Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre tiltak som øker innflytelsen til elevene i skolen og til brukere av offentlige tjenester. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det iverksettes et program i skolen for å oppnå mindre kjønnsdelte utdanningsutvalg, blant annet gjennom bedre yrkesrådgivning. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at samiske læremidler i skolen er tilgjengelig. Partiprogram SAMER SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at alle elever skal ha sin primære tilhørighet til én fast klasse eller basisgruppe hvor hoveddelen av felles opplevelser skjer. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi elevene rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller den de sokner til, og mulighet til å tas inn på en annen skole dersom de ønsker det. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at lærestoffet og læremidlene skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at læremidlene er tilgjengelige for alle elever fra skolestart, uansett målform eller tilretteleggingsbehov. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle nasjonale kartleggingsprøver og innføre slike prøver i videregående opplæring. Partiprogram SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at resultatene fra nasjonale prøver ikke kan brukes til å rangere elever, klasser eller skoler, men til å heve det faglige nivået for hver enkelt elev. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide konkrete læringsmål for hvert trinn til hjelp i lærernes læreplanarbeid. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet med elev- og lærlingevurdering, og sikre at hver enkelt får tilbakemeldinger som fremmer læring og mestring. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil opprette en nasjonal database med blant annet undervisningsopplegg, planarbeid og materiale til bruk i kontakten mellom skole og hjem. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle nettbaserte læremidler til bruk i undervisningen. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på bemannede, utviklingsorienterte og dynamiske skolebibliotek som læringssentra i grunnskolen. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at privatøkonomi ikke skal utelukke noen fra å delta på aktiviteter i skolens regi. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil motivere flere til å velge 2. fremmedspråk, og øke motivasjonen for realfag. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre leksehjelp for alle som ønsker det. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke både den sosialpedagogiske rådgivningen og yrkesveiledningen ved å doble rådgivningsressursene og innføre kompetansekrav for rådgivere. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke samarbeidet mellom hjem og skole. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe aktivt mot mobbing i skolen. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke rekrutteringen til realfag og språkfag i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle ordningen med minoritetsrådgivere på skoler med flere enn 25 prosent elever med innvandrerbakgrunn. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle nasjonalt rammeverk som sikrer økt lærertetthet i skolen og likeverdighet i opplæringstilbudet. Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen for å avlaste lærere og frigjøre tid til undervisning. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre tiltak som bidrar til å heve lærernes status og kompetanse i dialog med lærernes organisasjoner og KS. Målet er en bedre organisert skolehverdag hvor lærernes rolle styrkes. Fokuset må være på arbeidet i undervisningssituasjonen, og på at de samlede lærerressursene brukes best mulig. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre rekruttering og tilgang på lærere og annet fagpersonell gjennom blant annet seniortiltak, ordninger for avskriving av studielån for språk- og realfagslærere og tilbud om pedagogisk utdanning for annet fagpersonell som tar jobb i skolen. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå plan- og rapporteringskravene med det formål å frigi lærertid til undervisning og oppfølging av den enkelte elev. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil innføre inntektsgraderte satser, søskenmoderasjon og samordning mellom betaling i barnehage og skolefritidsordning. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke kvaliteten og ha flere ansatte med fagutdanning i skolefritidsordningen. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at skolehelsetjenesten må bli et tilgjengelig tilbud for alle elever fra barneskoletrinnet opp til videregående skole. Nasjonale standarder må settes i forhold til utbredelse og innhold. Skolene må ha tilgang på psykisk helsepersonell. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2009-2013 ta bort egenandelen for 19- og 20-åringer hos skoletannlege. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et alkoholfritt miljø for barn og unge ved skoler og fritidsanlegg. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ruste opp svømmehaller over hele landet, slik at barn og unge sikres skikkelig svømmeundervisning. Partiprogram IDRETT SKOLER
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre hver kommune skal gi et tilbud om leksehjelp og det bør komme tilbud om frivillig sommerskole over hele landet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre gjennomføre en rekrutteringsplan for å gjøre læreryrket til et mer attraktivt yrkesvalg for ungdom. Partiprogram HØGSKOLER SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre styrke etter- og videreutdanningstilbudet ved å gjøre det obligatorisk og systematisk. Partiprogram HØGSKOLER SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre innføre en godkjenningsordning for lærere knyttet til kompetanseheving gjennom systematisk etterutdanning. En slik godkjenning vil være en forutsetning for å få fast ansettelse i skoleverket. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre heve opptakskravene til allmennlærerutdanningene. Partiprogram HØGSKOLER SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre i løpet av perioden omgjøre dagens allmennlærerutdanning til en femårig mastergradsutdanning hvor ett års lønnet praksis inngår i utdanningen. Partiprogram HØGSKOLER SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre innføre seniortiltak for å få eldre lærere til å stå lenger i arbeid, f.eks. gjennom økonomiske bonusordninger og redusert undervisningstid kombinert med veiledningsarbeid for yngre lærere. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre gjøre det lettere å få godkjent realkompetanse eller annen høyere utdanning som grunnlag for å jobbe som lærer. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre at lærere skal ha faglig fordypning i fagene de underviser i. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre Innføre en rett og plikt til veiledning for nyutdannede lærere. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre gi rektor utvidet myndighet til å avlønne lærere individuelt. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SKOLER
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre øke kompetansen til ansatte i skoler, barnehager og helsestasjoner for bedre å kunne avdekke mulige overgrep eller omsorgssvikt. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre føre en skolepolitikk med vekt på kunnskap og grunnleggende ferdigheter. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke helsestasjoner og skolehelsetjeneste, særlig overfor barn, unge og familier som har sosiale og helsemessige problemer. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke folkehelsearbeidet vil Høyre ha mer fysisk aktivitet i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre utrede mulighet for samhandling på tvers av landegrensene, bl.a. når det gjelder skolegang og skolekretser. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER SKOLER
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre sikre at barn ikke uteblir fra skolen uten lovlig grunn gjennom å pålegge skoleeier å ha rutiner for oppfølging. Det skal også føres kontroll med elevregisteret i skolen opp mot folkeregisteret. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre sikre økt kvalitet på norskopplæringen bl.a. gjennom en styrket satsing på lærerne. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at barn med nedsatt funksjonsevne skal sikres skolefritidstilbud i hele utdanningsløpet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en nasjonal minstestandard som vil sikre bedre kvalitet i skolehelsetjenestetilbudet med blant annet flere yrkesgrupper og mer tid pr elev. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle elever skal få fast innkalling til skolehelsetjenesten en gang i året. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke informasjons- og holdningsskapende arbeid i skolen. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en sentral tilskuddsordning (frafallspott) som skoler, fylkeskommuner og kommuner kan søke penger fra for å bekjempe frafallet i videregående opplæring. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke lærerressursene i skolen slik at lærerne skal ha mer tid til elevene. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utvikles mentorordninger for å gi nyutdannede lærere veiledning og oppfølging. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilpasset opplæring til hver enkelt elev, inkludert spesialundervisning for de med spesifikke vansker, for eksempel dysleksi. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en skole/hjemkoordinator i hver kommune. Partiprogram KOMMUNER SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at skolen skal drive aktiv verdiformidling. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må opprettes verneombud for skoleelever. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det legges godt til rette for elevdemokrati i skolen, som en del av elevenes demokratiopplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at undervisningsmateriell for funksjonshemmede skal foreligge til skolestart. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeid mot mobbing, voldsbruk og diskriminering må innarbeides i skolens undervisning på alle trinn. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et uavhengig mobbeombud. Partiprogram BARN SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke de pedagogisk-psykologiske tjenestene til barn og unge. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at foreldreveiledning skal gjøres tilgjengelig for alle. Foreldre som ikke bruker tilbudet, og som skolen vurderer at ville ha stor nytte av det, må oppsøkes. Partiprogram FAMILIE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at også lærlinger må få tilbud om rådgivning. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde og ved behov utvide ordningen med rentefrie lån til kommunene til vedlikehold av, og bygging av, nye skolebygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en frafallspott sentralt som skoler, kommuner, fylkeskommuner og andre kan søke tilskudd til gode prosjekter for å hindre at elever dropper ut av skolen. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kristendommen skal ha en plass i skolens verdifag som gjenspeiler realiteten i vår historie og kulturarv. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen. Partiprogram SKOLER SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge forholdene bedre til rette for skoleflinke elever. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle entreprenørskap i skolen, for å gi elevene praktisk kunnskap og stimulere til nytenkning og kreativitet i næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil begrense lærernes administrative byrde og slik frigjøre tid til undervisningsformål. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det bør stilles krav om at rådgivere i skolen har formell rådgivningskompetanse. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil øke satsingen på entreprenørskap i skolen og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer, næringsliv og skole. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi studenter som velger å starte for seg selv innen 7 år etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre politi- og barnevernskontakt på alle skoler. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre meldeplikt for dem som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil bevare gratisprinsippet i skolen, men det må ikke praktiseres så strengt at ikke skolen kan få samle inn mindre beløp til ekskursjoner, leirskole og lignende. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en ordning med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunn- og videregående skole; et kompetanseår for lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre fagkrav i alle enkeltfag for å undervise: Fra og med ungdomstrinnet skal alle lærere ha en faglig bakgrunn (60 studiepoeng) i de fagene de underviser i. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil gi økonomiske incentiver til studenter med avlagt mastergrad som velger å bruke sin utdannelse som lærer. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre målrettede seniortiltak, for eksempel bonuser eller redusert arbeidstid, for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre systematisk evaluering av lærere slik at lærere kan få tilbakemelding på sitt arbeid fra skoleledelsen, kolleger og elever. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for mindre byråkrati for lærerne, slik at de får mer tid til forberedelse og direkte elevoppfølging. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at rektor og øvrig ledelse skal få egen utdanning i skoleledelse både før og etter ansettelse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at læreplanene skal utformes slik at elever/elevgrupper kan bygge opp kompetanse gjennom et mangfold av læringsmetoder. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere ressurser til økt lærertetthet framfor utvidet skoledag og la SFO være et frivillig tilbud. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke kvaliteten i estetiske fag ved å øke lærerens kompetanse, ruste opp lokalene til dette formålet og gi barna gode materialer å jobbe med. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kristendom fortsatt skal utgjøre den kvantitativt største andelen av lærestoffet i det nye faget religion, livssyn og etikk. Faget skal reflektere den stillingen kristendommen har og har hatt i Norge. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at lærebøker i grunn- og videregående skole ikke skal inneholde og finansieres av reklame. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre sidemålsundervisningen med sidestilt eksamensordning både for hovedmål og sidemål i to skilte eksamener. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for sunne måltider i skole og SFO. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha rent, kaldt drikkevann og frukt og grønt i skolen. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gradvis innføre skolemåltidet. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle elever skal gis mulighet til minimum én time fysisk aktivitet daglig i skoletida. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere flere lærere framfor utvidet skoledag og gjennomføre et kompetanseløft innen grunnskolen og videregående skole i kommunene og fylkeskommunene gjennom å styrke kommuneøkonomien. Partiprogram FYLKER KOMMUNER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke læreren som pedagog og sikre rett og plikt til gjennomføring av videreutdanning og kompetansehevende tiltak som for eksempel hospitering. Desentraliserte tilbud er viktig for å nå dette målet. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille større krav til kompetanse innenfor ledelse og organisering for dem som er rektorer. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det skal tilbys kurs for foreldre som vil lære om elevenes skolehverdag, sin egen rolle i barnas opplæring, og ansvarsfordeling mellom foreldre og lærere. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha tettere samarbeid mellom barnehage, grunnskole og videregående for å lette overgangen for den enkelte elev. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde en desentralisert skolestruktur. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle elever skal tilhøre en fast klasse/gruppe med kontaktlærer. Dette skal ikke gå ut over mulighetene til tilpasset opplæring og fleksibel organisering på tvers av elevgruppene. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle skoler sikres godkjent inneklima. Senterpartiet vil opprettholde rentekompensasjonsordningen for skolebygg. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke den lokalpolitiske involveringen og ansvar i skolepolitikken. Partiprogram LOKALFORVALTNING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppfordre mindre kommuner til å styrke sin skolefaglige kompetanse gjennom å samarbeide med nabokommuner om felles skolefaglige utfordringer. Partiprogram KOMMUNER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at entreprenørskap skal være en viktig del av skolen, og at alle elever skal få være med på å etablere og drive en elevbedrift. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke organisasjonen Ungt entreprenørskap økonomisk. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det skal være fokus på fornuftig bruk av ny elektronisk teknologi, og at elevene skal lære om etikk og konsekvenser av ufornuftig bruk. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at SFO-ledere må ha formell pedagogisk eller barnefaglig kompetanse. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å øke antall faglærte i SFO. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at SFO skal tilby leksehjelp i samarbeid med skole og frivillige organisasjoner. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at SFO hver dag tilrettelegger for fysisk og kulturell aktivitet, gjerne i samarbeid med kulturskole eller frivillige organisasjoner. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for at lett tilgjengelige helsestasjoner for ungdom finnes med åpningstider som er tilpasset ungdom. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for at helsesøster er mer tilgjengelig ute på den enkelte skole. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere ungdomspsykiatrien sterkere. Det må bli et klarere ansvarsforhold mellom helsestasjon, fastlege og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre seksualundervisningen og prevensjonsveiledningen. Skolehelsetjenesten har erfaring og tillit blant unge og må være sentrale i dette. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke veiledningstjenesten og informasjonsarbeidet rettet mot ungdom som blir ufrivillig gravide. Det er viktig at samfunnet stiller opp både medisinsk, sosialt og økonomisk. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oprette en egen utdanning for rådgivere. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at tjenesten må være todelt, i en sosialpedagogisk del og en yrkes- og karriererådgivningsdel. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere "din egen rådgiver" fra 8. klasse og ut videregående, der det er hensiktsmessig. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre rådgivningstjeneste på nett. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle skoler og barnehager skal sikres godkjent inneklima. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utemiljøene ved skolene legges til rette slik at det stimuleres til fysisk aktivitet. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke helsestasjoner og skolehelsetjenestens rolle i arbeidet for å øke aktivitetsnivået blant barn og unge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre økt kunnskap om rusmidler blant skolelever, foreldre og lærere blant annet gjennom utvikling av læremidler og etterutdanning av lærere. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle elever i ungdomsskole og videregående skoler blir involvert i rusforebyggende programmer. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha fokus på forebygging av tidlig røykestart i form av skolebaserte tiltak, salgsbegrensende tiltak og tobakksfrie oppvekstarenaer. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere tverrfaglig skolehelsetjeneste, hvor ulike faggrupper skal være representert, og der en etablerer fast veiledning mellom BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) og skolehelsetjenesten i kommunene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil trekke tannlegen mer aktivt med i opplæringen i barnehage og grunnskole for å forebygge tannproblemer. Partiprogram HELSEPERSONELL SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at en i skolen oppmuntrer begge kjønn til å velge utradisjonelle yrker. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kjønnsperspektiv og antidiskriminering skal være en viktig del av undervisningen i skolen. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha et reklamefritt skolemiljø. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det lokale tverrfaglege og tverretatlege samarbeidet mellom kultur-, skule-, helse- og sosialsektoren også skal omfatte natur-, kultur- og helsetilbod. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak for å fremje leselyst hos barn, bl.a. ved å betre skulebibliotektilboda, og betre samarbeidet mellom skule og dei kommunale biblioteka og styrkje dei nasjonale leseprosjekta. Partiprogram BARN BIBLIOTEK OG LITTERATUR SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tilføre fleire bøker til den kulturelle skulesekken med vektlegging av litteratur på den målforma skulen nyttar. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sette i gang opplæringstiltak i skolen med sikte på konfliktløsing og ikke-voldelig atferd. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker derfor å styrke skolehelsetjenesten og den sosialpedagogiske kompetansen i skolen og i det øvrige hjelpeapparatet for barn og unge. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten fortsatt skal bidra med midler slik at kommuner og fylker kan pusse opp nedslitte skolebygg og/eller bygge nytt. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en ny og variert skoledag som tar hensyn til at elever lærer forskjellig. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil i stortingsperioden ta skritt i retning av en slik skoledag. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke de estetiske fagene i skolen, Den kulturelle skolesekken og samarbeidet mellom skolen og kulturskolen. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke skolebiblioteksatsingen som den rødgrønne regjeringen har igangsatt. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og profesjonalisere rådgivningstjenesten gjennom økte ressurser og ved klarere kriterier for kompetanse. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke rektors rolle som pedagogisk leder, og mener derfor det skal være et krav at alle skoleledere skal gjennomføre en egen skolelederutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha lærere som både fører videre lærerens rolle som allmenndanner, og har faglig spesialkompetanse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en jevnlig og systematisk kompetanseutvikling for alle lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil forsvare dagens privatskolelov slik at kommersielle aktører ikke skal kunne drive private skoler. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette arbeidet for at skolen og barnehagen ikke favoriserer et bestemt tros– eller livssyn, men bygger sitt arbeid på universelle verdier nedfelt i menneskerettighetene. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER TROSSAMFUNN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at lærernes kompetanse om vold og overgrep skal økes, blant annet gjennom sterkere fokus på dette i lærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at språkkompetansen økes gjennom tilrettelagt norskopplæring og Morsmålsopplæring. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen i helsetjenesten, skolene, barnehagen, barnevernet og politiet, slik at en i større grad kan avdekke barn som blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke samarbeidet mellom skole, barnevern og politiet. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at foreldrene, skolen og politiet samarbeider for å hindre rekruttering til rusmiljøene. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge finansieringsansvaret for skolen til staten gjennom en differensiert stykkprisordning. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fri etablering av skoler og utdanningsinstitusjoner innenfor rammen av felles lovverk og nasjonalt godkjenningssystem. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre fritt skolevalg slik at elevene og deres foresatte avgjør hvor eleven skal gå. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlige skoler skal være selvstyrte, med driftsstyrer som består av foresatte, lærere, andre ansatte og elever, der foreldrevalgte representanter er i flertall. Disse er ansvarlige for ansettelser og avtaler med ansatte , pedagogikk og resultater. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil la elever og foresatte evaluere lærerne , fagområdene, utdanningsopplegg og arbeidsmiljø på skolene. Skoleledelse og lærerne skal selv også evaluere metodikk, læringsmiljø og læringsresultater. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil etablere et uavhengig og frittstående skoleombud for å ivareta elevenes og foresattes rettigheter. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal kreves politiattest for alle ansatte, for å sikre elvene i grunnutdanningen. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at private skoler som mottar offentlig støtte tilfredsstiller krav til integrering. Partiprogram SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere å åpne opp for at skoleelever i de samiske områdene skal kunne velge samisk i stedet for sidemål, og arbeide for at det utdannes flere samiske lærere, førskolelærere og helse- og sosialarbeidere. Regjeringserklæring SAMER SKOLER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette satsingen på etter- og videreutdanning i skolen. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for at mer av lærernes tid kan frigjøres til undervisning. Regjeringserklæring SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at alle skoler arbeider systematisk mot mobbing. Regjeringserklæring SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre arbeidet med å prøve ut nye evaluerings- og eksamensformer. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke rådgivningstjenesten. Regjeringserklæring SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi elevene tilgang på læremidler på begge målformer, til samme tid og pris. Regjeringserklæring SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bedre seksualundervisningen og prevensjonsveiledningen, og styrke arbeidet mot kjønnsbasert mobbing og seksualisert trakassering. Regjeringserklæring SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre rentekompensasjonsordningen innenfor en investeringsramme på 15 milliarder kroner til oppussing og bygging av skoler og svømmeanlegg fra 2009-2016 . Regjeringserklæring SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet Det bør innføres rett og plikt til etterutdanning og videreutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Høyre Høyre vil satse på en bedre lærerutdanning og en obligatorisk og systematisk etter- og videreutdanning for lærere. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2009-2013 Venstre Lærere må hele tiden ha rett og plikt til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke satsingen på den naturlige skolesekken og opprette flere naturinformasjonssentra med formidlingskompetanse. Partiprogram NATURVERN SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for øke bruken av 30-sone i sentrum av byene og i områder rundt skolene. Partiprogram SKOLER VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å lovfeste retten til etter- og videreutdanning av lærere, og kommunenes plikt til medfinansiering, samt ved å øke de statlige bevilgningene til slik etter- og videreutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en plikt til og rett for nyutdannede førskolelærere og lærer til å få veiledning. Innholdet og omfanget av veiledningen må bestemmes nasjonalt, og bør kombineres med redusert undervisningstid for nyutdannede lærere. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å arbeide for økt selvstendighet i lærerrollen, tid til pedagogisk refleksjon og faglig samarbeid og fellesskap. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at satsingen på økt rekruttering til lærerutdanningene videreføres. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å videreutvikle innholdet og kvaliteten i lærerutdanningene fra barnehage og opp til videregående opplæring. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at lærerutdanningen trappes opp til å bli en utdanning på masternivå. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke norsk- og matematikkopplæringen i lærerutdanningene. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke rektors rolle som leder og utvide tilbudet om styrer- og rektorutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å videreføre en restriktiv privatskolepolitikk for å ta vare på fellesskolen der elevene møtes, uansett bakgrunn. For å unngå sentralisering og nedleggelse av offentlige skoler, vil SV vil legge mer vekt på kommuner- og fylkeskommuners vurderinger når søknader om godkjenning eller utvidelse av privatskoler vurderes. For å bidra til integrering og ta vare på felles møteplasser på tvers av religiøs bakgrunn, er det et mål på sikt å begrense antallet religiøse private skoler som mottar statsstøtte. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å forsvare gratisprinsippet i skolen, slik at alle elever får delta på lik linje. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre vedlikehold og godt inneklima i skolene gjennom å styrke rentekompensasjonsordningen for skolebygg, slik at det blir lettere for kommunene å sikre godt fysisk læringsmiljø. Partiprogram KOMMUNER SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at skolene har gode rutiner for melding til barnevern og politi ved mistanke om omsorgssvikt og vold i nære relasjoner. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kampen mot mobbing og diskriminering i skolen skal ha høy prioritet. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at skolebibliotekene gir et godt kunnskapstilbud til elevene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at skolene gir alle barn og unge kompetanse til å mestre en stadig mer digital hverdag. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres krav til kommunene om moderasjonsordninger for betaling av barnehageplass og plass i skolefritidsordning, og at kommunene må gi søskenmoderasjon for disse samlet. Partiprogram BARNEHAGER LOKALFORVALTNING SKOLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrking av ordninger med gratis halvdagsplass i barnehager og SFO/aktivitetsskole. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et helseløft for barn og unge. Styrke satsing på skolehelsetjeneste og helsestasjoner med 1500 årsverk. Alle nyfødte skal få hjemmebesøk. Helsesøstertjenesten skal bli tydelig til stede for barn, ungdom og i skolene. Satsing på helsepersonell som kan forebygging og den nære lavterskelkontakten. Styrke samarbeidet mellom helsetjeneste, skole, barnevern, idrett og kulturliv for å skape gode oppvekstsvilkår. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprette et nasjonalt kompetansesenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Partiprogram BARN FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke skolehelsetjenesten og øke innsatsen mot mobbing og sosial isolasjon. [psykisk helse]. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en styrking av demokratiopplæringen i skolen. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Arbeid mot seksuell trakassering. En landsdekkende flerårig satsing i skolen mot seksuell trakassering. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Universell utforming. En konkret plan for å nå målet om universell utforming av alle skolebygg i Norge. SV vil være pådriver for å få en forskrift med tidsfrister for når alle skolebygg skal være universelt utformet. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere et ressursmiljø for å styrke arbeidet med likestilling i førskole- og lærerutdanning og i læremidler. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en landsdekkende, flerårig satsing i skolen mot seksuell trakassering. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn får oppleve reklamefrie soner der de ferdes til daglig. Barnehager og skoler skal være reklamefrie arenaer. Partiprogram BARN BARNEHAGER FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kjennskap til ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk skal utvikles for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre. Partiprogram HELSEPERSONELL SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn som har dysleksi får de hjelpemidler de trenger til skolegangen sin, og at ordningen med stønad til datahjelpemidler gjeninnføres. Partiprogram SKOLER TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidet mot kjønnslemlestelse styrkes gjennom informasjonstiltak, skolehelsetjeneste, økt kompetanse i skoler og barnehager, og at hjelpetilbud for de som frykter for eller har blitt utsatt for overgrep bedres. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tas initiativ til et samarbeid mellom staten og kommunene om en nasjonal strategi for utvikling av folkebibliotek, skolebibliotek og forskningsbibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FORSKNING LOKALFORVALTNING SKOLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det blir satt av mer midler til den kulturelle skolesekken, til bedre dialog mellom skole og kunstnere, og at deler av midlene brukes til å støtte transport for elevene. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at læreplanen videreutvikles slik at de estetiske fagene i skolen styrkes, og at estetisk kompetanse vektlegges sterkere gjennom hele opplæringen. Partiprogram KULTUR KUNST SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at idrettslagenes samarbeid med skoler, barnehager og SFO, fritidsklubber, helse– og omsorgsinstitusjoner, arbeidsplasser, NAV-kontorer og asyl– og flyktningmottak styrkes for å bidra til folkehelse, forebygging og inkludering. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE IDRETT INNVANDRERE SKOLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for effektiv forebygging [av ekstremisme] gjennom barnevern, skole, inkludering og psykiatri. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil at skoleledelsen har ansvaret for det psykososiale miljøet på skolen. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for løpende evaluering av skolenes arbeidsmiljø fra elever og lærere. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en opptrapping i skolehelsetjenesten de neste fire årene. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre rentekompensasjon for oppgradering av offentlige skolebygg og utvide den til også å gjelde friskoler. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til mer bruk av offentlig-privat samarbeid ved bygging av nye skoleanlegg. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre universell utforming av samtlige undervisningsbygg i løpet av 10 år. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate etablering av friskoler uten religiøst eller alternativt pedagogisk grunnlag. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke den offentlige finansieringen av friskoler til 90 %, samt dekning av kapitalkostnader. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere et regelverk som ikke gir anledning til å ta ut direkte eller indirekte utbytte fra friskoler som har offentlig finansiering, og som gir fylker og kommuner kontroll med etableringen av antall nye skoleplasser. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne bestemmelsen om at friskoler mister statlige støtte ved en elevs ubegrunnete fraværende ut over 20 dager, til tross for at skolen har et fortsatt ansvar for vedkommende elev. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne maksimalpris og innføre gradert sats på oppholdsbetaling i barnehager og SFO slik at fattige familier betaler mindre enn i dag. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre barnevernskontakt til alle skoler. Partiprogram BARNEVERN SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og skolen (SLT – samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak). Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at skjønnsmidler til kommunene utformes slik at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever per lærer, styrke leksehjelpsordningen, skolebibliotek, skolehelsetjenesten og kontakten mellom hjem og skole. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi skolene mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole, ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning i flerkulturell forståelse og kommunikasjon. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at religiøs overbevisning ikke hindrer barns deltakelse i ordinær undervisning. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil ha valgfrihet og innovasjon i den offtentlige finansierte velferden gjennom et mangfold av offentlige og private tilbud. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at kommunene tar i bruk utviklingsavtaler med rektorer - lokalpolitikerne må sikre tett og målrettet oppfølging av skoler. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom et kontinuerlig arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke skolehelsetjenesten slik at den er tilgjengelig for elever som har behov for hjelp. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil stille krav om at rådgivere må ha regelmessig etterutdanning for å fortsette i yrket. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC gjennom skolen som en del av tilretteleggingen. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil forenkle og redusere omfanget av unødvendig byråkrati og rapporteringskrav. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere en felles IT-plattform for skolen, for enklere tilgang til digitale læringsressurser, mer effektiv drift og deling av informasjon i og om skolen. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere en teknologisk skolesekk etter mønster av den kulturelle skolesekken. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil stykre ungt entreprenørskp som en viktig arena for samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen. Alle lærere må fra 1. trinn ha fordypning i de basisfagene de underviser i. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre om lærerutdanningen til en femårig, forskningsbasert mastergradsutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere nye karriereveier i skolen ved å innføre nye stillingskategorier som lærerspesialist, for eksempel førstelærer og førstelektor, i henholdsvis grunnskolen og videregående opplæring. Det skal være forutsigbare, objektive og omforente kriterier for opprykk, utarbeidet i samarbeid medlærerorganisasjonene og kommunene. Staten skal bidra til finansiering av ekstra lønn for å realisere disse stillingene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke den praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU) for å sikre kvalifiserte lærere, spesielt på ungdomstrinnet og videregående skole. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle en sertifiseringsordning av lærere som knyttes opp mot en rett og plikt til relevant etter- og videreutdanning gjennom yrkesløpet. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil beholde og rekruttere de dyktigste lærerne gjennom bruk av økt lønn, fleksible arbeidstidsordninger, mentorsystemer og støttefunksjoner. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre lærer II- og lektor II- stillinger i henholdsvis grunnskolen og videregående opplæring etter mønstar fra professor II-ordningen i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for nye yrkesgrupper i skolen og bedre samarbeid mellom skole og næringsliv, for eksempel gjennom ledelsesutviklingsprogrammer som kombinerer lærer- og lederopplæring for nyutdannede med mastergrad eller doktorgrad innen realfag. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi lærere og skoleledere på den enkelte skole, i samråd med PPT, myndighet til å ta beslutning om spesialpedagogiske tiltak. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Høyre Høyre vil medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid for lærere og skoleledelse til konsentrasjon om elevenes læringsutbytte. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil ha en økt satsing på etter- og videreutdanning, og legge spesielt stor vekt på dette hos lærere og ansatte i omsorgssektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at barn ikke uteblir fra skolen uten lovlig grunn gjennom å pålegge skoleeier å ha rutiner for oppfølging. Det skal også føres kontroll med elevregisteret i skolen opp mot folkeregisteret. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke mottaksskolene og bedre kontrollen av elevers kunnskaper før de overføres fra mottaksskoler til annen grunn- eller videregående skole. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke samarbeidet mellom skole, barnevern og politiet. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en god skolehelsetjeneste og et godt helsetilbud til mor/barn. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi foreldre mer makt ved å gi dem fritt skolevalg. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP mener at kristendommen skal ha en særstilling i RLE-faget, og at det ikke skal være noen tvil om at skoleeier skal ha frihet til å trekke vår kristne kulturarv inn i skolehverdagen og at skolegudstjenester skal være lov. Det skal selvsagt også være mulig å søke fritak fra utøvende aktiviteter. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Det må innføres incentiv for å få personer med realfaglig bakgrunn fra andre deler av arbeidslivet inn i skoleverket. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at mobberen må bytte skole når skolebytte er eneste utvei ved alvorlig mobbing. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke investeringene i skolebygg. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en skikkelig satsing på realfag. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre kristendom og den kristne kulturarv i grunnopplæringen. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen hos rådgiverne. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle offentlige og private skoler med hensyn til finansiering. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en finansieringsmodell der pengene følger eleven. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre fritt skolevalg. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil verne sterkt om foreldreretten. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at skolenes resultater er offentlig tilgjengelig. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en omorganisering av de offentlige skolene, slik at de fristilles til å bli selvstendige enheter med egne ansvarlige driftsstyrer, valgt av skoleeier, men med foreldrerepresentasjon. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at lærere skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil endre enhetsskolen slik den fremstår i dag og skape en skole med flere og ulike pedagogiske læringsmodeller. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at lønn til lærere skal fastsettes lokalt. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stille krav til læreren om minimum 60 studiepoeng for å kunne undervise i fagene matematikk, norsk og engelsk fra 5.trinn. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi alle ansatte i skoleverket rett til et ”kompetansebyggingssemester” hvert sjuende år. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at elevene skal møtes med tydelige forventninger. Derfor vil vi utvikle tydeligere, nasjonale læringsmål og legge til rette for at elevene og foreldrene har kunnskap om læreplanmålene. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil si nei til kommersielle privatskoler og sørge for forutsigbare rammevilkår for alternative ideelle skoler. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom lovverket sikre 5-dagers skoleuke for alle elever over hele landet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan opprettelse av private skoler påvirker integrering og overveie å innføre krav i læreplan om integrering og tilknytning til nærmiljøet for disse skolene. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ledelse og skolefaglig kompetanse på alle nivåer i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp elevenes arbeidsmiljølov, gi statlig støtte til opprustning av skolebygg gjennom rentekompensasjonsordningen og stenge skoler som ikke er i forsvarlig tilstand. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI GRUNNSKOLE KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER STATSBUDSJETTET VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre daglig fysisk aktivitet [i skolen]. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre nulltoleranse mot mobbing ved å ansvarliggjøre voksenpersoner, styrke kunnskapen om regelverk og klageadgang blant elever og foreldre, etablere kommunale beredskapsteam og innføre sanksjoner mot skoler som ikke løser mobbesaker. Partiprogram BARNEVERN GRUNNSKOLE KOMMUNER SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke elevrådene og legge til rette for at elevene involveres i alle viktige beslutninger på skolen, samt starte forsøk med elevråd fra 1. klasse. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet med læringsstøttende vurdering og elevenes medvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gå igjennom hele kvalitetsutviklingssystemet for å sikre at dette bidrar til mer og bedre læring, framfor å fremme en prestasjonskultur basert på konkurranse og rangering av skoler. Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, internasjonale undersøkelser, kartleggingsprøver osv. skal være nyttige verktøy som skal fremme læring og benyttes til konkret forbedringsarbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil modernisere skolen gjennom en nasjonal strategi for IKT i skolen og utvikling av moderne digitale læremidler som et verktøy for tilpasset opplæring og ferdighetstrening. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at skolene skal ha tilgang til høyhastighets nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en helhetlig IKT-arkitektur for skolen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utvikling av smarte digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi senter for IKT i utdanningen i oppdrag å anbefale og kvalitetssikre digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en nasjonal kvalitetsvurdering av trykte og digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke opplæringen i fremmedspråk og jobbe for at det tilbys flere fremmedspråk i den videregående skolen, som for eksempel kinesisk, russisk og arabisk. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi spesielt motiverte elever mulighet til å følge undervisning på høyere nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle leksehjelpsordninger som en integrert del av skoledagen, slik at elevene kan gjøre seg ferdige med mesteparten av arbeidsoppgavene før de kommer hjem. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå spesialundervisningen, redusere dokumentasjonskravene og innføre saksbehandlingsfrister for PP-tjenesten. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil knytte skole og SFO tettere sammen med kulturskole, idrett og frivillige aktiviteter, slik at elevene opplever et mest mulig helhetlig og variert aktivitetstilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke hjem/skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs og etablere mer direkte kontakt mellom kontaktlærer og foresatt både på barne- og ungdomstrinnet. Partiprogram FAMILIE GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de praktisk-estetiske fagene [på ungdomstrinnet] og la elevene få utforske kunnskap på nye måter. Partiprogram GRUNNSKOLE KUNST SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke underveisvurderingen og gjennomføre forsøk med alternative eksamensformer [på ungdomstrinnet]. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en nasjonal strategi for livslang læring og etablere tilbud om livslang karriereveiledning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil invitere partene i arbeidslivet til et trepartssamarbeidet for å bidra til at det utvikles flere fleksible etter- og videreutdanningstilbud som gjør det mulig å kombinere arbeid og utdanning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle ordningen med kompetansetillitsvalgte til en permanent ordning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og gjøre det enklere å sannsynliggjøre ulike former for kompetanse. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprette flere relevante videreutdanningsplasser i nært samarbeid mellom høgskoler, studieforbund og lokalt arbeidsliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en nasjonal fagskoleplan og legge til rette for at dette tilbudet kan bli mer integrert del av utdanningssystemet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke BKA-programmet og andre tilbud om basiskompetanseopplæring i arbeidslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere bedriftene til å gjennomføre etter- og videreutdanning av ansatte. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skrive- og leseopplæringen for voksne. Innhold og kvalitet i lokale språkopplæringstiltak må sikres. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at meldeplikten for skoler, barnehager og helsepersonell har ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller overgrep mot barn, overholdes. Partiprogram BARN BARNEHAGER BARNEVERN SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi alle elever fra 8. trinn til VG3 bedre tilgang til helsesøster og sørge for å rekruttere flere menn til yrket. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL LIKESTILLING SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvide forsøksordningen med gratis prevensjon ved å inkludere flere områder og årskull. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle elever og studenter med dokumentert behov for tilrettelegging ved eksamen skal få det. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode transportordninger mellom skole, arbeidsplass og hjem for dem som ikke kan bruke offentlig transport eller kjøre selv. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at skolebygg bør prioriteres i arbeidet med universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skolehelsetjenesten slik at den rustes for forebyggende arbeid, særlig for bedre psykisk helse og mot fedme. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre bedre forebygging og folkehelse gjennom en satsing på flere helsesøstre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at både daglig fysisk aktivitet og sunn mat skal bidra til å sikre godt læringsmiljø i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skolehelsetjenestens forebyggende arbeid for bedre psykisk helse. Partiprogram BARN FOLKEHELSE SKOLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke befolkningens kunnskaper om psykisk sykdom, samt sikre kunnskap om psykisk helse blant helsepersonell. Helsestasjoner og skolehelsetjeneste skal prioriteres i kunnskapsløftet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL SKOLER SYKDOMMER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til samarbeid mellom frivillighet og skole for å kunne tilby fritidsaktiviteter tilknyttet skoledagen. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi kulturskoletilbud til alle barn som ønsker det – blant annet i samarbeid med SFO og på ettermiddagstid. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil definere krav til hva kulturskolen skal inneholde. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den kulturelle skolesekken, den kulturelle nistepakken og kulturelle spaserstokken, med sikte på å nå enda flere. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR OMSORGSTJENESTER SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at lån av offentlige anlegg og skoler til idrettsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år i størst mulig grad skal være gratis. Partiprogram IDRETT KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at skoleelever i de samiske områdene skal kunne velge samisk i stedet for sidemål. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Hvordan vi organiserer dette tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil tilrettelegge for faglig oppdatering i yrkeslivet – og gjennom et statusløft bidra til å rekruttere dyktig og motivert ungdom til læreryrket. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet mener det er avgjørende at elever ikke deles inn i klasser på grunnlag av språkbakgrunn. Norsk skal være fellesspråket i skolen og klassene skal legges til rette for dette. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil videreføre rentekompensasjonsordningen for opprustning av skolebygninger som sikrer kommunene og fylkeskommunene rentefrie lån til dette formålet. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil arbeide for en generell styrking og bedre organisering av skolehelsetjenesten i den videregående skolen, slik at det blir et reelt lavterskeltilbud for alle. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Senterpartiet For elever mellom 15 og 20 år som må reise fra hjemmet for å gjennomføre videregående opplæring, skal stipendordninger dekke merkostnader til livsopphold. Partiprogram SKOLER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det trengs en nasjonal satsing på norsk håndverkutvikling og opplæring i verneverdige fag. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å styrke fagskolene fordi vi mener de svarer på arbeidslivets behov for arbeidskraft. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å redusere rapporteringsbyrden og møtevirksomheten for læreren. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil ha høy kvalitet på grunnskolelærerutdanningen og arbeide for at alle lærere tar jevnlig etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Grunnskolelærerutdanningen beholdes som et fireårig profesjonsstudie. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Alle nyutdannede lærere skal ha tilbud om veiledning første året. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Rådgivningstjenesten må styrkes. Det bør vurderes å dele rådgivningstjenesten i en faglig og en sosial del. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Det bør satses på en egen utdanning for rådgivere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke lærerens rolle gjennom mer praksis i utdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre leirskoletilbudet, bl.a. gjennom gode refusjonsordninger. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at all ungdom skal få mulighet til å delta i elev- og ungdomsbedrift. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten i den videregående skolen. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sørge for mer midler til etter- og videreutdanning av lærere. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre rentekompensasjonsordningen for opprustning av skolebygg som sikrer kommunene og fylkeskommunene rentefrie lån for å oppruste skolebygg. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker at alle elever i grunnskolen skal gis mulighet til minst en time fysisk aktivitet i skoletida daglig. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øremerke ekstra ressurser til skoler med høy andel elever med innvandrerforeldre for å sikre integrering og tilstrekkelig oppfølging av både minoritets- og majoritetselevene. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være tilgang til opplæringsmateriell i begge målformer for flyktninger og innvandrere som skal lære norsk språk og kultur. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge spesielt til rette for opplæring av innvandrere med lese- og skrivevansker (dysleksi) og analfabeter. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at skolen reagerer på og følger opp all form for rasisme, antisemittisme og mobbing på bakgrunn av religion, kjønn eller seksuell legning. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at det finnes skoler som tilbyr spesialtilpasset undervisning for døve på flere ulike steder i landet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utvikles god samhandling mellom barnevern, helsestasjon, skolehelsetjenesten, barnehage og skole for å gi tidlig og riktig hjelp til de som trenger det. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke informasjons- og holdningsskapende arbeid i skolen. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det undervises i skolen ikke bare om slaveriet som en gang var, men at også det moderne slaveriet blir løftet inn i undervisningen. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom skole og frivillig idrettsarbeid, og prøve ut samarbeid mellom SFO og idrettslag der dette er ønskelig og praktisk mulig å få til. Partiprogram IDRETT SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle kommuner skal ha tilfredsstillende tilbud til svømmeopplæring. Partiprogram IDRETT KOMMUNER SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utarbeide en handlingsplan for nettvett i skolen. Partiprogram MASSEMEDIER SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at skolen skal gi elevene forståelse og respekt for sin egen og andres religiøse bakgrunn, blant annet ved at RLE blir obligatorisk fag i lærerutdanningen. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at skolen skal legge opp til undervisning om hvordan den enkelte kan engasjere seg i frivillighet og i det sivile samfunn. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et mobbeombud i alle fylker. (Se faktaboks i slutten av delkapittelet «Videregående opplæring».). Partiprogram SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til at det gis tilbud om sommerskole til de elevene som ønsker å forbedre sine karakterer og ferdigheter. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha reklamefrie skolebøker. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide ordningen med gratis helsehjelp til også å gjelde ungdom mellom 16 og 18 år. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil beholde adgangen til å etablere og drive ikke-kommersielle private skoletilbud, inkludert skoler som er forankret i livssyn så vel som skoler som står for pedagogiske alternativ. Privatskolenes opplæringsplaner må godkjennes av myndighetene, og det faglige statlige tilsynet med skolene må styrkes. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere støtte til bærekraftige tiltak og til folkehøgskoler og andre skoler med en bærekraftig profil. Partiprogram SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ruste opp norske skolebygg i henhold til elevenes og lærernes arbeidsmiljølov. Staten skal finansiere denne investeringen gjennom en avtale som forplikter kommunen til å planlegge og finansiere årlig vedlikehold videre. Partiprogram ARBEIDSMILJØ SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke elevenes arbeidsmiljø slik at elever og foresatte får mulighet til å kreve at skolen setter inn tiltak ved for eksempel mobbing. Partiprogram ARBEIDSMILJØ SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi en uavhengig offentlig instans, som for eksempel fylkesmannen, ressurser til å følge opp arbeidet med elevers fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Partiprogram ARBEIDSMILJØ SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby brus- og godteriautomater på skoler og helseinstitusjoner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe kravene til kommunene om en tilgjengelig helsesøster på skolene. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alle 16-åringer kalles inn til gratis samtale hos helsesøster eller fastlege, med fokus på livsstil, fysisk og psykisk helse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha en livssynsnøytral offentlig skole. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil definere tiltak mot mobbing tydeligere som et lederansvar, i skole, arbeidsliv og organisasjoner. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at barn ikke uteblir fra skolen uten lovlig grunn, ved å pålegge skoleeier å ha rutiner for oppfølging. Regjeringserklæring BARN SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke mottaksskolene og bedre kontrollen av elevers kunnskaper før de overføres fra mottaksskole til annen grunn- eller videregående skole. Regjeringserklæring INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for mer bruk av IKT-verktøy i undervisningen. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre lavterskel og forebyggende tilbud til unge, som skolehelsetjeneste og helsestasjoner. Regjeringserklæring HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen og stimulere til et sunnere kosthold. Regjeringserklæring FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at dyktige lærere skal fortsette å undervise, og at det skal bli mulig å stige i gradene som lærer og bli spesialist med økt lønn og status. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Staten skal bidra til finansieringen av nye karriereveier i skolen. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trappe opp etter- og videreutdanning gradvis, og på sikt innføre rett og plikt til etter- og videreutdanning. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere nye karriereveier i skolen ved å innføre nye stillingskategorier, som lærerspesialist. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid for lærerne og skoleledelsen til kjerneoppgavene. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en felles IT-plattform for skolen for enklere tilgang til digitale læringsressurser, deling av informasjon og en mer effektiv skolehverdag. Regjeringserklæring SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle og redusere omfanget av unødvendig byråkrati og rapporteringskrav. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom et kontinuerlig arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC med nødvendig programvare. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke rådgivningstjenesten for å støtte elevene i viktige utdanningsvalg og sosiale spørsmål. Det skal stilles krav om regelmessig etterutdanning. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at skolene sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene. Regjeringserklæring FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at det er mobberen som bytter skole i mobbesaker der skolebytte er eneste løsning. Regjeringserklæring SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la den enkelte skole fastsette regler for bruk av religiøse plagg og symboler der hvor skolen selv finner det nødvendig. Regjeringserklæring SKOLER TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene frihet til å avgjøre om de vil ha en skolefruktordning, og på hvilket trinn det skal tilbys leksehjelp. Regjeringserklæring SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide samarbeidet med næringslivet for å øke elevenes interesse og læringsutbytte. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det enklere for elever som trenger ekstra utfordringer å ta fag på høyere nivå. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer. Skolene skal lettere kunne spille på kompetanse i næringslivet i undervisningen. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle temaskoler i ungdomsskolen og den videregående skolen, for eksempel realfagsgymnas, i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner. Regjeringserklæring SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Ungt Entreprenørskap som en viktig arena for samarbeid med arbeidslivet. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at forebygging av mobbing og seksuell trakassering blir en del av utdanningen for rektorer, lærere og andre ansatte i skolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stramme inn kravene i praksisperiodene med mål om at studenter som er lite egnet for læreryrket tidlig får råd om å velge en annen utdannelse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke skolen med kompetanse fra flere yrkesgrupper, som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og vernepleiere, og ikke minst styrke skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide aktivt for at elever med særskilte behov får den opplæringen de har krav på etter sakkyndig vurdering. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en skole som er verdistyrt. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil trappe opp arbeidet for at skolen skal være fri for aller typer mobbing. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre to likestilte målformer gjennom undervisning og vurdering. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre læreres mulighet for etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere omfanget av rapportering og dokumentasjon slik at lærerne kan bruke mer tid på elevene og på å forberede undervisningen og skoleledere på å drive pedagogisk utviklingsarbeid. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at lærerutdanningen gir god kompetanse både i bokmål og nynorsk. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha kompetanse fra flere yrkesgrupper inn i skolen, slik at læreren kan fokusere på å være pedagog. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere antall konkrete kompetansemål som hver elev skal vurderes etter. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det settes av nok tid for lærere til å gjennomføre utviklingssamtaler, foreldremøter, osv. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil i større grad bruke praksisveiledernes kompetanse og erfaring inn i selve lærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav om at rektorer skal inneha både pedagogisk kompetanse og lederkompetanse. Partiprogram SKOLER STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre etter- og videreutdanning for skoleledelse. Partiprogram SKOLER STATENS PERSONALPOLITIKK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav til at rådgiver har kompetanse innenfor rådgivning og at samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole styrkes. Rådgivere i skolen sikres betydelig mer tid til å holde seg oppdatert på utviklingen innen utdanningsvalg og i yrkeslivet. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en norm for antall helsesøstre per elev, både i grunnskolen og i videregående skole. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en nasjonal norm for lærertetthet for hele grunnskolen, der vi gjennom en 4-årig opptrappingsplan sikrer maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5.-10. trinn. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde karakterer i ungdomsskolen, men avviser karakterer i barneskolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for et aktivt elevdemokrati, og videreutvikle dette til en læringsarena for samfunnsdeltakelse og medansvar. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette regionale innsatsteam som kan bidra til å styrke skolenes systematiske arbeid ved langvarige resultater under gjennomsnittet i basisfag eller trivsel. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et mobbeombud i alle fylker. Partiprogram FYLKER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre tegnspråk/tegn-til-tale som valgfag i ungdoms- og videregående skole. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bruke ressursene på kvalitet og innhold fremfor flere skoletimer. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som en grunnleggende ferdighet i skolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at nye krav til lærerutdanningen ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke voksentettheten i skolen slik at den enkelte lærer får mer tid med elevene, og innføre en nasjonal norm for lærertetthet. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at elever med særskilte behov får nødvendig spesialpedagogisk hjelp. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bruken av newtonrom, videreutvikle og styrke vitensentrene, og etablere et eget realfagsprogram som kan vekke nysgjerrighet for å motivere flere til å velge disse fagene. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke seksualundervisningen, og benytte eksterne aktører som skolehelsetjenesten i undervisningen. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil introdusere sidemål på mellomtrinnet. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at skolen skal drive aktiv verdiformidling i tråd med formålsparagrafen i opplæringsloven. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke svømmeundervisningen på lave klassetrinn. Elever som ikke har nådd et minimum av svømmeferdighet ved utgangen av 4. klasse gis rett til ekstra opplæring. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil holde kampen mot mobbing og krenkende atferd høyt på den politiske dagsordenen, og ha en løpende vurdering av omfanget og effekten av de tiltakene som settes inn for å sikre nulltoleranse mot mobbing. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et undervisningsopplegg kalt «Livsmestring» med temaer som personlig økonomi, samlivslære og kommunikasjon i nære relasjoner. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi et godt SFO-tilbud, der frivillige og ideelle organisasjoner slippes til for å gi et tilbud med større bredde og variasjon. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tilby elever med kort botid i landet rett på kurs/sommerskole de tre første årene etter startet skolegang. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tilby elever som ønsker det kurs/sommerskole i overgangen mellom 10. klasse og videregående skole. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i hele grunnskolen legges til rette for mer praktisk læring og at det undervises mer praktisk teori. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at 2. fremmedspråk skal inngå som valgfag, og åpne for å kunne tilby 2. fremmedspråk fra mellomtrinnet. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en norm for antall elever per helsesøster i tråd med Helsedirektoratets anbefaling. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi skolene større handlefrihet innenfor gratisprinsippet slik at skolen kan dra på leirskole, turer og organisere aktiviteter utenfor skolen, og bidra til at det opprettes økonomiske støtteordninger som sikrer at alle kan delta. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at KRLE-undervisningens vektlegging av ulike religioner skal ta hensyn til både de ulike religionenes utbredelse i den norske befolkningen som helhet og lokalt i klassen. Om lag halvparten av undervisningen skal være om kristendom. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at elever skal få delta i skolegudstjenester og andre aktiviteter som formidler menneskers tro og kulturarv. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at en modul om KRLE skal være obligatorisk i lærerutdanningen – både som grunnlag for undervisning i KRLE, og som forutsetning for å bedre forstå elever med ulike bakgrunner. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde, og ved behov utvide, ordningen med rentefrie lån til kommunene til vedlikehold av eksisterende og bygging av nye skolebygg. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre mulighetene for å ta fag fra et høyere klassetrinn og vgs.-fag i ungdomsskolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for praktisk yrkesdeltakelse for elever som etter ungdomsskolen ikke er klare for ytterligere skolegang. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at nasjonale prøver skal være et verktøy for utvikling av skolen til nytte for lærere, elever, ledelse og skoleeiere. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi tilbud om en mindre teoritung og mer praktisk rettet undervisning i ungdomsskolen for elever som sliter, i kombinasjon med anledning til å bruke et år ekstra på videregående utdanning. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre tilbud om kurs og skolering som kan gi bedre forutsetninger for å følge opp barnas utvikling i skolen. Partiprogram FAMILIE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kompetansen i bruk av digitale verktøy i undervisningen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi alle elever rett til undervisning på sin målform gjennom hele grunnskolen. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre «Friluftssekken» som et tilbud til alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det avsettes midler på statsbudsjettene til rentefrie lån for bygging av nye svømmeanlegg og opprustning av eksisterende anlegg. Partiprogram SKOLER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være mulig å dele inn elever etter nivå i enkelte temaer for å gi tilpasset undervisning. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for bedre rutiner ved fravær slik at skulk fanges opp, og at sårbare elever får oppfølging. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at undervisningsmateriell for elever med nedsatt funksjonsevne skal foreligge til skolestart. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeid mot mobbing, voldsbruk og diskriminering må innarbeides i undervisningen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp dem som ikke møter opp til skolestart, blant annet for å avdekke mistanker om tvangsekteskap. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at rådgivningstjenesten, karriereveiledningen og samarbeidet mellom ungdomsskolen og videregående skole må styrkes. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at også lærlinger må få tilbud om rådgivning. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle TAF-ordningen (teknisk allmenne fag), og sikre at TAF-elever får ha elevstatus de to første årene av utdanningsløpet. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge forholdene bedre til rette for teoristerke elever, blant annet gjennom å gjøre mer kjent muligheten til å ta fag/kurs på høyere nivåer. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle entreprenørskap i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre muligheten for å ta opp fag på ny i ordinær videregående skole eller eksempelvis i sommerskole. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for et bedre samarbeid mellom videregående skoler og universiteter/høyskoler for å sikre en sømløs overgang til høyere utdanning for elever med tilretteleggingsbehov. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en formålsstyrt friskolelov som legger til rette for skoler med alternativ pedagogikk, livssynsmessig grunnlag eller skoler med en spesiell egenart som representerer et alternativ til den offentlige skolen. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at landslinjene må sikres fullfinansiering av staten, samtidig som man har en gjennomgang av behovet for antall landslinjer innenfor de ulike fagfeltene. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde, og ved behov utvide, ordningen med rentefrie lån til fylkeskommunene til vedlikehold av eksisterende og bygging av nye skolebygg. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til å starte og drive friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en formålsstyrt friskolelov. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke driftstilskuddet til friskoler. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innarbeide huskostnader og investeringskostnader i tilskuddsgrunnlaget [for friskoler]. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke åpne for at det skal kunne tas ut utbytte fra friskoler som mottar statstilskudd etter friskoleloven. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en god og forutsigbar finansiering av [Bibelskoler], og det må sikres at de kan beholde sin egenart og egne målsetninger. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å få flere veier for andre yrkesgrupper inn i læreryrket (som for eksempel ingeniører). Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre offentlig støtte til opprettholdelse og videreutvikling av folkehøgskolene. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde og øke den offentlige støtten til studieforbund for å styrke og videreutvikle [folkehøgskolene] som lærings- og utviklingsarena. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at innføring av 11 måneders studiestøtte også skal gjelde for elever ved folkehøgskolene. Partiprogram SKOLER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kulturskolene som et tilbud til alle som ønsker det, og øke midlene til pedagogisk utvikling. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle elever rett til å starte og drive elevstyrte livssynsbaserte aktiviteter som for eksempel skolelag. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom skole og frivillig idrettsarbeid. Partiprogram IDRETT SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Partiprogram IDRETT SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle kommuner skal ha tilfredsstillende tilbud til svømmeopplæring, og at opplæringen ikke skal avsluttes før kompetansemålene er nådd. Partiprogram IDRETT SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at alle grunnskoler og videregående skoler har et undervisningsopplegg for å forebygge radikalisering. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og PPT. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en kvalitetsnorm for skolehelsetjenesten og øremerke midler i en opptrappingsperiode, til tjenesten når riktig nivå. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilstrekkelig kapasitet på helsestasjon for barn og unge. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at kunnskap om psykisk helse blir en del av opplæringen i barnehage og skolen, blant annet gjennom undervisningsopplegget «Livsmestring i skolen». Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke informasjons- og holdningsskapende arbeid i skolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke skolen som en av de absolutt viktigste arenaene for sosial mobilitet og sikre elevene muligheter til å lykkes i skolen uavhengig av sosioøkonomisk status. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen og samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre forbud mot hijab i grunnskolen. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre skolehelsetjenesten, og et godt helsetilbud til foreldre/barn. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvikle helsestasjonen og skolehelsetjenesten til i å jobbe mer forebyggende. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil føre en kunnskapsbasert skolepolitikk, slik at Norge får en skole i verdenstoppen der den enkelte elevs evner og muligheter ivaretas. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere byråkrati og skjemavelde i skolen, slik at læreren kan bruke tid på undervisning og ikke innrapportering. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil være positive til å utvikle fagmiljøer på tvers av skoler. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen innen læreryrket. Partiprogram FORSKNING SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for at flere yrkesgrupper kan undervise i skolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil satse videre på økt kompetanse, og vil innføre et frivillig rettighetsbasert kompetansesemester hvert sjuende år, der de ansatte får mulighet til å ta etter- og videreutdanning, forske i fagfeltet sitt, hospitere i næringslivet eller ha andre opplegg for kompetanseutvikling. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at lærerne skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi alle ansatte i skoleverket rett til et ”kompetansebyggingssemester” hvert sjuende år. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at lønn til lærere skal fastsettes lokalt. Partiprogram LOKALFORVALTNING SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke statusen til læreryrket. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at yrkestittelen «lærer» blir en beskyttet tittel for de som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at ufaglærte ansatte får en egen yrkestittel, for eksempel lærerassistent/underviser. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at lærernes dokumentasjonskrav fastlagt gjennom statlige retningslinjer gjennomgås i sin helhet med sikte på å forenkle lærernes arbeidshverdag. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ordningen med krav om karakteren 4 i matematikk evalueres etter 3 år. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere byråkratiet i skolen. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil i sterkere grad vektlegge basisfag som er avgjørende for elevens videre utvikling, for at de i voksen alder skal kunne fungere i det norske og internasjonale samfunnet. Gode kunnskaper i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og IKT, samt forståelse av det norske samfunnet og norske verdier, vil bli stadig viktigere i en internasjonal verden. Elevene skal ha kjennskap til norsk og vestlig kultur, språk og historie. Den kristne og humanistiske arven skal stå i en særstilling. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre fleksibel skolestartalder med skolestart senest ved syv år. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at karakterer skal settes basert på objektive faglige prestasjoner. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi skoleeier mulighet til å innføre karakterer i matematikk, engelsk og norsk, fra og med femte klassetrinn. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til økt fysisk aktivitet i skolen. Partiprogram IDRETT SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi alle elever et undervisningstilbud som sikrer faglig utvikling og mestring. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forsterke rådgivningstjenesten i grunnutdanningen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi elevene frihet til å velge bort 2. fremmedspråk og språklig fordypning på ungdomsskolen. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil i større grad legge til rette for flere internasjonale skoler. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil la den enkelte skoleeier avgjøre timetallet i skolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at tilrettelagt innsats skal settes inn umiddelbart når eleven sliter i fag, uansett klassetrinn. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre incentiver for dyktige realfagstudenter som ønsker å jobbe i skoleverket og for å få personer med realfaglig bakgrunn fra andre deler av arbeidslivet inn i skoleverket. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil videreføre realfagsløftet. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke de yrkesfaglige utdanningene, blant annet gjennom et løft for yrkesfaglærerne, og stimulere flere til å ta yrkesfaglig utdanning. Partiprogram SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil jobbe for en kraftig utvidelse av ordningen med hospitering i bedrift for yrkesfaglærere, og legge til rette for mere samarbeid og utveksling mellom skole og næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det enklere for fagfolk å komme inn i skolen som lærere. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at mobberen må bytte skole når skolebytte er eneste utvei ved alvorlig mobbing. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke sanksjonsmulighetene i antimobbe-arbeidet. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det enklere å skifte ut skoleledelse og lærere som over tid ikke håndterer mobbesaker. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke investeringene i skolebygg. Partiprogram BOLIGSAKER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en styrking av realfagene. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre kristendom og den kristne kulturarv i grunnopplæringen. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen hos rådgiverne. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha et finansieringssystem som likebehandler offentlige og private skoler. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at pengene skal følge eleven gjennom en differensiert stykkprisfinansiering, uavhengig av om eleven går i offentlig eller privat skole (friskoler). Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en omorganisering av de offentlige skolene, slik at de fristilles til å bli selvstendige enheter med egne ansvarlige driftsstyrer, valgt av skoleeier, men med foreldrerepresentasjon. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre fritt skolevalg på tvers av fylkes- og regiongrenser. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle offentlige og private skoler med hensyn til finansiering. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en finansieringsmodell der pengene følger eleven. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at skolenes resultater er offentlig tilgjengelig. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil basere opptak til videregående skole på karakterer i fag som er relevante for elevens utdanningsprogram. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke rådgivningstjenesten, slik at elevene får informasjon om det mangfoldet av utdannings- og studietilbud som faktisk finnes. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for et bedre samarbeid mellom skole og næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt i ungdomsskolen. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil videreutvikle og styrke Ungt Entreprenørskap og lignende næringsrelevant elevarbeid. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fritt skolevalg i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke effekten av bevilgningen og innholdet i skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en reform for tidligere innsats i barnehage og skole for å sørge for at langt flere elever fullfører skolen. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS) i hele landet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer barn som trenger det mest. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og i AKS. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at den nye aktivitetsskolen har en klar tematisk kobling til innholdet i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for læring i AKS i en friere ramme enn i klasserommet, med større vekt på lek og kreativitet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at AKS bidrar til at alle barn daglig er i fysisk aktivitet, får et variert fritidstilbud og et godt tilbud om leksehjelp. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle elever lærer de grunnleggende lese-, skrive- og regneferdighetene tidlig, og bygge et sterkere lag rundt den enkelte eleven. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Vi vil utrede utformingen for å sikre at hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov i varetas. Bemanningsnormen skal i første omgang være fra 1. til 4.klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn. Garantien innebærer: Kartlegge alle elevers lese- og regneferdigheter i 1. og 2. årstrinn; Innføre en garanti der elever under et definert minstenivå i lesing og regning får et tilrettelagt tilbud om intensivopplæring og annen oppfølging, Øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen gjennomen mer aktiv og tilstedeværende PP-tjeneste; Sørge for at spesialundervisning startes så raskt som mulig; Forsterket opplæring skal som hovedregel skje i vanlig undervisningssituasjon; Ha spesialteam som kan settes inn på skoler som trenger ekstra hjelp og veiledning. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at alle skoler gir støtte- og intensivundervisning for elever som ikke har god nok faglig utvikling. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke hjem-skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs i f.eks. leksehjelp og utdanningsvalg og etablere mer direkte kontakt mellom lærer, andre voksenpersoner og foresatte i grunnskolen. Partiprogram FAMILIE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode leksehjelpsordninger, også på ungdomstrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere forsøk med tidlig fremmedspråk i barneskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for bedre karriereveier og kompetanseutvikling for lærere i skolen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre og forbedre de nye masterutdanningene for lærere ved å styrke pedagogikken, praksisopplæringen og gi studentene mer erfaring i praktisk lærerarbeid. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre forsøk med flere alternative opptaksordninger til lærerutdanningene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at alle nyutdannede og nytilsatte lærere i barnehage og skole omfattes av en veiledningsordning. Partiprogram BARNEHAGER HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil evaluere og forbedre praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPY). Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette opptrappingen av etter- og videreutdanning for lærere, og gjennomføre et kompetanseløft for ukvalifiserte i pedagogiske stillinger. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil avbyråkratisere skolen ved å fjerne tidstyver og unødvendige krav til rapportering og dokumentasjon. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring. Derfor vil vi allerede høsten 2017 evaluere virkningene av det nye regelverket. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil godkjenne politisk fravær på ungdomsskolen på lik linje med i videregående opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil hindre ytterligere privatisering av skolen og forsvare og fornye fellesskolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skjerpe innsatsen mot mobbing på skolen og prioritere det forebyggende arbeidet. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre mer konkrete læreplaner med færre og tydeligere mål og avvikle lokalt læreplanarbeid. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke rådgivningstjenesten, blant annet gjennom etterutdanning og samarbeid med arbeidsliv og karrieresentre. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere hospiteringsordninger for lærere, skoleledere og lærerutdannere, der de får mulighet til å få relevant erfaring og kompetanse fra andre deler av utdanningssystemet og arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skoleledelse og skolefaglig kompetanse på alle nivåer i skolen. Skoleledere skal også være tydelige ledere i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke støtteordningene for organisasjoner og frivillige som jobber med å forebygge mobbing. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et stort kompetanseutviklingsprogram i antimobbearbeid for rektorer, lærere og andre ansatte i skolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre elevers rettsvern gjennom lov- og regelendringer. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil åpne for å sanksjonere mot skoler som ikke tar tak i vedvarende mobbeproblemer. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for bedre og tettere skole-hjem samarbeid gjennom tilbud om foreldrekurs og mer direkte kontakt mellom lærere, andre voksenpersoner og skolen og foresatte. Partiprogram FAMILIE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å styre omfanget av private skoler av hensyn til det totale skoletilbudet. I tilfeller hvor den lokale fellesskolen i kommunen eller fylket svekkes, skal dette vektlegges i vurderingen av søknad om statsstøtte til nye privatskoler. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre fellesskolen mer mangfoldig, blant annet ved å gjøre det lettere for skoleeiere å gjennomføre forsøk og utviklingsarbeid ut fra lokale behov. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å øke dekningsgraden for digitale læremidler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å utvikle og gjennomføre en nasjonal strategi for digitalisering i skolen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å gjøre programmering og digital forståelse til en del av innholdet i skolen, for eksempel etter modell av «Lær kidsa koding». Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å innføre en nasjonal støtteordning for å stimulere utvikling av gode digitale læremidler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å etablere en helhetlig IKT-arkitektur med tilgjengelig og oppdatert utstyr og tilgang til høyhastighetsnett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å sikre at pedagogikken styrer teknologien gjennom å gi lærerne økt kompetanse i bruk av digitale læremidler og pedagogisk kvalitetssikring av læremidlene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke undervisningen og læremidlene i realfag ved å legge mer vekt på forståelse og problemløsning. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere vitensentre, Newton-rom, prototypeverksted og liknende læringsarenaer i flere fagområder og arbeide for at alle kommuner skal ha tilgang på digitale aktivitetsrom. Partiprogram FORSKNING KOMMUNER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for faglig sterke elever blant annet gjennom å tilby faglig sterke elever å ta flere fag på høyere nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke og forbedre de praktiske og estetiske fagene og gi lærere mulighet for etter- og videreutdanning også i disse fagene. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle et godt nasjonalt system for deling av kvalitetssikrede og forskningsbaserte undervisnings- og læringsopplegg. Partiprogram FORSKNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at ungdomsskoler har tilbud om elevbedrift og utplassering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle entreprenørskap i skolen, for å gi elevene praktisk kunnskap og stimulere til nytenkning og kreativitet i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre «Den praktiske skolesekken» for å la elever oppleve, utforske og lære fag og ferdigheter på en måte som i større grad enn i dag er praktisk og relevant, skape bedre sammenheng mellom teori og praksis i skolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilby intensivopplæring mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring for elever med svake grunnleggende ferdigheter. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kreve at alle fylker tilbyr faglig sterke elever å ta flere fag på høyere nivå. Partiprogram FYLKER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha entreprenørskap som valgfag i skolen. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skoler og lokalsamfunn bør spille på lag for å oppnå økt læringsutbytte, ved å knytte linjer og fag opp mot relevante samfunnsaktører. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil rekruttere og videreutdanne flere yrkesfaglærere og styrke yrkesfaglærerutdanningene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge større vekt på praktiske ferdigheter og praksisnær opplæring fra de første skoleårene. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil synliggjøre og styrke fagskolen som grunnlag for en attraktiv karrierevei for alle elever som fullfører videregående skole eller har tilsvarende realkompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil starte en strukturgjennomgang av fagskolesektoren for å sikre god kvalitet og relevans i tilbudene. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at finansiering av fagskolene må stå i forhold til de ulike studietilbudene. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle flere innovative læringsmodeller i samarbeid med arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre studiepoeng på fagskolene slik at overganger mellom ulike nivåer i utdanningssystemet kan skje på en mer smidig måte. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre et nasjonalt opptakssystem for fagskoleutdanninger og legge frem en opptrappingsplan for nye studieplasser i tråd med arbeidslivets behov. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre fagskolestudentenes rettigheter og gi mulighet til å søke medlemskap i studentsamskipnadene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilleggspoeng for fagskoleutdanning ved opptak til universiteter og høyskoler. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at fagskolene tilbyr solide, kvalitetssikrede yrkesutdanninger av høy kvalitet og kan levere etterspurt kompetanse til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjeninnføre skolefrukt i ungdomsskolen. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre daglig fysisk aktivitet i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilby alle barn et enkelt skolemåltid hver dag gjennom et spleiselag mellom staten, kommuner og frivillige betalingsordninger for foresatte. Skjermingsordninger skal etableres. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp og øremerke midler til tverrfaglige skolehelsetjenester og helsestasjoner. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tettere samarbeid mellom skolen og Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og gi helsesøstre mulighet til henvise til BUP. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil åpne for «e-helsesøster» slik at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale plattformer. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre psykisk helse til en del av kompetansemålene til skolen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det rusforebyggende arbeidet i skolen. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil flere barn skal få mulighet til å gå på kulturskole til en rimelig pris, i tilknytning til skolen eller AKS. Kulturskolene i Norge må videreutvikles som en helhetlig satsing på bredde og inkludering i kulturaktiviteter i hele landet. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide føringer for skolens arbeid mot barnehijab og innføre felles retningslinjer i utdanningssektoren som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at skolens tilbud og aktiviteter skal være felles, og at det ikke gjøres unntak fra felles svømmeundervisning og felles undervisning. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre undervisning i grensesetting i barnehage, grunn- og videregående skoler. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge større vekt på praksisopplæring i lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetanseheving hos ansatte både i barnehagen og i skolen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke status for lærere gjennom høyere krav til utdanning, sertifisering, og at etter- og videreutdanning reflekteres i lærernes lønn. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetansekrav og videreutdanningsopplegg for barnehagelærere og assistenter. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at nye krav til utdanning, etter- og videreutdanning og undervisningskompetanse reflekteres i lærernes lønn. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle flere karriereveier i skolen, og modernisere stillingskategoriene for undervisningspersonell slik at disse reflekterer kompetansen bedre. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sammen med lærerne gjennomgå lærernes arbeidssituasjon med tanke på å redusere skolebyråkratiet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for tett oppfølging av nyansatte lærere med en mentor som gir råd og tilbakemeldinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere kombinert med redusert undervisningstid den første perioden. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for målrettede seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere karriereveier for lærere gjennom å legge til rette for at de kan ta universitetsgrader, eksempelvis doktorgrad, innen sitt eget praksisfelt på egen arbeidsplass. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen, både på grunnskole- og lektorutdanningen. Venstre vil også legge til rette for etterutdanning og kurs i faget. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere praktisk-pedagogiske studieplasser, slik at flere studenter med en spesialisert fagkompetanse får mulighet til å bli lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil heve kvaliteten på praktisk-pedagogisk utdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere et kompetanseløft gjennom tilbud om etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle et program for å rekruttere flere fagutdannede til læreryrket. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut ordningen med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunnskole og videregående skole. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at skolens ledelse skal ha utdanning i ledelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en sertifiseringsordning for lærere i samarbeid med berørte parter i utdanningssektoren. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en god opplæring i både nynorsk og bokmål, og videreføre ordningen med egen sidemålskarakter. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at elevene skal få sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at nynorskdidaktikk styrkes i lærerutdanningen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for økt satsning på tegnspråklige pedagoger og kunnskap om tegnspråklig opplæringsløp i de pedagogiske utdanningene. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at norsk tegnspråk kan velges som andrespråk, fremmedspråk og valgfag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig for hver enkelt skole. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at spesialpedagogisk undervisning gis av pedagoger. Partiprogram SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby foresatte veiledning i hvordan de kan følge opp skolearbeidet og skolehverdagen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha åpenhet om resultatene på de nasjonale prøvene slik at både foreldre, lærere, rektorer og skoleeiere har kunnskap om kvaliteten på skolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp skoler og kommuner som over tid har svake prestasjoner gjennom målrettet veiledning og nødvendige ressurser. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke lærerne og skoleledernes kompetanse i elevenes bruk av digitale medier, herunder sosiale medier og nettbasert dialog. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en offentlig nasjonal portal for digitale læremidler for norske og utenlandske leverandører, hvor skolene kan kjøpe digitale læremidler subsidiert gjennom offentlige tilskudd. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil få inn programmering/koding som en del av læreplanen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne moms på digitale læremidler slik at disse likestilles med trykte lærebøker. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning innen IKT og sikre IKT i undervisningen som en del av lærerutdanningen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en ekstra uketime i grunnskolen øremerket IT/IKT/programmering. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sette krav til minstestandarder for digitale verktøy og innføre støtteordninger for investering i smartboards, IKT-verktøy og infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at skoleeier skal ha et tydelig ansvar for å følge opp hver enkelt skoles arbeid med det psykososiale miljøet. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Fylkesmannen skal ha mulighet til å ilegge skoleeier tvangsmulkt hvis oppfølgingen av mobbesaker ikke er god nok. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre mobbeombud i hver region, og samtidig gjennomgå ombudsstrukturen for utdanningssektoren. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre rentekompensasjon for oppgradering av offentlige skolebygg og utvide den til også å gjelde friskoler. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til mer bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) ved bygging av nye skoleanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre universell utforming av samtlige offentlige undervisningsbygg i løpet av ti år. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre rammeplan for skolefritidsordningene. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at SFO skal inkludere flere aktiviteter innenfor ernæring, kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere kulturskolen i aktivitetstilbudet. Partiprogram KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre utdanningen for pedagoger i SFO. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for forsøk med skolemåltid i grunnskolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil lage et regelverk som sikrer at eierne av friskoler ikke tar ut direkte eller indirekte utbytte fra friskoler som har offentlig finansiering. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at friskoler skal beholde statlig støtte for elevene de har ansvar for selv om elever har ubegrunnet fravær ut over 20 dager. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha krav om minimum antall elever for at en friskole skal bli etablert. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke godkjenne friskoler dersom en etablering vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en egen rådgiverutdanning for å sikre elever god veiledning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne kravet om generell studiekompetanse ved enkelte studietilbud for å gjøre det enklere å ta høyere utdanning for elever med fagbrev. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal være enklere å kombinere praktisk arbeid og teori på yrkesfagslinjer. Vekslingsmodellen bør tilbys ved flere skoler. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at utstyrsparkene ved de videregående skolene tilsvarer de man finner i arbeidslivet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi alle elever som ikke har fullført fagopplæring et individuelt utformet kompetansebevis. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere ordningen med påbygg og gjøre det mulig å fullføre påbyggingsåret over to år. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at det blir enklere for elevene å skifte studieretning fra studiespesialisering til en fagutdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke lærlingtilskuddet til næringslivet. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere læreplasser i staten og kommunene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om å bruke lærlinger ved offentlige anbud. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre gode tilbud, både for unge og voksne, innen tradisjonelle håndverksfag og små/kulturelt verneverdige fag. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil utbedre regelverket rundt utlysing av anbud slik at det kommer tydelig frem at bedrifter som har tatt inn lærlinger vil kunne ha et fortrinn. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide lektor II-ordningen til å inkludere flere fag slik at man får andre fagpersoner enn lærere inn i skolen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og bedre tilgang på psykologer, samt andre relevante fagdisipliner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for forbedret koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole for elever som trenger støtte. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere rådgiverteam med spesialpedagogisk, psykologisk og yrkesveiledningskompetanse i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide tilbud om forsterket Vg3 for elever som ikke har fått tilbud om læreplass. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve fristen for å ta ut ungdomsretten til videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi mulighet til å ta opp igjen fag fra ungdomsskolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi elever som ikke har fått karakter i enkeltfag på videregående muligheten til å ta opp fagene i løpet av sommerferien. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bruken av praksisbrev og lærekandidatordningen for en mer skreddersydd videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for en mer praktisk opplæring i ungdomsskolen, blant annet gjennom praksisretting av undervisningsfagene og lokal frihet til å etablere valgfag. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere fraværsgrensen i videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle forsøk med ungdomslos for å fremme nærvær i skolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre studieforbundene tilfredsstillende finansiering gjennom økte budsjettrammer. Partiprogram FINANSER SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt forskningsinnsats på læring i frivillig sektor. Partiprogram FORSKNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at studieforbundenes rett til bruk av offentlige undervisningslokaler utvides. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til at studieforbundene inkluderes i arbeidet med fylkeskommunale planer for livslang læring. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig for folkehøgskoler å videreutvikle skoleslaget innenfor forutsigbare rammer. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre 11 måneder studiestøtte for folkehøgskolestudenter. Partiprogram FINANSER SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for nye folkehøyskoler, for eksempel på Svalbard. Partiprogram SKOLER SVALBARD UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til forskning i verdensklasse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke undervisningskvaliteten på utdanningsinstitusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre studentene et godt studentliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer forskning og innovasjon i næringslivet. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på miljøer som er eller kan bli verdensledende innenfor sitt fagfelt. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle ordningene med sentre for fremragende forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), yngre fremragende forskere (YFF) og sentre for fremragende undervisning (SFU). Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke finansieringen av internasjonal nettverksbygging og utenlandsopphold for unge forskere, og rekruttere aktivt i egen PhD/post.doc–populasjon til faste forsknings- og universitetsstillinger. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for kommersialisering av forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den frie grunnforskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer publisering og formidling av forskning i åpne kanaler. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre de private institusjonene gode nok rammevilkår til å være reelle alternativer for studenter og forskere. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på aktiv deltakelse i EUs rammeprogrammer. Partiprogram EU/EØS FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide nye og forpliktende opptrappingsplaner for rekrutteringsstillinger på høyere utdanningsinstitusjoner, for eksempel for stipendiater og postdoktorer. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere muligheten for bruk av midlertidige ansettelser på høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig med fast ansettelse i vitenskapelig stilling selv om man forsker i et eksternt finansiert forskningsprosjekt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og norske forskere som vil arbeide i utlandet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre SkatteFUNN-ordningen for å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide gaveforsterkningsordningen for private og ideelle gaver til forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle SFI-ene (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og NCEene (Norwegian Center of Expertise) for å styrke nyskapings- og næringsperspektivene i norsk forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulerer til åpen forskningsformidling. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på ordningen med nærings-PhD og nærings-post.doc. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedrifter større adgang til direkte fradrag for forskning og utvikling. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTEFRADRAG SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en innovasjonsbro etter svensk modell for å bidra til at mer forskning og innovasjon med vekstpotensial omsettes i næringsvirksomhet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke virkemidlene for regional innovasjon og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til kommersialisering og innovasjon innen helsenæringen og etablere et nytt såkornfond som øremerkes helseinnovasjon. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle som underviser på universiteter og høyskoler skal ha relevant kompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi alle studenter rett på veileder som følger dem gjennom hele studieløpet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med å gi forskningsmiljøer med særskilt god undervisning status som Senter for fremragende undervisning (SFU). Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi ekstra bevilgninger til de beste undervisningsmiljøene for å motivere undervisningsinstitusjonene til å vektlegge undervisning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at god undervisning gir merittering. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske institusjoner for høyere utdanning må få flere engelskspråklige studieprogrammer for å gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale studenter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av forskningsmessig infrastruktur, vitenskapelig utstyr og til vedlikehold av bygningsmasse. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en tilskuddsordning til infrastruktur i private høyskoler (husleietilskudd). Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere Samordna opptak for utdanning, blant annet ved å fjerne tilleggspoeng for virksomhet som ikke er studierelatert, og ved å la utdanningsinstitusjonene få bestemme inntakskriterier og inntakskrav til studiene i større grad. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studiepoeng for praksisopphold og traineeships som er relevante for utdannelsen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil likestille merverdiavgift på forskningsrapporter på papir og i digital form. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut fagskoletilbudet og gi flere mulighet til å velge høyere yrkesfaglig utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå finansieringen av tekniske og helse- og sosialfaglige fagskoler, for å sikre at det ikke er noen usaklig forskjellsbehandling i finansieringen. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoleeiere og med næringslivet for å heve kvaliteten og sikre praksisnær utdanning. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at rådgivingstjenestene på skolene får mer kunnskap om muligheter innenfor fagskolene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle systemet slik at fag fra fagskolen, i større grad kan gi fritak for enkelte fag i en høyere grad fra universitet eller høyskolesystemet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil feste studiestøtten til grunnbeløp i folketrygden slik at den økes i takt med at grunnbeløpet i folketrygden økes, og ha et langsiktig mål om støttenivå på 1,5 G. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre innfasingen av 11 måneders studiestøtte. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en ny læringsmiljølov som tar for seg hele utdanningsløpet fra barnehagen til høyere utdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil heve kostnadsrammen for studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal bygges minimum 3000 studentboliger årlig, og at tilskuddet til nye boligenheter skal økes. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studentsamskipnadene støtte til kjøp av eksisterende bygg for bruk og ombygging til studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at studenter som velger privat høyere utdanning skal få en del av lånet il skolepenger som stipend, særlig hvis tilsvarende utdanning ikke finnes på offentlige institusjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter som er forfulgt i sitt hjemland mulighet til å fullføre studiene sine ved å gjøre ordningen ”Students at Risk” permanent. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke antall studieplasser slik at et større antall norske studenter kan utdanne seg i Norge. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn. Partiprogram BARN FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig å være delvis sykemeldt som student. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det forskes mer på studenters helse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for bedre psykisk studenthelse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at begrepet studenthelse må defineres. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre regionale utdanningsstrukturer. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi god opplæring i bruk av internett i skolen og i andre sammenhenger, for eksempel gjennom NAV og eldresentre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for kulturskoletilbud gjennom SFO. Partiprogram BARN FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre livslang læring til en realitet. Partiprogram SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke mulighetene for omskolering, opptrening og praksisplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser i stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at folk får mulighet til etter- og videreutdanning hvis de vil omskolere seg mot slutten av arbeidslivet for å kunne stå lenger i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på nettundervisning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å kombinere arbeidssøking og utdannelse. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre et opplæringstilbud for alle som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, også for asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke opplæringen for analfabeter gjennom økt statlig tilskudd. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle godkjenningen av kompetanse fra andre land. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere kommunene til å gi arbeidstrening for innvandrere med relevant utdanning. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet med ordinært arbeid. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på skolen, lærerne og sikre tilpasset opplæring. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå kravene til godkjenning av høyere utdanning og fagkompetanse slik at det blir enklere å få godkjent utdanning fra et annet land. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å få godkjent utdanning fra utlandet og etablere flere tilbud om kompletterende utdanningstilbud i samarbeid med høyskoler og universitet for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre kravene til opptak i høyere utdanning så flyktninger med fullført skolegang fra hjemlandet anses å ha generell studiekompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot en moderat egenbetaling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeidsog samfunnsliv. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever per lærer, og til å styrke leksehjelpsordningen, skolebibliotek, skolehelsetjenesten og kontakten mellom hjem og skole. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi skolene mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning i flerkulturell forståelse og kommunikasjon. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke godta at religiøs overbevisning hindrer barns deltakelse i ordinær undervisning. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving og mer mental trening i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil integrere pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for å bygge kompetanse ved utdanning og praktisk kunnskapsbygging for kulturaktører. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre RLE-faget i grunnskolen slik det var i 2013. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil drive aktivt holdningsskapende arbeid i barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre seksualitetsundervisningen på grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at skolene arbeider mer aktivt med holdninger til kropp og seksualitet. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp dem som aldri møter til skolestart hvis det er mistanke om tvangsekteskap. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og skolen. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en mer effektiv grunnutdanning og styrket årlig trening for soldater i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tiltak gjennom NAV i større grad skal bidra til formell kvalifisering. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme aktive læreplasser gjennom offentlige innkjøp av varer og tjenester. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape et lag rundt eleven. SV vil styrke samarbeidet med andre faginstanser og legge til rette for at flere yrkesgrupper skal inn i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke elev- og lærlingombudet, og opprette beredskapsteam mot mobbing for å bekjempe mobbing i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skolenes flerkulturelle kompetanse gjennom lærerutdanningen, og tilbud om etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke folkehøgskolene. SV vil øke mangfoldet og støtten til folkehøgskolene, støtte folkehøyskoler som tar imot 15-åringer, og skape alternativer for de som trenger et modningsår før de starter på videregående. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer som sikrer et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at lærerutdanningene gir tilstrekkelig kompetanse til de som skal undervise i nynorsk som hovedmål og sidemål. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i seksualundervisningen i barnehage og skole. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN LIKESTILLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke seksualundervisningen i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at studenter og elever som tar helse- og sosialfag eller utdanning relatert til politi, rettsvesen, skolevesen og barnehage, får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for styrket kjennskap til og kompetanse på ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk, for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre instanser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til åpenhet og kunnskap om kjønnsroller gjennom aktivt holdningsendrende arbeid i skoler og barnehager, slik at alle barn kan vokse opp med trygghet og frihet til å ta sine egne valg. Partiprogram BARN BARNEHAGER LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene skal bestemme skolestruktur selv. Private skoler som har fått statlig godkjenning kan bare etableres med offentlig støtte dersom kommunene gjør positive vedtak om etablering. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at alle barn og unge som har rett på tilpasset opplæring og hjelpemidler får det og at de blir tilstrekkelig fulgt opp gjennom hele utdanningsløpet. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING RETTSVESEN SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette å styrke innsatsen for akademisk frihet internasjonalt, primært ved å støtte en permanent Students at Risk-ordning, og forbedre overvåknings- og uttaksmetodene gjennom UD. SV vil også støtte opp under ikke-statlige organisasjoners arbeid med å spre ordningen til andre land, primært i Norden. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle elever i Norge får kjennskap til samisk språk og kultur. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn og unge i samiske områder har rett på opplæring i og på samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke voksenopplæringsprogrammer i samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle Samisk høgskole til et globalt urfolksuniversitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre barn av romfolket skolegang. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE MENNESKERETTIGHETER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge en felles IKT-arkitektur for skolen basert på internasjonale standarder og felles pålogging. SV vil at IKT-løsningene i skolen skal holde høyt nivå, være likt for alle og sikre elevenes og ansattes personvern. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden. Alle barn under 18 skal ha rett på skoleundervisning, også mens de venter på at asylsaken blir behandlet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe sosial kontroll og æreskultur. Ordningen med minoritetsrådgivere ved videregående skoler skal trappes opp, og den flerkulturelle kompetansen styrkes. Innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse videreføres med kraft. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle og styrke høgskole- og universitetsbaserte norskkurs for personer med høyere utdanning, for å knytte norskopplæringen mer opp til den utdanningen personen allerede har. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at regelverket for godkjennelse av utdannelser gjøres enklere. Vi vil at utdanning fra andre land lettere kan godkjennes i Norge, og vil innføre kvalifikasjonspass for flyktninger før godkjennelse. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kartlegge kompetansen hos flyktninger, asylsøkere og personer på familiegjenforening raskest mulig etter ankomst til Norge. Vi vil ha flere tilbud om kompletterende utdanning i høyere utdanning og i videregående skole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norskopplæringen for voksne innvandrere skal skje på nynorsk i nynorskkommuner. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage en startpakke for arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere skal få en startpakke med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og tilbud om norskundervisning. Fagbevegelsen inviteres til å delta i dette. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for å ta utdanning i perioder der man mottar dagpenger, slik at man kan være i aktivitet i perioder med arbeidsløshet. Partiprogram SKOLER SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre bedre traumekompetanse i hjelpesystemene. SV vil stille krav til opplæring i traumesensitiv omsorg i barnevernsinstitusjoner, i BUP og i skoler, og gå imot bruk av atferdsprogrammer som ART og så videre. Partiprogram BARN BARNEVERN HELSEINSTITUSJONER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot profitt på velferdstjenester. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all profitt innen alle velferdstjenester som er finansiert eller delfinansiert av det offentlige. Der det er påkrevd, vil SV innføre en regel om at man kun kan ta ut en begrenset profitt på investert kapital, og ikke av offentlige tilskudd eller egenbetalinger. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil garantere tilstrekkelig finansiering av framtidens velferdstjenester slik at faglighet og tilbud til alle sikres, og frivilligheten kan bevares som frivillighet. Partiprogram BARNEHAGER FINANSER HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha reklamefrie områder. Kjøpepresset følger oss overalt. Det skal finnes friområder fra presset, også i byer og tettsteder. Alle skoler skal være reklamefrie. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR MASSEMEDIER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grenserespektering, grensesetting og selvforsvarskurs inn i skolen. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en ungdomsgaranti med rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet aktivitet i 90 dager for unge under 25 år. Gode og individuelt vurderte og tilpassede opplegg for hver enkelt, tilgang til nødvendige tiltak og helsehjelp, avgjør manges mulighet til å komme i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke skolebibliotekene. SV vil innføre en egen skolebiblioteklov som sikrer bemanning og en minstestandard for skolebibliotek. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby kulturskole for alle. Øke rammene til kulturskolen slik at flere får et tilbud, og gjeninnføre makspris på kulturskoleplass. SV vil ha noen gruppetilbud som er åpne for alle, og flere lavterskeltilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge kulturskolen som arbeidsplass. Kulturskolen bør ha faglig kompetente ansatte i hele og faste stillinger så vidt det er mulig. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre kulturskoletimen, så alle elever som ønsker det kan få god undervisning i teater, dans, kunst eller musikk på skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få kunsten inn i skolen. Øke skoleverkets kompetanse innenfor estetikk, kunst og kultur og gjøre de humanistiske fagene til en sentral del av hele utdanningsløpet. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KUNST SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. Ordningene bringer profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og eldre over hele landet. SV vil øke bevilgningene og bruke deler av midlene til transport. For å sikre kvaliteten trengs kompetanse- og utviklingsarenaer for bedre samarbeid mellom institusjonene og kunstnerne. Den kulturelle skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barne- og ungdomsorganisasjoner skal ha tilgang på lokaler. Ofte må organisasjonene avlyse samlinger i mangel på sted å være. Kommunene skal være pliktig til å gi barne- og ungdomsorganisasjonene fri tilgang på skoler i helgene. Partiprogram KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre barn og unge tilgang til gratis idrettsaktiviteter. SV vil gi økonomisk støtte til lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller. Parker og turområder må oppgraderes med aktivitetsmuligheter, som for eksempel klatrevegger, treningsapparater, isbaner og liknende. Skolen skal sikre mer fysisk aktivitet gjennom heldagsskolen. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke idrettens rolle som kilde til samhold, utjevning og integrering. SV vil styrke samarbeidet idretten har med skoler, barnehager, helsevesen, NAV, asyl- og flyktningmottak og frivillighetssentralene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fri rettshjelp tilbys på flere rettsområder, heriblant statsborgerskapssaker, utvisningssaker, sosial dumping, mobbing, varsling, arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, straffegjennomføringsrett og på velferdsfeltet i tilknytning til NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER RETTSVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i samfunn der alle føler seg ivaretatt. Partiprogram BARNEHAGER KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den offentlige fellesskolen. Ekstremisme forebygges når folk møtes på tvers av klasse, etnisitet og kultur i den norske fellesskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette løftet for yrkesfagene og for flere lærlingplasser. Partiprogram SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke hjelpetilbudet til utsatte barn og unge [i skolen]. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tverrfaglig samarbeid mellom politi, helse-, oppvekst- og kulturfunksjoner i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil tilby frivillig sommerskole før skolestart. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for bedre kontakt mellom foreldre, barnehage og skole i barnas overgang fra barnehage til skole. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp forenklingen av læreplanene slik at de blir mer oversiktlige og gir rom for større faglig fordypning. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil forsterke innsatsen mot mobbing og trakassering. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge bedre til rette for evnerike barn i skolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle tydeligere læringskrav og sikre bedre opplæring i privatøkonomi i skolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha mer fysisk aktivitet i skolen og bidra til å spre gode eksempler fra skoler og kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for konkurranse om utvikling av digitale læremidler i skolen, for å få bedre kvalitet og flere tilbydere. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ta i bruk digitale verktøy, inkludert virtualiserings- og simuleringsteknologi, for å styrke undervisningen, særlig innen yrkesfag og på fagskolene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for mer erfaringsutveksling mellom offentlige skoler og friskoler. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil bruke tekster på både nynorsk og bokmål gjennom hele skoleløpet. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål på ungdomsskolen og i videregående opplæring. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å fjerne unødvendig byråkrati for lærerne i skolen. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på videreutdannelse av lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere om lærerprofesjonen selv skal ha et større ansvar for deler av skoleutviklingsmidlene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for strengere opptakskrav til lærerstudiene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil rekruttere flere yrkesfaglærere, blant annet gjennom rekrutteringsstipender. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil benytte stipendordninger for å gi ikke-kvalifisert utdannelsespersonell i skole og yrkesopplæring mulighet til å ta pedagogikkutdannelse og dermed kvalifisere seg til fast ansettelse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke hospiteringsordningene for yrkesfaglærere. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å etablere nye karriereveier i skolen, blant annet ved å videreføre nye stillingskategorier som lærerspesialist, for eksempel førstelærer og førstelektor, i henholdsvis grunnskolen og den videregående skolen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme bedre samarbeid mellom skole, høyere utdannelse og arbeidsliv, eksempelvis gjennom mer hospitering for lærere i arbeidslivet, forskningsnær undervisning og lektor 2-program. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fullføre og kvalitetssikre en femårig masterutdannelse for lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke satsingen på profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdannelsen og etter-og videreutdannelsen av lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi rektorer rett og plikt til etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på rektorskolen, blant annet ved å gjøre rektorutdannelsen til et permanent utdannelsesprogram. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke kompetansen om evnerike barn i lærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil jobbe for å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å bygge lag rundt eleven. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre en nasjonal ordning for å veilede og følge opp skoleeiere og skoler med vedvarende svake resultater. Kommuner og fylkeskommuner med svake skoleresultater skal bli pålagt bistand fra et nasjonalt veilederkorps. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at skoleeiere skal kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at skoleeiere skal ha god informasjonsflyt om elevene ved alle overganger til ny skole i løpet av utdannelsesløpet. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke kompetanse- og forskningsmiljøer om skoleeierrollen og stimulere til deling av den beste praksis. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil dreie midlene som staten bruker til skoleutvikling, med det som mål at skoleutvikling primært skal skje gjennom samarbeid mellom kommuner og de høyere utdannelsesinstitusjonene. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere en ordning med KompetanseFunn etter modell fra SkatteFunn, hvor bedriftene får kompensert for utgifter til kompetanseheving. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere universiteter, høyskoler og fagskoler til å utvikle etter- og videreutdannelsestilbud i tett dialog med arbeidslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle fagskolene som en attraktiv og selvstendig utdannelsesvei. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til strukturendringer for å få sterkere fagskoler. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke fagskolene gjennom en forutsigbar og fleksibel statlig finansieringsordning som belønner kvalitetsforbedringer. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for tydelig arbeidsdeling mellom fagskolesektoren og universitets- og høyskolesektoren. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha tydelige, forutsigbare og gjensidige overgangsordninger mellom fagskoler og universiteter og høyskoler. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at rådgivningstjenesten i grunnskolen og den videregående skolen, NAV og de regionale karrieresentrene styrker sin kompetanse på fagskoleutdannelse for å bidra til synlighet og rekruttering til fagskolene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle ordninger som støtter opp under fremragende miljøer innen utdannelse (SFU), forskning (SFF), innovasjon (SFI) og fornybar energi og miljøteknologi (FME). Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at vitenskapelig kvalitet veier tyngre for offentlige investeringer i forskning, og sikre at forskning som ikke leverer kvalitet eller mangler relevant formål, blir lagt ned. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre arbeidet med å etablere sterkere universiteter og høyskoler, blant annet gjennom bedre arbeidsdeling mellom lærestedene, slik at utdannelsestilbudene forankres i sterke og forskningsaktive fagmiljøer. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på en inkluderende kunnskapsskole som et av de viktigste verktøy for å hindre økende forskjeller. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha mer fysisk aktivitet i skolen, blant annet ved å lære av og spre gode erfaringer fra forsøk på skoler og i kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha bedre tilrettelegging for sunne måltidsvaner i skolen og bidra til å spre gode erfaringer med måltids- og kostholdsarbeid i skoler og kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge gjennom skole og barnehage. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha kulturskoler som gir barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk. Kulturskolenes rolle som regionale talentaktører må styrkes. Partiprogram BARN KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide bruk av praksis- og lærlingplasser og aspirantordninger ved kulturinstitusjoner som mottar statstilskudd. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre et fullverdig samisk utdannelsestilbud fra barnehage til høyskolenivå. Partiprogram SAMER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta at private skoler kan tilby samisk undervisning på grunnskole- og videregående nivå. Partiprogram PRIVATSKOLER SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å gi elever mulighet til å velge et samisk språk som valgfag. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for innovasjon og entreprenørskap i hele skoleløpet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med universell utforming av eksisterende skolebygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere økt lærertetthet i småskolen (1. til 4. klasse). Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, og at antallet ufaglærte skal ned. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skoleledelse og klasseledelse skal vektlegges i grunnutdanning og i etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav til kompetanse for lærere som skal undervise i praktisk-estetiske fag som kunst- og håndverk, musikk, mat og helse og kroppsøving. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle lærerstudenter må ha ett praktisk-estetisk fag som en del av grunnskolelærerutdanningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det tilbys etterutdanningskurs for lærere med kontaktlærerfunksjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at etterutdanning bør gi uttelling i studiepoeng på samme måte som videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere etter- og videreutdanning av lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at teori og praksis skal gå hånd i hånd gjennom utdanningen slik at elevene kan opparbeide seg dybdekunnskap og utvikle sine ferdigheter. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de nasjonale læreplanene fastsetter tydelige mål, men at det skal overlates til skolene å avgjøre hvordan målene skal nås. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at en fornyelse av fagene og fastsetting av kompetansemål bør dreie seg om fagområder, ikke enkelte fag. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke de praktiske og estetiske fagene. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde tilbudet i morsmålsopplæring i skolen. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil begrense testregimet i skolen, og forenkle vurderingsforskriften, samt avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de elevene i ungdomsskolen som ikke velger 2. fremmedspråk, skal få tilbud om arbeidslivsfag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke opplæringen i digitale ferdigheter og IKT i grunnskolen, inkludert koding. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det skal gis tilbud om leksehjelp ledet av pedagogisk personale i skolen. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at nærskoleprinsippet må gjelde slik at alle elever får rett til å gå på skolen som ligger i sitt nærmiljø for å unngå lang reisetid eller behov for å flytte på hybel. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at nødvendig informasjon må følge elevene når de går fra barneskole til ungdomsskole og fra grunnskole til videregående skole. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre skolefruktordningen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal kunne kreves egenandel. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre skoleelever tilgang til basseng, og styrke svømmeundervisningen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle elever får én times fysisk aktivitet hver dag. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolebibliotekene i samarbeid med de kommunale folkebibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle elever god og alderstilpasset seksualundervisning, med vekt på respekt for andre og grensesetting. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle elever rett til gratis leirskole. Partiprogram SKOLER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil verne om retten til gratis utdanning. Partiprogram SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle videregående skoler skal tilby flere vekslingstilbud skole/læretid slik at flere kan starte 62 læretida allerede fra Vg1. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at satsene til utstyrsstipend på videregående skole justeres i samsvar med det reelle kostnadsnivået på de ulike utdanningsprogrammene. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke satsingen på internasjonalisering av videregående skole blant annet gjennom utveksling. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke ny teknologi, fjernundervisning o.l. for å tilby elevene størst mulig bredde i valg av fag. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere et spesielt realfagprogram i hver landsdel som et tilbud til elever som ønsker å spesialisere seg. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommuner som er alene om å gi videregående tilbud som dekker et nasjonalt behov for opplæring bør få ekstra midler over statsbudsjettet. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten slik at den kommer opp på de nasjonale målene for antall årsverk per elev. Alle videregående skoler skal være tilknyttet skolepsykolog eller tilsvarende tilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en mer fleksibel praktisering av fraværsreglementet i videregående skole, hvor det blir tatt hensyn til egenmelding/foreldremelding og rektors vurdering. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot frafall ved å styrke fylkeskommunens oppfølgingsansvar. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav om minst tre lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunen, og minst tre per 5000 innbygger i fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke lærlingtilskuddet i yrkesfaglig videregående. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det stilles krav til bedrifter ved anbudsinngåelse om at de må være lærebedrift og at de må ha lærling på oppdragsstedet. Dette må også gjelde utenlandske bedrifter. Partiprogram SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunene i samarbeid med bedrift og opplæringskontor skal ha hovedansvaret for oppfølging av yrkesfagelever gjennom hele det fireårige løpet (både læretid og skoletid). Lærlingene skal ha tilgang til skolenes oppfølgingstjeneste som sosiallærer, skolehelsetjeneste og rådgivningstjeneste. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilpasse fagbrevene bedre til arbeidslivets behov. Det innebærer eventuelt endring og avvikling av enkelte fagbrev slik at de bedre reflekterer de yrker og kompetanser som etterspørres. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse på internasjonal utveksling, også for lærlinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UTDANNING UTENRIKSSAKER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at evne til å undervise vektlegges ved ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at studier blir mer praksisnære og at deltakelse i forskning blir en naturlig del av studiene. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha mer internasjonal utveksling, både integrert, men også at flere tar hele eller deler av graden utenlands. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot frafall i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fagskoleutdanning gir studiepoeng. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det legges til rette for å utvikle enkelte kombinerte program for fagskole og universitets- og høgskole der det ligger til rette for det. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre bedre og fleksible overganger mellom fagskole og universitet/høgskole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de offentlige fagskolene fortsatt skal være fylkeskommunalt eide institusjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke studenthelsetilbudet ved samskipnadene og gi vertskommuner støtte til å opprette allmennlegestillinger for studenter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke norsk som fagspråk. Ansatte ved norske universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for å utvikle, vedlikeholde og formidle et godt norsk fagspråk. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge for livslang læring gjennom å styrke voksenopplæringstilbudet i regi av frivillige organisasjoner og studieforbund. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke folkehøgskolene, og bidra til å beholde folkehøgskolenes særpreg og egenart. Partiprogram HØGSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke desentraliserte høgskoletilbud og fjernundervisning, samt ivareta mulighetene for voksnes læring innenfor øvrige, offentlige skoletilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde skillet mellom barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at SFO fortsatt skal være et frivillig tilbud som utformes lokalt. Skoleeier skal ha ansvar for forsvarlig bemanning, utdannet personale og tilfredsstillende arealer. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvikle SFO som et fritidstilbud, ikke som en forlengelse av skoledagen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre gratis kjernetid i SFO for lavinntektsfamilier. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at «assistentressurs» for elever med spesielle behov også skal gjelde for SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for at kulturskoletilbud kan integreres i SFO-tiden og at det legges til rette for et økt samarbeid med frivillige organisasjoner, for eksempel idrettslag, om innholdet i SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skole- og utdanningstilbudet under soning. Partiprogram FENGSLER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke rammene for kulturskolene slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene utvides til flere kunstuttrykk og sjangere. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for samarbeid mellom kulturskoler og frivillige lag og organisasjoner. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere en egen tilskuddsordning for kulturbygg eid av organisasjoner. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for egnede øvingslokaler og -utstyr for musikkutøvere på alle nivåer gjennom å øke musikkutstyrsordningen og gjøre ordningen sjangernøytral. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KULTURVERN KUNST LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det fortsatt skal være adgang til å avholde skolegudstjenester, men at deltakelse må være frivillig. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjenopprette en egen utdanning for Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsatt prioritere å øke ressursene til øving og trening av Heimevernet. Det årlige inntaket av vernepliktige økes, ved at man innfører seksmåneders HV-utdannelse, om nødvendig ved hjelp av «geografisk utskrivning» som sikrer et landsdekkende Heimevern. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde dagens godkjenningsgrunnlag for statsstøtte til privatskoler som tilbyr alternativ pedagogikk eller bygger på et annet livssyn, men vil stramme inn når det gjelder godkjenning av private profilskoler og yrkesfaglige utdanningsprogram. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det skal være obligatorisk opplæring i begge målformer med egen standpunktkarakter og eksamen i både hoved- og sidemål på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil endre opplæringsloven slik at også ungdomsskoleelever får rett til å tilhøre egen målformklasse og få undervisning i alle fag på sitt eget hovedmål dersom ti eller flere elever på trinnet ønsker et annet hovedmål enn det den aktuelle skolen bruker. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at skoler og barnehager er fri for produktreklame. Partiprogram BARNEHAGER FORBRUKERSAKER SAMFERDSEL SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke barnehagen og skolen som forvalter av vår felles kultur, blant annet gjennom den naturlige og kulturelle skolesekken. Partiprogram BARNEHAGER KULTUR SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at rammeverket for skolen er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre og styrke det økologiske og medmenneskelige verdisettet i læreplanen og støtte opp om Ludvigsen-utvalgets vektlegging av bærekraftig utvikling, kritisk tenkning, demokrati og medborgerskap, det flerkulturelle samfunnet og folkehelse og livsmestring. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi rom til praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til en sjette grunnleggende ferdighet: praktiske ferdigheter. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ikke utvide skoledagen utover dagens timetall og si nei til heldagsskolen for å sikre barns fritid. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke elevmedbestemmelse og elevrådenes involvering i den pedagogiske planleggingen av skolehverdagen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på videreutdanning og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp miljø og helse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme dybdelæring med forståelse, læringsglede og faglig skoleledelse. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi lærerne mer tid til å være lærere ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke ressurser til skolene og PPT slik at de kan samarbeide hyppigere og mer kontinuerlig. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil likestille alle fag ved trekk til eksamen, og utrede alternativer til tradisjonell eksamen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre god tilgang på uteområder og alternative læringsarenaer, og ressurser til å bruke disse i undervisningen. Partiprogram NATURVERN SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke antall helsesøstre og andre yrkesgrupper på skolen og styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en nasjonal norm for antall elever per lærer i en kommune for å sikre tilpasset opplæring etter den enkelte elev sine styrker, interesser og utfordringer. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha fullverdige utstyrsparker og gode læringsarenaer i praktiske, estetiske og IKT-rettede fag. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte prøveprosjekter med skolestart senere på dagen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for tid og ressurser til et mer variert matematikkfag. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet med livsmestring i skolen for å bidra til selvtillit, helse og livskvalitet for den enkelte elev. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre måten spesialundervisning og tilpasset opplæring utøves på i grunnskole og videregående ved å sikre økt medvirkning og etterprøvbarhet. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre og styrke arbeidet med yrkesretting av fellesfagene. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare fagskolenes egenart som videreutdanning og spesialisering bygget på fag- og yrkesopplæring. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre finansiering til videregående skoler, fagskoler og folkehøgskoler innen økologiske eller andre bærekraftige fagområder. Partiprogram MILJØVERN SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å oppdage vold, mobbing og overgrep mot barn. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en nasjonal utrullingsplan for trygge skoleveier, slik at flere barn kan sykle og gå til skolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og prioritere skolehelsetjenesten som nærmeste kontaktpunkt med helsevesenet for barn og unge. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil heve skolehelsetjenestens kompetanse på psykisk helse hos barn og unge. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha godt samarbeid mellom skoler og helsesektoren, for å sikre god informasjon om rus, rusmidler og tilgjengelighet blant unge. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående skoler samt relevante profesjonsutdanninger. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha en livssynsnøytral formålsparagraf for skolen og barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil erstatte faget KRLE med faget FRED (filosofi, religion, etikk, dialog) som et inkluderende og mangfoldig religions- og livssynsfag i norsk skole. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil alle barn som oppholder seg i Norge skal få gå på skolen. Barn over 16 år som søker asyl i Norge må få rett til opplæring i videregående skole. Partiprogram BARN INNVANDRERE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre lovpålagt kulturskole, og innføre en nasjonal minstenorm for omfanget av kulturskoletilbudet. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for økt bruk av naturen på offentlige institusjoner som skoler og omsorgssentre ved å gjøre uteområder egnet for aktivitet og naturopplevelser. Partiprogram IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare statlige sameskoler som samiske alternativ i grunnutdanningen og nasjonale sentre for språkopplæring. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre ordningen med karakterer i sidemål. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at elever som er fritatt fra sidemålsundervisning også møter litterære tekster og sakprosa på sidemålet. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke elevers rettssikkerhet og personvern ved å stille klare krav til hjemmel for politiaksjoner og andre krenkelser av elevers grunnleggende friheter. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Det skal også føres kontroll med elevregisteret i skolen opp mot folkeregisteret. Regjeringserklæring BARN SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skolen skal ha en religionsfri formålsparagraf. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for et næringsrikt måltid per dag i alle skoler. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skolen skal støtte opp under et språklig mangfold og bidra til at elever skal kunne utvikle flerspråklighet. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skolevesenet skal drives av det offentlige. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at den offentlige skolen skal ha rom for et mangfold av pedagogiske retninger, og private skoler som i dag drives på et alternativ pedagogisk grunnlag kan fortsette sin virksomhet innenfor rammene av den offentlige skolen. Partiprogram SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at den enkelte skolen skal ha reelle muligheter til å bruke metodefriheten som ligger i Opplæringsloven. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at elever som har behov for tilrettelegging gjennom spesialklasser og –skoler skal kunne få det. Alle elever har rett til integrering i normalskolen med utgangspunkt i sitt eget funksjonsnivå og sine utviklingsbehov. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en skole som tar vare på alles språk. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at sidemålsundervisninga må styrkes gjennom positiv forsøksvirksomhet og gjennom større fokus på sidemålspedagogikk i lærerutdanninga. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle læremidler skal komme på bokmål og nynorsk til samme tid og samme pris. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at hørselshemmede skal få mulighet til å utvikle tegnspråk og å følge undervisning på tegnspråk. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal tilrettelegges for at samisk (nord-samisk, lulesamisk, sørsamisk) og kvensk kan være reelt førstespråk gjennom hele grunnopplæringen. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at minoritetsspråklige skal få mulighet til å utvikle eget morsmål og flerspråklighet gjennom skolegangen. De lovfestede rettighetene til morsmålsopplæring og tospråklig fagstøtte må bli reelle rettigheter i alle kommuner hvor det er praktisk mulig. Partiprogram SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for trygg og forutsigbar økonomi i skolene. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må på plass nasjonale standarder for finansiering av skolen basert på klassedelingstall og utstyrsbehov. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at inntil nasjonale standarder er på plass, må skolen få øremerkede statlige bevilgninger. All stykkprisfinansiering av typen” pengene følger eleven” må avsluttes. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene må sikres midler til å sikre at skolebyggene oppfyller lovfesta krav til fysisk arbeidsmiljø og universell utforming. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en skole hvor alle blir sett og alle er synlige. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det i grunnskolen skal være maksimalt 20 elever i hver klasse. I første klasse skal det være to lærere i alle timer når det er mer enn 15 elever. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at skolene må ha lærerressurser utover et minimum, sånn at det raskt kan settes i gang tiltak for elever som trenger ekstra hjelp i kortere eller lengre perioder. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at skolene må ta i bruk flere yrkesgrupper for å gi elevene et godt tilbud, for eksempel spesialpedagoger, miljøarbeidere og helsepersonell. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at elever som har som har særskilte behov og får vedtak om spesialundervisning, skal få sikret sin rett til hjelp gjennom øremerkede midler. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at elever med ulike diagnoser som skaper utfordringer i skolehverdagen må få hjelp til finne strategier for å takle skolehverdagen. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en skole for levende læring, ikke for mekanisk pugging. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skolen skal være leksefri, skolearbeidet skal foregå på skolen der elevene kan få hjelp etter behov. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må være mulighet for å dele klassene i mindre grupper oftere, og å bruke flere ulike praktiske læringsformer, for å sikre god læring på alle nivåer. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kroppsøving og fysiske aktiviteter har en viktig plass i skolen. Svømmeopplæring må gis til elevene kan svømme, og opplæringen må finne sted i nærhet til den enkelte skole. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at de praktiske valgfagene på ungdomstrinnet må styrkes og det må settes av flere timer til valgfag. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at de estetiske fagene sin plass i opplæringa må styrkes. Skolene må sikres ressurser til delingstimer på alle trinn. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for skolefritidsordning (SFO) som et fritidstilbud, ikke ekstra skole. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at SFO skal være et gratis og frivillig tilbud til elever i 1.-4. klasse. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at SFO skal gi barna mulighet for lek, utfoldelse og ro. Det skal også tilbys leksehjelp på SFO, så lenge det gis lekser på skolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil ikke innføre heldagsskole. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at daglig leder ved SFO skal ha relevant pedagogisk utdanning. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere på SFO må styrkes. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil ha vurdering for læring,. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil være mot bruk av karakterer som vurderingsverktøy. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil finne vurderingssystemer som kan erstatte dagens karaktersystem. Vi trenger vurderingssystemer som bidrar til faglig utvikling hos eleven og som tydelig viser hvilke faglige kunnskaper elever har. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at kunnskap om skolen som system må innhentes gjennom utvalgsprøver og klasseromsforskning. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må bli slutt på å gjennomføre obligatoriske, standardiserte tester. Lærerne skal selv velge hvilke evalueringsverktøy de har behov for å bruke på den enkelte klasse og den enkelte elev. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil være mot all rangering av elever og skoler. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en skole som åpner muligheter, ikke lukker dører. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at rådgivingstjenesten må styrkes, den enkelte elev må få mer tid og rådgiverne må få bedre kunnskap om ulike utdanningsveier. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at rådgivingstjeneste på ungdomskolen må jobbe for å redusere kjønnsforskjellene i utdanningsvalg på videregående skole. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at obligatorisk slutteksamen på ungdomsskolen og videregående erstattes med en helhetlig mappevurdering. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at gratisprinsippet skal gjelde for hele skolesystemet, også for elever som tar privatisteksamen. Partiprogram SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at utstyrsparken ved skolene må være moderne og oppdatert for at utdanningen skal kunne være relevant for elevene. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at et skolemiljø fritt for mobbing, diskriminering, rasisme og forskjellsbehandling er helt grunnleggende i norsk skole. Alle skoler må settes i stand til å ivareta dette. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at opplæring i grensesetting og respekt for andres grenser, herunder seksuell trakassering, skal ha en naturlig plass i skolen. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at skolehelsetjenesten må styrkes slik at nasjonale normer oppfylles. Helsesøster skal være tilgjengelig for elevene i løpet av skoledagen. Psykolog må tilknyttes skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å opprette et mobbeombud. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at klassens time må gjeninnføres som en del av rammetimene. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at skolen skal gi opplæring i reelt demokrati gjennom elevrådet. Elevene må lære å kreve rettigheter og argumentere for standpunktene sine, de må oppleve at de blir hørt i saker de tar opp, og de må oppleve at de kan få gjennomslag. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at spesielt på ungdomstrinnet og i videregående utdanning må det settes av tid til samarbeid mellom lærere og elever for å vurdere og forbedre opplæringa. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for trygge og forutsigbare arbeidsforhold for de ansatte i skolen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for reelt elevdemokrati. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at arbeidstidsordningene i skolen må ta hensyn til arbeidets egenart, de ansattes arbeidsmiljø og elevenes behov. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at endringer av lover og forskrifter når det gjelder lærernes kompetanse ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Partiprogram SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må være etter- og videreutdanningsordninger for ansatte, spesielt innen praktisk og kreativt læringsarbeid og bruk av digitale verktøy. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skoleassistenter skal få tilbud om fulle stillinger. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil fjerne kravet om fire i matte og tre i engelsk og norsk for lærerstudenter. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil si nei til narkotikarazziaer i skolen. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre obligatorisk opplæring i grunnskolen om grensesetting og seksualundervisning. Dette for å forebygge seksuelle overgrep mot kvinner og vold i hjemmet. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil sette av midler til holdningskampanjer og opplæring i skolen for å bidra til at menn ikke kjøper personer i prostitusjon. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre obligatoriske temauker i skolen med fokus på god seksualitet og grensesetting, samt informasjon om seksuelle overgrep og om hvor man kan få hjelp. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for et filosofi-, livssyns- og religionsfag som ikke favoriserer noen trosretninger. Elevene i grunnskolen må få en nøytral opplæring om forskjellige ideologier og religioner. Innen et slikt fag er etablert, må det innføres full fritaksrett. Partiprogram SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for reell og god samisk utdanning. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at all utdanning i Norge skal ta opp samiske spørsmål og samiske perspektiv innenfor eget fagområde. Dette er viktig for å motvirke fordommer og kunnskapsmangel om samer generelt. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at Alleeleverinorskgrunnskoleogvideregåendeskoleskalharetttilåvelgesamisksomfag,uavhengig av egen etnisk bakgrunn. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at samisktalende elever skal ha lovfesta individuell rett til undervisning på samisk. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at samiske elever skal så langt det er mulig ha rett til å velge samisk læreplan uavhengig av hvor i landet de bor, og lærere må få utdanning til å gi undervisning også etter samisk læreplan. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil lovfeste retten til samiske læremiddel. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil gi skoler i samiske områder et særskilt vern mot nedlegging. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at behovet for skolen som lokalt kulturhus og kulturutøvers behov skal vurderes tidlig i planprosessen ved bygging og rehabilitering av skolebygg. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for felles minstekrav til PCer og nett i alle skoler, og støtte fri programvare til bruk i skolen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis halvdagsplass i SFO, tilsvarende ordningene i barnehage, for barn av foreldre med lav inntekt. Regjeringserklæring FAMILIE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi barn under barnevernets omsorg en bedre tilpasset skolegang. Regjeringserklæring BARNEVERN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forebygge seksuell trakassering i skolen. Regjeringserklæring LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil oppfordre til tett oppfølging av elever og foreldre, herunder hjemmebesøk, ved mistanke om at barn holdes borte fra skolen. Regjeringserklæring BARN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge. Regjeringserklæring BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen og stimulere til et sunnere kosthold. Regjeringserklæring FOLKEHELSE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilby veiledning gjennom helsestasjonen slik at foreldre og foresatte har nødvendig kunnskap til å kunne snakke med barna om kropp, kjønn, seksualitet, trygghet og grenser. Regjeringserklæring BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre gode undervisningsopplegg i barnehage og skole, slik at barn og unge har kunnskapen, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg. Regjeringserklæring BARN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, og på denne måten sikre flere barn tilgang til kulturskolene gjennom økt tilgjengelighet og gode ordninger for lavinntektsfamilier. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET KULTUR SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kulturskolenes rolle som regionale talentaktører. Regjeringserklæring KULTUR SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samarbeid mellom foreldre, barnehage, skole og eventuelt skolefritidsordning for å gi elevene en bedre skolestart. Regjeringserklæring BARNEHAGER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre fornyelsen av Kunnskapsløftet og sikre mer dybdelæring, relevant innhold, forenkling, tydeligere prioriteringer og bedre sammenheng mellom fagene i læreplanene. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette satsingen på lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge et lag rundt eleven som inkluderer lærere, spesialpedagogiske ressurser og skolehelsetjeneste. Regjeringserklæring HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre arbeidet mot mobbing i skolen og satse på forebygging av mobbing på digitale flater. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kartlegge læringsresultater gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre overgangen mellom barneskole og ungdomsskole, og ungdomsskole og videregående opplæring. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kvaliteten i SFO/AKS gjennom utarbeidelse av en nasjonal mal for lokale rammeplaner. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en nedre grense for skolekvalitet og pålegge skoleeiere som har for dårlige skoleresultater over tid nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen, blant annet gjennom et nasjonalt veilederkorps av skoleeksperter som veileder lærere og skoleledelse. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere om svømmeundervisningen kan konsentreres til tidligere i skoleløpet enn i dag. Regjeringserklæring IDRETT SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha mål om å gi alle skoler tilgang til lærerspesialister i begynneropplæring og gi 3 000 lærere mulighet til å bli lærerspesialister i skolen innen fem år. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke skolehelsetjenesten, særlig innenfor psykisk helse, og forbedre samarbeidet mellom hjem og skole. Regjeringserklæring HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en plan for kompetanse og krav til inkludering på bakgrunn av arbeidet til ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å innføre krav om at skolene på barnetrinnet skal ha tilstrekkelig tilgjengelige ressurser med faglig fordypning i spesialpedagogikk. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å opprette et videreutdanningstilbud i spesialpedagogikk. Regjeringserklæring SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha som mål at alle lærere skal ha fordyping i fagene de underviser i. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en offensiv satsing sammen med sektoren for å rekruttere flere lærere fra andre yrker. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette den kraftige satsingen på etter- og videreutdanning og utvide videreutdanningstilbudet til flere fag. Regjeringserklæring SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere innfasing av kompetansekrav i relevante fag. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke lærerutdanningene, blant annet gjennom strategien «Lærerutdanning 2025». Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere skolebyråkratiet gjennom å fjerne tidstyver, slik at læreren får mer tid til hver enkelt elev. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere nasjonale rammer for en mentorordning for nyutdannede lærere. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede en sertifiseringsordning for lærere og mulig beskyttelse av lærertittelen i løpet av perioden. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha tettere samarbeid mellom skoler og undervisningsinstitusjoner gjennom universitetsskoler, hospiteringsordninger og forskningssamarbeid. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for flere karriereveier i skolen. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke skolelederrollen med tilbud om etter- og videreutdanning. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke innovasjons- og entreprenørskapskompetansen i hele utdanningsløpet. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Ungt Entreprenørskap som en viktig arena for samarbeid med arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at lærerutdanning og videreutdanning for lærere integrerer digital kompetanse i alle fag. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere fag allerede tidlig i skoleløpet. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for et åpent og tilgjengelig digitalt læremiddelmarked for elever, lærere, skoleeiere og læremiddelprodusenter, som stimulerer til mangfold og utvikling av smarte digitale læremidler. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke rådgivnings- og veiledningstjenesten, herunder videreføre en egen rådgiverutdannelse. Regjeringserklæring SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha tettere oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av skolen, og utvide mulighetene til å ta opp igjen fag for elever som mangler grunnlag for karakter. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre elevenes rett til å vurdere undervisnings- og læringsmiljøet i skole og lærebedrift. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha flere opplæringsarenaer gjennom hele skoleløpet hvor ungdom som sliter med motivasjonen får jobbe praktisk og variert som en del av skolehverdagen. Regjeringserklæring SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre kommunene frihet til selv å finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud hos seg, men legge til rette for tilgjengelighet, mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt. Regjeringserklæring KULTUR SKOLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. des 2020 Representantforslag om et krafttak mot lærermangel i skolen Til behandling
9. des 2020 Representantforslag om en nasjonal leselyststrategi Til behandling
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om nye områdesatsinger mot utenforskap blant barn og unge Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om nødvendige regelendringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager Behandlet
23. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk Behandlet
9. mar 2020 Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om en bedre og mer effektiv lærerutdanning Behandlet
16. jun 2019 Representantforslag om gratis skolemat til alle Behandlet
13. jun 2019 Representantforslag om kulturskolen for alle Behandlet
3. jun 2019 Endringer i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon) Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
4. jun 2018 Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.) Behandlet
23. mai 2018 Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.) Behandlet
25. apr 2018 Representantforslag om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul Behandlet
11. apr 2018 Representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering Behandlet
11. apr 2018 Representantforslag om kamp mot seksuell trakassering Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om tiltak for å ivareta barns personvern Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om daglig fysisk aktivitet i skolen og en handlingsplan for fysisk aktivitet Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om å styrke arbeidet mot voldtekt Behandlet
12. jun 2017 Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om tillitsreform i skolen Behandlet
21. mai 2017 Representantforslag om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud Behandlet
21. mai 2017 Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring) Behandlet
21. mai 2017 Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) Behandlet
29. mar 2017 Representantforslag om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om et universelt utformet samfunn Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2016 Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler Behandlet
10. okt 2016 Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag fra stortingsrepresentantene om momskompensasjon for internatskoler Behandlet
8. jun 2016 Endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.) Behandlet
7. jun 2016 Investeringar i Forsvaret Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere Behandlet
10. feb 2016 Representantforslag om satsing på psykisk helse i skolen Behandlet
15. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. jun 2015 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.) Behandlet
23. mar 2015 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker) Behandlet
23. mar 2015 Representantforslag om bedre svømmeundervisning i grunnskolen Behandlet
18. feb 2015 Representantforslag om økt rekruttering av lærere og redusert skolebyråkrati Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om å oppheve kravet om sammenhengende uttak av retten til videregående opplæring Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. jun 2014 Representantforslag om innføring av ein times fysisk aktivitet kvar dag i skulen Behandlet
11. jun 2014 Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) Behandlet
11. jun 2014 Representantforslag om et særskilt kompetanseløft for å redusere andelen ikke-kvalifiserte tilsatte i grunnskolen Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om flere lærere med doktorgrad som en del av satsingen på karriereveier i skolen Behandlet
17. mar 2014 Representantforslag om en handlingsplan mot antisemittisme Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 206 L (2012-2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.) Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om å løfte lærerens stilling i grunn- og videregående skole Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om faget religion, livssyn og etikk Behandlet
13. jun 2013 På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om et verdiløft i skolen Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om opprettelse av realfagsgymnas Behandlet
22. apr 2013 Representantforslag om en klar tidsfrist for overgang til femårig, mastergradsbasert grunnskolelærerutdanning Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om å øke antallet undervisningspersonell med doktorgrad og sikre flere karriereveier i skolen Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. jun 2012 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om bekjempelse av narkotika på skoler Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om ny giv for frivilligheten og det sivile samfunn Behandlet
9. nov 2011 Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.) Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge Behandlet
7. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende tilbakemeldingsbegrep til skoleansvarlig i forbindelse med avvik og merknad som er avdekket etter tilsyn utført av tilsynsmyndighet. Behandlet
30. mai 2011 Endringar i opplæringslova og privatskolelova Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om en ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om en markeringsdag for jødenes skjebne Behandlet
21. mar 2011 Representantforslag om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om innføring av mobbeombud i alle landets fylker Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om en tiårig handlingsplan for å heve lesekompetansen og sikre gode grunnleggende leseferdigheter hos voksne Behandlet
16. feb 2011 Representantforslag om å styrke realfagene i hele utdanningsløpet Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Oversendelsesforslag om å endre § 1A-1 i forskrift til opplæringsloven og § 2B-1 i forskrift til privatskoleloven Behandlet
8. des 2010 Oversendelsesforslag om å oppheve 18-2 i forskrift til opplæringsloven og § 7B-1 i forskrift til privatskoleloven Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
28. okt 2010 Representantforslag om å øke den statlige finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere Behandlet
28. okt 2010 Representantforslag om rett og plikt til etter- og videreutdanning for lærere og mer fleksible studietilbud Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om oppheve § 18-2 i tilhørende forskrift Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport Behandlet
3. jun 2010 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.) Behandlet
24. mar 2010 Representantforslag om nye læreplaner og mer fleksible opplæringsløp for yrkesfagene Behandlet
24. mar 2010 Utdanningslinja Behandlet
24. mar 2010 Representantforslag om forsterket innsats mot frafall i skolen Behandlet
3. feb 2010 Representantforslag om forsterket innsats i kampen mot mobbing i skolen Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet