Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på samisk reiselivsutvikling og design/duodji. Partiprogram HANDEL REISELIVSNÆRING SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle reiselivsnæringen med fokus på kvalitet og markedsføringen av Norge i utlandet. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på grønt reiseliv og bygdeutviklingstiltak. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle mulighetene i samspillet mellom marin sektor og reiselivsnæringen. Partiprogram HAVBRUK REISELIVSNÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre styrke markedsføringen av Norge som turistland. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre legge til rette for at lokal mat og drikke i større grad kan inngå som en del av reiselivsproduktet. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER REISELIVSNÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre gi kommunene større muligheter for å legge til rette for miljøvennlig reiselivsvirksomhet også innenfor vernede områder. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN REISELIVSNÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre sikre og utvikle kompetansen i næringen bl.a. gjennom å styrke forskningsinnsatsen på området. Partiprogram FORSKNING REISELIVSNÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre gjennomgå og myke opp regelverket for turistfiske. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre både av hensyn til lokalbefolkningen og turistnæringen bidra til at Hurtigruten kan bestå. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK REISELIVSNÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke merkevarebyggingen av Norge som opplevelsesturistmål. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre drift av Hurtigruta. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde Hurtigrutens seilingsdistanse og anløpsmønster. Partiprogram FERGER REISELIVSNÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne dagens utførselskvote på 15 kg fisk for utenlandske turister. Partiprogram FISKERIER REISELIVSNÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil tillate demonstrasjonssalg og servering ved besøk i produksjonslokaler eller i tilknytning til disse. Partiprogram LANDBRUK REISELIVSNÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre kvaliteten på de norske reiselivsproduktene og styrke kompetansen i reiselivsnæringa. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil skape flere helårs arbeidsplasser i næringa. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke kunnskapen om Norge som reisemål og forsterke arbeidet med merkevarebygging og markedsføring av Norge som reisemål i inn- og utland. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke samarbeidet med næringsaktørene. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til utvikling av flere reiselivsdestinasjoner. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utvikles reiselivsarbeidsplasser i tilknytning til vernede områder. Staten skal ta ansvar for utvikling av nødvendig infrastruktur. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke satsinga på Hurtigruta og den norske kysten som turistmål. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil føre en landbruks- og fiskeripolitikk som videreutvikler reiselivsnæringa gjennom å ta vare på kulturlandskapet og legge til rette for mat- og kulturopplevelser. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke reiselivssatsinga i Nord-Norge. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for fortsatt daglig hurtigrute. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en helhetlig strategi for bærekraftig utnytting av disse ressursene. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK REISELIVSNÆRING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på utvikling av attraktive reiselivsprodukter og markedsføring av Nord-Norge som reiselivsmål. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke markedsføringen av Norge som reisemål. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke naturbasert turisme, blant annet ved å foreslå en sertifiseringsordning for bedrifter som driver med økoturisme. Partiprogram MILJØVERN REISELIVSNÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Innovasjon Norge for å sikre en mer helhetlig satsing på reiseliv i distriktene. Partiprogram MILJØVERN REISELIVSNÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Hurtigruta får langsiktige rammebetingelser som opprettholder et godt transporttilbud for personer og gods langs kysten, samtidig som den utvikles som en motor i norsk reiseliv. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål både nasjonalt og internasjonalt, deriblant den samiske kultur. Partiprogram KULTUR REISELIVSNÆRING SAMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil behandle reiselivsnæringen på lik linje med andre konkurranseutsatte næringer. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle den nasjonale reiselivsstrategien bygget på nærhet til natur og norsk kultur som ivaretar satsingen på grønt reiseliv og reiselivsnæringen som distriktsnæring. Regjeringserklæring MILJØVERN REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke kunnskapen om Norge som reisemål og forsterke arbeidet med merkevarebygging og markedsføring av Norge som reisemål i inn- og utland. Regjeringserklæring REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil stimulere til økt satsing innenfor vare- og tjenesteproduksjon, matspesialiteter, grønt reiseliv, utmarksnæringer og ”inn på tunet”. Regjeringserklæring LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde Hurtigruta. Regjeringserklæring REISELIVSNÆRING SJØFART
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre markedsføring av Norge som reisemål og styrke natur og kulturbasert turisme. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Innovasjon Norge sine utenlandskontor innen internasjonal markedsføring. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Venstre Venstre vil skape et tydeligere samarbeid mellom destinasjonsselskap, reiselivslag og Innovasjon Norge nasjonalt på produkt- og destinasjonsutvikling, samt styrke NCE Tourism - fjord Norway. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte opp om en infrastruktur som styrker tilgjengeligheten til våre største attraksjoner og aktiviteter, også ved bruk av kollektivtransport. Partiprogram REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at reiselivet blir tatt med i høringspart i nasjonale utbyggingssaker der grunnlaget for reiselivet kan være truet. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Venstre Venstre vil oppheve utførselskvoten av fisk for turister dersom fisken er fanget i forbindelse med organisert turistfiske. Partiprogram FANGST REISELIVSNÆRING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at utenlandske og norske turbussoperatører har like konkurransevilkår. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Venstre Venstre vil at flere av de fremste reisedestinasjonene i Norge får verdensarvstatus, som Lofoten og Svalbard. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre nødvendige lovendringer som gjør for at kommunene kan innføre verdiskapingsbidrag gjennom turistskatt, såkalt kurtakst. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Høyre Høyre vil forankre en ny, nasjonal reiselivsstrategi i Stortinget, og prioritere tydelig innenfor den offentlige innsatsen for turistnæringen. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Høyre Høyre vil koordinere arbeidet med reiselivsstrategien, og etablere en tydelig ledelse av arbeidet og søre for en god forankring av tiltakene i reiselivsnæringen. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for at lokal mat og drikke i større grad kan inngå som en del av reiselivsproduktet. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene større muligheter for å legge til rette for miljøvennlig reiselivsvirksomhet også innenfor vernede områder. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre et mer målrettet markedsarbeid ved å samle ressursene større reisemålsselskaper. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomgå og myke opp regelverket for turistfiske. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for produktprøver og begrenset alkoholsalg direkte fra produsent, og om nødvendig jobbe for å endre EU-lovgivningen på feltet. Partiprogram EU/EØS REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skatter og avgifter som rammer reiselivsnæringen. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming. Partiprogram KUNST MILJØVERN REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål både nasjonalt og internasjonalt, deriblant den samiske kultur. Partiprogram REISELIVSNÆRING SAMER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vilbehandle reiselivsnæringen på lik linje med andre konkurranseutsatte næringer. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en mer liberal holdning til helårs motorferdsel i utmark. Partiprogram NATURVERN REISELIVSNÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at virkemiddelapparatet skal bidra aktivt til investeringer i nye reiselivsattraksjoner og utvikle nye reisemål. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle reiselivsnæringen med fokus på kvalitet og markedsføringen av Norge i utlandet. Partiprogram REISELIVSNÆRING UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for nye arbeidsplasser i nord gjennom utnyttelse av de naturgitte fortrinnene for fiskerivirksomhet, petroleum, vindkraft, bergverk og reiseliv. Partiprogram BERGVERK ENERGI FISKERIER OLJE OG GASS REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke kapitaltilgangen i reiselivet ved å jobbe for et eget såkornfond for reiselivet. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for å etablere regionale charterfond for å få økt turisttrafikk fra utlandet. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge og bruke nasjonalparker og verdensarvområder i markedsføringen av norsk reiseliv. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bidra til at reinnæringen får utnyttet det store potensialet for verdiskaping som finnes ved å bedre salgskanalene for råvaren og videreforedling av denne. I tillegg kommer næringsmulighetene i blant annet kulturformidling og turisme. Partiprogram HANDEL INDUSTRI KULTUR NÆRINGSUTVIKLING REINDRIFT REISELIVSNÆRING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at Finnmark og Kirkenes skal bli en viktig nasjonal og internasjonal inngangsport til Russland. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK REISELIVSNÆRING UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke merkevarebyggingen av Norge som opplevelsesturistmål. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre gode og forutsigbare rammevilkår for reiselivsnæringen. Regjeringserklæring REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre et mer målrettet markedsarbeid ved å samle ressursene i større reisemålsselskaper. Regjeringserklæring REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene større muligheter til å legge til rette for miljøvennlig reiselivsvirksomhet også innenfor vernede områder. Regjeringserklæring MILJØVERN REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå og myke opp reglene for turistfiske. Regjeringserklæring REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for produktprøver og begrenset alkoholsalg direkte fra nisjeprodusenter og om nødvendig jobbe for å endre EU-lovgivningen på feltet. Regjeringserklæring REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi reiselivsnæringen mulighet for videreutvikling. Regjeringserklæring REISELIVSNÆRING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere finansieringsformer som ivaretar utviklings- og fellesutgifter for reiselivsnæringen. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke merkevarebyggingen av Norge som opplevelsesturistmål. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre flere reiselivsdestinasjoner universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE REISELIVSNÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere og forenkle skatte- og avgiftssystemet, som også vil komme reiselivsnæringen til gode. Partiprogram AVGIFTER REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere reiselivsnæringen til å satse mer på helhetlige opplevelser som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Innovasjon Norges reiselivssatsing, med særlig vekt på reiselivsutvikling og Norgesreklame. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et helhetlig system for destinasjonsutvikling, herunder velfungerende destinasjonsselskaper, økt forskning og økt samarbeid mellom næringsaktører. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil knytte tettere bånd mellom kulturliv, matprodusenter og reiseliv gjennom kompetanseutvikling, markedsføring og samarbeid om destinasjoner. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge videre på Norges sterke posisjon som grønt og bærekraftig reisemål ved å satse mer på økoturisme. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en tydelig reiselivpolitikk for nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for helårsarbeidsplasser i reiselivsnæringen. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en tydelig reiselivspolitikk for nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Innovasjon Norges arbeid med å profilere norsk reiseliv, blant annet ved utlandskontorene. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte opp om en infrastruktur som styrker tilgjengeligheten til våre største attraksjoner og aktiviteter. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for bedre samhandling mellom ulike offentlige instanser som har innvirkning på utviklingen av reiselivet. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at reiselivet blir tatt med som høringspart i nasjonale utbyggingssaker der grunnlaget for reiselivet kan være truet. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke reiseliv knyttet til naturopplevelser, inkludert jakt og fiske. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til at norsk reiselivsnæring er konkurransedyktig i aktuelle markeder. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil at flere av de fremste reisedestinasjonene i Norge og Svalbard får verdensarvstatus. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at kommuner som ønsker det kan innføre turistskatt, såkalt turtakst. Partiprogram FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge forskningsbasert kunnskap til grunn for reiselivsutvikling. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre større offentlig deltakelse rundt ivaretaking av våre verdensarvområder. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv, havn, forskning, utdanning og strategisk infrastruktur på Svalbard. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utbedre infrastruktur på flere områder for å satse på bærekraftig helårs arbeidsplasser knyttet til reiseliv. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke sikkerheten i reiselivet ved å stille sertifiseringskrav til naturguiding. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å få en sterkere forvaltning og regulering av turistfiske. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere fellesgodebeskatning på overnattingstilbud som gir kommunene muligheter for å tilrettelegge for bærekraftig turisme. Partiprogram AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre markedsføringen av Norge som reisemål. SV vil styrke natur- og kulturbasert turisme. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING REISELIVSNÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre konsesjonssystem for cruiseskip, med strenge miljøkrav i kyst og fjord, krav til bruk av lokal mat og kompetanse. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere innføring av turistskatt, og legge til rette for kultur- og opplevelsesbasert reiseliv. Partiprogram REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil opprettholde et høyt nivå på investeringer i infrastruktur for å styrke norsk reiselivsnæring. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke landbrukets rolle i reiselivssatsingen og derigjennom stimulere til økt bruk av verdifulle utmarksressurser. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere kan besøke nasjonalparkene. Partiprogram REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at attraksjoner og aktiviteter er tilgjengelige hele året, når det er mulig, og styrke Norge som helårs reisemål. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at lokal mat og drikke i større grad kan inngå som en del av reiselivsproduktet. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil øke Svalbards attraktivitet som reise- og turistmål. Partiprogram REISELIVSNÆRING SVALBARD
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke samarbeidet mellom friluftsliv og reiseliv, slik at viktige naturattraksjoner blir godt tilrettelagt og fremstår som attraktive for brukerne, og uten unødig slitasje og forsøpling. Partiprogram NATURVERN REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke FoU-arbeidet for fjell- og kyst. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til markedsføring av norsk reiseliv med vekt på det skandinaviske markedet. Partiprogram REISELIVSNÆRING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage og gjennomføre en handlingsplan for bærekraftig turisme i Norge i samarbeid med natur- og friluftsorganisasjoner, reiselivsnæringen, kommuner, lokale matprodusenter og lokale kulturinstitusjoner, lag og foreninger. Partiprogram LOKALFORVALTNING REISELIVSNÆRING
2017-2021 Rødt Rødt vil at vi må bevare allemannsretten i samsvar med norsk lov. Det er nødvendig å ha turisttrafikken i ordna former på grunn av slitasje og uvettig framferd, og avgrense tilgangen til sårbar natur med utryddingstrua dyr og planter. Partiprogram FORURENSNING REISELIVSNÆRING SJØFART
2017-2021 Rødt Rødt vil at cruisetrafikken må reguleres strengere enn i dag for å unngå forurensing og utslipp til fjorder og luft. Det må stilles krav om at cruisetrafikken blir tilknyttet landstrøm når de ligger til kai. Partiprogram FORURENSNING REISELIVSNÆRING SJØFART
2017-2021 Rødt Rødt vil turistfisket skal reguleres gjennom konsesjonsplikt på nye turistfiskeanlegg og skjerpet kontroll på alle grenseoverganger. Partiprogram FISKERIER REISELIVSNÆRING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
1. des 2020 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om utredning og innføring av turistskatt Behandlet
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag om bærekraftig turistfiske Behandlet
16. apr 2020 Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019-2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktige brudd) og pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling) Behandlet
2. mar 2020 Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti) Trukket
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann Behandlet
27. mai 2019 Representantforslag om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
5. jun 2018 Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer) Behandlet
5. mar 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2017 Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening) Behandlet
29. nov 2017 Initiativdebatt om næringsvirksomhet på Svalbard (initiativ fra næringskomiteen) Behandlet
7. jun 2017 Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.) Behandlet
29. mai 2017 Opplev Norge - unikt og eventyrlig Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland Behandlet
27. mar 2017 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om langsiktighet og trygghet for turistfisket Behandlet
21. nov 2016 Svalbard Behandlet
19. okt 2016 Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet Behandlet
29. feb 2016 Garden som ressurs - marknaden som mål. Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om å styrke den norske reiselivsnæringen Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
11. des 2012 Representantforslag om egen samferdselsstrategi for norsk reiseliv Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. jun 2011 Representantforslag om utarbeidelse av en stortingsmelding om en samordnet og framtidsrettet strategi for norsk reiselivsnæring Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om en nasjonal plan for vindkraftsatsing i Norge Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet