Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et løft for transport og kommunikasjon gjennom å øke satsingen på vei, jernbane og havner og farleder. Partiprogram SAMFERDSEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil beholde NSB, Posten og Avinor i statlig eie og si nei til salg av Telenor. Partiprogram SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke transportforbindelsen mellom den nordlige og sørlige delen av landet, og over grensene mot øst. Partiprogram POLAROMRÅDER SAMFERDSEL
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre stimulere til mer og bedre samarbeid kommuner imellom, f.eks. gjennom tilskudd til infrastruktur, omorganisering og effektivisering. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre styrke Forsvarets samarbeid med sivile myndigheter og andre aktører, f.eks. i sammenheng med utdanning, arbeidsmarked, kompetanseutveksling og infrastrukturløsninger. Partiprogram FORSVAR SAMFERDSEL UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil økte investeringer i jernbane, stamveinettet og i veiene i distrikts-Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SAMFERDSEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge og vedlikeholde gode sykkel- og gangstier. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ta miljøhensyn i all transportplanlegging. Det er særlig viktig å få redusert støyproblemene, og stille krav om miljøvennlig teknologi og drivstoff. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes en belønningsordning for stimulering til økt bygging av gang- og sykkelveier. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere befolkningstette byregioner til å ta i bruk prismekanismer som tar bedre hensyn til at miljøkostnadene ved veibruk varierer gjennom døgnet (tidsdifferensierte bompengesatser etc). Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke den generelle infrastrukturen i nordområdene. KrF vil gå inn for en nordområde-milliard for å styrke hovedferdselsåra gjennom landsdelen - E6. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil at andelen av reiser med sykkel skal være tolv prosent innen 2020. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en belønningsordning for økning av andel sykkelreiser. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil satse langsiktig og forpliktende på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil likebehandle eller favorisere sykkel sammenliknet med bruk av bil i alt av statlig regelverk og økonomiske virkemidler. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil tilrettelegge for bedre by- og tettstedsplanlegging slik at det blir lettere å erstatte daglig bilbruk med sykkel og gange. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil endre bilavgiftene slik at de stimulerer til bruk av lav- og nullutslippskjøretøy som hybridbiler, elbiler og brenselcellebiler. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil sette årlige, gradvis strengere utslippsmål til nye biler, og tilpasse avgiftssystemet for å sikre måloppnåelse. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre omsetning av minst 10 prosent biodrivstoff og hydrogen innen 2013 produsert etter strenge krav til bærekraftighet og forutsatt at annengenerasjons biodrivstoff er kommersielt tilgjengelig. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil fra 2015 forby nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil bidra til oppbygging av infrastruktur for hydrogen, biodrivstoff og ladning av elbiler. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi frihet til å innføre flere miljøsoner i bysentra hvor kjøretøy må oppfylle strenge definerte miljøkrav for å slippe inn. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi byene og de store tettstedene frihet til å bruke rushtidsdifferensiering og andre nødvendige virkemidler for å nå miljømål for transportsektoren. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at offentlige virksomheter som hovedregel kjøper inn lav- og nullutslippskjøretøy. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere kommunene til å tilrettelegge løsninger for innfartsparkering (Park & Ride) ved knutepunkt for offentlig kommunikasjon. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil satse på bedre framkommelighet mellom regionene. Partiprogram SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha kraftig satsing på bygging av gang- og sykkelveier over hele landet. Partiprogram FOLKEHELSE SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha IT-basert informasjonsutveksling der alle ledd [i helsetjenesten] deltar. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ruste opp fyr og sjømerke til naudsynt standard. Partiprogram SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil Finansiere større utbyggingar på stamvegnettet gjennom prosjektfinansiering. Partiprogram SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje vedlikehaldet av sjøvegen med hamnar, farleier, fyr og merketeneste. Partiprogram SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vidareutvikle dei nasjonale og regionale hamnene som logistikknutepunkt. Partiprogram SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre ei god losteneste og ha gode elektroniske kart langs heile kysten. Partiprogram SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utarbeide ein handlingsplan for å overføre meir gods frå veg og bane til sjø, for å vareta miljø og økonomiske omsyn. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil byggje fiberbasert kommunikasjonsnett i heile landet og sørgje for at bedrifter, offentlege institusjonar og alle hushald har tilgang til fiberbasert breiband i offentleg eige innan 2015, og at marknaden skal nyttast aktivt i utbygginga. Det må etablerast offentlege støtteordningar i område der det ikkje er grunnlag for kommersielle tilbod. Partiprogram SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil byggje ut mobilnettet i område der folk bur og ferdast, og vurdere om post- og teletilsynet bør få fullmakt til å påleggje dagens konsesjonærar å byggje ut nettet i område med dårleg mobildekning. Partiprogram SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke satsingen på infrastruktur. Partiprogram SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at bevaring av matjord skal være et viktigere hensyn ved utbygging av infrastruktur. Partiprogram JORDBRUK SAMFERDSEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre høyhastighetsbredbånd, dvs. fiberaksess, i hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil aktivt bruke ikt for å effektivisere offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at formell kommunikasjon mellom det offentlige og borgerne i større grad skal skje elektronisk. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at søknadsskjemaer og relevant informasjon skal være elektronisk og tilgjengelig til enhver tid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha en tydeligere samordning og styring av ikt-satsingen i offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre infrastruktur og redusere skatter og avgifter for å sikre vekst. Partiprogram SAMFERDSEL SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha en mer liberal holdning til motorferdsel i utmark vinterstid. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke Transnova og etablere det som permanent organ for å redusere utslippene i transportsektoren. Regjeringserklæring FORURENSNING SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et sterkt og aktivt statlig eierskap av infrastruktur og naturressurser innenfor næringer av en særlig samfunnsstrategisk betydning. Partiprogram SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlig sektor bruker åpne standarder i sin kommunikasjon med innbyggere og næringsliv, og at det skal stilles krav om åpne standarder ved innkjøp av programvare. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for forenkling ved å forsere digitaliseringen av den offentlige forvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som gir tilgang til statlige og kommunale tjenester. Sikkerhetsnivået skal være høyt. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alt det offentlige vet om deg, skal du vite. Når personopplysninger om deg lages eller når du identifiseres, enten at du fanges opp gjennom overvåkning eller at noen ser på din pasientjournal, skal du automatisk få beskjed. Unntak er hensyn til sikkerhet og etterforskning. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alle tjenester som lar seg digitalisere skal tilbys som selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Dette frigjør ressurser, reduserer byråkrati og bidrar til bedre offentlig service. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for alt på ett sted. Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som samler statlige og kommunale tjenester på ett sted. Den elektroniske ID-løsningen brukes som innlogging. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for alltid digitalt åpent. Alle tjenester som lar seg digitalisere skal tilbys som selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tilgjengelige løsninger. Alle løsninger fra offentlig sektor skal være plattformnøytrale så innbyggerne selv kan velge om de skal brukes fra smart-telefon, nettbrett eller stasjonær datamaskin. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for felles løsninger for kommune og stat. Løsninger som utvikles i offentlig sektor må kunne brukes som felles løsninger i hele forvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at retten til høyhastighets nettilgang må være en grunnleggende del av offentlig infrastruktur. Dette innebærer robust nettdekning i hele, for både næringsliv og øvrig befolkning. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at folk skal i større grad selv få avgjøre hvilke personopplysninger som skal gjøres tilgjengelig på nett fra det offentlige. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre sikker elektronisk ID til alle. Alle innbyggere skal få en sikker og trygg elektronisk ID, som både kan brukes som innlogging til private og offentlige tjenester gjennom hele livet. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sterk kontroll og begrensning av offentlig og privat overvåkning. Styrke Datatilsynets mulighet til å drive tilsyn, beskytte personvernet og spre informasjon om hvordan folk kan beskytte seg selv. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å vekte hensynet til personvernet høyt i spørsmål om utvidede hjemler og kontrollmetoder for politi og PST. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kun politiet skal drive etterforskning på nett. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å lovfeste retten til nettnøytralitet. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fortsette kampen mot at datalagringsdirektivet blir gjennomført i Norge. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at satsingen på digital sikkerhet økes. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke politiets og forsvarets grunnkompetanse og verktøykasse innen IKT og sikkerhet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at IKT-sikkerheten rundt kritisk infrastruktur som energiforsyning, kommunikasjon, helse og forvaltning høynes. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke det sivile samfunns kapasitet og kompetanse til å møte truslene, gjøre det enklere å beskytte seg som privatpersoner. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alt offentlig skal være offentlig. All offentlig finansiert informasjon, skapt av offentlig ansatte, skal gjøres offentlig tilgjengelig såfremt det ikke utfordrer personvern, privatliv eller rikets sikkerhet. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke informasjonsarbeidet for nettvett i befolkningen, spesielt øke satsingen på barn og unge. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sørge for at mennesker som opplever krenkelser av sitt personvern på nett skal få rask hjelp. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å støtte arbeid mot misbruk av informasjon og registreringer som er lagt igjen digitalt. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å tilby gratis data-kurs for data-analfabeter. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre 100 % elektronisk samhandling på felles åpne standarder for rask informasjonsflyt, bedre kvalitet og mindre byråkrati. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at eldre tilbys velferdsteknologiske trygghetspakker som gjør det sikrere å bo hjemme, og å åpne for bruk av GPS-sporing av demente. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi pasientene elektronisk tilgang til og kontroll over egen pasientjournal. Ensidig tilgangsrett må gjelde i alle tilfeller som ikke er akutte, eller hvor pasienten er tvangsinnlagt. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi pasienter mulighet til å gi tilbakemelding på helsetjenester de har brukt. Pasienterfaringer vil utvikle helsevesenet, og vil være relevant for andre pasienter. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at pasienter bør få mulighet til selvbetjening og å kommunisere med fastlege på nett. Gi muligheten til at pårørende kan følge hverdagen til institusjonaliserte pasienter gjennom pasientdagbøker på nett. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bygge ut det fjernmedisinske tilbudet slik at flere kan få medisinsk hjelp hjemme. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bygge ut ordninger som helsebiblioteket for å sikre at den til enhver tid beste kunnskapen tas i bruk i helsetjenestene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere en felles IKT-arkitektur for skolen basert på internasjonale standarder og felles påloggingsløsninger. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det er minstestandarder for skolenes infrastruktur, digitale enheter og nettilgang. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det stilles krav om at en økende andel av nye læremidler skal være digitale. Andelen skal økes utover perioden for å få fremme innovasjon hos forlagene. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres en godkjenningsordning for digitale læremidler, kommersielle og frie, som tilfredsstiller sentrale krav til læring, standarder, samhandling og språklig likestilling. Partiprogram SAMFERDSEL SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke lærerutdanningen: Alle nye lærere skal være i stand til å integrere pedagogisk IKT-bruk i undervisningen, og alle lærere skal motta tilbud om etter- og videreutdanning innen pedagogisk IKT-bruk. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at alle elever får like muligheter ved bruk av digitale verktøy og innhold. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere nødvendige IKT-systemer for å styrke politiets operasjonssentraler. Systemet må samordnes mellom politidistrikter, og på slik måte, at alle aktuelle ressurser fra andre etater og fra forsvaret synliggjøres i systemet. Beredskapsplaner må også sikre drift av disse systemene i en krisesituasjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres sambandssystemer med tilstrekkelig datakapasitet som er tekstlige og visuelle. Radiokommunikasjon er ikke godt nok alene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det sikres full dekning av sambandssystem i hele landet slik at ingen er uten dekning ved katastrofer. Dette kan sikres ved samhandling med kommersielle nett. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere bedre og sikrere rutiner og systemer for kommunikasjon innad i politiet, inkludert innkalling av ressurser, beredskapsplaner og riksalarm. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at både politiet og PST satser på etablering av IKT-kompetanse i egne rekker. Det trengs for å drive mer "smart policing" og informasjonsinnhenting fra offentlige kilder og andre etater. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at NAV får IKT-systemer som er oppdaterte og funksjonelle, og at tjenestene er godt tilgjengelige på nett for å effektivisere drift og tilgjengelighet. Partiprogram SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at politiet sikres moderne kommunikasjons- og transportutstyr og en bemanning som gjør det i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre IKT som eget satsingsområde i Innovasjon Norge. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ha et eget såkornfond for IKT. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre gratis tilgang til offentlige data, inkludert data fra Kartverket. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte opp om en infrastruktur som styrker tilgjengeligheten til våre største attraksjoner og aktiviteter, også ved bruk av kollektivtransport. Partiprogram REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre IKT-løsninger i helsesektoren som skal sikre større pasientsikkerhet. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre arbeidet med nasjonale standarder for IKT-systemer tilpasset sykehusene som også kommuniserer med primærhelsetjenesten, og sikre at helsefaglig kompetanse blir vektlagt i utviklingen av systemene. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil ta i bruk undervisningsteknologi som gjør at sykehusenes fagmiljø kan gi opplæring og veiledning til helsepersonellet i kommunene. Partiprogram HELSEPERSONELL SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av brukervennlig velferdsteknologi i alle deler av samfunnet. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en digitaliseringsreform i det offentlige velferdssystemet. Partiprogram SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi utvalgte kronikergrupper, i første omgang diabetikere, hjertepasienter og pasienter som lider av kronisk obstruktiv lungesykdom, mulighet til å kunne velge telemedisinske behandlingsformer fra 2016. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil at minst 25 prosent av kroniske pasienter med for eksempel diabetes og hjerteproblemer kan motta behandling og ha kontakt med helsevesenet via telemedisinske løsninger. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil utdanne helsepersonell til å yte pleie og omsorg, også ved hjelp av omsorgsteknologi, på en nærværende og etisk forsvarlig måte. Partiprogram HELSEPERSONELL SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ta i bruk flere digitale hjelpemidler i hjemmebasert omsorg. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre mer vekting av telemedisinske behandlingsformer i de økonomiske tildelingene til helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge ut telemedisinske avdelinger på alle sykehusene, og med det heve kvaliteten på det desentraliserte helsetilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere et Nasjonalt Velferdsteknologisk senter. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre krav om forhåndsgodkjenning ved bruk av helseteknologi som GPs for demente. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil sette av midler slik at NaV kan modernisere og samordne IKT-løsningene sine. Partiprogram SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne EUs datalagringsdirektiv fra norsk lovverk om det blir implementert og arbeide nasjonalt og internasjonalt for at overvåking av privat kommunikasjon forutsetter rettslig kjennelse. Partiprogram EU/EØS PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil skjerpe inn kravet til at kameraovervåking skal være nødvendig og innføre meldeplikt til kommunen om slik overvåking, samt kreve at eventuelle opptak skal slettes etter kort tid. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene anledning til å fastsette avgift for kameraovervåking. Partiprogram KOMMUNER PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil stille strenge krav til sikkerhet om enkeltpersoners helseopplysninger, herunder krav om kryptering av identiteter i helseregistre, og sørge for at bare de som faktisk er involvert i behandlingen av en pasient får tilgang til journalopplysningene. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at bruk av omsorgsteknologi bygger på prinsippet om «personvernvennlig teknologi», og etablere regelverk, rutiner og praksis som ivaretar den enkeltes individuelle hensyn. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil at internettleverandører ikke skal tillates å overvåke kundene sine, eller pålegges å sensurere informasjonen til kundene sine. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil gi brukere av sosiale medier krav på innsyn i hvilke opplysninger som utleveres til tredjepart. Partiprogram MASSEMEDIER PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil skjerpe reglene for nummeropplysningstjenester, slik at kun nødvendig informasjon som navn, adresse og telefonnummer kan deles. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide overfor EU for at sikkerhetsrutinene ved flyplasser forenkles, at informasjonen lagret i PNR (Passenger Name Record) holdes til et absolutt minimum, og at passasjerinformasjon ikke deles med en tredjestat. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil kreve anonyme passeringsløsninger til automatiske bomstasjoner. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil beskytte retten til anonymisert bevegelsesmønster, blant annet gjennom kollektivtrafikken. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at betaling med kontanter fortsatt skal være et alternativ. Partiprogram FINANSER PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for å stanse svensk overvåking, gjennom fra-lagen, av nettrafikk mellom Norge og utlandet som går over svensk grense. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for transaksjonsnøytralitet, at ingen kan stanse digitale monetære transaksjoner uten rettslig kjennelse. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke innsynsretten i offentlig sektor. Personopplysninger som lagres, identifiseres, eller fanges opp gjennom overvåkning, for eksempel åpning av pasientjournaler, skal varsles. Unntak kan gis av hensyn til rikets sikkerhet eller etterforskning. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Datatilsynet mer myndighet. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide imot et lovforbud mot fildeling. Partiprogram KULTUR SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate kringkastet reklame for politiske budskap fra partier, organisasjoner og trossamfunn. Partiprogram MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil som hovedregel gjøre forvaltningens dokumenter som blir unntatt offentlighet, offentlig tilgjengelige etter fem år. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en hovedregel om åpne komitémøter på Stortinget og sikre at høringer alltid er åpne. Partiprogram SAMFERDSEL STORTINGET
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at offentlige data er lett tilgjengelige i åpne formater. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke og fylle Justisdepartementets og Direktoratet for samfunnsberedskap sin samordningsrolle. Partiprogram DEPARTEMENTER RETTSVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre samordningen mellom Politiet og forsvaret. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre høyhastighetsbredbånd i hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil samle det overordnede ansvaret for IKT-politikk pg bredbåndsbygging i ett departement. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at søknadsskjemaer og relevant informasjon skal være tilgjengelig elektronisk til enhver tid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha et felles innloggingssystem for alle offentlige tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det lages en klar digital strategi for offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere særavgiftsnivået på bil og bilbruk. Partiprogram AVGIFTER SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skjemamengde. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil igangsette tidenes samferdselsløft. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utarbeide en nasjonal havnestrategi for å etablere gode transportknutepunkter. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut infrastruktur for å få økt tilgjengelighet til distriktsdestinasjonene. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming. Partiprogram KUNST MILJØVERN REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at veivesen, jernbaneverk og kystverk omdannes til statlige selskaper som kan oppta lån. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil oppheve postmonopolet, men fortsatt sikre det offentlige ansvaret for at det finnes en riksdekkende posttjeneste. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Frp vil at Jernbaneverket og Statens vegvesen skilles ut som egne selskaper etter modell fra Statnett og Avinor. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at produksjon av transporttjenester og samferdselsrelatert vare- og tjenesteproduksjon skilles fra offentlig myndighetsutøvelse. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det gjennomføres nødvendige lov- og forskriftsendringer for å etablere et markedsstyrt transportmarked. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at Samferdselsdepartementet omorganiseres til et transportdepartement med ansvar for informasjonstransport, energitransport, land-, vann- og lufttransport, inkludert havner, flyplasser og transportterminaler. Partiprogram DEPARTEMENTER SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for mer konkurranse om posttjenester. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet vil øremerke en del av den årlige avkastningen fra oljefondet til varig og forutsigbar investering i infrastruktur som veier, jernbane/kollektiv- og IKT-infrastruktur. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil etablere statlige lån til selskaper som gjennomfører bygging av offentlig infrastruktur. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Når det gjelder drift av eksisterende infrastruktur, bør dette legges ut på anbud. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet For ytterligere å forsere nødvendig infrastruktur bør private selskaper inviteres til deltakelse i å bygge, drive og finansiere prosjekter gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS) eller tilsvarende. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette et infrastrukturfond for varig og forutsigbar finansiering av målrettet og rasjonell utbygging av infrastrukturen. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil overføre forvaltningsansvaret for bruk av snøscooter til lokale myndigheter. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det etableres et frittstående statens transporttilsyn som står for kontroll av all transport, og påser at regler, særlig sikkerhetsbestemmelser, følges. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at skolene skal ha tilgang til høyhastighets nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en helhetlig IKT-arkitektur for skolen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det krever en samordnet areal- og transportplanlegging og at kollektivtransport og sykkeltiltak gis økt prioritet i og rundt de største byene. Partiprogram FERGER JERNBANER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være aktive aktører i det internasjonale standardiseringsarbeidet og aktivt støtte åpne standarder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være et av de fremste markedene for IKT-baserte tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at befolkningen skal ha digital kompetanse og bruke digitale tjenester på en trygg og sikker måte. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette fokus på personvern og høy sikkerhet slik at befolkningen har tillit til og tar i bruk digitale tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nye holdeplasser som bygges og transportmateriell som anskaffes, er universelt tilgjengelige. Partiprogram FERGER FUNKSJONSHEMMEDE JERNBANER SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre samhandling og informasjonsflyt i alle deler av helsevesenet for helhetlige og koordinerte pasientforløp, også elektronisk. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at poliklinisk spesialisthelsetjeneste skal være tilgjengelig for innbyggerne med kortest mulig ventetid og reisevei. Sykehusene skal organisere dette i egen aktivitet og gjennom avtaler med private og avtalespesialister. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre forutsigbar prosjektfinansiering av de viktigste samferdselsprosjektene på egne budsjettposter. Partiprogram FERGER JERNBANER SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det som en oppfølging av Nasjonal transportplan legges fram en handlingsplan for kollektivtransport. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å etablere sammenhengende sykkelveinett, etablere sykkelekspressveier på utvalgte strekninger og bedre muligheten for sykkelparkering ved kollektivknutepunkt. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre drosjenes plass i en helhetlig kollektivtransport. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke transportforbindelsen mellom den nordlige og sørlige delen av landet, og over grensene mot øst. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for kunnskapsnæringer i hele landet gjennom bygging av infrastruktur. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SAMFERDSEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil åpne for at private aktører kan drive og vedlikeholde infrastruktur der det er lønnsomt og effektivt. Partiprogram NÆRINGSLIV SAMFERDSEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjøre Statens vegvesen til en smidigere og mer effektiv aktør for utbygging, vedlikehold og drift av veinettet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGVESEN
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å øke satsningen på gang- og sykkelveier. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke kapasiteten og regulariteten for godstransport i hele landet og redusere reisetider for persontrafikk. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle en god samordning av tilsyn for sikkerhet i luftfart, skipsfart og transport på land. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en plan for videreutvikling av infrastruktur i nordområdesammenheng. Partiprogram POLAROMRÅDER SAMFERDSEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke investeringer i infrastruktur, som både vei, bane, sjø og bredbånd for å sikre næringslivet gode rammer for etablering og drift i hele landet. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at godstransport blir flyttet fra vei til bane og sjø, og passasjertrafikk fra fly til bane. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde seilingsdistansen og anløpsmønsteret til Hurtigruten. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre kysten gode ferge- og båtsamband, også som alternativ til dyre bro- og tunnelprosjekter. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere merkingen av farleia langs kysten, og realisere Stad skipstunnel for å bedre sikkerheten til sjøs. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for gode kommunikasjonsløsninger som reduserer avstandsulemper og er viktige for positiv utvikling av hele landet. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at luftambulansetjenesten kan nå alle steder i Norge innen 20 minutter. Dette skal gjøres ved å opprette flere baser. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilskudd til skreddersydde lokale transportordninger til unge og eldre som har bruk for tilrettelagt transport for å delta for eksempel på kulturaktiviteter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SAMFERDSEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne unntak fra CO₂-avgift innen transportsektoren. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at viktig infrastruktur som veier, baner, kabler, kloakk og drikkevann fremdeles skal eies av det offentlige eller samvirker. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere myke trafikanter i byer og tettbygde strøk ved å satse sterkt på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveier. Veiene skal være framkommelige hele året, også for funksjonshemmede. Partiprogram SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud. Blant annet gjelder dette forbud mot Segway, vannscooter og proffboksing. Regjeringserklæring IDRETT SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke infrastrukturen for å gjøre større deler av landet mer tilgjengelig. Regjeringserklæring SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark. Regjeringserklæring KOMMUNER SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at analysene knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet forbedres. I planleggingsprosesser må realistiske trafikkprognoser legges til grunn, slik at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med reelt behov. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme en sak som presenterer ulike løsninger for hvordan Stortinget i fremtiden skal kunne vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, og hvordan fagetatene kan overta ansvaret for detaljer og gjennomføring. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden. Målsettingen vil være en halvering av tiden. Innsigelser i planleggingsprosessen samordnes bedre. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) brukes som gjennomføringsstrategi. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bruken av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for effektive knutepunkter mellom de ulike transportformene. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for forpliktende avtaler mellom stat og kommune om boligbygging og bygging av infrastruktur som en del av bypakkene. Regjeringserklæring BOLIGSAKER JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forbrukerrettighetene slik at reklame og sponsing tydelig må merkes. Partiprogram MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt ha forbud mot reklame rettet mot barn. Partiprogram BARN MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke åpne for politisk TV-reklame. Partiprogram MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom informasjonskampanjer sikre at alle stemmeberettigede er godt informert om valget og hvor de kan stemme. De bør settes av særlig midler til informasjonstiltak rettet mot ungdom og minoritetsmiljøene. Partiprogram INNVANDRERE SAMFERDSEL VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha nasjonale informasjonskampanjer om vår tids slaveri i de største byene. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til en nasjonal holdningskampanje om problematikken arbeid og alkohol. AKAN16 må styrkes. Partiprogram RUSMIDLER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde reklameforbudet for alkohol. Partiprogram RUSMIDLER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre merking av retusjert reklame for å hindre at ungdom utvikler urealistiske og usunne kropps- og skjønnhetsidealer. Partiprogram SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at forbudet mot reklame for utenlandske pengespill blir håndhevet på norske TV-kanaler, uavhengig av hvor de sender fra. Partiprogram LOTTERI OG SPILL SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot alkoholreklame og reklame rettet mot barn. Partiprogram BARN RUSMIDLER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha reklamefrie skolebøker. Partiprogram SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil merke reklame som er retusjert, slik at det kommer frem at bildet ikke er en realistisk gjengivelse av modellens utseende. Partiprogram SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre strengere reguleringer av markedsføringen av kredittkort, forbrukslån og lignende. Partiprogram BANKER FORBRUKERSAKER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at all lovpålagt informasjon om kjemikalier i forbrukerprodukter og tilsetningsstoffer i mat må offentliggjøres på Internett. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil reversere påbudet om bruk av såkalt «plain packaging» på tobakksprodukter. Partiprogram RUSMIDLER SAMFERDSEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle høyere utdanningsinstitusjoner har gode ordninger for åpen tilgang- publisering. Partiprogram HØYERE UTDANNING SAMFERDSEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette et nytt romteknologiprogram, for utvikling av ny teknologi og teknologioverføring, og utvikle Norge til å bli den ledende romnasjonen i Arktis gjennom å videreføre og styrke klyngedannelsen rundt rom- og jordaktivitet som er utviklet i nord. Partiprogram POLAROMRÅDER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke lærerne og skoleledernes kompetanse i elevenes bruk av digitale medier, herunder sosiale medier og nettbasert dialog. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en offentlig nasjonal portal for digitale læremidler for norske og utenlandske leverandører, hvor skolene kan kjøpe digitale læremidler subsidiert gjennom offentlige tilskudd. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil få inn programmering/koding som en del av læreplanen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne moms på digitale læremidler slik at disse likestilles med trykte lærebøker. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning innen IKT og sikre IKT i undervisningen som en del av lærerutdanningen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en ekstra uketime i grunnskolen øremerket IT/IKT/programmering. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sette krav til minstestandarder for digitale verktøy og innføre støtteordninger for investering i smartboards, IKT-verktøy og infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil halvere utslipp fra transportsektoren innen 2030. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal bli enklere å gå, sykle og reise kollektivt. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere og billigere å kjøre miljøvennlige biler. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre jernbanen raskere og mer moderne. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre avgiftsfordeler for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, minst frem til 2025. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre miljøvennlige drivstoff konkurransedyktig ved å øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil miljødifferensiere bompengesatser og fergesatser slik at utslippsfrie kjøretøy betaler maks halv bompengesats som et varig prinsipp. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for god infrastruktur for hurtiglading og normallading i hele landet, også for tyngre kjøretøy, fartøy og tog. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil samarbeide med næringslivet for å bygge et landsdekkende nettverk av energistasjoner som tilbyr lading av elbiler og -kjøretøy og drivstoff til bio- og hydrogenbiler og tyngre kjøretøy som går på bio eller hydrogen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et krav om at alle bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre påbud om at alle nyanskaffelser av biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for dette i markedet. Unntak gis nødetatene og forsvaret. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke belønningsordningen for kollektivtrafikksatsing i storbyene, og utvide ordningen til å gjelde for flere byer og byområder. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at staten skal betale inntil 70 % av investeringene ved større kollektivprosjekter. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner frihet til å bruke rushtidsavgift og andre trafikkbegrensende virkemidler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale kollektivtransporten. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, blant annet ved å reservere flere kjørefelt til kollektivtrafikk. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et nasjonalt samordnet billettsystem på kollektivtransport. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om fossilfri kollektivtransport på vei innen 2025. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for bedre universell utforming av kollektivtransporten. Partiprogram FINANSER FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den statlige belønningsordningen for utbygging av gang- og sykkelveinett. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke de statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut sammenhengende sykkelekspressveier i alle store byområder, som kobles til det sammenhengende sykkelnettet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil satse langsiktig på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle kommuner skal innføre krav om sykkelparkering ved kollektivknutepunkter, sentrumsområder og skoler i sine kommunale vedtekter. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere økte krav til veibredde/veiskulder på riksveier uten separat gang-sykkelvei. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere tilrettelegging av kryss for effektiv og trygg sykling. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere hastigheten i bygater for å gjøre det trygt å sykle i veien der egen infrastruktur ikke er mulig. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil legge bedre til rette for framkommelighet for bevegelseshemmede i det offentlige rom. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha konkurransedyktige høyhastighetsbaner mellom Oslo og landsdelene med de større byene i Norge og til Stockholm, Göteborg og København. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil skape grunnlag for stor overføring av godstrafikk fra vei til jernbane gjennom moderne dobbeltsporete baner. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil begynne planleggingen av fjernstrekningene fra Oslo til Bergen, Trondheim og Stavanger, med sikte på å bygge høyhastighetslinjer for lyntog. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge et jernbanenett med dobbeltspor som er tilrettelagt for høye hastigheter (minst 250 km/t), og som har en halvtimesfrekvens på togavgangene i Intercity-triangelet (Lillehammer, Halden, Skien) innen 2032-2034. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi i Finland. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke investeringene til jernbanen kraftig fra dagens nivå. Partiprogram FINANSER JERNBANER SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut et nytt signalanlegg og styresystem for togtrafikken. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil vedlikeholde og fornye det eksisterende jernbanenettet mellom de store byene i Norge, inkludert sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil konkurranseutsette drift av persontransport på flere jernbanestrekninger der det er hensiktsmessig, og stille krav om høyere avgangsfrekvens der det er mulig. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil erstatte alle dieseltog med nullutslippstog. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle lokaltogtrafikken rundt byene. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil fullføre elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, samt elektrifisere og oppgradere Rørosbanen og Solørbanen som en del av en godsstrategi. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge elektrifisert dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. Mellom Ranheim og Hommelvik skal sporet legges i tunnel. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut dobbeltspor på Ofotbanen. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre hydrogendrevne tog på Nordlandsbanen og Raumabanen. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede jernbane i nord. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde systemet med konkurranse for godstransport på jernbane. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil få mer transport over på bane ved å øke kapasiteten for godstransport gjennom effektive terminaler, krysningsspor og godsterminaler. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide krysningsspor på viktige linjer for godstrafikk for å tillate godstog på 740 meter i tråd med europeisk standard. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil oppgradere linjen fra svenskegrensen til Halden og samarbeide med nabolandene om den videre togstrekningen, med sikte på å øke godstransporten. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utbedre fartsbegrensningen for tog gjennom Drangsdalen ved Moi. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for utviklingen av og bruken av autonome skip i norske farvann. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut infrastruktur for utslippsfri og fornybar energi til alle skip i alle havner. Partiprogram HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere mottaksanlegg for kloakk og gråvann i havnene, spesielt i havneanlegg som anløpes av cruiseskip, og arbeide for at skipene pålegges å benytte disse anleggene. Partiprogram FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal standard for landstrøm for skip. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HAVNER INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en forurensningsavgift på store skip som legger til i norske byer uten bruk av landstrøm. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes. Partiprogram AVGIFTER FINANSER HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil sette i gang planlegging og prosjektering av terminaler for effektiv omlasting mellom skip, jernbane og andre transportmidler. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre nasjonale fiskerihavner prioritering gjennom NTP. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere virkemidler for utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy, som elektriske, hybrid og biogassfartøy og hydrogen som energibærer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal utvikle og realisere nullutslippskonsepter for flere skipstyper, blant annet gods-, fiske- og fergefartøy. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at internasjonal luftfart og sjøtransport regnes med i et lands totale klimautslipp. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre samme CO2-avgift på luftfart til utlandet som det er på flyreiser innenlands. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke avgiftssystemet for å stimulere til å legge om til en mer miljøvennlig luftfart. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om utslippskutt for luftfarten nasjonalt, i tråd med målene i den globale klimaavtalen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt produksjon og bruk av bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha full gjennomgang av anbudssystemet for kortbanenettet for å sikre gode tilbud i distriktene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre vedlikehold av veinettet, og prioritere de mest trafikkerte områdene samt områder der bane og sjø ikke er transportalternativer. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke satsingen på tiltak som forhindrer ras, møteulykker, utforkjøringer og påkjørsler av fotgjengere og syklister. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for prosjektfinansiering av helhetlige veipakker som sikrer næringslivets behov gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS), der de finnes kontantstrøm til å dekke inn lånekostnadene. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle tilskuddsordningen for bompengeprosjekt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide en offentlig kvalitetsportal for trafikkskoler for å sikre seriøse aktører i bransjen. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre og styrke ordningen med fergeavløsningsmidler. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige samferdselsprosjekter skal inneholde en egen klimaanalyse. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det blir førstevalget for flere å sykle, gå eller kjøre kollektivt i hverdagen. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at kollektivinvesteringer skal følges opp med forpliktelser om å bygge tett rundt kollektivknutepunkt. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre sykkel til et trygt og effektivt transportmiddel i byer og tettsteder, gjennom tiltak for flere gang- og sykkelveier, og gode sykkelparkeringsordninger og bysykkel-løsninger. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til flere bilfrie soner i byer, hvor gater og plasser forbeholdes gående og syklende, og hvor kollektivtrafikken får tilgang til gode knutepunkter for raske og effektive på- og avstigninger. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å innføre lokale forbud mot bruk av dieselbiler i perioder med høy luftforurensning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere byer og tettsteder mulighet til å lage «bypakker» og inngå bymiljøavtaler med staten. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre god bredbåndsutbygging/digital infrastruktur også i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for bruk av el-bil og hybridbiler i landlige områder, bl.a. gjennom en offensiv satsing på hurtigladestasjoner langs ferdselsårer som binder sammen tettsteder også utenfor de større byene. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil se på vegprising der hvor det er køkostnader og store lokale forurensingsproblemer og hvor man har reelle transportalternativer. Partiprogram FINANSER FORURENSNING SAMFERDSEL SKATTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke universitets– og høyskoleutdanningen innenfor IT generelt og finansteknologi spesielt. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for effektiv transport av tømmer på bane. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil digitalisere offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut den digitale infrastrukturen i hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at digitalisering og digital tjenesteutvikling skal være en viktig del av kommunereformen og andre endringsprosesser i offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil tilpasse arbeidsmiljøloven til den fleksibilitet som ny teknologi medfører. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer samordning og bedre koordinering av offentlige tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve mer tilgjengeliggjøring og deling av offentlige data. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre digitaliseringen i det offentlige i flere mindre prosjekter for å redusere kostnader og for å åpne opp for at også mindre bedrifter kan delta i anbudsrundene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke IKT-kompetansen i offentlige instanser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve bruk av reelt åpne standarder både internt i offentlig sektor og i kommunikasjon, og i datautveksling med innbyggere og privat næringsliv. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at fri og åpen programvare som benytter frie og åpne dataformat alltid skal vurderes i offentlige IKT-anskaffelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre minst ett landsdekkende bakkenett i tillegg til Telenor, og flere utlandskabler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en overordnet nasjonal kompetansestrategi innen IKTsikkerhet, slik Lysneutvalget foreslår. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre relevant kompetanse i datasikkerhet innen høyere utdanningsstudier hvor det er formålstjenlig. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at datasikkerhet er en del av IKT opplæringen av ledere i statens topplederprogrammer, og innføres som obligatorisk kurs lik HMS for ledere generelt. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil bevilge forskningsmidler til åpen forskning på sivilsamfunnets sårbarhet og sikkerhet innen IKT. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fornye regelverket for delingsøkonomi for løyver og behovsprøving for persontransport slik at det kan settes lokalt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på utvikling av smartbyer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta initiativ til å utarbeide en nasjonal smartbystrategi. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nasjonal datahub for åpne data. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en grundig utredning som tar for seg både teknologiske og etiske sider ved autonome kjøretøy, med sikte på å åpne for slik teknologi i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere strategisk samarbeid mellom Norge og ledende nasjoner på smartby-området. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fortsette digitaliseringen av offentlig sektor basert på åpne plattformer og erfaringsutveksling mellom ulike instanser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi god opplæring i bruk av internett i skolen og i andre sammenhenger, for eksempel gjennom NAV og eldresentre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte kommuner som ønsker å innføre gratis internettilgang, for eksempel etter modell fra Luxembourg og «Municipal wireless network»-prosjektet som blant annet er innført i Trondheim under navnet Trådløse Trondheim. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha informasjon om nettvett inn i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for bedre veiledning til foreldre og barn om nettvett og personvernmessige utfordringer. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på nettundervisning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot produsenteide løsninger for journaler og andre digitale systemer i kommunal sektor. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en digitaliseringsreform i det offentlige velferdssystemet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle tjenester som ikke krever individuell behandling må digitaliseres og brukerens fokus må alltid være førende i tjenesteutviklingen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et Nasjonalt velferdsteknologisk senter. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere store, nasjonale prosjekter med følgeforskning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av brukervennlig velferdsteknologi i alle deler av samfunnet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for å bruke mer anonymiserte journaldata i forskning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på telemedisin, e-helse og nye former for samhandling i helsesektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre pasienter mulighet til å bruke telemedisin i oppfølging og behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk kunstig intelligens i helsesektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk flere digitale hjelpemidler i hjemmebasert omsorg. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere utgifter til maskinell medisindosering (multidose) i egenandelsordningen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge om takstene så det lønner seg å bruke ny teknologi i helsevesenet. Partiprogram FINANSER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi helsefagarbeiderne opplæring i velferdsteknologi. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil involvere ergoterapeutene i teknologiutviklingen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for gode mobile helseløsninger, som økt bruk av digitale selvtester. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en merkeordning for mobile selvtester og måleutstyr for å sikre høy kvalitet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en norsk digital førstelinjetjeneste. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at pasientenes personvern ivaretas ved bruk av mobil helseteknologi. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil harmonere datasystemer på forskjellige nivåer i helsevesenet, der det ikke utgjør en trussel for personvernet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil prøve ut modeller hvor sykehus og kommuner samarbeider om å gi pasienten et felles møte med helsetjenesten (sømløs finansiering og IKT-systemer). Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere innkjøpsordningene for litteratur og blant annet sørge for at de inkluderer digitale plattformer. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nasjonal e-bokordning for bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et prøveprosjekt med lisensordning for utenlandske nettspill. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR LOTTERI OG SPILL SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med digital formidling av kunst og kultur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte og stimulere utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste nettnøytralitet ved å sikre lik behandling av alle aktører. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense nettleverandørers mulighet til å lagre og benytte informasjon om data de formidler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre alle forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler fritt tilgjengelige (Open Access) umiddelbart etter publikasjon. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre all offentlig informasjon og egnede data produsert av offentlige institusjoner tilgjengelige under fribrukslisens. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med digitalisering av materiale i offentlige og private arkiv. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke ressursene til Nasjonalbiblioteket for å gjøre norske åndsverk tilgjengelige på internett for fri bruk når vernetiden utløper. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil implementere den nye personvernforordningen fra EU, som stiller strengere krav til private og offentlige virksomheter og gir nye rettigheter til borgerne. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Datatilsynet som tilsynsorgan og ombud. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sette ned en personvernkommisjon som ser på utfordringer ved ny informasjonsteknologi. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gå mot innføring av et digitalt grenseforsvar. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at internettleverandører ikke skal tillates å overvåke kundene sine. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strenge krav til sikker lagring og behandling av personopplysninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at data innsamlet fra åpne kilder (som Twitter og Facebook) skal anonymiseres før de lagres. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha åpenhet om all bruk av personopplysninger – også anonymiserte. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve samtykke ved bruk og viderebruk av personopplysninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi brukere av sosiale medier krav på innsyn i hvilke opplysninger som utleveres til tredjepart. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse før politiet kan foreta dataavlesning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse før overvåkning og avlytting kan finne sted og telefon- og internettrafikk kan utleveres til politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense registrering i DNA-registeret til domfelte med rettskraftig dom på seks måneders ubetinget fengsel eller mer, og kun for relevante forbrytelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at DNA-informasjon skal slettes etter at en lovbryter har sonet sin straff, med mindre domstolen pålegger noe annet ved alvorlige forbrytelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at bruk av kamera på offentlig tilgjengelige steder bør begrenses. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at all bruk av overvåkningskameraer må meldes til kommunen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at eventuelle opptak fra kameraovervåkning slettes etter kort tid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en egen godkjenningsordning slik at det blir en kontroll med antallet overvåkningskameraer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for enklere brukervilkår for digitale tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige postjournaler skal være tilgjengelig i søkbart format slik at man lettere skal kunne søke i dem med eksterne søkemotorer. Partiprogram PERSONVERN POST REGJERINGEN RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil digitalisere flere tjenester og prosesser og øke bruken av digitale kommunikasjonskanaler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nettportal hvor man kan få informasjon om hjelp og oppfølging [om overgrepssaker] som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere en snarlig oppgradering av IKT-systemer i beredskapsetatene, særlig i politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen på IKT-sikkerhet hos kontrollmyndigheter som Post- og teletilsynet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET POST RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke sikkerheten rundt IKT-driftsanlegg og styrke den politiske kontrollen med kritisk IKT-infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre minst ett landsdekkende bakkenett i tillegg til Telenors, og flere utlandskabler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN HAVNER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle infrastrukturprosjekter for en sikker og miljøvennlig transport, energioverføring og kommunikasjon mellom land og hav i nord. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv, havn, forskning, utdanning og strategisk infrastruktur på Svalbard. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha nasjonal kontroll over ressurser og infrastruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER HAVBRUK JERNBANER LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for etablering av grønne datasentre som skal sikre trygg lagring av data, med tydelige krav til energieffektivisering. Partiprogram FINANSER FORURENSNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille krav om null eller lavest mulig utslipp i alle offentlige innkjøp, med særlig fokus på transporttjenester. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi ekstra tilskudd til kommunene for å sette i gang og forsere bygging av infrastruktur og offentlige byggeprosjekter når arbeidsløsheten er økende eller høy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SAMFERDSEL STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at jernbanen i Norge skal være eid og drevet av fellesskapet. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke utbyttet fra Avinor. Vi vil endre Avinors finansieringsmodell slik at investeringer må behandles politisk. Partiprogram JERNBANER LUFTFART NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere å ferdigstille byggingen av InterCity-triangelet. Nye strekninger må bygges med 300 km/t som fartsstandard for å kunne bli del av det nye lyntognettet. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke bevilgningene til jernbanen kraftig. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil planlegge og starte byggingen av jernbanetunnel gjennom Oslo. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil planlegge lyntog mellom de store byene og starte utbyggingen så fort som mulig. Regional- og godstransporten må integreres i planleggingen. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forlenge og styrke jernbanen i nord og realisere jernbane til Tromsø og Kirkenes. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JERNBANER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette moderniseringen av Bergensbanen, både mellom Bergen og Voss og mellom Oslo og Ringerike, for å redusere reisetiden mellom landets to største byer. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil flytte gods fra vei til sjø og bane. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre fossilfrie tog. Elektrifisere eller sikre andre nullutslippsløsninger på alle gjenværende togstrekninger med dieseldrift. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN OLJE OG GASS SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere flytrafikken. SV går mot kapasitetsutvidelse på flyplassene ved de store byene. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samle alle selskaper som driver med jernbanedrift og vedlikehold. SV vil stoppe privatiseringen og bevare offentlig monopol på norsk persontransport på jernbane, og se infrastruktur og trafikk i sammenheng. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. Vi vil bruke avgiftssystemet til å sikre at ni av ti nye privatbiler og lette varebiler som selges i 2021 er nullutslippsbiler. Varebiltransporten må også bli utslippsfri gjennom bruk av avgifter og regulering. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre fordeler for elbiler i neste stortingsperiode. SV vil at nullutslippskjøretøy alltid skal ha maksimum halv pris på fossilbiler på parkering, bomringer og ferjer. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til tryggere og mer miljøvennlig trafikk ved å støtte utvikling av tjenester som skaper en tryggere trafikk, lavere klimagassutslipp og som på sikt legger til rette for mer bruk av førerløs teknologi. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil planlegge kompakte og trivelige byer ved å føre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet og stimulerer til fortetting, ivaretar matjord og grøntareal, sikrer universell utforming og fremmer levende sentrum i byer og tettsteder. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med bymiljøavtaler som finansierer kollektivtrafikk må utvides til flere byer. I bymiljøavtalene skal staten støtte 70 prosent av store kollektivinvesteringer og i tillegg drift av kollektivtransport, mot at kommuner og fylker følger opp med miljøvennlig arealplanlegging og effektive restriktive tiltak som reduserer biltrafikken. Partiprogram BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke finansieringen til kollektivtransporten. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aa det skal lønne seg å velge kollektivt. Bilbruk skal være dyrere i byområder, og det kan skje gjennom blant annet rushtidsavgift og parkeringsavgifter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forenkle vikepliktsreglene for sykkel og belønne kommuner som satser på sykkel. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere syklende og gående foran bilen. SV vil ha økt utbygging og vedlikehold av sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kollektivtransporten og taxinæringen skal være utslippsfri. SV vil sette krav i offentlige anbud og løyver om utslippsfri kollektivtransport og taxinæring. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at all vekst i persontrafikk i byer og tettsteder skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Veiprosjekter som motvirker dette skal ikke gjennomføres. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en parkeringspolitikk som reduserer biltrafikken. SV vil ha fordelsbeskatning av gratis parkeringsplasser, og fjerne parkeringsplasser der det kommer i konflikt med utbygging av sykkel- og gangveier. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre ren og trygg luft. Det må innføres lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere trygge veier og bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet, gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre fergetilbud skal prioriteres framfor store prestisjeprosjekter. Partiprogram AVGIFTER FERGER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil si nei til fast veiforbindelse over Oslofjorden. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil si nei til ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på miljøvennlige hurtigbåter og ferger for framtiden og opprette et nasjonalt hurtigbåt- og fergeselskap som skal være pådriver for flåtefornyelse og etterspørre teknologi for nullutslippsfartøy. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ivareta kortbanenettet for fly i distrikter der tog ikke er et alternativ. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det lettere å reise kollektivt i distriktene. Vi vil satse på godt og regelmessig buss-, ferje- og båttilbud i distriktene kombinert med bestillingsdrosjer der det ikke er hensiktsmessig med faste ruter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede en nasjonal fergebillett. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på intelligente transportsystemer. Det må gjennomføres forsøksprosjekt med selvkjørende biler og teknologi for transportstyring. Det må gjøres forsøk med ubemannede godsbåter og havner, fortrinnsvis ved trafikale knutepunkt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha null utslipp i sjøtransporten og landstrøm til skip. Vi vil satse på finansieringsordninger og statlige investeringer som gjør norske verft i stand til å satse på utvikling av nullutslippsfartøy og bruke offentlige anbud til å etterspørre teknologien. Partiprogram HAVNER INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SJØFART VERFTSINDUSTRI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et nasjonalt ungdomskort. SV vil ha et rimelig månedskort for tog, buss og båt som gjelder for reiser i hele landet for alle under 20 år. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe tax-freeordningen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke annengenerasjons biodrivstoff i en overgangsfase.. Biodrivstoffet må ikke importeres fra områder med store folkerettslige konflikter rundt bruk av landarealet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI OLJE OG GASS SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et forbud mot bruk og frakt av tungolje lands norskekysten, og arbeide for et internasjonalt forbud mot bruk og frakt av tungolje i arktiske farvann. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere stille natur. Ro og stillhet er en viktig del av friluftsliv og naturopplevelser. Motorisert ferdsel i utmark skal være strengt regulert. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det regionale folkevalgte nivået ved å flytte makt fra statlig nivå. SV vil ha sterkere fylker, som skal ta over ansvaret for sykehus og få flere oppgaver og større ansvar på områder som samferdsel, distrikts- og regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøvern og arealforvaltning, landbruk og kultur. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det enklere å logge på det offentlige. Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som gir tilgang til alle statlige og kommunale tjenester med høyt sikkerhetsnivå. Dette skal drives av det offentlige, og ha krav om oppbevaring av data i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stagge offentlig og privat overvåkning. Datatilsynet skal beskytte personvernet og spre informasjon om hvordan folk kan beskytte seg selv. Kun politiet skal kunne etterforske på nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at kritisk viktige tjenester og infrastruktur skal være plassert i Norge, og at det ikke bare gjelder bygningene og instrumentene, men også IKT-systemene og driftspersonellet. Kritiske tjenester skal fungere under nasjonal kontroll under alle forhold, også kriser og krig. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at offentlige IKT-tjenester skal være til for å tjene befolkningen. Når offentlige tjenester digitaliseres skal det gjøres på en trygg måte, og det skal vurderes om kildekoden kan bli gjort tilgjengelig som fri programvare. Alle løsninger fra offentlig sektor skal være tilgjengelig for alle og på alle plattformer. Det offentlige skal alltid bruke åpne standarder når det er mulig. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage felles digitale løsninger for kommune og stat. Løsninger som utvikles i offentlig sektor, må kunne brukes som felles løsninger i hele forvaltningen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge en felles IKT-arkitektur for skolen basert på internasjonale standarder og felles pålogging. SV vil at IKT-løsningene i skolen skal holde høyt nivå, være likt for alle og sikre elevenes og ansattes personvern. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil dele IKT-løsninger som utvikles i Norge med land vi samarbeider med gjennom utviklingspolitikken for å bidra til sterkere institusjoner i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samordne de digitale systemene i NAV. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at offentlige IKT-tjenester bygger på moderne dataflyt, ikke bare tilbyr digitale versjoner av papirskjema. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke IKT-næringen. Tilgangen på kompetanse må bedres for næringen, antall studieplasser innen IKT skal økes, og det offentlige skal gjennom sine innkjøp legge til rette for mer utvikling av norsk IKT, og det skal legges til rette for grønne datasentre. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Innovasjon Norges støtte til utvikling av digitale tjenester, app-teknologi og spill. SV vil skape flere arbeidsplasser innen digitale forbrukertjenester og medier i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på norske drifts- og utviklingsmiljøer fremfor ukritisk outsourcing til utlandet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at de som har behov for det, som eldre uten erfaring med IKT, må sikres mulighet til personlig service. Offentlig sektors behov for digitalisering må brukes til å bygge opp og sikre at norske bedrifter også bygger opp og innehar nødvendig kompetanse på IKT-feltet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kunstnerinntekter i den digitale overgangen. Norske musikere, komponister og tekstforfattere skal sikres rimelige vederlag og inntekter i overgangen fra FM til DAB. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kapasiteten i politiets datakrimenheter for å møte nye utfordringer med kriminalitet og trusler på internett og i sosiale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at det kan bygges flere skogsbilveier, og at offentlige veier oppklassifiseres til dagens behov, samt legge til rette for mer skogplanting og - skjøtsel. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre NOx-fondet og etablere et CO2-fond for næringslivet som kan bidra til å redusere klimagassutslippene i tungtransporten og skipsfarten. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil erstatte dagens antallsbegrensning i drosjenæringen med en ordning som sikrer mer konkurranse, gode transporttilbud i distriktene og sjåfører med god vandel. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere kan besøke nasjonalparkene. Partiprogram REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av intelligente transportsystemer (ITS) der det kan gi merverdi for samfunnet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil benytte offentlig-privat samarbeid der det gir merverdi for samfunnet ved utbygging av prosjekter. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil øke satsingen på tunnelsikkerhet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil øke trafikksikkerheten ved å bygge ut flere møtefrie veier, flere gang- og sykkelveier og ved å foreta flere kontroller av fart og rusmiddelbruk. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for føreropplæring og teknologiutvikling som bidrar til økt trafikksikkerhet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil ta i bruk nye beregningsmetoder for å vurdere prosjekters samlede samfunnsnytte. Det kan gjelde både nærmiljø, klimaeffekt og samlet økonomisk nytte for samfunnet. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil realisere viktige samferdselsprosjekter raskere ved fortsatt bruk av bompengefinansiering. Staten skal alltid dekke minst 1/3 av utbyggingskostnadene på riksveiprosjekter. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet med flom- og rassikring på utsatte vei- og banestrekninger. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre norsk transportnæring like konkurransevilkår blant annet gjennom å bekjempe ulovlig kabotasje og innføre systemer slik at norske og utenlandske vogntog betaler bompenger på like vilkår. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at mobilnett bygges ut langs jernbane og kollektivtraseer i samarbeid med private aktører. Partiprogram JERNBANER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle et hensiktsmessig regelverk for [transport-]selskaper innenfor delingsøkonomien. Partiprogram SAMFERDSEL STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil at innfartsparkering skal etableres ved knutepunkter utenfor og i utkanten av byområder som en del av byvekstavtalene. Partiprogram KOMMUNER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for mer sømløse overganger mellom de ulike transportformene. Partiprogram SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil satse sterkt på vedlikehold og utvikling av farledene. Partiprogram HAVNER SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for økt bruk av landstrøm i havnene. Partiprogram ELEKTRISITET HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at Avinor og de ikke-statlige flyplassene har forutsigbare betingelser for å gjennomføre nødvendige utbygginger i lufttransporten. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en god og desentralisert flyplasstruktur som grunnlag for et godt flyrutetilbud i hele landet. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at Norge fortsatt skal være et foregangsland innen elektronisk kommunikasjon og digitale tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre satsingen på fiberbasert bredbåndsutbygging i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en reell konkurranse i mobilnettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere utbyggingskostnadene ved å forenkle regelverk og tilrettelegge for samordning av anleggsarbeid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil ha som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om en bredbåndshastighet på minst 100 Mbit/s innen 2020. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle regulering og rammeverk i god dialog med EU og delta aktivt i EUs arbeid med å realisere det digitale indre markedet, med mål om å fjerne handelshindringer. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal arbeide internasjonalt for å beholde internett som en åpen plattform. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for tilstrekkelig fiberkapasitet mellom Norge og utlandet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utbygging av infrastruktur til lav- og nullutslippsteknologi for kjøretøyer, ferger og skip i samarbeid med private aktører. Partiprogram FERGER MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å velge nullutslippskjøretøyer over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil tillate politisk reklame på alle plattformer. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke utbyggingen av infrastruktur i distriktene for å gi næringslivet gode vekstmuligheter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sammen med KS utvikle gode systemer for IKT, innovasjon, forskning og utvikling i kommunesektoren. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke digitaliseringen i offentlig sektor og videreutvikle sentrale digitale registre og felleskomponenter som Matrikkelen, Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Altinn. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha sterk samkjøring av stat og kommunesektor i digitaliseringsarbeidet. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil få ned klimautslippene fra næringstransport/tungtransport, blant annet ved å etablere et CO2-fond for næringstransporten. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse tungt på klimaomstilling i ikke-kvotepliktig sektor. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha som mål at all offentlig transport skal være fossilfri innen 2025. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en storstilt satsing på bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren. Det er viktig å gi avgiftslettelser og øke andelen som er påbudt omsatt. Det må satses særlig på biodrivstoff i luftfarten. Biodrivstoffproduksjonen må ikke gå på bekostning av matproduksjon, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse kraftig på biogass som energibærer i transportsammenheng. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel er et viktig klimatiltak og det må settes inn økte økonomiske virkemiddel gjennom Enova for å etablere ytterligere produksjon på enkeltgårder og på større industrielle anlegg. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre grønne datasenter kraft på samme vilkår som øvrig kraftkrevende industri. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse stort på å bygge ut skogsveinettet og øke investeringene i den delen av samferdselsnettet som tømmertransporten er avhengig av. Partiprogram LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre utjevning av nettleie til forbrukere i hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil la Nye Veier AS fullføre planlagte investeringer og deretter evaluere den videre organisering. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere oppsplittingen og konkurranseutsettingen av jernbanetilbudet i Norge. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre Postens monopol på brev under 50 g og lørdagsombæring. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse kraftig på å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveger i løpet av NTP-perioden 2018-2029. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et forpliktende fylkesvegløft, der staten også bidrar med ekstra midler til store fylkesvegprosjekt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke satsingen på rassikring på riks- og fylkesvegene. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at fossil energibruk fra person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 % av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede såkalt avansert veiprising i områder hvor det finnes gode alternativer til privatbil. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Enovas ordninger for transportsektoren, ved at det etableres nye støtteordninger for lav- og nullutslippsteknologi for lastebiler og busser, og at støtteordningene for ferger og hurtigbåter styrkes. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at staten intensiverer arbeidet med å bygge ut infrastrukturen for el- og hydrogenbiler. Det må bygges flere energistasjoner i alle deler av landet for å møte behovene til de nye miljøvennlige transportmidlene. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha sterke støtteordninger for å fase inn hydrogen som energibærer i transportsektoren. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fjerne den statlige godkjenningsordningen for bompengeprosjekt på fylkesvegprosjekt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke satsingen på Nasjonale turistveier. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke satsingen på gang- og sykkelveg både i byer, tettsteder og langs skolevei. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for transportsyklistene ved å bygge flere sykkelfelt/egne traseer, slik at flere kan bruke sykkel til rask transport over lengre strekninger. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut sykkelhotell/sykkelparkering ved kollektivknutepunkt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge flere pendlerparkeringer rundt regionsentrene, slik at bilpendlere kan veksle over til jernbane eller buss på et naturlig knutepunkt. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forenkle og samordne billettsystemene for kollektivtransport på tvers av fylkesgrenser. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil inngå bymiljøavtaler også for mellomstore byer og byområder. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke offentlige anbud til å fremme nullutslippsløsninger i kollektivtransporten. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre fylkeskommunene finansiering for fleksible og brukertilpassede bestillingstransport. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere oppsplittingen og privatiseringen som er gjennomført i jernbanesektoren. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke TT-ordningen og fleksible kollektivtransport-ordninger (FLEXX). Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse på ordningen for Kollektivtransport i distriktene (KID-ordningen) som gjør det mulig for fylkene å teste nye modeller for kollektivtrafikk i spredtbygde strøk, for eksempel med modeller hvor taxi tas i bruk for å bringe folk til buss/tog. Partiprogram SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke dagens løyveordning for samferdsel til det beste for næringa og kundegruppa. Partiprogram SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det fortsatt skal være døgnberedskap på drosjer i hele landet. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en utredning av framtidas jernbaneinfrastruktur i og ut av Nord-Norge. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke fylkeskommunenes økonomiske muligheter til å gi et framtidsrettet fergetilbud langs kysten. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha null- og lavutslipp som hovedregel ved utlysning av nye anbud på ferjer og hurtigbåter, samtidig som antall avganger blir opprettholdt eller forbedret. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre finansieringen av kortbanenettet i luftfarten. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke rutetilbudet til flyplasser i distriktene og holde fast ved ordningen med statlige rutekjøp i luftfarten. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til bedre rammevilkår for regionale flyplasser som ikke er en del av Avinor-systemet. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle biodrivstoffsatsingen som Avinor har startet. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning, med sterk statlig finansiering for å nå målene. Partiprogram FINANSER FYLKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre tilskuddsordning for utbygging av godt mobilnett der markedet ikke stiller opp. Partiprogram FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse på en kraftig utbygging av mobildekningen langs hovedferdselsårene. Partiprogram FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det etableres klare nasjonale sikkerhetsregler og kontrollrutiner for outsourcing av norske datatjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre lik brevporto over hele landet. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre avisombæring på lørdager. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forbedre landpostbudordningen. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre ordninger som gjør at laboratorieprøver kan bli sendt og mottatt lørdager i alle deler av landet. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil integrere kommune- og spesialisthelsetjenesten i et felles IKT-system gjennom arbeidet med «Én pasient – én journal». Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke opplæringen i digitale ferdigheter og IKT i grunnskolen, inkludert koding. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke ny teknologi, fjernundervisning o.l. for å tilby elevene størst mulig bredde i valg av fag. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil passe på at nødnettet blir tilgjengelig for alle relevante aktører og at kostnadene knyttet til drift av nødnettet blir overkommelige for det kommunale brannvesenet og lokale aktører som bruker det. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at både operatører innen strømmetjenester og andre sentrale aktører pålegges et medfinansieringsansvar for film- og dramaproduksjon. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at opphavsrettslovgivingen og offentlige støtteordninger for audiovisuelle produksjoner skal stimulere til verdiskaping og produksjon av norsk innhold og sikre norske arbeidsplasser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge cyberforsvaret videre til en sterk og innovativ enhet som forebygger og avslører cyberkriminalitet. Enheten skal arbeide tett sammen med norske offentlige og private virksomheter, samt internasjonalt for å gjøre Norge til et av de sikreste digitale land i verden. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILITÆRT PERSONELL SAMFERDSEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil være pådriver for en saklig, vitenskapsbasert debatt som inviterer til samarbeid og et felles ansvar for samfunnet. Partiprogram FORSKNING SAMFERDSEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle en enhetlig kommunikasjonsprofil for statlige etater og virksomheter. Partiprogram SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at skoler og barnehager er fri for produktreklame. Partiprogram BARNEHAGER FORBRUKERSAKER SAMFERDSEL SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere reklame i det offentlige rom strengere, og stramme inn regelverket mot oppsøkende reklame. Partiprogram FORBRUKERSAKER SAMFERDSEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby retusjert reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer. Partiprogram LIKESTILLING SAMFERDSEL
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at transport i Norge skal gi trygge arbeidsplasser og et forutsigbart, universelt utformet tilbud til brukerne. Partiprogram SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for at Nord-Norge har en effektiv og sammenhengende infrastruktur som bidrar til bærekraftig utvikling og omstillingsdyktighet for landsdelens næringsliv. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opptrappingsplanen for biodrivstoff for å nå målene for utslippskutt i transportsektoren, og ha et mål om 40 prosent innblanding i 2030, avhengig av teknologiutviklingen og utviklingen av alternative energibærere. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge en plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025. Regjeringserklæring MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge måltallene i Nasjonal transportplan 2018–2029 til grunn for regjeringens arbeid. Regjeringserklæring SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere krav om nullutslippstransport i leveranser til det offentlige. Regjeringserklæring MILJØVERN SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn ambisjonene i Nasjonal Transportplan 2018-2029. Regjeringserklæring SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp Nasjonal Transportplan 2018-2029 slik at balansen mellom vei og kollektivtrafikk opprettholdes i tråd med planen i 4-årsperioden, og ha spesielt fokus på kostnadskontroll og økt samfunnsnytte i prosjektene. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for mer bruk av statlig plan, redusere planleggingstiden og samordne offentlige innsigelser bedre. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at arealplanlegging samordnes bedre med utbygging av infrastruktur. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette utbyggingen av effektive løsninger for kollektivtransport, gange og sykkel i byområdene gjennom etablering av byvekstavtaler og belønningsordninger i tråd med NTP. Regjeringserklæring SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten innenfor et regelverk og krav til tilbyderne som er forutsigbare. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil liberalisere ekspressbusspolitikken fullt ut for usubsidierte ekspressbusser. Regjeringserklæring SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge bedre til rette for motorsykkel som et miljøvennlig transportalternativ. Regjeringserklæring MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en omfattende evaluering av norske lover og regler med sikte på å identifisere unødvendige regler som hindrer eller forsinker bruk av transportteknologi og IKT-løsninger. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for pilotprosjekt for selvkjørende kjøretøy med hovedfokus på kollektivtrafikken. Regjeringserklæring SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil oppdatere "Digital Agenda" i løpet av perioden. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for bruk av intelligente trafikksystemer, autonome løsninger og annen ny teknologi i transportsektoren der det gir bedre kapasitetsutnyttelse, økt trafikksikkerhet og et bedre tilbud til de reisende. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at flere kan velge sin hverdagsreise gjennom kollektive løsninger. Regjeringserklæring SAMFERDSEL

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
23. nov 2020 Representantforslag om at forpliktelser knyttet til godstransport og lokal passasjertrafikk med kystruten omgående opprettholdes med minimum 50 prosent av kapasiteten Til behandling
23. nov 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet Til behandling
23. nov 2020 Representantforslag om å utarbeide en ny nasjonal sykkelstrategi Til behandling
18. nov 2020 Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen Behandlet
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om fungerende person- og varetransport i distriktene Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om å fjerne avgiftsfritak på luksus-elbiler og innføre miljøtiltak for folk flest i hele landet Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om en bedre båt- og fergepolitikk Til behandling
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Til behandling
8. okt 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om transporttiltak i krisetid Behandlet
8. jun 2020 Nokre saker om luftfart, veg og post Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94 Behandlet
14. mai 2020 Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om fergealternativ på E39 Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om større bruk av to- og trefelts veier i stedet for firefelts motorveier Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om tiltak for renere luft i byer og tettsteder Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om tiltak for tryggere transport på norske veger Behandlet
12. jun 2019 Representantforslag om bærekraftig moderne bevegelsesfrihet gjennom redusert biltrafikk Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje til Sarpsborg Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om klimastreik for klimakutt Behandlet
4. jun 2019 Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss) Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2017 Behandlet
4. mar 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om eit rimelegare og betre ekspressbusstilbod i heile landet Behandlet
17. des 2018 Oppgaver til nye regioner Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
28. nov 2018 Representantforslag om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren Behandlet
13. jun 2018 Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane Behandlet
2. mai 2018 Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om mindre helseskadelig nærmiljø i byområder Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden Behandlet
19. mar 2018 Miljøpakke Trondheim trinn 3 - forlenga innkrevjingsperiode og endringar i takst- og rabattsystemet Behandlet
19. des 2017 Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
29. nov 2017 Representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om bymiljøavtaler Behandlet
18. jun 2017 Nasjonal transportplan 2018-2029 Behandlet
7. jun 2017 Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport Behandlet
22. mai 2017 Endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven (billetteringsløsninger mv.) Behandlet
2. apr 2017 Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven) Behandlet
2. apr 2017 Endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis) Behandlet
2. apr 2017 Lov om taubaner (taubaneloven) Behandlet
29. mar 2017 Representantforslag om 50 pst. statlig bidrag til trikkelinje nord for Sinsenkrysset over Tonsenhagen til Linderud i Oslo Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
28. nov 2016 Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om å legge til rette for autonome kjøretøy og skip Behandlet
23. nov 2016 Representantforslag om å utrede muligheten for innføring av en klimabelønning (karbonavgift til fordeling) i Norge Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
16. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014-2020) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
29. mai 2013 Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.) Behandlet
28. apr 2013 Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet) Behandlet
28. nov 2012 Endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. jun 2010 Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område Behandlet
14. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 10. juni 2010 (jf. Innst. 303 L): Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til implementering av forordning (EF) nr. 1 Behandlet
14. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 10. juni 2010 (jf. Innst. 303 L): Stortinget ber regjeringen legge frem en sak med vurdering av en ordning med statlig regelverk og godkjenning a Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en utvidet og bindende investeringsplan for norsk jernbane Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en utvidet og bindende nasjonal investeringsplan for stamveinettet Behandlet
13. jun 2010 Samtykke til ratifikasjon av luftfartsavtale av 17. desember 2009 mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om økt bruk av bindende folkeavstemninger i Norge Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om godkjenningsordning for ombygde og amatørbygde kjøretøy Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om innføring av konkrete mål for hva som er god vei Behandlet
9. jun 2010 Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om å øke fartsgrensen på motorveier klasse A til 120 km/t Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om et bedre kollektivtilbud i byområdene med hyppigere avganger og lavere takster Behandlet
9. jun 2010 Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter) Behandlet
9. jun 2010 Utviding og finansiering av Bergensprogrammet Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om fullfinansiering av Trondheimspakken Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om utredning om jernbaneforbindelse fra Sør-Varanger/Kirkenes til det russiske jernbanenettet Behandlet
30. mai 2010 EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015) Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om tiltak for å øke bruken av el-biler Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om fjerning av flyplassavgifter i forbindelse med vulkanutbruddet på Island Behandlet
19. apr 2010 Samferdselsministerens redegjørelse om problemene på jernbanenettet Behandlet
19. apr 2010 Representantforslag om forsterket innsats for å løse togkrisen på Østlandet Behandlet
25. mar 2010 Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret Behandlet
24. mar 2010 SAS AB- konvertibelt obligasjonslån Behandlet
24. mar 2010 SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om en gjennomgang av avgiftene på drivstoff Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om Telenors deleide selskap Vimpelcom Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet Behandlet
8. mar 2010 Kostnadsauke E6 Øyer - Tretten i Oppland Behandlet
8. mar 2010 Drift og vedlikehald av vegnettet Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om å modernisere og omstrukturere Jernbaneverket Behandlet
14. des 2009 Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010 Behandlet
14. des 2009 Verksemda i Avinor AS Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Representantforslag om "datalagringsdirektivet" Behandlet
9. des 2009 Utbygging og finansiering av rv 78 Behandlet
9. des 2009 Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
9. nov 2009 Tilskot til regionale flyplassar Behandlet