Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide mot hatkriminalitet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å styrke rettssikkerheten for ofre for voldtekt og kjønnslemlestelse og utvide retten til bistandsadvokat. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å gi bedre beskyttelse av volds- og trusselutsatte gjennom bruk av omvendt voldsalarm, mobil voldsalarm og besøksforbud. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre foreta en gjennomgang av den private sikkerhetsindustrien for å se om det trengs lovregulering. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre styrke tilbudet om vitnestøtte og bedre oppfølging av pårørende. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre klargjøre ansvarslinjene mellom offentlig myndigheter for å sikre et bedre tilbud til kvinner og barn som opplever vold i nære relasjoner eller som frykter tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe handel med kvinner og barn. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre barns rettssikkerhet ved å bekjempe mishandling og overgrep mot barn og styrke den rettsmedisinske kompetansen. Partiprogram BARNEVERN RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for raskere straffereaksjoner og fjerne soningskøen. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ofrenes stilling i straffeprosessen. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil la staten forskuttere idømte erstatningskrav til voldsofre. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbudet med ”Barnehuset” må omfatte hele landet. Partiprogram BARNEVERN RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rettshjelpsordningen og dekningsområdet for denne skal utvides og at en nettovurdering skal legges til grunn ved behovsprøving. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at egenandelen for å få fri rettshjelp skal stå i forhold til den enkeltes inntekt, og at den skal bortfalle helt for de fattigste. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette kontorer for fri rettshjelp i hvert fylke. Partiprogram FYLKER RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke de frivillige rettshjelptiltakene. Partiprogram KULTUR RETTSVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil derfor styrke dagens juryordning ved at det innføres skriftlig begrunnelse ved domsavsigelse. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Venstre Rettsapparatet må tilføres tilstrekkelig med ressurser for å sikre [en juryordning med skriftlig begrunnelse ved domsavsigelse]. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette oppfølgingssentre med høy faglig kompetanse som skal gi bedre støtte i forbindelse med løslatelse. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre behandlingstilbud for dem som er utsatt for vold og overgrep. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide dekningsområdene for fri rettshjelp, slik at flere får fri rettshjelp. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil at fri rettshjelp skal kunne tilbys av private advokater og ikke lage et fritt rettshjelpsmonopol gjennom offentlige rettshjelpskontorer. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil at det skal foreligge rettslig kjennelse for at politiet skal få overvåke enkeltpersoner. Partiprogram PERSONVERN RETTSVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil at det også skal tas hensyn til seksuell orientering ved avgjørelsen av om legemsfornærmelse eller legemsbeskadigelse er utført under særdeles skjerpende omstendigheter. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere tiltak som medfører effektive, tilgjengelige og rimelige tvisteløsninger for forbrukerne. Partiprogram FORBRUKERSAKER RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for å håndtere utlendinger som representerer en sikkerhetsrisiko eller utgjør en fare for samfunnet eller enkeltpersoner. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre politiet og rettslokalene med teknologisk utstyr for tolking. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil Sikre et forsvarlig psykiatrisk tilbud i hele landet, for å fange opp personer som kan være farlige for seg selv og andre. Særlig er det viktig at personer med krigstraumer og liknende blir fanget opp av et forberedt mottaksapparat. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre og styrke bruken av konfliktråd for førstegangskriminelle og gjengangere under 18 år. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at lovbrytere skal betale erstatning for hærverk og andre straffbare handlinger ved å utføre et arbeid som kompensasjon eller ved å betale erstatning. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke rusmiddelpolitikken aktivt for å redusere volds- og vinningskriminaliteten. Partiprogram RETTSVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil kjempe mot seksuell utnyttelse av barn og spredning av barnepornografisk materiale. Strafferammene bør økes, og det må legges vekt på utvikling av metoder, teknologi og kompetanse for å hindre spredning og stoppe dem som står bak. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha strengere strafferammer i saker som omhandler grov vold, overgrep mot barn, seksuelle overgrep, narkotikatrafikk og økonomisk kriminalitet. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at den kriminelle lavalderen fremdeles skal være 15 år. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke den rettsmedisinske kompetansen på saker som gjelder overgrep mot barn. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte utvikling av nasjonale og lokale system for vern av barn mot vold, overgrep og utbytting. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere ”barnehus”, et tilbud til barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, flere steder i landet, på sikt minst ett i hvert fylke, og sikre nok ressurser til barnehusa. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre lovregler som forbyr pågående og sjenerende atferd i det offentlige rom og gjeninnføre forbudet mot tigging. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi pårørende og etterlatte et sterkere vern gjennom bedre erstatningsordninger og oppfølgingstilbud. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forsvare den private eiendomsretten. Ved ekspropriasjon må utmålingsreglene sikre at det reelle tapet dekkes. Partiprogram BOLIGSAKER RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at tomtefestelovens regler om festeavgift, innløsingstid og innløsningssum ikke påfører grunneier tap. Partiprogram BOLIGSAKER RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at erstatningsnivået ved alle former for oppreisingserstatning blir økt vesentlig. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde vernet mot rasistiske og hatefulle ytringer. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot en liberalisering av pornografilovgivningen. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide retten til å ta DNA-prøver ved mindre alvorlig kriminalitet for lettere å kunne avsløre annen mer alvorlig kriminalitet. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det blir innført unntak fra reglene i foreldelsesloven slik at staten, fylkeskommuner og kommuner ikke kan gjøre gjeldende at krav er foreldet på samme måte som private parter. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot en statliggjøring av rettshjelpstilbudet som svekker dette tilbudet. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at behovsprøving ved fri sakførsel skal skje uten hensyn til ektefelle/samboers økonomiske situasjon. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at rettsvernet for samer styrkes ved at samiske rettsoppfatninger blir en del av jusstudiet ved universiteter. Partiprogram RETTSVESEN SAMER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til å styrkje rettssystemet i utviklingslanda. Partiprogram RETTSVESEN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Svart arbeid, hvitvasking av penger, korrupsjon og skatte– og avgiftsunndragelser er tyveri fra fellesskapet. SV vil styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Partiprogram RETTSVESEN SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å bekjempe vold i nære relasjoner vil SV følge opp den vedtatte handlingsplanen. Partiprogram FAMILIE RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et helhetlig tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep, blant annet ved å foreslå at det opprettes Barnehus flere steder. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å øke engasjementet og kartlegge og koordinere kunnskapen om vold i nære relasjoner i kommunene, vil SV arbeide for at det etableres lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil følge opp voldtektsutvalgets forslag om egne kompetanse- hevingstiltak for politijurister, statsadvokater og dommere. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det forebyggende arbeidet mot vold og seksuelle overgrep, og arbeide for at flere overgrep politianmeldes og etterforskes på en forsvarlig måte. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå egne kompetansehevingstiltak for politijurister, statsadvokater og dommere. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre reelt varslervern. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Arbeidstilsynets, Skattedirektoratets og andre relevante instansers arbeid mot kriminalitet og sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide aktivt nasjonalt og internasjonalt for å hindre at Norge blir omfattet av et lovverk som gir mulighet til å patentere programvare. Partiprogram INTERNASJONAL RETT RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke asylsøkeres rettssikkerhet. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke rettsvernet for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, umiddelbart skal miste retten til dyrehold. Partiprogram HUSDYR RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen, med sikte på forbedringer. Partiprogram LANDBRUK RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne begrensninger i lover og regelverk som hindrer effektiv drift av landbrukseiendommer. Partiprogram LANDBRUK RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil endre lovgivningen slik at bønder lettere kan selge eller leie ut grunn. Partiprogram LANDBRUK RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at saker med kjent gjerningsmann ikke blir henlagt, om nødvendig ved å bruke private tjenester. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil effektivisere domstolene og domstolsbehandlingen. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil utvikle ordningen med hurtigdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå straffelovgivningen for å heve straffenivået. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke minimumsstraffer for alvorlige lovbrudd. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne dagens kvantumsrabatt ved dom for flere lovbrudd. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at et fengselsår skal være lik et kalenderår. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at den straffedømte går direkte fra rettskraftig dom til soning. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå ankesystemet. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle utleveringsavtaler. Partiprogram DOMSTOLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil møte unge lovbrytere med raske reaksjoner for å forebygge at unge begår nye lovbrudd. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette en ungdomsdomstol, og sørge for at det settes tydelige krav til den enkelte når straffereaksjonen skal iverksettes. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette et ombud for kriminalitetsofre. Partiprogram RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at offeret eller vedkommendes familie skal ha utbetalt eventuell erstatning fra staten og at staten i etterkant skal innkreve erstatningssummen fra gjerningsmannen. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at offeret og/eller vedkommendes familie skal ha krav på tilbud om oppfølging. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at offeret og/eller pårørende skal varsles dersom gjerningsmannen skal ha permisjon fra fengselet. Partiprogram RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at gjerningsmann kan ilegges geografiske begrensninger for sin permisjon for å verne offer og/eller pårørende. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kriteriene for å gi asyl skal tolkes strengt og innvandringsstoppen håndheves effektivt. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Vi vil styrke innsatsen mot hatkriminalitet. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp Voldtektsutvalgets rapport Fra ord til handling, og videreføre innsatsen mot menneskehandel. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil klargjøre regelverket for å sikre at meldeplikten om bekymringer knyttet til vold og overgrep mot barn blir benyttet. Regjeringserklæring BARN RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil evaluere virkningene av lovforbudet mot kjøp av seksuelle tjenester med tanke på å utforme gode og målrettede tiltak for å hjelpe prostituerte ut av prostitusjon. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med DNA-reformen. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi bedre oppfølging til ofre for vold og alvorlig kriminalitet. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre en rettshjelpsreform i tråd med St.meld. nr. 26 (2008-2009) som gir raskere og bedre rettshjelp til flere. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utvide ordningen med hurtigbehandling, slik at utlendinger som begår kriminalitet pågripes, pådømmes og sendes ut av landet så raskt som mulig. Ved tilslutning til EUs soningsoverføringsavtale og flere bilaterale avtaler skal flere utenlandske kriminelle sone i hjemlandet. Regjeringserklæring INNVANDRERE RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke antallet uttransporteringer på utlendingsfeltet og styrke grensenære kontroller for å bekjempe kriminalitet. Regjeringserklæring INNVANDRERE RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge fram en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barnevernloven blir en rettighetslov slik at barns rett til beskyttelse blir lovens grunnleggende prinsipp. Partiprogram BARNEVERN RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at mottakere av sosialhjelp, og andre som i dag har begrenset klagerett, gis full klagerett for å sørge for at rettssikkerheten deres ivaretas fullt ut. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en ombudsfunksjon med ansvar for NAV som kan bidra til å hjelpe folk gjennom systemet, som kan sikre at rettssikkerheten ivaretas og som skal rapportere løpende til politiske myndigheter om forholdene i NAV. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrket rettsvern for psykisk syke, strengere regler for bruk av tvungent psykisk helsevern og bruk av unødvendig tvang. Partiprogram FOLKEHELSE PERSONVERN RETTSVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke forbrukernes kollektive makt gjennom å legge til rette for at forbrukere kan gå til kollektive søksmål mot kommersielle aktører. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for jevnlige, nasjonale omfangsundersøkelser av vold og seksuelle overgrep. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det skal bli obligatorisk for dommere og sakkyndige som skal ta slike saker å gjennomføre kurs om vold, seksuelle overgrep, manipulasjon og helsekonsekvenser av vold. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon, og sikre at sexkjøpsloven, som forbyr kjøp av sex, blir håndhevet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at muligheten for asyl for traffickingofre styrkes og at traffickingofrenes rettssikkerhet blir bedre ivaretatt. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det internasjonale arbeidet mot trafficking styrkes, bant annet ved at det innføres retningslinjer mot sexkjøp for FN-soldater, slik at det slås ned på handel med kvinner og barn. Partiprogram BARN FN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge følger Islands eksempel og forbyr strippeklubber. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å stryke det juridiske arbeidet for et ikke-diskriminerende samfunn. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at likestillings- og diskrimineringsnemnda får kompetanse til å tilkjenne oppreisning i diskrimineringssaker. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det skal gis fri rettshjelp uten behovsprøving (til den diskriminerte part) for å føre diskrimineringssaker for domstolene dersom Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler det. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en tilskuddsordning for å styrke arbeidet med rettighetsinformasjon i regi av frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et forbud mot sammensatt diskriminering slik at diskriminering i skjæringspunktet mellom for eksempel kjønn og funksjonsnedsettelse eller kjønn og etnisitet blir forbudt i henhold til likestillingsloven. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for diskrimineringsvern for transpersoner. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at LHBT-personer som berøres av tvangsekteskap, vold og trakassering sikres godt vern og oppfølging hvor myndighetene gis tilstrekkelig opplæring i hatmotivert trakassering/vold. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at den såkalte HIV-paragrafen fjernes. Partiprogram FOLKEHELSE RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at rettssikkerhet og trygghet mot overgrep og diskriminering for mennesker med funksjonsnedsettelser ivaretas bedre enn i dag. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at politiet fortsatt skal være ubevæpnet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en utvidelse av dekningsområdet for rettshjelp. Dagens egenandeler og inntekts– og formuesgrenser bør erstattes med et progressivt egenandelssystem der man ser på faktisk betalingsevne. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at de juridiske lavterskeltilbudene styrkes. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste voldtektsmottakene, etablere helhetlige krisemottak for både kvinner og barn, der all bistand kan fås på et sted, styrke barnehusene, avvikle avhørskøene og bedre helsetilbudet. Partiprogram BARN HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ofre for kriminalitet som blir tilkjent erstatning, skal få forskuddsbetalt erstatningen fra staten slik at ofrene ikke blir dobbelt skadelidende. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å hindre at foreldelsesfrister gjør det praktisk umulig for ofre for overgrep å få erstatning og oppreisning. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrking av behandlingstilbudet til voldsutøvere i regi av aktører som Alternativ til vold. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at foreldelsesfristen ikke skal gjelde i voldtekt og overgrepssaker. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for videreføring og utvidelse av tilbakeføringsgarantien slik at tidligere innsatte får reell mulighet til deltagelse i arbeidsliv og samfunn etter endt soning. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt bruk av alternative soningsformer. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flere utenlandske fanger kan sone i sine hjemland. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at tverrfaglige soningsalternativer for barn tas i bruk, slik at ingen barn må sitte i fengsel. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at hvordan tvangsutsendelser skal foregå, reguleres i lov og forskrift. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utarbeides retningslinjer for tvangsretur som skal sikre at utsendelse ikke medfører unødvendig belastning for den tvangsreturnerte. Retningslinjene må ha spesiell aktsomhet for sårbare grupper. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det lages en uavhengig rapport som gjennomgår politiets arbeid med tvangsutsendelser. Evalueringsoppdraget bør være å vurdere hvordan politiet kan skjøtte sine oppgaver på en måte som samtidig ivaretar asylsøkernes velferd og sikkerhet best mulig, og å evaluere politiets innsats nå med tanke på disse hensynene. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at politi, utlendingsforvaltning og ambassader gis en oppfølgingsplikt ved tvangsretur for å undersøke den utsendtes situasjon, og for å kunne iverksette eventuelle nødvendige tiltak for å bistå den tvangsutsendte dersom det viser seg at vedkommende utsettes for fare som følge av returen. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil tydeliggjøre lovbestemmelser slik at det kommer klart frem hvilke pasienter som kan bli underlagt et strengere sikkerhetsregime, og kreve at innleggelse på enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå avgjøres av en domstol. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide dekningsområdene for fri rettshjelp, slik at flere kan få nytte av ordningen. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere ordninger som sikrer barn nødvendig rettshjelp til å fremme eventuelle klager etter barnekonvensjonen. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil begrense registrering i DNA-registeret til domfelte med rettskraftig dom på seks måneders ubetinget fengsel eller mer, og kun for relevante forbrytelser. Partiprogram PERSONVERN RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil endre lovverket slik at det tas hensyn til seksuell orientering ved avgjørelser om legemsfornærmelse eller legemsbeskadigelse er utført under særdeles skjerpende omstendigheter. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi alle borgere gratis tilgang til plikt- og rettighetsinformasjon, inkludert rettsavgjørelser. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bruken av alternative straffereaksjoner, og praktisk støtte ved løslatelse for å hindre tilbakefall. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil at pågrepne overføres fra glattcelle til ordinær fengselsplass så raskt som mulig og senest innen 24 timer. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil pålegge vaktordninger for domstolene som gjør det mulig å fremstille personer med begjæring om varetektsfengsling også uten om ordinær arbeidstid. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil tilrettelegge for kontakt mellom innsatte og deres familier gjennom å lage nasjonale standarder for antall besøksdøgn, telefontid og ved å bedre besøksrommene. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke og videreutvikle muligheten for å motta behandling i institusjon for rusmisbruk og sykdom under soning. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil oppheve sexkjøploven og avvise tiggeforbud. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil at Innstillingsrådets begrunnelse for innstillinger til utnevnelse av nye høyesterettsdommere skal være offentlig. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil vurdere om forliksrådenes og konfliktrådenes arbeidsområder kan utvides. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide dekningsområdene for fri rettshjelp, både hva gjelder personer og rettsområder. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå regelverket vedrørende fri rettshjelp, herunder de økonomiske virkemidlene, med sikte på å stimulere flere advokater til å påta seg denne type oppgaver. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte frivillige ordninger som finnes i regi av Jussbuss, JUrK, Jussformidlingen og lignende organisasjoner. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil evaluere tidligere innførte terrorbestemmelser, og avvise innføring av hjemler om tankekriminalisering for å ramme såkalte soloterrorister. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke og fylle Justisdepartementets og Direktoratet for samfunnsberedskap sin samordningsrolle. Partiprogram DEPARTEMENTER RETTSVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre behandlingstilbud for dem som utsettes for vold og overgrep. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre et behandlingstilbud til barn som har blitt utsatt for vold eller blitt vitne til vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre regler om meldeplikt for dem som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil følge opp dem som aldri møter til skolestart ved mistanke om tvangsekteskap. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil følge opp Voldtektsutvalgets anbefalinger om blant annet opprettelse av en spesialisert enhet i Politiet mot seksualisert vold. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for mer aktiv bruk av konfliktrådet, herunder gjennomføring av stormøter. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomgå organsieringen av politi, påtalemyndighet og rettsvesenet for å sikre en mest mulig effeltiv gjennomføring av straffesaker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at flere personer som begår kriminalitet mens de midlertidig eller ulovlig oppholder seg i norge må sone sin straff i hjemlandet. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil praktisere Schengen-regelverket strengere når det gjelder å bortvise gjengangerkriminelle. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for bruk av kvalifiserte private leverandører av DNA-analyser, for å sikre raskere oppklaring og bedre rettsikkerhet. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette en nasjonal offeromsorg for å sikre bedre oppfølging av ofre for kriminalitet. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil evaluere flere straffesaker for å sikre bedre bruk av tilgjengelige ressurser. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil øke bruken av forliksråd og oppfølgingsteam for unge lovbrytere i mindre alvorlige saker. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre rask innkalling til soning med tilståelsesdommer. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke tilbudet om vitnestøtte og bedre oppfølging av pårørende. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke rettssikkerheten gjennom et bedre offentlig rettshjelptilbud. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke rettsvernet for varslere. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre et straffenivå som i større grad reflekterer alvoret knyttet til den enkelte kriminelle handling. Alvorlige forbrytelser som drap, vold, voldtekt, overgrep, menneksehandel og terror skal straffes strengt, og strafferammene for slike forbrytelser bør utnyttes i større grad. Hoyre lnsker en vurdering av hevet maksimumsstraff for forbrytelser mot menneskeheten, grove terroranslang og massedrap. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere å fjerne foreldelsesfristen i alvorlige sedelighetssaker og drapssaker av hensyn til offeret og de pårørende. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at rømming, uteblivelse etter permisjoner og manglende oppmøte ved straffegjennomføring medfører utvidet straff. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte bruk av alternative straffeformer, som narkotikaprogram med domstolskontroll, i stedet for ordinær fengselsstraff. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil gå kritisk igjennom dagens regionmodell for kriminalomsorgen og sikre mer kunnskap om effekten av kriminalomsorgens arbeid. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil bedre innholdet i samfunnsstraffen, og skjerpe reaksjonen ved brudd på vilkårene for samfunnsstraff. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomgå vilkårene for løslatelse fra forvaring. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil skjerpe vilkårene for prøveløslatelse, spesielt for alvorlige forbrytelser. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at domfelte før løslatelse har en individuell plan for tilpasset oppfølging etter endt straffegjennomføring. Løslatte bør få oppfølging i form av bolig og aktivitetstilbud, og eventuelt videreføring av rusavvenning eller utdanning. Frivillige organisasjoner bør i større grad benyttes til slik oppfølging. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke tilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling for innsatte i fengsel. Narkotika skal ikke aksepteres i norske fengsler. Hjemmelen for sikkerhetssjekk og kroppsvisitering bør erfor utvides. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil iverksette vedtatt prosjekt om bruk av omvendt voldsalarm. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette en uavhengig, lavterskel klageordning for barn og pårørende for å ivareta deres rettssikkerhet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre barns rettssikkerhet gjennom at barnevernet gis større anledning til å sette inn tiltak også når barnets foreldre eller omsorgspersoner ikke samtykker til dette. Barns beste skal veie tyngre enn foreldrenes ønsker ved spørsmål om samvær, varig omsorgsovertakelse og adopsjon. Partiprogram BARNEVERN RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke rettsvernet for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi ønsker å utvide den offentlige rettshjelpsordningen. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi mener at det offentlige bør gis anledning til å leie inn privatpraktiserende advokater til å føre straffesaker for å få avviklet den store saksmengden. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Elektronisk kontroll bør begrenses til å brukes overfor de med mindre forseelser og i overgangen fra ordinær soning til frihet. Dette inkluderer også permisjoner. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at offeret og/eller vedkommendes familie skal ha krav på tilbud om oppfølging. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Lyd- og bildeoverføring bør innføres i alle tingretter, slik at man i større grad kan avholde fjernmøter i tilståelsessaker, varetektsaker og andre sakstyper der det ikke fremstår som viktig at en siktet eller tiltalt ikke møter personlig. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Rettsbelæringen for juryen må bli bedre, og juryen må ha anledning til å spørre fagdommerne om innspill under rådslagningen. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyesterett skal ha mulighet til å overprøve juryens avgjørelse i skyldspørsmålet. I tillegg er det viktig at alle avgjørelser skal begrunnes slik at den enkelte som dømmes skal kunne vite hva som har vært avgjørende for domfellelsen. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå barns rettsikkerhet etter overgrep. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre barn mot digitale overgrep. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kollektiv søksmålsadgang for fagforeninger ved innleie. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN SIVILRETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil se på om det bør begrenses hvor ofte barnefordelingssaker kan føres for retten og vurdere om retten til fri rettshjelp fungerer etter hensikten for å dempe antallet konfliktsaker. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE RETTSVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre ungdomskoordinatorer ved alle konfliktrådene. Partiprogram RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet er opptatt av å stoppe den organiserte kriminaliteten som følger av frie grensepasseringer i Europa. Vi vil derfor gå inn for økte straffer for brudd på innreiseforbudet som personer som begår kriminalitet i Norge blir ilagt. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Senterpartiet Nærpolitimodellen må bevares og videreutvikles. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Senterpartiet For de som soner korte dommer ønsker Senterpartiet at ordningen med hjemmesoning bygges ut til å bli et landsdekkende tilbud og at samfunnsstraff, promille- og narkotikaprogram skal benyttes i større grad. Partiprogram RETTSVESEN RUSMIDLER STRAFFERETT
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil opprettholde en desentralisert domstolstruktur for å ivareta den lokale rettspleien og sikre folk lett tilgang til konfliktløsing. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde juryordningen og mener at det fortsatt er et viktig poeng at man skal dømmes av sine likemenn. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre bruk av jury i alvorlige straffesaker. Hvorvidt det skal innføres skriftlig begrunnelse av skyldspørsmål i jurysaker, må vurderes opp mot ønsket om å sikre juryens uavhengighet. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for å sikre jordskiftedommerne et lønnsnivå som gir tilstrekkelig bemanning og rekruttering ved jordskifterettene. Partiprogram DOMSTOLER LANDBRUK RETTSVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke rettshjelpsordningen, og utvide den til å omfatte flere rettsområder. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre forbud mot tigging. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for å håndtere utlendinger som representerer en sikkerhetsrisiko. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at personer uten lovlig opphold som blir dømt for alvorlig kriminalitet, blir holdt fengslet, eller i en form for forvaring, inntil uttransportering. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning. Straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes. Partiprogram RETTSVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bruken av alternative straffereaksjoner, som narkotikaprogram med domstolskontroll, men at narkotikaprogrammet som hovedregel bør benytte behandling i døgninstitusjon fremfor poliklinisk behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RETTSVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil avvise et forbud mot tigging. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at voldtektsmottak må være tilgjengelig over hele landet og ha kompetanse til å sikre bevis. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av utilregnelighetsdefinisjonen og bringe denne i samsvar med internasjonal praksis. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at ordningen med fri rettshjelp utvides til å gjelde flere saksområder, og at flere mennesker som har behov for det skal omfattes av ordningen. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha tiltak som sikrer god offeromsorg, blant annet ved å opprette et eget senter som har god kompetanse på overgrep mot barn. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en kriminalpolitikk som legger medmenneskelighet, ikkevold, omsorg og ansvar til grunn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil motarbeide kriminalitet og vold ved å bygge et samfunn og et miljø som folk føler ansvar for og tilhørighet i. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi alle som er rammet av kriminalitet medisinsk, psykologisk og juridisk bistand etter behov. Dette skal også gjelde pårørende. De som har lidd økonomiske tap må få eventuell erstatning garantert og forskuttert av det offentlige etter rettskraftig dom. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi ofre for forbrytelser mulighet til å kreve at politiet reiser tiltale, dersom forbrytelsen er alvorlig nok til at den kan kvalifisere for fengselsstraff og forbryteren er kjent. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil heve inntektsgrensen for fri rettshjelp og inkludere personlig gjeld i beregningen av hvem som kan motta fri rettshjelp. Frivillige organisasjoner som gir gratis rettshjelp bør gis økte bevilgninger. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå imot å legitimere vaktselskaper og andre private aktører som myndighetsutøvere på lik linje med politiet. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen mot svindel, skattesnyteri, hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet. Svarte formuer må kunne inndras til fordel for fellesskapet. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen mot alle former for miljøkriminalitet. Partiprogram MILJØVERN RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. Politiet må øke kompetansen til å etterforske voldtekts- og incestsaker, blant annet ved å opprette en nasjonal etterforskningsenhet for voldtekt. Kompetansen som gjelder voldsutøvelse i familie og nærmiljø må også økes. Partiprogram FAMILIE RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle sexkjøpsloven og fokusere etterforskningsinnsatsen mot hallikvirksomhet og vold mot prostituerte. Partiprogram RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Vi vil avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk. Vi ønsker derimot fortsatt at innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart. Partiprogram RETTSVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi lovbrytere mulighet til å gjøre opp for seg raskt. Vinningsforbrytelser og hærverk bør i de fleste tilfeller kunne rettes opp gjennom bøter og samfunnstjeneste. Vi ønsker dessuten å utvide bruken av konfliktråd. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde juryordningen, men kreve at juryen må gi en skriftlig begrunnelse når den avsier en dom. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil minimere bruken av fengsel, innføre elektronisk fotlenke som reaksjonsmåte og øke bruken av samfunnstjeneste. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere flere fengselsøyer, som Bastøy i Oslofjorden, der de innsatte kan leve uten konstant å bli påminnet om sin fangestatus. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe inn regelen om at ingen skal holdes i forvaring i mer enn fire timer uten siktelse. Ingen må holdes mer enn ett døgn på glattcelle. Bruken av varetektsfengsel må innskrenkes slik menneskerettsorganisasjoner krever. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense bruken av isolasjon kraftig. Sikkerhetsceller må kun brukes i få timer, og i et avklart tidsrom. Melding til fengselsstyret må skje innen ett døgn. Andre sikkerhetstiltak enn isolasjon må i større grad tas i bruk. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke rettsstillingen til mennesker som er innlagt på psykiatriske institusjoner. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre betingelsene for gjenopptakelse av straffesaker tydeligere, og lovfeste retten til gjenopptakelse i saker hvor det er funnet nye DNA-spor. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at et prosjekt tilsvarende The Innocence Project i USA, som har avdekket at inntil 5 % av de innsatte kan være uskyldige, får offentlig støtte dersom det etableres i Norge. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil erstatte Spesialenheten for politisaker med et organ som er uavhengig av politiet. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke den helhetlige beredskapsplanleggingen, med fokus på vern av infrastruktur og menneskers liv og helse i et endret klima. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere flere offentlige laboratorier, særlig for å øke kapasiteten innen DNA-analyse, vannprøver og pandemianalyser. Partiprogram RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke offeromsorgen. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet mot menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner. Regjeringserklæring FAMILIE RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for bruk av flere akkrediterte leverandører av DNA-analyser. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede etablering av hurtigdomstoler innenfor avgrensede områder. Regjeringserklæring DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere straffbare forhold. Regjeringserklæring RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere sexkjøpsloven, og legge frem en stortingsmelding på bakgrunn av evalueringen. De sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte i en vanskelig situasjon skal forsterkes, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere nye erstatningsordninger for ofre for kriminalitet. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke soningskapasiteten ved å bygge flere fengselsplasser. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere flere tilpassede fengsler for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe for at flere kriminelle utlendinger skal sone straffen i hjemlandet, og om nødvendig finansiere eventuelle kostnader knyttet til dette. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere straffegjennomføringen med elektronisk kontroll for å sikre en mer treffsikker bruk av ordningen. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå vilkårene for løslatelse fra forvaring. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil skjerpe vilkårene for prøveløslatelse, spesielt ved alvorlige forbrytelser. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bruken av frivillige og ideelle organisasjoner i kriminalomsorgen, både under soning og ved tilbakeføring til samfunnet. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for offer- og pårørendeomsorg. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsere arbeidet med etablering av et nasjonalt beredskapssenter i Oslo-regionen og utrede en beredskapssenterstruktur for å ivareta beredskapen i hele landet. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et nasjonalt beredskaps- og sikkerhetselement ved Statsministerens kontor (SMK). Denne funksjonen skal ivareta den overordnede koordineringen og oppfølgingen av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på tvers av departementene og bidra til å løfte og klargjøre ansvar. Slik bringes statsministeren tettere på de overordnede og strategiske vurderingene knyttet til samfunnets og borgernes sikkerhet. Det sikrer at uklarheter og uenigheter mellom berørte departementer og etater utredes og løses. Departementene beholder operativt ansvar innen egen sektor. Regjeringserklæring DEPARTEMENTER RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil se på muligheten for å styrke samordningen gjennom en samlokalisering av enhetene i justissektoren som befinner seg i hovedstadsområdet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at den nasjonale beredskapskapasiteten styrkes gjennom oppfølgingen av politianalysen. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil presisere og avklare etatenes beredskapsansvar. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil involvere aktørene i beredskapssektoren, private selskaper og ideelle organisasjoner i større grad i planlegging og øvelser. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil definere myndighetenes ansvar for sikkerheten i kritisk, digital infrastruktur. Ansvaret samles i ett departement. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en bred vurdering av skatteyters rettssikkerhet og fremme forslag for å sikre skatteytere en bedre rettssikkerhet enn i dag. Regjeringserklæring RETTSVESEN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som har arbeid som kan innebære bruk av tvang skal ha kursing i gjeldende regelverk. Partiprogram HELSEPERSONELL RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe all form for hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, blant annet i samarbeid med frivillige organisasjoner. Etablering av holdningsskapende tiltak og lavterskeltilbud i regi av frivillige organisasjoner må styrkes. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en handlingsplan mot sosial kontroll og æresrelatert vold. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at alle kommuner har, oppdaterer og bruker handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Partiprogram KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke vernet mot etnisk diskriminering. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate aktiv dødshjelp. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke innsatsen mot vold i nære relasjoner, og gi bedre hjelp til barn som er utsatt for overgrep. Partiprogram BARN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre ulike behandlingstilbud for personer som har utøvd vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne, livssyn eller seksuell orientering. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilbudet om fri rettshjelp for asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at internering begrenses til kun de tilfellene der det foreligger straffbare handlinger til grunn for avslaget. Partiprogram FENGSLER INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes et eget utreisesenter for barnefamilier og enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes for vold mot ektefelle som er kommet til Norge ved familieetablering, skal miste retten til ny familieetablering ved en senere anledning. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som har midlertidig oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening/familieetablering og som det er sannsynliggjort at er ofre for vold og overgrep skal få oppholdstillatelse. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre andre straffereaksjoner enn utvisning ved brudd på utlendingsloven. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at UNE ikke skal kunne instrueres for å sikre deres uavhengighet som klageorgan. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes uavhengige tilsyn i mottakene for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes team mot menneskehandel som kan oppdage ofre og forhindre at barn blir utsatt for menneskehandel eller rekruttert til kriminelle miljøer fra mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at innsatsen mot ekstrem sosial kontroll styrkes og at det etableres en støttetjeneste for avhoppere fra ekstreme miljøer. Partiprogram RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder forebyggende tiltak og exit-tiltak. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre opptrappingsplanen med øremerkede midler gjennom hele perioden for å bekjempe vold og overgrep. Partiprogram LOKALFORVALTNING RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at de som utsettes for vold og overgrep må få tilbud om ny identitet at omvendt voldsalarm skal benyttes i større grad enn i dag. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe vold og overgrep av barn på nett. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at voldtektsmottak skal være tilgjengelig over hele landet og ha kompetanse til å sikre bevis. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at voldtektsofre skal ha krav på gratis psykisk helsehjelp. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle kommuner skal ha egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at avhør av barn og unge som begår seksuelle overgrep skal utføres på Statens Barnehus. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en helhetlig gjennomgang av hjelpeapparatet for barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep for å tydeliggjøre hvem som har ansvar for oppfølgingen av det enkelte offer. Partiprogram BARN HELSEVESEN RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og sikre behandlingstilbudet for personer med voldelig adferd og seksualforstyrrelse. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre fullfinansiering av voldtektsmottak, krisesentre, incestsentre og ettervern for incestofre. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre oppholdstillatelse for personer som det er sannsynliggjort at er ofre for menneskehandel. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle store byer skal ha en helhetlig handlingsplan for bekjempelse av menneskehandel og vår tids slaveri. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha nasjonale informasjonskampanjer om vår tids slaveri i de største byene. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at ofre for menneskehandel skal få rett til helsehjelp i refleksjonsperioden selv om de ennå ikke har fått et ID-nummer. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere samarbeid over landegrensene for å bekjempe trafficking og menneskehandel. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en egen handlingsplan som er spesielt rettet mot barn som er ofre for menneskehandel. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et senter for barn som er ofre for menneskehandel eller som har vært barnesoldater. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at dødsstraff ikke skal innføres i Norge. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fornærmede som er utsatt for alvorlig overgrep og pårørende til fornærmede som er drept har rett til varsling når gjerningspersonen slippes ut av fengsel. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som er dømt for drap og svært alvorlige overgrepssaker bør i særskilte tilfeller kunne fradømmes retten til å bosette seg nær offeret eller de etterlatte. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alternative straffereaksjoner må benyttes i større grad. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til økt rettssikkerhet for personer med nedsatt funksjonsevne, og ha bedre tilrettelegging av soningsforholdene for denne gruppen. Partiprogram FENGSLER FUNKSJONSHEMMEDE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at alle grunnskoler og videregående skoler har et undervisningsopplegg for å forebygge radikalisering. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et nasjonalt eldreombud. Partiprogram OMSORGSTJENESTER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at eldre på en god og systematisk måte må få informasjon om de rettighetene og mulighetene de har. Partiprogram OMSORGSTJENESTER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle rusmisbrukere i behandling/ettervern skal tilbys hjelp til å rydde opp i gjeld og økonomiske forhold. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en økt satsing på «Trygg by»-konsepter gjennom ulike tiltak for å forebygge voldtekter og annen voldsutøvelse. Partiprogram BARN KOMMUNER RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke og opprettholde humanitærretten. Partiprogram FORSVAR RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre den private eiendomsretten. Partiprogram RETTSVESEN STATSFORFATNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere aktuelle tiltak for å forebygge overgrep mot barn og unge. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at dømte går direkte fra rettskraftig dom til soning. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil iverksette bedre tiltak for å redusere tilbakefallsprosenten. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stramme inn foreldelsesreglene i straffeloven slik at man i færre tilfeller opplever at gjerningsmannen kan unndra seg straff. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå straffelovgivningen for å heve straffenivået. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke minimumsstraffer for alvorlige lovbrudd. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at alle som blir dømt for overgrep mot barn automatisk skal bli idømt en forvaringsdom. Partiprogram BARN RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne dagens kvantumsrabatt ved dom for flere lovbrudd. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at den straffedømte går direkte fra rettskraftig dom til soning. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå ankesystemet. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en klarere definisjon i straffeloven av hva som er voldtekt. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve sexkjøpsloven. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et særskilt ettervernstilbud for barn som har vært utsatt for overgrep. Partiprogram BARN BARNEVERN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for tilstrekkelig kompetanse ved mottak av ofre og pårørende. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at offeret og/eller pårørende skal varsles dersom gjerningsmannen skal ha permisjon fra fengselet. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at gjerningsmannen kan ilegges geografiske begrensninger for sin permisjon for å verne offer og/eller pårørende. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå barns rettssikkerhet etter overgrep. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere nye ordninger for kriminalitetsofre og deres pårørende, herunder egen ombudsordning. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil møte unge lovbrytere med raske reaksjoner for å forebygge nye lovbrudd. Partiprogram RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprette en ungdomsdomstol og sette tydelige krav til den enkelte når straffereaksjonen skal iverksettes. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gripe inn tidlig og ha tett oppfølging med dem som er i ferd med å komme inn på en kriminell løpebane. Partiprogram RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forebygge og bekjempe overgrep mot barn på ved bruk av digitale medier. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre medisinsk kastrering som et forsøksprosjekt for å forebygge seksuelle overgrep. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil skjerpe regelverket og bøtelegge transportører som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil nekte oppholdstillatelse for personer som bevisst skjuler sin identitet. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke både barnas og foreldrenes rettssikkerhet, samtidig som vi vil gi barna rett til å slippe samvær med sine biologiske foreldre, dersom dette er til fare for barnet eller mot barnets ønske. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at fosterforeldre som blir dømt for vold eller overgrep skal miste retten til å være fosterforeldre for alltid. Partiprogram BARNEVERN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke juridiske rettigheter for mennesker med behov for pleie og omsorgstjenester. Partiprogram OMSORGSTJENESTER RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ytterligere forsterke arbeidet med å slå ned på og fjerne useriøse aktører fra veiene. Partiprogram RETTSVESEN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at åndsverksloven og forbrukerrettigheter moderniseres slik at dagens digitale forbrukerkultur er et gode både for dem som skaper og for dem som bruker åndsverk. Partiprogram KULTUR KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil motarbeide enhver form for sensur. Partiprogram KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere arbeidet mot svart økonomi. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke ressursene til Økokrim og Skatteetaten for å avdekke økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utforme en ny handlingsplan for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid, med sikte på å gjenopprette balansen i trepartssamarbeidet og styrke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil presisere at arbeidsmiljølovens formål også er å legge grunnlag for et seriøst og organisert arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle bransjeprogrammer mellom partene i arbeidslivet og staten mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det lovfestede varslingsvernet. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil starte et arbeid med sikte på at sentrale ILO-konvensjoner skal tas inn i menneskerettsloven. Partiprogram ARBEIDSLIV MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre kollektiv søksmålsrett i saker der det er spørsmål om ulovlig innleie av arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil inkludere arbeidet mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven. Partiprogram ARBEIDSMILJØ LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en omlegging av norsk ruspolitikk, hvor de helse-, justis- og strafferettslige sidene av dagens politikk reformeres. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet mot svart arbeid og sosial dumping i byggenæringen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BYGNINGSVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en ny og balansert åndsverkslov i tråd med den digitale utviklingen, slik at opphavsmenn og -kvinner er sikret inntekter fra og respekt for kunst og kultur som de har produsert. Partiprogram KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en egen medieansvarslov som styrker det norske kildevernet. Partiprogram MASSEMEDIER RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at de som har diskriminert, kan ilegges en økonomisk sanksjon, også når diskrimineringen ikke er gjort med hensikt. Det skal gis fri rettshjelp i saker der Likestillings- og diskrimineringsnemda mener det er rimelig. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for økt samisk kulturkompetanse i mottak av volds- og overgrepsofre og i etterforskningsarbeidet. Partiprogram RETTSVESEN SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet med identitetsavklaring. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere hvordan hovedregelen om bare ett statsborgerskap slår ut i praksis i en mer globalisert hverdag. En utredning må også inneholde en vurdering av hvilke konsekvenser en eventuell åpning for dobbelt statsborgerskap vil ha for plikter og rettigheter i Norge. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre statsborgerloven slik at tilbakekallelser av statsborgerskap som er gitt på bakgrunn av uriktige og ufullstendige opplysninger skal skje ved dom. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet mot menneskehandel og organisert kriminalitet, og sørge for at ofre for menneskehandel får god oppfølging. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil søke europeiske løsninger for sikkerhets- og personvernstandarder for produkter og tjenester. Partiprogram FORBRUKERSAKER RETTSVESEN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for teknologiske løsninger som gjør det enklere for folk å ha kontakt med tjenestene innen justis- og beredskapssektoren, og som letter sektorens arbeid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utføre en fremtidsrettet utredning av dronebruk, inkludert for bruk innen justis- og beredskapssektoren. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke innsatsen mot vold i nære relasjoner, som særlig rammer kvinner og barn. Partiprogram BARN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede lokale/regionale rettssentre for om mulig å tilby flere juridiske tjenester under ett tak. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil faglig styrke konfliktråd og forliksråd. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de frivillige rettshjelpstilbudene og fri rettshjelp. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det enklere å ta bevillingen fra advokater som ikke holder tilstrekkelig faglig og etisk kvalitet. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kontoret for voldsoffererstatning for å sikre at voldsofre blir godt ivaretatt. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en ny opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt bruk av voldsalarm og gjennomgå ordningen med besøksforbud. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for et døgntilgjengelig tilbud for barn utsatt for overgrep. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke kompetansen om vold og overgrep hos alle som jobber med barn for i større grad å kunne avdekke og forebygge vold og overgrep mot barn. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for bedre informasjonsflyt og samarbeid mellom etatene som jobber med personer utsatt for vold og overgrep, revidere og samordne regelverket knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett, samt reglene om samtykke. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil iverksette en omfangsundersøkelse av voldsutsatte barn og forske mer på kostnader og konsekvenser av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn. Partiprogram BARN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre krav om at alle kommuner skal utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen mot menneskehandel og kriminelle nettverk som utnytter flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig for Mattilsynet å omplassere eller videreselge dyr som er tatt i forvaring som følge av brudd på dyrevelferdsloven. Partiprogram HUSDYR MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot pelsdyroppdrett og import av pels. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette dyrepoliti i alle politidistrikt, og styrke Økokrims evne til å effektivisere og koordinere politiets innsats mot grov dyrekriminalitet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby videre avl og bruk av dyr som er avlet frem med sterkt unaturlige og skadelige egenskaper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil stramme inn regelverk rundt transportering av dyr, innføre mobile slakterier og kurs i dyrevelferd for transportører. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil klargjøre straffeloven slik at dyr har egenverdi jfr. dyrevelferdsloven, og at vold mot dyr er mer alvorlig enn skadeverk mot annen eiendom. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil endre Omsetningsloven slik at hensyn til helse og miljø fremmes i kommunikasjonen mot norske forbrukere gjennom de ulike opplysningskontorene for matvarer. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for reduksjon av matsvinn i hele verdikjeden gjennom holdningsskaping, gjennomgang av lovverk, samt opprettelse av matsentraler. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å innføre lokale forbud mot bruk av dieselbiler i perioder med høy luftforurensning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kystvakten og kystvaktens innsats for å avdekke og forhindre ulovlig fiske i norske havområder. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil tilpasse arbeidsmiljøloven til den fleksibilitet som ny teknologi medfører. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre barnevernloven til en rettighetslov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en personvernkommisjon med og for barn. Partiprogram BARN FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for bedre veiledning til foreldre og barn om nettvett og personvernmessige utfordringer. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til registrering, lagring og deling av informasjon om barn i barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil likebehandle alle samlivsformer i det norske adopsjonsregelver. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi domstolene mulighet til å idømme delt bosted når det vil være til barnets beste. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Arbeidstilsynets og Økokrims innsats mot arbeidslivskriminalitet, bl.a. ved å opprette flere senter mot arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide rettshjelpsordningens dekningsområder til også å gjelde for eksempel problemstillinger innenfor straffegjennomføringsrett, utlendingsrett, arbeidsrett og husleierett. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke inntektsgrensen for fri rettshjelp. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne kriterier for fri rettshjelp til barn på institusjon. Partiprogram BARN FAMILIE KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en førstelinjetjeneste i rettshjelpsordningen. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre klagebehandlingen likere prosessen i en domstol, der to parter presenterer hver sin side av saken og et uavhengig organ fatter avgjørelsen. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å etablere en uavhengig Utlendingsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at flere asylsøkere skal få mulighet til å forklare seg direkte for dem som avgjør saken. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette en utløpsdato på asylavslag, og en grense for hvor lang tid det kan gåfra vedtaket er fattet til det må gjøres en oppdatert vurdering av beskyttelsesbehovet før noen kan sendes ut med tvang. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en egen barneenhet i Politiets utlendingsenhet med ansatte med god barnefaglig kompetanse for å sikre barns velferd i utsendelsessituasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere bruken av polititransport ved tvangsinnleggelser. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre loven tydeligere slik at det kommer klart frem hvilke pasienter som kan bli underlagt strengere sikkerhet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at innleggelse på enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå avgjøres av domstolene. Partiprogram DOMSTOLER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby bruk av mekaniske tvangsmidler mot barn og unge i helsevesenet. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil endre narkotikalovgivningen slik at bruk av rusmidler og besittelse til eget bruk ikke er straffbare handlinger. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få helse og sosialfaglig hjelp fremfor fengsel når de gjør noe kriminelt. Partiprogram DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre sprøyteromsloven til en brukerromslov der det også åpnes for andre inntaksmetoder enn injisering og andre stoffer enn heroin. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil harmonere datasystemer på forskjellige nivåer i helsevesenet, der det ikke utgjør en trussel for personvernet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil at kildevernet skal være absolutt, med forbud mot etterforskning i kildevernsaker og taushetsplikt om anonyme kilders identitet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at varslernes stilling skal styrkes ved å fjerne arbeidsmiljølovens krav om forsvarlig varsling og kritikkverdige forhold. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige instanser skal dele mer informasjon med mediene. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en egen klageinstans for avslag på innsyn etter offentlighetsloven. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense nettleverandørers mulighet til å lagre og benytte informasjon om data de formidler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne forbudet i åndsverksloven mot å omgå kopisperrer (DRM) på opphavsrettsbeskyttet materiale som eies av en forbruker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere opphavsrettens vernetid for bruk, men beholde vernetiden for kompensasjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil modernisere dagens åndsverks- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt, og tillate ikke-kommersiell fildeling. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre folk tilgang til nærfriluftsområder, også strandsonen, gjennom bruksavtaler, allemannsretten og offentlige erverv av områder. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre turstier og merkede turruter til en del av all arealplanlegging, og synliggjøre dem i planleggingskart. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere nasjonalparker for å ta vare på spesielt verdifull norsk natur, også i lavlandet og langs kysten. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at flere får tilgang til jakt og fiske. Partiprogram FANGST FISKERIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere de rikspolitiske retningslinjene i strandsonen for å styrke vernet av naturgrunnlag, kulturlandskap og rekreasjonsmuligheter. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha strenge nasjonale begrensinger for bruken av snøskutere og andre motoriserte terrengkjøretøy, og gi kommunene mulighet til å begrense bruken ytterligere. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke personvernet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ytrings- og organisasjonsfriheten. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for like muligheter og like rettigheter for alle. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forbrukerrettighetene. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil implementere den nye personvernforordningen fra EU, som stiller strengere krav til private og offentlige virksomheter og gir nye rettigheter til borgerne. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Datatilsynet som tilsynsorgan og ombud. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sette ned en personvernkommisjon som ser på utfordringer ved ny informasjonsteknologi. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil skjerpe personvernets stilling i personopplysningsloven. Partiprogram PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gå mot innføring av et digitalt grenseforsvar. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil beholde kontanter som pliktig betalingsmiddel. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at internettleverandører ikke skal tillates å overvåke kundene sine. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strenge krav til sikker lagring og behandling av personopplysninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at data innsamlet fra åpne kilder (som Twitter og Facebook) skal anonymiseres før de lagres. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha åpenhet om all bruk av personopplysninger – også anonymiserte. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve samtykke ved bruk og viderebruk av personopplysninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi brukere av sosiale medier krav på innsyn i hvilke opplysninger som utleveres til tredjepart. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse før politiet kan foreta dataavlesning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse før overvåkning og avlytting kan finne sted og telefon- og internettrafikk kan utleveres til politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense registrering i DNA-registeret til domfelte med rettskraftig dom på seks måneders ubetinget fengsel eller mer, og kun for relevante forbrytelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at DNA-informasjon skal slettes etter at en lovbryter har sonet sin straff, med mindre domstolen pålegger noe annet ved alvorlige forbrytelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at bruk av kamera på offentlig tilgjengelige steder bør begrenses. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at all bruk av overvåkningskameraer må meldes til kommunen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at eventuelle opptak fra kameraovervåkning slettes etter kort tid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en egen godkjenningsordning slik at det blir en kontroll med antallet overvåkningskameraer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste retten til anonym varsling av ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen etter modell fra Sverige. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne forbudet mot å fremsette diskriminerende eller hatefulle ytringer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil nedsette en ytringsfrihetskommisjon som skal se på ytringsfrihetens kår og vurdere ytringsfrihetens grense. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kringkastet reklame for politiske budskap fra partier, organisasjoner og trossamfunn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DEPARTEMENTER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre retten til å gå i religiøse og kulturelle plagg eller benytte religiøse symboler i det offentlige rom. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve Lov om helligdager og helligdagsfred. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha mer åpenhet om hvilken informasjon ulike aktører samler inn og hva den skal brukes til. Partiprogram PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre krav om at informasjon må være gitt før samtykke kan innhentes. Partiprogram PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for enklere brukervilkår for digitale tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at alle offentlige dokumenter er offentlige tilgjengelige med mindre det er særlige grunner til å unnta for innsyn. Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil offentlige data må være lett tilgjengelige i åpne formater. Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil alle borgere skal ha gratis tilgang til plikt- og rettighetsinformasjon, inkludert rettsavgjørelser (Lovdata). Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige postjournaler skal være tilgjengelig i søkbart format slik at man lettere skal kunne søke i dem med eksterne søkemotorer. Partiprogram PERSONVERN POST REGJERINGEN RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige sakspapirer til kommunale, fylkeskommunale og stortingsmøter skal også publiseres i søkbare formater i tillegg til leseformater. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil forebygge kriminalitet gjennom holdningsarbeid og målrettet innsats. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre juridisk hjelp tryggere og mer tilgjengelig. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere bruken av isolasjon og fengselssoning, og sikre et rehabiliterende straffegjennomføringssystem. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre kommunikasjonen mellom beredskapsetatene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nettportal hvor man kan få informasjon om hjelp og oppfølging [om overgrepssaker] som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kvalitetssikre overgrepsmottakene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre formelle krav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en spesialisert politienhet som skal jobbe med oppklaring av saker som angår seksualisert vold. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre nasjonale holdningskampanjer om overgrep. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at skolene arbeider mer aktivt med holdninger til kropp og seksualitet. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre behandling for dem som utsettes for vold og overgrep. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre behandling til barn som har blitt utsatt for vold eller blitt vitne til vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke behandlingstilbudet til voldsovergripere, også i fengsler. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre regler om meldeplikt for dem som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp dem som aldri møter til skolestart hvis det er mistanke om tvangsekteskap. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rådgivningstjenesten ved kontoret for voldsoffererstatning. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre samarbeidet mellom ulike offentlige etater for å motarbeide økonomisk kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette mer effektive sanksjoner og flere kontroller for å motarbeide økonomisk kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere spesialiserte enheter som jobber med ulike former for økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at politiet prioriterer etterforskning av saker om økonomisk kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at offentlige etater gjør risikoanalyser og etablerer eget etisk regelverk og antikorrupsjonsregelverk for å avdekke økonomisk kriminalitet på et tidlig tidspunkt. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke politiutdanningen og styrke politietaten med flere sivile stillinger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte mer makt og ressurser fra Politidirektoratet til politidistriktene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre eksisterende og utvikle nye informasjonssystemer i politi og justissektor for å tilfredsstille kravene til ny politiregisterlov. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og skolen. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere tidligere innførte terrorbestemmelser og avvise innføring av hjemler om tankekriminalisering. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate politiet tilgang til flere våpentyper tilpasset utfordringene de møter, samt grundig trening, men avvise generell bevæpning av politistyrken. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha klare og tydelige regler for politiets bruk av infiltrasjons- og provokasjonslignende metoder. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rettshjelpsordningen ved å utvide ordningens saksfelt og personkrets. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte frivillige ordninger i regi av Jussbuss, JURK, Jussformidlingen og lignende organisasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil samlokalisere bransjestyrte klagenemnder i et Nemndenes hus med felles sekretariat. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre lekmannsinnslaget i domstolene ved betydelig flertall av lekfolk i meddomsretten. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil offentliggjøre begrunnelsen ved utnevning av høyesterettsdommere. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre grunnleggende opplæring av lekdommere. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre foreldelsesfristen på 25 år for drap, incest og voldtekt. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre «jurist» til en beskyttet tittel som er forbeholdt personer med mastergrad i rettsvitenskap. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil senke terskelen for å tilbakekalle advokatbevilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede effekten av de ulike straffemetodene for å skape et straffesystem som bidrar til rehabilitering. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få tilbud om behandling i stedet for straff. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha behandling under tvang i stedet for fengsel når rusavhengige begår kriminelle handlinger. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bruken av alternative straffereaksjoner og praktisk støtte ved løslatelse for å hindre tilbakefall. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve sexkjøploven og gjennomgå hallikparagrafen. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke det sosiale arbeidet overfor dem som selger seksuelle tjenester. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil avvise tiggeforbud. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere bruken av glattcelle. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå regelverket med sikte på at fotlenke kan brukes oftere enn i dag. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for mer kontakt mellom innsatte og familiene deres ved å lage nasjonale standarder for antall besøksdøgn, telefontid og ved å bedre besøksrommene. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere soningsplasser i Norge. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle ordningen med kjøp av fengselsplasser i andre land for norske statsborgere. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at utenlandske statsborgere som begår kriminalitet i Norge bør søkes overført til soning i hjemlandet. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre samordningen mellom Politiet og Forsvaret. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den sektorovergripende øvingsaktiviteten. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette i gang organisasjonslæring i politiet for å lære av feil og for å ta lærdom av øvelser. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke de lokale forebyggende grenene av Politiets Sikkerhetstjeneste. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere en snarlig oppgradering av IKT-systemer i beredskapsetatene, særlig i politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen på IKT-sikkerhet hos kontrollmyndigheter som Post- og teletilsynet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET POST RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke sikkerheten rundt IKT-driftsanlegg og styrke den politiske kontrollen med kritisk IKT-infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at aktører som begår krigsforbrytelser må straffeforfølges gjennom Den internasjonale straffedomstolen eller spesialdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en global rettsorden preget av internasjonalt samarbeid i FN og andre globale, regionale og subregionale organisasjoner. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med å forhindre folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og andre grove menneskerettighetsbrudd ved å styrke prinsippet om retten til å beskytte (R2P), herunder ved bruk av diplomatiske virkemidler, økonomiske sanksjoner og, i ytterste instans, ved militær intervensjon. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Den internasjonale straffedomstolen (ICC) finansielt og politisk,. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å få flest mulig nasjoner til å godta [Den internasjonale straffedomstolen (ICC)]s jurisdiksjon, og for at selvstyrende territorier får muligheten til å fremme sine saker for domstolene. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for styrket global oppfølging av anbefalingene i de omfattende gjennomgangene - utført av høynivåpaneler og levert i 2015 - om hhv. reform av FNs fredsbyggingsarkitektur, styrking av FNs fredsoperasjoner og styrket implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere at Norge bidrar med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil supplere, og på sikt erstatte, FNs menneskerettighetsråd med en internasjonal menneskerettighetsdomstol etter modell fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Partiprogram DOMSTOLER EU/EØS FN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å reformere Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med mål om å gjøre den mer effektiv og styrke ressurstilgangen. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte land som vil styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre Norge til en pådriver for å utvikle det internasjonale menneskerettighetsapparatet til også å inkludere bedrifters ansvar for å respektere og ivareta menneskerettigheter. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å styrke regionale menneskerettighetsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot internasjonale handelsavtaler som svekker forbrukervern, regler for miljøvennlig produksjon, og som overfører makt og myndighet fra nasjonale myndigheter til multinasjonale selskaper og tvisteløsningsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN RETTSVESEN TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opprettelsen av et mellomstatlig skatteorgan i FN med tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser til å bekjempe skatteparadis og internasjonal kapitalflukt. Partiprogram FINANSER FN ØKONOMISK SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Økokrim og Arbeidstilsynet for å bekjempe skatteflukt og økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tette skattehull som gjør det mulig å slippe unna normal selskaps- og formuesskatt i Norge. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid. SV vil styrke Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Økokrim, i tillegg til å etablere flere senter mot arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak gjeninnføres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil iverksette og styrke tiltak for å redusere diskriminering og rasisme i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha norske arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Sikre at skipsarbeids-, skipssikkerhets- og arbeidsmiljøloven samt norsk tilsyn gjelder arbeidere på såkalte flerbruksfartøy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HAVNER LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motarbeide sosial dumping ved å innføre mye sterkere krav for å hindre sosial dumping ved offentlige innkjøp, etter inspirasjon av Telemarksmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby hemmelige sluttavtaler i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vernet av varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal ha et særskilt vern mot gjengjeldelse, trakassering og oppsigelse. SV vil opprette et eget varslerombud på nasjonalt nivå. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det kollektive forhandlingssystemet og forsvare streikeretten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en sterk tjenestemannslov som sikrer uavhengighet i statsforvaltningen og hindrer korrupsjon og vilkårlige oppsigelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre totalforbud mot bruk av alle fossile kilder til oppvarming av bygg og fjernvarme. Partiprogram BOLIGSAKER FORURENSNING MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe naturkriminalitet. Vi vil styrke Økokrim og Statens naturoppsyn slik at de blir i stand til å avdekke og bekjempe alvorlig miljøkriminalitet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke diskrimineringsvernet og videreføre aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt sørge for at familieliv og personlige forhold skal gjelde for samtlige grunnlag i diskrimineringslovgivningen. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en uavhengig institusjon, og skal ha en pådriver- og håndhevingsrolle av forbudet mot trakassering og diskriminering. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal kunne tilkjenne oppreisning og bøtelegge for diskriminering. Økonomiske sanksjoner må også kunne ilegges når diskriminering ikke er gjort med hensikt. Ombudet og nemnden bør ha juridisk kompetanse til å vurdere og håndheve forbudet mot seksuell trakassering på lik linje med de andre trakasseringsforbudene. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et helhetlig og likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom lovfesting av tilbud om overgrepsmottak. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for økte midler til etterforskning av voldtektssaker og vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot kjøp og salg av mennesker i form av prostitusjon, porno og stripping. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjelpetiltak for mennesker i prostitusjon, og sikre at det settes av ressurser til å håndheve sexkjøpsloven sterkere enn i dag. Politiet må lage og følge retningslinjer som gjør at prostituertes rettsvern sikres. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at studenter og elever som tar helse- og sosialfag eller utdanning relatert til politi, rettsvesen, skolevesen og barnehage, får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere voldtektsmottakene innenfor helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby gratis psykologhjelp til alle som har blitt utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at kvinner som er utsatt for voldtekt som våpen i krig skal ha samme rettigheter for beskyttelse som andre former for tortur, og får samme behandlingstilbud som voldsutsatte kvinner i Norge. Partiprogram HELSEVESEN MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere hatkriminalitetsgrupper i samtlige politidistrikt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for offentlige undersøkelseskommisjoner ved partnerdrap. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe all diskriminering, vold og trakassering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for en tredje juridisk kjønnskategori. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil oppheve kriminaliseringen av hiv-positives seksualliv. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING RETTSVESEN SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette en sannhetskommisjon for å granske fornorskingen og uretten begått mot samene av den norske stat, og hvordan vi kan rette på det. Partiprogram LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tydeliggjøre dagens «rasismeparagraf». SV vil endre straffeloven slik at § 185, kjent som rasismeparagrafen, tydeligere skiller mellom frie ytringer og faktisk hatefull og truende atferd, og gjør det lettere å rettsforfølge sistnevnte. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kampen mot trusler, sjikane og forfølgelse. Fri meningsutveksling forutsetter at alle føler seg trygge når de ytrer seg offentlig. SV vil sette politiet i stand til å styrke innsatsen mot trusler, sjikane og forfølgelse. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette frihavner eller fribyer for varslere og journalister. SV vil gi utenlandske varslere og journalister som søker beskyttelse, eller som ønsker å besøke Norge, samme vern som norske varslere. Varslervernet må overstyre bilaterale utleveringsbestemmelser. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke ytringsfriheten for ansatte og varslere. Alle skal oppfordres og ha trygghet for å varsle. Vi vil ha en egen varslerlov og eget varslerombud for å gi alle rett og trygghet til å si fra om kritikkverdige, uetiske og ulovlige forhold. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette ned en ny overvåkingskommisjon. Utbredt overvåking skremmer mennesker fra å ytre seg. SV vil ha ei kartlegging av summen av overvåking som nordmenn utsettes for, og utarbeide effektive tiltak mot overvåking og krenkelser av personvernet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot innføring av et såkalt digitalt grenseforsvar og alle andre tiltak som fører til masseovervåkning av norske borgere. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kildevernet. Kunstneres og journalisters verk skal beskyttes, og kildevernet skal styrkes i etterforskningssaker. Partiprogram KULTUR KUNST MASSEMEDIER PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at domenene for Svalbard og Bouvetøya skal benyttes som sikre, digitale frihavner, for forfulgte medier, blogger og lignende internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stagge offentlig og privat overvåkning. Datatilsynet skal beskytte personvernet og spre informasjon om hvordan folk kan beskytte seg selv. Kun politiet skal kunne etterforske på nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at kritisk viktige tjenester og infrastruktur skal være plassert i Norge, og at det ikke bare gjelder bygningene og instrumentene, men også IKT-systemene og driftspersonellet. Kritiske tjenester skal fungere under nasjonal kontroll under alle forhold, også kriser og krig. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge en felles IKT-arkitektur for skolen basert på internasjonale standarder og felles pålogging. SV vil at IKT-løsningene i skolen skal holde høyt nivå, være likt for alle og sikre elevenes og ansattes personvern. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at flyktningkonvensjonen endres for å ivareta barns rettigheter bedre. SV vil arbeide for en tilleggsprotokoll om klimaflyktninger og internt fordrevne flyktninger slik at klimaflyktninger kan få opphold på humanitært grunnlag. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et ombud for flytninger og asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at ofre for menneskehandel kan få opphold i Norge selv om det ikke foreligger tiltale eller dom i saken. Det bør være tilstrekkelig for opphold at det er overveiende sannsynlig at personen er utsatt for menneskehandel og har samarbeidet med politiet. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre alle utlendingssaker med klagebehandling rett til muntlig behandling i en domstol, gjennom å erstatte Utlendingsnemnda med en Utlendingsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alt opphold i Norge får lik betydning ved vurdering av humanitært opphold, også det som er regnet som ulovlig. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi papirløse og ureturnerbare asylsøkere lik rett til helsehjelp som andre asylsøkere. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere å åpne for asylsøknader fremmet fra tredjeland. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre regelverket slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det ved vurderingen av søknad fra LHBT-personer som risikerer forfølgelse i sitt hjemland tas hensyn til den reelle risikosituasjonen, og ikke kun til i hvilken grad landets diskriminerende straffelover håndheves. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at utlendingsmyndighetene bygger opp spesialkompetanse om særlig sårbare grupper, slik som homofile, barn og kvinner, som ofte utsettes for brutal behandling i fluktsituasjoner, og at det er særlig kompetanse om seksuelle overgrep. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre utlendingsforskriften slik at LHBT-flyktninger kan få unntak fra underholdskravet for å få familiegjenforening med partner, selv om det ikke er dokumentert ekteskap eller samboerskap i minst 2 år. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke asylsøkeres rettigheter og muligheter for å få prøvd sin sak i norsk rettssystem. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet med å identifisere statsløse og gi dem rettighetene som følger av FN-konvensjonen om statsløses stilling. Partiprogram FN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden. Alle barn under 18 skal ha rett på skoleundervisning, også mens de venter på at asylsaken blir behandlet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre etterforskning og oppfølging når barn forsvinner fra asylmottak. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hensynet til barnets beste. Barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn. Vi skal jobbe for at Barnekonvensjonen i praksis veier tyngre i vurderingen av barns beste. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil oppheve midlertidig opphold. Ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere må oppheves. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barn som er potensielle ofre for menneskehandel sikres bedre rettigheter. Barnevernet, asylmottaksarbeidere og oppsøkende tjenester må ha kompetanse til å identifisere barn som er potensielle ofre for menneskehandel og det må innføres en amnestiordning for disse barna. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle barn i Norge som har bruk for bistand fra barnevernet får den nødvendige hjelpen og omsorgen de har krav på etter lov om barneverntjenester, uavhengig av oppholdsstatus i Norge. Dette betyr at også alle enslige mindreårige asylsøkere skal ha krav på samme omsorg fra barnevernet som norske barn. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den flerkulturelle kompetansen hos barnevernet og rekruttere flere fosterhjem blant minoriteter fra ulike kulturer. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for et internasjonalt forbud mot kjøp av sex. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Øke bøtene for bedrifter som blir tatt for arbeidslivskriminalitet, slik at man viser at samfunnet tar det på alvor og at det ikke skal lønne seg å begå kriminalitet ved å utnytte andre mennesker. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe rasisme og diskriminering, antisemittisme og islamofobi. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå politiets praksis med utlendingskontroll for å hindre at den fungerer diskriminerende. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnevernsloven til en rettighetslov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre taushetspliktreglene slik at det blir enklere å samarbeide på tvers av tjenester. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at ingen mennesker er ulovlige. Såkalt papirløse og andre som oppholder seg irregulært i Norge må ha tilgang på grunnleggende helsetjenester, både for å trygge den enkelte og for å beskytte samfunnet mot smittelommer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil digitalisere for kulturen, ikke markedet. SV vil sikre at alle som produserer kultur har rettigheter til eget innhold. SV vil innføre en særlig bestemmelse i åndsverksloven om vederlag, og at urimelige avtaler kan tilsidesettes. Partiprogram KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil verne om ytrings- og pressefriheten. SV vil sikre at midler tildeles kulturproduksjon ut fra kunstfaglige vurderinger og uavhengig av politiske føringer, og at det offentlige tar et større ansvar for å sikre mediemangfoldet i møte med hardere internasjonal konkurranse og fallende annonseinntekter. Partiprogram KULTUR KUNST MASSEMEDIER RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en teknologinøytral åndsverklov. En slik lov vil være et viktig verktøy både for å sikre brukerne god og lovlig tilgang til kulturuttrykk, og for å sikre rimelige vederlag for kunstnerne. SV vil innføre en særlig bestemmelse i åndsverkloven om ufravikelig rett til rimelig vederlag, og at urimelige avtaler kan tilsidesettes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha førstelinjetjeneste for rettshjelp for å sikre alle tilgang på rettshjelp. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fri rettshjelp tilbys på flere rettsområder, heriblant statsborgerskapssaker, utvisningssaker, sosial dumping, mobbing, varsling, arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, straffegjennomføringsrett og på velferdsfeltet i tilknytning til NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER RETTSVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke satsene for fri rettshjelp og sørge for at antall timer innvilget må gjenspeile sakens kompleksitet. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke inntektsgrensen for fri rettshjelp og erstatte den med et progressivt egenandelssystem der faktisk betalingsevne avgjør om du får hjelp. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke rettsvernet for varslere. De som varsler om uetisk adferd og lovbrudd skal ha et særskilt vern gjennom en egen varslerlov og få støtte fra et nasjonalt varslerombud. Å skjule et varsel i en hemmelig avtale skal være forbudt. Partiprogram ARBEIDSMILJØ RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beholde konvensjonsvernet. Flyktningkonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner skal bevares for å sikre oss alle trygghet og forsvar mot statlige overtramp om kriser rammer oss. Partiprogram INTERNASJONAL RETT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre statens voldsmonopol. Det er politiet som skal trygge samfunnet, ikke private firmaer eller borgervern. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil intensivere innsatsen mot politivold. I saker med anmeldt politivold skal Spesialenheten for politisaker suppleres med sivilt oppnevnte deltakere for å sikre uhildet behandling. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil digitalisere domstolene. Det må være opptaksutstyr i alle rettssaler slik at både sivile, og straffesaker må tas opp. I tillegg må alle dokumenter kunne sendes, og oppbevares digitalt. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide bruken av samfunnsstraff. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet i Konfliktrådene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha ubevæpnet politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til Politihøgskolen. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen mot seksuelle overgrep, grov vold og vold i nære relasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha økt bruk av alternative soningsformer [til fengsler]. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ingen barn skal sitte i fengsel. Mange rekrutteres til vanekriminalitet i fengslene. Derfor vil vi bruke andre straffeformer for barn slik som ungdomsstraff. Partiprogram BARN FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kraftig styrke voldtektsgruppa i KRIPOS. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at avhør av fornærmede [i voldtektssaker] skal skje dagen etter anmeldelse og etterforskningen skal starte umiddelbart. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare forbudet mot kjøp av sex. Forbudet har gitt mindre menneskehandel og prostitusjon. Vi vil styrke støtteordningene for tidligere prostituerte. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre obligatorisk opplæring for fag- og meddommere om voldtekt og overgrep. SV vil innføre et obligatorisk kurs før man kan delta som meddommer eller fagdommer som bevisstgjør hvordan vanlige fordommer og holdninger om kjønn og seksualitet urettmessig kan påvirke domsavsigelsen i voldtektssaker. Partiprogram DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste Barnehus i hvert fylke. Alle barn som utsettes for vold og overgrep skal ha en trygg havn. Partiprogram BARN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre straffeloven slik at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke og utvide bruken av omvendt voldsalarm. Voldsutsatte må sikres trygghet, bolig, og voldsutøver må hindres i å oppsøke og oppholde seg i nærheten av den som er truet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for å øke strafferammene for menneskehandel og grov menneskehandel. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at PST skal prioritere alle former for ekstremisme, inkludert høyreekstremisme og religiøs ekstremisme. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre våre religiøse miljøer mot ekstrem påvirkning. SV vil gjøre det ulovlig å motta pengegaver fra diktaturer til norske trossamfunn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre koordineringen mellom sikkerhetsmyndighetene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar initiativ til et internasjonalt forbud mot dødsstraff. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, blir fulgt opp og implementert. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et legalt rammeverk for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et forbud mot retten til førstebruk av atomvåpen, som i dag en del av NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre Norge til en atomvåpenfri sone ved å grunnlovsfeste forbud mot atomvåpen på norsk jord. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et synlig og effektivt politi som bidrar til å forebygge, bekjempe og oppklare kriminalitet, og som forhindrer terror og radikalisering. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle politirådene og styrke det lokale forebyggende arbeidet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre bruken av konfliktråd, ungdomsstraff og oppfølgingsteam for unge lovbrytere i mindre alvorlige saker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil mobilisere frivilligheten for å bidra til å forebygge og motvirke rekruttering til kriminelle miljøer og ekstreme grupperinger. Partiprogram KULTUR RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at politiet har spesialkompetanse innen familievold, vold mot barn og vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke PST ytterligere til bekjempelse av landoverskridende kriminalitet, som terror og cyberangrep. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil at politiet skal ha gode og effektive metoder for å bekjempe kriminalitet, men sikre at politimetoder alltid avveies mot hensynet til personvernet og rettssikkerheten. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil gi politiet tilstrekkelig kapasitet til å prioritere hverdagskriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil intensivere innsats mot vold i nære relasjoner gjennom krisesentrene og andre kompetansemiljøer. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kapasiteten i politiets datakrimenheter for å møte nye utfordringer med kriminalitet og trusler på internett og i sosiale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et tett justispolitisk samarbeid med EU og internasjonale organisasjoner om grenseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil åpne for bruk av flere akkrediterte leverandører av DNA-analyser for å sikre raskere oppklaring og bedre rettssikkerhet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke satsingen på virtualisering og simuleringsteknologi, for eksempel innenfor beredskaps- og nødetatene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet med å bekjempe overgrep mot barn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre strenge begrensninger på oppbevaring og bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll og gjennomgå reglene for oppbevaring og bruk av slik informasjon. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke PST ytterligere for å sikre best mulig beredskap i kampen mot terror, spionasje og radikalisering. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil prioritere bekjempelse av organisert kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil trene de ulike nødetatene og beredskapsaktørene slik at det blir bedre samarbeid mellom dem. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha god digital etterretning og nasjonal koordinering som sikrer Norge mot alvorlige cyberangrep, ID-tyveri og spionasje mot myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet. Når trusselsituasjonen medfører et ekstra sterkt behov for å beskytte befolkningen og viktige samfunnsinstitusjoner, eller på steder og objekter som er særlig terrorutsatt, kan generell bevæpning av politiet tillates. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke rettssikkerheten gjennom et bedre og mer målrettet offentlig rettshjelpstilbud og ivareta de alternative rettshjelpstilbudene. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for rask innkalling til soning ved tilståelsesdommer. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre tilbudene om vitnestøtte og oppfølging av pårørende. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester for å bedre sexarbeidernes situasjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet mot menneskehandel og tilpasse lovverket for å gjøre sexarbeidernes hverdag tryggere. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte programmer og tjenester som jobber for å få mennesker ut av prostitusjon. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå straffelovgivningen med sikte på å fjerne unødvendige forbud. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et straffenivå som samsvarer med alvoret i den kriminelle handling. For forbrytelser som drap, grov vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel, terror og alvorlig narkotikakriminalitet skal straffen være særskilt skjerpet. Partiprogram RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil at det skal fortsatt være særskilt straffeskjerpende at fornærmede er forsvarsløs eller er barn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere soningskøene og øke antall soningsoverføringer av utenlandske domfelte. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere alternative soningsløp for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av omvendt voldsalarm, som skal hindre at de som er ilagt besøksforbud, oppsøker fornærmede. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil forebygge radikalisering under soning. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av alternative soningsformer som elektronisk fotlenke for mindre alvorlige lovbrudd. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for universell oppslutning om den internasjonale straffedomstolen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil åpne opp for dobbelt statsborgerskap i Norge. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en streng, rettferdig og forutsigbar flyktning- og asylpolitikk som begrenser grunnløse asylsøknader til Norge. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil foreta innstramninger i utlendingslovgivningen slik at det blir mindre attraktivt å sende enslige mindreårige asylsøkere uten behov for beskyttelse til Norge. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil stramme inn regelverket for familiegjenforening. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse UDIs og politiets behandlingskapasitet i takt med ankomsttallene for å sikre kortest mulig ventetid. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre effektive metoder for alders- og identitetsavklaring og sørge for effektiv håndhevelse av kravet i utlendingsloven om at asylsøkere skal bidra til å avklare sin egen identitet. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere å innføre foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke forbrukernes rettigheter og arbeidet mot svindel og ulovlig markedsføring. Partiprogram FORBRUKERSAKER RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke prinsippet om at barnets beste alltid skal legges til grunn. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping blir prioritert av berørte etater, satse på de samlokaliserte sentrene som en spydspiss i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sikre bedre informasjonsdeling. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre lønnsinndrivelse til en del av ordningen med fri rettshjelp for å styrke kampen mot useriøse aktører. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere å heve den øvre aldersgrensen for domsmenn og meddommere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forenkling av lover, forskrifter og skjema - forenkle kontroll- og rapporteringssystemene i det offentlige slik at flere ressurser kan brukes til tjenesteproduksjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre en restriktiv holdning til godkjenning av genmodifiserte organismer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for at de jordbrukstilknyttede bruksrettene og rettighetene til jakt og fiske sikres og ivaretas i en lovrevisjon. For sitt arbeid med tilrettelegging for allmennhetens utøvelse av et allsidig friluftsliv i statsallmenningene, skal fjellstyrene sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for å videreføre og øke dette arbeidet. I oppfølgingen av Fjell-lov utvalgets arbeid må inntektene fra naturressursene i statsallmenningene, unntatt skogsdrifta, sikres med en 50/50 fordeling mellom grunneierfondet og fjellkassen. Partiprogram LANDBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet. Det må etableres tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha ordinær domstolsbehandling av omsorgsovertakelser. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at asylsøkere som kommer fra trygge tredjeland skal få sine asylsøknader behandlet der. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at saksbehandlingstiden må reduseres slik at ventetiden i mottak blir så kort som mulig. Etter at oppholdstillatelse er gitt, skal bosettingsintervjuet skje umiddelbart og bosetting skje så raskt som mulig. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil returnere dem som har fått endelig avslag på sin asylsøknad i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil kommunene må få 100% statlig kostnadsdekning både ved bosetting av flyktninger og for vertskommuner for mottak. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at vitner i alvorlige straffesaker, som menneskehandel/trafficking skal kunne gis permanent opphold i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil kjempe mot barneekteskap og tvangsekteskap, og arbeide for at kvinner får bedre rettsvern ved tvangsgifting. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke innsatsen mot vold i nære relasjoner ved å styrke barnehusene og etablere flere barnehus for å redusere avstandene, samt bidra til at avvergingsplikten blir kjent. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde et desentralisert krisesentertilbud i alle fylker og endre finansieringsmodellen for dem. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet mot hatkriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde sexkjøpsloven, fordi et slikt forbud gir et viktig signal om hvordan fellesskapet stiller seg til utnyttelse av sårbare mennesker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet imot menneskehandel/trafficking. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at utenlandske kvinner som lever i voldelige forhold kan få oppholdstillatelse før tre år har gått. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke innføre nye, regionale organisasjonsnivå i brannvesenet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil passe på at nødnettet blir tilgjengelig for alle relevante aktører og at kostnadene knyttet til drift av nødnettet blir overkommelige for det kommunale brannvesenet og lokale aktører som bruker det. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Redningsselskapet som en viktig aktør i beredskapen langs kysten. Partiprogram REDNINGSTJENESTE RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og helsearbeidere i kampen mot overgrep mot barn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse sterkere på soning med elektronisk fotlenke og andre alternative straffereaksjoner der hvor dette styrker mulighetene for å rehabilitere den dømte. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at soning med elektronisk kontroll utvides til å gjelde fengselsstraffer inntil 9 måneder eller fengselsstraffer hvor resterende tid frem til forventet løslatelse er inntil 6 måneder. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at samfunnsstraff og promille- og narkotikaprogram i større grad blir benyttet. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde dagens trenivåmodell i kriminalomsorgen. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si opp avtalen om leie av soningsplasser i Nederland og bruke disse midlene på raskt å bygge opp soningskapasiteten i Norge. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ettervernet i kriminalomsorgen, slik at tidligere straffedømte får mulighet til å skaffe seg bosted, utdanning, arbeid og sosialt nettverk. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at domstolene har rammer som gjør det mulig å ta unna sakstilgangen. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at hver domstol skal ha en stedlig ledelse. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre lyd- og bildeopptak i alle norske rettssaler. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde juryordningen. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvide fri rettshjelp-ordningen til å gjelde flere saksområder og til å ha en dynamisk inntektsgrense. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre tilstrekkelig bemanning og rekruttering ved jordskifterettene. Partiprogram ARBEIDSLIV DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge går ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnfører nasjonal grensekontroll. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til strategisk og operativt samarbeid mellom tollvesen, grensemyndigheter og lokalt politi i grenseområdene. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi tollerne fullmakt til å gi forenklet forelegg for å oppnå en mer effektiv kontroll med grensekryssende kriminalitet og avlaste politiet for rutineoppdrag. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stanse ulovlig utenlandsk spill-reklame på norske plattformer. Det må etableres lovhjemmel for blokkering av spillsteder på Internett som er ulovlige i Norge. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fremme internasjonal lovgivning for «allemannsrett» til naturressurser. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke beskyttelsen av varslere, slik at det blir enklere å avsløre skadelige forhold uten å bli straffet eller utsatt for andre negative sanksjoner. Partiprogram MASSEMEDIER RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre Norge til en internasjonal trygg havn for gravende journalister, kilder og varslere. Partiprogram MASSEMEDIER RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi varslere som avslører alvorlige kritikkverdige forhold rett på økonomisk oppreising for eventuelle tapte inntekter og tort og svie. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre sanksjoner for arbeidsgivere som møter varslere av alvorlige kritikkverdige forhold med represalier. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil behandle digitale rettigheter på linje med øvrige borgerrettigheter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede hvordan vi kan sikre inntekter til rettighetshavere i kulturlivet i en digitalisert bransje der ikke-kommersiell fildeling blir avkriminalisert. Partiprogram KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve slutt på Sveriges overvåking av norsk internett-trafikk gjennom FRA-loven, samt all annen tilsvarende masseovervåkning utført av andre stater. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tette smutthull som i dag gjør at multinasjonale selskaper kan unngå skatt i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at norske statseide selskaper og deres datterselskaper ikke flytter funksjoner til utlandet med den hensikt å redusere skatt til norske myndigheter. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke statlig eierskap og internasjonalt samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og hindre skattetilpasning og kapitalflukt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN SKATTER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede straffeavgift eller andre sanksjoner mot land som ikke følger opp Parisavtalen og andre internasjonale miljøavtaler. Partiprogram AVGIFTER FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt der hvor verdiskapningen finner sted. Dette krever helt nye tilnærminger til beskatningen av multinasjonale selskaper, og langt større innsyn i selskapers virksomhet enn i dag. Partiprogram RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at multinasjonale konsern skattelegges med en enhetlig tilnærming, slik at man skattlegger basert på hele konsernets globale overskudd, heller enn nasjonale datterselskapers overskudd. Partiprogram RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette et uavhengig, nasjonalt klageorgan for miljøsaker og naturinngrep med juridisk og naturvitenskapelig kompetanse. Partiprogram MILJØVERN RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke overgreps- og voldtektsmottakene for å sikre bedre oppfølging av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep, uavhengig av kjønn. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at domfelte for vold i nære- og æresrelaterte forbrytelser skal ha elektronisk lenke, s.k. omvendt voldsalarm. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide retten til dobbelt statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at myndighetene ikke skal kunne tilbakekalle statsborgerskap, og som et minimum innføre en foreldelsesfrist i saker om tilbakekallelse. Barn og neste generasjoner skal ikke tape sitt statsborgerskap, uavhengig av foreldrene sin sak. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at UDI har ressurser til å få ned ventekøene i asylmottak, og gi grundig saksbehandling av søknader om asyl, opphold og familiegjenforening. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede løsninger for å sikre inntekt for rettighetshavere i de digitaliserte bransjene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en åndsverkslovgivning som er tilpasset dagens digitale samfunn og er enklere å forstå for enkeltindivider og skapere. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere opphavsrettens vernetid. Partiprogram KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil håndheve og styrke elevenes språklige rettigheter, som retten til lærebøker på hovedmålet. Partiprogram RETTSVESEN SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke det internasjonale rettsvernet for natur og miljø. Partiprogram MILJØVERN RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om retten til familieliv ved å sikre at flyktninger og andre utlendinger har reell mulighet til å være sammen med familiemedlemmer i Norge. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forkorte saksbehandlingstiden i asyl- og familieinnvandringssaker. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke rettshjelpen i utlendingssaker og gi bedre informasjon om flyktningers rettigheter. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke rettssikkerheten til asylsøkere i søknads- og klageprosessen og gi asylsøkeren rett til personlig frammøte og juridisk bistand i behandlingen av en ankesak. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ikke frata noen statsborgerskap hvis det fører til at de blir statsløse. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke beredskapen for cyberkriminalitet og cyberangrep. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjerinven vil gjennomgå tilsynsansvar og ansvar for oppfølging av tilsyn innen hele beredskaps- og sikkerhetsområdet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) For å styrke barns rettssikkerhet, vil regjeringen innføre en lavterskel klageordning for barn i barnevernets omsorg. Regjeringserklæring BARN RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil øke politiets, rettsvesenets, NAVs og politikernes kunnskap om vold mot kvinner og om konsekvensene for barn som er vitne til vold. Gi grundig opplæring av meddommere om hva som er seksuelle overgrep og konsekvenser for ofre og samfunnet. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at overgrepsmottak skal være en lovpålagt oppgave for kommunene, og at disse skal fullfinansieres av statlige midler. Partiprogram KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at asylsøkere skal få fri rettshjelp, rettssikker asylsaksbehandling og en reell klagemulighet. Asylsaker skal aldri hurtigbehandles på norskegrensa. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at mulighet til dobbelt statsborgerskap må omfatte flere land enn i dag. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for rett til norsk statsborgerskap etter fem års botid, og uten krav om botid for alle som er født i Norge. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil fjerne betingelser for statsborgerskap i form av testing i norsk eller samfunnskunnskap eller krav om selvforsørgelse. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at statsborgerloven endres slik at statsborgerskap ikke kan tilbakekalles. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ingen nye overvåkningslover vil gå ut over personvernet. Ingen spionering. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for strengere lover for datalagring. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil hindre private aktørers tilgang til personopplysninger fra internettleverandører. Kontrollorganene for IP- og DNS-delegering må overføres til FN. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil endre personopplysningsforskriften slik at arbeidsgivere ikke kan få tilgang til e-posten til ansatte uten samtykke. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil redusere vernetida til opphavsrett og differensiere vernetida til patenter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for rett til å dele informasjon, kultur og programvare med andre på ikke-kommersiell basis uten begrensninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil stoppe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at justissektoren ikke privatiseres. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre retten til å drive politisk kamp mot undertrykkelse og urettferdighet gjennom streik, sivil ulydighet og lignende. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil stoppe bruken av fengsling i asylsaker, ingen barn skal på Trandum. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at det etableres utekontakt i alle landets kommuner. Partiprogram KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at politiet skal etterforske all kriminalitet begått av barn mellom 15–18 år, eventuelt gjennomføre bekymringssamtaler. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at den kriminelle lavalderen heves til 16 år. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at førstegangs vinningskriminelle skal få tettere oppfølging. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at det opprettes en egen hjelpetelefon for pedofile, etter mønster av den svenske hjelpelinjen Preventell. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gi et helhetlig tilbud til ofre for kriminalitet. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil tilrettelegge og tilby gjenopprettende rett i alle rettssaker. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil øke voldsoffererstatningen i de alvorligste sakene. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre gode rammer for offeromsorg lokalt. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke vernet av ofre i volds- og overgrepssaker. Dette innebærer også å sikre ofres rettigheter til bistand og oppfølging også der hvor beviskravene ikke holder til domfellelse. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at fri rettshjelp må bli en lovfesta rettighet for alle med inntekt eller trygd under 4G, men også for de som kan dokumentere at lav inntekt eller trygd står i veien for likeverdig rettshjelp. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil øke støtten til organisasjoner som gir gratis rettshjelp og opprette offentlige kontorer som tilbyr førstelinjerettshjelp. Partiprogram RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke det mobile land- og sjøbaserte luft- og kystvernet for å bedre suverenitetshevdelsen i norske nærområder. Partiprogram FORSVAR RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid ved blant annet å videreutvikle treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer, vurdere begrensninger i adgang til innleie av arbeidskraft og styrke Arbeidstilsynet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå strafferammene og lovverket, samt effektivisere inndragning, for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV RETTSVESEN SIVILRETT STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det internasjonale samarbeidet mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn. Regjeringserklæring BARN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal gjennomgå og modernisere barneloven. Utvalget skal blant annet vurdere betydningen av bidragssystemets utforming for likestilt foreldreskap og med utgangspunkt i barns beste vurdere hvordan foreldre kan sikres like rettigheter som omsorgspersoner. Regjeringserklæring BARN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet mot menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner. Regjeringserklæring LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forbrukernes rettigheter og arbeidet mot svindel og ulovlig markedsføring. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke de frivillige rettshjelpstiltakene. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fastsette salærsatsens størrelse i statsbudsjettet etter konsultasjoner med Advokatforeningen. Regjeringserklæring RETTSVESEN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen. Regjeringserklæring RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å opprette et bransjestyrt og digitalt «Nemndenes hus» i Norge. Regjeringserklæring LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tydeliggjøre regelverket for mistenktes rett til innsyn i egen sak i forbindelse med oppfølgingen av straffeprosesslovutvalgets utredning. Regjeringserklæring LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil implementere EUs personvernforordning så raskt som mulig. Regjeringserklæring EU/EØS RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned en personvernkommisjon for å vurdere personvernets stilling i Norge. Denne skal blant annet se på personvern i justissektoren, og hvordan personvernet kan sikres ved økt bruk av digitale løsninger, herunder rettighetene til brukere av sosiale medier. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre den enkeltes rett til å råde over egne private opplysninger. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde det generelle straffenivået i perioden, men åpne for mindre justeringer på enkelte områder innenfor dagens rammer. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede og vurdere et kriminalitetsofferfond etter svensk modell. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede bosteds- og/eller oppholdsforbud for gjerningsmann i offerets bostedskommune i de groveste vold- og sedelighetssakene. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå ordningen med hemmelig adresse med sikte på å gi ofrene større frihet og et mer normalt liv. Regjeringserklæring RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre gode rettshjelpsordninger. Regjeringserklæring INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre en fornyet gjennomgang av klageordningen på utlendingsfeltet. Regjeringserklæring INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene og motvirke fremvekst av religiøse domstoler. Regjeringserklæring LIKESTILLING RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for en modernisert åndsverkslov. Regjeringserklæring KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform. Regjeringserklæring KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede varigheten av opphavsrettens vernetid for bruk i lys av våre internasjonale forpliktelser. Regjeringserklæring KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at norske åndsverk gjøres tilgjengelig på internett når vernetiden utløper. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke innsatsen mot miljøkriminalitet både nasjonalt og internasjonalt. Regjeringserklæring MILJØVERN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil aktivt støtte opp under EUs politikk om rettsstatsprinsipper i Europa. Regjeringserklæring EU/EØS RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp regjeringens initiativ overfor EU om styrket arbeid mot arbeidskriminalitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV EU/EØS RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for en ytterligere styrking av offerkontorene. Regjeringserklæring RETTSVESEN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
21. jan 2021 Endringer i konkursloven og panteloven mv. (registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger) Mottatt
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
30. nov 2020 Endringer i rettsgebyrloven Behandlet
30. nov 2020 Endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker) Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene Behandlet
2. nov 2020 Endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene) Til behandling
11. jun 2020 Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) Til behandling
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Behandlet
23. mar 2020 Endringer i tvisteloven (verdigrensene) Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.) Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning om straffesakskjeden Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene) Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om bedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap Behandlet
6. feb 2019 Lov om register over reelle rettighetshavere Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2018 Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) Behandlet
3. des 2018 Representantforslag om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger Behandlet
3. des 2018 Representantforslag om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett Behandlet
12. nov 2018 Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.) Behandlet
10. jun 2018 Endringer i rettsgebyrloven (gebyr for skifteattest og uskifteattest) Behandlet
5. jun 2018 Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om å styrke vanlige folks rettssikkerhet og motvirke økte forskjeller Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om digitalisering av samtlige tingretter i Norge Behandlet
28. mai 2017 Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen) Behandlet
8. mai 2017 Representantforslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap Behandlet
22. mar 2017 Endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader) Behandlet
22. mar 2017 Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om en offentlig granskning av tvangsbruk i norsk psykiatri Behandlet
8. feb 2017 Endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren Behandlet
1. des 2016 Endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel) Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om å styrke ordningen med fri rettshjelp Behandlet
1. des 2016 Endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret) Behandlet
7. jun 2016 Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler) Behandlet
7. jun 2016 Endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling) Behandlet
29. mai 2016 Lov om endring av juridisk kjønn Behandlet
11. mai 2016 Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.) Behandlet
13. mar 2016 Endringer i vergemålsloven m.m. Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
6. des 2015 Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) Behandlet
6. des 2015 Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring) Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak) Behandlet
9. jun 2015 Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om oppheving av juryordningen og erstatte den med meddomsrett Behandlet
4. mai 2015 Endringar i oreigningslova Behandlet
16. mar 2015 Endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning) Behandlet
16. mar 2015 Lov om forsvunne personar og lov om endringar i arvelova (avvikling av arveretten for staten til fordel for frivillig verksemd) Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. jun 2014 Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
8. des 2013 Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i rettsgebyrloven og lov om notarius publicus (gebyr for notarialforretninger og testamentoppbevaring) Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om en verdig voldsoffererstatning Behandlet
9. jun 2013 Endringer i barnevernloven Behandlet
29. mai 2013 Representantforslag om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler Behandlet
29. mai 2013 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve Behandlet
27. mai 2013 Endringer i konkurranseloven Behandlet
28. apr 2013 Representantforslag om å sikre at flere aktører kan analysere DNA i straffesaker, for å sikre bedre rettssikkerhet og kvalitet i etterforskning av kriminalitet Behandlet
18. feb 2013 Endringer i vergemålsloven mv. Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
9. des 2012 Lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven) Behandlet
9. des 2012 Endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om kamp mot forseinka betaling ved handelstransaksjonar Behandlet
3. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
5. jun 2012 Patentstyrelova Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om likhet for loven og om grunnleggende rettssikkerhetsgarantier Behandlet
2. mai 2012 Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.) Behandlet
25. mar 2012 Endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven Behandlet
21. mar 2012 Representantforslag om utredning av endringer i ordningen for tvangstrekk i lønn eller annen inntekt Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om endringer i voldsoffererstatningsloven og opprettelse av en offeromsorg Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
5. des 2011 Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om lov om endring i domstolloven (fotoforbud overfor fornærmede og pårørende) Behandlet
6. jun 2011 Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) Behandlet
25. mai 2011 Representantforslag om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
5. des 2010 Endringar i politilova m.m. Behandlet
5. des 2010 Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) Behandlet
15. nov 2010 Endringer i straffeprosessloven mv. Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Behandlet
16. jun 2010 Endringer i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om tilleggsbevilgninger til politiet. Behandlet
16. jun 2010 Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om bedre rettssikkerhet for pasienter Behandlet
7. jun 2010 Lov om kommunal beredskapsplikt Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge Behandlet
7. jun 2010 Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) Behandlet
7. jun 2010 Endringer i domstolloven Behandlet
7. jun 2010 Endringer i straffeloven 1902 mv. Behandlet
3. jun 2010 Endringer i fritids- og småbåtloven Behandlet
1. jun 2010 Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges innberetning 2006-2009 Behandlet
1. jun 2010 Årsmelding fra EOS-utvalget for 2009 Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om sikkerhetsutbedringer i Telemark Fengsel, avdeling Skien Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om bekjempelse av narkotikaproblematikken i norske fengsler Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag vedrørende norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
28. apr 2010 Lov om skadeserstatning Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om kjemisk kastrering av pedofilidømte Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier Behandlet
21. mar 2010 Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om endring av folketrygdloven Behandlet
10. mar 2010 Oversendelsesforslag om interkommunalt samarbeid til løsning av overformynderiets oppgaver. Behandlet
10. mar 2010 Oversendelsesforslag om å endre forskriften, jf. ny vergemålslov § 49 første ledd. Behandlet
10. mar 2010 Oversendelsesforslag om klargjøring i hvilken grad mindreårige kan inngå avtaler som forplikter dem til senere betalinger. Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelister Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om rettssikker analyse ved bruk av DNA-spor Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om umiddelbar lovendring for å sikre skjerpet straffenivå i volds-, overgreps- og voldtektssaker Behandlet
3. mar 2010 Ny vergemålslov Behandlet
3. mar 2010 Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten Behandlet
3. mar 2010 Brannsikkerhet Behandlet
15. feb 2010 Endringar i sjølova mv. (innkrevjing av gebyr og tvangsmulkt) Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
16. des 2009 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2008 Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Representantforslag om "datalagringsdirektivet" Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringar i domstolloven mv. Behandlet
2. des 2009 Videreutvikling av Schengen-regelverket Behandlet
2. des 2009 Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere Behandlet
2. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
16. nov 2009 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet