeringserklæring BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi støtte til ordninger med ferie og fritidstilbud for barn av foreldre med dårlig økonomi. Regjeringserklæring BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil etablere flere Barnehus. Regjeringserklæring BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ikke privatisere eller kommersialisere grunnleggende velferdstjenester. Regjeringserklæring HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Ordningen med brukerstyrt personlig assistent bidrar til vesentlig heving av livskvaliteten, og må styrkes. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at unge med uføretrygd gis rett til arbeidsmarkedstiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvide kvalifiseringsprogrammet slik at folk som mottar sosialhjelp kan få kvalifisering til arbeid og samtidig en fast inntekt. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at også ungdom som mottar stønad for kvalifiseringsprogrammet gis en ytelse på nivå med minsteytelsen i folketrygden (2 G, 164 000 kroner i 2012) for å øke muligheten for å komme i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordningen med varig tilrettelagt arbeid har nok plasser til at alle som trenger det får plass og at flere får arbeid i ordinære virksomheter. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordningen med lønnstilskudd økes for å gi flere mulighet til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordninger som arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter, servicehunder, tolketjenesten og lese- og sekretærhjelpsordningen er varige og gis nok kapasitet til å sikre at de som kan jobbe får jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det lages en egen strategi for arbeid for sosialt vanskeligstilte, for å gi flere muligheten til å komme i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Statlig minstenorm for sosialhjelp og utvidelse av kvalifiseringsprogrammet slik at alle som trenger det får plass. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at velferden først og fremst utøves av det offentlige eller i samarbeid mellom offentlig og ideell sektor. SV vil sikre at offentlige bevilgninger til velferd skal gå til gode tjenester og ikke privat profitt. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SVs mål er å avskaffe fattigdom. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidstrening, utdanning eller annen aktivitet blir en rettighet for alle som står uten arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en rettighetsfesting av plass i kvalifiseringsprogrammet til de som har behov for det, og rett til å fullføre kvalifiseringen for de som er med. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en nasjonal minstenorm for sosialhjelp tilsvarende minsteytelsen i folketrygden. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for utvikle en nasjonal handlingsplan for sosiale entreprenører med finansieringsordninger som særlig stimulerer til innovasjon og sosialt entreprenørskap. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at egenandeler på offentlige tjenester holdes lave, og at mest mulig av offentlige velferdsordninger finansieres gjennom skattesystemet i stedet for ved egenandeler slik at de som har mest også betaler mest. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres ordninger, for eksempel ombud, der folk kan få hjelp til å finne frem i systemene for sosialhjelp og helsetjenester. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det gis fulle klagerettigheter etter forvaltningsloven også for saker omhandlet av sosiallovgivningen, for eksempel utmåling av sosialhjelpens størrelse. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at fylkesmannens kompetanse til å overprøve kommunal skjønnsutøvelse i vedtak om omsorgstjenester skal følge forvaltningslovens standardbestemmelser og ikke være spesielt innskrenket som i dag. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon, og at foreldre som mangler opptjening får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2 G). Partiprogram FAMILIE LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å forsvare barnetrygden og øke den for familier med 3 eller flere barn og for enslige forsørgere. Det er de familiene som har økt risiko for fattigdom. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ytelser i folketrygden, som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, har gode barnetillegg. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for full lønn under sykdom er et viktig velferdsgode. SV vil ikke svekke sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at overgangsstønaden opprettholdes, og at mottakere av stønaden sikres tilgang til utdanning eller annen arbeidsrettet aktivitet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at mottakere av arbeidsavklaringspenger får vurdering og tiltak raskere enn i dag, for å unngå lengre perioder med arbeidsløshet eller manglende deltagelse i arbeid, utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at satsen for unge som deltar i kvalifiseringsprogrammet, som i dag er lavere enn for voksne mottakere, heves til tilsvarende nivå som andre mottakere og at barnetillegget på arbeidsavklaringspenger økes for å gi trygghet og mer nærhet til arbeidslivet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at minsteytelsene i folketrygden skal ligge over vedtatt fattigdomsmål. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for mer målrettede tilbud og tiltak gjennom at ansatte på lokale NAV-kontor gis større frihet til å ta avgjørelser skreddersydd den enkelte som har behov for hjelp. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at mottakere av sosialhjelp, og andre som i dag har begrenset klagerett, gis full klagerett for å sørge for at rettssikkerheten deres ivaretas fullt ut. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at NAV har ressurser til å møte folk på en god måte og til å utføre de tjenester etaten er satt til. Lokale NAV kontor må styrkes med kompetanse, tilstrekkelig ansatte og større beslutningskompetanse i flere saker. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at NAV får IKT-systemer som er oppdaterte og funksjonelle, og at tjenestene er godt tilgjengelige på nett for å effektivisere drift og tilgjengelighet. Partiprogram SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en ombudsfunksjon med ansvar for NAV som kan bidra til å hjelpe folk gjennom systemet, som kan sikre at rettssikkerheten ivaretas og som skal rapportere løpende til politiske myndigheter om forholdene i NAV. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Husbanken styrkes for å øke boligbyggingen, og gi flere mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å lovfeste kommunenes ansvar for hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sikre at mennesker med utviklingshemming får reell mulighet til selv å velge hvordan og med hvem de vil bo, Husbanken må bare gi tilskudd til prosjekter som ikke fører til nye store institusjoner. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke transportordninger som gjør det mulig for mennesker med funksjonsnedsettelser å være aktive deltakere i lokalsamfunnet, og med like ordninger i hele landet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at studenter og elever innen fag som helse- og sosial, politi, rettsvesen og utdanning får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram HELSEPERSONELL LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres egne regionale kompetansesentre i de store byområdene, som jobber med kartlegging av de prostituertes situasjon og dermed kan bidra til at prostituerte kan sluses over i tiltak som gir god langsiktig oppfølging ved at de får muligheten til å velge nye leveveier. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at muligheten for asyl for traffickingofre styrkes og at traffickingofrenes rettssikkerhet blir bedre ivaretatt. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at LHBT-personer som berøres av tvangsekteskap, vold og trakassering sikres godt vern og oppfølging hvor myndighetene gis tilstrekkelig opplæring i hatmotivert trakassering/vold. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at retten til et dagtilbud for mennesker med utviklingshemming sikres, fortrinnsvis gjennom arbeid. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at hjelpemiddelformidlingen styrkes og opprettholdes som del av folketrygden. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at aldersgrensen for å få hjelpemidler til trening og fritidsaktivitet fjernes for å sikre flere aktive og friske liv. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at transportsystemene for folk med nedsatt funksjonsevne styrkes og at arbeidet for universell utforming av kollektivtilbudet prioriteres. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at systemet for formidling av tegnspråktolker blir bedre og at det utdannes flere tolker. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordningen med servicehunder utvides for å gi flere mennesker mer frihet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at brukerstyrt personlig assistanse rettighetsfestes. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at heistilskuddene styrkes, slik at flere kan slippe å flytte. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bosetting av flyktninger skjer i nært samarbeid med NAV, og i samhandling med arbeidslivet lokalt, slik at flyktninger kan delta i arbeidslivet så fort som mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at idrettslagenes samarbeid med skoler, barnehager og SFO, fritidsklubber, helse– og omsorgsinstitusjoner, arbeidsplasser, NAV-kontorer og asyl– og flyktningmottak styrkes for å bidra til folkehelse, forebygging og inkludering. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE IDRETT INNVANDRERE SKOLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for exit-tiltak for å få ungdom ut av ekstreme miljøer. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at samfunnet jobber mot forhold som leder unge til ekstremisme, det være seg arbeidsløshet eller følelse av å bli marginalisert og diskriminert. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en utvidelse av dekningsområdet for rettshjelp. Dagens egenandeler og inntekts– og formuesgrenser bør erstattes med et progressivt egenandelssystem der man ser på faktisk betalingsevne. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at de juridiske lavterskeltilbudene styrkes. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre informasjon om sosiale og faglige rettigheter, i tillegg til informasjon om andre rettigheter og plikter i det norske samfunnet. Alle arbeidsinnvandrere bør få en startpakke med informasjon på språk de forstår. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en digitaliseringsreform i det offentlige velferdssystemet. Partiprogram SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke rehabiliteringselementet i Lar, blant annet gjennom bedre og mer forpliktende samhandling mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og Nav. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide tannhelseordningen med offentlig fullfinansiering til utsatte grupper, slik at blant annet rusavhengige, kronikere og pasienter med manglende evne til egenomsorg får gratis behandling. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil delfinansiere nødvendige tannlegekostnader ved å innføre en høykostnadsbeskyttelse der det offentlige dekker en andel av kostnader over 10.000 kroner. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil foreta en helhetlig gjennomgang av rettighetene til selvstendige næringsdrivende og fremme forslag om forbedringer når det gjelder rettigheter knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og pensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre flest mulig av Ia-avtalens positive virkemidler som f.eks. tilretteleggingstilskudd fra Nav og kostnadsrefusjon knyttet til bedriftshelsetjeneste tilgjengelige for alle arbeidstakere og ikke bare de som er ansatt i IA-virksomhet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke rammene for funksjonsassistanse og gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser for mennesker med nedsatt funksjonsevne permanent. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre arbeidsledige som er oppmeldt til utdanning uten å være berettiget til støtte fra Lånekassen, berettiget til dagpenger. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon, gi bonusordninger for å stimulere til lengre yrkesdeltakelse og eventuelt utvide bruken av redusert arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi saksbehandlerne i førstelinjetjenesten vedtaksmyndighet i så mange saker som mulig. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil åpne for større bruk av skjønn i NaVs regelverk. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil sette av midler slik at NaV kan modernisere og samordne IKT-løsningene sine. Partiprogram SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil inkludere tjenesteyting fra NaV i pasient- og brukerombudets mandat. Partiprogram FORBRUKERSAKER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil utrede en modell som innebærer redusert kompensasjon ved korttidssykefravær (inntil 12 måneder) og økt kompensasjon ved langtidssykefravær og varig uførhet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en mer fleksibel sykelønnsordning for kreftpasienter og andre som har gode prognoser for å komme tilbake i arbeid etter 12 måneders sykdom uten å måtte gå omveien om arbeidsavklaringspenger. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke potten på tidsubestemt lønnstilskudd for at personer med nedsatt arbeidsevne kan være i full eller delvis jobb, og gjøre slikt tilskudd tilgjengelig for alle virksomheter som ansetter mennesker med varig nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bruken av gradert uføretrygd og ha krav om aktivitet, slik at vi støtter folk til å ta oppgaver de mestrer framfor å betale dem for å stå utenfor arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgivers ansvar for sykepenger ved sykdom knyttet til svangerskap. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en nasjonal minstenorm for sosialhjelp til livsopphold (ekskl. boutgifter) som prisjusteres hvert år. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde barnetrygden, men differensiere slik at de med lav inntekt får økt barnetrygd mens de med høy inntekt får mindre. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil at barnetrygd ikke skal regnes inn i grunnlaget når sosialhjelp skal beregnes. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne maksimalpris og innføre gradert sats på oppholdsbetaling i barnehager og SFO slik at fattige familier betaler mindre enn i dag. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke ordningen med omsorgslønn for foreldre med syke/funksjonshemmede barn. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke den økonomiske rådgivningstjenesten i NaV. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå kvalifiseringsprogrammet med sikte på å gjøre det mindre vilkårlig og mer målrettet mot utsatte grupper. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil utvide kommunenes ansvar innenfor arbeids- og velferdsforvaltningen, særlig i de brukerrettede ordningene. Partiprogram KOMMUNER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge ned tabuer rundt vold i nære relasjoner slik at det blir lettere å bryte ut av forholdet der man utsettes for vold og overgrep. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke krisesentrene og andre kompetansemiljøers innsats mot vold i nære relasjoner. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil øke kompetansen i politiet og rettsvesenet om vold i nære relasjoner og tilfeldig vold mot mennesker fra utsatte grupper i samfunnet, slik at disse sakene i større grad blir etterforsket og ført for retten. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette en nasjonal offeromsorg for å sikre bedre oppfølging av ofre for kriminalitet. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil intensivere arbeidet mot tvangsekteskap og mot hatmotivert vold. Brudd på fundamentale menneskerettigheter kan ikke godtas selv om de er begrunnet i kulturelle eller religiøse oppfatninger. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke tilbudet om vitnestøtte og bedre oppfølging av pårørende. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en rett og plikt til aktivitet for mottakere av sosialhjelp. Unge bør prioriteres i første omgang. Sosialhjelp skal ikke være en passiv ytelse. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre den enkelte muligheten til i størst mulig grad å stå på egne ben. Arbeidet mot frafallet i videregående skole må styrkes, og om nødvendig må flere tilbys alternative utdanningsløp. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at tiltaksleverandørene til Nav leverer bedre resultater enn i dag. Flere må gå fra stønad og over i arbeidslivet. Kravene til sektoren må bli tydeligere, gode resultater må belønnes og kontakten med næringslivet styrkes. Høyre vil at flere enn i dag skal få bidra til å få folk fra stønad til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at Nav behandler saker raskere enn i dag. Nav skal gi individuell behandling til dem som trenger bistand. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke lokale fattigdomstiltak rettet inn mot barn. Alle barn bør få muligheten til å låne fritidsutstyr og delta i fritids- og kulturaktiviteter. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere om en del velferdsordninger som i dag kommer i form av kontantytelser kan erstattes av tjenester og tiltak. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere hvordan velferdsordningene kan tilpasses nye europeiske og globale migrasjonsmønstre. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere tiltak som kan begrense trygdeeksport, men innenfor de internasjonale avtalene Norge er bundet av. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle og avbyråkratisere dagens tiltaksstruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette flere tiltaksplasser, gjennom en opptrappingsplan. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidsmarkedsbedriftenes utdanningstilbud og de videregående skolene. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke tilretteleggingstilskuddsordningen på arbeidsplassene, samt åpne for at også bedrifter uten IA-avtale kan nyte godt av tilskuddsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et "fleksibelt lønnstilskudd" for å få flere med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet, uavhengig av om bedriften har IA-avtale. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre ordningen med funksjonsassistent om til en varig ordning. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser om til en varig ordning. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil slå sammen den statlige og kommunale delen av Nav til en statlig enhet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tilbakeføre kompetanse til Nav-lokalt. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi brukerne rett til å bytte veiledere/saksbehandlere i Nav og Nav-kontor. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil overføre det økonomiske ansvaret for økonomisk sosialhjelp til Nav/staten. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre sosialhjelpen om til et statlig ansvar under Nav, sammen med ansvaret for arbeid og trygd. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et øvre tak på hvor mye man kan få i samlet sosiale ytelser. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker økt satsing og stimulering av sosialt entreprenørskap, og prosjekter med arbeidstrening for unge sosialhjelpsmottakere, samt et tettere samarbeid mellom det offentlige og private for å løse de sosiale utfordringene. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle anskaffelsesregelverket og ha fleksible regler for anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha en god og løpende dialog med ideell sektor med sikte på å utvikle gode velferdstilbud for framtida. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at ideelle aktører skal være et supplement til det offentlige tilbud. Disse skal ha forutsigbare rammebetingelser, og kontraktenes lengde må sikre brukerne kvalitet og organisasjonene mulighet til å investere. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre tiltak som øker innflytelsen til elevene i skolen og til brukerne av offentlige tjenester. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil avvikle kontantstøtten i neste stortingsperiode. Familier som har søkt om barnehageplass kan motta kontantstøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys. Partiprogram BARNEHAGER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at personer med rusproblemer skal få tett oppfølging i form av en kombinasjon av hjelp til å mestre rusproblemene og arbeidstrening. Oppfølgingen skal tilbys i form av et individuelt program etter modell av kvalifiseringsprogrammet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre dem som har behov for attføring god individuell oppfølging. attføringsbedriftene skaper viktige attføringstilbud og skal garanteres forutsigbare rammevilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil iverksette tydelige sanksjoner, inkludert tap av rettighet for en periode, ved misbruk av sykepengeordningen. Partiprogram SOSIALE TJENESTER STRAFFERETT TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at norske utenriksstasjoner i samarbeid med skattemyndighetene og NAV skal bidra til å oppdage og stoppe misbruk av trygdemidler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTEADMINISTRASJON SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vri innsatsen fra kontantoverføringer til tjenester der det er mulig, samt i større grad knytte plikter til kontantoverføringer, slik at de ikke kan eksporteres. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede kjøpekraftsjustering av eksporterbare ytelser fra folketrygden, med unntak av uføretrygd og alderspensjon. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere medlemskapsbestemmelsene i Folketrygden for å forhindre misbruk av folketrygdytelsene. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil knytte krav om boplikt for kontantstøtten. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at offentlige ytelser og barnebidrag holdes tilbake fra bortføreren ved internasjonal barnebortføring. Partiprogram SOSIALE TJENESTER STRAFFERETT TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke fylkesmannens tilsyn med de sosiale tjenestene slik at det sikres forsvarlig underhold og likeverdige tjenester over hele landet. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke de boligsosiale tilskuddene og sikre at en større andel av disse nyttes i ikkebelastede boområder. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke rådgivning om gjeld og økonomi ved NAV-kontoret og sørge for at dette inngår som en del av oppfølgingen i individuell plan. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det skal etableres ordninger som sikrer at barn i familier som lever på sosialstønad skal få muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at hjelpemiddelsentralens tilbud skal være tilgjengelig over hele landet. Alle skal sikres tilgang til nødvendige hjelpemidler. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle tilbudet med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode offentlige ytelser for personer som ikke kan delta i arbeidslivet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre pensjonsreformen og innføre ny uføretrygd fra 2015. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en fortsatt god pensjon og at den kan kombineres med å være i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle modeller for utvikling og innføring av velferdsteknologi. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil mobilisere mellommenneskelig omsorg ved å samarbeide med frivillig sektor, støtte og ta vare på den ressursen pårørende representerer. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil lage en frivillighetsstrategi for å sikre at frivillige og nærmiljø ivaretas som ressurs. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse mer på utvikling og bruk av velferdsteknologi, og særlig sørge for at GPS blir et offentlig godkjent hjelpemiddel. Partiprogram OMSORGSTJENESTER PERSONVERN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kronikere lærer å mestre og forebygge videreutvikling av sykdommen. øke kunnskapsspredning om vanlige lidelser ved hjelp av likemannsarbeid, sammen med brukerorganisasjoner. Partiprogram FOLKEHELSE SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil oppmuntre kommunene til å inngå rammeavtaler med ideelle aktører om forebyggende helsearbeid. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil oppmuntre samspill og samarbeid med ideelle og private aktører for å bidra til en god helhet i helsetjenesten. Det er viktig med forutsigbare avtaler for ideell sektor. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle [rehabiliterings]feltet i et samarbeid med ideelle organisasjoner som jobber på feltet. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette brukerne i sentrum, og at det skal utvikles gode konkrete individuelle planer for rehabilitering som sikrer et smidig samarbeid mellom profesjoner og ulike nivåer. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for at tjenestene til rusavhengige blir mer tilgjengelige og utadrettet og dermed tilpasses denne gruppens behov. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bygge ut lavterskeltilbud for rusmiddelmisbrukere, der brukere både får helse- og sosialfaglig oppfølging. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre personer med rusproblemer tett og individuell oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil redusere ventetid til avrusning, behandling og oppfølgingstjenester og sikre kontinuitet i behandlingsforløpet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre sammenhengende tjenester [for rusmiddelbrukere] i tråd med samhandlingsreformen. sikre at behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten utvikles i et forpliktende samarbeid med kommunen. sikre godt utbygd oppfølging etter behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det utvikles rusakutter i de største byene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tannbehandling til tidligere rusmiddelmisbrukere. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at brukerens individuelle plan er konkret og gis et reelt innhold, og at det skaffes koordinator til [rusmiddel-]brukere med behov for sammensatte tjenester. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med de ideelle aktørene på rusomsorgsfeltet, og med organisasjonene for brukere og pårørende. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha en nullvisjon for overdoser og oppsøkende overdoseteam i alle store byer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode rutiner og kompetanse i hele hjelpeapparatet slik at personer med rusproblemer og deres pårørende lettere fanges opp. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kommuner kan inngå i partnerskap med lokale boligbyggelag og andre seriøse aktører for å bidra til realisering av ikke-kommersielle utleieboliger. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle livskraftige dagpendlerregioner hvor det er tilgang på varierte og spesialisere arbeids-, handels-, tjeneste-, velferds- og kulturtilbud. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK HANDEL KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil samordne oppfølgingen av innsatte i fengsel gjennom NAV. Partiprogram KRIMINALOMSORG SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for et tettere samarbeid mellom offentlig sektor og de frivillige organisasjonene, slik at det frivillige arbeidet kan forsterke og utfylle det offentlige velferdstilbudet. Partiprogram KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at alle barn og unge gis mulighet til å delta i aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon ved at barn av familier som lever på sosial stønad, får aktivitetsstøtte. Partiprogram IDRETT KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsatt vektlegge veteranenes rettigheter inkludert helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørendearbeid. Partiprogram FAMILIE MILITÆRT PERSONELL SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeidet mot vold i nære relasjoner må hele tiden ha prioritet. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil jobbe for tiltak rettet mot ofre for menneskehandel. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi skal beskytte og bistå ofre for menneskehandel som er i Norge. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil evaluere NAV-reformen med sikte på å desentralisere kompetanse og tjenester. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at kommunene må ha tilgjengelige avlastningsplasser som kan tilbys når oppgavene blir for vanskelige for pårørende som utfører hjemmebasert omsorg. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide Folketrygdens ansvar for å dekke utgifter til tannhelse til flere grupper med spesielle behov i tillegg til de grupper som så langt har kommet inn under slike ordninger. Partiprogram FOLKEHELSE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at aktivitetsplikt skal være hovedregelen for mottagere av offentlige stønader. Med få unntak mener vi aktivitet gjør at terskelen for å komme inn i arbeidslivet blir lavere. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke redusere dagens stønader, men heller stille større krav om aktivitet der det er mulig. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha som klar hovedregel at det skal stilles krav om arbeid og aktivitet for dem som mottar sosialstønad. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge klare føringer for NAV, slik at personer med mulighet til helt eller delvis arbeidsdeltakelse kan komme raskt i gang med et relevant attføringsløp, og at personer uten reell mulighet til å komme tilbake til arbeid får en rask og ubyråkratisk overgang til en varig trygdeordning. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilretteleggingsgarantien slik at dette blir en reell garanti fra NAV til arbeidsgivere om at de enkelt vil få den nødvendige tilretteleggingen innen rimelig tid. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for at NAV gir større nærhet mellom bruker og veileder ved NAV-kontoret. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil prøve ut en ordning med noen rådgivere (NAV-coacher) som ikke er knyttet til saksbehandlingskjeden, men kun fokusert på å hjelpe folk inn igjen i arbeidslivet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil åpne opp for at NAV kan være mer fleksible med hensyn til hvilke tiltak som kan benyttes i hvert enkelt tilfelle. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil åpne for at en og samme person kan få mer enn én gjeldsordning i løpet av livet. Partiprogram FINANSER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at offentlig investeringsstøtte til private aktører i velferdssektoren må tilbakeføres ved opphør av virksomheten eller kontraktsforholdet. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre og videreutvikle folketrygdens pensjons- og trygdeordninger slik at de sikrer en nøktern og anstendig levestandard for alle nødvendige livsfaser. Tilleggsordninger må løses frivillig ved privat sparing eller gjennom tariffavtaler. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil indeksregulere barnetrygden og andre statlige velferdsordninger ved å knytte dem til folketrygdens grunnbeløp (G). Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke førstelinjen i NAV kraftig, slik at færrest mulig saker må sirkulere i systemet før vedtak. Alle som er langtidssykemeldt skal ha en lovfestet rett til oppfølging og første behandling innen 14 dager etter vedtatt sykemelding. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 %. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samkjøre en del velferdsordninger bedre slik at administrasjonskostnadene reduseres. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at NAV skal stille depositum i stedet for sosial garanti til brukere som trenger hjelp til å skaffe bolig. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fokusere på en mer helhetlig pasienttilnærming i helsevesenet, hvor kropp, sinn og sosial situasjon ses i sammenheng. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil motarbeide fattigdom og store økonomiske og sosiale forskjeller. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at berørte beboere eller interessentgrupper skal involveres sterkere i utformingen av offentlige tjenester så vel som i fysisk planlegging. Partiprogram KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det opprettes lokale, offentlige finansierte nettsentre, der personer med lav nettkompetanse kan få hjelp til tjenester som blir mer og mer nettbasert slik som betaling av regninger, kjøp av billetter etc. Dette kan f.eks legges i forbindelse med lokal helsestasjon, og må være et gratis lavterskeltilbud. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. Politiet må øke kompetansen til å etterforske voldtekts- og incestsaker, blant annet ved å opprette en nasjonal etterforskningsenhet for voldtekt. Kompetansen som gjelder voldsutøvelse i familie og nærmiljø må også økes. Partiprogram FAMILIE RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde og styrke landets overgreps- og voldtektsmottak, samt sikre nødvendige midler til krisesentre, både for kvinner, barn og menn. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha et sterkt offentlig støtteapparat for kvinner og menn som havner i prostitusjon. Personer som har vært utsatt for menneskehandel må få den bistand og beskyttelse de har behov for. Deres søknader om oppholdstillatelse må behandles uavhengig av om de anmelder saken eller ikke. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle sexkjøpsloven og fokusere etterforskningsinnsatsen mot hallikvirksomhet og vold mot prostituerte. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Det skal foretas en full gjennomgang av NAV, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne, for å hjelpe flere fra trygd til arbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede et system med arbeid for trygd/sosiale ytelser for unge som står i fare for å falle permanent ut av arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet. Regjeringserklæring HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre sosialhjelpen som en kommunal, skjønnsbasert ordning. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil begrense adgangen til å regne med mindreårige barns inntekt ved beregning av sosialhjelp. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere, med særlig fokus på lavterskeltiltak og arbeidstrening rettet mot unge for å sikre en permanent overgang til arbeidslivet. Regjeringserklæring SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at flere kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt, gjennom å etablere lokale ordninger for utstyrslån og kontingentstøtte. Regjeringserklæring BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta alle gode krefter i bruk ved å styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som driver sosial inkludering i lokalsamfunnene. Regjeringserklæring KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at barn som vokser opp i fattige familier skal kunne delta på ferier i regi av frivillige organisasjoner. Regjeringserklæring KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke krisesentrene og følge opp evalueringen som er gjennomført. Regjeringserklæring FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne flere mottakssentre for rusavhengige i de største byene. Regjeringserklæring RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling. Regjeringserklæring RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe for at alle rusavhengige får en individuell plan og oppfølging av koordinator. Regjeringserklæring RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre ettervern fra første dag etter endt avrusing og behandling, supplert med øvrige hjelpetiltak. Regjeringserklæring RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for personer med psykiske helseutfordringer, herunder sikring av botilbud for pasienter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering. Regjeringserklæring HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide tolketjenesten for døve og døvblinde. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge ut en nasjonal TT-ordning for brukere med særlige behov. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil senke innslagspunktet for statlig refusjon til kommunene for særlig ressurskrevende tjenester til 950 000 kroner og øke kompensasjonsgraden til 85 prosent. Aldersgrensen for ordningen heves fra 67 til 80 år. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne som mottar offentlig omsorg sikres mulighet til deltakelse i kulturliv, idrett, trosutøvelse og aktiv deltakelse. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg til personer i avslutningsfasen av livet, for eksempel gjennom hospiceplasser eller ambulante team, skal være tilgjengelig for alle som trenger det. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede bedre finansieringsordninger for utbygging og drift av hospice i Norge. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke skolen med kompetanse fra flere yrkesgrupper, som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og vernepleiere, og ikke minst styrke skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide aktivt for at elever med særskilte behov får den opplæringen de har krav på etter sakkyndig vurdering. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en skole som er verdistyrt. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil trappe opp arbeidet for at skolen skal være fri for aller typer mobbing. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det for voksne elever uten fullført videregående skole etableres samarbeid med NAV for å sikre finansiering og gjennomføringsprogresjon for disse. Partiprogram SOSIALE TJENESTER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at alle som mottar helse- og omsorgstjenester får oppfylt sin rett til å praktisere sin tro eller livssyn. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha god dekning av krisesenter i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en helhetlig gjennomgang av hjelpeapparatet for barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep for å tydeliggjøre hvem som har ansvar for oppfølgingen av det enkelte offer. Partiprogram BARN HELSEVESEN RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre fullfinansiering av voldtektsmottak, krisesentre, incestsentre og ettervern for incestofre. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere botilbud til ofre for menneskehandel. Partiprogram BOLIGSAKER INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det etableres desentraliserte veteransentre med relevant kompetanse for rekreasjon og rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at ideelle organisasjoner kan bygge og drifte «Omsorg+»- konsepter11. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal innføres en målsetting om at minst 25 prosent av den samlede virksomheten i omsorgssektoren blir organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tilrettelegge for å organisere hjemmetjenestene slik at denne i større grad kan styres av de ansatte, bruker og pårørende og tilrettelegges ved et samspill med familie, nettverk, naboer, lokalmiljø og frivillighet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette etiske refleksjonsgrupper for helse- og omsorgssektoren i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge forholdene til rette for at private, ideelle organisasjoner kan inngå langsiktige partnerskapsavtaler/oppdragsavtaler med kommuner. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre krisesentrene økonomisk driftsgrunnlag, i tillegg til god samhandling med kommunene og frivillige. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke midlene til landsdekkende hjelpetelefoner. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil reformere behandlingsopplegget knyttet til LAR med blant annet et forpliktende helhetlig sosialfaglig opplegg og sterkere ettervern, rehabilitering og arbeidstrening. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige og private ideelle institusjoner for rusomsorg skal likestilles når det gjelder økonomiske rammevilkår og krav til kvalitet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre ideelle tilbud for rusavhengige stabile rammevilkår, blant annet gjennom løpende avtaler med det offentlige. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at institusjoner som kun tilbyr medikamentfri behandling uten LAR skal ha rett på økonomiske vilkår på lik linje med andre institusjoner. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle rusmisbrukere i behandling/ettervern skal tilbys hjelp til å rydde opp i gjeld og økonomiske forhold. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at regelverket for anskaffelse av helse og sosialtjenester fullt ut utnytter handlingsrommet til å sikre ideelle aktører. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at pensjonsvilkår for ideelle aktører ikke svekker deres mulighet i offentlige anbudsrunder. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det offentlige skal samarbeide med ideelle aktører gjennom bruk av ulike typer avtaler som utvidet egenregi, gjennom offentlig støtte, ved bruk av løpende avtaler og gjennom kjøp av tjenester under terskelverdi. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at minst 25% av tjenesten som utføres i helse- og omsorgsektorene skal utføres av ideelle aktører innen 2025. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avskaffe anbudssystemet på helse- og omsorgsfeltet og heller inngå langsiktige avtaler basert på kvalitet. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller komme tilbake til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke innsatsen mot barnefattigdom. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at ingen barn skal vokse opp i fattigdom i Norge og vil målrette tiltak som hjelper de som trenger det mest. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at botilskuddet skal økes og gis til flere som trenger økonomisk tilskudd. Kommunene må i samarbeid med Husbanken ha økt innsats mot bostedsløshet. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at nivået på sosialhjelpen til barnefamilier er til å leve av. . Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnetrygd ikke skal regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene fremdeles skal fastsette sosialhjelpssatser, basert på levekostnadene i området. Partiprogram KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et fond for sosial innovasjon, som skal støtte oppstart og videreutvikling av nye, ideelle prosjekter som har til hensikt å løse sosiale utfordringer. Partiprogram FORSKNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og utvide den nasjonale TT-ordningen for å gi brukere med særlig behov den tjenesten de trenger. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre inntektssystemet til kommunene slik at grunnleggende velferdstjenester kan opprettholdes uansett hvor i landet en bor. Statens politikk overfor kommunesektoren er et av politikkområdene som har størst effekt på utviklingen av distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vil fase inn en delt beskatningsrett og opptjening for pensjon for gifte og samboende. Partiprogram FAMILIE SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til at privatpersoner kan finansiere kjøp av egen omsorgsbolig. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil heve terskelen for å få del i norske velferdsgoder i forbindelse med arbeidsinnvandring fra EU, disse ytelsene bør lønns- og prisjusteres. Partiprogram EU/EØS HELSEVESEN INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil samle alle velferdsutgifter hos staten, slik at det uverdige spillet hvor staten og kommunene forsøker å velte utgifter over på hverandre, opphører. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil satse på økt bruk av velferdsteknologi. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at både hjemmeboende og institusjonsplasser tilbys bredbåndstilgang for å kunne kommunisere med familie, venner og helsepersonell via for eksempel nettbrett. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ta i bruk flere tjenester innen smartteknologi digitalt natt-tilsyn og elektroniske dørlåser. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bruke tilskuddsordningen for omsorgsboliger for å sikre at fremtidige byggede boliger har infrastruktur for velferdsteknologi. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at velferdssystemet sikrer den enkelte rett ytelse til rett tid. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil iverksette tiltak for å forhindre eksport av velferdsordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utrede muligheten for å vri ytelser fra kontantytelser til skattefradrag. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SKATTEFRADRAG SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil foreta en gjennomgang av NAVs organisering med sikte på å samle den statlige og kommunale delen i en enhet. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil slå sammen den statlige og kommunale delen av NAV til en statlig enhet. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil videreføre arbeidet med å gjøre NAV mer brukerrettet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi brukerne rett til å bytte veiledere/saksbehandlere i NAV og NAV-kontor. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil overføre det økonomiske ansvaret for økonomisk sosialhjelp til NAV/staten. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et lovmessig krav om aktivitetsplikt for den enkelte sosialhjelpsmottaker dersom mottakeren er fysisk og mentalt skikket til aktiviteten. Uteblivelse fra slik deltakelse må få konsekvenser for brukeren. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre sosialhjelpen om til et statlig ansvar under NAV, sammen med ansvaret for arbeid og trygd. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et øvre tak på hvor mye man kan få i samlet sosiale ytelser. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forskriftsfeste retningslinjene for brukerstyrt personlig assistent (BPA) for å sikre at lovens intensjon blir oppfylt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha et arbeidsmarked med plass til alle. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke finanspolitikken aktivt for å bekjempe arbeidsledighet og økte forskjeller. Partiprogram FINANSER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at personer med gradert uføretrygd skal få brukt sin arbeidskapasitet. NAV får et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset denne gruppen både i offentlig og privat sektor. Kommunene får i tillegg en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn. Ordningen innføres for personer født i eller etter 1990. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke NAV sin rolle som arbeidsformidler og tilrettelegger for arbeidsgivere og arbeidstakere gjennom brukervennlige digitale verktøy og kompetente og løsningsorienterte medarbeidere. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke NAVs arbeidslivskompetanse, herunder karriereveiledning og formidling av arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi økt handlefrihet til ansatte i NAV slik at de kan lage individuelle planer for tilbakeføring til arbeidslivet basert på brukerens forutsetninger. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at NAV skal gis mulighet til å gjennomføre flere arbeidsmarkedstiltak i egen regi, samtidig som attføringsbedrifter og andre ikke-kommersielle bedrifter skal være de dominerende leverandører av tjenester til personer med nedsatt arbeidsevne. Både NAV og tiltaksarrangører bør i sterkere grad benytte ordinære arbeidsplasser (i kombinasjon med lønnstilskudd og oppfølging etter behov), da dette viser seg å ha best resultat. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre mangfold og kvalitet i vekst- og attføringsbransjen gjennom godt samarbeid mellom bransjen og NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeidsledige under 30 år med påbegynt videregående opplæring skal få muligheten til å fullføre mens de mottar dagpenger. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeidsledige kandidater til fagprøve etter opplæringsloven må kunne ha rett til å beholde dagpengene også når kurs er på dagtid og det er en del av den arbeidsledige sin aktivitetsplan. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha tettere oppfølging av unge arbeidsledige i NAV (NAV Ung) og aktivt styrke ungdomsgarantiene i dette arbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil benytte utdanning som arbeidsrettede tiltak i større grad. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de regionale karrieresentrene som supplement til NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke samarbeidet mellom NAV og helseinstitusjonene og tilsvarende mellom NAV og utdanningsområdet. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre tjenestene til brukerne gjennom mer bruk av selvbetjening og digitaliserte løsninger. Dette vil også kunne frigjøre ressurser som kan brukes til å hjelpe de brukerne som har størst behov for personlig oppfølging. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse mer på hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for flere som ønsker det, å bo hjemme så lenge som mulig. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle ordningen med familievikar for småbarnsforeldre som har særlig behov for bistand i akutte og spesielle situasjoner. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre Områdesatsninger i byer som har bydeler med spesielt store sosiale utfordringer for å sikre like muligheter og forebygge store sosiale forskjeller. Partiprogram HUSBANKEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at også produsenter av lokalt produsert sterkøl kan selge sine produkter utenfor Vinmonopolet, på samme måte som lokale produsenter av vin og cider. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd ved å sørge for fleksible permisjonsregler og tidligere avklaring for langtidssykemeldte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en reform med jevnere satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sykelønn. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en moderat egenandel i sykepengeordningen. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil korte ned perioden med arbeidsavklaringspenger og bruke eventuelle besparing på tiltak for å få flere tilbake i arbeid. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en nasjonal minstenorm for sosialhjelpsmottakere, og sørge for at barnetrygden kommer i tillegg til sosialhjelp. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre de strenge restriksjonene på salg av tobakk. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en omlegging av alkoholavgiften med høyere avgift på brennevin og lavere avgift på svakere alkoholholdige drikker, der det samlede avgiftsnivået holdes på dagens nivå. Partiprogram AVGIFTER FINANSER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere alkoholavgiftene for småskalabryggerier. Partiprogram AVGIFTER FINANSER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at ruspasienter skal få time til poliklinikk eller behandling innen 24 timer etter avrusning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere heldøgns behandlingsplasser for rusmisbrukere. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at dagens LAR-behandling kan bruke flere medikamenter enn de tre som brukes i dag, inkludert substitusjonsmedikamenter for andre rusavhengige enn opiatavhengige. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at det opprettes flere bemannede boliger i forkant og etterkant av behandling i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og kommersielle eller ideelle aktører. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke lavterskeltilbud rettet mot barn av rusmisbrukere. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha flere medleve-kollektiv for yngre rusbrukere, opptil 18 år. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at rusavhengige gis samme tilgang til ordinære legemidler som det ikke-rusavhengige har i dag. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre narkotikalovgivningen slik at bruk av rusmidler og besittelse til eget bruk ikke er straffbare handlinger. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få helse og sosialfaglig hjelp fremfor fengsel når de gjør noe kriminelt. Partiprogram DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre sprøyteromsloven til en brukerromslov der det også åpnes for andre inntaksmetoder enn injisering og andre stoffer enn heroin. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere behandlingsplasser og bedre etterverntilbud for alkoholmisbrukere. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede effekten av de ulike straffemetodene for å skape et straffesystem som bidrar til rehabilitering. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få tilbud om behandling i stedet for straff. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha behandling under tvang i stedet for fengsel når rusavhengige begår kriminelle handlinger. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå konsekvenser av og kostnader ved dagens narkotikapolitikk. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede alternative måter å regulere rusmiddel som i dag er forbudt med mål om å minimere skade for brukere og samfunn. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil klassifisere og differensiere narkotiske stoffer i lovverket etter virkning og skadelighet. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny politikk mot fattigdom og øke de økonomiske ytelsene for noen av dem som har minst. Partiprogram FINANSER SKATTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det innføres et forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehager, barnevern og eldreomsorg. Partiprogram BARN BARNEHAGER BARNEVERN FAMILIE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke barnetrygden med årlige reguleringer for å bekjempe fattigdom. Enslige forsørgere og familier med flere barn skal ha et ekstra tillegg. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnetrygden skal være en universell ordning. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at foreldre som mangler opptjening til foreldrepermisjon får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2G). Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre gode barnetillegg i ytelser i folketrygden, som dagpenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre barns bomiljø gjennom en aktiv sosial boligpolitikk. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at de som trenger det skal ha aktivitetsstøtte. Alle barn fra 5 år i familier som lever på minsteytelser og sosialhjelp skal ha rett til aktivitetsstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR SOSIALE TJENESTER TRYGDER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge om og øke bostøtten slik at også de som har minst kan få et trygt sted å bo. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det i løpet av perioden gis tilskudd til et betydelig antall ungdomsboliger (leie og leie-til-eie), også for de som ikke studerer. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tilskuddsordningen for bygging av kommunale utleieboliger ved at det utarbeides en lov om ikke-kommersielle boliger som sikrer at alle tilskudd og husleie går til drift, vedlikehold, oppgradering og investering, og ikke kan tas ut i utbytte. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk. Partiprogram AKSJER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN NÆRINGSLIV RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å motvirke kuttene og de sosialt urettferdige sidene ved pensjonsreformen. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ansatte i offentlig sektor skal ha gode pensjonsordninger, og mener at arbeidstakerne både i staten og kommunene skal ha reell forhandlings- og konfliktrett i spørsmålet om ny offentlig tjenestepensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerme uførepensjonister fra levealdersjusteringen av alderspensjonen. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at avkortingsreglene i pensjonsoppgjøret må endres slik at pensjonistene ikke får vedvarende negativ kjøpekraftsutvikling. Løpende pensjon i folketrygden skal reguleres om lag på linje med lønnsveksten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aa det må bli enklere å få opptjent pensjon. Pensjonsopptjening skal starte for alle stillinger som varer over 6 måneder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det må minst innføres et gulv i pensjonsordningen som sikrer at pensjonistenes kjøpekraft opprettholdes også i år med lav lønnsvekst. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en lov som sikrer at alle offentlig ansatte får beholde sitt pensjonsnivå ved konkurranseutsetting eller privatisering. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tidligpensjonsordninga for sliterne i arbeidslivet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi de berørte organisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eldre som ønsker det skal månedlig motta pensjonsslippen på papir. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det nødvendige skattenivået for å trygge velferden og sikre velferdsstaten på sikt. Partiprogram FINANSER SKATTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tettere oppfølging av tiltak i NAV, slik at personer ikke blir utnyttet som gratis arbeidskraft i langvarige praksisplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi NAV-støtte til å ta høyere utdanning til folk som av ulike grunner risikerer å bli stående permanent utenfor arbeidslivet. Partiprogram HØYERE UTDANNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en livsoppholdsytelse tilpasset voksne i utdanning, som sikrer at ingen må ta opp lån for å fullføre grunnskole eller videregående skole og sikre voksenopplæringstilbud som kan kombineres med omsorgsforpliktelser og deltidsjobb/vikarjobb. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kunnskapen i helsevesenet og sosialvesenet til å kjenne igjen tegn på voldsutsatte kvinner og barn, og tilby riktig behandling og hjelp. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjelpemiddelformidlingen og opprettholde den som en del av folketrygden for å sørge for at alle har likeverdig tilgang til hjelpemidler. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at en ordning med familievikar lovfestes slik at familier som har særlige behov kan få bedre avlastning i hverdagen enn i dag. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samordne de digitale systemene i NAV. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at de som har behov for det, som eldre uten erfaring med IKT, må sikres mulighet til personlig service. Offentlig sektors behov for digitalisering må brukes til å bygge opp og sikre at norske bedrifter også bygger opp og innehar nødvendig kompetanse på IKT-feltet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten skal bidra med midler til områdeløft for å bedre integrering og levekår i byer og tettsteder med særlige utfordringer. Hovedmålet for slike satsinger bør ikke være integrering alene, men også bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og bedre levekår. Gratis halvdagsplass i barnehage for 3-5-åringer bør være en del av slike satsinger. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for å ta utdanning i perioder der man mottar dagpenger, slik at man kan være i aktivitet i perioder med arbeidsløshet. Partiprogram SKOLER SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forenkle dagpengeregelverket slik at gjennomsnittsberegning av tidligere arbeidstid fører til at det lønner seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at økonomisk sosialhjelp må være på et nivå man kan leve av. Derfor bør statlige satser opp til det som behøves for et normalt livsopphold, for eksempel ved bruk av SIFOs standardbudsjett. Barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at uføretrygden holder et nivå som hindrer fattigdom og at barnefamilier og unge uføre gis mer støtte enn i dag. Det skal lages en kompensasjonsordning for dem som tapte på endringene i uførereformen, og barnetillegget skal tilbake til samme nivå som før det borgerlige flertallet gjennomførte kutt i ordningen. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at overgangsstønaden for enslige foreldre opprettholdes, styrkes og at mottakere av stønaden sikres tilgang til utdanning eller annen arbeidsrettet aktivitet. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at mottakere av arbeidsavklaringspenger får vurdering og tiltak raskere enn i dag, for å unngå lengre perioder med arbeidsløshet eller manglende deltakelse i utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at satsen for unge som deltar i kvalifiseringsprogrammet, som i dag er lavere enn for voksne mottakere, heves til tilsvarende nivå som andre mottakere, og at barnetillegget på arbeidsavklaringspenger økes for å gi trygghet og mer nærhet til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at minsteytelsene i folketrygden økes, slik at folketrygden sikrer et anstendig livsopphold. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med pleiepenger gjennomgår endringer som sørger for raskere avklaring for familiene, mindre utrygghet og mer forutsigbarhet. Samtidig vil vi se på ordningen med omsorgslønn for å få til forbedringer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en ventestønad. SV vil avskaffe kontantstøtten og bruke pengene til en ventestønad for foreldre til barn som ikke har fått barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang på helsehjelp og behandling for kronikere. Vi vil gjeninnføre diagnoselisten for fri fysioterapi for å unngå at kronikere kan få en betydelig forverret helsesituasjon. Mange kronisk syke har fra før svak økonomi og vil ikke klare å håndtere merkostnaden. Det er et offentlig ansvar å jevne ut forskjeller, egenandeler må holdes nede og ikke økes. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tannhelse skal bli en del av folketrygden. SV vil fase inn en refusjon av alle tannlegeutgifter over 2500 kr etter statlig fastsatte takster. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre trygghet for helse. Alle trenger et godt sted å bo. Stabilitet i livet kan gi tryggheten som skal til for at rusbehandling skal lykkes, og for at liv skal bli bedre. Et trygt sted å bo, også før behandling, og med god oppfølging er avgjørende for en helhetlig rusomsorg. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for møteplasser der unge og eldre møtes. SV ønsker å prøve ut ulike modeller, blant annet den nederlandske modellen der studenter flytter inn på sykehjem og får bo billig mot at de stiller opp som aktivitetsvenn for beboerne. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe diskriminering av eldre. Vi vil legge til rette for aldersvennlige byer der både eldre og personer med funksjonsnedsettelser får delta aktivt og kan bruke byen på lik linje med yngre og funksjonsfriske. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme en ren idrett. Gode verdier og menneskeverd må være sentralt for norsk idrettspolitikk. Toppidretten må drives økonomisk og helsemessig forsvarlig, med nulltoleranse for doping. Partiprogram IDRETT KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte selvfinansierende tiltak som gjør at freelancere og selvstendig næringsdrivende sikres dagpenger som andre arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fri rettshjelp tilbys på flere rettsområder, heriblant statsborgerskapssaker, utvisningssaker, sosial dumping, mobbing, varsling, arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, straffegjennomføringsrett og på velferdsfeltet i tilknytning til NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER RETTSVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i samfunn der alle føler seg ivaretatt. Partiprogram BARNEHAGER KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil reformere velferdssystemet for å sikre den grunnleggende tryggheten og gi flere en sjanse i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil bedre startlånsordningen for barnefamilier med lav inntekt. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at alle som står utenfor arbeidslivet, og som får hjelp av offentlige etater, automatisk får tilbud om kartlegging av grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke program for opplæring i arbeidslivet gjennom Kompetansepluss-ordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil prøve ut en ordning hvor NAV kan gi tilbud om formell kompetanse på grunnskolenivå eller videregående opplæring, mens arbeidssøkeren mottar støtte fra NAV. Partiprogram SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at gradering skal være hovedregelen ved mottak av helserelaterte ytelser og ved sykemelding, og sikre at de som kan og vil jobbe, får mulighet til å bruke restarbeidsevnen sin. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gi mottagere av offentlige ytelser større mulighet til å ta studiepoenggivende utdannelse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, spesielt i ordinært arbeidsliv (VTO), og sørge for at de varige tilrettelagte arbeidsplassene (VTA) i større grad tilbys utviklingshemmede. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet mot høyt sykefravær og kritisk gjennomgå innretningen på dagens IAavtale (inkluderende arbeidsliv) sammen med avtalepartene før avtalen eventuelt fornyes. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gi arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer samordnet oppfølging fra NAV og helsetjenesten parallelt. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidsgiverens rolle i å forhindre langtidssykefravær ved å vurdere å forlenge arbeidsgiverperioden uten at den totale kostnaden for arbeidsgiveren øker. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at skatte- og velferdsordningene skal bygge opp under arbeidslinjen. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil forenkle legeerklæringsskjemaet for fastlegene i samarbeid med Legeforeningen og gi de ansatte i NAV ansvaret for å vurdere ytelse og arbeidsevne i samråd med brukeren. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av lønnstilskudd for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sette ned et utvalg som vurderer sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre en harmonisering og forenkling av trygdesystemet, herunder å utrede muligheten for en sammenslåing av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) for å sikre fleksibilitet og hindre negative incentiveffekter i trygdesystemet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha mindre sentral detaljstyring og gi NAV større ansvar for å sikre brukerne riktig tiltak til riktig tid. Partiprogram SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre målet om at ingen NAV-brukere under 30 år skal gå ledige i mer enn åtte uker uten å få et tilbud om arbeid eller utdannelse, arbeidstrening eller annen aktivitet. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre et nasjonalt forsøk der en andel av det statlige trygdebudsjettet overføres til kommunene, slik at de får ansvar for å finansiere noe av trygden sammen med staten, og får beholde pengene de ville brukt på å utbetale trygd, dersom de lykkes i å hjelpe utsatte grupper inn i arbeidslivet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre et bedre samarbeid mellom NAV, bemanningsbransjen og arbeidsgiverne for å få flere i arbeid. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil senke tersklene for sosialhjelpsmottageres adgang til statlige arbeidsmarkedstiltak, for å sikre at brukere får den hjelpen de skal ha. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre aktivitetsplikt for mottagere av sosialhjelp i alle kommuner, og prioritere de yngste mottagerne først. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil stille strengere krav til NAVs tiltaksleverandører og sørge for at dårlige resultater får konsekvenser for tiltaksleverandøren. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre forsøk med velferdsobligasjoner for å mobilisere sosiale entreprenører. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for barn av foreldre med svak økonomi. Partiprogram BARNEHAGER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle modeller med flere tiltak på tvers av hjelpeapparatet for å gi bedre oppfølging og støtte til familier med lavinntekt, for eksempel gjennom hjelp til bolig, økonomi og tilbud om barnehage, SFO og fritidsaktiviteter til barna. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil forebygge og begrense tidlig avgang fra arbeidslivet via helserelaterte trygdeytelser. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for gode tannhelsetjenester og gode offentlige støtteordninger for sårbare grupper. Partiprogram FOLKEHELSE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre rett til brukerstyrt avlastning etter modell av rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil anerkjenne pårørende som en viktig ressurs innen helse- og omsorgstjenesten. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil endre lovverket slik at praktisk bistand i hjemmet og hjemmesykepleie organiseres og leveres som en felles tjeneste. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SIVILRETT SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre stor valgfrihet i offentlige velferdstjenester. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at det skal være enkelt for innbyggerne å orientere seg om, få informasjon om og søke om offentlige velferdstilbud og tjenester. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå NAVs garantiordning slik at flere kan få et sted å bo. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Vinmonopolet overtar taxfreesalget av alkohol. Partiprogram FINANSER RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil som hovedregel fjerne muligheten til å bli varig uføretrygdet for dem som er under 30 år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke barnetrygden for å styrke barnefamilienes økonomi, samt motarbeide forslag om å skattlegge disse målrettede ordningene. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at barnetrygd holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for å endre reglene for EØS-borgeres trygderettigheter til den norske stat. Partiprogram EU/EØS SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for universelle velferdsrettigheter for norske borgere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette tiltak som begrenser «trygdeeksport» fra Norge. De som har arbeidsforhold i Norge skal ha plikter og rettigheter på linje med norske arbeidstakere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et desentralisert NAV med kompetanse, tjenester og økt beslutningsmyndighet på det enkelte lokalkontor. Regelverket må åpne for fornuftige, lokale tilpasninger. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for et mer fleksibelt NAV-regelverk og bedre samhandling mellom NAV, kommuner og fylkeskommuner for å hindre at brukere faller mellom flere stoler. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil endre anbudspraksisen i NAV slik at også mindre attføringsbedrifter kan levere tilbud. Partiprogram SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fullføre pensjonsreformen i offentlig sektor i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke trekkordninger fra trygd og stønader til husleie/bokostnader mer aktivt for å sikre at flere vanskeligstilte kan få en stabil bosituasjon i leid eller eid bolig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre eldre og andre med nedsatt funksjonsevne transport- og følgeordninger for å kunne delta på kulturtilbud i nærmiljøet sitt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skjenking til mindreårige og til overstadig berusede personer må føre til automatisk tap av skjenkebevilling for en periode. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde aldersgrensene for kjøp av alkohol og styrke håndhevingen av denne. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for en ny nasjonal alkoholpolitisk strategi for å sikre at Norge når den vedtatte målsettingen om minst 10 % reduksjon i det skadelige alkoholkonsumet innen 2025. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte målsettingen om at maksimalt 5 % av befolkningen røyker daglig i 2025. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse sterkt på røyke- og snuseslutt, høye tobakksavgifter og reklamefrie tobakkspakker. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke behandlingstilbudet for alkoholavhengige. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet. Det må etableres tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alternative reaksjoner skal være foretrukken reaksjonsform for ungdom i narkotikasaker som dreier seg om bruk og besittelse. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre fritak for egenandeler i helsetjenesten for personer med tung rusavhengighet. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre behandlingstilbudet for rusavhengige med særlig vekt på ettervern. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bedre rusavhengiges helse ved å ha en nasjonal satsing på forebygging og behandling leverbetennelse, hepatitt C, med mål om å utrydde sykdommen. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forbedre fastlegeordningen slik at en sikrer rekruttering og stabil legedekning uansett hvor man bor i landet. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke rus- og psykiatritjenestene i kommunene gjennom en opptrappingsplan med øremerkede midler i opptrappingsperioden. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at all eldreomsorg skal være preget av respekt for brukerne og være formet slik at den hegner om de gamles verdighet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke støtten hjemmeboende eldre kan få til tilrettelegging av egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bedre tilbudet for personer med demens og deres pårørende. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rekruttere flere aktivitører, musikkterapeuter og frivillighetskoordinatorer til eldreomsorgen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et løft for velferdsteknologi innen eldreomsorg. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha økt tilskudd til møteplasser mellom unge og eldre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke omsorgstilbudet ved livet slutt, og bedre tilbudet om palliativ pleie. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha god beredskap i hele landet for å gi trygghet ved akutt sykdom og hendelser. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre geriatrisk kompetanse på alle sykehus og egne geriatriske avdelinger på større sykehus, og slik styrke tilbudet for personer med demenssykdom. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsatt prioritere utbygging av tilbudet til personer med rus- og/eller psykisk lidelse. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle elever rett til gratis leirskole. Partiprogram SKOLER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at barnetrygden beholdes som en universell ordning uten behovsprøving eller beskatning. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke engangsstønaden ved fødsel til 100 000 kr. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at samfunnsstraff og promille- og narkotikaprogram i større grad blir benyttet. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil i neste stortingsperiode prioritere grønn omstilling fremfor store utvidelser av velferdsstaten. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN SOSIALE TJENESTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at sosiale entreprenører kan løse oppgaver på vegne av fellesskapet. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde velferdsordningene i landbruket, herunder tilskudd til avløser. Partiprogram LANDBRUK SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke statlige innovasjonsmidler til sosiale og bærekraftige bygge- og boligprosjekter. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreutvikle og forbedre velferden og det sosiale sikkerhetsnettet i Norge. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke NAV for å sikre bedre oppfølging av brukere som følges opp av veileder. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre barn i Norge et liv uten fattigdom. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi helhetlige hjelpetiltak til gravide under svangerskapet dersom det er mistanke om omsorgssvikt under og etter svangerskap. Partiprogram SOSIALE TJENESTER SVANGERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere byråkratiet i helse- og omsorgstjenestene og sikre lokal medvirkning i organisasjonsendringer. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeidet mellom helsesektoren og NAV for å legge til rette for å kombinere utdanning eller arbeid med behandling. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke andelen økologisk og kortreist mat på omsorgsinstitusjoner og i hjemmebaserte tjenester. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bedre tilgangen på gode rehabiliteringssteder med sunn mat, godt kvalifiserte ansatte, godt utstyr og naturområde for restitusjon. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke satsingen på kvalitetssikrede grønne velferdstjenester. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for et tett samarbeid mellom behandlere, interesseorganisasjoner som arbeider med avrusing, kommunehelsetjenesten og NAV, for å sørge for god informasjon om rus og rusmidler, med en målsetting om å bidra til å redusere bruk og misbruk, kriminalitet og skadevirkninger. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre nødvendige midler til krisesentre for både kvinner og menn. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre forutsigbar finansiering for organisasjoner som arbeider med å hjelpe mennesker ut av prostitusjon. Partiprogram LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ettervernet for veteraner. Partiprogram FORSVAR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det lettere for private og ideelle organisasjoner å samarbeide med NAV om nye og bedre attføringstjenester. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Rødt Rødt vil holde velferdsprofitører borte fra offentlig tjenesteproduksjon. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skattepengene skal gå til felles velferd, ikke til privat profitt. Privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester må stoppe, og privatisert tjenesteproduksjon må tas tilbake i offentlig eller ikke- kommersiell drift. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre rettferdig fordeling gjennom sterke fagforeninger og en sterk velferdsstat. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at barnehager og alle deler av utdanningssystemet bør være skattefinansiert og gratis for brukerne. Helse- og sosialtjenester skal i hovedsak utføres av det offentlige og være uten egenandeler. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil bruke skatter og avgifter til å skape mer rettferdig fordeling og gode offentlige tjenester over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at hele velferdsstaten skal være offentlig organisert og skattefinansiert. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at tjenestene skal være gratis for brukerne og uten egenandel. Dette gjelder alt fra tannhelsetjenester til tekniske hjelpemidler for folk med funksjonsnedsettelser. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at de offentlige velferdstjenestene skal ha rom for et mangfold av tilbud og ulike organiseringsmåter tilpasset brukernes behov og lokale forhold. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at innbyggernes behov og rettigheter settes først. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for faglig forsvarlig grunnbemanning og gode vikarordninger som sikrer tilbudet til brukerne. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at bestiller-utfører-modellen fjernes. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at kostnadsreduksjon og økonomisk effektivitet må fjernes som mål for om offentlige velferdstjenester er gode. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å avskaffe fattigdom. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle får et verdig liv uten fattigdom, skal alle som ikke kan forsørge seg gjennom vanlig arbeidsinntekt sikres en form for offentlig ytelse som gir grunnlag for dette. Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for gode studentvelferdsordninger. Partiprogram HØYERE UTDANNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for bedre bolig- og barnehagetilbud, og styrking av studenters sosiale rettigheter. Partiprogram HØYERE UTDANNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at husleiene i kommunale boliger ikke skal være markedsbaserte. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal være forbudt å ta ut utbytte fra kommunaleboliger. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke bostøtteordningen. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil utrede muligheten for at leietaker kan få deler av eller hele skattefordelen på boligen. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil stoppe markedsretting og privatisering av helse- og velferdstjenester. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at avtaleverket må innrettes slik at det ikke gir mulighet for privat profitt fra helse- og velferdstjenester. Helseinstitusjoner drevet av ideelle organisasjoner skal fortsatt få avtaler. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil gi ansatte, brukere og pårørende mer tillit og innflytelse. Rigide rapporteringsregimer må fjernes. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil øke kapasiteten på NAV-kontorene, samt ha gode retningslinjer for å kunne hjelpe til med å legge opp rett løp for folk som skal komme seg tilbake i arbeid igjen. Styrke ordningen med VTA (Varig tilrettelagt arbeid) og IA (Inkluderende arbeidsliv). Partiprogram SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil øke NAVs kompetanse på arbeidshjelpemidler for funksjonshemmede slik at arbeidstakere som blir funksjonshemmet lettere beholder arbeidet og at funksjonshemmede enklere kommer i arbeid. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil gi tilbud og støtte til kurs/utdanning eller omskolering for folk som har vært arbeidsledige i over tolv måneder. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå og vurdere effekten av seniorpolitiske tiltak. Regjeringserklæring LIKESTILLING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke det boligsosiale arbeidet. Regjeringserklæring BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som driver med sosial inkludering i lokalsamfunn. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fungerer etter hensikten. Regjeringserklæring HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at kommunen i større grad legger til rette for fritt brukervalg innen hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke rådgivnings- og veiledningstjenesten, herunder videreføre en egen rådgiverutdannelse. Regjeringserklæring SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til at flere kommuner lager egne veteranplaner, gjerne i samarbeid med veteranorganisasjonene, slik at veteraner får god lokal oppfølging. Regjeringen vil også arbeide for regional koordinering av innsatsen for veteraner i de tilhørende kommuner og fylker. Regjeringserklæring KOMMUNER MILITÆRT PERSONELL SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en politikk som legger til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spilleavhengige, samtidig som den vektlegger behovet for endring som følge av teknologisk utvikling. Regjeringserklæring LOTTERI OG SPILL SOSIALE TJENESTER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. des 2020 Representantforslag om et julebidrag til arbeidsløse Behandlet
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
30. nov 2020 Endringer i sosialtjenesteloven Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å gi folk tryggheten tilbake i ordningen med arbeidsavklaringspenger Behandlet
9. nov 2020 Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger) Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om lokaldemokrati, ikke kommersiell forkjørsrett Til behandling
8. okt 2020 Representantforslag om oppfølging og kontroll av regjeringens arbeid med kartlegging av pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester Til behandling
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
3. jun 2019 Representantforslag om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkninger av den sosiale boligpolitikken Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om samboergaranti i eldreomsorgen Behandlet
29. jan 2018 Representantforslag om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning Behandlet
29. jan 2018 Representantforslag om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
11. des 2016 Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.) Behandlet
27. apr 2016 Representantforslag om profitt i offentlig finansierte velferdstjenester Behandlet
8. feb 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier) Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om barnefattigdom Behandlet
8. jun 2015 Endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte) Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å oppheve politiloven § 14 første ledd nr. 8, adgang til kommunale tiggeforbud Behandlet
23. mar 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) Behandlet
15. des 2014 Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
9. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å gi trygge vilkår og bedre samarbeid mellom Nav og befolkningen ved hjelp av opprettelse av et Nav-ombud Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EURES-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i politiloven (tigging) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak mot barnefattigdom i Norge Behandlet
16. jun 2013 Morgendagens omsorg Behandlet
9. jun 2013 Endringer i politiloven Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2012 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover Behandlet
4. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Representantforslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og forsterket oppfølging for sosialhjelpsmottakere under 26 år Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
30. mai 2012 Lov om bustøtte (bustøttelova) Behandlet
28. mar 2012 Fordelingsmeldingen Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om å gjøre endringer i dagens regelverk i sosialhjelpen til mor eller far Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om å bedre rammebetingelsene for private omsorgsbedrifter Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om ny giv for frivilligheten og det sivile samfunn Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen sørge for at en avtale mellom helseforetak og kommuner om tilbudet til rusmiddelavhengige sikrer at det er utarbeidet et ettervernstilbud fra første dag. Behandlet
13. jun 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Behandlet
7. jun 2011 Representantforslag om å gjøre "Leie før eie"-ordningen til en nasjonal ordning for å sikre vanskeligstilte en mulighet på boligmarkedet Behandlet
6. jun 2011 Representantforslag om endring av praksis for bosetting av forvaringsdømte Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om momskompensasjon for borettslag som er en del av det kommunale helse- og omsorgstilbudet Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Representantforslag om rammevilkårene for ideelle aktører som driver helse-, omsorgs- og barneverntjenester Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
1. des 2010 Representantforslag om å innføre 450-timersregel for å forhindre at innvandrere faller utenfor arbeidsmarkedet Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om offentlige tjenestepensjonene til nettoordninger Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om praktisering av gradert sykemelding i små og mellomstore bedrifter Behandlet
16. jun 2010 Statsrekneskapen 2009 Behandlet
16. jun 2010 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 Behandlet
16. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om pensjonspoeng. Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om beregning av levealdersjustering. Behandlet
15. jun 2010 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
14. jun 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og kvalitet i private institusjone for rusmiddelavhengige Behandlet
13. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
13. jun 2010 Lov om avtalefestet pensjon Behandlet
8. jun 2010 Representantforslag om innføring av samfunnskontrakt for å bedre samspill mellom offentlig sektor og ideell sektor Behandlet
8. jun 2010 Representantforslag vedrørende tilbudet i alderspsykiatrien og kompetansen ved NKS Kløverhagen i Ringebu, Oppland Behandlet
7. jun 2010 Oversendelsesforslag om edrene som fortsatt ikke har rett til å ta ut foreldrepenger. Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om foreldrepermisjonen mellom mor og far Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om bekjempelse av narkotikaproblematikken i norske fengsler Behandlet
26. mai 2010 Endringer i folketrygdloven mv. Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om vilkårene for enkeltpersonsforetak Behandlet
10. mai 2010 Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en bedre rusbehandling Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en ny velferdsreform Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om en nasjonal dugnad mot fattigdom i Norge Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn Behandlet
18. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om endring av folketrygdloven Behandlet
17. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Behandlet
8. mar 2010 Representantforslag om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om styrking av etikkarbeidet i Statens pensjonsfond - Utland Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om utvidelse av momsrefusjonsordningen Behandlet
1. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om plan for livshjelp Behandlet
1. mar 2010 NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om en utredning knyttet til prøveprosjekt med Naloxon nesespray til bekjempelse av overdosedødsfall Behandlet
17. feb 2010 Oversendelsesforslag om lov som varetar sliterne og de som ikke er bundet av en tariffavtale. Behandlet
3. feb 2010 Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om lov som integrerer de kommunale oppgaver som tillegges Nav. Behandlet
16. des 2009 Ny saldering av statsbudsjettet 2009 Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om enslige forsørgere sammenlignet med foreldrepar sett i lys av utviklingen siden overgangsstønaden ble innført. Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse m.m. Behandlet
9. des 2009 Forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv. Behandlet
7. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i lov om Statens pensjonsfond Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Behandlet
7. des 2009 Utgangsstoffer for narkotika m.m. Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Endringer i folketrygdloven mv. Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Statsbudsjettet 2010, Gul Bok Behandlet
18. nov 2009 Årsmelding for 2008 fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Behandlet
16. nov 2009 Endringer i folketrygdloven mv. Behandlet