Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke oljevernberedskapen og slepebåtkapasiteten. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Høyre Sørge for god overvåkning av trafikk langs norskekysten. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre styrke sjøsikkerheten og beredskapen mot utslipp og ulykker til sjøs, samt sikre et enhetlig ansvar for beredskapen i våre kystområder. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre styrke sjøsikkerheten og beredskapen mot store utslipp til sjøs, samt sikre et enhetlig ansvar for ulykkesberedskapen i våre nære kystområder. Partiprogram FORURENSNING SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre styrke norsk oljevernberedskap. Partiprogram FORURENSNING SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere merkingen av farleden langs kysten, og realisere Stadt skipstunnel for å bedre sikkerheten til sjøs. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke oljevernberedskap, havariberedskap og overvåking av kystmiljøet. Partiprogram NATURVERN SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke Kystvakta og kystberedskapen. Ansvaret for sjøsikkerhet må samordnes bedre. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Videre vil SV styrke den statlige slepebåtkapasiteten i hele landet, og styrke og oppdatere oljeverndepotene. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke Kystvakten, i tråd med langtidsplanen, for å få flere kystvaktfartøy, økt seiling, samt å kunne medvirke i forbindelse med miljøkriser. Regjeringserklæring MILJØVERN SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide aktivt i IMO for strengere regelverk for sikkerhet og miljø i skipsfarten. Regjeringserklæring SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide med å etablere seilingsleder langs hele kysten og styrke den statlige slepebåtberedskapen. Regjeringserklæring SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke sjøsikkerheten og beredskapen for store utslipp til sjøs. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at Redningsselskapets maritime rednings- og beredskapstjeneste langs hele kysten kan holdes på et forsvarlig nivå. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre utslippsforbud til sjø for alle skip i norske farvann, og arbeide for et internasjonalt utslippsforbud til sjø fra skip. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Høyre Høyre vil gi Statens havarikommisjon ansvar for å etterforske alvorlige ulykker med fritidsbåt. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for et effektivt internasjonalt utslippsforbud til sjø fra skip, og for at havner må utvikle mottaksmuligheter for avfall. Partiprogram HAVNER MILJØVERN SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Høyre Høyre vil forbedre oljevernberedskapen og vurdere å samle alt sjøsikkerhetsarbeid under ett departement. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Fremskrittspartiet Staten må øke sitt bidrag til en bedre oljvernberedskap, med sikte på å unngå miljøkatastrofer ved uhell. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil samordne og forbedre kystberedskapen. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke forskningsinnsatsen innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Partiprogram FORSKNING REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til modernisering av lostjenesten og fornying av farledsbevisordningen. Partiprogram HAVNER SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke overvåknings- og varslingssystemet for havområdene i nord og beredskapen mot forurensing til sjøs. Samarbeidet med andre arktiske kyststater om dette må styrkes. Partiprogram FORURENSNING GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONALT SAMARBEID SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bygge ut oljevernberedskapen langs kysten for å være godt forberedt på eventuelle skipsforlis eller petroleumsuhell. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke Kystvakta og kystberedskapen og bidra til at ansvaret for sjøsikkerhet samordnes bedre. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke sikkerheten innenfor petroleumsvirksomheten. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge ut oljevernberedskapen langs hele kysten, og spesielt i Nord-Norge. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre god beredskap gjennom økt tilstedeværelse av kystvakten langs kysten, også i nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge må bli verdensledende i sjøsikkerhet, redningskapasitet, miljøovervåking og oljevernberedskap. Det opprettes et eget senter i samarbeid med næringslivet for å utvikle bedre overvåkings- og oljevernutstyr. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må stilles krav til nullutslipp av olje og kjemikalier i havet. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Fremskrittspartiet Staten må øke sitt bidrag til en bedre oljevernberedskap, med sikte på å unngå miljøkatastrofer ved uhell. Partiprogram MILJØVERN SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Det skal etableres en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke oljevernberedskapen og legge frem en oppdatering av stortingsmeldingen om sjøsikkerhet og oljevern. Det settes ned et utvalg for å vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen oljevernberedskap kan styrkes. Regjeringserklæring OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke sikkerheten og beredskapen mot utslipp og ulykker til sjøs, blant annet gjennom å styrke Redningsselskapet. Regjeringserklæring SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kystberedskapen og gi frivillige aktører som Redningsselskapet gode rammevilkår. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SIKKERHET TIL SJØS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere merkingen av farleia langs kysten, og realisere Stad skipstunnel for å bedre sikkerheten til sjøs. Partiprogram SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en forbedret søk- og redningstjeneste sammen med nabostatene i takt med øket skipstrafikk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SIKKERHET TIL SJØS SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre god oljevernberedskap, havariberedskap, slepebåtkapasitet og overvåking av kystmiljøet. Regjeringserklæring HAVBRUK NATURVERN SIKKERHET TIL SJØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på sjøsikkerhet og tiltak mot maritim forurensing, herunder oljevernberedskap. Regjeringserklæring NATURVERN SIKKERHET TIL SJØS

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing) Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
18. mar 2020 Samhandling for betre sjøtryggleik Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. jun 2019 Tillegg til Prop. 86 L (2018-2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) Behandlet
3. jun 2019 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) Behandlet
14. jan 2019 Representantforslag om bedre sikkerhet på sjøen Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
21. mar 2018 Rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om betre sjøtryggleik for fritidsbåtfolk Behandlet
6. des 2016 Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet Behandlet
6. des 2016 Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om slokkingen av FM-nettet Behandlet
28. nov 2016 På rett kurs. Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning Behandlet
18. jan 2016 Vedrørende granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
23. mar 2015 Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
19. jun 2014 Representantforslag om bedret sikkerhet på sjøen Behandlet
15. jun 2014 Lov om losordningen (losloven) Behandlet
12. jun 2014 Representantforslag om endring i § 23 nytt tredje ledd i lov om fritids- og småbåter (småbåtloven). (Påbud om redningsvest i fritidsbåter) Behandlet
21. mai 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
17. jun 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Behandlet
12. jun 2013 Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.) Behandlet
12. jun 2013 Bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen Behandlet
13. mai 2013 Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter) Behandlet
22. apr 2013 Endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) Behandlet
22. apr 2013 Samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974 m.m. Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
24. okt 2012 Representantforslag om å fjerne avgiften på båtmotorer Behandlet
10. jun 2012 Endringer i havne- og farvannsloven Behandlet
10. jun 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om opprettelse av et trafikkovervåkings- og informasjonssystem for skipsfarten Behandlet
9. mai 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar Behandlet
19. mar 2012 Endringer i skipssikkerhetsloven Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
21. nov 2011 Representantforslag om å styrke oljevernberedskapen Behandlet
21. nov 2011 Protokoll om beredskap, aksjon og samarbeid ved forurensingsuhell med farlige og skadelige stoffer, Behandlet
14. nov 2011 Endringar i sjøloven (gjennomføring av direktiv 2009/18/EF om gransking av sjøulykker mv.) Behandlet
6. jun 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011(oljevernaksjon i samband med Godafoss-grunnstøytinga) Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om likebehandling av skipstunneler og annen infrastrukturbygging i merverdiavgiftslovgivningen Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å sette i gang bygging av Stad skipstunnel basert på alternativ Stor Tunnel Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om tilleggsbevilgninger til politiet. Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk Behandlet
3. jun 2010 Endringer i fritids- og småbåtloven Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om handlingsplan for forsterket oljevernberedskap Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Slepeberedskap Sørlandet Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
4. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet