Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke, reindrift og bioenergi. Partiprogram LANDBRUK REINDRIFT SKOGBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke skogbruket vil Høyre avvikle konsesjonsloven for skogeiendommer. Partiprogram SKOGBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke skogbruket vil Høyre vurdere å åpne skogfondsordningen for flere typer investeringer enn i dag, og vurdere om en større andel kan settes av til skogfond. Partiprogram SKOGBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke skogbruket vil Høyre at økt skogvern skal basere seg på frivillig vern og bruk av statens skoger som kompensasjon til dem som må verne. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke skogbruket vil Høyre utrede mulighet for en sertifikatordning med salg av CO2-kvoter for å kunne utnytte det markedspotensialet som ligger i skogens store CO2-binding. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke skogbruket vil Høyre støtte tiltak som utnytter skogsressursene bedre og som øker biomassegrunnlaget til f.eks. bioenergi. Partiprogram ENERGI SKOGBRUK
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre øke bevilgningene til skogvern for å sikre det biologiske mangfoldet. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilstrekkelig barskogvern og øke vernetempoet av gammelskog/barskog betydelig, og legge til rette for en raskere verneprosess. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge om erstatningsordningene for barskogvern til årlig erstatning, som justeres i takt med verdien av tilveksten av skogen, for å øke vernetempoet og samtidig sikre langsiktighet for berørte eiendommer. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en aktiv skogpolitikk som legger til rette for en skogskjøtsel som tar hensyn til skogens produksjonspotensiale samtidig som skogens potensiale for binding av CO2 utnyttes. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en skogpolitikk som gir bedre utnyttelse av skogen, også som biomasse til energiformål. Partiprogram ENERGI SKOGBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil klargjøre begrepsbruken omkring inngrepsfrie soner INONINON. Begrepsbruken må ikke komme til hinder for et aktivt skogbruk innen områder som ellers ikke er underlagt andre vernebestemmelser. Dette forutsetter at hogst og maskinelt uttak av tømmer ikke defineres som tunge tekniske inngrep. Partiprogram SKOGBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil øke skogvernet fra dagens 1,4 prosent til 4,5 prosent av skogområdene og sikre at grunneiere får erstatning for tap av næringsinntekt. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil at staten verner all verneverdig skog på statens grunn. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vidareføre ordninga med frivillig vern i samarbeid mellom Miljøverndepartementet, skogeigarane og dei einskilde fylka gjennom samarbeidsorgan der alle partar er representerte, og der ein i størst mogeleg grad vurderer alternativ til vern. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil endre ordninga med mellombels vern slik at skog ikkje kan vernast mellombels i meir enn eitt år. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at i den grad det er naudsynt å verne meir skog enn gjennom frivillige avtalar, skal dette i fyrste rekkje skje på eigedomane til Statskog og Opplysningsvesenets fond. Ved vern av område på statleg grunn skal eventuelle bruksrettar bli erstatta på lik line med privat grunn. Rettar som ikkje blir omfatta av vernet skal vidareførast. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at eiendomsretten til jord og skog fortsatt skal være personlig. Partiprogram JORDBRUK SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil som et målrettet virkemiddel for å stimulere til økt aktivitet på de minste eiendommene vil Senterpartiet innføre et skogbruksfradrag i ligninga. Partiprogram SKATTER SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke støtten til langsiktige investeringer i skogkultur og skogsveier. Partiprogram SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke tilskuddet til skogplanting. Partiprogram SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide ordningen med skogavgift. Partiprogram AVGIFTER SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en målrettet satsing for å videreutvikle skogindustrien. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at skogbruksloven fortsatt skal være en næringslov der «frihet under ansvar» skal være det bærende prinsippet. Partiprogram SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre en makeskifteordning med sikte på bruk av statens skoger og kjøp av private skogarealer til makeskifte. Partiprogram SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse på utvikling av industrielle verdikjeder for bioenergi frå norsk skogbruk i samarbeid mellom skogsamvirket, styresmakter og industri. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle flisstønadsordninga for å gjere biovarme frå norsk skogråstoff meir konkurransedyktig. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å ta i bruk ressurser i skogen til å produsere biodrivstoff. Partiprogram ENERGI SKOGBRUK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at grunneier skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en kraftig opptrapping av skogvernet, både gjennom ordningen for frivillig vern og ved å sikre vern av de mest unike og verdifulle naturtypene i skog, slik at vi på sikt oppnår den faglige anbefalingen om å verne ti prosent av den produktive skogen. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at jordbruk og skogbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp blant annet gjennom satsing på biogass og bioenergi og økt omløpstid og lukket hogst i skogbruket. Partiprogram ENERGI JORDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for prioritering av innovasjons- og forskningsinnsats rettet mot skogen som mangfoldig og fornybar ressurs. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for økt bruk av trelast og bioenergi på nasjonalt plan. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til at jordbrukspotensialet i norske jord- og skogbruksarealer blir utnyttet. Partiprogram JORDBRUK SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil skape incentiver for at norsk skogbruk drives slik at vi får en optimal binding av CO2. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere et regelverk som sikrer at vi øker andelen biologisk gammel skog og at skog ikke hogges før den når klimamessig optimal alder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle mulighetene for at bygging av biovarmeanlegg som tilleggsnæring på landbrukseiendommer kan finansieres med tømmerkapital fra involverte eiendommer. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde skogfondsordningen. Partiprogram SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil øke skogvernet fra dagens 2 prosent til 5 prosent av skogområdene i løpet av neste Stortingsperiode og sikre at grunneiere får erstatning for tap av næringsinntekt. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil at staten verner all verneverdig skog på statens grunn. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre lokal medvirkningsrett i verneprosesser, grunneiers rett til erstatning og hjelp til omlegging av drift der det er nødvendig. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil legge større vekt på klimapolitiske målsettinger i forvaltningen av norske skoger. Partiprogram SKOGBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det private skogbruket og distrikene ved å selge arealer fra Statsskog som tilsvarer det som er kjøpt de siste årene. Partiprogram SKOGBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil inkludere skogen og skogjordens rolle som viktige karbonlagre i klimapolitikken. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne produksjonsbegrensninger som kvoteordninger og konsesjonsgrenser. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde et variert landbruk over hele landet, basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HUSDYR LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER REINDRIFT SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke, reindrift og bioenergi. Partiprogram ENERGI LANDBRUK REINDRIFT SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt bruk av tre i nybygg. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri. Partiprogram INDUSTRI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Staten må bidra til utviklingen av et strategisk eierskap i en framtidsrettet norsk skogindustri, ved at mandatet til Investinor utvides slik at det kan investeres i lønnsom og framtidsrettet skog- og treforedlingsindustri. Partiprogram SKOGBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bruke skogplanting og uttak av skogressursen offensivt som et CO2-reduserende tiltak. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bidra til fossilfri plattform for landbruket gjennom bioressurser fra skog og jordbruk. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha offentlig tilskudd til planting av skog og intensivere arbeidet med ungskogpleie og tynning. Partiprogram SKOGBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil etablere et eget innovasjons- og investeringsprogram for å utvikle norsk skogindustri. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOGBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge om erstatningsordningene for barskogvern til årlig erstatning for de berørte grunneiere som ønsker det. Denne erstatningen justeres i takt med verdien av tilveksten av skogen. Hensikten er å øke vernetempoet og samtidig sikre langsiktighet for berørte eiendommer. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til aktivt eierskap i skogbruket, og føre en skogbrukspolitikk som gir bedre utnyttelse av skogen, også som biomasse til energiformål. Partiprogram SKOGBRUK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil jobbe for en lønnsom treforedlingsindustri slik at våre enorme skogressurser i hele landet kan foredles i Norge også i framtida. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede grundig hvor mye trevirke fra ny hogst det er ønskelig å bruke til energiformål. Mulighetene for å erstatte fossilt brensel må vurderes i sammenheng med hensynet til karbonlagring i skogen, naturmangfold og matproduksjon. Partiprogram ENERGI NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne minst 10 % av den produktive skogen og vesentlig øke vernet av andre naturtyper under skoggrensa, som vassdrag med kantsoner. Også vernet av marine områder må utvides. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme lengre rotasjonstider i skogbruket, med sikte på større biologisk mangfold og økt karbonlagring. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre og utbedre regelverket for miljøsertifisert skogbruk med vekt på bevaring av biologisk mangfold og landskapsverdier, energibruk, og forbud mot giftsprøyting og kunstgjødsel. Tilskuddsordningene for drift og skogsveibygging må tilpasses dette. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil totalforby import og omsetning av regnskogtømmer hentet fra sårbare/truede naturlige bestander og ikke-bærekraftige plantasjer. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby planting av sitkagran og andre fremmede treslag i store bestander, og redusere utbredelsen av slike bestander. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle fritaket fra CO₂-avgift på drivstoff i primærnæringene og øke det samlede driftstilskudd for næringen tilsvarende, slik at unødvendig transport og bruken av fossil energi reduseres. Partiprogram AVGIFTER LANDBRUK SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre og utbre regelverk for miljøsertifisert skogbruk, med vekt på bevaring av biomangfold og landskapsverdier, energibruk, og forbud mot giftsprøyting og kunstgjødsel. Tilskuddsordningene for drift og skogsveibygging må tilpasses dette. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre treforedlingsindustriens konkurransekraft, blant annet ved å forenkle transportreglene samt styrke mulighetene for produkt- og teknologiutvikling. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for å øke avvirkningen av skog. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i skogbruket til ordinær kapitalbeskatning. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge større vekt på klimapolitiske målsettinger i forvaltningen av norske skoger. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilpasse transportbestemmelsene for tømmer, så langt det er mulig, i møte med konkurransen fra våre handelspartnere. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil søke å etablere nye kapitalkilder for utvikling og lønnsom produksjon av nye trebaserte produkter, eksempelvis ved å åpne for at skogfondet kan brukes til investeringer i industriformål. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for en aktiv skogpolitikk som kombinerer en bærekraftig skogsdrift og sikrer økt vern. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre nødvendig frivillig skogvern og legge til rette for raske verneprosesser. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil supplere erstatningsordningene for skogvern med mulighet for årlig erstatning for de berørte grunneiere som ønsker det. Denne erstatningen justeres i takt med verdien av tilveksten av skogen. Hensikten er å øke vernetempoet og samtidig sikre langsiktighet for berørte eiendommer. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kvaliteten i det norske klima- og skoginitiativet ved å ta initiativ til en bred og uavhengig vurdering av effekten på utslipp og utviklingspolitiske mål. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff med norsk skog som råstoff så lenge dette kan gjøres på en miljømessig forsvarlig måte. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for en økt satsing på bioenergi. Partiprogram ENERGI SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til aktivt eierskap i skogbruket, og føre en skogbrukspolitikk som gir bedre utnyttelse av skogen, også som biomasse til energiformål. Partiprogram ENERGI SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det offentlige stimulerer til økt bruk av trevirke i bygninger. Partiprogram BOLIGSAKER SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre Treprogrammet i Innovasjon Norge som stimulerer til innovasjon og nyskaping knyttet til bruk av trevirke. Partiprogram FORSKNING SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det etableres et investeringsfond som stimulerer skogeiere til å omplassere skogkapital til industrikapital. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til mer effektiv produksjon og uttak av fornybar biomasse fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk innenfor bærekraftige rammer. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI JORDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for gode generelle rammebetingelser for skrogbruket gjennom et forutsigbart skattesystem med lavere skatter og avgifter. Partiprogram AVGIFTER SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil satse på en bedre infrastruktur gjennom et bedre og mer sammenhengende veinett, jernbane, tømmerkaier og skogsbilveier, samt tilgang på kapital. Partiprogram SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha et aktivt skogbruk med økt hogst, og vil bruke skogen som et positivt bidrag i klimaregnskapet gjennom hogst, planting, gjødsling av skog, plantetetthet og planting på nye arealer. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil endre konsesjonsloven og prisreguleringer for å skape et fritt marked for kjøp og salg av skogeiendom. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forbedre infrastrukturen for tømmertransport. Partiprogram SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil satse videre på næringsrettet biobasert forskning og innovasjon. Partiprogram FORSKNING SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil støtte investeringer i skogkultur og skogplanteforedling som bidrar til et langsiktig og klimavennlig skogbruk. Partiprogram SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en forvalting av skogen som gir aktiv bruk og økt avvirkning. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en klimapolitikk som hindrer karbonlekkasje og fremmer innovasjon. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere miljøbyråkratiet rundt skogbruket. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp regnskogsatsingen (REDD+). Inngå avtaler om vern av regnskog med flere land Norge har et tett samarbeid med. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til en bærekraftig industriell verdikjede for biodrivstoff basert på norsk skog. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forvalte skogressursene slik at vi får økt avvirking og industriell verdiskapning. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flere pilot- og demoanlegg basert på skogen som råstoffkilde. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre strategisk eierskap og risikokapital i skogsindustrien gjennom blant annet Investinor. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det lettere å ta ut og transportere tømmer til industrielle formål. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke satsning på teknologiutvikling og flere industrielle muligheter gjennom mellom skogbaserte kompetansemiljøer. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle rammebetingelser og tiltak som fremmer økt bruk av fornybare ressurser. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ordningen med frivillig skogvern. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt bruk av tre i nybygg. Partiprogram BOLIGSAKER SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke norske kompetansemiljøer som ligger i front på å utnytte biobaserte ressurser. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skogvernet slik at vi når målet om at 10 prosent av den norske skogen vernes gjennom frivillig vern. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre offentlig eierskap til Statskog, blant annet for å opprettholde tilgang til jakt og fiske for alle. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK STATSEIENDOMMER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede skatteregler. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK JORDBRUK LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke nivået på skogavvirkningen av hogstmoden skog og utnytte hele treet, også avfalls- og biprodukter som GROT, i produksjon av bioenergi. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte opp under utviklingen av biologisk baserte kjemikalier og drivstoff fra norsk skog og algeproduksjon. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske offentlige myndigheter og næringsliv skal være internasjonalt ledende på innovativ bruk av biomasse fra skogen i bygninger, energiforsyning og produksjonsprosesser. Partiprogram BOLIGSAKER LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle og styrke trebasert innovasjonsprogram under Innovasjon Norge i kombinasjon med strengere krav til økt bruk av tre i statlige byggeprosjekt. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en samlet strategi for vekst i grønne, trebaserte næringer. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil føre en aktiv næringspolitikk for å stimulere eksisterende skogbruksnæring. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha fortsatt forsøk med planting og gjødsling av skog som klimatiltak der det er forenelig med naturvernhensyn. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha nasjonal kontroll over ressurser og infrastruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER HAVBRUK JERNBANER LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. SV mener at bruk av utmarksbeite er svært viktig og at det må tilbys støtte til omstilling der hvor fellesskapet velger å ha områder prioritert for rovdyr. Det må også bevilges tilstrekkelig midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak der utmarks-beiting er mulig. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre 10 % vern av den produktive skogen. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide dagens ordning med utvalgte kulturlandskap der man sikrer skjøtsel. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha økt aktivitet og hogst i skogen. SV vil etablere tiltak som øker etterspørselen etter trevirke/langlevde produkter. Utvikle modeller for trebaserte bygg og økt bruk av tre som byggemateriale. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en ny treforedling. SV vil øremerke forskningsmidler til foredling av tre med sikte på å styrke eksisterende næring, og anlegge ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på klyngevirksomhet med kretsløpsbasert industri hvor den enes avfall er den nestes ressursgrunnlag. Partiprogram INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre norsk eierskap over teknologi og kompetanse i viktige industrilokomotiver innen treforedling, blant annet gjennom strategisk eierskap for langsiktig oppbygging av industrien. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for forutsigbare og gode rammebetingelser for bærekraftig skogbruk og forvaltning for å øke avvirkningen og videreforedlingen av skog, slik at en større andel av tilveksten tas ut i verdiskapende virksomhet og gir grunnlag for arbeidsplasser. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at det kan bygges flere skogsbilveier, og at offentlige veier oppklassifiseres til dagens behov, samt legge til rette for mer skogplanting og - skjøtsel. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en gjennomgang av tilsynsordningene rundt de naturressursbaserte næringene. Partiprogram HAVBRUK LANDBRUK SKOGBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre den internasjonale klima- og skogsatsingen til 2030 på et høyt nivå. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil prioritere forskningsmidler til utvikling av miljøvennlige bygg, blant annet gjennom økt bruk av trematerialer og treprodukter. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre satsingen på frivillig skogvern i Norge. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke eiendomsretten og gi grunneierne økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer, også i verneområder. Partiprogram BYGNINGSVESEN KULTURVERN LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en næringsvennlig politikk som gir grunneierne større råderett over egen eiendom, og som bidrar til verdiskaping og flere jobber. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke skogplanting og uttak av skog offensivt som et CO2-reduserende tiltak. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke støtten til bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for norsk produksjon av trekull. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for etablering av ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en eiendomsforvaltning som bidrar til at eierskapet til jord, skog og råvareressursene fordeles på mange og styrker grunneiernes rettigheter og muligheter. Arronderingssalget i Statskog må fullføres. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke verdiskapingen gjennom industrialisering i byggsektoren basert på spekteret av norske treressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette et nasjonalt investeringsprogram for å utvikle et solid nettverk av pilot- og demonstrasjonsanlegg innen skogbasert industri. Det er et sentralt mål å etablere lange verdikjeder innenlands knyttet til våre skogressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt eksport av norsk fornybarkompetanse. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse stort på å bygge ut skogsveinettet og øke investeringene i den delen av samferdselsnettet som tømmertransporten er avhengig av. Partiprogram LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke mulighetene for «aktive eiere» ved blant annet å fjerne gevinstbeskatningen ved salg av skog. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til fossilfri plattform for landbruket gjennom bio-ressurser fra skog og jordbruk. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha offentlig tilskudd til planting av skog og intensivere arbeidet med ungskogpleie, tynning, skogplanteforedling og skoggjødsling. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at frivillig vern foretrekkes i skogvernet og at makeskifte nyttes i størst mulig grad. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at grunneiere må sikres full økonomisk kompensasjon ved etablering av verneområder. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha full erstatning ved ekspropriasjon av arealer. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere innsatsen med å forebygge og rydde opp i forurenset jord, sjø og sjøbunn. Nye teknologier for å få dette til, må støttes. Initiere arbeidet internasjonalt med plastfangst. Partiprogram FORURENSNING JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for at de jordbrukstilknyttede bruksrettene og rettighetene til jakt og fiske sikres og ivaretas i en lovrevisjon. For sitt arbeid med tilrettelegging for allmennhetens utøvelse av et allsidig friluftsliv i statsallmenningene, skal fjellstyrene sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for å videreføre og øke dette arbeidet. I oppfølgingen av Fjell-lov utvalgets arbeid må inntektene fra naturressursene i statsallmenningene, unntatt skogsdrifta, sikres med en 50/50 fordeling mellom grunneierfondet og fjellkassen. Partiprogram LANDBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil verne om allemannsretten. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte frivillige aktører som tilrettelegger for friluftsliv og merking av turløyper og stier nær folk. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for bedre tilgjengelighet i utmark for personer med funksjonsvansker. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil lage en nasjonal strategi for utvikling av grønne lunger, friluftsområder, kolonihager og landbruk i folketette områder. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette arbeidet med offentlig støtte til sikring og oppkjøp av populære friluftsområder der dette øker allmennhetens tilgang. Offentlige friområder må i større grad oppgraderes og gjøres tilgjengelige for alle. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse særlig på kulturminner i sammenheng med friluftsliv. Partiprogram KULTUR KULTURVERN LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skre grunneiernes interesser opp mot det organiserte og kommersialiserte friluftsliv. Partiprogram IDRETT JORDBRUK KULTUR LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tredoble vernet av verdifull skog i Norge ved å verne minst 10% av den produktive skogen vår innen 2027. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse hogst av de gjenværende områdene med gammelskog i Norge. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp Norges innsats for å bevare regnskog ved å øke støtten til regnskogbevaring, trekke oljefondet ut av investeringer som fører til tap av regnskog og unngå import av varer som bidrar til ødeleggelse av regnskog. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN NORGES BANK SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe kravene til bærekraftig skogsdrift og gi sterkere insentiver til skogeiere som ønsker å gå over til en mer skånsom skogsdrift hvor hensynet til miljøet ivaretas. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fortsette å kontrollere jord- og skogbruksressurser gjennom jord-, konsesjons- og odelslovgivningen. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke konkurransekraften for tre som byggemateriale gjennom krav til livsløpsanalyser i teknisk forskrift i byggesektoren og prioritering av tre i offentlige bygg og anlegg. Partiprogram SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil intensivere kartleggingen av arter, vegetasjonstyper og økosystemer i norske skoger. Partiprogram FORSKNING SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kunnskapen om de biologiske ressursenes bestanddeler og deres anvendelsesområde gjennom økt bioprospektering av biologiske ressurser fra skog. Partiprogram FORSKNING SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne 10% av produktiv skog innen 2027. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forlenge trærnes levetid gjennom å øke rotasjonstid i skogbruket for i større grad ta vare på biologisk mangfold og øke karbonlagringen i skog. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe regelverket for å redusere bruk av plantevernmidler og fase ut skadelig gjødsling av skogsområder. Partiprogram FORURENSNING SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreutvikle norsk treforedlingsindustri gjennom å stimulere til spesialisering og innovasjon. Partiprogram SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle en programmessig satsing på bioraffinering av de ulike fraksjonene fra biologiske ressurser i skog. Partiprogram SKOGBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for minst 10 prosent vern av den særlig verneverdige skogen skal sikres gjennom frivillig vern. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp skogmeldingen. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke grunnlaget for skogbruket gjennom kostnadsreduserende tiltak, fjerning av flaskehalser i infrastrukturen og utbygging av skogsbilveier og tømmerkaier. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å avvikle konsesjonsplikten og boplikten på skogeiendommer. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt avvirkning i skogen. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp kravet til nyplanting etter hogst. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil verne 10 prosent av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer. Regjeringserklæring NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en næringspolitikk som også kommer norsk treforedlingsindustri til gode. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp bioøkonomistrategien og videreutvikle de tiltakene som stimulerer til bruk av tre. Regjeringserklæring SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere byggebransjen til nyskaping og bruk av tre som byggemateriale. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at nye lønnsomme arbeidsplasser skapes i bionæringene. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKOGBRUK

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
20. jan 2021 Representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen Til behandling
17. jan 2021 Klimaplan for 2021-2030 Til behandling
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag - skogen Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om å stoppe salget av våre felles norske skoger Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
1. mai 2017 Representantforslag om regnskogbevaring og tømmerhogst i DR Kongo Til behandling
27. mar 2017 Representantforslag om vern av Norges siste villmarker Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om kunnskapsbasert og bærekraftig bruk av biodrivstoff Behandlet
30. jan 2017 Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog- og trenæring Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
15. feb 2016 Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. jun 2014 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
18. des 2013 Samtykke om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012 Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om rammevilkår for norsk skogbruk og treforedlingsindustri Behandlet
5. jun 2013 Endringar i jordlova Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
3. des 2012 Representantforslag om å oppheve konsesjonskravet for skogeiendommer Behandlet
3. des 2012 Representantforslag om å oppheve boplikt for skogeiendommer Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
11. apr 2012 Landbruks- og matpolitikken Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
6. jun 2011 Representantforslag om arronderingssalg av Statskog SF sine eiendommer Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om å beskatte inntekt fra skogsforvaltning som kapitalinntekt Behandlet
14. des 2010 Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om inngrepsfrie naturområder Behandlet
14. des 2009 Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet