Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utforme rovdyrpolitikken slik at eksistensgrunnlaget for samiske næringer sikres. Partiprogram REINDRIFT SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke, reindrift og bioenergi. Partiprogram LANDBRUK REINDRIFT SKOGBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift. Partiprogram REINDRIFT
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre arbeide for å styrke samarbeidet mellom reindriftsnæringen og landbruket. Partiprogram LANDBRUK REINDRIFT SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at reindriften sikres rett til beiteområdene og at disse må vernes mot inngrep, samtidig som bruken av naturen i beiteområdene må skje på en måte som hindrer overbeite og varige skader på naturen. Partiprogram REINDRIFT SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Finnmarksviddas tålegrense for antall dyr skal kartlegges i perioden. Partiprogram REINDRIFT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gradvis redusere subsidier til reindrift. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre en livskraftig reindriftsnæring i balanse med beiteressursene, og som medvirker til å opprettholde samisk egenart. Vi vil evaluere Reindriftsforvaltningen. Regjeringserklæring REINDRIFT SAMER
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeide en stortingsmelding om bærekraftig reindrift. Partiprogram REINDRIFT
2013-2017 Høyre Høyre vil endre reindriftloven slik at økologisk bærekraft prioriteres foran økonomisk og kulturell bærekraft. Partiprogram REINDRIFT
2013-2017 Høyre Høyre vil likebehandle bønder og reineiere når det gjelder avgifter på driftsmidler. Partiprogram AVGIFTER LANDBRUK REINDRIFT
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre rovviltrikets punkt om at det ikke skal være rovvilt som representerer skadepotensialet i prioriterte beiteområder og kalvingsområder for tamrein. Partiprogram HUSDYR NATURVERN REINDRIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gradvis redusere subsidier til reindrift. Partiprogram REINDRIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere byråkratiet overfor reindriftsnæringen. Partiprogram REINDRIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for en fornuftig forutsigbar ressursforvaltning av offentlige beitemarker. Partiprogram REINDRIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil behandle reindriftsnæringen som andre næringer. Partiprogram REINDRIFT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde et variert landbruk over hele landet, basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HUSDYR LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER REINDRIFT SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde dagens geografiske produksjonsfordeling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JORDBRUK LANDBRUK REINDRIFT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke, reindrift og bioenergi. Partiprogram ENERGI LANDBRUK REINDRIFT SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil utvikle reindriftspolitikken basert på en tredelt målsetting om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft, der den økonomiske bærekraften er særlig viktig. Vi vil arbeide for sterkere fokus på næringa som produsenter av eksklusive mat- og kulturopplevelser. Partiprogram REINDRIFT
2013-2017 Arbeiderpartiet Reindriften må sikres nødvendige arealer og reintallet må tilpasses beitegrunnlaget. Partiprogram REINDRIFT
2013-2017 Arbeiderpartiet Reindriftsloven må evalueres spesielt med sikte på i større grad å verne om små aktører i prosesser der det totale reintallet skal ned. De næringspolitiske aspekter i de reindriftspolitiske virkemidlene må forsterkes. Partiprogram REINDRIFT
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet mener at utmarksressursen må kunne utnyttes til beite og at dette hensyntas i rovdyrforvaltningen. Vi vil ha gode erstatningsordninger. Partiprogram HUSDYR NATURVERN REINDRIFT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for at reindrifta og andre etablerte næringer skal leve godt side om side, og at det sikres tradisjonelle rettigheter til fiske for befolkningen i de sjøsamiske områdene. Partiprogram REINDRIFT SAMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bidra til at reinnæringen får utnyttet det store potensialet for verdiskaping som finnes ved å bedre salgskanalene for råvaren og videreforedling av denne. I tillegg kommer næringsmulighetene i blant annet kulturformidling og turisme. Partiprogram HANDEL INDUSTRI KULTUR NÆRINGSUTVIKLING REINDRIFT REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om bærekraft i reindriften. Regjeringserklæring REINDRIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre reindriftsloven slik at økologisk bærekraft prioriteres. Regjeringserklæring REINDRIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre rammevilkår som gjør at [reindrifts-]næringen på sikt blir mindre avhengig av overføringer. Regjeringserklæring REINDRIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil likebehandle bønder og reineiere når det gjelder avgifter på driftsmidler. Regjeringserklæring LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til effektiv produksjon av norsk reinkjøtt, og styrke reindriftas konkurranseevne, slik at næringen blir basert på markedsøkonomiske prinsipper, som landets øvrige næringer. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD REINDRIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere regelverket for mobile slakterier for å sikre en bærekraftig forvaltning av reinstammen. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere byråkratiet overfor reindriftsnæringen. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle reindriftsnæringen med andre næringer. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for en fornuftig og forutsigbar ressursforvaltning av offentlige beitemarker [for rein]. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gradvis redusere subsidier til reindrift. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at årstidsbeiter for rein innlemmes i det enkelte sommerbeitedistrikt. Partiprogram REINDRIFT STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil reetablere sammenhengende inngrepsfrie naturområder som er viktige for å gjenopprette store sammenhengende trekkruter for villreinen. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN REINDRIFT STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilpasse reinbestanden i Finnmark til beitegrunnlaget i området, og innføre registreringsplikt for antall dyr i reinsdyrbesetning. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på villreinen. SV vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av våre villreinbestander og bevare deres leveområder. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN REINDRIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forvalte reindrift som en del av urbefolkningspolitikken og sikre de sårbare beiteressursene. SV vil igangsette tiltak for samspill mellom landbruk og reindrift og håndheving av beiteressurser i et kretsløpsperspektiv. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre reindriften som en viktig næringsvei. Partiprogram REINDRIFT
2017-2021 Høyre Høyre vil at samenes medvirkning for reindriften skal ivaretas. Partiprogram REINDRIFT SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sidestille reindrifta med landbruket når det gjelder avgifter på driftsmidler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte reindriftens krav om en ny gjennomgang og revidering av Reindriftsloven. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at reindrifta og andre etablerte næringer skal leve godt side om side. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING REINDRIFT SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil revidere reindriftsloven ved å innføre en unntaksregel som verner de små aktørene og evaluere den gjennomførte reintallsreduksjonen. Partiprogram REINDRIFT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre reindriftsnæringa reell medvirkning i planprosesser. Partiprogram REINDRIFT
2017-2021 Rødt Rødt vil at bønder og reineiere ikke skal lide økonomiske tap som følge av opprettholdelse av levedyktige rovdyrstammer. Partiprogram HUSDYR REINDRIFT
2017-2021 Rødt Rødt vil ha en levedyktig og bærekraftig reindrift. Partiprogram REINDRIFT
2017-2021 Rødt Rødt vil forsvare reindrifta i konflikter der utbygging av vindkraft, vannkraft, mineralindustri eller andre inngrep i naturen, der reindrifta blir truet. Partiprogram REINDRIFT
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en omlegging av reindriftspolitikken, slik at man styrker allsidig bruk av reinprodukt og legger til rette for kombinasjonsnæringer. Partiprogram REINDRIFT
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre gode arbeidsforhold og rettigheter, slik ikke reindriftsutøvere presses eller lokkes ut av reindriftsnæringa. Partiprogram REINDRIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for en økologisk bærekraftig reindriftsnæring som gir grunnlag for økonomisk lønnsomhet og samisk kultur. Regjeringserklæring REINDRIFT SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp reindriftsmeldingen gjennom blant annet endringer i reindriftsloven. Regjeringserklæring REINDRIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil skjerpe kravene til offentliggjøring av reintall. Regjeringserklæring REINDRIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sanksjonere mot ny reintallsposisjonering for å hindre tilpassing på en måte som fortrenger aktører som har forholdt seg lojalt til tidligere fattede vedtak. Regjeringserklæring REINDRIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bekjempe dyresykdommen skrantesyke. Regjeringserklæring REINDRIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å få på plass norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Regjeringserklæring NORDISK SAMARBEID REINDRIFT

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. jun 2020 Representantforslag om å ta ut rovvilt for å berge samisk reindrift i en spesielt vanskelig situasjon Behandlet
1. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2020/2021) Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. jun 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m. Behandlet
12. jun 2019 Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking) Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om endring av reindriftsloven § 60 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. jun 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m.) Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om endringer i rovviltpolitikken Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
15. jun 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2017/2018 m.m.) Behandlet
15. jun 2017 Reindrift - Lang tradisjon - unike muligheter Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. jun 2016 Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m. Behandlet
5. jun 2016 Representantforslag om tiltak for å redusere rovdyrproblemene for samisk reindrift Behandlet
1. jun 2016 Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel) Behandlet
9. mai 2016 Samtykke til inngåelse av konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014 Behandlet
9. mai 2016 Endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
16. jun 2015 Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
16. jun 2014 Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
26. mai 2013 Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene) Behandlet
26. mai 2013 Reindriftsavtalen 2013/2014, og endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m. Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Representantforslag om nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. jun 2012 Reindriftsavtalen 2012/2013, og endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. Behandlet
11. apr 2012 Landbruks- og matpolitikken Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. jun 2011 Reindriftsoppgjøret 2011/2012 Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om et uavhengig granskingsutvalg for å gjennomgå støtte- og tilskuddsordninger samt erstatningsordninger til reindriftsnæringen Behandlet
14. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. jun 2010 Reindriftsavtalen 2010/2011 Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet