Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre redusere kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre oppheve revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre at det skal lønne seg for kommunene å drive en næringsvennlig politikk ved at de får beholde deler av selskapsskatten lokalt. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere innføring av et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som et virkemiddel for å redusere tidsbruk til dokumentasjon av mindre utgifter. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at reglene for fremførbart underskudd må videreføres. Partiprogram AVGIFTER SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil grensen for innrapportering av moms økes til 10 millioner kroner for at det skal kunne innleveres halvårlige mva-oppgaver. Partiprogram MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke bunnfradraget. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha et lavest mulig skatte- og avgiftsnivå. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle skattesystemet. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere progresjonen i personbeskatningen. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å fjerne formueskatten. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å fjerne arveavgiften. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre bedriftene internasjonalt konkurransedyktige skattebetingelser. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at avgifter i større grad skal øremerkes til å betale for utgifter den avgiftsbelagte tjenesten/varen påfører samfunnet. Partiprogram AVGIFTER SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil senke avgifter på varer som er eksponert for grensehandel. Partiprogram AVGIFTER SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere bilrelaterte avgifter. Partiprogram AVGIFTER SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennom lavere skatter og avgifter, sørge for at næringer kan klare seg uten subsidier. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil la kommunene beholde en del av selskapsskatten. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre infrastruktur og redusere skatter og avgifter for å sikre vekst. Partiprogram SAMFERDSEL SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at skatter og avgifter knyttet til naturressurser i størst mulig grad beholdes lokalt. Partiprogram LOKALFORVALTNING SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha økt beskatning på sel og hval. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere dagens støtte- og subsidieordninger, men ha kompensasjonsordninger for dem som blir vesentlig negativt berørt av strukturendringene. Partiprogram LANDBRUK SKATTEADMINISTRASJON
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet for å hindre svart økonomi og skatteunndragelser både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTER STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle regelverk som vanlige folk, organisasjoner og næringsdrivende ofte møter, med sikte på å spare den enkelte for unødvendige tidsbruk og utgifter, blant annet gjennom et trepartssamarbeid. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det gjennomføres forenklinger av kontroll- og rapporteringsregime i offentlig forvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at norske utenriksstasjoner i samarbeid med skattemyndighetene og NAV skal bidra til å oppdage og stoppe misbruk av trygdemidler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTEADMINISTRASJON SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp skatteforlikets forslag for økt åpenhet og for å motvirke skatteunndragelser. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå lovverket for å sikre at det står seg i møte med kunstige skattearrangementer. Partiprogram SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en ny skattereform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKATTEADMINISTRASJON SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utlands datterselskaper ut av skatteparadis. SV vil inkludere skatteunndragelse, skatteparadis og finansielt hemmelighold i de etiske retningslinjene og trekke fondet ut av selskaper med grove brudd på disse. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Skatt for Utvikling-programmet, som bidrar til at utviklingsland kan avdekke skattejuks. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTEADMINISTRASJON SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske selskap tar skatteansvar som en del av sitt samfunnsansvar. Norfund og statlig eide bedrifter skal ikke bruke skatteparadis ved investeringene sine. Partiprogram FINANSER SKATTEADMINISTRASJON SKATTER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil at skattesystemet skal legge til rette for verdiskaping, nye jobber, sosial mobilitet og et mer miljøvennlig samfunn. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKATTEADMINISTRASJON SKATTER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. okt 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
14. jun 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga unntatt skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven samt endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft og endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter til folketrygden for 2020 Behandlet
28. mai 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (lov-delen), skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven og endring i skattebetalingsloven Behandlet
20. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond,lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
10. jun 2018 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
11. des 2017 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2018 - lovsaker Behandlet
15. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
19. des 2016 Representantforslag om den planlagte sentraliseringen av Skatteetatens kontorstruktur Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
16. des 2016 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker Behandlet
23. nov 2016 Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) Behandlet
14. nov 2016 Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene) Behandlet
30. mai 2016 Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst Behandlet
18. mai 2016 Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen) Behandlet
9. mai 2016 Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte) Behandlet
27. apr 2016 Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2015 Skatter, avgifter og toll 2016 - lovsaker Behandlet
14. des 2014 Skatter, avgifter og toll 2015 - lovsaker Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
2. jun 2014 Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen) Behandlet
17. mar 2014 Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
16. jun 2013 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
1. apr 2013 Representantforslag om bedret saksgang ved skatteklager Behandlet
1. apr 2013 Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
1. apr 2013 Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om skattemessig behandling av yrkeskjøring og grensedragning mot fordelsbeskatning som følge av privat bruk Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om bedring av skattyters rettssikkerhet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen Behandlet
11. jun 2012 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om frihet til å bestemme skattemessig bopel ut fra faktiske forhold Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2011 Endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv. Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag på hvordan et meldesystem der den som blir søkt på får melding om hvem som søker på ens navn i skattelistene, kan innføres gjennom bruk av MinID. Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å begrense den offentlig allmenne tilgjengelighet for søk i skattelistene gjennom Skattedirektoratets hjemmesider til de i dag gjeldende tre uker. Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen om å sikre at pressen får mulighet til å identifisere skattyteres kjønn og fødselsdato i skattelistene. Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å gjøre det mulig for frilansjournalister å få den samme tilgangen til skattelistene som fast ansatte journalister. Behandlet
13. jun 2011 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om å bedre rettssikkerheten for skattyter Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelistene Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om å redusere tilgangen til informasjon i skattelistene og redusere faren for tilknyttet kriminalitet Behandlet
16. des 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelister Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet