Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil endre Grunnloven, slik at Stortinget skal gi tiltredende regjeringer uttrykkelig tillit (investitur), og slik at Regjeringen gis mulighet til oppløsningsrett og utlyse nyvalg. Partiprogram GRUNNLOVEN REGJERINGEN STORTINGET
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et lobbyregister på Stortinget og i regjeringen. Partiprogram REGJERINGEN STORTINGET
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre lobbyregister på Stortinget og i regjeringen. Partiprogram DEPARTEMENTER REGJERINGEN STORTINGET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil iverksette en demokratireform. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK REGJERINGEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre bedriftene handlingsrom uten politisk innblanding. Partiprogram NÆRINGSLIV REGJERINGEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre klimabudsjettering der klimaeffektene av ulike tiltak regjeringen ønsker å iverksette må synliggjøres. Partiprogram MILJØVERN REGJERINGEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den teknologiske kompetansen i sentrale beslutningsposisjoner slik at regjeringen har et bedre grunnlag for sine beslutninger som omfatter bruk og utvikling av teknologiske løsninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI REGJERINGEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne regjeringens instruksjonsrett overfor UNE. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING REGJERINGEN STATSFORFATNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at alle offentlige dokumenter er offentlige tilgjengelige med mindre det er særlige grunner til å unnta for innsyn. Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil offentlige data må være lett tilgjengelige i åpne formater. Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil alle borgere skal ha gratis tilgang til plikt- og rettighetsinformasjon, inkludert rettsavgjørelser (Lovdata). Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige postjournaler skal være tilgjengelig i søkbart format slik at man lettere skal kunne søke i dem med eksterne søkemotorer. Partiprogram PERSONVERN POST REGJERINGEN RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige sakspapirer til kommunale, fylkeskommunale og stortingsmøter skal også publiseres i søkbare formater i tillegg til leseformater. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil senke stemmerettsalderen for stortings- og lokalvalg til 16 år. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil gi velgerne utvidet adgang til å påvirke personvalg både ved stortingsvalg og lokalvalg, ved å tillate både strykning og kumulering ved begge valg. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil endre valgkretsene ved stortingsvalg slik at de samsvarer med nye regioner. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at vi får færre og større kommuner gjennom å overføre mer ansvar og flere oppgaver til kommunene. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunestyret adgang til å vedta mistillit mot ordfører, og velgerne mulighet til å stryke kandidater ved lokalvalg. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre friere kommunalt skattøre. Partiprogram FINANSER REGJERINGEN SKATTER STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil avskaffe generalistkommuneprinsippet. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere finansiell detaljstyring av kommunene og gi kommunene anledning til å få større del av statlig finansiering som frie midler. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke regionene ved å overføre flere oppgaver. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå fylkesmannens ansvarsområder og myndighet med sikte på overføring av oppgaver til regioner og kommuner. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil spre statlige arbeidsplasser til flere regioner. Partiprogram ARBEIDSLIV REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil lokaliserer statlige arbeidsplasser og institusjoner i regionene på en slik måte at de fremmer god lokal byutvikling. Partiprogram ARBEIDSLIV REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ansvarliggjøre ledelsen i Statens pensjonsfond ved å skille Statens Pensjonsfond Utland fra Norges Bank og la Statens Pensjonsfond Utland stå direkte ansvarlig overfor norske myndigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER NORGES BANK REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for moderate lønninger for stortings- og regjeringsmedlemmer og statlige ledere. Ingen leder i staten bør tjene mer enn statsministeren. Partiprogram GRUNNLOVEN REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET STORTINGSREPRESENTANTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenopprette statsrådsposten utviklingsminister. Partiprogram DEPARTEMENTER REGJERINGEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORFATNING STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil nedskalere det nye regjeringskvartalet. Partiprogram REGJERINGEN STATSFORFATNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for nasjonal kontroll med ressursene til beste for lokalsamfunn og landet. Partiprogram REGJERINGEN STATSEIENDOMMER STATSFORFATNING STATSFORVALTNING STORTINGET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre ordningen med en egen bistandsminister i Norge. Partiprogram DEPARTEMENTER REGJERINGEN STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for full offentlighet om alle styreverv, aksjeposter, økonomiske godtgjørelser og organisasjonsverv for alle politikere i kommunestyrer, fylkesting, Stortinget og regjeringa. Partiprogram FYLKER KOMMUNER REGJERINGEN STORTINGET

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Til behandling
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Til behandling
1. okt 2020 Trontaledebatt Behandlet
8. jun 2020 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018-2019 Behandlet
3. jun 2020 Representantforslag om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet Behandlet
18. mai 2020 Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
18. mai 2020 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2019 Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 21 annet punktum (om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann) Behandlet
19. apr 2020 Endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) Behandlet
16. apr 2020 Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019-2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti) Behandlet
20. mar 2020 Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) Behandlet
29. jan 2020 Representantforslag om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng Behandlet
27. jan 2020 Redegjørelse av statsministeren om regjeringens sammensetning Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer) Behandlet
16. des 2019 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2019 Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 49 (delegering) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
26. nov 2019 Representantforslag om Nav-skandalen og mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Behandlet
1. okt 2019 Trontaledebatt Behandlet
30. sep 2019 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2020 Mottatt
19. jun 2019 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
17. jun 2019 Nytt regjeringskvartal Behandlet
2. jun 2019 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018 Behandlet
2. jun 2019 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2018 Behandlet
28. apr 2019 Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
4. feb 2019 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018 Behandlet
29. jan 2019 Erklæring fra regjeringen Solberg Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer Behandlet
1. okt 2018 Trontaledebatt Behandlet
13. jun 2018 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
12. jun 2018 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2017 Behandlet
14. mai 2018 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016-2017 Behandlet
6. mai 2018 Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
21. mar 2018 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2017 Behandlet
7. feb 2018 Representantforslag om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer Behandlet
30. jan 2018 Erklæring fra regjeringen Solberg Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. okt 2017 Trontale Behandlet
19. jun 2017 Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring Behandlet
14. jun 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
13. jun 2017 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2016 Behandlet
22. mai 2017 Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
15. mai 2017 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016 Behandlet
18. des 2016 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2016 Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. okt 2016 Hans Majestet Kongens tale til det 161. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring (trontaledebatt) Behandlet
15. jun 2016 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2015 Behandlet
7. jun 2016 Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) Behandlet
6. jun 2016 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
25. mai 2016 Årsmelding 2015 om pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
23. mai 2016 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014-2015 Behandlet
9. mai 2016 Representantforslag om anbudskriterier for nytt regjeringskvartal som sikrer at norsk næringsliv kan være konkurransedyktig Behandlet
6. apr 2016 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2015 Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. okt 2015 Trontale Behandlet
17. jun 2015 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2014 Behandlet
9. jun 2015 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
27. mai 2015 Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
11. mai 2015 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2014 Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om ny bestemmelse om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer om tidligere oppdragsgivere og politiske næringsmessige interesser Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om å legge til rette for at nytiltrådte statsråder etter § 75 h i Grunnloven kan innkalles til høring i Stortinget om yrkesbakgrunnen Behandlet
9. feb 2015 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2013-2014 Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. okt 2014 Trontale Behandlet
18. jun 2014 Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Behandlet
18. jun 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
18. jun 2014 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2013 Behandlet
2. apr 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering Behandlet
24. mar 2014 Representantforslag om innføring av lobbyregister Behandlet
5. mar 2014 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2013 Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
15. des 2013 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2012-2013 Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
21. okt 2013 Trontaledebatt Behandlet
21. okt 2013 Erklæring fra regjeringen Solberg Behandlet
19. jun 2013 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om utnevning av dommere ved Høyesterett Behandlet
9. jun 2013 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2012 Behandlet
4. mar 2013 Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen Behandlet
23. jan 2013 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011-2012 Behandlet
23. jan 2013 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2012 Behandlet
9. jan 2013 Departementenes tilskuddsforvaltning Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
24. okt 2012 Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser Behandlet
15. okt 2012 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
3. okt 2012 Trontaledebatt Behandlet
13. jun 2012 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2011 til 31. desember 2011 Behandlet
21. mai 2012 Representantforslag om å endre Stortingets forretningsorden § 53 Spørretime Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke Behandlet
25. mar 2012 Grunnlovsforslag om oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur) Behandlet
7. mar 2012 Redegjørelse av justisministeren og forsvarsministeren om angrepene 22. juli 2011 Behandlet
6. feb 2012 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2011 til 30. juni 2011 Behandlet
19. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2010-2011 Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Behandlet
7. des 2011 Forskrift om godtgjørelser for stortingsrepresentantene Behandlet
17. nov 2011 En særskilt komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren holdt i Stortingets møte 10. november 2011 Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
3. okt 2011 Trontale Behandlet
15. jun 2011 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember 2010 Behandlet
14. jun 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag instruksjonsretten Behandlet
16. des 2010 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2009 - 2010 Behandlet
16. des 2010 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2010 til 30. juni 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsråd Liv Signe Navarsetes og statsråd Terje Riis-Johansens forhold til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
3. okt 2010 Trontalen Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
16. jun 2010 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag vedrørende statsråders bruk av embetsverk på politiske arrangementer i og utenfor valgkamp Behandlet
8. jun 2010 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2009 til 31. desember 2009 Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om lobbyvirksomhet Behandlet
11. jan 2010 Statsrådsprotokollene Behandlet
11. jan 2010 Anmodnings- og utredningsvedtak Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv. Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
11. okt 2009 Trontalen Behandlet