Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha et godt samvirke mellom Forsvaret og sivil sektor og sørge for at Forsvaret er en aktiv bidragsyter til den sivile del av samfunnssikkerhetsarbeidet. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det fortsatt legges til rette for deltagelse fra NGO-er og sivile bistandsmiljø under relevante øvelser i Forsvaret og sivile kriseøvelser. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Sivilforsvarets rolle som statlig forsterkningsressurs og sikre rammer for innkjøp av nødvendig materiell og verneutstyr for mannskapene. Partiprogram FORSVARSMATERIELL SAMFUNNSSIKKERHET
2009-2013 Venstre Venstre vil utrede innføring av en sivil fredsstyrke i et samarbeid mellom staten og det norske sivilsamfunnet. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre det vedtatte arbeidet med nytt nødnett for beredskapsetatene. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Styrke den brede og sivile beredskapen. Sterkere involvering og bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner. Ta initiativ til et beredskapsprogram som gjør at alle barn og unge lærer seg svømming, førstehjelp og hvordan håndtere kriser og alvorlige hendelser. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at frivillige organisasjoner som Røde Kors, Norsk folkehjelp og andre skal få en tydeligere rolle i planleggingen av beredskap. Partiprogram KULTUR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle barn og unge lærer seg svømming, redning og førstehjelp og hvordan håndtere alvorlige hendelser. Partiprogram BARN SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det på sikt blir innført en opplæring i regi av sivilforsvaret som all ungdom som ikke går gjennom militærtjeneste innkalles til. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke myndighetenes reaksjonsevne og nødetatenes funksjon og koordinering. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tiltak som sikrer befolkningen mat i akutte situasjoner. Partiprogram LANDBRUK SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Høyre Høyre vil inkludere den private sikkerhetsbransjen i den sivile beredskapsplanleggingen. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for privat fangetransport for å frigjøre politiressurser. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet mener at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), i likhet med Riksrevisjonen, bør få en tilsyns- og kontrollrolle opp mot offentlig forvaltning. Dette inkluderer stat, fylke, kommuner og Regjering. DSB skal rapportere direkte til Stortinget. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for årlige samhandlingsøvelser med helse, brann, forsvar og politi. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke Sivilforsvaret med moderne utstyr og bedre handlingsrommet for øvelser alene og sammen med nødetatene. Vi vil også vurdere Sivilforsvarets administrative tilknytning og alternativ organisering utenfor DSB. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke forskningsinnsatsen innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Partiprogram FORSKNING REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet for skredvarsling og -sikring og legge vekt på at statlige og kommunale planprosesser i større grad tar hensyn til mulige virkninger av klimaendringer. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at rednings- og beredskapskapasiteten er tilpasset behovene i [Svalbard]-området. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET SVALBARD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at frivillige aktører inkluderes i kommunale beredskapsplaner. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil inngå flere samarbeidsavtaler mellom staten og frivillig sektor på aktuelle områder, som beredskap og inkludering. Partiprogram KULTUR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et godt samvirke mellom forsvaret og sivil sektor og sørge for at forsvaret er en aktiv bidragsyter til den sivile delen av samfunnssikkerhetsarbeidet. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og forsterke det nordiske forsvarssamarbeidet gjennom materiellanskaffelser, deltakelse i internasjonale operasjoner, utdanning, overvåking, beredskap og krisehåndtering og arktiske spørsmål. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle samarbeid og samvirke for å sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå med samarbeid, felles utdanning/kurs og regelmessige øvelser. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det fortsatt legges til rette for deltakelse fra NGO-er og sivile bistandsmiljøer under relevante øvelser i Forsvaret og sivile kriseøvelser. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilbudet til utdanning og opplæring for alle med beredskapsansvar på alle nivåer. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Redningsselskapet skal være en sentral aktør i kystberedskapen og bidra med opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid til sjøs. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil modernisere og forsterke den sivile kriseberedskapen i Sivilforsvaret. Regjeringserklæring FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det nordiske samarbeidet om krise- og beredskapsarbeid. Regjeringserklæring FORSVAR NORDISK SAMARBEID REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en sak om status for utbyggingen av nødnettet med vurdering av fremdriftsplan, budsjett og måloppnåelse. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at organisasjoner som driver med redningsarbeid har anledning til å benytte det nye nødnettet i praksis. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre Sivilforsvarets fremtid som en relevant og slagkraftig statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene, blant annet ved nødvendig investeringer samt hensiktsmessig og riktig utstyr og materiell. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde tilfredsstillende nasjonal matvareproduksjon og lager av nødvendige basisprodukter ut fra et sikkerhetsperspektiv. Partiprogram LANDBRUK SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre beredskapslager av korn. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil mer ressurser til samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet hos Fylkesmannen blant annet for veiledning og hjelp til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha tettere oppfølging og veiledning i beredskapsplanlegging i kommunene. Partiprogram KOMMUNER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det øves regelmessig og variert for å styrke evnen til å håndtere ekstraordinære hendelser. Forbedringer må innarbeides fortløpende i planene. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke fagkompetansen hos alle med sikkerhets- og beredskapsansvar på alle nivåer – både offentlig og privat. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Sivilforsvaret som statlig forsterkningsressurs. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle det internasjonale samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR NATO SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle senter for informasjonssikring (NSM) og styrke tilsynet med samfunnets sikkerhet innen IKT. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en helhetlig nasjonal beredskap og operativ evne som håndterer svikt i, eller digitale angrep mot, elektronisk kommunikasjon, strømforsyning og vann og avløp. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en nasjonal kompetansestrategi for å imøtekomme kompetanse- og rekrutteringsunderskuddet innen IKT‐sikkerhet. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke det sivilt-militære samarbeidet for å sikre en funksjonsdyktig og forsvarlig sanitets- og veterinærtjeneste i kriser og krig. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at innen samfunnssikkerhet og beredskap bør det sivil-militære samarbeidet – begge veier – vurderes for å klargjøre hvilke kapasiteter som er nødvendig å dublere i en konflikt/krigssituasjon. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle og styrke oljevernberedskapen i Nord-Norge ved hjelp av strenge myndighetskrav og involvering av lokale aktører. Nord-Norge bør bli en spydspiss internasjonalt i arbeidet med oljevern. Partiprogram FORURENSNING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge gjeninnfører beredskapslagring av både fôrkorn og matkorn. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide aktivt for at Norge skal kunne møte det nye trusselbildet gjennom gode beredskapsplaner, nødvendig verneutstyr, materiell og personell. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at Forsvarets ressurser fleksibelt skal kunne støtte andre etater i kriser. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere et bredt sammensatt Nasjonalt Sikkerhetsråd med sikte på en mest mulig effektiv løpende håndtering av grensesnittet mellom sikkerhets- og forsvarspolitikken, og mellom fagmilitære råd og politiske beslutninger. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil samordne og forbedre kystberedskapen. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en sektorvis behandling av sikkerhets- og sikringstiltak innenfor transportsektorens hovedområder: vei, jernbane, sjøtransport og luftfart. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil nedsette et offentlig utvalg for å utvikle en nasjonal strategi for trygghet og totalberedskap, herunder søke å harmonisere de ulike beredskapsaktørenes ansvarsområder. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lage en nasjonal strategi for flere regionale treningssentre for politi, forsvar, nødetater og frivillige organisasjoner. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke samtreningen mellom nødetatene, og mellom nødetatene og de frivillige organisasjonene. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at støtte og bistand til politiet og øvrig sivile samfunn bør i større grad være en styrende faktor for innretning og dimensjonering av enkelte av forsvarets strukturer og kapasiteter, slik som heimevern, spesialstyrker, cyberforsvar og helikopterkapasitet. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en handlingsplan for arbeidet med kultur, holdninger og lederskap i beredskapssektoren. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil organisere brann- og redningstjenesten, for å sikre heltidsledelse og bedre tjenester. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for ny utdanningsmodell for brann- og redningstjenesten, herunder ny lederutdanning. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre opplæring og kompetanseheving for deltidspersonell i brann-og redningstjenesten. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp konseptutredning om Sivilforsvaret fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette rednings- og beredskapsråd i alle politidistriktene/lokaleredningssentral- områdene og ta initiativ til en gjennomgang av kommunenes ansvar og oppgaver som lokal beredskapsmyndighet og deres rolle i samarbeidet med andre beredskapsaktører. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre felles sivil/militær evne til å håndtere angrep på tvers av sektorer med høy grad av informasjonsdeling og tett samarbeid, og klare avgrensinger der det er nødvendig. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en overordnet nasjonal strateg i for å sikre en langsiktig oppbygging av kompetanse innen IKT-sikkerhet i det norske samfunnet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre ledende forskningsmiljøer på digital sikkerhet og sårbarhet. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke fagkompetansen på cybersikkerhet, og foreta nødvendige avklaringer av roller og ansvar i håndteringen av cyberrelaterte kriser som kan ramme institusjoner av samfunnskritisk betydning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at frivillige beredskapsorganisasjoner inkluderes i trening og debrief med lokalt politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke ressursene til de frivillige redningstjenestene for å styrke den lokale beredskapen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre oppdaterte sivile og militære beredskapsplaner som møter vår tids trusselbilder, våre allianseforpliktelser og nye sikkerhetsutfordringer, herunder risikoen for hybridkrigføring. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å forbedre samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og sivile myndigheter. Videreutvikle totalforsvarskonseptet for gjensidig sivil-militær støtte i fredstid, krise og konflikt. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre samarbeid mellom beredskapsmyndigheter og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner som ivaretar beredskaps- og redningsfunksjoner i samfunnet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at storsamfunnet stiller bedre opp for lokalsamfunn som opplever ekstremvær og ras gjennom økt støtte til opprydding og forebygging av nye hendelser. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke beredskapen for håndtering av skred, flom og andre naturfarer og tydeliggjøre ansvaret til hver enkelt beredskapsinstans. Partiprogram FORSVAR REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre politiets samarbeid med Forsvaret, Sivilforsvaret andre nødetater ved større ulykker, katastrofer og mulige terrorangrep. Flere øvelser er nødvendig for å lykkes med dette. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Sivilforsvarets evne til å respondere i kriser og unntakssituasjoner i Norge. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre forsvarlige økonomiske rammer for frivillige organisasjoner som bidrar i beredskapsarbeid. Partiprogram KULTUR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge hvor frivillige aktører kan bidra i beredskapsarbeid og sikre god koordinering. Partiprogram KULTUR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at staten i samarbeid med kommunene gjennomfører beredskapslagring av matkorn for minst ett års forbruk. Partiprogram KOMMUNER LANDBRUKSPRODUKTER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Sivilforsvarets evne til å respondere i kriser og unntakssituasjoner i Norge, og bygge kompetanse og kapasitet innen miljøinnsats og fredelig konfliktløsning. Partiprogram SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fullføre beredskapssenteret på Taraldrud innen planlagt tid, i tråd med reguleringsplanen og i samarbeid med lokalmiljøet og naboer. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke sikkerhet og beredskap knyttet til økt aktivitet i nord. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bekjempe internasjonal terrorisme ved bruk av politiske og økonomiske virkemidler og gjennom deltakelse i internasjonalt samarbeid. Regjeringserklæring FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil på selvstendig grunnlag utrede og etablere en form for digitalt forsvar av landets grenser utelukkende for utenlandsetterretningsformål, som både øker vår beskyttelseevne mot trusler mot rikets sikkerhet og som ivaretar sentrale menneskerettigheter og personvernforpliktelser. Venstre tar forbehold om mulig dissens i regjering når denne saken kommer til behandling. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle den sikkerhetspolitiske dialogen med EU, og søke å delta aktivt i EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske fora. Regjeringserklæring EU/EØS FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere sikkerhet og stabilitet i Norges nærområder i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Regjeringserklæring SAMFUNNSSIKKERHET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vektlegge arbeidet mot nye globale sikkerhetstrusler, som terrorisme, organisert kriminalitet, irregulær migrasjon, digital sikkerhet og illegitim informasjonspåvirkning. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFUNNSSIKKERHET

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Mennesker, muligheter og norske interesser i nord Til behandling
19. nov 2020 Evne til forsvar - vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren Behandlet
16. nov 2020 Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen) Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr (StatMed) Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om fungerende person- og varetransport i distriktene Behandlet
19. okt 2020 Samfunnssikkerhet i en usikker verden Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om raskt å få bygget fagskolen for brann og beredskap i Tjeldsund Behandlet
13. okt 2020 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. jun 2020 Endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.) Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
11. jun 2020 Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) Til behandling
7. jun 2020 Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven) Behandlet
1. jun 2020 Representantforslag om etablering av beredskapslagring av matkorn Behandlet
1. jun 2020 Representantforslag om etablering av et nasjonalt cluster for utvikling og produksjon av vaksiner Behandlet
20. apr 2020 Representantforslag om å forberede offentlig drift av luftambulanseflytjenesten slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap Behandlet
20. apr 2020 Representantforslag om rask etablering av statlig drift av luftambulansetjenesten Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) Behandlet
18. mar 2020 Representantforslag om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg Behandlet
6. jan 2020 Representantforslag om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon Behandlet
17. jun 2019 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt Behandlet
16. jun 2019 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater Behandlet
6. jun 2019 Representantforslag om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel Behandlet
13. mai 2019 Endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap i strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier Behandlet
18. des 2018 Bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner) Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring - oppdatert Behandlet
3. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner) Meldingsdel Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester Behandlet
27. sep 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.) Trukket
9. apr 2018 IKT-sikkerhet - Et felles ansvar Behandlet
26. feb 2018 Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om ny stortingsmelding om brann- og redningstjenesten Behandlet
5. feb 2018 Representantforslag om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda Behandlet
5. feb 2018 Representantforslag om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkorn Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
19. jun 2017 Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Behandlet
28. mai 2017 Risiko i et trygt samfunn - Samfunnssikkerhet Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om stans i nedbygginga av Heimevernet Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om tiltak for å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, inkludert legevakt og ambulanse Behandlet
8. feb 2017 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
6. des 2016 Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om slokkingen av FM-nettet Behandlet
6. des 2016 Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om en ny norsk romstrategi Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
4. mai 2015 Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.) Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter) Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
15. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Behandlet
12. jun 2013 Terrorberedskap Oppfølging av NOU 2012: 14 Behandlet
12. jun 2013 Samfunnssikkerhet Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013) Behandlet
22. apr 2013 Endringer i ekomloven Behandlet
4. mar 2013 Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om umiddelbar forsterkning av redningshelikopterberedskapen Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (skjerpet innsats i kampen mot terror) Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om utbygging av nytt digitalt nødnett Behandlet
6. feb 2013 Representantforslag om kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for frivillige utkalt av myndighetene ved redningsaksjoner Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet) Behandlet
28. nov 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet) Behandlet
10. jun 2012 Om flom og skred Behandlet
14. mai 2012 Utbygging av strømnettet Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om å opprette et nytt sårbarhetsutvalg Behandlet
7. mar 2012 Redegjørelse av justisministeren og forsvarsministeren om angrepene 22. juli 2011 Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om en bredt anlagt politistudie og økt samfunnssikkerhet Behandlet
18. des 2011 Endringer i energiloven og i enkelte andre lover Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
12. des 2011 Beredskapen i Sivilforsvaret Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
17. nov 2011 En særskilt komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren holdt i Stortingets møte 10. november 2011 Behandlet
14. nov 2011 Lov om næringsberedskap Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. jun 2010 Lov om kommunal beredskapsplikt Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet