Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre Skattefunn-ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling mellom akademia og næringsliv gjennom bl.a. å styrke SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre utvide gaveforsterkningsordningen. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre legge til rette for skatteincentiver som kan utløse direkte gaver og opprettelse av private fond og stiftelser. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre gi skattemessige fradragsmuligheter på fredede bygninger. Partiprogram KULTURVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre gi fritak fra eiendomsskatt på fredede bygninger. Partiprogram KULTURVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre øke skattefradraget på gaver til frivillige organisasjoner og utvide ordningen til også å omfatte lokale organisasjoner og prosjekter. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe vil Høyre øke minstefradraget. Partiprogram SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe vil Høyre gi anledning til skattefri avsetning til kompetansefornyelse i bedriften på lik linje med avskrivninger bedriftene får for maskiner og annet. Partiprogram SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe vil Høyre gjøre det mer lønnsomt å investere i nye maskiner og ny miljøteknologi gjennom gunstigere avskrivningssatser. Partiprogram MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre fjerne den særnorske formuesskatten ved først å fjerne skatten på arbeidende kapital og heve bunnfradraget. Partiprogram SKATTEFRADRAG SKATTER
2009-2013 Høyre For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU) betydelig. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre styrke skattefordelen ved privat pensjonssparing. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre øke skattefradraget for ansatte som kjøper aksjer i egen bedrift. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre utvide ordningen med bruk av fergesubsidier i fergeavløsningsprosjekter til minst 30 år, og forbedre vilkårene i ordningen. Partiprogram FERGER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre innføre en skattekredittordning som gjør at det lønner seg å gå ut i arbeid. Partiprogram SKATTEFRADRAG SKATTER
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre gjeninnføre ordningen som gir skattefritak for arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og behandlingsforsikringer. Partiprogram FORSIKRING HELSEVESEN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å trygge fremtidige pensjoner vil Høyre heve det fradragsberettigede sparebeløpet i de individuelle pensjonsspareordningene (IPS) kraftig. Partiprogram SKATTEFRADRAG TRYGDER
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre fjerne fordelsbeskatningen på arbeidsgiverbetalt sykkel, bruk av kollektivtransport og el-bil betalt av arbeidsgiver. Partiprogram MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre redusere firmabilbeskatningen for el-biler og andre nullutslippskjøretøy til 1/3 av ordinært nivå. El-biler og andre nullutslippskjøretøy fritas fra alle øvrige former for avgifter og skattlegging. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en ordning med skattefradrag for gaver fra norske bedrifter og enkeltpersoner til statlige bistandsprosjekter. Partiprogram SKATTEFRADRAG UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fordoble fradragsgrensen for gaver til frivillige organisasjoner til 24 000 kroner årlig. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fordoble skattefradraget for gaver til frivillige formål til 24 000 kroner årlig i løpet av stortingsperioden, og øke grensene for lønnsplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil heve grensen for maksimalt sparebeløp i BSU-ordningen til 225 000 kroner. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensen for individuell pensjonssparing med skattefordel til 40 000 kroner hvert år. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt forskningsinnsats i bedriftene gjennom å øke beløpsgrensene i SkatteFunn-ordningen. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere om familiepolitisk begrunnede skattefradragsordninger i sterkere grad kan målrettes mot barnefamilier med mange barn og eninntektshusholdninger med svak økonomi. Partiprogram FAMILIE SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at likningskontorene skal praktisere en lik – og liberal – tolkning av dokumentasjonskrav overfor personer med diabetes som krever fradrag for store sykdomsutgifter. Partiprogram FOLKEHELSE SKATTEFRADRAG SYKDOMMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre mulighet til skattefradrag for dekning av arbeidstakeres arbeidsreiser med kollektivtransport, og finansiere dette med å innføre fordelsbeskatning av gratis parkering på arbeidsgivers areal i sentrumsområder i større byer. Partiprogram FORURENSNING SKATTEFRADRAG SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre fradragsordningene for ekstraordinære utgifter til tannbehandling. Partiprogram HELSEVESEN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre skattefradragsordninger for miljøinvesteringer/miljøtiltak. Partiprogram MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde pendlerfradraget og ikke svekke dette. Partiprogram SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre og forsterke SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensene for samlet sparebeløp og maksimalt årlig sparebeløp i BSU- ordningen. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et næringsfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil at alle eneansatte i egne selskaper kan få samme skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som alle andre. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og gjennom skattestimulans for private investorer. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere et «KapitalFUNN» for «frøkapitalister». Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil øke satsing på forskning generelt, og næringsrettet forskning spesielt. Gjeninnføre skattefradrag til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen og heve øvrige begrensninger. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere skatt på arbeid ved å øke bunnfradraget. Partiprogram SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et eget skattefradrag for bedrifter som driver aktiv knoppskyting etter modell av SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil øke beløpsgrensene i Boligsparing for ungdom (BSU)-ordningen. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil øke beløpsgrensene i individuelle pensjonsspareordninger. Partiprogram SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil øke beløpsgrensene for skattefordel ved kjøp av aksjer i egen bedrift. Partiprogram SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke ansattes mulighet for medeierskap i egen bedrift gjennom å øke den skattefrie rabatten. Partiprogram SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en egen skattefradragsordning etter modell av SkatteFUNN ved opplærings-/kompetanseutviklingstiltak internt i bedriftene. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et eget næringsfradrag. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det må lages en pakke med skatte- og avgiftslette overfor private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer, som sikrer vedlikehold og restaurering. Partiprogram KULTURVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne skattlegging av dugnadsarbeid. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil utvide ordningen med skattefradrag for gaver til ideelle formål, frivillige lag og organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for sparing gjennom BSU-ordningen. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil holde de samlede skattene og avgiftene på samme nivå som i dag. Partiprogram AVGIFTER MERVERDIAVGIFT SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår for næringslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTEFRADRAG SKATTER TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle Skattefunnordningen for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil beholde gradert arbeidsgiveravgift og investeringstilskudd. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG
2013-2017 Senterpartiet Sp vil føre en skattepolitikk som stimulerer til investering, innovasjon og aktivt eierskap. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. Partiprogram ENERGI FINANSER SKATTEFRADRAG
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre avskrivningsregler for energieffektivisering i industrien. Partiprogram ENERGI FINANSER INDUSTRI NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke IPS-ordningen for å gjøre det mer attraktivt å spare til pensjon. Regjeringserklæring SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag. Regjeringserklæring SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre skattereglene for å stimulere ansattes medeierskap. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Regjeringserklæring KULTUR SKATTEFRADRAG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fiskerfradraget økes. Partiprogram FISKERIER SKATTEFRADRAG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke pendlerfradraget for å bidra til bosetting utenfor pressområdene og dempe presset på boligmarkedet i byene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SKATTEFRADRAG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre næringslivets muligheter til skattefradrag for satsing på forskning og utvikling gjennom å øke beløpsgrensene i SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en KapitalFUNN-ordning som et skatteinsentiv for privatpersoners investeringer i små oppstartsselskaper i en veldig tidlig fase. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med KompetanseFUNN som gir skattefradrag for kostnader til kompetanseutviklende og kunnskapshevende tiltak for de ansatte i bedriftene. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn til 50 000 kroner for privatpersoner og til 100 000 kroner for bedrifter. Partiprogram SKATTEFRADRAG TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil kreve at BSU brukes ved kjøp av første bolig, slik at man ikke kan spare i dette når man allerede eier bolig. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTEFRADRAG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et ROS [renhold, omsorg og servicearbeid]- og ROT [rehabilitering, ombygging og tilbygg]-fradrag for utførelser av tjenester i hjemmet. Partiprogram SKATTEFRADRAG SYSSELSETTING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle formuesskatten. Partiprogram SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for sparing gjennom BSU-ordningen. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTEFRADRAG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlige støtteordninger i større grad gis som skattefradrag. Partiprogram SKATTEFRADRAG STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utrede muligheten for å vri ytelser fra kontantytelser til skattefradrag. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SKATTEFRADRAG SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre skattefradrag for gaver til universiteter og forskningsinstitusjoner. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG UNIVERSITETER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedrifter større adgang til direkte fradrag for forskning og utvikling. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTEFRADRAG SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en skattefradragsordning for energisparingstiltak i bolig, og gi tilskudd til mindre energisparingstiltak i bolig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et klimaskattefradrag i inntektsskatten som kompensasjon for eventuelle grønne skatte-/avgiftsøkninger som rammer husholdningene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede innføring av skattefradrag, for eksempel jobbskattefradrag, eller tilsvarende ordninger, som gjør det mer lønnsomt å arbeide. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et nærings-/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en ny skattereform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKATTEADMINISTRASJON SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke skattefunnordningen som gir skattekutt for innovative bedrifter. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skattefradraget for fagforeningskontingent. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere roen som trengs. Flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles, og nye bestemmelser skal sikre rett til rimelig vederlag og beskyttelse mot urimelige avtaler om åndsverk. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte dagens incentivordning [for film- og fjernsynsproduksjoner] med en automatisk ordning der inntil 25 % gis i skatterefusjon som ikke skal tas fra kulturbudsjettet. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi frivilligheten bedre mulighet til inntekt. SV vil forbedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR SKATTEFRADRAG SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi et særskilt skattefradrag til lavlønte som er i arbeid. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skattefradrag for gjeldsrenter i husholdningene trappes ned i samsvar med skatteforliket i Stortinget 2016. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke pendlernes skattefradrag. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil trappe opp beløpsgrensen i ordningen med gavefradrag for bedrifter for gaver til frivillige organisasjoner. I tillegg bør det åpnes for skattefradrag for gaver også til lokale lag og foreninger. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide skattefradraget for energisparetiltak i egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede muligheten for skattefradrag til bedrifter som kan dokumentere “overskudd” av økologiske og sosiale verdier. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi skattefordeler til personer og bedrifter som investerer i grønne bedrifter i oppstartsfasen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at samlet skattenivå må økes, slik at nedbygging av velferdsstaten stanses og reverseres. Vi vil innføre et høyere minstefradrag, samt en brattere og mer progressiv skattestige, som vrir beskatningen fra lave til høye inntekter. Partiprogram SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det såkalte skjermingsfradraget, som milliardærene bruker til å ta ut penger skattefritt fra sine selskaper, må fjernes. Partiprogram SKATTEFRADRAG
2017-2021 Rødt Rødt vil gjøre bolig mindre lønnsomt som et spare- og investeringsobjekt, ved å innføre et tak på samlet gjeld som gir rett til fradrag på skatten. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTEFRADRAG
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre fullt skattefradrag for betalt fagforeningskontingent. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTEFRADRAG

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. jun 2018 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
20. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
15. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av rammebetingelsene for enkeltpersonforetak Behandlet
2. jun 2014 Representantforslag om etablering av en helsemyggordning Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om å innføre ROS- og ROT-skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig og fritidsbolig som tiltak mot svart arbeid og sosial dumping Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om å innføre skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag_ utført i _egen bolig og fritidsbolig_ Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om bruk av skattemessige tiltak for å stimulere til klimavennlige investeringer i egen bolig Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om forbedring av ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om tiltak for bergindustrien Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om ny giv for frivilligheten og det sivile samfunn Behandlet
24. nov 2011 Representantforslag om en styrket innsats for kommersialisering av forskningsresultater Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen Behandlet
16. jun 2011 Representantforslag om skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen gjennomføre en høring om lovendringen i skatteloven § 16-22 om fradrag for utenlandsk skatt. Behandlet
13. jun 2011 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
21. feb 2011 Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister) Behandlet
16. des 2010 Representantforslag om å forbedre ordningene for privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
10. nov 2010 Representantforslag om skattemessig likebehandling av fagforeningskontingenter Behandlet
10. nov 2010 Representantforslag om utvidelse av ordningen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om vilkårene for enkeltpersonsforetak Behandlet
2. mai 2010 Representantforslag om bedring av rammevilkårene for frivillig sektor Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag vedrørende skattefritak for arbeidsgiverbetalte helseforsikringer og treningskort Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om forbedring av ordningene for privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet