Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Vi vil videreføre arbeidet med å avklare ansvarsforhold, gråsoner og fortsatt satse på øvelser på alle nivåer i offentlig forvaltning, og fortsatt styrke de frivillige i redningstjenesten. Regjeringserklæring REDNINGSTJENESTE STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre det vedtatte arbeidet med nytt nødnett for beredskapsetatene. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil satse på brannforebyggende arbeid, samt bedre beredskap og håndteringsevne. Regjeringserklæring REDNINGSTJENESTE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette satsingen på redningstjenesten og redningshelikoptre. Regjeringserklæring REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke forskningsinnsatsen innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Partiprogram FORSKNING REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at rednings- og beredskapskapasiteten er tilpasset behovene i [Svalbard]-området. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET SVALBARD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre arbeidet med landsdekkende nødnett. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for bedre koordinering og samvirke i redningstjenesten. Partiprogram REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere tydelige felles prosedyrer for innsats i redningstjenesten. Partiprogram REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det innføres sms-varsling til nødmeldetjenestene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke Redningsselskapet som en viktig aktør i beredskapen langs kysten. Partiprogram REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at redningshelikoptre skal kunne brukes til forflytning av militært personell dersom det sivile samfunn opplever kriser som tilsier at det er nødvendig å bruke slikt personell. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke Kystvakta og kystberedskapen, inklusiv Redningsselskapet, for å bidra til økt sikkerhet og samordning av denne. Partiprogram REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kystberedskapen og gi frivillige aktører som Redningsselskapet gode rammevilkår. Partiprogram REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre anskaffelsen av nye redningshelikoptre. Regjeringserklæring REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke redningstjenesten. Regjeringserklæring REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det nordiske samarbeidet om krise- og beredskapsarbeid. Regjeringserklæring FORSVAR NORDISK SAMARBEID REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at organisasjoner som driver med redningsarbeid har anledning til å benytte det nye nødnettet i praksis. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kystberedskapen og gi frivillige aktører som Redningsselskapet gode rammevilkår. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SIKKERHET TIL SJØS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Redningsselskapet skal være en sentral aktør i kystberedskapen og bidra med opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid til sjøs. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere å etablere et eget regelverk innenfor nasjonalt farvann, 12 mils sone, som innebærer en begrensning av bergingslønn. Partiprogram FERGER REDNINGSTJENESTE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil samordne og forbedre kystberedskapen. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil nedsette et offentlig utvalg for å utvikle en nasjonal strategi for trygghet og totalberedskap, herunder søke å harmonisere de ulike beredskapsaktørenes ansvarsområder. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lage en nasjonal strategi for flere regionale treningssentre for politi, forsvar, nødetater og frivillige organisasjoner. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke samtreningen mellom nødetatene, og mellom nødetatene og de frivillige organisasjonene. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en handlingsplan for arbeidet med kultur, holdninger og lederskap i beredskapssektoren. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil organisere brann- og redningstjenesten, for å sikre heltidsledelse og bedre tjenester. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for ny utdanningsmodell for brann- og redningstjenesten, herunder ny lederutdanning. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre opplæring og kompetanseheving for deltidspersonell i brann-og redningstjenesten. Partiprogram REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette rednings- og beredskapsråd i alle politidistriktene/lokaleredningssentral- områdene og ta initiativ til en gjennomgang av kommunenes ansvar og oppgaver som lokal beredskapsmyndighet og deres rolle i samarbeidet med andre beredskapsaktører. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at Norge tar sin del av ansvaret gjennom en god søk- og redningsberedskap i regionen. Partiprogram POLAROMRÅDER REDNINGSTJENESTE
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke satsingen på virtualisering og simuleringsteknologi, for eksempel innenfor beredskaps- og nødetatene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre samarbeid mellom beredskapsmyndigheter og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner som ivaretar beredskaps- og redningsfunksjoner i samfunnet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Kystvakta og kystberedskapen, inkludert Redningsselskapet. Partiprogram REDNINGSTJENESTE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Redningsselskapet som en viktig aktør i beredskapen langs kysten. Partiprogram REDNINGSTJENESTE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke beredskapen for håndtering av skred, flom og andre naturfarer og tydeliggjøre ansvaret til hver enkelt beredskapsinstans. Partiprogram FORSVAR REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre politiets samarbeid med Forsvaret, Sivilforsvaret andre nødetater ved større ulykker, katastrofer og mulige terrorangrep. Flere øvelser er nødvendig for å lykkes med dette. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for bedre planlegging-, koordinering- og gjennomføringsevne av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER REDNINGSTJENESTE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at frivillige ikke skal lide økonomiske tap ved å delta i redningsarbeid. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner) Meldingsdel Behandlet
27. sep 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.) Trukket
12. feb 2018 Representantforslag om ny stortingsmelding om brann- og redningstjenesten Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
28. mai 2017 Risiko i et trygt samfunn - Samfunnssikkerhet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
23. nov 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan Behandlet
7. jun 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet (redusert kostnadsramme for anskaffelse av nye redningshelikoptre mv.) Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter) Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
21. mai 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
12. jun 2013 Terrorberedskap Oppfølging av NOU 2012: 14 Behandlet
12. jun 2013 Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013) Behandlet
12. jun 2013 Samfunnssikkerhet Behandlet
22. apr 2013 Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013) Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om umiddelbar forsterkning av redningshelikopterberedskapen Behandlet
6. feb 2013 Representantforslag om kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for frivillige utkalt av myndighetene ved redningsaksjoner Behandlet
13. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
3. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2011 Beredskapen i Sivilforsvaret Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Anskaffelse av nye redningshelikoptre i perioden 2013-2020 Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
1. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 , (kapittel fordelt til justiskomiteen) Behandlet
21. nov 2011 Representantforslag om å styrke oljevernberedskapen Behandlet
8. jun 2011 Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge. Behandlet
11. apr 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 - Redningstenesta Behandlet
3. apr 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011under Justis- og politidepartementet (Direktoratet for nødkommunikasjon) Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Representantforslag om tiltak i forbindelse med anskaffelsesprosess av nye redningshelikoptere Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
3. mar 2010 Brannsikkerhet Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet