Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp tilbudet og kapasiteten innenfor alle deler av rusomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ventetiden for behandling av rusavhengighet skal reduseres …. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vi at behandlingstilbudene [for rusavhengighet] er differensierte og individuelt tilpasset. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at de som ber om hjelp for sin rusavhengighet skal få oppfølging fra første dag. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil etablere rusakutt i Oslo, og vurdere etablering også i de andre store byene. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke den forebyggende innsatsen på skoler og arbeidsplasser for å forhindre rusmisbruk og avhengighet. Partiprogram FOLKEHELSE RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil overvåke situasjonen med overdose- og rusrelaterte dødsfall og skaffe mer kunnskap om årsak til slike dødsfall med sikte på å forbedre overlevelsesprognosen for rusavhengige. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at rusavhengige skal få innfridd sine pasientrettigheter og sikres rett til behandling på riktig nivå og til rett tid ut fra en individuell vurdering. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner utarbeider rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Partiprogram KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha sterkere statlig tilsyn og kontroll med skjenkepolitikken, samt vurdere innskrenkning i åpningstidenes maksimalgrense for utsalgs- og skjenkesteder. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et alkoholfritt miljø for barn og unge ved skoler og fritidsanlegg. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke rusmiddelforskningen. Partiprogram FORSKNING RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å bygge ut rusbehandlingstiltak i fengslene, og jobbe for at alle landets fengsler skal bli rusfrie. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at barn og unge som har foreldre med rusproblemer fanges bedre opp ved helsestasjoner, barnehager og skoler. Disse må gis tilstrekkelig kunnskap til å følge opp i forhold til barna og deres familier. Partiprogram FAMILIE RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp pårørende til rusavhengige bedre. Partiprogram FAMILIE RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at utdanning om rus styrkes i pleie-, omsorgs- og helserelaterte utdanninger. Partiprogram HØYERE UTDANNING RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil i større grad ta i bruk muligheten til tvangsbehandling, spesielt mot unge rusmisbrukere. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Høyre For å styrke det psykiske helsevernet vil Høyre Styrke det tverrfaglige samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern for å sikre et helhetlig tilbud til store grupper med sammensatte lidelser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre spesielt styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet for rusavhengige og barn med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN RUSMIDLER SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre styrke det målrettede, forebyggende arbeidet overfor barn og unge. Partiprogram RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2009-2013 Høyre Sikre raskere og bedre hjelp for rusavhengige ved å gjennomføre en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om rusbehandling, omsorg, lavterskel helsetilbud og ettervern. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre styrke tilbudet om støttetiltak til rusavhengiges pårørende, særlig for barn og unge. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre si nei til legalisering av narkotika, herunder utdeling av heroin. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for dem som deltar i legemiddelassistert rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre avvikle ordningen med sprøyterom. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre åpne flere mottakssentre for rusmiddelavhengige i de største byene ved behov. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre gjøre prøveordningen med narkotikaprogram landsdekkende. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK RUSMIDLER
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre at innsatte ved løslatelsen sikres oppfølging i form av bolig- og aktivitetstilbud og videreføring av programmer f.eks. knyttet til rusavvenning eller utdanning. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke behandling og oppfølging av pasienter med dobbeltdiagnose (rus og psykiatri). Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige og private ideelle institusjoner for rusomsorg skal likestilles. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil iverksette en forpliktende, konkret og forutsigbar opptrappingsplan for rusomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle rusavhengige skal få tilbud om behandling innen 30 dager. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at det er nok behandlingsplasser som tar sikte på rusfrihet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil reformere behandlingsopplegget knyttet til LAR med blant annet et helhetlig sosialfaglig opplegg og sterkere ettervern. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at medikamentfri behandling skal være førstevalget i rusbehandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gå mot utdeling av gratis heroin til rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rusmisbrukere skal møtes med verdighet. Det skal være tilstrekkelig kapasitet på lavterskel helsetilbud, og det skal tilbys bolig og arbeidstrening. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at utesteder som bryter skjenkereglene, skal miste skjenkebevillingen i minst 3 måneder, og at salgssteder for alkohol som selger til mindreårige, skal miste salgsløyve i tre måneder og i tillegg ilegges bøter. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl 03.00 til 02.00. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det ikke skal kunne gis salgs- og skjenkebevilling når politiet har frarådet det. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil tilrettelegge for behandlingstilbud for hele familier med rusproblemer. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til en nasjonal holdningskampanje om problematikken arbeid og alkohol. AKAN må styrkes. Partiprogram ARBEIDSLIV RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at gravide får god informasjon om skaden alkoholinntak under svangerskap kan påføre barnet. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at gravide med rusavhengighet må sikres tettere oppfølging, og det bør opprettes egne rusavvenningsinstitusjoner for disse. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte frivillige lag og organisasjoner som driver opplysnings- og holdningsskapende rusarbeid. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rusfrihet skal være en forutsetning for offentlig støtte til idrettsarrangementer. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stramme inn alkoholloven, slik at det ikke blir mulig å dumpe prisene på utesteder. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde Vinmonopolet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder til at denne funksjonen kan ivaretas. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde reklameforbudet for alkohol. Partiprogram MASSEMEDIER RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha sterkere tiltak mot smugling til Norge gjennom bedre kontrollmekanismer, som blant annet flere mobile scannere og tilstrekkelige driftsmidler til kontrollarbeid. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate sprøyterom og andre tiltak som legaliserer misbruk av narkotiske stoffer. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ettervernet gjennom tettere oppfølging av den enkelte på det psykososiale plan, hjelp til å komme i arbeid eller utdanning, bygging av nye nettverk og styrke arbeidet med å etablere flere boliger til rusavhengige. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det mulig å dømme unge kriminelle rusavhengige til opphold på behandlings- og rehabiliteringsinstitusjoner i stedet for fengselsstraff. Partiprogram BARN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kompetansen i hjelpeapparatet, både i første- og andrelinjetjenesten, gjennom grunnutdanning og videreutdanning. Partiprogram RUSMIDLER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samhandlingen på rusfeltet, slik at rusmiddelavhengige sikres sammenhengende tjenester fra avrusing til behandling og oppfølging i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til institusjonsplass i påvente av rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, slik at motivasjonen til behandling stimuleres. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke informasjons- og holdningsskapende arbeid i skolen. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate pengespillautomater på steder der det skjenkes alkohol. Partiprogram LOTTERI OG SPILL RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en offensiv og bred satsing både på kortsiktige hjelpetiltak for rusavhengige og langsiktig rehabilitering og avvenning. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha idretten som alkoholfri sone. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arbeidet mot doping. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sette storbyene bedre i stand til å håndtere sine spesielle utfordringer innenfor rusomsorg, psykiatrisk helsevesen og integrering. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at pasienter med kombinerte rus- og psykiske problemer får samtidig behandling for både sin ruslidelse og sin psykiske lidelse. Kapasiteten må økes slik at pasientene kan komme i gang med avrusning mens de fortsatt er motivert. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil myke opp systemet slik at sidemisbruk ikke automatisk fører til at du blir kastet ut av LAR. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en garanti om behandlingstilbud etter avrusning. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde det høye nivået på alkoholavgifter. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet eller rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere flere akuttavrusningsplasser. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil at rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at det åpnes for å bruke flere legemidler enn metadon og Subutex i behandlingen. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil sørge for at kommuner som ønsker å ha sprøyterom, fortsatt skal få mulighet til det. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil gi Helsetilsynet adgang til å ilegge kommuner dagbøter eller stenge kommunale rustjenester ved påpekte mangler. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke og videreutvikle muligheten til å motta behandling i institusjon for rusmisbruk og sykdom under soning. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide dagens prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll slik at rusmiddelmisbrukere kan dømmes til betinget fengsel med vilkår om å gjennomgå et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke antall avrusningsplasser. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det i hver helseregion opprettes egne rus- og avhengighetsklinikker på sykehus. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette rusakuttmottak i de største byene, slik at overdoseofre og andre under akutte ruspåvirkninger kan bli lagt inn til avrusing, observasjon og utredning. Overgang herfra til ordinær utredning og behandling bør være sømløs, det vil si ingen ventetid fra avrusing til behandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en sterkere satsing på lavterskeltilbud og forsterket ettervern. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre retten til individuell plan. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke behandlingskapasiteten. Behandlingstilbud må møtes med kvalitetskrav og følges opp med jevnlige kontroller. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomføre ventelistegarantien for barn og unge under 23 år med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre økt kunnskap om rusmidler blant skolelever, foreldre og lærere blant annet gjennom utvikling av læremidler og etterutdanning av lærere. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre helsearbeidere økt kompetanse om rusproblematikk og utvide tilbudet om opplæringstiltak for ufaglærte. Partiprogram RUSMIDLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke forskningen omkring forebyggende tiltak og behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Partiprogram FORSKNING RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre kunnskapen om og sikre bedre hjelpetiltak for barn av rusmiddelmisbrukere. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle formalisert samarbeid på rusfeltet mellom skole, politi, frivillige organisasjoner og primær - og spesialisthelsetjenesten i alle fylker og kommuner. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for økt kommunal boligbygging til prioriterte grupper. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre økonomisk støtte til rusfrie arrangement og møtesteder. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre ordning med tilskudd til rusmiddelpolitiske organisasjoner. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle elever i ungdomsskole og videregående skoler blir involvert i rusforebyggende programmer. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi økt støtte til pårørendesenter. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil føre en restriktiv alkoholpolitikk og aktiv avgiftspolitikk. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde Vinmonopolet. Partiprogram RUSMIDLER STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Vinmonopolet etablerer utsalgssteder i alle kommuner som søker om det. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK RUSMIDLER STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil beholde tollkvotene for innførsel av alkohol. Partiprogram RUSMIDLER TOLL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha økt fokus på forebygging av alkoholproblemer på arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil beholde aldersgrensene for kjøp av alkohol og styrke håndhevingen av disse. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forsterke kampen mot illegal omsetning og smugling av alkohol. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke oppslutningen om alkoholfrie soner, som på offentlige areal, i trafikken, i samvær med barn og ungdom, på idrettsarrangement i arbeidslivet og i organisert fritid. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre økt informasjon om skadevirkningene av alkoholbruk under svangerskap. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha fokus på forebygging av tidlig røykestart i form av skolebaserte tiltak, salgsbegrensende tiltak og tobakksfrie oppvekstarenaer. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha sterk satsing på tilbud om hjelp til røyke- og snuseslutt. Partiprogram FOLKEHELSE RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå inn for forbud mot synlig oppstilling av tobakk og snus. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha økt kunnskap og informasjon om virkninger av snusbruk særlig rettet mot ungdom. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre strenge straffer ved narkotikalovbrudd, og opprettholde lovforbudet mot cannabis. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forby bruk og besittelse av anabole steroider, styrke arbeidet mot doping i idrettsmiljøene og blant tenåringer. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke innsatsen mot bruk av sentralstimulerende midler som amfetamin og kokain. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil krav om dokumentasjon ved resept må gjelde for alle legemidler som er reseptpliktig i Norge også ved privatimport ved forsendelse. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke antallet institusjonsplasser i alle helseregioner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at behandlingsinnsats innenfor spesialisthelsetjenesten må følges opp av ettervern og tilbud om bolig, sysselsetting, skolegang og nettverksbyggende tiltak. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere polikliniske behandlingstilbud for cannabisavhengige i de største byene, i tråd med erfaringer fra forsøk i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Tromsø. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke ressursbruken på lavterskeltiltak slik som feltpleiestasjoner eller andre lavterskel helsetilbud knyttet for eksempel til dagsentra, varmestuer eller boligtilbud. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sette inn økte ressurser for å redusere tilgang på narkotika i fengslene. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til interkommunalt samarbeid for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig faglig kompetanse og gode tilbud innenfor legevakt, psykiatri, barnevern og rusomsorg. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil økt satsing og forpliktende plan for utbygging av boliger til mennesker med psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere eller psykisk utviklingshemming. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil økt fokus på de psykiske følgene ved bruk av visse typer rusmidler. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke helse- og omsorgstjenestene til pasienter med kombinert rus- og psykiatriproblematikk. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil senke terskelen for offentlig støtte og innføre offentlig finansierte tannhelsetjenester for personer i rusmiddelomsorgen, innsatte i fengsel og personer med spesielle behov. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle finansieringsordninger for kroniske sykdommer, psykiatri og rus som fremmer større fokus på og mer effektiv behandling av disse pasientene. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke rusmiddelpolitikken aktivt for å redusere volds- og vinningskriminaliteten. Partiprogram RETTSVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl. 03.00 til kl 02.00. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre strengere kontroll av skjenkesteder og hardere reaksjoner ved brudd på skjenkereglene og alkoholloven. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke grensekontrollen for å hindre smugling av våpen, rusmidler og mennesker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at flere domfelte med avhengighetsproblemer får sone i behandlingsinstitusjon. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det psykiske helsevernet også etter at opptrappingsperioden er avsluttet, med spesiell vekt på tilbudet til barn og unge og til mennesker med rusmiddelavhengighet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en tiårig forpliktende opptrappingsplan [for rusmisbrukere], slik det nå er gjennomført for psykisk helsevern. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere spørsmålet om et begrenset forsøk med utdeling av heroin når et bedre beslutningsgrunnlag foreligger, etter at det regjeringsoppnevnte utvalget har kommet med sin anbefaling. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil derfor prioritere effektstudier og sammenlignende studier både innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i de kommunale tjenestetilbudene. Partiprogram KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en restriktiv alkoholpolitikk og nasjonale retningslinjer for tidsbegrensninger av åpnings– og skjenketider. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere alkohollovgivningen slik at skjenkeløyver og salgsbevillinger i større grad tildeles etter objektive kriterier. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle vinmonopolet og tillate at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger. Dette forutsetter et tilfredsstillende kontrollsystem for å sørge for at lovreguleringer overholdes. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer settes lik myndighetsalderen. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland, for å unngå handelslekkasje og smugling. Partiprogram RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tillate alkoholsalg i hele åpningstiden for forretninger som har alkoholbevilling. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for bruk av tvangsbehandling av rusmisbrukere som en sanksjonsmulighet, og å legge til rette for en helhetlig oppfølging etter endt soning. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gå inn for økt bruk av frivillige og ideelle organisasjoner i det forebyggende området ovenfor barn og unge. Partiprogram RUSMIDLER STATSFORVALTNING UNGDOMSARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal finansiere hjelpeapparatet for rusmiddelbrukere i aktiv rus, behandling og ettervern. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette tverrfaglige team som koordinerer tilbud og gir hjelp til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser, og at finansieringsansvaret overføres til NAV. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stille krav til den enkelte for å få til en positiv utvikling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det lettere å få legemiddelbasert behandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at foreldrene, skolen og politiet samarbeider for å hindre rekruttering til rusmiljøene. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for større bruk av tvang i rehabiliteringssammenheng. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at de som kommer ut av rus- og psykiatri- institusjoner eller fengsel skal tilbys et egnet varig boligtilbud. Regjeringserklæring HELSEVESEN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil evaluere og gjennomgå erfaringene fra Opptrappingsplanen for rusfeltet som utløper i 2010. Vi vil følge opp enigheten i Stortinget om å styrke innsatsen ytterligere i årene fremover. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at rusavhengige skal få innfridd sine pasientrettigheter og sikres rett til behandling på riktig nivå og til rett tid ut fra en individuell vurdering. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere etablering av rusakutt i de større byene. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil overvåke situasjonen med overdose- og rusrelaterte dødsfall og skaffe mer kunnskap om årsak til slike dødsfall med sikte på å forbedre overlevelsesprognosen for rusavhengige. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at personer med både rusavhengighet og psykiske problemer får et bedre og mer samordnet tilbud. Regjeringserklæring HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi bedre oppfølging til pårørende til rusavhengige, herunder støtte til pårørendesentre. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha flere rusmestringsenheter i fengslene, rusbehandling ved løslatelse og mer soning i institusjon (§12). Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker å åpne for heroinassistert behandling for de aller mest utsatte brukerne. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en ny tiårig opptrappingsplan for rusfeltet. Planens mål skal være å styrke forebygging og tidlig intervensjon i ungdomsmiljøene, fjerne behandlingskøer, sikre helhetlig behandling og rehabilitering og skaffe nok egnede boliger for rusavhengige. Rusavhengige skal få tilbud om hjemmerehabilitering med vekt på boevne og trening på hverdagsoppgaver. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere mottaks- og oppfølgingssentre over hele landet.[rusmisbrukere]. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at pasienter i legemiddelassistert behandling mottar fullgod rehabilitering, og ikke bare medisin. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at tilbudet om rusavvenning er mangfoldig og at ulike behov dekkes både i behandlingsmetode og – lengde. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke behandlingstilbudet for pasienter med dobbeltdiagnoser. Mange sliter med både rus og psykiske problemer, og disse faller i dag ofte mellom to stoler, og mange med store psykiske problemer blir stående uten et tilbud. Vi må utvikle kompetansen og tilbudet for denne gruppen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bosted med oppfølging skal defineres som en del av behandlingsopplegget og at folk må få botilbud i varige boliger. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre røyke-/sprøyteromløsninger med helse- og sosialfaglig personell i de store byene. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bruken av fengselsstraff og bøter mot rusavhengige for besittelse av brukerdoser avskaffes, og erstattes med andre reaksjonsformer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en alkoholpolitikk som er konsekvent og forståelig og vil derfor fjerne ordningen med forkortede salgstider dagen før helligdager og på lørdager. / tillate salg av alkohol etter klokken 1500 også på dager før helligdag. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke alkoholavgiftene for å redusere tilgjengeligheten. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bevillingshavere som gjentatte ganger bryter alkoholloven mister muligheten til å få bevilling. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å åpne for kommunale tillegg i bevillingsgebyrene for å finansiere økt kontroll med skjenking og salg av alkohol. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tilbud om vinmonopol i alle kommuner som ønsker det. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at den nasjonale maksimalrammen for skjenketid settes til klokken 0200. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener at idretten har et stort ansvar for å sørge for en ren idrett, og at utøvere som tas for doping bør utestenges fra deltagelse i OL. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norsk toppidrett skal fremstå som en arena hvor utøvere, trenere og administrativ ledelse bidrar til en ren, verdibasert idrett. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne internett-sider, slik Vinmonopolet i dag har adgang til. Partiprogram LANDBRUK RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate salg og servering av alkohol ved besøk i produksjonslokaler eller i tilknytning til disse, også på søndager. Partiprogram LANDBRUK RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi pasienter med kombinerte rus- og psykiske problemer integrert behandling for begge lidelser. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning, og etablere flere akuttavrusningsplasser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet eller rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil endre norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal, der justispolitiske virkemidler benyttes mot selgere, ikke brukere, og der misbruk møtes med tilbud om behandling. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke rehabiliteringselementet i Lar, blant annet gjennom bedre og mer forpliktende samhandling mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og Nav. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge ut og prioritere behandlingsplasser og behandlingstiltak for gravide rusmisbrukere, og sikre tilbud om Lar-behandling der det er faglig forsvarlig. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette finansieringsordninger som stimulerer kommunene til å sikre at rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for at storbyene kan gi ruspasienter et lavterskeltilbud med medikamentell behandling (tilsvarende subutex, subuxone eller lignende) etter modell fra LassO- prosjektet i Oslo. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke behandlingstilbudet for alkoholavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate kommuner å ha sprøyterom eller brukerrom, samt endre forskriftene slik at også andre metoder enn injisering og andre stoffer enn heroin tillates her. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre heroinassistert behandling som et tilbud til rusavhengige som etter helhetlig medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler anses å ha nytte av det. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil erstatte rigide, kriteriebaserte systemer for tildeling av ulike former for medikamentell rusbehandling med en mer fleksibel og helhetlig medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til ulike behandlingsalternativer, slik at pasienten får behandling når motivasjonen foreligger. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate salg av sterkøl og vin i dagligvarebutikker. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke og videreutvikle muligheten for å motta behandling i institusjon for rusmisbruk og sykdom under soning. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre krav til helseforetakene om at ressursene til rus og psykiatri hver for seg øker mer enn ressursene til somatisk behandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det tverrfaglige samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern, for å sikre et helhetlig tilbud til store grupper med sammensatte lidelser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil spesielt styrke habilitereings- og rehabiliteringstilbudet for rusavhengige og barn med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeeide en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om rusbehandling, omsorg, lavterskel helsetilbud og ettervern. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke tilbudet om støttetiltak til rusavhengig pårørende, særlig for barn og unge. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil ha fortsatt forbud mot besittelse og bruk av narkotika. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for dem som deltar i legemiddelassistert rehabilitering, herunder sikring av botilbud. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for flere mottakssentre for rusavhengige i de største byene. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en sømløs overgang fra avrusning til rehabilitering. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør åpnes for en utvidet bruk av tvangsbehandling av rusmisbrukere som alternativ til straff. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil at den enkelte rusmisbruker skal få tildelt en koordinator som kan bidra med hjelp og støtte under hele behandlingsforløpet. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forebyggingsarbeidet for å hindre rusmisbruk. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ansvarliggjøre den enkelte [rusmisbruker] for å bidra til å løse sin egen situasjon. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bruke ledig kapasitet blant offentlige og private for å behandle rusmisbruk styrke rehabiliteringen i LAR. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke rehabiliteringen i LAR. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre rett til ettervern [for rusmisbrukere] fra dag én. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil flytte finansieringsansvaret for ettervern [for rusmisbrukere] til staten. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en helhetlig behandlingskjede [i rusomsorgen]. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at ideelle aktører skal være et supplement til det offentlige tilbud. Disse skal ha forutsigbare rammebetingelser, og kontraktenes lengde må sikre brukerne kvalitet og organisasjonene mulighet til å investere. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et regelverk for alkoholreklame som likebehandler like aktører. Det bør åpnes for såkalt generisk omtale og bilder av alkoholholdige produkter på produsenters og leverandørers nettsider, med informasjon om ulike produkttypers karakteristika og hva slags drikk som passer til hvilke typer mat. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING MASSEMEDIER RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde et helhetlig, aktør- og medienøytralt forbud mot alkoholreklame. innenfor denne rammen utrede muligheten for å åpne også for nøktern produktinformasjon direkte fra produsenter til forbrukere, på informasjonsplattformer som forbrukerne aktivt må oppsøke. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING MASSEMEDIER RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde vinmonopolordningen og sikre ordningens legitimitet ved å endre loven slik at vinmonopolet kan holde åpent på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften, samt på valgdagen. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER RUSMIDLER VALG VAREHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at personer som både har en psykisk lidelse og et rusproblem, møtes og behandles med utgangspunkt i begge sykdomstilstander. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for at kommunene har rusfrie fritidstilbud/fritidsklubber til ungdom. Partiprogram KOMMUNER RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for at tjenestene til rusavhengige blir mer tilgjengelige og utadrettet og dermed tilpasses denne gruppens behov. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bygge ut lavterskeltilbud for rusmiddelmisbrukere, der brukere både får helse- og sosialfaglig oppfølging. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre personer med rusproblemer tett og individuell oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil redusere ventetid til avrusning, behandling og oppfølgingstjenester og sikre kontinuitet i behandlingsforløpet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre sammenhengende tjenester [for rusmiddelbrukere] i tråd med samhandlingsreformen. sikre at behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten utvikles i et forpliktende samarbeid med kommunen. sikre godt utbygd oppfølging etter behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det utvikles rusakutter i de største byene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp tiltakene fra rusmeldingen når det gjelder doping. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tannbehandling til tidligere rusmiddelmisbrukere. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at brukerens individuelle plan er konkret og gis et reelt innhold, og at det skaffes koordinator til [rusmiddel-]brukere med behov for sammensatte tjenester. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med de ideelle aktørene på rusomsorgsfeltet, og med organisasjonene for brukere og pårørende. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på rusavhengighet og effekt av behandling. Partiprogram FORSKNING RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha en nullvisjon for overdoser og oppsøkende overdoseteam i alle store byer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et prøveprosjekt med Naloxone (nesespray, motgift) i de store byene. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tilbudene til de mest hjelpetrengende og sikre at brukere med både psykiske lidelser og rusavhengighet blir fulgt tett opp over tid. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke rehabiliteringssiden av legemiddelassistert behandling. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode rutiner og kompetanse i hele hjelpeapparatet slik at personer med rusproblemer og deres pårørende lettere fanges opp. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette inn særlige tiltak overfor grupper som er sårbare for gjentakelser, som unge og rusavhengige. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Senterpartiet Organisasjoner som driver virksomhet på vegne av det offentlige, som rusomsorg og rehabilitering, skal få mulighet til mer langsiktige avtaler. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Senterpartiet For de som soner korte dommer ønsker Senterpartiet at ordningen med hjemmesoning bygges ut til å bli et landsdekkende tilbud og at samfunnsstraff, promille- og narkotikaprogram skal benyttes i større grad. Partiprogram RETTSVESEN RUSMIDLER STRAFFERETT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot dopingbruk blant ungdom og i idretten, og støtter forbudet mot bruk og besittelse av anabole steroider. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil stimulere til interkommunalt samarbeid for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet innenfor psykiatri, legevakt, barnevern og rusomsorg. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre dagens restriktive politikk for alkohol, tobakk og snus. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde Vinmonopolet og utvide butikknettet videre slik at alle har rimelig nærhet til utsalg. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for at Vinmonopolet kan overta taxfreeutsalgene på flyplassene, under forutsetning av at dette ikke bidrar til nedlegging av flyplasser. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi kommunene fullmakt til å regulere skjenketidene selv, innenfor dagens lovverk med maksimal skjenketid til kl. 03.00 for hele landet. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide bruken av alternative straffereaksjoner i narkotikasaker. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre strenge straffer ved narkotikalovbrudd og opprettholde lovforbudet mot cannabis. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at psykisk helsehjelp, psykisk helsevern og behandling og oppfølging av rusavhengige må bli en del av finansieringsordningen til samhandlingsreformen slik at kommuner får økonomiske virkemidler og stimulering til å bygge opp gode lokale tilbud i sin kommune. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at rusavhengige skal møtes med verdighet. Det skal være tilstrekkelig kapasitet på lavterskel helsetilbud, og det skal tilbys bolig og arbeidstrening. Det er viktig at boligen er tilpasset brukerens behov, og at den er utenfor rustunge områder. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til forskning på ulike typer forebyggende og behandlende tiltak for rusavhengige som er rettet mot rusfrihet. Partiprogram FORSKNING RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige og private ideelle institusjoner for rusomsorg skal likestilles når det gjelder økonomiske rammevilkår, soning på § 12 og krav til kvalitet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre ideelle tilbud for rusavhengige stabile rammevilkår, blant annet gjennom løpende avtaler med det offentlige. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at institusjoner som tilbyr medikamentfri behandling skal ha rett på økonomiske vilkår på lik linje med andre institusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil iverksette en forpliktende, konkret og forutsigbar opptrappingsplan for rusomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle rusavhengige skal få tilbud om behandling innen 30 dager. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at det er nok behandlingsplasser som tar sikte på rusfrihet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at polikliniske tilbud ikke skal brukes som erstatning for langtidstilbud for å unngå fristbrudd, dersom pasienten har behov for langtidsbehandling. Det er fortsatt behov for langtidsplasser innen rusomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at den enkelte bruker i større grad skal kunne velge behandlingsinstitusjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at institusjonene i større grad kan sette inn tiltak for å hindre rus på hus (rus på institusjonene). Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil reformere behandlingsopplegget knyttet til LAR med blant annet et forpliktende helhetlig sosialfaglig opplegg og sterkere ettervern og rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det innenfor bevilgningen til rusfeltet må øremerkes midler til behandling og rehabilitering av sterkt hjelpetrengende rusavhengige. Tiltakene må målrettes bedre og individuelt tilrettelegges for at denne gruppen kan nyttiggjøre seg av behandlingstilbudet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at statlige midler til behandling og oppfølging av rusavhengige bør gå til kommunen hvor den rusavhengige oppholder seg, og ikke kommunen hvor vedkommende er folkeregistrert. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at medikamentfri behandling skal være førstevalget i rusbehandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gå mot utdeling av gratis heroin til rusavhengige. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning. Straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes. Partiprogram RETTSVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det settes søkelys på de enorme kostnadene med alkohol for samfunn, arbeidsliv og ikke minst den enkelte. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at utesteder som bryter skjenkereglene, skal miste skjenkebevillingen i minst 3 måneder, og at salgssteder for alkohol som selger til mindreårige, skal miste salgsløyvet i tre måneder og i tillegg ilegges bøter. Partiprogram NÆRINGSLIV RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl 03.00 til 02.00. Partiprogram NÆRINGSLIV RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at politiets råd bør tillegges betydelig vekt når spørsmål om salgs- og skjenkebevillinger skal avgjøres. Partiprogram NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alkohol på lik linje med tobakk må merkes med informasjon om helserisiko. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil kreve at alkohol i dagligvarebutikken flyttes til eget avlukke fraskilt fra butikkens øvrige varer. Partiprogram NÆRINGSLIV RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil tilrettelegge for behandlingstilbud for hele familier med rusproblemer. Partiprogram FAMILIE RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til en nasjonal holdningskampanje om problematikken arbeid og alkohol. AKAN8 må styrkes. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at gravide får god informasjon om skaden alkoholinntak under svangerskap kan påføre barnet. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at gravide med rusavhengighet må sikres tettere oppfølging, og at det bør opprettes egne rusavvenningsinstitusjoner for disse. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte frivillige lag og organisasjoner som driver opplysnings- og holdningsskapende rusarbeid. Partiprogram KULTUR RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at rusfrihet skal være en forutsetning for offentlig støtte til idrettsarrangementer. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil endre alkoholloven slik at det ikke blir mulig å dumpe prisene på utesteder. Partiprogram NÆRINGSLIV RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde Vinmonopolet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel, og sørge for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder til at denne funksjonen kan ivaretas. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde reklameforbudet for alkohol. Partiprogram FORBRUKERSAKER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av tax free-systemet utfra et alkoholpolitisk perspektiv. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate pengespillautomater på steder der det skjenkes alkohol. Partiprogram RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha sterkere tiltak mot smugling til Norge gjennom bedre kontrollmekanismer, som blant annet flere mobile skannere og tilstrekkelige driftsmidler til kontrollarbeid. Partiprogram RUSMIDLER TOLL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate sprøyterom og andre tiltak som legaliserer misbruk av narkotiske stoffer. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ettervernet gjennom tettere oppfølging av den enkelte på det psykososiale plan, hjelp til å komme i arbeid eller utdanning og bygging av nye nettverk, og styrke arbeidet med å etablere flere boliger til rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at norske fengsler skal være rusfrie, og styrke arbeidet med å avdekke narkotikainnførsel inn i fengslene. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at behandlingstilbudet for rusavhengige som soner fengselsstraffer i ordinære fengsler må bli bedre, blant annet ved at det etableres flere rusmestringsenheter i fengslene, og at det også gis tilbud om skolegang, botrening og rusmestring i flere fengsler enn i dag. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre straffedømte rusavhengige som blir rusfrie i soningstiden ettervern etter endt soning, gi dem en egen kontakt-/ressursperson og stille krav om at de har jevnlig kontakt med denne. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kompetansen i hjelpeapparatet, både i første- og andrelinjetjenesten, gjennom grunnutdanning og videreutdanning. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samhandlingen på rusfeltet, slik at rusavhengige sikres sammenhengende tjenester fra avrusning til behandling og oppfølging i kommunene. Partiprogram LOKALFORVALTNING RUSMIDLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal få tilført økonomiske midler som sikrer faglig god oppfølging av utskrivningsklare pasienter fra institusjoner innen rusomsorg og psykisk helsevern. (Se også kapittelet «Helsepolitikk».). Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevisstheten om dobbeltdiagnoser rus/psykiatri og styrke behandlingstilbudet til denne gruppen mennesker. Partiprogram RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til institusjonsplass i påvente av rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, slik at motivasjonen til behandling stimuleres. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke informasjons- og holdningsskapende arbeid i skolen. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at de ulike offentlige helse-, forvaltnings- og behandlingsinstansene må forpliktes i henhold til en felles individuell plan for hver av de mest hjelpetrengende rusavhengige. Partiprogram LOKALFORVALTNING RUSMIDLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at gravide med rusavhengighet som er en del av LAR-programmet, av hensyn til barnet skal kunne tvangsinnlegges i avrusningsinstitusjon på lik linje med andre rusavhengige. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte etableringen av rusakutter og døgnåpne lavterskeltilbud som har varig behandling som målsetting i de største byene. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bruken av alternative straffereaksjoner, som narkotikaprogram med domstolskontroll, men at narkotikaprogrammet som hovedregel bør benytte behandling i døgninstitusjon fremfor poliklinisk behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RETTSVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes for ruspåvirket kjøring i alvorlige tilfeller kan dømmes til å måtte installere alkolås i bilen. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at idretten og idrettsarenaer, inkludert tribuner/tilskuerplasser, skal være alkoholfrie soner. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arbeidet mot doping. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre alkolås i alle skolebusser, busser, offentlige kjøretøyer og yrkeskjøretøyer. Partiprogram RUSMIDLER VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde den nasjonale målsetningen om reduksjon i alkoholforbruket. Det betyr å opprettholde en relativt høy pris på alkohol og begrense tilgjengeligheten. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi personer med alvorlige psykiske lidelser rett til behandling i psykisk helsevern, også når tilstanden har sammenheng med bruk av rusmidler. Behandlingstilbudet for dem med både rusproblemer og psykiske lidelser må samordnes bedre, både på statlig og kommunalt nivå. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forebygge isolasjon og inaktivitet blant personer med rusproblemer eller psykiske lidelser, både gjennom støtte til frivillige initiativer, pasientorganisasjoner og offentlige ordninger. Ulike typer kunstnerisk eller fysisk aktivitet, praktisk arbeid og samvær med dyr er god grønn terapi som kan øke trivselen og styrke habiliteringen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å redusere ventetiden og unngå brudd i behandlingen innen rusomsorgen og psykiatrien. Institusjoner med gode resultater må opprettholdes og brukes som mønster når nye behandlingsplasser opprettes. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ettervernet i rusomsorgen og psykiatrien gjennom et mangfold av oppfølgingstilbud. De som ikke greier å bli rusfrie etter gjentatte forsøk må sikres et anstendig liv, også når dette krever regulert medisinsk bruk av rusmidler. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for at behandling av brukere av tunge rusmidler kan assisteres av stoffer som ellers er ulovlige, som heroinassistert behandling. Rusavhengige må få tilbud om behandling langt raskere enn i dag. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fortsette å regulere alkoholomsetningen strengt. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre advarsel på alkoholemballasje om helsefarene ved alkoholmisbruk og informasjon om hvor man kan henvende seg for hjelp ved alkoholavhengighet. Partiprogram FOLKEHELSE RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Vi vil avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk. Vi ønsker derimot fortsatt at innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart. Partiprogram RETTSVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la Vinmonopolet holde åpent de samme dager som butikkene kan ha ølsalg. Regjeringserklæring RUSMIDLER VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg. Ordningen innføres først for rus og psykisk helsevern og evalueres, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en opptrappingsplan for rusfeltet og gjeninnføre regelen om at rus og psykisk helsevern, hver for seg, skal ha en årlig vekst i hvert helseforetak som er høyere enn for somatikk. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne flere mottakssentre for rusavhengige i de største byene. Regjeringserklæring RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling. Regjeringserklæring RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe for at alle rusavhengige får en individuell plan og oppfølging av koordinator. Regjeringserklæring RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering. Regjeringserklæring HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre ettervern fra første dag etter endt avrusing og behandling, supplert med øvrige hjelpetiltak. Regjeringserklæring RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for personer med psykiske helseutfordringer, herunder sikring av botilbud for pasienter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering. Regjeringserklæring HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika. Regjeringserklæring RUSMIDLER STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det tverrfaglige samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern. Regjeringserklæring HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligge fast, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring FOLKEHELSE RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utdanne flere narkohunder til bruk i politiet og Tollvesenet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER TOLL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kapasiteten til politiet og Tollvesenet ved utsatte grensestasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER TOLL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes for ruspåvirket kjøring i alvorlige tilfeller kan dømmes til å måtte installere alkolås i bilen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe narkotikabruk i norske fengsler . Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rusbehandling til alle innsatte med rusproblemer. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et integrert ettervern for kriminalomsorgen, rusomsorgen og andre grupper med tilsvarende behov. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal gis faglige og økonomiske forutsetninger for å ta imot utskrivningsklare pasienter også fra institusjoner innen rus og psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke psykisk helsevern med flere ambulante team, døgnberedskap og brukerstyrte sengeplasser. Den gylne regel, der psykisk helse og rus skal prioriteres med mer ressurser hver for seg enn somatisk helse, må videreføres og følges opp. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen innenfor forskning, behandling og oppfølging på kombinerte diagnoser mellom rus og psykiatri. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil be om at helsemyndighetene vurderer på ny konsekvensene rundt LAR og graviditet, herunder et mulig krav om at kvinner på LAR må bruke prevensjon. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere å gjeninnføre en aldersgrense for LAR-brukere. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være alkoholfrie soner og vil føre en politikk som legger til rette for arenaer uten bruk av alkohol. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil åpne opp for mer bruk av frivillig tvang i rusomsorgen. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gå inn for en nasjonal alkoholstrategi, som beskriver hvordan de alkoholpolitiske målene om reduksjon i alkoholforbruket skal oppnås. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rusmisbrukere som ønsker hjelp for sitt misbruk et fritt behandlingsvalg. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes overdoseteam i større byer og tettsteder, og at det utarbeides strategier mot overdoser i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at kommunene etablerer gode lavterskelhelsetjenester for personer med alvorlige rus- og/eller psykiske helseproblemer bemannet med sykepleiere og annet helsepersonell, for eksempel etter modell fra Gatehospitalet i Oslo. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at spesialisthelsetjenesten skal iverksette tiltak for å skape et likeverdig, helhetlig helsetilbud til gruppen med rus- og/eller alvorlige psykiske helseproblemer. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at medikamentfri behandling skal være førstevalget i rusbehandlingen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil reformere behandlingsopplegget knyttet til LAR med blant annet et forpliktende helhetlig sosialfaglig opplegg og sterkere ettervern, rehabilitering og arbeidstrening. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at gravide med rusavhengighet som er en del av LAR-programmet, av hensyn til barnet skal kunne tvangsinnlegges i avrusningsinstitusjon på lik linje med andre rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gå imot utdeling av heroin til rusavhengige. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til forskning på ulike typer forebyggende og behandlende tiltak for rusavhengige som er rettet mot rusfrihet. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige og private ideelle institusjoner for rusomsorg skal likestilles når det gjelder økonomiske rammevilkår og krav til kvalitet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre ideelle tilbud for rusavhengige stabile rammevilkår, blant annet gjennom løpende avtaler med det offentlige. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at institusjoner som kun tilbyr medikamentfri behandling uten LAR skal ha rett på økonomiske vilkår på lik linje med andre institusjoner. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning. Straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil se på muligheten for alternativ til straff for de rusavhengige. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle rusmisbrukere i behandling/ettervern skal tilbys hjelp til å rydde opp i gjeld og økonomiske forhold. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sette ned et offentlig utvalg for å vurdere de store samfunnsmessige kostnadene ved alkohol for samfunn, arbeidsliv og den enkelte. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl. 03.00 til 02.00. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunale salgs- og skjenkebevillinger fortsatt skal behandles i hver kommunestyreperiode. Partiprogram KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en evaluering av det nasjonale prikksystemet for skjenkekontroll, med tanke på om dette virker etter hensikten. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte frivillige lag og organisasjoner som driver opplysnings- og holdningsskapende rusarbeid. Partiprogram KULTUR RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at alle foreldre får delta i programmer som setter fokus på foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet. Partiprogram FAMILIE RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til en nasjonal holdningskampanje om problematikken arbeid og alkohol. AKAN16 må styrkes. Partiprogram RUSMIDLER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at rusfrihet skal være en forutsetning for offentlig støtte til idrettsarrangementer. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde Vinmonopolet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel, og sørge for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder til at denne funksjonen kan ivaretas. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde reklameforbudet for alkohol. Partiprogram RUSMIDLER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Vinmonopolet skal overta tax-freesalget av alkohol. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil reversere ordningen med at tax-freekvoten av tobakk kan byttes med alkohol. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate pengespillautomater på steder der det skjenkes alkohol. Partiprogram LOTTERI OG SPILL RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at behandlingstilbudet for rusavhengige som soner fengselsstraffer i ordinære fengsler må bli bedre, blant annet ved å ha flere rusmestringsenheter i fengslene, både for kvinner og for menn. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for egne behandlingstilbud for kvinner. Partiprogram LIKESTILLING RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate sprøyterom og andre tiltak som legaliserer misbruk av narkotiske stoffer. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre alkolås i alle offentlige kjøretøyer og yrkeskjøretøyer. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om alkolås på samtlige yrkeskjøretøyer som kommer inn i landet. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at SPU på sikt trekker seg ut av alkoholindustrien slik man tidligere har gjort med tobakk. Partiprogram NORGES BANK RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av alkoholindustrien, slik det er gjort med tobakksprodusentene. Partiprogram NORGES BANK RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot alkoholreklame og reklame rettet mot barn. Partiprogram BARN RUSMIDLER SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tillate gårdssalg av alkohol uavhengig av alkoholstyrke. Partiprogram LANDBRUK RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tillate salg av lovlige varer i hele butikkens åpningstid. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle kiosk og dagligvare ved tildeling av salgsbevilling for alkoholholdig drikkevarer. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil motsette oss byråkratiske tiltak som tar sikte på å hindre at voksne mennesker kan nyte lovlige produkter. Partiprogram RUSMIDLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere alkohollovgivningen. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et tilfredsstillende kontrollsystem for omsetning av alkohol. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sette aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer lik myndighetsalderen. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere avgiften på alkohol og tobakk til nivået hos våre naboland for å unngå handelslekkasje og smugling. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ikke avgiftsbelegge e-sigaretter som tobakk. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne regulering av åpnings- salgs- og skjenketider. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil reversere påbudet om bruk av såkalt «plain packaging» på tobakksprodukter. Partiprogram RUSMIDLER SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha flere politihunder, deriblant narkotikahunder. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke fokus på rusomsorg i fengsel. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at behandling av rusmisbruk også må ta høyde for tilstrekkelig behandling av tilleggslidelser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ta i bruk all offentlig og privat kapasitet for å redusere de lange ventelistene innenfor norsk rusomsorg. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forebyggingsarbeidet for å hindre rusmisbruk. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ansvarliggjøre den enkelte [med rusproblemer] til å bidra med å løse sin egen situasjon. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bruke ledig kapasitet blant offentlige og private for å behandle rusmisbruk. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvide bruk av vaksinen Naltrekson. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvide bruken av Nalokson nesespray til nasjonal ordning for å behandle overdoser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke kunnskapen om helsesituasjonen til barn født av rusmisbrukere. Partiprogram BARN HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil [si] nei til å inkludere heroinassistert behandling som en del av LAR. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskning innen kommunehelse, rus, psykisk helse og rehabilitering. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en sterk og kunnskapsbasert ruspolitikk som forebygger rusproblemer. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en restriktiv alkoholpolitikk. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde Vinmonopolets viktige samfunnsrolle. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper. Inntektene til offentlige og private flyplasser videreføres. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innholdsmerke alkoholholdig drikke. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at det på alle arbeidsplasser er retningslinjer for alkoholbruk. Partiprogram ARBEIDSLIV RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tiltakene rettet mot barn som vokser opp i hjem med rusutfordringer. Partiprogram BARN RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det rusforebyggende arbeidet i skolen. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en omlegging av norsk ruspolitikk, hvor de helse-, justis- og strafferettslige sidene av dagens politikk reformeres. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil narkotika skal fortsatt være forbudt. Rusavhengige skal møtes med god helsehjelp, ikke straff. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi ruspasienter persontilpasset oppfølging knyttet til jobb og bolig. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilbudet til ruspasienter skal organiseres som helhetlig og godt koordinerte pasientforløp uten unødige forsinkelser. Behandlingsforløpet skal inkludere ettervern ved forpliktende oppfølgingsavtaler mellom helseforetakene og kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for bedre måling av kvaliteten på rusbehandling og sørge for at resultatene av ulike behandlingstilbud lettere kan sammenlignes. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil som for andre pasientgrupper, sørge for at det er medisinskfaglige og forskningsbaserte vurderinger som legges til grunn for hva slags medikamenter og behandlingsmetoder, herunder heroinassistert behandling, som benyttes i helsehjelp til rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre brukerrom som skal utvikles i retning av helsehjelpssentre. Inntil dette er på plass, må det bli tillatt å røyke blant annet heroin på dagens sprøyterom. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil nedsette en ruskommisjon som skal fremme konkrete, kunnskapsbaserte forslag til hvordan ruspolitikken endres. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre alkolås på busser og lastebiler. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at lovverket om narkotika til eget bruk skal innebære alternative reaksjoner fra samfunnet. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at også produsenter av lokalt produsert sterkøl kan selge sine produkter utenfor Vinmonopolet, på samme måte som lokale produsenter av vin og cider. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre de strenge restriksjonene på salg av tobakk. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en omlegging av alkoholavgiften med høyere avgift på brennevin og lavere avgift på svakere alkoholholdige drikker, der det samlede avgiftsnivået holdes på dagens nivå. Partiprogram AVGIFTER FINANSER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere alkoholavgiftene for småskalabryggerier. Partiprogram AVGIFTER FINANSER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at ruspasienter skal få time til poliklinikk eller behandling innen 24 timer etter avrusning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere heldøgns behandlingsplasser for rusmisbrukere. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at dagens LAR-behandling kan bruke flere medikamenter enn de tre som brukes i dag, inkludert substitusjonsmedikamenter for andre rusavhengige enn opiatavhengige. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at det opprettes flere bemannede boliger i forkant og etterkant av behandling i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og kommersielle eller ideelle aktører. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke lavterskeltilbud rettet mot barn av rusmisbrukere. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha flere medleve-kollektiv for yngre rusbrukere, opptil 18 år. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at rusavhengige gis samme tilgang til ordinære legemidler som det ikke-rusavhengige har i dag. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre narkotikalovgivningen slik at bruk av rusmidler og besittelse til eget bruk ikke er straffbare handlinger. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få helse og sosialfaglig hjelp fremfor fengsel når de gjør noe kriminelt. Partiprogram DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre sprøyteromsloven til en brukerromslov der det også åpnes for andre inntaksmetoder enn injisering og andre stoffer enn heroin. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere behandlingsplasser og bedre etterverntilbud for alkoholmisbrukere. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede effekten av de ulike straffemetodene for å skape et straffesystem som bidrar til rehabilitering. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få tilbud om behandling i stedet for straff. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha behandling under tvang i stedet for fengsel når rusavhengige begår kriminelle handlinger. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå konsekvenser av og kostnader ved dagens narkotikapolitikk. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede alternative måter å regulere rusmiddel som i dag er forbudt med mål om å minimere skade for brukere og samfunn. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil klassifisere og differensiere narkotiske stoffer i lovverket etter virkning og skadelighet. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk. Partiprogram AKSJER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN NÆRINGSLIV RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre trygghet for helse. Alle trenger et godt sted å bo. Stabilitet i livet kan gi tryggheten som skal til for at rusbehandling skal lykkes, og for at liv skal bli bedre. Et trygt sted å bo, også før behandling, og med god oppfølging er avgjørende for en helhetlig rusomsorg. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare vinmonopolet som eneaktør i salg. Partiprogram NÆRINGSLIV RUSMIDLER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger forebygging av alkoholskader. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for styrket kontroll med de som selger alkohol. Alkoholavgiften må differensieres mellom butikkutsalg og skjenkesteder for å flytte alkoholkonsum inn i kontrollerte omgivelser. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha brukersteder som fungerer. Dagens sprøyterom må utvides til å bli brukersteder, uten store begrensninger på hva som kan brukes og hvordan. Skadereduksjon og helse skal styre tilbudet. Vi vil hente lærdom fra andre europeiske land med vellykkede tiltak for de tyngste brukerne, som Sveits og Portugal. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en åpen politikk for behandling. De legemidlene som fungerer for den enkelte må kunne brukes uten at det gjøres til et politisk spørsmål. Det gjelder også heroinassistert behandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage behandlingstilbud som er tilgjengelige. Det er viktig at tilbud om avrusning eller behandling er tilgjengelig for folk. Avbrudd i behandling må unngås. Også i rusomsorgen må det satses på flere brukerstyrte plasser der folk kan skrive seg selv inn. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at kunnskap om traumesensitiv omsorg og konsekvenser av vold, overgrep og omsorgssvikt i større grad integreres i forebygging og behandling av psykiske problemer og lidelser og forebygging og behandling av rusproblemer. Dette vil også kunne bidra til å forebygge tvangsbruk i psykisk helsevern og rusomsorg. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en full gjennomgang av den legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR), for å sikre at den sosialfaglige hjelpen blir sterkere, og for å gjøre programmet mer fleksibelt og åpent for de som bruker det. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere langsiktige programmer for å komme ut av rus. Det må i større grad være mulig å delta i langvarige programmer, som også følger opp så lenge det er nødvendig etter behandling. Ettervern må alltid være del av behandlingsløpet, og må inkluderes i de tilfellene ikke-offentlige er ansvarlig. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette inn ressurser i rusomsorgen for å bryte spredningen av Hepatitt C. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen med skadereduserende tiltak i rusomsorgen, som utdeling av brukerutstyr og muligheter for å få testet rusmidlene for skadelig innhold, særlig i de store byene. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle helsearbeidere har tilstrekkelig kompetanse på rusrelaterte helseutfordringer. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme en ren idrett. Gode verdier og menneskeverd må være sentralt for norsk idrettspolitikk. Toppidretten må drives økonomisk og helsemessig forsvarlig, med nulltoleranse for doping. Partiprogram IDRETT KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil tillate pils i park. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil tillate salg av sterkøl (opp til 5,5 prosent) i butikk. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke behandlingen og ettervernet innen rusomsorg og psykiatri. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å holde ungdom røyk- og snusfrie. Partiprogram FOLKEHELSE RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk og gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder. Partiprogram LOKALFORVALTNING RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene innen psykologi, psykiatri og rusomsorg, blant annet for å bedre ettervernet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere ventetiden ytterligere for rusavhengige som venter på behandling, og sørge for bedre overgang fra avsluttet behandling til oppfølging/ettervern. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre pakkeforløp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha bedre tverrfaglig samarbeid om behandling og ettervern mellom psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk helsetjeneste. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre mangfold og valgfrihet i behandlingen av rusproblemer ved å videreføre fritt behandlingsvalg innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, supplert av offentlige anbud fra ideelle og private på rusfeltet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil åpne mottakssentre i de største byene der ruspasienter kan få time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere lavterskel substitusjonsbehandling i alle helseregioner etter modell av LASSO. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil bedre arbeidet med rusavhengiges somatiske helse, herunder satsing på kompetanse og bevisstgjøring i tjenestene, samt legge til rette for økt vektlegging av fysisk aktivitet og ernæring i rusbehandlingen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tilbudet om avrusing og rusmestring for innsatte med narkotikaproblemer i norske fengsler. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at ved lengre fengselsdommer skal man arbeide for at den innsatte får en sjanse til å bli helt rusfri før løslatelse. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle og øke bruken av helsefaglige tiltak og metoder som reaksjon på mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd, herunder en ungdomskontrakt. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være en pådriver globalt for en narkotikapolitikk bygget på helse, skadereduksjon og menneskerettigheter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til grunn en faglig vurdering av om andre metoder enn injisering av heroin bør tillates på sprøyterom. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere om fastleger, etter en faglig vurdering, kan starte behandling av rusavhengige med Subutex og Subuxsone utenom LAR. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha forsøk med skadebegrensende tiltak, som for eksempel heroinassistert behandling som et tilbud til tunge rusmisbrukere. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil åpne for mer rusbehandling der innleggelsen er frivillig, mens gjennomføringen er tvungen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Vinmonopolet overtar taxfreesalget av alkohol. Partiprogram FINANSER RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skjenking til mindreårige og til overstadig berusede personer må føre til automatisk tap av skjenkebevilling for en periode. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde aldersgrensene for kjøp av alkohol og styrke håndhevingen av denne. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for en ny nasjonal alkoholpolitisk strategi for å sikre at Norge når den vedtatte målsettingen om minst 10 % reduksjon i det skadelige alkoholkonsumet innen 2025. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte målsettingen om at maksimalt 5 % av befolkningen røyker daglig i 2025. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse sterkt på røyke- og snuseslutt, høye tobakksavgifter og reklamefrie tobakkspakker. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke behandlingstilbudet for alkoholavhengige. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet. Det må etableres tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alternative reaksjoner skal være foretrukken reaksjonsform for ungdom i narkotikasaker som dreier seg om bruk og besittelse. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre fritak for egenandeler i helsetjenesten for personer med tung rusavhengighet. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre behandlingstilbudet for rusavhengige med særlig vekt på ettervern. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bedre rusavhengiges helse ved å ha en nasjonal satsing på forebygging og behandling leverbetennelse, hepatitt C, med mål om å utrydde sykdommen. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forbedre fastlegeordningen slik at en sikrer rekruttering og stabil legedekning uansett hvor man bor i landet. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke rus- og psykiatritjenestene i kommunene gjennom en opptrappingsplan med øremerkede midler i opptrappingsperioden. Partiprogram RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsatt prioritere utbygging av tilbudet til personer med rus- og/eller psykisk lidelse. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at samfunnsstraff og promille- og narkotikaprogram i større grad blir benyttet. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en rusreform og satse målrettet på psykisk helse, livsmestring og tidlig innsats. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til en nasjonal reform i rusomsorgen i kommende stortingsperiode. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og i stedet satse på skadereduksjon, samt på frivillige og individuelt tilpassede helsetilbud for rusavhengige. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede om ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler som i dag er illegale, kan bidra til redusert rusbruk, avhengighet, kriminalitet og andre skadevirkninger. Partiprogram RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere ventetiden i rusomsorgen og unngå brudd i behandlingen, gjennom å legge til rette for et bredere tilbud og sikre gode økonomiske rammer. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et sterkere helsefaglig hjelpetilbud for rusbrukere og tungt avhengige i større byer, ved å sikre at helse- og sosialarbeidere er tilgjengelige i det offentlige rom. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette brukerrom i de større byene, med tilgang på kvalifisert helsepersonell. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby gratis langtidsvirkende prevensjon til ruspasienter, samt sørge for god informasjon om rusbehandling og graviditet. Partiprogram RUSMIDLER SVANGERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for et tett samarbeid mellom behandlere, interesseorganisasjoner som arbeider med avrusing, kommunehelsetjenesten og NAV, for å sørge for god informasjon om rus og rusmidler, med en målsetting om å bidra til å redusere bruk og misbruk, kriminalitet og skadevirkninger. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere tiltak overfor barn og unge som er pårørende eller selv er rusavhengige. Partiprogram BARN RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha godt samarbeid mellom skoler og helsesektoren, for å sikre god informasjon om rus, rusmidler og tilgjengelighet blant unge. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre en restriktiv alkoholpolitikk, og arbeide aktivt for rusfrie arrangementer. Partiprogram KULTUR RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at interesseorganisasjoner med ulike tilnærminger til rusomsorgen kan motta støtte til informasjonsarbeid og arbeid mot rusavhengighet. Partiprogram KULTUR RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil erstatte kriteriebaserte systemer for tildeling av ulike former for medikamentell rusbehandling med helhetlig og fleksibel medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for å tilby heroinassistert behandling for rusavhengige som etter konsultasjon med medisinsk kvalifisert behandler har funnet løsningen ideell. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil statlige midler til behandling av rusavhengige skal tilfalle den kommunen hvor den rusavhengige oppholder seg og ikke der vedkommende er folkeregistrert. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Rødt Rødt vil avkriminalisere besittelse av brukerdoser av narkotiske stoffer etter modell fra Portugal. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for styrking av forebyggende arbeid, rusfrie møteplasser og tidlig hjelp til barn og unge i risikosonen. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Rødt Rødt vil bygge opp tilstrekkelig kapasitet på behandlingsplasser. Rusavhengige skal heller få behandling fremfor straff. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Rødt Rødt vil lage tilbakeføringsprogrammer med individuell oppfølging slik at den enkelte kan komme tilbake til arbeid/utdanning og ha et verdig botilbud. Ettervernet må styrkes. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Rødt Rødt vil tillate kommuner å ha sprøyterom eller brukerrom, samt endre forskriftene slik at også andre metoder enn injisering og andre stoffer enn heroin tillates her. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at heroinassistert behandling (HAR) bør være et alternativ for tunge heroinbrukere, i tillegg til legemiddelassistert behandling (LAR). Medikamentutvalget i LAR må utvides. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Rødt Rødt vil si nei til narkotikarazziaer i skolen. Partiprogram RUSMIDLER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for fortsatt salgsmonopol for brennevin, vin og sterkøl. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at vinmonopolet skal overta alkoholsalget på flyplasser, for å begrense profitten til private aktører til fordel for økt hensyn til folkehelse. Partiprogram LUFTFART RUSMIDLER
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at det føres en restriktiv alkohol- og skjenkepolitikk, med skjenkestopp for utesteder senest kl. 02. Partiprogram RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide alkohollovens ytre rammer for kommunal salgsbevilling av alkohol til kl 21 på hverdager og lørdager. Regjeringserklæring RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre alkoholloven slik at åpningstidene i Vinmonopolets lokale butikker kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol. Regjeringserklæring RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre fleksibilitet i grensen for alkoholinnhold som tar høyde for kvalitetsforskjell i produktene for å legge til rette for at mikro- og minibryggerier skal kunne selge produkter i vanlig butikk. Regjeringserklæring RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp opptrappingsplanen for tilbudet til rusavhengige, herunder styrke ettervernet. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Regjeringen vil snarlig nedsette et offentlig utvalg som forbereder gjennomføring av denne reformen. Politiet skal kunne pålegge at den rusavhengige skal møtes med helserettede tiltak, og manglende oppfølging vil medføre sanksjoner. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke helsefaglige tiltak og metoder som reaksjon på mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd, herunder bruk av ungdomskontrakt og Narkotikaprogram med domstolskontroll, i påvente av en rusreform. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke samarbeidet med frivillige aktører og sosiale entreprenører. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil inkludere flere legemidler og sørge for økt valgfrihet i LAR, samt gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling innenfor LAR. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke innsatsen mot overdosedødsfall, ved at det i brukerrom åpnes for å injisere flere stoffer som gir risiko for overdosedødsfall. Det skal også gis opplæring i overgang fra injisering til mer skånsom bruk for tunge rusavhengige. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre pakkeforløp for rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft, der ruspasienter umiddelbart går fra avrusing til behandling. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke lavterskeltilbud for barn av rusavhengige. Regjeringserklæring BARN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom, blant annet gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene. Regjeringserklæring BARN RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke tilbudet om avrusing og livsmestring for innsatte i fengsel med narkotikaproblemer. Regjeringserklæring FENGSLER RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at de som er motivert for det, får tilbud om medikamentfri behandling ved rusavhengighet. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervern for alkoholmisbrukere. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningen på rusbruk og behandling, og etablere et nasjonalt kvalitetsregister for spesialisert rusbehandling. Regjeringserklæring RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk og innenfor rammen av dette gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder. Regjeringserklæring KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil målrette innsatsen for å bekjempe fattigdom, spesielt blant barnefamilier. De viktigste virkemidlene vil være en inkluderingsdugnad for å få flest mulig i arbeid og et løft for psykisk helse og rusomsorg. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FAMILIE PSYKISK HELSE RUSMIDLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om en næringsvennlig og fornuftig alkoholpolitikk Til behandling
11. nov 2020 Representantforslag om at rusavhengige fortjener bedre behandling Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser til personer som yter assistanse til rusbrukere hvor det er fare for liv og helse Behandlet
14. jun 2020 Representantforslag om kraftfull styrking av innsatsen overfor personar med alvorleg rus- og psykisk liding (ROP) Til behandling
25. mai 2020 Endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.) Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
20. jun 2019 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer Behandlet
13. mai 2019 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, kapittel 3 Behandlet
14. jan 2019 Representantforslag om bedre sikkerhet på sjøen Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
10. des 2018 Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
19. nov 2018 Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk Behandlet
19. nov 2018 Representantforslag om at maksimalt antall prikker før inndragning av bevilling skal være åtte, ikke tolv. Behandlet
14. jun 2018 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
4. jun 2018 Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.) Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om ei offentleg utgreiing (NOU) om norsk ruspolitikk Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om tryggere og sikrere veitrafikk ved bruk av alkolås Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å tillate konsum av alkohol under 22 volumprosent i parker Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om endringer i sprøyteromsordningen med lokaler for injeksjon av narkotika Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om endring i straffeprosessloven om bruk av elektronisk soning Behandlet
8. jun 2016 Endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.) Behandlet
25. mai 2016 Representantforslag om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi Behandlet
17. mai 2016 Representantforslag om heving av alkoholgrensen for øl som selges i dagligvareforretninger Behandlet
27. apr 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) Behandlet
27. apr 2016 Endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet) Behandlet
16. mar 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Behandlet
3. feb 2016 Representantforslag om tiltak mot overforbruk og feilbruk av reseptfrie legemidler Behandlet
11. jan 2016 Representantforslag om obligatoriske promilletester for piloter og kabinpersonale Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2015 Endringer i alkoholloven og strålevernloven (varigheten på bevillinger mv. og laserpekere) Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk Behandlet
20. mai 2015 Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling) Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om ein gjennomgang av LAR-ordninga i Noreg Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
11. des 2014 Endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll og unntak fra lovens motorvognbegrep) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
1. des 2014 Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk) Behandlet
1. des 2014 Representantforslag om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen Behandlet
19. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
15. jun 2014 Oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr Behandlet
9. apr 2014 Representantforslag om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører Behandlet
5. mar 2014 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. jun 2013 Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) Behandlet
22. apr 2013 Representantforslag om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholdning drikke m.v. Behandlet
17. mar 2013 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om å sikre at alle former for syntetiske cannabinoider og syntetiske opioider automatisk faller inn under narkotikalovgivningen Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om bekjempelse av narkotika på skoler Behandlet
29. feb 2012 Endringar i helsepersonellova om pliktig fråhald m.m. Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen Behandlet
13. jun 2011 Endringer i legemiddelloven Behandlet
25. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende nasjonale retningslinjer for straffeutmåling ved brudd på alkoholloven Behandlet
25. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende endring i alkoholloven slik at kommunene gis utvidet mulighet til å fastsette skjenketiden for alkohol Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om tiltak for økt trygghet i byene Behandlet
13. apr 2011 Endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om tiltak for å forhindre unge i å utvikle rusavhengighet Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om å tillate salg av lokalprodusert alkohol direkte fra produsent Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om bedre forebyggende tiltak for å hindre unges rekruttering til kriminalitet Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og kvalitet i private institusjone for rusmiddelavhengige Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om bekjempelse av narkotikaproblematikken i norske fengsler Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en bedre rusbehandling Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om en utredning knyttet til prøveprosjekt med Naloxon nesespray til bekjempelse av overdosedødsfall Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Utgangsstoffer for narkotika m.m. Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet