Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at samiske læremidler i skolen er tilgjengelig. Partiprogram SAMER SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kommunene tilstrekkelig med ressurser til å gi undervisning i samisk og nasjonale minoritetsspråk, og legge til rette for tospråklighet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at skoleelever i de samiske områdene skal kunne velge samisk i stedet for sidemål. Partiprogram SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke medie- og litteraturtilbudet på samisk. Partiprogram SAMER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne flere samiske lærere, førskolelærere og helse-og sosialarbeidere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det samiske kulturlivet ved å øke bevilgningene til Sametinget. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samisk forskning og forskning om samiske forhold. Partiprogram FORSKNING SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på samisk reiselivsutvikling og design/duodji. Partiprogram HANDEL REISELIVSNÆRING SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utforme rovdyrpolitikken slik at eksistensgrunnlaget for samiske næringer sikres. Partiprogram REINDRIFT SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Sametinget skal tas med i utviklingen av klimapolitikken. Partiprogram MILJØVERN SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bedre rammebetingelsene for samiske kunstnere og kulturutøvere og bidra til internasjonal profilering av samisk kultur. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet samiske barnehageplasser. Partiprogram BARNEHAGER SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre landsdekkende samiske aviser, og medier for ulike nasjonale minoriteter. Partiprogram MASSEMEDIER MENNESKERETTIGHETER SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil involvere de aktuelle fylkeskommunene og Sametinget i utformingen av nordområdepolitikken. Partiprogram FYLKER POLAROMRÅDER SAMER
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre verne om nasjonale minoriteter og gi dem mulighet til videreutvikling av språk og kultur. Partiprogram KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre utvikle samisk næringsliv, herunder reiseliv knyttet til samisk kultur. Partiprogram KULTURVERN NÆRINGSLIV SAMER
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre forvalte Finnmarkseiendommen helhetlig. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SAMER
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre utrede mulighet for samhandling på tvers av landegrensene, bl.a. når det gjelder skolegang og skolekretser. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre arbeide for å styrke samarbeidet mellom reindriftsnæringen og landbruket. Partiprogram LANDBRUK REINDRIFT SAMER
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre fremme en universell antidiskrimineringslov. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING SAMER
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre sikre en forpliktende handlingsplan mot diskriminering på alle områder i samfunnet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke formidlingen av smale kulturuttrykk, folkekultur og minoritetskultur. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre samisk kultur, språk, næringsutvikling og samfunnsliv. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING SAMER SPRÅK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre samiske interesser i verneområder som berører samisk bosetting. Partiprogram NATURVERN SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samenes internasjonale arbeid for utvikling og demokratisering. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi Sametinget rammer som gjør det mulig å utvikle en selvstendig politikk på de ansvarsområder Stortinget har delegert myndighet til Sametinget. Partiprogram SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre åpne prosesser som involverer Sametinget på et tidlig stadium i saker som berører den samiske befolkningen. Partiprogram SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det, som en del av Kunnskapsløftet, blir utarbeidet nye læreplaner for opplæring i og på samisk, og at samisk kultur får sin rettmessige plass i kulturskolen. Partiprogram KULTUR SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at samiske læremidler skal være tilgjengelig på samme tidspunkt og til samme pris som norske læremidler. Partiprogram SAMER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha samisk deltakelse i internasjonale prosesser for best mulig å møte nye og skiftende utfordringer som angår samiske områder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vektlegge og styrke urfolkperspektivet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre nøkkelinstitusjoner på det samiske kulturområdet tilfredsstillende finansiering. Partiprogram KULTURVERN SAMER
2009-2013 Venstre Venstre vil gi støtte til utgivelse av samisk litteratur og til samiske aviser. Partiprogram KULTURVERN SAMER
2009-2013 Venstre Venstre vil at samiske elever sikres læremidler på samisk. Partiprogram SAMER UTDANNING
2009-2013 Venstre Synliggjøre samisk kultur i den kulturelle skolesekken. Partiprogram KULTUR SAMER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at samisk og skogfinsk kultur ikkje må forringast på grunn av for stort tal rovvilt. Partiprogram NATURVERN SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stønaden til den nasjonale scena for joik, parallelt med krav om nasjonal formidling av denne samiske kulturforma. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil la alle skuleelevar møte både nynorsk og bokmål og dei norske minoritetsspråka tidleg i barneskulen, og i ei moderne form, for å førebyggje fordomar og vise til dømes nynorsk og samisk som moderne bruksspråk. Oppmode og hjelpe elevane til å bruke sitt eige talemål. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere samisk tilgjengeleg som B- og C-språk for alle vidaregåande elevar gjennom moderne teknologi. Partiprogram SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje økonomisk stønad til nynorsk og samisk teksting av filmar og DVD-filmar. Partiprogram KULTUR SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke markedsadgangen for reinkjøtt og tilpasse reintallet til beitegrunnlaget blant annet gjennom å øke slaktevekta. Partiprogram NÆRINGSLIV SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at samisk og skogfinsk kultur ikke må forringes på grunn av for stort antall rovvilt. Partiprogram SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tilføre fjelltjenesten og utmarkstilsynet kompetanse om reindriftsnæringen. Partiprogram SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kvinner og ungdom i reindriften må ha rett til å bli registrert som næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre tradisjonelle fiskerettigheter til befolkningen i sjøsamiske områder og sette i gang lokale og regionale forvaltningsordninger som ivaretar nærhets- og avhengighetsprinsippet. Partiprogram NÆRINGSLIV SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at lokale mottaksstasjoner for fisk kan opprettes med nærhet til sjøsamiske områder. Partiprogram SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at lokalbefolkningen i samiske områder sikres rettigheter for oppdrett og fangst av nye arter. Partiprogram SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at de sjøsamiske sentre som er etablert må ha en rolle i forvaltningen av maritime ressurser. Partiprogram SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre og øke tospråklighetstilskuddet til de kommunene og fylkeskommunene som omfattes av samelovens språkregler, slik at de får dekt sine reelle utgifter. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at samelovens språkregler oppfylles ved statlige etater i samiske kommuner. Partiprogram KOMMUNER SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for at samiske elever har gode og tilstrekkelige læremidler tilpasset samiske behov, og ta i bruk teleundervisning som et supplement både i grunnskolen og i videregående skole. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre et godt og variert tilbud av barne- og ungdomslitteratur på samisk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil følge opp statens ansvar for å sikre sør-samisk, østsamisk, lulesamisk og kvensk språk og kultur, blant annet gjennom økonomisk støtte til forsking og kulturformidling. Partiprogram FORSKNING SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke sjøsamisk kultur slik at nye generasjoner lærer sjøsamiske dialekter. Partiprogram SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi alle samiske barn rett til undervisning i og på samisk i grunnskolen og videregående skole. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi voksne samer som ønsker det, opplæring i samisk. Partiprogram SAMER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil likestille elever som har norsk og elever som har samisk som førstespråk i videregående skole, når det gjelder antall språk og timetall. Partiprogram SAMER SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at samisk kulturkunnskap skal være obligatorisk i grunnskolen og den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at Samisk høgskole skal utvikles til et nordisk samisk universitet. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke Nav med nødvendig samisk språk- og kulturkompetanse. Partiprogram SAMER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at materiell på samisk er tilgjengelig i offentlig informasjonstjeneste. Partiprogram SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at samisk språk og kulturforståelse skal være sentrale elementer når samiske helse- og sosialtilbud utvikles for det samiske folket. Partiprogram KULTUR SAMER SOSIALE TJENESTER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at rettsvernet for samer styrkes ved at samiske rettsoppfatninger blir en del av jusstudiet ved universiteter. Partiprogram RETTSVESEN SAMER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette ei samisk prestestilling for Sør-Norge. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bygge ut et bredest mulig samisk medietilbud for å sikre bredden i den samiske samfunnsdebatten. Det er viktig å sikre medietilbudet i lule- og sørsamiske områder. Partiprogram MASSEMEDIER SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke samisk kultur ved å bedre Sametingets muligheter til å drive en aktiv kulturpolitikk, og ved å støtte tiltak og institusjoner som formidler samisk kultur. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at de samiske skriftspråkene blir sikret en levedyktig utvikling. Partiprogram SAMER SPRÅK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at denne diskrimineringen opphører, blant annet gjennom kvotering. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det foretas en gjennomgang av lovverket med sikte på å regulere de samfunnsområder som ILO– konvensjon når 169 omhandler. Partiprogram FN SAMER TRAKTATER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at samene sikres styring over og medbestemmelse i beslutninger som angår samiske næringer i de tradisjonelle samiske bosettingsområdene. Partiprogram SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å styrke og utvikle Finnmarkseiendommen i sin eksisterende form. Partiprogram SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at reindriften sikres rett til beiteområdene og at disse må vernes mot inngrep, samtidig som bruken av naturen i beiteområdene må skje på en måte som hindrer overbeite og varige skader på naturen. Partiprogram REINDRIFT SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å styrke samisk kultur ved å bidra til Sametingets mulighet til å drive en aktiv kulturpolitikk i samiske områder, og ved å støtte landsomfattende tiltak og institusjoner som formidler samisk kunst og kultur. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at sørsamene og lulesamene kan trygge og videreutvikle sine kulturtradisjoner. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å styrke Sametingets rolle som folkevalgt forsamling for den delen av det samiske folk som er bosatt i Norge. Partiprogram SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå samisk representasjon i nordiske og regionale samarbeidsorganer som Nordisk Råd og Barentsrådet. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle Sametinget. Partiprogram SAMER VALG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil nedlegge Sametinget i sin nåværende form, som eget folkevalgt organ. Partiprogram SAMER STATSFORFATNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at naturressurser i samiske områder bør behandles på lik linje med hvordan slike ressurser behandles i landet for øvrig. Partiprogram SAMER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP mener at norsk må være hovedspråket i den norske skole. I kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk bør imidlertid samisk tilbys som valgfritt sidemål. Partiprogram SAMER UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at tilstrekkelig samisk undervisningsmateriell for [sidemålsopplæring i samisk språk] skal være tilgjengelig. Partiprogram SAMER UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål både nasjonalt og internasjonalt, deriblant den samiske kultur. Partiprogram KULTUR REISELIVSNÆRING SAMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde fagopplæring innen duodji i skoleverket. Partiprogram KULTUR SAMER UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil foreta en gjennomgang og iverksette nødvendige tiltak både innenfor rovviltforvaltninga og reindrifta med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift. Regjeringserklæring LANDBRUK NATURVERN SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp handlingsplanen for samiske språk og stortingsmeldingen om samepolitikken. Regjeringserklæring SAMER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere å åpne opp for at skoleelever i de samiske områdene skal kunne velge samisk i stedet for sidemål, og arbeide for at det utdannes flere samiske lærere, førskolelærere og helse- og sosialarbeidere. Regjeringserklæring SAMER SKOLER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre landsdekkende samiske aviser. Regjeringserklæring MASSEMEDIER SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil satse på samisk forskning og forskning om samiske forhold. Regjeringserklæring FORSKNING SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide videre med Samerettsutvalget sør for Finnmark og Kystfiskeutvalget. Regjeringserklæring SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters språk, kultur og Kulturhistorie. Regjeringserklæring KULTUR KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen vil] styrke samisk kulturliv ved å øke bevilgningene til Sametinget. Regjeringserklæring KULTUR SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre en livskraftig reindriftsnæring i balanse med beiteressursene, og som medvirker til å opprettholde samisk egenart. Vi vil evaluere Reindriftsforvaltningen. Regjeringserklæring REINDRIFT SAMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at kvener, samer og andre nasjonale minoriteter får mulighet til å drive språkutvikling for sine barn i barnehager. Partiprogram BARNEHAGER SAMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke støtten til samisk språkopplæring og litteratur. Partiprogram SAMER SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke arbeidet for sprak og kultur for nasjonale minoriteter. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at samisk representasjon i nordiske og regionale samarbeidsorganer som Nordisk Råd og Barentsrådet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SAMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at de samiske språkene blir sikret en levedyktig utvikling både i og utenfor skolen. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sikre urbefolkningens og minoritetenes kulturminner – både de tradisjonelle norske minoritetene og nyere innvandreres. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR SAMER
2013-2017 Venstre Venstre vil ha rekrutteringskampanjer og opptrappingsplaner for å sikre nok pedagogisk personell i barnehagen. Dette gjelder også knyttet til behov for nok samiskspråklig personell i samiske områder. Partiprogram BARNEHAGER SAMER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil at samisk språk og kultur skal ha en sentral plass i den samiske barnehagen og i den samiske skolen. Partiprogram BARNEHAGER SAMER SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil iverksette tiltak som sikrer rekruttering av samisk språkkompetanse, særlig for førskolelærere og lærere. Partiprogram SAMER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre likeverdige tilbud på samisk og norsk språk for samiske barn. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi elever som har fått opplæring i samisk på grunnskolen en reell mulighet til denne opplæringa også i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil at alle elever i Norge får kunnskap om samer og samiske samfunnsforhold. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en tilpasning av antall individ i reinbestanden. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK SAMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil at folket gjennom folkeavstemninger skal gis adgang til å avgjøre viktige politiske saker. Partiprogram FYLKER SAMER VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet Stemmeretten skal være allmenn og ikke begrenset til bestemte etniske grupper, derfor vil vi avvikle Sametinget. Partiprogram SAMER VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil legge ned fylkestingene og sametinget og endre dagens valgordning slik at valg til kommunestyrer og til Stortinget gjennomføres samlet hvert fjerde år. Partiprogram FYLKER SAMER VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil nedlegge Sametinget og avvikle samemanntallet. Partiprogram SAMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Frp vil gå imot at Norge tiltrer den nordiske samekonvensjonen. Partiprogram SAMER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge skal tre ut av ILO-konvensjon 169. Partiprogram SAMER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil nedlegge Finnmarkseiendommen (FEFO), og eiendommene overføres til de respektive kommuner. Partiprogram SAMER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne Sametingets innsigelsesrett. Partiprogram SAMER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha etablert en e-læringsplattform for samisk språk, slik at også personer som ikke bor i tospråklighetskommuner kan lære samisk. Enten det er som sidemål i skolen eller privat. Partiprogram SAMER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde og utvikle den samiske høyskolen i Kautokeino som et ressurssenter for samisk språk. Partiprogram SAMER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål både nasjonalt og internasjonalt, deriblant den samiske kultur. Partiprogram REISELIVSNÆRING SAMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet ønsker å opprettholde fagopplæring innen duodji i skoleverket. Partiprogram SAMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at det er nok samiske læremidler av tilfredsstillende kvalitet i skolen. Partiprogram SAMER SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at skoleelever i de samiske områdene skal kunne velge samisk i stedet for sidemål. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at mer internasjonal litteratur blir oversatt til samisk, og at barne- og ungdomslitteratur skal prioriteres. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SAMER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne flere samisktalende lærere, førskolelærere og helse- og sosialarbeidere. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL SAMER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet samiske barnehageplasser. Partiprogram BARNEHAGER SAMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke bevilgningene til samisk kultur. Partiprogram KULTUR SAMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil involvere de aktuelle fylkeskommunene og Sametinget i utformingen av nordområdepolitikken. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER SAMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet har som mål at samene skal ha reell mulighet til å lære seg sitt morsmål, bruke det i hverdagen og overlevere det videre til neste generasjon. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil videreføre det offentliges ansvar for å finansiere opplæringen i og på samisk, og styrke arbeidet med å bevare og utvikle de samiske språkene og den samiske identiteten. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for at [de nasjonale minoritetene] får videreutvikle sin identitet, kulturhistorie og sitt språk i Norge. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil sikre Sametingets konsultasjonsrett med regjering og Storting. Departementene må ha tydelige rutiner som sikrer at konsultasjonsretten blir oppfylt i alle saker som har betydning for den samiske befolkningen. Partiprogram SAMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke samenes og de nasjonale minoritetenes språk, kultur, nærings- og samfunnsliv. Partiprogram SAMER
2013-2017 Senterpartiet Vi vil styrke arbeidet for de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene i Norge, særlig gjennom å styrke Sametingets og kommunenes ansvar. Partiprogram SAMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Sametinget skal utvikle samisk språk, kultur, næringer og rettigheter på samenes eget grunnlag. Partiprogram SAMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre Sametingets konsultasjonsrett med regjering og Storting. Partiprogram SAMER STORTINGET
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bevare og videreutvikle et levende landbruk i de samiske kjerneområdene. Partiprogram LANDBRUK SAMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for at reindrifta og andre etablerte næringer skal leve godt side om side, og at det sikres tradisjonelle rettigheter til fiske for befolkningen i de sjøsamiske områdene. Partiprogram REINDRIFT SAMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil aktivt støtte opp om det samiske sivilsamfunnet og de nasjonale minoritetenes organisasjoner. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke rammevilkårene for næringsutøvelse i samiske bosettingsområder. Partiprogram SAMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil følge opp handlingsplanen for samiske språk og stortingsmeldingen om samepolitikken. Partiprogram SAMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke samisk språkopplæring i skoler og barnehager. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sp vilåpne for at elever i de samiske områdene kan velge samisk i stedet for sidemål. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse, og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner. Partiprogram SAMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke urfolksperspektivet gjennom blant annet å styrke samiske institusjoners kapasitet og kompetanse. Partiprogram SAMER
2013-2017 Høyre Høyre vil bevare og videreutvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv som en del av Norges felles kulturelle arv. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre konsultasjonsordningen mellom Stortinget, Sametinget og regjeringen. Partiprogram SAMER
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere samarbeid på tvers av landegrensene, for eksempel når det gjelder undervisning på samiske språk. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil ha en satsing på elektroniske læremidler på samisk og nettbasert samisk opplæring, gjerne i samarbeid med Sverige og Finland. Partiprogram SAMER
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for å gi elever mulighet til å velge et samisk språk som valgfritt sidemål. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeide en ny strategi for samiske næringer i samarbeid med Sametinget. Partiprogram SAMER
2013-2017 Høyre Høyre vil ta vare på nasjonale minoriteters kultur og historie. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at samisk kan erstatte sidemål. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti Tempoet i arbeidet med å utvikle og oppdatere læremateriell på samisk må settes opp. Skolen må bidra mer til å øke norske barns kjennskap til samisk kultur og språk. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre samisk kultur, språk, næringsutvikling og samfunnsliv. Partiprogram SAMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre samiske interesser i verneområder som berører samisk bosetting. Partiprogram SAMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samenes internasjonale arbeid for utvikling og demokratisering. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi støtte til videreutvikling av et felles nordisk ressurssenter for samisk språk. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi Sametinget rammer som gjør det mulig å utvikle en selvstendig politikk på de ansvarsområdene der Stortinget har delegert myndighet til Sametinget. Partiprogram SAMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre åpne prosesser som involverer Sametinget på et tidlig stadium i saker som berører den samiske befolkningen. Partiprogram SAMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det, som en del av Kunnskapsløftet, blir utarbeidet nye læreplaner for opplæring i og på samisk, og at samisk kultur får sin rettmessige plass i kulturskolen. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at samiske læremidler i grunnskolen skal være tilgjengelig og oppdatert etter de til enhver tid gjeldende læreplaner. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha samisk deltakelse i internasjonale prosesser for best mulig å møte nye og skiftende utfordringer som angår samiske områder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SAMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi statlig støtte til opprettelse av kommunale sjøsamiske språksentre. Partiprogram SAMER SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om muligheten til samene, nasjonale minoriteter og hørselshemmede til å sikre og utvikle sitt språk og kultur. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen. Regjeringserklæring SAMER STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et samarbeid på tvers av grensene når det gjelder samiske språk. Regjeringserklæring NORDISK SAMARBEID SAMER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en satsing på synliggjøring av samisk språk, samisk kultur og samiske institusjoner som er viktig for å bekrefte og støtte samisk identitet og tilstedeværelse. Partiprogram SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke vernet mot etnisk diskriminering. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samenes internasjonale arbeid for utvikling og demokratisering. Partiprogram SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi støtte til videreutvikling av et felles nordisk ressurssenter for samiske språk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi Sametinget rammer som gjør det mulig å utvikle en selvstendig politikk på de ansvarsområdene der Stortinget har delegert myndighet til Sametinget. Partiprogram SAMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre åpne prosesser som involverer Sametinget på et tidlig stadium i saker som berører den samiske befolkningen. Partiprogram SAMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha aktiv dialog og et system for avbøtende tiltak der samisk næringsutøvelse trues. Partiprogram NÆRINGSLIV SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at samiske læremidler i grunnskolen skal være tilgjengelig og oppdatert etter de til enhver tid gjeldende læreplaner. Partiprogram SAMER UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha samisk deltakelse i internasjonale prosesser for best mulig å møte nye og skiftende utfordringer som angår samiske områder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at Internasjonalt Samisk Filminstitutt får laget flere samiske spillefilmer og TV serier. Partiprogram KULTUR KUNST SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at stemmeretten skal være allmenn og ikke begrenset til bestemte etniske grupper, derfor vil vi avvikle Sametinget. Partiprogram SAMER STATSFORVALTNING VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge ned fylkestingene og Sametinget og endre dagens valgordning slik at valg til kommunestyrer og til Stortinget gjennomføres samlet hvert fjerde år. Partiprogram FYLKER KOMMUNER SAMER VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge skal tre ut av ILO-konvensjon nr. 169 [om urfolks rettigheter]. Partiprogram SAMER TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke mineralforvaltningen for å kunne ivareta framtidens miljøkrav, samiske rettigheter og veilede kommunene. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN SAMER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil løfte samisk kultur, film, musikk og håndverkstradisjoner, blant annet ved å øke bevilgningen til formålet. Partiprogram KULTUR SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv språkpolitikk som gjør at norsk eller samisk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv. Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samisk filmsatsing med økt nordisk samarbeid. Partiprogram KULTUR NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode rammevilkår for samiske språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke og samordne tilbudene til den samiske befolkningen innenfor spesialisthelsetjenesten med en målsetting om at de samiske pasientene kan få helsetjenester i et miljø med samisk språk- og kulturkompetanse. Partiprogram HELSEVESEN SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre nok samiske læremidler av tilfredsstillende kvalitet. Partiprogram SAMER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne flere samisktalende lærere, førskolelærere og helsearbeidere. Partiprogram HELSEPERSONELL SAMER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet samiske barnehageplasser. Partiprogram BARNEHAGER SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for styrket barnehustilbud for samiske barn. Partiprogram BARNEVERN SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte samisk LHBT+-arbeid. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for økt samisk kulturkompetanse i mottak av volds- og overgrepsofre og i etterforskningsarbeidet. Partiprogram RETTSVESEN SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for et godt helsetilbud tilpasset den samiske befolkningen. Partiprogram HELSEVESEN SAMER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en plassering i fosterhjem med samisk språk og kultur eller en tilsynsperson i fosterhjemmet med samisk bakgrunn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge et selvstendig signalbygg til det samiske nasjonalteateret, Beaivváš. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samisk språk, ved å styrke språksentrene. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke de samiske forskningsmiljøene. Partiprogram FORSKNING LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det blir gitt ut flere lærebøker på samiske språk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby sendinger på samisk eller som er tekstet på samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil vie særlig oppmerksomhet til samisk formkultur, og sikre bevaring og utvikling av denne gjennom opplæring og forskning. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på ressursgrunnlaget og kulturlandskapet for samiske næringer. Vi vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av samiske leveområder. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe kravene til miljøutredninger i utbyggingssaker. Ved utbygging av nye kraftlinjer må det velges traseer og utbyggingsformer som gir minst mulig skade på naturmangfoldet og samiske næringer. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strenge krav ved utbygging av vindkraft på land. For SV er hensynet til naturmangfold og samiske interesser aller viktigst når vi skal velge hvilke vindkraftprosjekter vi vil ha. Hensynet til andre næringer er også viktig, mens rene estetiske hensyn er mindre viktig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at samisk språk og kultur skal ivaretas i skolen. SV vil videreutvikle og styrke fjernundervisningen i de tre samiske språkene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SAMER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke bevilgningene til Sametinget og bevare konsultasjonsretten. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle elever i Norge får kjennskap til samisk språk og kultur. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn og unge i samiske områder har rett på opplæring i og på samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke voksenopplæringsprogrammer i samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til samiske medier. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre støtte til samiske festivaler og kulturarrangement, som Riddu-Riddu. Partiprogram KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke bevilgningene til samiske museer slik at skjevfordelingen i forhold til andre museer utjevnes. Partiprogram KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere samisk næringsutvikling innenfor virkemiddelapparatet. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette en sannhetskommisjon for å granske fornorskingen og uretten begått mot samene av den norske stat, og hvordan vi kan rette på det. Partiprogram LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre 6. februar som nasjonal høytidsdag. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle Samisk høgskole til et globalt urfolksuniversitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet for språk og kultur for nasjonale minoriteter. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre de offisielle minoritetsspråkene samisk, kvensk og tegnspråk. Støtten til produksjon og oversettelse av litteratur på samiske språk og kvensk skal økes. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ivareta språket og litteraturen. SV vil styrke innkjøpsordningen, innføre en boklov som sikrer fastprissystemet på bøker, og hindre at vertikal eiermakt i bokbransjen reduserer mangfoldet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til Samisk filminstitutt, som også skal få mulighet til å gå inn med toppfinansiering i tv-serier og spillefilm. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre arbeidsbetingelsene for Det samiske nasjonalteatret Beaivvas blant annet ved å reise et nytt teaterbygg. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT SAMER
2017-2021 Høyre Høyre vil bevare og videreutvikle samisk språk og kultur som en viktig del av norsk kulturarv. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre et fullverdig samisk utdannelsestilbud fra barnehage til høyskolenivå. Partiprogram SAMER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at Sametinget skal ha en tydelig rolle i arbeidet for samisk språk, kultur og historie. Partiprogram KULTURVERN SAMER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke satsingen på helsetjenester til den samiske befolkningen. Partiprogram HELSEVESEN SAMER
2017-2021 Høyre Høyre vil at samenes medvirkning for reindriften skal ivaretas. Partiprogram REINDRIFT SAMER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre konsultasjonsordningen med Sametinget. Partiprogram SAMER
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta at private skoler kan tilby samisk undervisning på grunnskole- og videregående nivå. Partiprogram PRIVATSKOLER SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å gi elever mulighet til å velge et samisk språk som valgfag. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke rammevilkårene for næringsutøvelse i samiske bosettingsområder. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at reindrifta og andre etablerte næringer skal leve godt side om side. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING REINDRIFT SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre tradisjonelle rettigheter til fiske for befolkningen i de sjøsamiske områdene. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevare og videreutvikle landbruket i de samiske kjerneområdene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil aktivt støtte opp om det samiske sivilsamfunnet og de nasjonale minoritetenes organisasjoner. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet for de samiske språkene og de andre nasjonale minoritetsspråkene i Norge, særlig ved å styrke Sametinget og det kommunale ansvaret for dette. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke kulturminne- og museumsarbeidet for samisk kultur og nasjonale minoriteter, og sikre utbyggingen av det sørsamiske kultursenteret på Snåsa, Saemien Sijte. Partiprogram KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for styrket kjennskap til urfolks og minoriteters vilkår, både hos myndighetene og i befolkningen. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil være en pådriver for en nordisk samekonvensjon for å lette samhandling og styrke samisk kultur på tvers av landegrensene. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte og videreutvikle Sametinget som det viktigste verktøyet for selvbestemmelse for det samiske folket. Partiprogram SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og lovfeste konsultasjonsordningen mellom Staten og Sametinget. Partiprogram SAMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved etablering av flere språksentre, og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi støtte til styrking av kvensk, lulesamisk og pitesamisk språk. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en sannhet- og forsoningskommisjon for å granske konsekvensene av fornorskningspolitikken overfor samene og nasjonale minoriteter. Partiprogram FORSKNING MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre prosedyrer for å gi forutsigbarhet i økonomiske spørsmål for Sametinget og andre samiske budsjettområder. Dette kan for eksempel gjøres ved at det hvert år legges fram en stortingsproposisjon om satsingen og prioriteringene i samepolitikken. Partiprogram SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil få i gang igjen prosessen etter Samerettsutvalget II, som handler om retten til land og vann i tradisjonelle samiske områder fra og med Troms fylke og sørover. Partiprogram SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre samefolkets dag til en offisiell fridag i hele Norge. Partiprogram SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et forsknings- og formidlingsprogram for et samlet samisk historieverk hvor fornorskningshistorien er ett av flere tema. Partiprogram FORSKNING SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer og kulturinstitusjoner vesentlig. Partiprogram FORSKNING KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke opplæringen om samisk kultur og historie for alle elever i grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare statlige sameskoler som samiske alternativ i grunnutdanningen og nasjonale sentre for språkopplæring. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil retten til opplæring på samisk utenfor språkbevarings- og språkvitaliseringskommuner styrkes, ved at minstekravet på ti elever reduseres til tre elever. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til at flere kommuner innlemmes i forvaltningsområdet for samelovens språkregler. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal tilrettelegges for at samisk (nord-samisk, lulesamisk, sørsamisk) og kvensk kan være reelt førstespråk gjennom hele grunnopplæringen. Partiprogram SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte samenes kamp for kontroll over naturressursene i egne områder og for selvråderett over utviklinga av egen kultur, språk og utdanning. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil at forslaget til nordisk samekonvensjon som nå foreligger, må endres til å inkludere samiske rettigheter til naturressursene. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at samene skal ha fast representasjon i Nordisk råd og kunne delta i parlamentarisk arbeid over landegrensene på Nordkalotten og at konsultasjonsretten til samene som urfolk i saker som gjelder dem må overholdes. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil ha lokal kontroll med naturressursene Finnmarksloven/-eiendommen/ Hålogalandsalmenningen. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte endringer i Finnmarksloven, som klargjør den samiske vetoretten mot naturinngrep i samiske områder, jf. ILO-konvensjon 169 som Norge har forplikta seg til å følge. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil at også de svenske samebyene som tradisjonelt driver grenseoverskridende reindrift, må sikres deltakelse i denne forvaltninga i de områder i Troms og Nordland der de tradisjonelt har drevet sin næring. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det etableres flere samiske språksentre. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil at mineralloven må revideres for å gi samiske lokalsamfunn eller brukere vederlag for ressursene som tas ut av samiske områder. Mineralutvinning bare kan skje i tråd med menneskerettigheter, folkeretten og med prinsippet om fritt, informert forhåndssamtykke lagt til grunn. Partiprogram BERGVERK SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for samisk råderett over fiskeriressursene i samiske områder. Partiprogram HAVBRUK SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Kystfiskeutvalgets konklusjon om samisk rett til fiske i havet utenfor Finnmark implementeres, og at de samme prinsippene må legges til grunn i alle fylker med historisk samisk kystbefolkning. Partiprogram HAVBRUK SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil forsvare allmenningsretten til folk i fjorder og kystnære områder slik at den sjøsamiske kulturen og den tradisjonelle nordnorske kystkulturen bevares, og for å motarbeide konsentrasjon av kapital og kvotehandel i fiskerinæringa. Partiprogram HAVBRUK KULTURVERN SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for reell og god samisk utdanning. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at all utdanning i Norge skal ta opp samiske spørsmål og samiske perspektiv innenfor eget fagområde. Dette er viktig for å motvirke fordommer og kunnskapsmangel om samer generelt. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at Alleeleverinorskgrunnskoleogvideregåendeskoleskalharetttilåvelgesamisksomfag,uavhengig av egen etnisk bakgrunn. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at samisktalende elever skal ha lovfesta individuell rett til undervisning på samisk. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at samiske elever skal så langt det er mulig ha rett til å velge samisk læreplan uavhengig av hvor i landet de bor, og lærere må få utdanning til å gi undervisning også etter samisk læreplan. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil lovfeste retten til samiske læremiddel. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil gi skoler i samiske områder et særskilt vern mot nedlegging. Partiprogram SAMER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det samiske barnehagetilbudet skal videreutvikles, både i form av samiske barnehager og barnehageavdelinger, og av språkstøtte for enkelte samisktalende barn. Partiprogram BARNEHAGER SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at voksne samer som ikke har fått fullverdig opplæring i samisk språk og kultur skal få dette fullfinansiert ved statlige middel, med permisjon med lønn eller vilkår som for arbeidsmarkedskurs. Partiprogram SAMER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt andel av norsk, samisk og kvensk folkekultur, romanikultur og innvandrerkultur i mediene. Partiprogram KULTUR SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for en økologisk bærekraftig reindriftsnæring som gir grunnlag for økonomisk lønnsomhet og samisk kultur. Regjeringserklæring REINDRIFT SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget og regjeringen. Regjeringserklæring SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å følge opp NOU 2007:13 Den nye sameretten (samerettsutvalget 2), hvor lovfesting av konsultasjoner prioriteres først i perioden. Regjeringserklæring SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle samisk næringsliv, herunder reiseliv, knyttet til samisk kultur og de tradisjonelle samiske næringer. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp NOU 2016:18 Hjertespråket sammen med Sametinget. Regjeringserklæring SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for en ny budsjetteringsordning for Sametinget. Regjeringserklæring SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for undertegning og ratifisering av Nordisk Samekonvensjon. Regjeringserklæring NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ferdigstille det sørsamiske kultursenteret Saemien Sijte. Regjeringserklæring KULTUR SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER SAMER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Representantforslag om verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
30. nov 2020 Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag) Behandlet
29. sep 2020 Samisk språk, kultur og samfunnsliv - Digitalisering Til behandling
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 108 (samene som urfolk) Til behandling
14. jun 2020 Endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen) Behandlet
10. jun 2020 Representantforslag om å ta ut rovvilt for å berge samisk reindrift i en spesielt vanskelig situasjon Behandlet
23. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk Behandlet
3. feb 2020 Anmodning om særlovgivning fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Samisk språk, kultur og samfunnsliv Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2019 Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsframlegg om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til) Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden Behandlet
8. mai 2019 Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsframlegg om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa») Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk) Behandlet
17. des 2018 Sametingets virksomhet 2017 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. jun 2018 Mandat for og sammensetning av kommisjonen som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner Behandlet
27. mai 2018 Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner) Behandlet
21. mar 2018 Sametingets virksomhet 2016 Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om å få utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring Behandlet
1. feb 2017 Sametingets virksomhet 2015 Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2016 Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen) Behandlet
5. jun 2016 Representantforslag om tiltak for å redusere rovdyrproblemene for samisk reindrift Behandlet
9. mai 2016 Endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.) Behandlet
16. des 2015 Sametingets virksomhet 2014 Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
17. des 2014 Sametingets virksomhet 2013 Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. jun 2014 Lov om fiskeretten i Tanavassdraget Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
26. mar 2014 Sametingets virksomhet 2012 Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. jun 2013 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
26. mai 2013 Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene) Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2012 Representantforslag om nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
29. nov 2012 Endringer i lov om laksefisk og innlandsfisk mv., i lov om forvaltning av naturens mangfold og i lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke Behandlet
19. nov 2012 Sametingets virksomhet 2011 Behandlet
3. jun 2012 Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet) Behandlet
23. mai 2012 Sametingets virksomhet 2010 Behandlet
19. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
19. des 2011 Representantforslag om at Norge trer ut av ILO-konvensjon nr. 169, nedlegger Sametinget, opphever finnmarksloven og avvikler forvaltningsområdet for samiske språk Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
14. feb 2011 Sametingets virksomhet 2009 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
10. mar 2010 Sametingets virksomhet 2008 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Riksrevisjonens undersøking om ansvaret for freda og verneverdige bygningar Behandlet