Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil holde de samlede skattene og avgiftene på samme nivå som i dag. Partiprogram AVGIFTER SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha en grundig evaluering av skattereformen av 2006, med særlig blikk på fordelingsvirkningene. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde formueskatten. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre [formueskatten] mer rettferdig. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår for næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet for å hindre svart økonomi og skatteunndragelser både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forsere arbeidet med grønn skatteveksling. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide internasjonalt mot skattekonkurranse. Partiprogram SKATTER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre sikre at avkastningen fra Pensjonsfondet i større grad brukes til samferdsel, forskning og utvikling og til vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2009-2013 Høyre For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe vil Høyre føre en politikk som gjennom skattenivå og stønadssystemer sikrer at det alltid lønner seg å jobbe. Partiprogram SKATTER TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe vil Høyre sikre at ingen betaler over halvparten av sin sist tjente krone i skatt. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Høyre For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe vil Høyre heve innslagspunktet for toppskatten slik at folk med vanlige inntekter ikke må betale toppskatt. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Høyre For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe vil Høyre motivere flere til å stå i arbeid til fylte 67 år ved å ilegge lavere inntektsskatt fra 62 år. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Høyre For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe vil Høyre øke frikortgrensen. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre fjerne den særnorske formuesskatten ved først å fjerne skatten på arbeidende kapital og heve bunnfradraget. Partiprogram SKATTEFRADRAG SKATTER
2009-2013 Høyre For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre si nei til forslag som gjør boligen til et skatteobjekt. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre gjennomgå overgangsordningene i omleggingen av rederibeskatningsordningen. Partiprogram SJØFART SKATTER
2009-2013 Høyre For å styrke petroleumsnæringen vil Høyre sikre et forutsigbart og robust skattesystem. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre omforme velferdssystemet, skattesystemet og regelverket for ansettelser slik at aktivitet blir hovedprinsippet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKATTER TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre innføre en skattekredittordning som gjør at det lønner seg å gå ut i arbeid. Partiprogram SKATTEFRADRAG SKATTER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre være imot eiendomsskatt og arbeide for at den ikke innføres i kommunene. I kommuner som har eiendomsskatt, vil Høyre arbeide for at den trappes ned og helst avvikles. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre fjerne eiendomsskatten på hytter og fritidsboliger og sikre innbyggerne mot urimelig økning i eiendomsskatten. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk av staten for dette. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for bedre skatte- og trygdeordningene for kunstnere som er selvstendig næringsdrivende. Partiprogram KULTUR SKATTER TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere bedre støtteordninger for vedlikehold av vernede private bygg og innføre endringer i skattesystemet som er til fordel for private eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner. Partiprogram KULTURVERN SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en skattefritaksordning for bedrifters avsetning av midler til kulturformål. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil lage en mekanisme for sporing og utveksling av skatteinformasjon mellom stater. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det ved uttak av naturresurser i regi av utenlandske selskaper, må sikres at vertslandet beholder en vesentlig del av ressursbeskatningen. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vri skattesystemet i en grønn retning, slik at det lønner seg å være miljøvennlig. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere skatt på arbeid, i særlig grad overfor personer med lavere inntekter, gjennom økte minstefradrag og økt frikortgrense. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et system med to trinns toppskatt, slik at personer med høye lønnsinntekter bidrar relativt mer i finansieringen av velferdsordningene. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at formueskatten fjernes for arbeidende kapital. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil la alle kommuner ha samme mulighet til å kunne skrive ut eiendomsskatt dersom de ønsker, men forsterke kommunenes mulighet i eiendomsskatteloven til å kunne ivareta sosiale hensyn i utformingen av skatten. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter, betinget av at bedriften drives videre av neste generasjon. (Se faktaboks for forklaring.). Partiprogram SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre mulighet til skattefradrag for dekning av arbeidstakeres arbeidsreiser med kollektivtransport, og finansiere dette med å innføre fordelsbeskatning av gratis parkering på arbeidsgivers areal i sentrumsområder i større byer. Partiprogram FORURENSNING SKATTEFRADRAG SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rammevilkårene for nyetablerere må bedres, blant annet ved at skatt og moms forfaller til betaling først etter at inntektene er kommet i de første driftsårene. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en effektiv kontroll mot overbeskatning av matfisk i norsk farvann og arbeide for en slik kontroll også internasjonalt. Partiprogram FANGST SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil vri beskatning fra arbeid til skatt på forbruk og miljøskadelig atferd. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og gjennom skattestimulans for private investorer. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil senke marginalskatten for dem med middels inntekt ved å øke innslagspunktet i toppskatten trinn 1. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil gjennomføre en markert omlegging av skattesystemet: Lavere skatt på arbeid og økte miljøavgifter. Økte miljøavgifter, «grønn» skatt, skal kompenseres gjennom redusert skatt på arbeid, «rød» skatt. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil gi mest skattelette til dem som har de minste inntektene. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil øke fribeløpet. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke gi næringslivet gratis utslippskvoter av CO2. Partiprogram FORURENSNING SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en gjennomgående omlegging av bilavgiftene slik at null- og lavutslippsbiler premieres på bekostning av biler med høye utslipp. Partiprogram FORURENSNING SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre flere miljødifferensierte satser i skatte- og avgiftslovgivningen. Partiprogram FORURENSNING SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere og på sikt fjerne formuesskatten. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil følge opp hele skattereformen fra 2004. Det betyr at formuesskatten må reduseres og på sikt fjernes slik at norske investorer som ønsker å investere og eie i Norge ikke har dårligere vilkår enn utenlandske og/eller statlige eiere. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette et «bedriftenes konjunkturfond» slik at alle bedrifter kan utsette innbetaling av bedriftsskatt med inntil to år. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil endre avskrivningsreglene i skattesystemet slik at investeringer i FoU og investeringer med miljø- og klimaeffekt premieres. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil se på alternative måter for hvordan man kan øke privat finansiering av norsk kultur, blant annet gjennom skattesystemet. Partiprogram KULTUR SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide et nytt og velegnet regelverk og skatteregime for vindkraft, hvor kommunen sikres både ressurser til saks- behandling/utredning og kompensasjon fra utbygger (natur- ressursskatt og konsesjonsavgift). Partiprogram ENERGI KOMMUNER SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil åpne for at kommunene skal kunne skattlegge bedriftsparkering. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil åpne for at borgerne, i kommuner med skatt på bedriftsparkering, skal kunne motta månedskort som en del av lønnen uten at denne skattlegges. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vil gje kommunane høve til friare kommunalt skattøyre, eventuelt som alternativ til eigedomskatt. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kommunal eigedomsskatt skal oppretthaldast som ei frivillig ordning. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil legge hovedprinsippet om skatt etter evne til grunn for vår skatte- og avgiftspolitikk. Formues- og inntektsskatten bør i større grad gjøres progressiv, gjennom økt skatt på høye inntekter og lettelser i bunn. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fremme utvikling i små og mellomstore bedrifter gjennom et skattesystem som i større grad bidrar til å beholde kapital i bedriften som kan brukes til investeringer. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil heve frikortgrensen for skatt. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikke skattlegge boliger med vanlig boligstandard. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil heve grensen for skattefradrag for BSU-sparing til 300 000 kroner. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for skatte- og avgiftslettelser for private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forbedre skattereglene for skattefradrag for bedrifter som støtter kulturtiltak. Partiprogram KULTUR SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil skattefradrag for arbeidsgivere som betaler for kollektivtransport for sine ansatte. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre skattefradrag for enslige. Partiprogram FAMILIE SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne formueskatten på arbeidende kapital. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil heve bunnfradraget for formueskatt. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for en ny internasjonal handelspolitikk basert på en mer rettferdig handel, og går inn for skattlegging av kapitaltransaksjoner over landegrensene, for eksempel gjennom avgift 23 på valutatransaksjoner (Tobinskatt). Partiprogram HANDEL ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forbetre skattereglane for skattefrådrag for bedrifter som støttar kulturtiltak. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for skatte- og avgiftslettar for private eigarar av freda og bevaringsregulerte eigedomar. Partiprogram AVGIFTER KULTUR SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil skattleggje parkeringsplassar betalte av arbeidsgjevar i byane. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne formueskatten på arbeidende kapital og øke bunnfradraget. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke bedriftenes insentiver til å heve kompetansen til arbeidsstyrken gjennom skatte- og avgiftssystemet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide de øvre grensene for skattefradraget i Skattefunn-ordningen. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi skattefradrag til personer som investerer i nyetablerte kunnskapsbedrifter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for en internasjonal beskatning av skipsfartsnæringen på sikt. En miljøskatt organisert i FN-regi er et aktuelt sted å begynne. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fortsatt bruke skatt aktivt for å styrke økonomien i jordbruket. Partiprogram JORDBRUK SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke avskrivningssatsen for landbruksbygg. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi skattefradrag ved avsetning av lønns- og næringsinntekt i fond til kjøp av gårdsbruk, eller investeringer i bygninger og jord gjennom nedskriving av kostpris. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre fradragsrett for vedlikehold av våningshus. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil beskatte gevinst ved salg av gårdsbruk på samme måte som gevinst ved salg av bolighus for å bidra til økt omsetning på landbrukseiendommer. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil som et målrettet virkemiddel for å stimulere til økt aktivitet på de minste eiendommene vil Senterpartiet innføre et skogbruksfradrag i ligninga. Partiprogram SKATTER SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppmuntre til investeringer gjennom skattesystemet som gir større grad av foredling og bearbeiding av norsk fisk i Norge. Partiprogram FISKEOMSETNING SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for eit nytt finansieringssystem for FN si samla verksemd til dømes gjennom karbonskatt, avgift på valutatransaksjonar/Tobinskatt og skattlegging av internasjonale selskap. Partiprogram FN SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre fullt skattefradrag etter dokumentasjon for klippekort og månedskort for kollektivtransport. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil i den kommende stortingsperioden foreslå videre omlegginger i skattesystemet for å sikre mer rettferdig fordeling, oppfordre til mer miljøvennlig atferd og aktivt sikre finansiering av velferdsstaten. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil senke inntektsskatten for lavtlønte gjennom høyere bunnfradrag og redusert marginalskatt, og finansiere dette ved å øke skattene for de mest formuende med de største arbeids– og kapitalinntektene. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil skattlegge verdipapirhandel, og vil derfor innføre en avgift på børstransaksjoner. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at rederiene skal betale overskuddsskatt på lik linje med andre næringer, og vil samtidig arbeide for et internasjonalt rederiskatteregime. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette miljøomleggingen av skattesystemet for å støtte opp under miljøvennlig atferd og finansiere tiltak for et bedre miljø. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for et enkelt og forståelig skattesystem, uten kompliserende elementer og unntaksregler som gir hull i systemet og motiverer til skattetilpasning og skatteunndragelse. Partiprogram SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Svart arbeid, hvitvasking av penger, korrupsjon og skatte– og avgiftsunndragelser er tyveri fra fellesskapet. SV vil styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Partiprogram RETTSVESEN SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener at egenandeler er skatt på sykdom og mener at det må regnes med når det samlede skatte– og avgiftsnivået vurderes. SV vil arbeide for lavere egenandeler. Partiprogram HELSEVESEN SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette arbeidet med disse utfordringene, og ta initiativ til forbedringstiltak for alenebeboeres og aleneforsørgeres økonomiske situasjon ved hjelp av økt bostøtte, skattetiltak og/eller differensierte avgifter. Partiprogram SKATTER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at hele fagforeningskontingenten blir fradragsberettiget. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom internasjonale organer jobbe for at den internasjonale skattekonkurransen mellom land opphører. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at skatteparadiser ikke regnes som lovlige registreringssteder for fly eller skip som ankommer Norge, og også arbeide for dette internasjonalt. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå å fjerne drivstoffsubsidiene i fiskeflåten, og øke fiskerfradraget tilsvarende. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti FN bør gjøres mindre avhengig av medlemslandene ved å få adgang til å ha og forvalte egne inntekter. Valutaskatt og skatt på internasjonal transport og våpenhandel er mulige inntektskilder. Partiprogram FN SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre ektefelledelt beskatning, slik at hjemmearbeidende ektefelles innsats skatte- og trygdemessig likestilles med utearbeidende ektefelles innsats. Partiprogram LIKESTILLING SKATTER TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for et globalt konkurransedyktig skatteregime. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere den usosiale el-avgiften. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEAVTALER SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha et lavest mulig skatte- og avgiftsnivå. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle skattesystemet. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere progresjonen i personbeskatningen. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å fjerne formueskatten. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å fjerne arveavgiften. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere sentral behandling av skattespørsmål. Partiprogram SKATTER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener deler av inntektene fra grønne skatter og avgifter bør øremerkes direkte til miljøformål, slik at for eksempel inntekter fra rushtidsavgift brukes på kollektivtransport i samme område. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen mener at] godene må deles mer rettferdig. De som har mest og tjener mest må bidra mer til fellesskapet enn de med lav inntekt og liten eller ingen formue. Regjeringserklæring SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) De som har høye inntekter og store formuer må bidra med en større andel av inntekten sin i skatt enn de som har lave inntekter og formuer. Regjeringserklæring SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil i kommende stortingsperiode videreføre det samlede skatte- og avgiftsnivået som i dag. Regjeringserklæring AVGIFTER SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forenkle skattesystemet gjennom å tette hull som gir mulighet for skattetilpasning. Regjeringserklæring SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil også fortsette arbeidet mot skatteunndragelser, blant annet ved å inngå flere skatteavtaler som sikrer innsyn i skatteparadiser og ved fortsatt fokus på multinasjonale selskapers bruk av internprising til å minimere skattebelastningen. Regjeringserklæring SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp skatteunndragelsesutvalgets innstilling. Regjeringserklæring SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha en grundig evaluering av skattereformen av 2006, med særlig blikk på fordelingsvirkningene samt verdiskaping. Regjeringserklæring SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde formuesskatten. Regjeringserklæring SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen vil] arbeide med endringer [i formueskatten] som bidrar til mer rettferdig fordeling og bedre rammebetingelser for norsk næringsliv. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil i forbindelse med evalueringen av skattereformen vurdere de skattemessige rammevilkårene for enkeltpersonsforetak sammenliknet med aksjeselskap. Regjeringserklæring FINANSER SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre rederiskatteordningen som ble vedtatt i 2007. Regjeringserklæring SJØFART SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke satsingen på næringsrettet forskning og videreføre Skattefunn-ordningen. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å redusere de økonomiske forskjellene i Norge gjennom sterkere skattlegging av høye inntekter og formuer. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en systemomlegging som øker skatten for høye inntekter og som senker skattene for lavtlønte. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en mer rettferdig beskatning av kapitalinntekter, blant annet ved å redusere eller fjerne skjermingsfradraget. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for grønn skatteveksling for omfordeling og bedre miljø. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å motvirke spekulasjon i boligmarkedet ved å øke beskatningen av næringseiendom og boliger som ikke er primærboliger der folk bor selv. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres skatt på valutatransaksjoner og en omsetningsavgift på børsen. Partiprogram FINANSER SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at Norge sammen med andre land innfører skatt på finanstransaksjoner. Partiprogram FINANSER SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener at det er nødvendig å legge om skattesystemet slik at det blir dyrere å forurense og lønnsomt å investere i ny miljøvennlig teknologi. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at gratis parkeringsplasser fordelsbeskattes i områder med avgiftsbelagt parkering. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke ordningen med SkatteFUNN. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det statlige eierskapet brukes til å sikre næringsutvikling i Norge i anbud- og innkjøpsprosesser. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Innovasjon Norge skal få større programmer med mindre detaljstyring. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gjennomføre en grønn skatteomlegging innenfor dagens skattenivå for å redusere utslippene av CO2 fra fiskerisektorene. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for innføring av arealavgift, og/eller mulighet for kommunene til å ilegge eiendomsskatt, for oppdrettsanlegg. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for skattlegging av globale selskap som opererer og eier i Norge på nivå med skatt som norskeide selskap betaler. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fjerne skattefordelen i formuesberegningen for bolig nummer to for å dempe prisveksten og redusere boligspekulasjonen. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke kommunenes frihet til å sette eiendomsskatt, og gjøre den progressiv. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre internasjonale finansskatter, herunder en skatt på finanstransaksjoner, til inntekt for globale fellesgoder. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norske selskap tar skatteansvar som en del av sitt samfunnsansvar. Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet), Norfund og statlig eide bedrifter skal ikke bruke skatteparadis ved investeringene sine, og disse aktørene må sammen med norske myndigheter jobbe for rettferdige skattenivåer i landene de opererer i. Partiprogram SKATTER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke SkattefUNN-ordningen for å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre og utvide gaveforsterkningsordningen for private og ideelle gaver til forskning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi bedrifter større adgang til direkte fradragsføring for FoU. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et naturressursSkatteregime for vindkraft på lik linje med det man har for vannkraft, slik at kommunene sitter igjen med større andel av inntektene fra næringen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre grønne avskrivningsregler for el-sertifikatkraft slik at norske og svenske skatteregler er tilnærmet like. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre Skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke SkatteFUNN-ordningen, ordningen for støtte til pilotanlegg innenfor miljø og klimateknologi, og øke satsingen på klima og klimarelatert forskning over Norges forskningsråd og forskingsfondet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi adgang for at kommunene kan skattlegge bedriftsparkeringsplasser. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en grønn flyskatt. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Mange gode ideer blir aldri realisert. Dette vil Venstre endre ved å innføre skattestimuli til bedrifter som driver aktiv knoppskyting, etter modell av SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil erstatte nåværende tilbud på risikolån og garantier gjennom Innovasjon Norge med et offentlig forsterket mangfold av private risikokapitalfond (venturefond). Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et minstefradrag på 100 000 kroner for alle selvstendig næringsdrivende som et alternativ til fradrag for faktiske kostnader. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil heve beløpsgrensene for oppgaveplikt (årlig mva-oppgave) til 2 mill. kroner. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en ny tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre skattefradrag til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen og heve øvrige begrensninger. Partiprogram FORSKNING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et eget skattefradrag for bedrifter, KapitalFUNN, som driver aktiv knoppskyting etter modell av SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil endre reglene for forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende ved å åpne for etterskuddsvis innbetaling. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke ansattes mulighet for medeierskap i egen bedrift gjennom å øke den skattefrie rabatten. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil ha en årlig analyse av hvordan Skatteregler, selskapslovgivning og offentlig regulering virker inn på målet om en åpen og fri konkurranse i regi av et uavhengig finanspolitisk råd etter svensk modell. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå regelverk for skatt, eksportgaranti og tilgang til kapital for å sikre at digitale løsninger ikke diskrimineres. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå petroleumsbeskatningen og subsidieordningene med sikte på å gjøre disse mer miljøriktige, og sørge for at den ikke undergraver investeringer i resten av norsk næringsliv. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke fiskerfradraget. Partiprogram FISKERIER SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil age et stimulerende Skatteregime for mineralnæringen som samtidig sikrer at fellesskapets interesser ved utvinning ivaretas. Partiprogram BERGVERK SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere skatt på arbeid ved å øke fribeløpet (frikortgrensen), øke minstefradraget, legge om personfradraget og heve innslagspunktet i toppSkatten trinn 1. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere og på sikt fjerne formuesskatten. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre aksjerabatt ved formuesberegning, slik at private eiere stimuleres til å investere i bedrifter. Partiprogram AKSJER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke beløpsgrensene for Skattefordel ved kjøp av aksjer i egen bedrift. Partiprogram AKSJER SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til økt sparing gjennom å heve skattefradraget for sparing i individuelle pensjonsspareordninger til 40 000 kroner årlig og heve både prosentsats og årlige og samlede beløpsgrenser i BSU-ordningen. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et gjennomgående avgiftssystem på all forurensing og alle miljøgiftige kjemikalier. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre flere miljødifferensierte satser i Skatte- og avgiftspolitikken. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi utbyggere/byggherre adgang til å avskrive slitasje på studentboliger og andre utleieboliger på lik linje med kontor og næringsbygg. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre friere kommunalt skattøre. Partiprogram KOMMUNER SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil tilbakeføre deler av selskapsSkatten til kommunene som et incentiv til næringsutvikling. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke det maksimale Skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil ha et lavere skatte- og avgiftsnivå og en forenkling av det offentliges regel- og rapporteringskrav til næringslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner og utvide ordningen til også å omfatte lokale organisasjoner og prosjekter. Partiprogram KULTUR SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi skattefradrag for restaureringskostnader knyttet til fredede bygninger. Partiprogram KULTUR KULTURVERN SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil ha et skattesystem som sikrer at alle med skatteevne betaler skatt. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil trappe ned og på sikt fjerne formueskatten. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil redusere skatten på lave og vanlige lønnsinntekter. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil heve innslagspunktet for toppskatten slik at folk med vanlige inntekter ikke må betale toppskatt. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre det mer lønnsomt å inverstere i nye driftsmidler gjennom mer gunstige avskrivningssatser. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i landbruket til 28 prosent. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke skatte- og avgiftspolitikken for å gjøre det lønnsomt å opptre miljøvennlig. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil si nei til boligskatt. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre en mer rettferdig pensjonistbeskatning. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU). Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre tiltak som samlet reduserer nærlingslivets kostnader med å etterleve myndighetspålagte krav med 25 prosent. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil øke skattefradraget for å stimulere ansatte til å kjøpe aksjer i egen bedrift. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke skattefordelen ved privat pensjonssparing. Partiprogram SKATTER TRYGDER
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke mårettede skattelettelser i jorbruket for å oppnå økt produksjon og lønnsomhet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i landbruket til ordninær kapitalbeskatning. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk av staten for dette. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil gå igjennom dagens skatte- og velferdsordninger for å sikre at de oppmuntrer til aktivitet og arbeid - det må lønne seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for frivillig ektefelledelt beskatning, slik at ektefelles innsats skatte- og trygdemessig kan likestilles. Partiprogram LIKESTILLING SKATTER TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for et konkurransedyktig skattesystem. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke bunnfradraget. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre dagens regelverk rundt forskuddsbetaling av skatt for næringsdrivende mer fleksibelt. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et ROS- og ROT-fradrag for utførelser av tjenester i hjemmet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha et lavest mulig skatte- og avgiftsnivå. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha et flatere og mer oversiktlig skattesystem med solide bunnfradrag. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne formuesskatten og arveavgiften. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at skatte- og avgiftssystemet skal sikre at verdiskapningfra naturressursene kommer lokalsamfunnene til gode. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha lavere skatter og avgifter fremfor subsidier. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vri deler av selskapsskatten fra stat til kommune. Partiprogram FINANSER KOMMUNER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette et fond der bonden kan sette av deler av overskuddet skattefritt, til investeringer eller å dekke underskudd. Uttak av overskudd fra jordbruksdriften for bruk i annen virksomhet beskattes som kapital med 28 %. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skatter og avgifter som rammer reiselivsnæringen. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne lov om eiendomsskatt. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER GRUNNLOVEN NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne arveavgiften og formueskatten. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP er kritisk til å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter for innbyggere og bedrifter. FrP vil i stedet stimulere miljøvennlig adferd gjennom positive virkemidler. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker vi å legge til rette for å øke skattefradrag for gaver til frivillige, samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere inntektsskatten. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne eiendomsskatten. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker å innføre skattefradrag for alderstilpasning av egen bolig (ROT). Partiprogram OMSORGSTJENESTER SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle fagforeningsfradraget og erstatte dette med en generell skattelette for alle. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil holde de samlede skattene og avgiftene på samme nivå som i dag. Partiprogram AVGIFTER MERVERDIAVGIFT SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde formueskatten, men fortsette arbeidet med endringer som bidrar til mer rettferdig fordeling og bedre rammebetingelser for norsk næringsliv. Partiprogram SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår for næringslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTEFRADRAG SKATTER TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og styrke bruken av klima- og miljøavgifter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MERVERDIAVGIFT MILJØVERN SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet for å hindre svart økonomi og skatteunndragelser både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTER STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle Skattefunnordningen for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen mot trygdemisbruk gjennom samling av offentlig informasjon som informasjon om arbeidsforhold, skatteinnbetalinger, informasjon fra folkeregisteret og trygdeutbetalinger. Partiprogram PERSONVERN SKATTER TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Vi vil ha et skattesystem som bygger på prinsippet om skatt etter evne. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Dagens samlede skatte- og avgiftsnivå skal ikke endres vesentlig. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil holde fast ved det samlede skatte- og avgiftsnivået som hovedregel. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for et skattesystem som bidrar til å beholde kapital i bedrifter, og som kan brukes til investeringer. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke avskrivningssatsene for å stimulere til økt investering i produksjonsbedrifter i Norge. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke bunnfradraget i formuesskatten og fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre fradrag i skatt (ROT) for den som engasjerer noen til å utføre rehabilitering, oppussing eller tilbygg på boligen sin. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi økt skattefradrag til pendlere. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for å innføre internasjonal beskatning av multinasjonale selskaper som er nullskatteytere etter nasjonale skattetilpasninger. Partiprogram SKATTER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre muligheten til utskriving av eiendomsskatt som en lokal, kommunal skatteform uavhengig av det kommunale inntektssystemet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å videreføre gunstige beskatningsregler for primærboligen. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke formuesverdien på sekundærbolig. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke skatteFUNNordningen. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil etablere en kunnskapsfunn-ordning for investeringer til kunnskapsoppbygging i bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil redusere levekårsforskjeller mellom ulike deler av landet gjennom å ta i bruk skatte, avgifts- og inntektspolitikken. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE LOKALFORVALTNING SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil føre en skattepolitikk som stimulerer til investering, innovasjon og aktivt eierskap. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Vi vil videreføre det overordnede målet om bredt skattegrunnlag og lave skattesatser. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil samarbeide med andre land om å innføre en skatt på finansielle tjenester. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTEAVTALER SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en internasjonal konvensjon om utveksling av nøkkelinformasjon nødvendig for effektiv skattlegging av flernasjonale selskaper. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal gå foran i arbeidet mot skatteunndragelse, kapitalflukt og hemmelighold. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke andelen grønne skatter og bruke de økte inntektene til å redusere skatten på arbeid. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn til 50 000 kroner for privatpersoner og til 100 000 kroner for bedrifter. Partiprogram KULTUR SKATTER TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre aktivitetsskatt på overskudd og lønn i finansnæringen for å kompensere for dagens momsfritak for finansielle tjenester og sikre likere beskatning av ulike næringer. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kommunenes muligheter til å innføre og selv tilpasse eiendomsskatt og annen lokal beskatning, blant annet for å ivareta sosiale hensyn. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne maksimalverdien for beregning av eiendomsskatt for kraftverk. Partiprogram ENERGI SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en ny grønn skattereform som reduserer skatten på arbeid og erstatter inntektstapet med økt skatt på miljøskadelig forbruk. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et barnefradrag på 5 000 kroner per barn i alderen 0-18 år. Partiprogram FAMILIE SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et skattefradrag på 5 000 kroner per barn i alderen 0-18 år. Fradraget utbetales kontant for personer som har for lav inntekt til å få utbytte av det, slik at enhver tobarnsfamilie sitter igjen med 10 000 kr ekstra etter skatt. Partiprogram FAMILIE SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en skattefritaksordning for bedrifters avsetning av midler til kulturformål. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjeninnføre gaveforsterkningsordningen. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vri skattesystemet i en grønn retning, slik at det lønner seg å være miljøvennlig. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt forskningsinnsats i bedriftene gjennom å øke beløpsgrensene i SkatteFUNN- ordningen. Partiprogram FORSKNING SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil skatte- og avgiftspolitikken må innrettes slik at konkurransekraften til norsk industri ikke svekkes. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF ønsker en endring av dagens skatteregler slik at arbeidsgiverbetalte kollektivkort ikke beskattes. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil endre skattleggingen, med mindre skatt på arbeid og mer skatt på forbruk og miljøfiendtlig aktivitet. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre flere miljødifferensierte satser i skatte- og avgiftspolitikken (grønne skatter), for å styre både forbrukeratferd og næringsutvikling i bærekraftig retning. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte forsøk med bokføring av økologiske og sosiale verdier, eventuelt ved hjelp avkomplementære valutaer, samt utrede muligheten for skattefradrag til bedrifter som kan dokumentere overskudd av slike verdier. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre samme minstefradrag for næringsinntekt som for lønnsinntekt. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil frita de minste bedriftene og bedrifter i oppstartfasen fra arbeidsgiveravgift. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre avgift på finanstransaksjoner (finansskatt), med satser og innslagspunkt innrettet for å ramme skadelig spekulasjon. Finanssektoren må også underlegges merverdiavgift eller tilsvarende (aktivitetsskatt). Partiprogram FINANSER SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil motarbeide finansielt hemmelighold i skatteparadiser, ved å jobbe for en global avtale om informasjonsutveksling og å styrke skattemyndighetene i fattige land. Det må kreves land-for-land-rapportering fra transnasjonale selskaper. I tillegg må Statens pensjonsfond utland og andre virksomheter med statlig eierskap forbys å operere i skatteparadiser. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for offentlig innsyn i skattelistene for bedrifter, på samme vis som for privatpersoner. Partiprogram FINANSER SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre skattesystemet enklere og mer gjennomsiktig, for å gjøre det forståelig og hindre smutthull og svindel, samt bruke avgifts- og skattesystemet aktivt for å styre både forbrukeratferd og næringsutvikling i bærekraftig retning. Partiprogram AVGIFTER SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre en progressiv personskatt, samtidig som skattetrappens progressivitet skjerpes. På sikt søker vi å samkjøre skattlegging av lønns-og kapitalinntekter bedre. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil erstatte de fleste andre skattefradrag med et bunnfradrag på 2G per skattyter (kr. 164.244 i 2012). Forsørgeransvar skal gi tillegg i fradraget eller tilsvarende økt barnetrygd. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre formueskatten mer progressiv, med marginalsats på 3 % for de største formuene og et minstefradrag på 30G per person (kr. 2.463.660 i 2012). Reglene må samkjøres for alle typer formue, med 100 % ligningstakst for alle skatteobjekter unntatt bolig nr én, som skal lignes etter dagens modell. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette et øvre tak på formueskatt for bedrifter lik 10 % av positivt driftsresultat. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne ordninger som reduserer skattebidraget fra de rikeste, som skjermingsfradraget. Avskrivingsreglene må gjennomgås med samme formål. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge ressursskatt på naturbaserte næringer som vindkraft og fiskeoppdrett etter modell fra konsesjonslovgivningen for utbygging av vannkraft. Skatten skal kompensere lokalsamfunnene. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense retten til rentefradrag i skatten slik at hver skatteyter bare får fradrag for lån opp til 20G (kr. 1.642.440 i 2012), for å hindre at utsikter til rentefradrag bidrar til å drive boligprisene i været. Partiprogram SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spesielt for personer med lave inntekter, blant annet ved å heve minstefradraget i inntektsbeskatningen. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil senke skatten for lønnsmottakere ved å øke minstefradraget og heve innslagspunktet for toppskatten. Regjeringserklæring SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget og senke satsen. Regjeringserklæring SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre skattereglene for å stimulere ansattes medeierskap. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede de dynamiske effektene av skattelettelser. Regjeringserklæring SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg). Regjeringserklæring SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned en ny grønn skattekommisjon som skal fremme forslag om grønne skatteskift for å bidra til å nå målene i klimaforliket. Regjeringserklæring MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en bred vurdering av skatteyters rettssikkerhet og fremme forslag for å sikre skatteytere en bedre rettssikkerhet enn i dag. Regjeringserklæring RETTSVESEN SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette en innovasjonsbørs for enklere å kunne koble gründere med privat kapital og vurdere å koble dette til skatteincentiver. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå reglene for fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalte ordninger for å tilpasse dem til et moderne og fleksibelt arbeidsliv. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i jordbruket til ordinær kapitalbeskatning. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre [petroleums-]næringen forutsigbare og langsiktige skatte- og avgiftsregler. Regjeringserklæring AVGIFTER OLJE OG GASS SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere endringer i petroleumsskattesystemet som kan bedre ressursforvaltningen og øke utvinningsgraden i felt i drift og nærliggende marginale felt. Regjeringserklæring OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere bedre støtteordninger for vedlikehold av vernede private bygg og innføre endringer i skattesystemet som er til fordel for private eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner. Partiprogram KULTURVERN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at summen av de økonomiske virkemidlene (skatt, ulike tilskudd og trygd) skal være slik at det lønner seg å arbeide, så sant ikke tungtveiende sosiale hensyn tilsier noe annet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av petroleumsskattereglene ut fra hensynet til miljø og samfunnsøkonomisk effektivitet og vurdere endringer i lys av dette. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke et grønt skatteskift som gjør det billigere å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen og dyrere å velge forurensende løsninger. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre flere miljødifferensierte satser i skatte- og avgiftspolitikken. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utredes å innføre GPS-basert (GNSS) prising av tyngre kjøretøy slik det er foreslått av den grønne skattekommisjonen. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne subsidier og skatteutgifter med negativ miljøvirkning. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi gode vilkår for å starte egen virksomhet, og stimulere til innovasjon og utvikling ved å styrke Forskningsrådets ordninger, herunder BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) og SkatteFUNN. SkatteFUNN-ordningen bør utvides til også å gjelde bedrifter som er organisert som delt ansvar (DA) og enkeltpersonforetak (ENK). Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre skipsfartsnæringen forutsigbare rammevilkår og en rederiskatteordning tilsvarende det man har i Europa. Partiprogram SJØFART SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil trappe ned og på sikt fase ut formuesskatten på arbeidende kapital. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt forskningsinnsats i bedriftene gjennom å øke beløpsgrensene og inkludere flere bedriftstyper (enkeltpersonforetak og delt ansvar) i SkatteFUNN- ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre skipsfartsnæringen forutsigbare rammevilkår og en rederibeskatning som sikrer et fremdeles sterkt og aktivt norsk eierskap i skipsfarten. Partiprogram SJØFART SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke offentlige bevilgninger til å utvikle nye ordninger og styrke de ordningene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge som kan dokumentere en utløsende effekt på private investeringer i forskning og innovasjon. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil spille på lag med markedet og fremme privat eierskap i småbedrifter, blant annet ved å innføre en KapitalFUNN-ordning, et skatteinsentiv for privatpersoners investeringer i små oppstartsselskaper som gjerne er helt avhengige av midler fra såkalte «Business Angels» i en veldig tidlig fase. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en effektiv kontroll mot overbeskatning av matfisk i norske farvann og arbeide for en slik kontroll også internasjonalt. Partiprogram FISKERIER SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre skatteforliket fra 2016 som blant annet fører til reduksjon i selskapsskatten og inntektsskatten for personer. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre enkle skattemuligheter for brukere og tilbydere av tjenester i delingsøkonomien og sikre reguleringer og fleksibilitet som kan møte denne typen markeder. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for opprustning og re-investering i eksisterende vannkraftverk, blant annet ved å sikre at skatte- og avgiftssystemet ikke er til hinder for dette. Partiprogram AVGIFTER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal jobbe for en internasjonal skatteavtale for å sikre at selskaper skatter til stedene der de har sin virksomhet og for å hindre skatteunndragelse via skatteparadiser. Partiprogram SKATTEAVTALER SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre enhetlig skattlegging av multinasjonale selskaper. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal gi mer teknisk bistand til utviklingsland for å bygge opp deres evne til å drive inn skatt, bekjempe korrupsjon og bruke skatteinntektene effektivt. Partiprogram SKATTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vil fase inn en delt beskatningsrett og opptjening for pensjon for gifte og samboende. Partiprogram FAMILIE SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve Lov om kommunal eiendomsskatt. Partiprogram KOMMUNER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvide Garantiinstituttet for eksportkreditts virkemiddelapparat til å også kunne omfatte store fiskefartøy og andre større typer fartøy. Partiprogram FISKERIER SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle formuesskatten og sikre internasjonalt konkurransedyktige skattebetingelser for bedriftene. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en harmonisering av skattetrykket på kapital og arbeid ved at skatten på lønnsinntekt blir redusert. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skatte- og avgiftsnivået. Partiprogram AVGIFTER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha et flatere og mer oversiktlig skattesystem med solide bunnfradrag. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle formuesskatten. Partiprogram SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vri deler av selskapsskatten fra stat til kommune. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER SKATTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for gode generelle rammebetingelser for skrogbruket gjennom et forutsigbart skattesystem med lavere skatter og avgifter. Partiprogram AVGIFTER SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere og forenkle skatte- og avgiftssystemet, som også vil komme reiselivsnæringen til gode. Partiprogram AVGIFTER REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere sentral behandling av skattespørsmål. Partiprogram SKATTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forbedre godkjenningsrutiner når det gjelder ytelser i utlandet. Partiprogram SKATTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil motarbeide enhver form for dobbeltbeskatning av utflyttede nordmenn. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at opparbeidet pensjon blir behandlet som en personlig rettighet som fritt kan tas med ut av landet. Partiprogram SKATTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil endre den særnorske 4-årsregelen knyttet til skattemessig utflytting. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne kravet om at man selv eller sine nærmeste ikke kan disponere bolig i Norge i forbindelse med skattemessig utflytting. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne kildeskatten. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil endre dagens avkortningspraksis, slik at man ikke foretar avkortning i foreldrenes sosialhjelp når de har barn under 18 år som bor hjemme og som har egen inntekt under den skattemessige friinntektsgrensen. Partiprogram FAMILIE SKATTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvide SkatteFUNN, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Nærings PhD. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke frivillige lag og foreningers rammevilkår, herunder utvidelse av momskompensasjonsordningen og økt skattefradrag. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha et skatte- og avgiftssystem som stimulerer til arbeid og verdiskaping, styrker norske bedrifter og bidrar til rettferdig fordeling og et bedre miljø. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk som gir økt sysselsetting, mer rettferdig fordeling og bedre langsiktig bærekraft for velferdsstaten. Partiprogram SKATTER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fullføre skatteforliket fra 2016 for å styrke konkurransekraften til norske bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til rettferdig fordeling og sysselsetting ved å sørge for at vanlige lønnsinntekter beskattes som i dag eller lavere i tråd med vårt alternative budsjett for 2017. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke bruken av klima- og miljøavgifter slik at forurenser betaler. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for økte skatteinntekter fra internasjonale selskaper med virksomhet i Norge i samarbeid med andre land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at multinasjonale selskaper med økonomisk aktivitet i Norge skatter til Norge. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp skatteforlikets forslag for økt åpenhet og for å motvirke skatteunndragelser. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå lovverket for å sikre at det står seg i møte med kunstige skattearrangementer. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå Statens Pensjonsfond Utlands retningslinjer for investeringer i skatteparadiser. Partiprogram NORGES BANK SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle Skattefunnordningen for å øke næringslivets investeringer i FoU. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere nye skatteinsentiver for oppstartbedrifter, som for eksempel å gjøre det gunstigere med opsjoner for ansatte i oppstart av bedrifter. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at den norske vannkrafttradisjon videreføres ved at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vannkraftproduksjon får en del av skatteinntektene. Partiprogram KOMMUNER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [at inngrep i naturmiljøet skal gjøre med forståelse og aksept fra berørte lokalsamfunn og slik at deler av inntektene tilfaller lokalsamfunnene også med endret teknologi i for utnytting av vannkraft. Partiprogram KOMMUNER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til internasjonalt samarbeid slik at de globale medieaktørene betaler skatter og avgifter i de landene de opererer i, med sikte på å styrke finansieringen av mediestøtteordningene. Partiprogram AVGIFTER MASSEMEDIER SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere å øke krav om botid før gevinsten ved salg av bolig gjøres skattefri. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke mottakerlandenes kapasitet til å innhente skatteinntekter for fellesskapet. Partiprogram SKATTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke institusjonsbygging og bærekraftige skattesystemer gjennom «Skatt for utvikling» -programmet. Partiprogram SKATTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere å trygge rettigheter, bekjempe ulikhet og sikre skatteinntekter for fellesskapsløsninger. Partiprogram SKATTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at vanlige lønnsinntekter beskattes om lag som i dag eller lavere, mens formue og høye inntekter får økt beskatning. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre SkatteFUNN-ordningen for å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et grønt skatteskifte der skatt og avgifter på arbeid og verdiskaping reduseres, mens skatt og avgift på utslipp og bruk av naturressurser øker. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sette ned et utvalg som skal evaluere og endre skatte- og avgiftssystemet for petroleumssektoren. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en skattefradragsordning for energisparingstiltak i bolig, og gi tilskudd til mindre energisparingstiltak i bolig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at økonomien er bærekraftig, blant annet gjennom å skifte fra rød til grønn skatt. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et klimaskattefradrag i inntektsskatten som kompensasjon for eventuelle grønne skatte-/avgiftsøkninger som rammer husholdningene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en grønn omlegging av det skattemessige saldoavskrivningssystemet der det innføres økt avskrivningssats for nye kjøretøy med nullutslipp (saldogruppe c, d og e). Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en gjennomgående CO2-avgift som er lik for alle sektorer, og som er på et slikt nivå at Norge tar sin andel av kuttene i klimagassutslippene for å nå 1,5-gradersmålet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en arealavgift som reflekter kostnadene ved å bygge ned ulike arealtyper. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle subsidieordninger som har naturskadelige effekter og bidrar til å redusere Norges mulighet til å nå nasjonale miljømål og møte internasjonale forpliktelser. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre NOx-fondet slik at alle som er omfattet betaler like mye for sine utslipp, og redusere forskjellen mellom prisen på utslipp for de som er innenfor NOx-avtalen og de som er omfattet av NOx-avgiften. Partiprogram FINANSER FORURENSNING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil se på vegprising der hvor det er køkostnader og store lokale forurensingsproblemer og hvor man har reelle transportalternativer. Partiprogram FINANSER FORURENSNING SAMFERDSEL SKATTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede innføring av skattefradrag, for eksempel jobbskattefradrag, eller tilsvarende ordninger, som gjør det mer lønnsomt å arbeide. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha lavere skatt på arbeid for at det skal lønne seg å være i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha lavere bedriftsbeskatning for at bedriftene skal kunne skape flere arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre beskatning av opsjoner slik at eventuell gevinst først beskattes ved gevinstrealiseringen. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå og fjerne skattefradrag som har liten effekt på inntekt og arbeid, og som undergraver viktige politiske mål som f.eks. likestilling og miljø. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle trinnskattesystemet ved å fjerne første trinn. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle momssystemet og redusere antall momssatser. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere formuesskatten ved en gradvis økning av bunnfradraget. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en lavere verdsettelse av aksjer. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke ligningsverdien på sekundærbolig til 100 %. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en tidsbegrenset rabatt i formuesskatten for gründere ved børsintroduksjon av eget selskap. Partiprogram FINANSER NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil holde skatte- og avgiftsnivået omtrent på dagens nivå, men endre innrettingen slik at vi får et mer effektivt skattesystem. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle og effektivisere det offentlige slik at det store behovet for ansatte og eksterne konsulenter reduseres. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge ned offentlige organer som ikke lenger er nødvendige, og slå sammen organer som utfører samme oppgaver. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere offentlig sektors andel av fastlandsøkonomien fra dagens rekordhøye nivå, gjennom å sørge for at utgiftsveksten i snitt er lavere enn veksten i økonomien. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe faktorer som internasjonalt bidrar til ulikhet, blant annet skatteparadiser og urimelig høye lederlønninger. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID LØNN OG INNTEKT ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre SkatteFUNN-ordningen som refunderer utgifter til forskning og utvikling. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle en KapitalFUNN–ordning som gir skattefradrag til langsiktige investorer, basert på eksisterende modeller fra andre land som det svenske Investeraravdraget og den britiske SEIS-ordningen. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil dele og endre Argentum slik at minimum halvparten av investeringsporteføljen investeres i gründere og tidligfase-selskaper. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at mer innovasjonsmidler også går til innovasjoner innen nye måter å jobbe på, ikke bare produktinnovasjoner. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre offentlige anskaffelsesprosesser mer tilrettelagt for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle Skatteetatens kompliserte og formalistiske innflyttingsprosess for å gjøre det lettere å etablere seg i Norge. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil skape skatteincentiver som gjør det mer lukrativt for mellomstore- og store bedrifter å investere i norske gründerbedrifter. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et nærings-/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre MiljøFUNN-ordning etter modell av SkatteFUNN, slik at investeringer i klimaomstilling og ny teknologi stimuleres i alle næringer. Partiprogram FINANSER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre finansskatten til å bli en ren skatt på overskudd (og ikke en ekstra arbeidsgiveravgift). Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at kommuner som ønsker det kan innføre turistskatt, såkalt turtakst. Partiprogram FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede skatteregler. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK JORDBRUK LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å beregne og innbetale skatt i nye næringer. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge selskaper som legger til rette for delingsøkonomi å rapportere inn skattepliktig inntekt på samme måte som arbeidsgivere. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle skatteklasse to. Partiprogram BARN FAMILIE FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke skattefradrag for individuelle forsikring- og pensjonsspareordninger, og gjøre dem likest mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi skatte- og avgiftsincentiver til eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner for å sikre nødvendig vedlikehold. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å innføre en medieskatt etter finsk modell, som erstatning for NRK-lisensen og mediestøtte over statsbudsjettet. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre friere kommunalt skattøre. Partiprogram FINANSER REGJERINGEN SKATTER STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal fortsette å styrke kapasiteten til skattemyndigheter i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at norske bistandsmidler ikke går til skatteparadiser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for internasjonale reguleringer for å hindre hemmelighold i skatteparadiser. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en ny skattereform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKATTEADMINISTRASJON SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny politikk mot fattigdom og øke de økonomiske ytelsene for noen av dem som har minst. Partiprogram FINANSER SKATTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta tilbake kontroll over arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE LØNN OG INNTEKT SKATTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil flytte skatt fra inntekt til bolig, eksempelvis ved at folk med middels og lave inntekter skal få redusert sin inntektsskatt samtidig som bolig beskattes mer. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motvirke spekulasjon ved å innføre en særskatt på sekundærbolig for å motvirke at skattesystemet belønner spekulasjon i eiendom. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommuner skal få skattlegge sekundærboliger særskilt. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en nasjonal boligplan som tar hensyn til boligbehovet i hele landet, og setter konkrete mål for antall nye boliger. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede endringer i rentefradraget for bolig for å unngå spekulasjon og overprising. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke skattefunnordningen som gir skattekutt for innovative bedrifter. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke alle statlige selskaper ut av skatteparadis, både heleide og deleide. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utlands datterselskaper ut av skatteparadis. SV vil inkludere skatteunndragelse, skatteparadis og finansielt hemmelighold i de etiske retningslinjene og trekke fondet ut av selskaper med grove brudd på disse. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge gjennomgår alle handelsavtaler vi har inngått, med sikte på å si opp avtaler som undergraver det norske arbeidslivet, eller er til skade for vår eller andre lands selvråderett eller skatteinntekter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det nødvendige skattenivået for å trygge velferden og sikre velferdsstaten på sikt. Partiprogram FINANSER SKATTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skatten på formue, arv og eiendom, og senke den på arbeid. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke formuesskatten for høye formuer og fjerne rabatten for aksjer og driftsmidler. Partiprogram AKSJER FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre avgift på arv med et høyt bunnfradrag og nye trinn for ekstra stor arv. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å fremme miljøvennlig adferd, med en innretning som ivaretar fordelingshensyn og distriktshensyn. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LOKALFORVALTNING MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede en eierskapsavgift for utenlandske eiere av norske foretak som skal gjenspeile formuesskatten. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opprettelsen av et mellomstatlig skatteorgan i FN med tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser til å bekjempe skatteparadis og internasjonal kapitalflukt. Partiprogram FINANSER FN ØKONOMISK SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Økokrim og Arbeidstilsynet for å bekjempe skatteflukt og økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tette skattehull som gjør det mulig å slippe unna normal selskaps- og formuesskatt i Norge. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar et internasjonalt initiativ for å endre rederibeskatningen i tråd med beskatning av annet næringsliv. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER VERFTSINDUSTRI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjeninnføre åpne offentlig tilgjengelige skattelister. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi folk innsyn i verdens pengestrømmer ved å innføre utvidet land for land-rapportering i alle sektorer, også fra jurisdiksjoner med støttefunksjoner (datterselskap) i skatteparadis, og et internasjonalt register over finansformuer. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skattefradraget for fagforeningskontingent. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at internasjonale selskaper betaler det de skal. SV vil utrede en ordning der beskatning av overskudd i selskaper baseres på hvert lands andel av omsetningen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge presser på for at skattesamarbeid på tvers av land foregår i åpne internasjonale fora, der flest mulig, og da særlig fattige land, er inkludert, som for eksempel FN. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe skatte- og annonselekkasjen. De nye, store annonseaktørene skal bidra med arbeidsplasser og skatteinntekter i Norge, ved nye regler mot overskuddsflytting og med kildeskatt på royalties og lisenser. Partiprogram FINANSER KULTUR MASSEMEDIER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beskytte norske medier mot urettferdig konkurranse fra utlandet, ved å tette skattehullene de internasjonale konsernene benytter seg av. Partiprogram FINANSER KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere roen som trengs. Flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles, og nye bestemmelser skal sikre rett til rimelig vederlag og beskyttelse mot urimelige avtaler om åndsverk. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta skatten hjem. Der inntekten fra kunst og kulturproduksjon blir generert, skal den beskattes – uavhengig av plattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte dagens incentivordning [for film- og fjernsynsproduksjoner] med en automatisk ordning der inntil 25 % gis i skatterefusjon som ikke skal tas fra kulturbudsjettet. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi frivilligheten bedre mulighet til inntekt. SV vil forbedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR SKATTEFRADRAG SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere fellesgodebeskatning på overnattingstilbud som gir kommunene muligheter for å tilrettelegge for bærekraftig turisme. Partiprogram AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god og nødvending regulering av formidlingstjenester slik at bedriftene betaler skatt der tjenestene utføres og de ansatte sikrer sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skattlegge rettferdig. SV vil arbeide for innføring av et prinsipp om at transaksjoner knyttet til tjenestekjøp skattlegges fullt ut der tjenesten ytes. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre konsesjonssystem for cruiseskip, med strenge miljøkrav i kyst og fjord, krav til bruk av lokal mat og kompetanse. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere innføring av turistskatt, og legge til rette for kultur- og opplevelsesbasert reiseliv. Partiprogram REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Skatt for Utvikling-programmet, som bidrar til at utviklingsland kan avdekke skattejuks. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTEADMINISTRASJON SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske selskap tar skatteansvar som en del av sitt samfunnsansvar. Norfund og statlig eide bedrifter skal ikke bruke skatteparadis ved investeringene sine. Partiprogram FINANSER SKATTEADMINISTRASJON SKATTER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre internasjonale finansskatter, herunder en skatt på finanstransaksjoner, til inntekt for globale fellesgoder. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erklære Norge som skatteparadisfri sone. Selskap basert i skatteparadis må ekskluderes fra offentlige innkjøp og oppdrag i Norge. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kjempe for global skatterettferdighet ved å sikre at selskaper betaler skatt der pengene tjenes. Første skritt er å forsterke den norske ordningen med land-for-land-rapportering for å sikre at skatteparadis ikke faller utenfor og at flere bransjer og selskaper blir inkludert. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for omstillingen til et grønnere samfunn med nye, bærekraftige jobber gjennom å stille miljøkrav og ved å bruke skatte- og avgiftssystemet. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge fortsatt skal delta i, og være en pådriver for, det internasjonale arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging og uthuling av skattegrunnlag gjennom overskuddsflytting i multinasjonale selskaper. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre et bredt skattegrunnlag der alle med skatteevne bidrar. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at skattesystemet skal legge til rette for verdiskaping, nye jobber, sosial mobilitet og et mer miljøvennlig samfunn. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at beskatningen av bedrifter og eierskap skal være konkurransedyktig med sammenlignbare land for å trygge jobbene og stimulere til at det skapes nye. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp av aksjer i ens egen bedrift. Partiprogram AKSJER NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre SkatteFUNN og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen og legge til rette for at veien fra idé til bedrift blir kortere. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at flere norskeide skip bruker norsk flagg, gjennom å opprettholde dagens rederibeskatning, lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning, et kundeorientert Sjøfartsdirektorat og konkurransedyktige skipsregistre. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil utarbeide en helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres, og gjennomgå dagens skatteregler. Partiprogram SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre offentlig kontroll over vannkraftressursene gjennom konsesjonsbestemmelser og skatteregler som sikrer fellesskapets interesser. Dagens konsolideringsmodell, som innebærer at nye konsesjoner kun skal gis til selskaper der det offentlige eierskapet er minst to tredjedeler, skal legges til grunn for eierskap til vannkraftverk. Partiprogram SKATTER STATLIG EIERSKAP VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere skattemessige tiltak og andre ordninger som kan bidra til å øke konkurransen og dermed gi en høyere utnyttelsesgrad av alle lønnsomme ressurser på felt i drift og på nærliggende marginale felt på norsk sokkel. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre det enklere for privatpersoner og bedrifter å betale skatt og merverdiavgift for tjenester de kjøper og leverer. Partiprogram MERVERDIAVGIFT SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne fordelsbeskatningen på arbeidsgiverbetalt månedskort [for kollektivtrafikk]. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at mer gods velger sjøveien, gjennom effektivisering av de offentlige tjenestene, mer effektive havner og reduserte avgifter og gebyrer. Partiprogram AVGIFTER HAVNER NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne skatteklasse 2 for å styrke incentivene til å jobbe og for å bidra til mer likestilling i samfunnet. Partiprogram LIKESTILLING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til mer forskning i næringslivet og tettere samarbeid mellom forskning og næringsliv, blant annet gjennom SkatteFunn-ordningen, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og andre næringsrettede programmer i Forskningsrådet. Partiprogram FORSKNING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil heve frikortgrensen. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at skatte- og velferdsordningene skal bygge opp under arbeidslinjen. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde fagforeningsfradraget på dagens nivå for å sikre en høy organisasjonsgrad. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå alle skatter, avgifter og subsidier for landbruket med det som mål å stimulere næringen til å redusere energibruk og klimagassutslipp. Partiprogram AVGIFTER ENERGI LANDBRUK MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skatte- og avgiftspolitikken skal sikre en rettferdig og forutsigbar fordeling av felleskapets kostnader på innbyggere og virksomheter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere skatten på lave inntekter og øke skatten på høyere inntekter. Skattesystemet må bli mer progressivt. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi et særskilt skattefradrag til lavlønte som er i arbeid. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skattesystemet skal fremme verdiskaping og framtidige investeringer i norsk næringsliv, effektivitet i økonomien, samt sosial og geografisk utjamning. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at bedriftsbeskatningen holdes på et nivå som bidrar til at bedrifter opprettholder sin virksomhet i Norge, og at mest mulig av overskuddet beholdes i bedriftene. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå gjennom og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skjerme primærboliger med vanlig standard i skattesystemet og gå mot forslag om å innføre en statlig eiendomsskatt. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at bunnfradraget i formueskatten økes og formuesgrunnlaget for driftsmidler og aksjer reduseres videre. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skattefradrag for gjeldsrenter i husholdningene trappes ned i samsvar med skatteforliket i Stortinget 2016. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at innsatsen mot svart arbeid, sosial dumping og skatte- og avgiftsunndragelser intensiveres. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at internasjonale konsern med aktivitet i Norge ikke tilpasser sin virksomhet med det formål å unngå å betale skatt i Norge. Overskudd generert i Norge, skal beskattes her. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for å innføre internasjonal beskatning av multinasjonale selskaper som er nullskatteytere etter nasjonale skattetilpasninger. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en friere kommunal skatteprosent innenfor nasjonale rammer og beholde selskapsskatten som en fullt ut statlig skatt. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke og utvide skattefunnordningen. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede delingsøkonomien med tanke på beskatning og regulering. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke pendlernes skattefradrag. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Vinmonopolet overtar taxfreesalget av alkohol. Partiprogram FINANSER RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for å innføre internasjonal avgift på valutahandel (Tobin-skatt). Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot kapitalflukt og skatteparadis. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ytrede innføring av ROT-fradrag. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forenkle systemet for skattlegging av enkeltpersonforetak. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forenkle skattefunnordningen og tilpasse den bedre til enkeltpersonforetak, slik at den blir reelt nøytral når det gjelder selskapsform. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stå vakt om ordningen med konsesjonskraft og -avgifter og innføre ordninger som sikrer at kommuner blir kompensert ved utbygging av nye fornybare energikilder. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke skjermingsfradraget i grunnrenteskatten, slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekt også blir bedriftsøkonomisk lønnsomme. Partiprogram ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fjerne minimums- og maksimumsverdien ved beregning av eiendomsskatt for kraftverk. Partiprogram ENERGI FINANSER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre gunstige beskatningsregler for primærboligen. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det i offentlige anbud blir lagt inn krav om at leverandører og underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende hovedregler i arbeidslivet, lærlingplasser og at de er registrert i norske skatte- og avgiftsregister. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for skatte- og avgiftslettelser for private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer. Slike eiendommer skal være fritatt fra eiendomsskatt. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil trappe opp beløpsgrensen i ordningen med gavefradrag for bedrifter for gaver til frivillige organisasjoner. I tillegg bør det åpnes for skattefradrag for gaver også til lokale lag og foreninger. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet og avskaffe TFO-ordningen. Partiprogram OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at den teknologiske utviklingen og automatiseringen bidrar til å styrke demokrati, livskvalitet og bærekrafig ressursutnyttelse ved å sørge for at skattesystem, regelverk og andre rammer er oppdaterte og sikrer samfunnets felles interesser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKATTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke skatter og avgifter til å premiere miljøriktige valg, samtidig som vi vil bruke skattesystemet til å omfordele og redusere økonomisk ulikhet. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere delingsøkonomien med mål om å øke deling av varer og tjenester, samtidig som kunders og ansattes rettigheter og hensynet til statens inntekter ivaretas. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre inntektsskatten mer progressiv slik at lave inntekter får mindre skatt, mens høye inntekter får økt skatt. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense prisveksten på boliger gjennom gradvis å trappe ned rentefradraget, og skattlegge sekundærboliger hardere. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi gode skattevilkår til grønne næringer etter modell av dagens fordeler til oljenæringen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet. Partiprogram NÆRINGSLIV OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å støtte gründere og små bedrifter, for eksempel gjennom lettelser i arbeidsgiveravgiften. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede hvordan skatter og avgifter på forbruk kan gjøres mer progressive. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tette smutthull som i dag gjør at multinasjonale selskaper kan unngå skatt i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at norske statseide selskaper og deres datterselskaper ikke flytter funksjoner til utlandet med den hensikt å redusere skatt til norske myndigheter. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke statlig eierskap og internasjonalt samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og hindre skattetilpasning og kapitalflukt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN SKATTER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke statlig eierskap og internasjonale samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og økonomisk hemmelighold, herunder arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet og for opprettelsen av et internasjonalt skatteorgan i FN. Partiprogram FN SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke skattemyndighetenes muligheter til å forfølge finanskriminalitet på tvers av landegrensene. Partiprogram FINANSER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en såkalt Robin Hood-skatt på omsetning av valuta og verdipapirer, som skal øremerkes tiltak for bærekraftig utvikling i FN-regi. Partiprogram FINANSER FN MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt der hvor verdiskapningen finner sted. Dette krever helt nye tilnærminger til beskatningen av multinasjonale selskaper, og langt større innsyn i selskapers virksomhet enn i dag. Partiprogram RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at multinasjonale konsern skattelegges med en enhetlig tilnærming, slik at man skattlegger basert på hele konsernets globale overskudd, heller enn nasjonale datterselskapers overskudd. Partiprogram RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til olje- og gassindustrien. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv blant annet ved å opprette flere såkornfond, skattefordeler og direkte statlige investeringer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det lønnsomt å bruke minst mulig naturressurser, og der forurenser må betale. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til miljøvennlig omstilling i næringslivet ved å innføre en MiljøFUNN-ordning og styrke SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere gründere og småbedrifter gjennom skattefordeler og forenkling av regelverk. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerme flere småbedrifter fra formuesskatt ved å øke bunnfradraget betydelig og skjerme arbeidende kapital, samtidig som skattesatsen økes på de høyeste formuene. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lette vilkårene for etablering og drift av småbedrifter ved å forenkle skatteregler og rapporteringskrav og gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi skattefordeler til personer og bedrifter som investerer i grønne bedrifter i oppstartsfasen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til miljøvennlige arbeidsreiser gjennom gunstige skatteregler for ansatte og bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Partiprogram FAMILIE SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra med å bygge opp robuste skattemyndigheter i land som behøver bistand ved å styrke programmer som “Skatt for utvikling”. Partiprogram SKATTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at samlet skattenivå må økes, slik at nedbygging av velferdsstaten stanses og reverseres. Vi vil innføre et høyere minstefradrag, samt en brattere og mer progressiv skattestige, som vrir beskatningen fra lave til høye inntekter. Partiprogram SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil ha økt skatt på store formuer, i form av en formueskatt med høyt bunnfradrag og flere innslagspunkter med økende skattesatser. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre av skatt på finanstransaksjoner som valuta-, aksje- og derivathandel, i form av en såkalt Tobin-skatt eller andre former for beskatning. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at kappløpet mot bunnen i skattlegging av selskaper må stanses, og Norge må gå foran. Kampen mot skatteparadiser må trappes opp, blant annet med et åpent register for alle egentlige eiere bak alle selskap og juridiske konstruksjoner som opererer i Norge, og utvidet og åpen land-for-land-rapportering. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil øke selskapsskatten (skatt som betales på overskuddet i bedrifter) til minst nivået den var på før skattereformen, dvs. 27 prosent. Partiprogram SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en internasjonal skatteautoritet der alle land er representert, og der miljøorganisasjoner og fagforbund har samme tale- og forslagsrett som finansbransjen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kommunal eiendomsskatt innrettes slik at den får en sosial profil, bl.a. ved hjelp av store bunnfradrag, slik kan eiendomsskatt være et redskap for å styrke kommuneøkonomien. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil bruke skatter og avgifter til å skape mer rettferdig fordeling og gode offentlige tjenester over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innrette trygde- og skattesystemet for å stimulere til arbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SKATTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spesielt for personer med lave inntekter, blant annet ved å senke skatten på inntekt. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil senke skattenivået. Regjeringserklæring SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre skattesystemet ved å redusere skattesatser og gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling. Regjeringserklæring SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre skattegrunnlaget ved å unngå uthuling. Regjeringserklæring SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forebygge overskuddsflytting, sikre skattegrunnlaget og være en pådriver internasjonalt for langsiktige og prinsippbaserte fellesløsninger mot skatteflukt. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere skattefunnordningen og vurdere forbedringer. Regjeringserklæring SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger. Regjeringserklæring KOMMUNER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en obligatorisk regel med tak på verdsettelsen i eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger. Dette gjennomføres slik at det årlige inntektstapet for den enkelte kommune ikke blir for stort, men samtidig slik at flest mulig får redusert eiendomsskatt. Regjeringserklæring KOMMUNER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten. Regjeringserklæring KOMMUNER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke grensen for sparing i barns navn gjennom å heve grensen for når fylkesmannen overtar forvaltningen. Regjeringserklæring BARN SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere om finansskatten bør vris bort fra arbeidsplasser, i lys av blant annet EØS-rettslige problemstillinger, arbeidet med forbedring av skattegrunnlaget og mulighetene for omgåelser. Regjeringserklæring SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre flat CO2-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp i perioden. Andre relevante avgifter (blant annet HFK/PFK) økes tilsvarende. Provenyet brukes til å redusere andre skatter og avgifter for berørte grupper for å lette omstillingen. Dette skal også omfatte landbruk og fiskeri, men ses i sammenheng med kompenserende tiltak i samråd med næringene. Regjeringserklæring MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil skjerpe virkemidlene for nyttetrafikk, kompensert med avskrivningssatser og annet. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN SKATTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innrette de næringsrettede virkemidlene og skattesystemet mest mulig effektivt for å stimulere til verdiskaping, omstilling og innovasjon. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere virkemidler for å fremme privatpersoners investeringer i oppstartsvirksomhet, herunder økt skattefradrag. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING SKATTER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. des 2020 Ny saldering av statsbudsjettet 2020 Behandlet
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
10. des 2020 Representantforslag om å innføre bedre måltall for et grønt, smart og nyskapende Norge i tråd med OECDs indikatorsett for grønn vekst Til behandling
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 - Svalbardbudsjettet Behandlet
7. des 2020 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2021 - lovsaker Behandlet
7. des 2020 Representantforslag om å endre vannkraftbeskatningen for å få flere lønnsomme investeringer Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om utredning og innføring av turistskatt Behandlet
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om å sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder som følger av koronapandemien Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene) Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 Behandlet
14. jun 2020 Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
14. jun 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga unntatt skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven samt endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft og endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter til folketrygden for 2020 Behandlet
9. jun 2020 Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Svalbardbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap Behandlet
21. okt 2019 Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel) Behandlet
13. jun 2019 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen) Behandlet
1. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.) Behandlet
6. feb 2019 Representantforslag om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv Behandlet
12. des 2018 Svalbardbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
28. nov 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene Behandlet
7. nov 2018 Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) Behandlet
7. nov 2018 Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen Behandlet
10. jun 2018 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 - Svalbardbudsjettet Behandlet
11. des 2017 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2018 - lovsaker Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
20. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
15. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om et bedre og mer rettferdig skattesystem for gründere og enkeltpersonforetak Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 - Svalbardbudsjettet Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
14. nov 2016 Endringer i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt) Behandlet
14. nov 2016 Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene) Behandlet
16. jun 2016 Representantforslag om en gjennomgang av regelverk og statlig finansielt eierskap i lys av behovet for åpenhet og bekjempelse av bruk av skatteparadiser Behandlet
12. jun 2016 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om en strategi med tiltak som sikrer at selskap med statlig eierandel etterlever eierskapsmeldingen og sikrer størst mulig grad av åpenhet knyttet til pengestrømmer og skatt Behandlet
30. mai 2016 Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst Behandlet
9. mai 2016 Initiativdebatt om seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen (initiativ fra kommunal - og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. apr 2016 Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) Behandlet
13. des 2015 Skatter, avgifter og toll 2016 - lovsaker Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
9. des 2015 Svalbardbudsjettet 2016 Behandlet
14. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen) Behandlet
6. apr 2015 Initiativdebatt om virkningene av uførereformen (initiativ fra arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2014 Skatter, avgifter og toll 2015 - lovsaker Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
8. des 2014 Svalbardbudsjettet 2015 Behandlet
15. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
8. des 2013 Svalbardbudsjettet 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
20. jun 2013 Representantforslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om å gi berørte lokalsamfunn en større andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon Behandlet
16. jun 2013 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å styrke norsk industri Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om omlegging av finansieringen av kommunesektoren og behovsstyrt statlig finansiering av grunnleggende velferdstjenester Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om å utvide kommunenes adgang til å ta sosiale hensyn i utformingen av eiendomsskatten Behandlet
22. apr 2013 Representantforslag om fritak for formuesskatt på arbeidende kapital Behandlet
1. apr 2013 Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) Behandlet
1. apr 2013 Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
17. mar 2013 Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt) Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om fritak for formuesbeskatning for formue som forvaltes av Overformynderiet Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om en utredning av dynamiske effekter som følge av skatte- og avgiftslettelser Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om skattemessig behandling av yrkeskjøring og grensedragning mot fordelsbeskatning som følge av privat bruk Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om bedring av skattyters rettssikkerhet Behandlet
6. des 2012 Svalbardbudsjettet 2013 Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om en ny giv for små- og mellomstore bedrifter Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om informasjon til hver enkelt skattyter om hva skattepengene brukes til Behandlet
11. jun 2012 Endringer i skatte- og tollovgivningen Behandlet
11. jun 2012 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om fjerning av formuesskatten på formue som ikke er arbeidende kapital Behandlet
6. mai 2012 Representantforslag om en gjennomgang av sjablongreglene for beskatning av fri telefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Behandlet
28. mar 2012 Fordelingsmeldingen Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om tiltak for bergindustrien Behandlet
12. des 2011 Svalbardbudsjettet 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
16. jun 2011 Representantforslag om en ny grønn skattekommisjon Behandlet
13. jun 2011 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
7. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende avvikling av eiendomsskatten lage overgangsordninger, slik at kommuneøkonomien sikres. Behandlet
7. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende forslag om en endring av § 3 i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane Behandlet
7. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene. Behandlet
7. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende naturressursbeskatningen. Behandlet
30. mai 2011 Evaluering av skattereformen 2006 Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om eiendomsskatt Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om å avvikle eiendomsskatten Behandlet
30. mai 2011 Oversendelsesforslag vedrørende omdannelse av NUF til aksjeselskap Behandlet
18. mai 2011 Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) Behandlet
10. apr 2011 Endring i skattevedtaket for Svalbard for inntektsåret 2011 Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om eierskifte i små og mellomstore bedrifter Behandlet
21. feb 2011 Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister) Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om å beskatte inntekt fra skogsforvaltning som kapitalinntekt Behandlet
16. des 2010 Representantforslag om å forbedre ordningene for privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom Behandlet
8. des 2010 Oversendelsesforslag om endringsforskrift til forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven Behandlet
2. des 2010 Svalbardbudsjettet 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om endringsforskrift til skatteloven Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om endring av Forskrift til skatteloven Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om endringsforskrift om skatteloven Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om endringer i skatteloven Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner pr. ansatt. Behandlet
13. jun 2010 Representantforslag om å styrke avskrivningsreglene som næringspolitisk virkemiddel Behandlet
13. jun 2010 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om vilkårene for enkeltpersonsforetak Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om skattelette i forbindelse med lønnsoppgjøret Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om investeringsfond for enkeltpersonsforetak Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om en stortingsmelding om rammevilkår for små og mellomstore bedriften Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk Behandlet
16. des 2009 Ny saldering av statsbudsjettet 2009 Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om endringer i eiendomsskatteloven. Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om å heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner. Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om fradragsnekt. Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om ansvarliggjøring av kjøper. Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om å heve grensen for lønnsoppgaveplikt. Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om forskrift til skatteloven. Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte- og avgiftsopplegget 2010 Behandlet