Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke innsatsen til merking og utbedring av farledene. Partiprogram SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til økt bruk av naturgass som drivstoff på skip. Partiprogram OLJE OG GASS SJØFART
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre bidra til at mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk i næringen. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre innføre utslippsforbud til sjø for alle skip i norske farvann. Partiprogram FORURENSNING SJØFART
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre arbeide for et internasjonalt utslippsforbud til sjø fra skip, noe som innebærer at alle havner må utvikle mottaksmuligheter for avfall. Partiprogram FORURENSNING HAVNER INTERNASJONALT SAMARBEID SJØFART
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre arbeide for internasjonale regler for å forbedre miljøkravene for skip. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID SJØFART
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre sikre konkurransedyktige norske skipsregistre (NOR og NIS). Partiprogram SJØFART
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre styrke forskningen i den maritime sektor teknisk, operativt og kommersielt. Partiprogram FORSKNING SJØFART
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre gjennomgå overgangsordningene i omleggingen av rederibeskatningsordningen. Partiprogram SJØFART SKATTER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre legge til rette for at mer av godstrafikken kan flyttes fra vei til sjø og jernbane. Partiprogram JERNBANER SJØFART VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre forutsigbare rammevilkår som sikrer en konkurransedyktig skipsfartsnæring. Partiprogram NÆRINGSLIV SJØFART
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kvotefordelingen mellom ulike fartøygrupper må ligge fast. Partiprogram SJØFART
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at godstransport flyttes fra vei til bane og sjø. Partiprogram JERNBANER SJØFART VEGTRAFIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide og gjøre marine grunnkart for norskekysten offentlig tilgjengelige. Partiprogram SJØFART
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere eit ytre seglingslei og merkje farleier som det er behov for. Partiprogram SJØFART
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje vernebuinga til sjøs ved å auke løyvingane til redningsskøytene. Partiprogram SJØFART
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Hurtigruta går heilårleg frå Kirkenes til Bergen med dagens anløpshamner. Hurtigruta er viktig for varetransporten langs kysten og er eit miljøvennleg alternativ til trailertransport. Partiprogram SJØFART
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre ei god bergingsteneste langs kysten. Partiprogram SJØFART
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at norske lønns– og arbeidsvilkår skal gjelde på norskregistrerte skip, og at alle norskeide skip har tariffavtaler. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SJØFART
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bytte ut denne flåten med fartøyer som ikke forurenser, blant annet ved å etablere et moderniseringsprogram med stor vekt på utslippsreduksjon. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for internasjonale avtaler som regulerer utslippene til skipsfarten. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SJØFART
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre konkurransedyktige norske skipsregistre (NOR og NIS). Partiprogram SJØFART SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere maritim utdanning og rekruttering av norsk ungdom til handelsflåten. Partiprogram SJØFART SYSSELSETTING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre rederiskatteordningen som ble vedtatt i 2007. Regjeringserklæring SJØFART SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide aktivt i IMO for strengere regelverk for sikkerhet og miljø i skipsfarten. Regjeringserklæring SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp den maritime strategien. Regjeringserklæring SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp planrammen og prioriteringene i Nasjonal transportplan 2010-2019 og med det øke bevilgningene til fiskerihavner og maritim infrastruktur. Regjeringserklæring FISKERIER HAVNER SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke overvåknings- og varslingssystemet for havområdene og beredskapen mot forurensning til sjøs. Regjeringserklæring FORURENSNING SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide med å etablere seilingsleder langs hele kysten og styrke den statlige slepebåtberedskapen. Regjeringserklæring SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke oljevernberedskapen, slik at den utvikles i tråd med miljørisikoanalyser, utstyrsvurderinger og trafikkutviklingen langs kysten. Regjeringserklæring FORURENSNING OLJE OG GASS SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utvikle havnene til effektive knutepunkt i godstrafikken. Regjeringserklæring HAVNER SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil redusere gebyrene fra sjøtransporten for å stimulere til økt godstransport på sjø. Regjeringserklæring AVGIFTER SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde Hurtigruta. Regjeringserklæring REISELIVSNÆRING SJØFART
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke kystvakta og Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene. Partiprogram FORSVAR SJØFART
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for høyere beredskap langs kysten enn i dag, inkludert å bedre forsvarets miljøovervåking og maritime redningsarbeid. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke satsingen på satellitt, kystvakt og forsvar til havs. Partiprogram FORSVAR SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil starte et samhandlingsprogram for å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten. Partiprogram SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil ha gjennomgang av aktuelle lovverk, avgiftsregimer og ansvarsfordeling for å få mer gods fra vei til sjø. Dette inkluderer både statlige, regionale og lokale virkemidler i sjøtransportspørsmål. Partiprogram HAVNER SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre drift av Hurtigruten av hensyn til både lokalbefolkningen, turistnæringen og lokalt næringsliv. Partiprogram SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for god overvåkning av trafikken langs norskekysten, og fullføre arbeidet med oppgradert merking av hurtigbåt- og hovedleder. Partiprogram SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere Stad skipstunnel som et OPS-prosjekt. Partiprogram SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for internasjonale regler for å forbedre miljøkravene for skip. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra til at mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk i [den maritime] næringen. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre konkurransedyktige norske skipsregistre (NOR og NIS). Partiprogram SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil ha et gebyr- og avgiftsregime som styrker nærskipsfarten. Partiprogram SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil endre gebyrer og avgifter slik at miljøvennlig og sikker teknologi og design ikke straffes økonomisk. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for norsk medvirkning til en internasjonal løsning for å ivareta miljø og sikkerhet ved økende skipsfart over Polhavet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bygge opp beredskapslager for korn tilsvarende befolkningens næringsbehov i et år. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere maritim utdanning og rekruttering av norsk ungdom til handelsflåten. Partiprogram HØYERE UTDANNING SJØFART UTDANNING VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker å harmonere lovverket knyttet til bruk av vannscooter med lovverk for bruk av småbåter. Partiprogram NATURVERN SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at arbeidet med elektroniske sjøkart og merking av fartsleder forseres. Partiprogram SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sette sjøtransport av passasjerer ut på anbud etter krav til sikkerhet, kvalitet og regularitet. Partiprogram SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere å etablere et eget regelverk innenfor nasjonalt farvann, 12 mils sone, som innebærer en begrensning av bergingslønn. Partiprogram SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil samordne og forbedre kystberedskapen. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning ved å heve taket i ordningen og lovfeste dagens ordning. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SJØFART SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at utslipp av klimagasser fra avskogning og skogforringelse i utviklingsland, samt internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig globalt klimaregime. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN NATURSKADER SJØFART UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det skal legges fram en samlet godsstrategi hvor det blant annet legges til rette for overgang for godstransport fra veg til sjø og bane og for en effektiv bruk av sjøvegen. Partiprogram HAVNER JERNBANER SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en næringsstrategi for å flytte mer gods fra veg til sjø. Partiprogram HAVNER JERNBANER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til modernisering av lostjenesten og fornying av farledsbevisordningen. Partiprogram HAVNER SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke overvåknings- og varslingssystemet for havområdene i nord og beredskapen mot forurensing til sjøs. Samarbeidet med andre arktiske kyststater om dette må styrkes. Partiprogram FORURENSNING GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONALT SAMARBEID SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil at det utvikles utdanningstilbud på høgere nivå både innen tekniske og administrative fag som gir verdensledende maritim kompetanse. Dette forutsetter oppbygging av noen særlig sterke fagmiljø. Partiprogram HAVBRUK SJØFART
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet mener at Norge må ta initiativ til en global avtale slik at det ikke lenger gis særskilt skattelette til skipsfart. Inntil det er oppnådd enighet om en slik avtale må norsk skipsfartsnærings ledende posisjon og norske sjøfolks arbeidsplasser sikres gjennom rammevilkår som er likeverdige med konkurrentenes. Partiprogram HAVBRUK SJØFART
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bygge Stad skipstunnel. Partiprogram SJØFART
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle en god samordning av tilsyn for sikkerhet i luftfart, skipsfart og transport på land. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde dagens rederiskatteordning for å sikre forutsigbarhet. Regjeringserklæring SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil lovfeste nettolønnsordningen. Regjeringserklæring SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil nedsette et utvalg som skal vurdere fartsområdebegrensningene i NIS og innretningen av nettolønnsordningen. Utvalget skal inkludere representanter for ansattes organisasjoner og næringen. Regjeringserklæring SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre konkurransedyktige norske skipsregistre (NOR og NIS). Regjeringserklæring SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Eksportkreditt Norge og GIEK. Regjeringserklæring SJØFART UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk i næringen. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil søke internasjonalt samarbeid i maritime spørsmål, blant annet for å forbedre miljøkravene for skip. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre gebyrer og avgifter, slik at miljøvennlig og sikker teknologi og design ikke straffes økonomisk. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede en vrakpantordning for norskregistrerte skip. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at mer gods transporteres til sjøs. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå gjennom oppgavene til blant annet Kystverket og Sjøfartsdirektoratet for å vurdere effektiviseringspotensialet. Regjeringserklæring SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå gjennom avgiftene, lovverket og ansvarsfordelingen for nærskipsfarten og fremme forslag om reduksjoner og forenklinger. Regjeringserklæring AVGIFTER SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilrettelegge for økt bruk av farledsbevis. Regjeringserklæring SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilrettelegge for bedre sikkerhet og større skip gjennom økt seilingsdybde og -bredde, og endret merking i innseilingskorridorer. Regjeringserklæring SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil modernisere og revidere havneloven, med sikte på å åpne for at havner kan organiseres som aksjeselskaper. Regjeringserklæring HAVNER SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en nasjonal havnestrategi. Regjeringserklæring HAVNER SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke sikkerheten og beredskapen mot utslipp og ulykker til sjøs, blant annet gjennom å styrke Redningsselskapet. Regjeringserklæring SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det etableres et minnesmerke for krigsseilere i Stortinget. Partiprogram FORSVAR SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere norske FoU miljø og norsk industri til å utvikle klimavennlig sjøtransport for persontrafikk og gods. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre skipsfartsnæringen forutsigbare rammevilkår og en rederiskatteordning tilsvarende det man har i Europa. Partiprogram SJØFART SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre skipsfartsnæringen forutsigbare rammevilkår og en rederibeskatning som sikrer et fremdeles sterkt og aktivt norsk eierskap i skipsfarten. Partiprogram SJØFART SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre tiltak som gjør at flere norskeide skip seiler under norsk flagg og registreres i NIS – Norsk Internasjonalt Skipsregister. Partiprogram SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Redningsselskapet skal være en sentral aktør i kystberedskapen og bidra med opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid til sjøs. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil flytte mer av godstransporten fra vei til sjø. Partiprogram SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at minimum 30 prosent av transportarbeidet på vei, på strekninger over 300 km, skal flyttes over på sjø eller bane innen 2030, og at dette målet skal være 50 prosent innen 2050. Partiprogram JERNBANER SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at godstransport blir flyttet fra vei til bane og sjø, og passasjertrafikk fra fly til bane. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde seilingsdistansen og anløpsmønsteret til Hurtigruten. Partiprogram FERGER SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere merkingen av farleia langs kysten, og realisere Stad skipstunnel for å bedre sikkerheten til sjøs. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forebygge arealkonflikter mellom dyrking av nye arter og etablert akvakultur, fiskerivirksomhet, sjøfart og friluftsliv. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi lik struktureringsmulighet for fartøy over og under 11 meter. Partiprogram FISKERIER SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til fornying av flåten ved å forbedre vrakpantordning til også å gjelde offshorenæringen. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil snarest mulig ha på plass et regelverk knyttet til bruk, transport og bunkring av LNG (flytende naturgass) slik at næringens behov for konvertering fra tyngre brensel som diesel og fyringsolje ikke forsinkes. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre internasjonalt konkurransedyktige vilkår for skipsverft og underleverandører. Partiprogram SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre konkurransedyktige rammebetingelser for norske skipsregistre. Partiprogram SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne flytevestpåbudet. Partiprogram SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil harmonere lovverket knyttet til bruk av vannscooter med lovverket for bruk av småbåter. Partiprogram SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil iverksette en ambisiøs utbygging av vei og jernbane, samt bedre koordinering av transportløsninger på vei, bane, luft og sjø. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at arbeidet med elektroniske sjøkart og merking av fartsleder forseres. Partiprogram KARTVERK SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sette sjøtransport av passasjerer ut på anbud med krav til sikkerhet, kvalitet og regularitet. Partiprogram SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil samordne og forbedre kystberedskapen. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at norske myndigheter bør stimulere til grønnere teknologi for avgassreduksjon innen all sjøtransport i norsk farvann. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut og styrke infrastrukturen betydelig for å bedre det kollektive tilbudet for både buss, tog, båt og fly. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Ved gjennomslag for slike krav vil vi sammen med partene diskutere ordninger og lovverk for å implementere norske lønns - og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT OLJE OG GASS SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til arbeidet for å redusere klimagassutslipp fra internasjonal luftfart og skipsfart. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre god og effektiv maritim infrastruktur. Partiprogram HAVBRUK SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ikke innføre strukturkvoteordning for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter. Utrede spørsmålet om kvotetilgang og lønnsomhet og videreføre samfiskeordningen for denne gruppa. Partiprogram FISKERIER SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle den maritime industrien og gjøre skipsflåten mer klimavennlig ved å styrke miljøteknologiordningen og Enova. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil åpne strekninger for førerløs skipsfart i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til etablering av internasjonal regulering for autonom skipsfart og strengere miljøkrav. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle og bedre avgifts- og gebyrregimet for sjøtransporten. Partiprogram AVGIFTER SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for å få mer gods over fra vei til sjø. Partiprogram SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke internasjonale avtaler for å redusere miljøutslipp fra internasjonal skipstrafikk. Partiprogram MILJØVERN SJØFART TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at LNG (flytende naturgass) blir mer tilgjengelig for skipsfarten. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det mer attraktivt å investere i miljøvennlige skip. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere et bredt sett av virkemidler for å gjøre sjøtransport av varer mer attraktivt. Partiprogram SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta en lederrolle i utviklingen av et strengt og effektivt internasjonalt regelverk for skipstransport i Arktis. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for utviklingen av og bruken av autonome skip i norske farvann. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut infrastruktur for utslippsfri og fornybar energi til alle skip i alle havner. Partiprogram HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere mottaksanlegg for kloakk og gråvann i havnene, spesielt i havneanlegg som anløpes av cruiseskip, og arbeide for at skipene pålegges å benytte disse anleggene. Partiprogram FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal standard for landstrøm for skip. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HAVNER INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en forurensningsavgift på store skip som legger til i norske byer uten bruk av landstrøm. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes. Partiprogram AVGIFTER FINANSER HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil sette i gang planlegging og prosjektering av terminaler for effektiv omlasting mellom skip, jernbane og andre transportmidler. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre nasjonale fiskerihavner prioritering gjennom NTP. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere virkemidler for utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy, som elektriske, hybrid og biogassfartøy og hydrogen som energibærer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal utvikle og realisere nullutslippskonsepter for flere skipstyper, blant annet gods-, fiske- og fergefartøy. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare alternativer på alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner. Partiprogram FINANSER HAVNER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å inkludere klimagassutslippene fra skip i klimaregnskapene. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at internasjonal luftfart og sjøtransport regnes med i et lands totale klimautslipp. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kystvakten og kystvaktens innsats for å avdekke og forhindre ulovlig fiske i norske havområder. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil ha landstrøm i alle fiskerihavner. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING HAVNER SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN HAVNER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en forbedret søk- og redningstjeneste sammen med nabostatene i takt med øket skipstrafikk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SIKKERHET TIL SJØS SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp funnene i konseptvalgutredningen for havneutvikling i Longyearbyen. Partiprogram HAVNER POLAROMRÅDER SJØFART SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha norske arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Sikre at skipsarbeids-, skipssikkerhets- og arbeidsmiljøloven samt norsk tilsyn gjelder arbeidere på såkalte flerbruksfartøy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HAVNER LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha null utslipp i sjøtransporten og landstrøm til skip. Vi vil satse på finansieringsordninger og statlige investeringer som gjør norske verft i stand til å satse på utvikling av nullutslippsfartøy og bruke offentlige anbud til å etterspørre teknologien. Partiprogram HAVNER INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SJØFART VERFTSINDUSTRI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et forbud mot bruk og frakt av tungolje lands norskekysten, og arbeide for et internasjonalt forbud mot bruk og frakt av tungolje i arktiske farvann. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring og økt bruk av miljøteknologiske løsninger samt alternativt drivstoff for skip, og legge til rette for at vi også i fremtiden er en ledende sjøfartsnasjon med en stor norsk flåte. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere en samordning av de ulike sektormyndighetene innenfor skipsfart, fiskeri og havbruk for å sikre en helhetlig forvaltning av de marine ressursene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre NOx-fondet og etablere et CO2-fond for næringslivet som kan bidra til å redusere klimagassutslippene i tungtransporten og skipsfarten. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for økt bruk av landstrøm i havnene. Partiprogram ELEKTRISITET HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil bedre knutepunktslogistikken. Brukerne må trekkes sterkere inn i havneutviklingen. Partiprogram HAVNER SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil modernisere Kystverket. Partiprogram HAVNER SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre et CO2-fond etter modell av NOx-fondet som kan bidra til en rask reduksjon i klimagassutslippene fra tungtransport og skipsfart. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for grønn skipsfart gjennom offentlig-privat samarbeid om miljøvennlige pilotprosjekter, demonstrasjonsskip og teknologiutvikling innenfor skipstrafikken. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være en aktiv pådriver for strengere utslippskrav i internasjonal skipsfart og oppfølgingen av disse. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå avgifter på fossil energibruk i næringen, med det mål at det skal lønne seg å ta i bruk miljøvennlige og klimanøytrale fartøyer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil gi kommunene anledning til å relokalisere forurensende skip på dager med høy luftforurensing, der det er mulig. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utbedre fiskerihavner langs kysten. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVNER SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for at alle havner skal tilby strøm innen 2030 og utrede påkoblingsplikt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HAVNER SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for rask utbygging av Stad skipstunnel. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha kraftigere virkemidler for å få mer gods over fra vei til sjø. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forpliktende utslippsreduksjoner i internasjonal skipsfart. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at staten fortsatt medfinansierer fiskerihavner. Partiprogram HAVNER SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for havneutvikling i Nord ut fra et strategisk nordområdeperspektiv. Partiprogram HAVNER NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke innsatsen for å gjøre kystflåten utslippsfri. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp stortingsvedtaket om å overføre gods fra vei til bane og sjø og satse på utslippsfrie fartøy i skipsfartsnæringen. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med den maritime næringen for å gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon, og etablere Marinova som pådriver for en framtidsretta skipsindustri. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kystfiskeflåten skal være ryggsøylen i fiskerinæringen, med havfiskeflåten som supplement for å høste av flere ressurser. Partiprogram FISKERIER SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på forskning og grønn teknologiutvikling for all skipsfart. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevilge midler til forskning knyttet til å utvikle fremtidens nærskipsfart. Partiprogram FORSKNING SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en vrakpantordning for skip som byttes ut med utslippsfrie skip. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Rødt Rødt vil at vi må bevare allemannsretten i samsvar med norsk lov. Det er nødvendig å ha turisttrafikken i ordna former på grunn av slitasje og uvettig framferd, og avgrense tilgangen til sårbar natur med utryddingstrua dyr og planter. Partiprogram FORURENSNING REISELIVSNÆRING SJØFART
2017-2021 Rødt Rødt vil at cruisetrafikken må reguleres strengere enn i dag for å unngå forurensing og utslipp til fjorder og luft. Det må stilles krav om at cruisetrafikken blir tilknyttet landstrøm når de ligger til kai. Partiprogram FORURENSNING REISELIVSNÆRING SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR FISKERIER SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha konkurransedyktige skipsregistre. Regjeringserklæring FISKERIER SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha en konkurransedyktig rederibeskatning. Regjeringserklæring SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi de marine og maritime næringene muligheter til å teste ut i løsninger i fullskala gjennom Demo HAV. Regjeringserklæring HAVBRUK SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene. Regjeringserklæring HAVBRUK NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle programmet for grønn skipsfart til å omfatte nullutslipps- og hybridkonsepter for ulike fartøykategorier innen 2030. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere egne planprogrammer for å redusere utslipp innenfor marin og maritim sektor. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre kontrollen med avfall innen skipsfart, fiskeri og oppdrett, herunder styrke mottakssystem for avfall fra skip i norske havner. Regjeringserklæring FISKERIER FORURENSNING SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke norsk fartøyvern og tilpasse regelverk. Regjeringserklæring KULTURVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere vedlikeholdsetterslepet på kystinstallasjoner langs kysten. Regjeringserklæring HAVNER SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre insentivordningen for nærskipstransport for å bidra til økt volum av gods over til sjøtransport. Regjeringserklæring SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at mer gods fraktes på kjøl og at skipsfarten fortsatt utvikler seg i en mer miljøvennlig retning. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om utvikling av en helhetlig infrastruktur for landstrøm og alternative drivstoff i alle større havner Behandlet
30. nov 2020 Endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.) Behandlet
14. okt 2020 Representantforslag om utsettelse av kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
10. jun 2020 Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene - Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om transporttiltak i krisetid Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94 Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel Behandlet
25. mar 2020 Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR) Behandlet
18. mar 2020 Samhandling for betre sjøtryggleik Behandlet
18. mar 2020 Representantforslag om regulering av cruisenæringen Behandlet
10. feb 2020 Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr) Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
4. des 2019 Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann Behandlet
21. okt 2019 Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning) Behandlet
3. jun 2019 Tillegg til Prop. 86 L (2018-2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) Behandlet
3. jun 2019 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) Behandlet
22. mai 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk Behandlet
22. mai 2019 Endringer i skipsarbeidsloven mv. Behandlet
25. mar 2019 Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. des 2018 Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 Behandlet
3. des 2018 Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 Behandlet
7. nov 2018 Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane Behandlet
21. mar 2018 Rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. jun 2017 Nasjonal transportplan 2018-2029 Behandlet
11. jun 2017 Endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt) Behandlet
1. mai 2017 Representantforslag om en næringspolitikk for en utslippsfri kyst Til behandling
27. mar 2017 Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
28. nov 2016 På rett kurs. Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om å legge til rette for autonome kjøretøy og skip Behandlet
17. okt 2016 Representantforslag om mål om nullutslipp for alle skipstyper innen 2030 Behandlet
18. mai 2016 Endringer i sjøloven mv. (opprydding og forenkling) Behandlet
13. mar 2016 Endringar i sjøloven og samtykkje til godkjenning av vedtak om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar (Lov-delen) Behandlet
18. jan 2016 Vedrørende granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
17. jun 2015 Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten Behandlet
6. apr 2015 Representantforslag om mer gods på sjø Behandlet
16. mar 2015 Endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) Behandlet
16. mar 2015 Samtykke til ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige (S-delen) Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
1. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs Behandlet
19. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) Behandlet
15. jun 2014 Lov om losordningen (losloven) Behandlet
3. mar 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø Behandlet
17. jun 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Behandlet
12. jun 2013 Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip Behandlet
12. jun 2013 Bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen Behandlet
13. mai 2013 Tiltredelse av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip av 15. mai 2009 Behandlet
22. apr 2013 Endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) Behandlet
22. apr 2013 Samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974 m.m. Behandlet
18. feb 2013 Lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om en styrket maritim utdanning i Norge Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
5. des 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
10. jun 2012 Endringer i havne- og farvannsloven Behandlet
10. jun 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om opprettelse av et trafikkovervåkings- og informasjonssystem for skipsfarten Behandlet
9. mai 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar Behandlet
30. jan 2012 Representantforslag om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
21. nov 2011 Protokoll om beredskap, aksjon og samarbeid ved forurensingsuhell med farlige og skadelige stoffer, Behandlet
21. nov 2011 Representantforslag om å styrke oljevernberedskapen Behandlet
14. nov 2011 Endringar i sjøloven (gjennomføring av direktiv 2009/18/EF om gransking av sjøulykker mv.) Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om snarlig deployering av norsk militært bidrag til Adenbukta Behandlet
14. jun 2011 Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Behandlet
6. jun 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011(oljevernaksjon i samband med Godafoss-grunnstøytinga) Behandlet
26. mai 2011 Representantforslag om en styrket maritim utdanning i Norge Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å sette i gang bygging av Stad skipstunnel basert på alternativ Stor Tunnel Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å styrke sjøtransportens konkurranseevne i Norge Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om å utrede etablering av en transportetat Behandlet
5. des 2010 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om tilleggsbevilgninger til politiet. Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk Behandlet
3. jun 2010 Endringer i fritids- og småbåtloven Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) mer attraktivt og konkurransedyktig Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk Behandlet
15. feb 2010 Endringar i sjølova mv. (innkrevjing av gebyr og tvangsmulkt) Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om handlingsplan for forsterket oljevernberedskap Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Slepeberedskap Sørlandet Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
4. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet