Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode kontrollfunksjoner for all bistand. Partiprogram RIKSREVISJONEN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere krav til internrevisjon i statlige etater til et fornuftig nivå. Partiprogram RIKSREVISJONEN STATSFORFATNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil revidere Riksrevisjonens mandat med sikte på mer målrettet forvaltningskontroll. Partiprogram RIKSREVISJONEN STATSFORFATNING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
1. jun 2020 Riksrevisjonens årsrapport for 2019 Behandlet
29. apr 2020 Lov om endringer i riksrevisjonsloven og EOS-kontrolloven Behandlet
27. apr 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket Til behandling
20. apr 2020 Representantforslag om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne Behandlet
23. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk Behandlet
9. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen Behandlet
9. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å integrere flyktninger og innvandrere gjennom kvalifisering til arbeid Behandlet
2. mar 2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2018 Behandlet
24. feb 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene Behandlet
13. jan 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018 Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet Behandlet
19. jun 2019 Riksrevisjonens årsrapport for 2018 Behandlet
18. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Behandlet
16. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene Behandlet
16. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarbeidet - en parallellrevisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon Behandlet
22. mai 2019 Innstilling fra Stortingets presidentskap om å nedsette et utvalg for å utrede Stortingets kontrollfunksjon Behandlet
20. mai 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker Behandlet
6. mai 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90) Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2017 Behandlet
4. mar 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter Behandlet
4. feb 2019 Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll - budsjettåret 2017 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
4. des 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring - oppdatert Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet Behandlet
28. nov 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser Behandlet
28. nov 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene Behandlet
28. nov 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing Behandlet
26. nov 2018 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner - unntatt punkt 6 Behandlet
13. jun 2018 Rapport til Stortinget fra arbeidsgruppen for oppfølgning av Riksrevisjonens rapport om byggeprosjektet Prinsens gate 26 mv. (Dokument 3:12 (2016-2017)) Behandlet
12. jun 2018 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2017 Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV Behandlet
14. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten Behandlet
14. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål Behandlet
21. mar 2018 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 Behandlet
26. feb 2018 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 Behandlet
31. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning Behandlet
17. des 2017 Valg av riksrevisorer med varamedlemmer Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Behandlet
19. jun 2017 Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2016 Behandlet
31. mai 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Behandlet
21. mai 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 Behandlet
24. apr 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap i spørsmål om avgradering av dokumenter i forbindelse med Stortingets behandling av Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring Behandlet
17. apr 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Behandlet
8. feb 2017 Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet Behandlet
8. feb 2017 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015 (unntatt Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring - tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
8. des 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid Behandlet
8. des 2016 Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Behandlet
15. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater Behandlet
15. jun 2016 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2015 Behandlet
6. jun 2016 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk Behandlet
6. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester Behandlet
5. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Behandlet
5. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene Behandlet
23. mai 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2014 Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Behandlet
4. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder Behandlet
8. feb 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland Behandlet
8. feb 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
25. nov 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Behandlet
25. nov 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Behandlet
17. jun 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Behandlet
17. jun 2015 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2014 Behandlet
11. jun 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd Behandlet
3. jun 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Behandlet
1. jun 2015 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 (Arbeids- og sosialdepartementet) Behandlet
27. mai 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi Behandlet
11. mai 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Behandlet
11. mai 2015 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013, unntatt kapittelet som gjelder Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
15. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Behandlet
15. des 2014 Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom Behandlet
14. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
1. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs Behandlet
1. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Behandlet
24. nov 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Behandlet
24. nov 2014 Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis Behandlet
10. jun 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi Behandlet
10. jun 2014 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2013 Behandlet
2. apr 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering Behandlet
19. mar 2014 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 Behandlet
19. mar 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus Behandlet
19. mar 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet Behandlet
5. mar 2014 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
5. mar 2014 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012 Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Behandlet
2. des 2013 Valg av riksrevisorer med varamedlemmer Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
9. jun 2013 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2012 Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011 Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltning Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
17. mar 2013 Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
13. jun 2012 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2011 Behandlet
13. jun 2012 Representantforslag om at Riksrevisjonen foretar ensærskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valget av Joint Strike Fighter (JSF) (F-35) Behandlet
11. jun 2012 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2011 Behandlet
29. mai 2012 Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten Behandlet
29. mai 2012 Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAVs ytelsesforvaltning Behandlet
23. mai 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Behandlet
23. mai 2012 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010 Behandlet
25. apr 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet Behandlet
25. apr 2012 Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010 Behandlet
8. feb 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg Behandlet
6. feb 2012 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
12. des 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand Behandlet
12. des 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Behandlet
30. nov 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene Behandlet
27. nov 2011 Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg Behandlet
15. jun 2011 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representanskap for 2010 Behandlet
14. jun 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen Behandlet
6. jun 2011 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010 Behandlet
6. jun 2011 Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet Behandlet
11. apr 2011 Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar Behandlet
20. mar 2011 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009 Behandlet
20. mar 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte Behandlet
10. mar 2011 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
10. mar 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk Behandlet
16. des 2010 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Behandlet
16. des 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata Behandlet
1. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet Behandlet
29. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet i Nordvest-Russland Behandlet
25. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Behandlet
25. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket Behandlet
28. okt 2010 Endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen Behandlet
14. jun 2010 Revisjon av Norsk Tipping AS Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og kvalitet i private institusjone for rusmiddelavhengige Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning Behandlet
1. jun 2010 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2009 Behandlet
9. mai 2010 Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene Behandlet
17. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Behandlet
8. mar 2010 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008 Behandlet
8. mar 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene Behandlet
8. mar 2010 Drift og vedlikehald av vegnettet Behandlet
1. mar 2010 NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet Behandlet
1. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
13. des 2009 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008 Behandlet
13. des 2009 Valg av riksrevisorer med varamedlemmer Behandlet
6. des 2009 Riksrevisjonens undersøking om ansvaret for freda og verneverdige bygningar Behandlet
6. des 2009 Forvaltning av barnehagetjenestene Behandlet
6. des 2009 Personer med funksjonsnedsettelser Behandlet
6. des 2009 Levering av ambulansetjenester Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet